ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3627

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία» (Παράρτημα Ι).
Άρθρο 2 "Ποσό Δωρεάς – Πόροι του Έργου"
1.  
  Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (23.730.000) ευρώ, το οποίο επιμερίζεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ, για την κατασκευή των κτηρίων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, και στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.730.000) ευρώ, για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Η εν λόγω δαπάνη υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από κεφάλαια τα οποία ο Δωρητής έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν, με οποιονδήποτε τρόπο, για το σκοπό αυτό, όπως από Κοινοτικούς πόρους ή από ειδικά αναπτυξιακά Κοινοτικά προγράμματα, από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, που θα διατεθούν για την ανέγερση της Ογκολογικής Μονάδας. Τα κτήρια της Ογκολογικής Μονάδας θα συνδέονται με εναέριο διάδρομο με το κτήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δια μέσου αυτού και με το Νοσοκομείο Παίδων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». Σε κάθε περίπτωση, ο Δωρητής αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη, για την ανέγερση των κτηρίων και την απόκτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Ογκολογικής Μονάδας, ανεξαρτήτως ύψους.
2.  
  Η Ογκολογική Μονάδα θα ανεγερθεί, εν μέρει, στο παραχωρηθέν- αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό- από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γήπεδο επιφανείας 9.600 τ.μ. και, εν μέρει, επί του ομόρου οικοπέδου επί του οποίου είναι κτισμένο το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», σύμφωνα με τους όρους δόμησης οι οποίοι έχουν ειδικά εγκριθεί (ΦΕΚ 1063 Δ΄/16.11.2004) και τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων του έργου, που έχει εκπονήσει η μελετητική εταιρεία «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.» και η οποία, έχει ήδη θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ήδη και οι δύο προαναφερθείσες οικοπεδικές εκτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, είναι ιδιοκτησίας της Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα από τον Δωρητή. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», θα παράσχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση στο εργοτάξιο που θα αναλάβει τις οικοδομικές εργασίες, για λογαριασμό του Δωρητή.
3.  
  Εντός του παραχωρηθέντος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως άνω χώρου, δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιουδήποτε άλλου κτηρίου ή βοηθητικού κτίσματος που δεν σχετίζεται με την Ογκολογική Μονάδα
4.  
  Η Ογκολογική Μονάδα, μετά την αποπεράτωση των κτηρίων της και την απόκτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της, θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», αφού συνταχθεί ειδικό πρωτόκολλο. Το Υπουργείο και το Νοσοκομείο θα μεριμνήσουν για την εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, για την επαρκή στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων.
5.  
  Η Ογκολογική Μονάδα θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τα υπόλοιπα τμήματα – κλινικές του Νοσοκομείου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περιλαμβάνει θέμα που αφορά στην Ογκολογική Μονάδα, εξαιρουμένων των υποθέσεων προσωπικού αυτής, θα καλείται στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Δωρητή, ο οποίος θα ορίζεται από αυτόν και τα στοιχεία του θα γνωστοποιούνται εγγράφως στο Νοσοκομείο.
6.  
  Η Ογκολογική Μονάδα Παίδων θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά πάσχοντα από κακοήθεις νεοπλασίες και κακοήθεις αιματοπάθειες, θα διαθέτει χώρους αφιερωμένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων, θα εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης και θα υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους
7.  
  Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» δικαιούνται να παρακολουθούν με εκπρόσωπό τους την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής
Άρθρο 3 "Τεχνικά Δεδομένα"
1.  
  Το κτήριο στο οποίο θα στεγασθεί η Ογκολογική Μονάδα θα κατασκευασθεί με βάση:
 1. Τους όρους της παρούσας σύμβασης
 2. Τα συνημμένα αρχιτεκτονικά προσχέδια και την τεχνική έκθεση στατικής και Η/Μ μελέτης των κτηρίων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, που εγκρίθηκαν από τη Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. Τους ισχύοντες όρους δόμησης που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπ’ αρ. 44879, ΦΕΚ 1063 Δ΄/16.11.2004.
 4. Την εγκεκριμένη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.  
  Οι λοιπές απαραίτητες μελέτες των κτηρίων και του περιβάλλοντος αυτά οικοπεδικού χώρου, για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου, θα εκπονηθούν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, με φροντίδα και δαπάνες του Δωρητή και θα περιλαμβάνουν:
 1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων)
 2. Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Εγκαταστάσεων)
 3. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 4. Κυρίως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 5. Τεύχη Δημοπράτησης
 6. Μελέτη Σχεδίου Ασφαλείας και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας
 7. Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού Έργου
 8. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
3.  
  Οι πιο πάνω μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές Μελετών του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α΄), και τις λοιπές εν ισχύι Διατάξεις (Κανονισμούς, Αποφάσεις, Οδηγίες, π.δ. κ.λπ.), θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από τη Δ.Τ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ε.Ε.Α.Ε. κ.λπ.).
4.  
  Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και γενικά συμμόρφωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και οδηγίες των αρμοδίων για την έγκριση Υπηρεσιών
Άρθρο 4
1.  
Άδειες - Εγκρίσεις 1.Η απαιτούμενη για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς οικοδομική άδεια θα εκδοθεί ατελώς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού υποβληθούν σε αυτήν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο μελέτες. 2.Όλες οι πρόσθετες μελέτες που θα απαιτηθούν για την ανέγερση των κτηρίων της Ογκολογικής Μονάδας και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού αυτής, θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκριση των φάσεων των υπολειπομένων μελετών θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 30 ημέρες από την κατάθεσή τους, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, η οποία θα δίδεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του φακέλου. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση, οι προαναφερθέντες χρόνοι θα συντέμνονται στο ήμισυ, μετά την επανακατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3.Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να προβαίνει σε μικροαλλαγές τόσο των μελετών όσο και των υλικών, κατόπιν ενημερώσεως του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Νοσοκομείου, οι οποίες, όμως, δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του κτηρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση χώρου. 4.Ο Δωρητής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραιτήτων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λπ.. Υποχρεούται ακόμη να φροντίσει για την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της όχλησης της λειτουργίας των ομόρων Νοσοκομείων, καθώς και των κατοίκων και ενοίκων των γειτονικών κτηρίων. Άρθρο Πέμπτο Εκτέλεση Έργου – Ολοκλήρωση Δωρεάς 1.Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και επίπλων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή των αγοραζομένων, παραλαβή κτηρίου από τον κατασκευαστή) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτόν εξουσιοδοτημένα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως, εγγράφως και χωρίς καμία καθυστέρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Νοσοκομείο. 2.Δεδομένου ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, για την ολοκλήρωση του έργου, ρητώς συνομολογείται ότι όλες οι εν λόγω απαραίτητες ενέργειες θα γίνονται από τον Δωρητή χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι σχετικοί νόμοι προκειμένου περί εκτελέσεως του έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών ή τον Οργανισμό του Νοσοκομείου. Ειδικότερα δε, η μελέτη και η κατασκευή της Ογκολογικής Μονάδας μέχρι του χρόνου παραδόσεως είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις των σχετικών νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς. Άρθρο Έκτο Αποπεράτωση - Συνέπειες 1.Η αποπεράτωση του έργου (της κατασκευής των κτηρίων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού) θα πραγματοποιηθεί εντός 36 μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση από το Νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκομείο, προκειμένου αυτό με έγγραφό του να ορίσει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, καθώς για την έναρξη των εργασιών θα κατεδαφισθούν κτήρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Η παράδοση του έργου θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων και τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Η παράδοση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης των κτηρίων και της απόκτησης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο να μεριμνήσουν για τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και την επαρκή στελέχωση της Ογκολογικής Μονάδας. 2.Ο Δωρητής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφαλίσεως των εργαζομένων του εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία σχετική υποχρέωση έχουν. 3.Ο Δωρητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, εμφανή και κεκρυμμένα, ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων των κτηρίων, επί δύο έτη μετά την παράδοσή του, υποχρεούμενος σε αποκατάστασή τους με δαπάνες του, το αργότερο εντός διμήνου, εφόσον έχει εγγράφως ενημερωθεί για αυτό από το Νοσοκομείο. 4.Το Νοσοκομείο δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις στα κτήρια της Ογκολογικής Μονάδας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Δωρητή. Το Νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν δικαιούνται να εκχωρούν σε τρίτους την όλη μελέτη ανεγέρσεως των κτηρίων της Ογκολογικής Μονάδας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή. Άρθρο Έβδομο Υποχρεώσεις Δωρεοδόχου 1.Τα κτήρια τα οποία θα ανεγερθούν, θα αποτελούν ενιαίο σύνολο και θα λειτουργούν αποκλειστικά ως Ογκολογική Μονάδα Παίδων. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο για άλλες συναφείς δραστηριότητες. Απαγορεύεται δε η κατεδάφισή τους, εκτός αν τούτο απαιτηθεί για τεχνικούς λόγους. 2.Το Δημόσιο υποχρεούται να παράσχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου. 3.Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μετά την παράδοση της Ογκολογικής Μονάδας, να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, την επαρκή στελέχωση και την άμεση λειτουργία της. Το διάστημα αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δωρητής δεν εκπληρώνει τις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του, ο Δωρεοδόχος έχει το δικαίωμα να τον αποβάλει από το εργοτάξιο σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Άρθρο Όγδοο Ευθύνη Δωρητή - Δωρεοδόχου 1.Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς (την ανέγερση δηλαδή των κτηρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την απόκτηση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Ογκολογικής Μονάδας), έστω και αν αυτή υπερβεί το προϋπολογιζόμενο χρηματικό ποσό, εκτός εάν η υπέρβαση προέλθει από ανωτέρα βία ή από καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του Νοσοκομείου, τη σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλύψουν το Ελληνικό Δημόσιο και το Νοσοκομείο. 2.Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Νοσοκομείο υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία της Ογκολογικής Μονάδας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη στελέχωση αυτής, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών υγείας κατά τον καλύτερο δυνατό επιστημονικά, τεχνικά και λειτουργικά τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρθρο Ένατο Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές 1.Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, μισθώσεως έργου, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής με οποιονδήποτε τρίτο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικά με την ανέγερση και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό της Ογκολογικής Μονάδας, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές: 1)Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην των ανταποδοτικών τελών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων ατελείας που ισχύουν εκάστοτε για τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους οφειλόμενους δασμούς, τον Φ.Π.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τον ειδικό φόρο καταναλώσεως του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄), το τέλος ταξινομήσεως και την παραλαβή επιβατικών οχημάτων και τις κρατήσεις και εισφορές υπέρ ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως. 2)Απαλλάσσονται από την αμοιβή δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύναψη και υπογραφή του εγγράφου συντάξεως της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία, τόσο για τη σύνταξη όσο και για την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. 2.Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο, για την παραλαβή του έργου και των εγκαταστάσεων κάθε είδους, καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή υπηρεσίες ή άλλες συμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ανέγερση του κτηρίου (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, επιμετρήσεις κ.λπ.), δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών, που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των μηχανικών. 3.Οι διατάξεις και απαλλαγές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους εργολάβους, υπεργολάβους και εν γένει προμηθευτές που θα χρησιμοποιήσει ο Δωρητής για την ανέγερση της Ογκολογικής Μονάδας. 4.Ο Δωρητής απαλλάσσεται από όλες τις δαπάνες και τις εισφορές προς τρίτους από τις οποίες απαλλάσσεται, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και το Δημόσιο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης κτηρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, δεδομένου ότι τα κτήρια που θα ανεγερθούν με βάση την παρούσα Σύμβαση θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου (στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αμέσως μετά την αποπεράτωση και παράδοσή τους. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσας συμβάσεως αποκτούν αυτομάτως, αυτοδικαίως και αναδρομικά, από την ημερομηνία υπογραφής της, ισχύ όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως και κατά προτεραιότητα, ώστε να μην καθυστερήσει το έργο. Άρθρο Δέκατο Αναστολή Εργασιών - Συνέπειες 1.Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσας δωρεάς σε περίπτωση απαιτήσεως καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλου τέλους γενικώς, από την καταβολή των οποίων έχει απαλλαγεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο ένατο της παρούσας συμβάσεως. 2.Εάν η έναρξη ή η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητος του Ελληνικού Δημοσίου ή του Νοσοκομείου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, ο Δωρητής δύναται δια γραπτής δηλώσεώς του να ανακαλέσει την παρούσα δωρεά, να μη συνεχίσει το έργο και να απαλλαγεί από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της παρούσας δωρεάς. Άρθρο Ενδέκατο Ανωτέρα βία Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη εάν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν των έξι (6) μηνών ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο Δωδέκατο Επίλυση διαφορών 1.Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου ή και Νοσοκομείου αφ’ ενός και Δωρητή αφ’ ετέρου, περί την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία χωρίς καμία διοικητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του. 2.Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. Θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει τον δικό του διαιτητή. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς τον διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δευτέρου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διαιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Η Διαιτησία οφείλει να εκδίδει την απόφασή της μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Η Διαιτησία δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες. 4.Μέλος της Διαιτησίας που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τον διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη βεβαιωμένη, με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος, μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος. Η προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως, από την άλλη, δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δε ματαιώνει ούτε ακυρώνει τη διαιτητική διαδικασία. 5.Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη διαιτησία όσο και η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της συμβάσεως. Άρθρο Δέκατο Τρίτο Αποδοχή Δωρεάς Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο, δια των εκπροσώπων τους, αποδέχονται τη δωρεά με τους αναφερόμενους ως άνω όρους. Άρθρο Δέκατο Τέταρτο Ισχύς της Συμβάσεως 1.Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεώς της με νόμο. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε αντίτυπα- όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη- και αφού αναγνώσθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται όπως ακολουθεί: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ. Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 2) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 3) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 4) Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΣΑΡΕΙΔΑΚΗΣ 5) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΝΤ. ΛΑΝΑΡΑΣ Άρθρο 3 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Παράρτημα ΙΙ). Άρθρο 4Παράρτημα ΙΙΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Στην Αθήνα σήμερα, 8 Μαΐου 2007, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17, τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, αφ’ ενός μεν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτριο Αβραμόπουλο, αφ’ ετέρου δε το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» (εφεξής: Ε.Ε.Σ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του Ανδρέα Μαρτίνη, δυνάμει του άρθρου 11 του Καταστατικού του και του υπ’ αριθμ. 4/2.5.2007 πρακτικού του Κεντρικού Διοικητικού του Συμβουλίου, αφού α) επισημάνθηκε ότι πρώτιστη αποστολή της λειτουργίας του Ε.Ε.Σ. είναι η συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο και στην προαγωγή των θεμάτων της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) αναγνωρίσθηκε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών αυτών και στόχων του Ε.Ε.Σ. είναι η επωφελέστερη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του, σύμφωνα και με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γ) ελήφθη υπ’ όψιν η από 28.5.1988 συναφθείσα, μεταξύ του Ε.Ε.Σ. και του τότε Υπουργού Υγείας, σύμβαση, που κυρώθηκε με τον ν. 1821/1988, όπως και η ανάγκη επικαιροποίησής της, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι: ΙΣΤΟΡΙΚΟΜεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως νόμιμα εκπροσωπούνταν από τον τότε Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., συνήφθη η από 28ης Μαΐου 1985 σύμβαση, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α΄). Σε εκτέλεση της ως άνω συμβάσεως εκδόθηκαν: α) το π.δ. 592/1985 (ΦΕΚ 208 Α΄) και το π.δ. 595/1985 (ΦΕΚ 208 Α΄) περί μετατροπής των δύο Νοσοκομείων του Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και «Ασκληπιείο Βούλας» σε Ν.Π.Δ.Δ. και περί ένταξης αυτών στο Ε.Σ.Υ., κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο μετατροπής β) οι υπ’ αριθμ. Α3β/οικ 15598 (ΦΕΚ 622Β/87) και Α3β/οικ 17019/Β 701/1987 υπουργικές αποφάσεις περί των Οργανισμών των Νοσοκομείων «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας» και «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Αθηνών, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σήμερα. Στη συνέχεια, με το άρθρο 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) τα ως άνω Νοσοκομεία διατήρησαν το ειδικό καθεστώς λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.Δ. και δεν μετατράπηκαν σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ.. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) ορίσθηκε ότι αα) τα Νοσοκομεία «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και «Ασκληπιείο Βούλας», διατηρούν το υφιστάμενο καθεστώς τους και ββ) ότι επ’ αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7,8,9,10 και 11 του ν. 3329/2005, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001. Με την παρούσα σύμβαση οι συμβαλλόμενοι, προς ρύθμιση των σχέσεων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της από 28ης Μαΐου 1985 συμβάσεως μέχρι σήμερα αλλά και των εφεξής σχέσεών τους, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Τα Νοσοκομεία «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και «Ασκληπιείο Βούλας» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διοικούνται από εννεαμελή Διοικητικά Συμβούλια και είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ενταγμένα στο Ε.Σ.Υ.. Εκ των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», τρία - μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.- ορίζονται από τον Ε.Ε.Σ. και έξι - μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του ΔΣ - ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εκ των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», τέσσερα (4) ορίζονται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τα υπόλοιπα πέντε (5) από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» είναι ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ή πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν. Οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές των εν λόγω δύο Νοσοκομείων ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι μέλη των εννεαμελών Διοικητικών Συμβουλίων τους. ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 1) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την κάλυψη των χρεών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι του ποσού των 5.000.000 (πέντε εκατομμυρίων) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων στο ποσό αυτό και των οφειλών που δεν ρυθμίσθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 εδ. β΄ της από 28ης Μαΐου 1985 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ε.Σ.. 2) Τα ποσά των χρεών αυτών θα εκκαθαρισθούν από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα εξοφληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3) Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ρητά παραιτείται οιασδήποτε άλλης αξίωσής του, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, πηγάζουσας από τις ρυθμίσεις της από 28 Μαΐου 1985 συναφθείσας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμβάσεως. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό, από το έτος 2008 και έπειτα, ετήσια επιχορήγηση υπέρ του Ε.Ε.Σ., ποσού ύψους δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ. Το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής της εν λόγω επιχορήγησης θα ισούται με τον πληθωρισμό, προσαυξημένο κατά 2%. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι οικοπεδικές εκτάσεις, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα συστατικά και παρακολουθήματα αυτών ως και ο πάσης φύσεως επιστημονικός, τροχαίος και λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από τα Νοσοκομεία «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και «Ασκληπιείο Βούλας» ανήκουν κατά χρήση στα νοσοκομεία, οι Διοικήσεις των οποίων δικαιούνται να προβαίνουν σε κάθε μετατροπή, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση και αντικατάσταση, που κρίνουν αναγκαία για τη λειτουργία τους. Η κυριότητα του συνόλου των προαναφερομένων εκτάσεων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραμένει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με εξαίρεση τον εξοπλισμό που έχει αποκτηθεί ή θα αποκτηθεί με κάθε τρόπο από το Ελληνικό Δημόσιο και τα λειτουργούντα δύο Νοσοκομεία. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ Η παρούσα σύμβαση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα Νοσοκομεία «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» και «Ασκληπιείο Βούλας» είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η διοίκηση και διαχείρισή τους ασκούνται από όργανα του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ Ο Πανελλήνιος Έρανος του Ε.Ε.Σ. διατηρείται όπως έχει σήμερα. ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ Όλα τα κληροδοτήματα και οι δωρεές στον Ε.Ε.Σ. μέχρι τις 28/05/1985 ανήκουν στο Σωματείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός». Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και αφού ανεγνώσθη, υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς της τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της με νόμο και κατισχύει κάθε άλλης προηγούμενης συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ε.Ε.Σ., εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις της. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δημήτρης Αβραμόπουλος Άρθρο 5 α. Η παράγραφος 4.3.4 του Παραρτήματος του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄/14.9.2000), όπως ισχύει, εφαρμόζεται στο σύνολο των ψυχιατρικών ιδιωτικών κλινικών, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της λειτουργίας τους. β. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄) και του άρθρου 39 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), του άρθρου 32 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17 Α΄), του άρθρου 28 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) και της παρ. 4 του όγδοου άρθρου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄/9.2.2007), παρατείνεται μέχρι 31.12.2008. Άρθρο 61.Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το τρίτο άρθρο περίπτωση 22 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Δε δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου, όποιος είχε ή έχει εργαστεί ή υπηρετήσει στο Νοσοκομείο αυτό.» 2.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 διαγράφεται. 3.Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 84/2001. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), που προβλέπονται από το πέμπτο άρθρο του ν. 3527/2007, παρατείνονται από 1.4.2007 έως 31.12.2008. 4.Η περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄) και της εγγραφής του ιατρού στον κατάλογο επικουρικών ιατρών στην παράγραφο 22 του άρθρου 11 του ν. 2889/ 2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου ιατρού και γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ. η πρόσληψή του ως επικουρικού ιατρού σε υγειονομική μονάδα των περιοχών Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας υπηρεσίας του, είναι δυνατή η ανανέωση της πρόσληψης ή του διορισμού του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε υγειονομικές μονάδες των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης.» Άρθρο 71.Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 15 του ν. 2920/ 2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007, προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής:« 1)μυοκαρδιοπάθεια».2.Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 αντικαθίσταται ως εξής:« 5.Χορήγηση επιδόματος κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος.» Το επίδομα χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 8 Στην παράγραφο 3Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αποσπάσθηκε ή αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου που αναγνωρίζεται ως κατάλληλο για την απόκτηση της ειδικότητας αυτής, θεωρείται ότι έχει ισόχρονα ασκηθεί στην ειδικότητα.» Άρθρο 9 Στο άρθρο 33 του ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α΄) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:« 2.Ιατροί, πρώην μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, που παραιτήθηκαν λόγω διορισμού τους μετά από κρίση σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και ο διορισμός τους ακυρώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επαναδιορίζονται σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοιόβαθμη με αυτή που έχασαν, η οποία συνιστάται με την παρούσα διάταξη για αυτόν το σκοπό και καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, σε σχηματισμό του Ε.Σ.Υ. που ορίζεται με την ως άνω απόφαση επαναδιορισμού τους. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται από ενάρξεως ισχύος του παρόντος.» Άρθρο 10 Στο άρθρο 20 παρ. 4 εδάφιο β΄ του ν. 3370/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απόσπαση αυτή δεν αναιρεί τα μισθολογικά και συναφή προς αποδοχές δικαιώματα, όπως και την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λπ., που έχουν θεσπιστεί για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.» Άρθρο 111.Το άρθρο 23 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄/ 1.8.2007) καταργείται. 2.Το άρθρο 18 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄/ 17.10.2005) αντικαθίσταται ως εξής: « Θέματα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Το Κοινωφελές Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία» μπορεί να θέσει σε λειτουργία ειδικά κέντρα φροντίδας - αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο και διενέργειας σχετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι κτιριακές και τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος εξοπλισμός και ο αναγκαίος αριθμός ιατρικού και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού, οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω κέντρων από την αρμόδια Νομαρχία. Το εν λόγω κέντρο μπορεί να αναγνωρισθεί ως κέντρο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄/21.8.1997).» Άρθρο 12Ρυθμίσεις για το ΕΚΑΒΑ. Στο άρθρο 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.4.2007) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:« 4.Η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μονίμων και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» Β. Στους Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ χορηγείται επίδομα στολής, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση το ύψος του επιδόματος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία. Άρθρο 131.Δικαιούχοι του επιδόματος ειδικής απασχόλησης του άρθρου 35 του ν. 3329/2005, όπως αυτό ισχύει, είναι και όσοι υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών. 2.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του όγδοου άρθρου του ν. 3527/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΕΚΕΠΥ, καθώς και τα έξοδα παραστάσεως και το επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ομοίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα έξοδα παραστάσεως και το επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων των Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών.» Άρθρο 14 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/696 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/696 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010