Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα – Ιταλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία, που υπογράφηκε στη Ρώμη, στις 26 Ιουλίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής μεμονωμένα το «Μέρος» και συνολικά τα «Μέρη») δια της παρούσης αναγνωρίζουν ότι: Η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Μερών στον τομέα της ενέργειας θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της ανάπτυξης του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία (εφεξής το έργο ΙΤGΙ). Σε εφαρμογή της «Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικώς με την Υλοποίηση του Αγωγού Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας και τον Εφοδιασμό με Φυσικό Αέριο της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Δημοκρατία της Τουρκίας», της 23ης Φεβρουαρίου 2003, η κατασκευή του Αγωγού Διασύνδεσης Τουρκία - Ελλάδα (εφεξής το έργο ΙΤG) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η παράδοση του αγωγού αναμένεται εντός του 2007. Το τμήμα του έργου ΙΤG επί ελληνικού εδάφους κατασκευά- στηκε από το «Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ ΑΕ» (εφεξής ΔΕΣΦΑ), ενώ το τμήμα του έργου ΙΤG επί τουρκικού εδάφους κατασκευάστηκε από την τουρκική κρατική εταιρεία «ΒΟΤΑS Εταιρεία Αγωγών Πετρελαίου» (εφεξής ΒΟΤΑS). Σε εφαρμογή της «Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την Κατασκευή του Έργου του Αγωγού Διασύνδεσης Ελλάδα - Ιταλία (εφεξής το έργο ΙGΙ), της 4ης Νοεμβρίου 2005, η ελληνική εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ (εφεξής ΔΕΠΑ) και η ιταλική εταιρεία ΕDΙSΟΝ SpΑ (εφεξής ΕDΙSΟΝ), αναπτύσσουν το έργο ΙGΙ που θα συνδέσει το ελληνικό και το ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου. Το έργο ΙGΙ θα περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα, επί του ελληνικού εδάφους, που θα κατασκευαστεί από τον ΔΕΣΦΑ, και το θαλάσσιο τμήμα, μεταξύ των ελληνικών και των ιταλικών ακτών (εφεξής αγωγός ΡΟSΕΙDΟΝ), που θα κατασκευαστεί από την ΕDΙSΟΝ και την ΔΕΠΑ, μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα ιδρυθεί με την επωνυμία «Ροseidοn Ρipeline Cοmpany» (εφεξής ΡΟSΕΙDΟΝ Cο.), οι οποίες θα λειτουργούν και ως ναυλωτές των εξαιρούμενων ποσοτήτων του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ. Τα έργα ΙΤG και ΙGΙ, όπως επίσης και οι αναγκαίες αναβαθμίσεις στο τουρκικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, θα επιτρέψουν τη μεταφορά φυσικού αερίου, που προέρχεται από τις περιοχές της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βορειοανατολικής Αφρικής, στις αγορές των Μερών. Η ΒΟΤΑS, ο ΔΕΣΦΑ και η ΡΟSΕΙDΟΝ Cο. θα λειτουργούν ως Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής και από κοινού οι ΔΣΜ) αντιστοίχως για το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και τον αγωγό ΡΟSΕΙDΟΝ. Ένα Πρωτόκολλο Προθέσεων υπεγράφη μεταξύ του Ιταλού υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης και του Έλληνα υπουργού Ανάπτυξης στην Αθήνα, στις 31 Ιανουα­ρίου 2007, με σκοπό τη χορήγηση εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις για πρόσβαση τρίτων στην ΡΟSΕΙDΟΝ Cο., για 25 χρόνια και για δυναμικότητα 8 δισ.κυβ.μ./έτος. Η υλοποίηση του έργου ΙΤGΙ θα: • επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη των Δικτύων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου των Μερών, • βελτιώσει, όχι μόνο τη διαφοροποίηση των ενεργεια- κών απαιτήσεων, αλλά και την ασφάλεια εφοδιασμού των Μερών και άλλων ευρωπαϊκών αγορών, • αυξήσει την ρευστότητα των αγορών φυσικού αερίου των Μερών, • διευκολύνει το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών παραγωγών και των χωρών καταναλωτών, • ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο διάδρομος αυτός μνημονεύεται ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, τα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1Αντικείμενο της ΣυμφωνίαςΗ Συμφωνία αυτή σκοπεύει στην προώθηση της κατασκευής του έργου ΙΤGΙ, με τα διακριτά μέρη του (δηλαδή, το τουρκικό, το ελληνικό και τον αγωγό ΡΟSΕΙDΟΝ). Άρθρο 2 Όροι της Συμφωνίας2.1 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του έργου ΙΤGΙ θα απαιτήσει τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων Μερών στο έργο και την εναρμόνιση του χρονοδιαγράμματος επενδύσεων για όλα τη τμήματα του έργου ΙΤGΙ. 2.2 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Δημοκρατία της Τουρκίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την υλοποίηση και λειτουργία από την ΒΟΤΑS του τμήματος του έργου ΙΤGΙ που βρίσκεται επί του τουρκικού εδάφους, μέχρι τα σύνορα Ελλάδος - Τουρκίας. 2.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Ελληνική Δημοκρατία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την υλοποίηση και λειτουργία από τον ΔΕΣΦΑ του τμήματος του έργου ΙΤGΙ που βρίσκεται επί του ελληνικού εδάφους, από τα σύνορα Ελλάδος - Τουρκίας μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος / Αδριατική Θάλασσα. 4.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ιταλική Δημοκρατία θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους και της εθνικής τους νομοθεσίας, για την υλοποίηση και λειτουργία από την εταιρεία Ροseidοn Cο. του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ, μέχρι τη σύνδεση με το ιταλικό δίκτυο μεταφοράς. 5.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την επέκταση και βελτίωση του ιταλικού συστήματος μεταφοράς, όπως απαιτείται για το έργο ΙΤGΙ. 6.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του έργου ΙΤGΙ θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη μακροχρόνιων συμβάσεων μεταφοράς αερίου μέσω του τουρκικού τμήματος, του ελληνικού τμήματος, και του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ, μεταξύ των αντίστοιχων ΔΣΜ και των ναυλωτών φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, αυτά τα συμβόλαια θα προβλέπουν τιμολόγια μεταφοράς τα οποία θα προσδιοριστούν με βάση αρχές αντιπροσώπευσης του κόστους, με ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. 7.Τα Μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν και να στηρίξουν την έγκαιρη εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων μεταφοράς και να διασφαλίσουν την εκπλήρωση οιωνδήποτε υποχρεώσεων των ΔΣΜ που θα προκύψουν από αυτά. 2.8 Τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης, μέσω του τουρκικού τμήματος, του ελληνικού τμήματος και του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ, φυσικού αερίου άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών από τα Μέρη, προς την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η μέγιστη τεχνική δυναμικότητα του υπάρχοντος έργου ΙΤG (δηλαδή 11,6 δισ.κυβ.μ./έτος) θα εξυπηρετεί τη διαμετακόμιση προς τον αγωγό ΡΟSΕΙDΟΝ, όπως επίσης και τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Για τον ίδιο σκοπό, η ιταλική κυβέρνηση δεσμεύεται να εκχωρήσει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς οποιαδήποτε εταιρεία από τα Μέρη, προκειμένου να εισάγει φυσικό αέριο στην Ιταλία και να το πωλήσει εντός της ιταλικής αγοράς, υπό τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εται­ρείες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 2.9 Τα Μέρη συμφωνούν ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα εσωτερική τουρκική ενεργειακή πολιτική, θα συναφθούν συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της ΒΟΤΑS (ή άλλων τουρκικών εταιρειών που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των ναυλωτών, για συγκεκριμένο ποσοστό επί του αερίου που θα διαμετακομίζεται από έκαστο ναυλωτή, με τιμή, στο σημείο παράδοσης στην Τουρκία, υπολογιζόμενη αφαιρώντας το κόστος μεταφοράς μεταξύ του σημείου παράδοσης στην Τουρκία και των σημείων παράδοσης των τελικών αγορών προορισμού στην Ιταλία ή/και την Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου και της ρευστότητας της αγοράς αερίου, επιτυγχάνοντας τιμές αντιπροσωπευτικές του κόστους στην τουρκική αγορά φυσικού αερίου. Όσον αφορά στο έργο ΙΤGΙ, τα Μέρη συμφωνούν ότι οι συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου, μεταξύ της ΒΟΤΑS (ή άλλων τουρκικών εταιρειών που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των ναυλωτών της δυναμικότητας υπό καθεστώς εξαίρεσης από πρόσβαση τρίτων του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ, θα συναφθούν για επιπλέον ποσότητες 15% των ποσοτήτων αερίου που θα διαμετακομίζεται από κάθε ναυλωτή, με τις προϋποθέσεις τιμολόγησης που περιγράφονται παραπάνω. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θα επηρεάσουν τις παραμέτρους και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου ΙΤGΙ. Οι τεχνικοί, εμπορικοί και διοικητικοί όροι και προϋποθέσεις των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, μεταξύ των ναυλωτών της υπό εξαίρεση από πρόσβαση τρίτων ικανότητας του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ και του παραγωγού (των παραγωγών), που θα καλύπτουν τις συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ των ναυλωτών και της ΒΟΤΑS, θα κοινοποιούνται στην τουρκική κυβέρνηση. Οι λεπτομέρειες αυτών των συμβάσεων πώλησης θα ρυθμιστούν κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΒΟΤΑS και των ναυλωτών της υπό εξαίρεση από πρόσβαση τρίτων δυναμικότητας του αγωγού ΡΟSΕΙDΟΝ. 0. Τα Μέρη δεσμεύονται να εκχωρήσουν στους αντίστοιχους ΔΣΜ, σε συμφωνία με την σχετική εθνική νομοθεσία, τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν και λειτουργήσουν το δικό τους τμήμα του έργου ΙΤGΙ. 1.Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή φυσικού αερίου που έχει συμφωνηθεί στις συμβάσεις μεταφοράς, και θα λάβουν έκτακτα μέτρα σε ό,τι αφορά τη ροή, παρέχοντας επαρκή και άμεση πληροφόρηση για τα μέτρα που θα ληφθούν στα άλλα Μέρη. Άρθρο 3Συντονιστική Επιτροπή3.1 Τα Μέρη συμφωνούν να συστήσουν μία Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους: • του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας, • των αντίστοιχων ΔΣΜ. Κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα να καλεί τους αντίστοιχους ρυθμιστές ενέργειας να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Συντονιστικής Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα διευκολύνει το συντονισμό των ενεργειών στο εσωτερικό κάθε χώρας, με σκοπό την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για το έργο ΙΤGΙ, κατά την κατασκευή του. 3.2 Η Επιτροπή θά συνεδριάζει υπό την εξαμηνιαία προεδρία των Μερών και θα παρουσιάζει, προς τα Μέρη, εκθέσεις προόδου του έργου ΙΤGΙ, σε τακτική βάση. Άρθρο 4 ΤροποποιήσειςΟποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία θα γίνονται μέσω μεμονωμένων τριμερών πρωτοκόλλων που θα υπογράφονται από τα Μέρη, κάθε ένα από τα οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας και θα τίθεται σε ισχύ σε συμφωνία με τις διατάξεις του Άρθρου 6.1 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Επίλυση Διαφορών5.1 Τα Μέρη συμφωνούν να επιλύσουν με φιλικό τρόπο κάθε πιθανή διαφορά, σχετικώς με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 5.2 Εάν μία διαφορά δεν λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 5.1, τότε, κάθε ένα από τα Μέρη μπορεί να θέσει το ζήτημα σε προσοχή των αρμόδιων υπουργών όλων των Μερών, με γραπτή ειδοποίηση, και να αναζητήσει πολιτική επίλυση. Άρθρο 6Έναρξη Ισχύος, Διάρκεια και Καταγγελία της Συμφωνίας6.1 Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης, με την οποία κάθε Μέρος ενημερώνει τα άλλα, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι οι αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας έχουν ικανοποιηθεί. 6.2 Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο 25 (είκοσι πέντε) ετών από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, και θα ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους 5 (πέντε) ετών, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Μέρη ενημερώσει γραπτώς τα υπόλοιπα για την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου ισχύος. Άρθρο 7Τελικές ΔιατάξειςΓια αλληλογραφία, σχετικώς με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Υπογράφηκε στη Ρώμη στις 26 Ιουλίου 2007, σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας της Ιταλικής Δημοκρατίας της Τουρκίας Δημοκρατίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 6 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία