ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3640

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Μicrοsοft Cοrpοratiοn, Μicrοsοft Ιreland Οperatiοn Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, που υπογράφηκε στη Βαρκελώνη την 1η Φεβρουαρίου 2006, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας αφ’ ενός και των εταιρειών Μicrοsοft Cοrpοratiοn, Μicrοsοft Ιreland Οperatiοn Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής αφ’ ετέρου, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά: Άρθρο 2 1.Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31.10.2008. 2.Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 4.Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπό στοιχεία β΄ - δ΄ πρέπει να προσκομίζονται, το αργότερο, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.» 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από της καταθέσεως τους στη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα του παρόντος νόμου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις. 2008/3723 2008
Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4208 2013