Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 4 αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 13 Μαρτίου 2002, καθώς και οι ανταλλαγείσες υπ’ αριθμ. 150/12754/4.10.2004 και 1381Β4/26/ΑS415/4.4.2005 ρηματικές διακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τεχεράνη αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 4 της Συμφωνίας, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως προς τη Συμφωνία και σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μετάφραση στην ελληνική ως προς τις ρηματικές διακοινώσεις έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αποκαλούμενες εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία προς το αμοιβαίο όφελος των δύο Κρατών, Έχοντας την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τους οικονομικούς τους πόρους και τις δυνατότητές τους στον τομέα των επενδύσεων καθώς και να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τις επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους, στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, και Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης και προστασίας των επενδύσεων επενδυτών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν είναι η ακόλουθη: 1.Ο όρος «επένδυση» αναφέρεται σε κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο που επενδύεται από επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου και περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 1)κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα όπως νομή, υποθήκες, εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα, 2)μετοχές ή κάθε άλλη μορφή συμμετοχής σε εταιρία, 3)δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 4)δικαιώματα αποκτώμενα βάσει νόμου ή συμβάσεως μεταξύ των αρμοδίων αρχών του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής και του επενδυτή, περιλαμβανομένων και δικαιωμάτων για έρευνα, εξόρυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων, 2.Ο όρος «επενδυτής» αναφέρεται στα ακόλουθα πρόσωπα του ενός Συμβαλλομένου Μέρους που επενδύουν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας: 1)φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία Συμβαλλομένου Μέρους, θεωρούνται υπήκοοί του, 2)νομικές οντότητες Συμβαλλομένου Μέρους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Συμβαλλομένου Μέρους και ασκούν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα στο έδαφος του Συμβαλλομένου Μέρους αυτού. 3.Ο όρος «απόδοση» αναφέρεται στα νόμιμα έσοδα που αποφέρει μία επένδυση και περιλαμβάνει και κέρδη της επένδυσης, τόκους, υπεραξία, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές. 4.Ο όρος «έδαφος» αναφέρεται στο έδαφος υπό την κυριαρχία κάθε Συμβαλλομένου Μέρους περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, και περιλαμβάνει και τις θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 .Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ενθαρρύνει τους επενδυτές του να πραγματοποιούν επενδύσεις στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, στα πλαίσια της νομοθεσίας του, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφός του. Άρθρο 3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 .Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κάνει δεκτές τις επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφός του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 2.Αφού γίνει δεκτή μία επένδυση, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διευκολύνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, την έκδοση τυχόν αναγκαίων αδειών για την πραγματοποίηση της εν λόγω επένδυσης. Άρθρο 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επενδύσεις επενδυτών Συμβαλλομένου Μέρους απολαμβάνουν πάντοτε ορθής και δίκαιης μεταχειρίσεως και πλήρους προστασίας και ασφαλείας στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εξασφαλίζει ότι η διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεση, στο έδαφός του, επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους δεν παρακωλύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από μέτρα αδικαιολόγητα ή διακριτικής φύσεως. Η απόδοση της επένδυσης απολαμβάνει της ίδιας προστασίας με την αρχική επένδυση. Άρθρο 5 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραχωρεί στους επενδυτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και στις επενδύσεις τους που πραγματοποιούνται στο έδαφός του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στους ιδίους επενδυτές του και τις επενδύσεις τους ή στους επενδυτές τρίτου κράτους και στις επενδύσεις τους, εφαρμοζόμενης της ευνοϊκότερος μεταχειρίσεως. 2.Εάν Συμβαλλόμενο Μέρος έχει παραχωρήσει ή παραχωρήσει στο μέλλον ειδική μεταχείριση, πλεονεκτήματα ή δικαιώματα σε επενδυτές τρίτου κράτους βάσει υφιστάμενης ή μελλοντικής συμφωνίας για την ίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, τελωνειακής ένωσης, κοινής αγοράς, ή άλλου παρόμοιου περιφερειακού οργανισμού και/ή βάσει συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας, δεν υποχρεούται να παραχωρήσει την εν λόγω μεταχείριση, πλεονεκτήματα ή δικαιώματα σε επενδυτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 6 ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ανεξαρτήτως των όρων της παρούσας Συμφωνίας, τυγχάνουν εφαρμογής ευνοϊκότερες διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί ή τυχόν συμφωνηθούν στο μέλλον μεταξύ Συμβαλλομένου Μέρους και επενδυτή του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1.Επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλομένου Μέρους δεν υπόκεινται σε εθνικοποίηση, κατάσχεση, απαλλοτρίωση ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο με ισοδύναμα αποτελέσματα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, παρά μόνον στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με νόμιμες διαδικασίες, σε μη διακριτική βάση και κατόπιν καταβολής αποζημιώσεως. 2.Το ποσόν της αποζημιώσεως αντιστοιχεί με την αξία της επένδυσης αμέσως πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο το μέτρο της εθνικοποίησης, κατάσχεσης ή απαλλοτρίωσης ελήφθη ή έγινε δημοσίως γνωστό. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής της, η αποζημίωση περιλαμβάνει το συνδεόμενο κόστος, από την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή καθίσταται απαιτητή έως την ημερομηνία καταβολής. Άρθρο 8 ΖΗΜΙΕΣ1.Οι επενδυτές Συμβαλλομένου Μέρους των οποίων οι επενδύσεις υφίστανται ζημίες λόγω ένοπλης σύγκρουσης, επανάστασης, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, πολιτικών αναταραχών ή άλλων παρομοίων γεγονότων στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, απολαμβάνουν από αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος μεταχείριση, όσον αφορά την αποκατάσταση, επανόρθωση, αποζημίωση ή άλλου είδους διευθέτηση, όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που το Συμβαλλόμενο Μέρος αυτό επιφυλάσσει στους ιδίους επενδυτές του ή στους επενδυτές τρίτου κράτους. 2.Μη θιγομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους οι οποίοι, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, υφίστανται ζημίες στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους λόγω: 1)επιτάξεως της επενδύσεώς τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους, ή 2)καταστροφής της επενδύσεώς τους ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους, η οποία δεν επιβαλλόταν από τις περιστάσεις τυγχάνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αποκαταστάσεως ή δικαίας αποζημιώσεως. Άρθρο 9 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς καθυστέρηση πραγματοποίηση των μεταφορών που σχετίζονται με επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν: 1)απόδοση,2)προϊόν πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως της επένδυσης ή μέρους αυτής, 3)δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές συνδεόμενες με συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, 4)ποσά καταβαλλόμενα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας Συμφωνίας, 5)ποσά για την εξόφληση δανείων συνδεομένων με επένδυση, εφόσον καλύπτονται από τις δραστηριότητες της εν λόγω επένδυσης, 6)μηνιαίες αποδοχές και άλλες αμοιβές υπαλλήλων επενδυτή που έχουν προσληφθεί από το εξωτερικό και έχουν αποκτήσει, στο έδαφος του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής, τις αντίστοιχες άδειες εργασίας σχετιζόμενες με επένδυση, 7)πληρωμές που προκύπτουν από την επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 12. 2.Οι ανωτέρω μεταφορές πραγματοποιούνται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, με την ισοτιμία που επικρατεί κατά την ημέρα της μεταφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συναλλάγματος. 3.Ο επενδυτής και το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά όσον αφορά τον μηχανισμό επαναπατρισμού ή μεταφορών που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 4.Ανεξαρτήτως των παραγράφων 1 έως 3, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να εμποδίσει μεταφορά μέσω της δίκαιης, μη διακριτικής και καλόπιστης εφαρμογής μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων πιστωτών ή που έχουν σχέση με ή διασφαλίζουν την τήρηση νομοθεσίας για τις προϋποθέσεις μεταφοράς ή διασφαλίζουν την εκπλήρωση κάθε οικονομικής υποχρέωσης ή συνδέονται με ποινικά αδικήματα, δικαστικές εντολές ή αποφάσεις σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα και η εφαρμογή τους δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο για την αποφυγή τήρησης των δεσμεύσεων ή υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕάν Συμβαλλόμενο Μέρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, στα πλαίσια νομικού συστήματος, υποκαταστήσει επενδυτή σε συνέχεια πληρωμής που πραγματοποίησε βάσει ασφαλιστικού ή εγγυητικού συμβολαίου για μη εμπορικούς κινδύνους: α) η εν λόγω υποκατάσταση αναγνωρίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, β) ο υποκατάστατος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα άλλα από εκείνα που ο επενδυτής θα είχε δικαίωμα να ασκήσει, γ) διαφορές μεταξύ του υποκατάστατου και του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 11 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά τη θέση της σε ισχύ από επενδυτές του ενός Συμβαλλομένου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου, υπό τον όρο ότι έχουν εγκριθεί, αν αυτό απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής, από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλομένου Μέρους αυτού. Η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, σε διαφορές που ανέκυψαν πριν από τη θέση της σε ισχύ. Η αρμόδια αρχή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι ο Οργανισμός για Επενδύσεις, Οικονομική και Τεχνική Βοήθεια του Ιράν (Ο.Ι.Ε.Τ.Α.Ι.) ή ο τυχόν διάδοχός του. Άρθρο 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΗΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1.Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά μεταξύ του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής και επενδυτή του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους σε σχέση με επένδυση, τα μέρη της διαφοράς προσπαθούν, καταρχήν, να επιλύσουν τη διαφορά φιλικά, με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. 2.Εάν η εν λόγω διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του αιτήματος φιλικής διευθέτησής της, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά είτε στα αρμόδια δικαστήρια ή διαιτησία του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής είτε στη διεθνή διαιτησία. Εφόσον ο επενδυτής υποβάλει τη διαφορά στα αρμόδια δικαστήρια του Συμβαλλομένου Μέρους υποδοχής ή στη διεθνή διαιτησία, η εν λόγω επιλογή είναι τελική. 3.Εφόσον η διαφορά παραπεμφθεί στη διεθνή διαιτησία, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά: 1)στο Διεθνές Κέντρο για τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ Επενδύσεων, που ιδρύθηκε με τη Σύμβαση «δια την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών», η οποία άνοιξε για υπογραφή στην Ουάσινγκτον D.C. στις 18 Μαρτίου 1965, εάν ή όταν και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη προσχωρήσουν στην εν λόγω Σύμβαση και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δηλώνει, δια της παρούσας, την αποδοχή αυτής της διαιτητικής διαδικασίας, ή 2)σε ad hοc διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UΝCΙΤRΑL) ή 3)σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή διαιτησία ή ad hοc διαιτητικό δικαστήριο συμφωνηθεί μεταξύ των μερών της διαφοράς. 4.Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές για τα μέρη της διαφοράς. Άρθρο 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 1 .Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, επιλύεται, καταρχήν, φιλικά, με διαβουλεύσεις. 2.Εάν η διαφορά δεν μπορέσει να διευθετηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο εντός έξι μηνών από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους και τηρούμενης της νομοθεσίας του, σε διαιτητικό δικαστήριο με ταυτόχρονη αποστολή γραπτής γνωστοποίησης στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Σε περίπτωση παραπομπής της διαφοράς σε διαιτητικό δικαστήριο, το εν λόγω δικαστήριο συγκροτείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ως ακολούθως: κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει έναν διαιτητή και οι δύο αυτοί διαιτητές επιλέγουν υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος, μετά από έγκριση των Συμβαλλομένων μερών, ορίζεται ως πρόεδρος. Οι διαιτητές ορίζονται εντός δύο (2) μηνών και ο πρόεδρος εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος διαιτησίας. 4.Εάν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν γίνει οι αναγκαίοι διορισμοί, οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί, ελλείψει άλλης συμφωνίας, να καλέσει τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. Εάν ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλομένων Μερών ή κωλύεται κατ’ άλλο τρόπο να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, καλείται να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι υπήκοος Συμβαλλομένου Μέρους ή κωλύεται κατ’ άλλο τρόπο να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, το αρχαιότερο κατά σειρά Μέλος του Δικαστηρίου που δεν είναι υπήκοος Συμβαλλομένου Μέρους καλείται να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. Ωστόσο, ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου θα πρέπει να είναι υπήκοος κράτους που διατηρεί διπλωματικές σχέσεις και με τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 5.Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει την εσωτερική του διαδικασία και τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη ορίσουν άλλως. Το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή είναι τελική και δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος φέρει το κόστος του διαιτητή που όρισε το ίδιο καθώς και της εκπροσώπησής του στη διαιτητική διαδικασία. Το κόστος του προέδρου καθώς και κάθε άλλο κόστος φέρουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξίσου. Το δικαστήριο δύναται πάντως να ορίσει στην απόφασή του ότι ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα φέρει μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους και η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 14 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1.Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης ενός των Συμβαλλομένων Μερών, με την οποία πληροφορεί το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία του για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. 2.Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο δέκα (10) ετών. Εν συνεχεία παραμένει σε ισχύ εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την απροθυμία του για την παράτασή της τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξεως της αρχικής περιόδου ισχύος της ή τη λύση αυτής. 3.Μετά την λήξη ή λύση της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις της εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε επενδύσεις που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία για μία περαιτέρω περίοδο δέκα (10) ετών. Η παρούσα Συμφωνία έγινε εις διπλούν, στην ελληνική, περσική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Υπεγράφη στην Αθήνα, σης 13 Μαρτίου 2002, που αντιστοιχεί στις 22 Εσφάντ 1380, από δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. (υπογραφή) (υπογραφή) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, καθώς και των ρηματικών διακοινώσεων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παράγραφος 1 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία