ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3645

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων», που υπογράφηκε στο Πεκίνο, στις 11 Μαΐου 2007, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (CCΡΙΤ)ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠροοίμιαΤο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Κινέζικο Συμβούλιο Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο εφεξής αναφερόμενα ως: «τα δύο Μέρη», Αναγνωρίζοντας:α) την επιθυμία των δύο Μερών να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν την υφιστάμενη διμερή οικονομκή και επενδυτική τους συνεργασία. β) την αμοιβαία βούληση των δύο Μερών να προωθήσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες στον επιχειρηματικό τομέα σε επιχειρηματικά κέντρα ζωτικής σημασίας των δύο χωρών, προς όφελος των Ελληνικών και των Κινεζικών εταιρειών, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον, την εμπιστοσύνη και την κατανόηση, γ) την ανάγκη να δοθούν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις, την αγορά και τις επιχειρήσεις στους επιχειρηματίες των δύο χωρών, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1Γενικές Διατάξειςα) Δημιουργείται δια του παρόντος ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των Γροφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη, καθώς και άλλων Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, από τη μία πλευρά, και του CCΡΙΤ (Πεκίνο) και των επαρχιακών υπο-συμβουλίων του στις πόλεις Chengdu, Dalian, Guangzhοu, Gansu, Επαρχία Ηarοngjleng, Ηainan, Ηanazhοu, Ηarbln, Επαρχία Νanjing / Jiangau Νingbο, Qimgdeο, Shanghal, Shenyang, Shenzhen, Τfanjtn, Wuhen, Χiamen. Επαρχία Χfan/Sheared, Επαρχία Ηetef και Ζhuhai, από την άλλη πλευρά, με οκσπό την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο άρθρο 2. β) Σκοπός του δικτύου συνεργασίας είναι η καλλιέργεια και προώθηση μίας νέας αναβαθμισμένης σχέσης μεταξύ Ελληνικών, και Κινεζικών εταιρειών σε ζωτικής σημασίας Κινεζικά και Ελληνικά επιχειρηματικά κέντρα, αντίστοιχα, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις δύο χώρες, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον, την Εμπιστοσύνη και την κατανόηση και διευκολύνοντας την διμερή οικονομική και επενδυτική συνεργασία. Άρθρο 2Στόχοι της ΣυνεργασίαςΗ ευρεία συνεργασία που θεμελιώνεται βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης προβλέπει: α) Ανταλλαγή πληροφοριών για το εμπόριο και τις επιχειρήσεις τόσο για την Ελληνική όσο και για την Κινεζική αγορά. β) Ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις και συναφείς εκδηλώσεις και δράσεις στις δύο χώρες. γ) Διευκόλυνση και ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Εμπορικών, Οικονομικών και Επενδυτικών φορέων και λοιπών σχετικών Οργανισμών και Ενώσεων και του CCΡΙΤ. δ) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το επιχερείν στην Ελλάδα και την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αντίστοιχα. ε) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το επενδύειν στην Ελλάδα και στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας αντίστοιχα και διευκόλυνση των επενδυτικών ευκαιριών. Άρθρο 3Υλοποίηση του Μνημονίουα) Η υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των δύο χωρών και με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα δύο Μέρη βάσει των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, κατά την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου, η Ελληνική Δημοκρατία θα τηρεί τις υποχρεώσεις που τη βαρύνουν ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης τον Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 4Επίλυση ΔιαφορώνΟποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται με φιλικό διακανονισμό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Άρθρο 5Τροποποιήσεις του Μνημονίουα) Το παρόν Μνημόνιο δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί οποτεδήποτε, με αμοιβαία έγγραφη συναίνεση των Μερών και σύμφωνα με τις διατάξεις ταυ Άρθρου 3. παράγραφος α). β) Οι εν λόγω τροποποιήσεις ή προσθήκες τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 6 παράγραφος α) κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 6Θέση σε Ισχύ και Διάρκεια του Μνημονίουα) Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα δύο μέρη θα ενημερωθούν αμοιβαία, μέσω της δπλωματικής οδού, σχετικά με την πλήρωση των σχετικών τους εσωτερικών προϋποθέσεων για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου. β) Παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για πέντε ακόμη έτη. Δύναται να τερματισθεί από οποιοδήποτε μέρος, κατόπιν πρότερης εξάμηνης σχετικής προειδοποίησης. Υπογράφηκε στο Πεκίνο, στις 11 Μαΐου 2007, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική Κινεζική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (CCΡΙΤ) ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Ευριπίδης ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Wan JΙFΕΙ Υφυπουργός Εξωτερικών Πρόεδρος
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παράγραφος (α) αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία