Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Νομοθετικό πλαίσιο"
1.  
  Τα θέματα της διοίκησης και διαχείρισης των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και των περιουσιών τους διέπονται: (α) από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος της 25ης Αυγούστου 1923 και (β) από τον παρόντα νόμο
Άρθρο 2 "Βακούφιο"
1.  
  Βακούφιο είναι αφιέρωμα κατά τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, που περιλαμβάνει ακίνητα ή/και κινητά περιουσιακά στοιχεία ή πρόσοδο υπέρ ευσεβούς, αγαθοεργού, κοινωφελούς γενικά σκοπού ή υπέρ φιλανθρωπικού, θρησκευτικού, ευαγούς ιδρύματος, που είτε υπάρχει είτε ιδρύεται για μη κερδοσκοπικό σκοπό
Άρθρο 3
1.  
  Βακουφική περιουσία αποτελεί αυτό το ίδιο το Βακούφιο, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, αφιερωμένο στη λειτουργία του Βακουφίου, είτε υπό την έννοιαν του σκοπού είτε υπό την έννοιαν του ιδρύματος, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο
2.  
  Η διαχείριση της Βακουφικής περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία περί κληροδοτημάτων και κοινωφελών ιδρυμάτων
3.  
  Τα μέλη των Επιτροπών που διαχειρίζονται τη Βακουφική περιουσία είναι υποχρεωμένα να σέβονται τις μουσουλμανικές αρχές και παραδόσεις ως προς τη διαχείρισή της. Τη σχετική εποπτεία ασκεί ο Μουφτής.
4.  
  Η Επιτροπή που διαχειρίζεται τα έσοδα της Βακουφικής περιουσίας μπορεί να τα διαθέτει για:
 1. την επισκευή τεμενών, μετζιτίων και άλλων ιερών χώρων, οικοτροφείων, γεφυρών, πηγών, και συντήρηση νεκροταφείων εντός των ορίων του οικείου νομού,
 2. την προσφορά φιλανθρωπικής βοήθειας προς πρόσωπα χρήζοντα βοηθείας,
 3. τη νομική υποστήριξη απαιτήσεων, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, παράσταση σε δικαστήριο για την εν γένει προστασία της Βακουφικής περιουσίας,
 4. την πληρωμή των χρεών και βαρών της Βακουφικής περιουσίας
5.  
  Η διαχείριση των εσόδων της Βακουφικής περιουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο περιλαμβανομένης της τυχόν εκποιήσεως της ακίνητης περιουσίας, της συστάσεως υποθήκης, της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, της αγοράς ακινήτων και της οικονομικής συνδρομής σε άλλο Βακούφιο, γίνεται μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του οικείου Μουφτή
Άρθρο 4
1.  
  Τα υπάρχοντα Βακούφια που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία αποτελούν, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, χωριστά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λογίζονται ως κοινωφελή ιδρύματα που λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον έχουν συσταθεί
2.  
  Βακούφια υπό την έννοια της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται και τα δημόσια μουσουλμανικά νεκροταφεία που βρίσκονται στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
3.  
  Δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα Βακούφια που προορίζονται προς κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 967 του Α.Κ.
Άρθρο 5 "Νέα Βακούφια"
1.  
  Τα Βακούφια που θα συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και περιλαμβάνουν κινητή ή ακίνητη περιουσία διέπονται ως προς μεν την ίδρυση και διοίκησή τους από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Ιδρυμάτων, ως προς δε τη διαχείρισή τους από τον παρόντα νόμο

ΜΕΡΟΣ
ΒΑΚΟΥΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 6
1.  
  Τη Βακουφική περιουσία ανά τέμενος ή ομάδα από τεμένη σε οικισμούς της Θράκης εκτός των ορίων των Δήμων Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμότειχου διαχειρίζεται Βακουφική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή ασκεί τις αρμοδιότητές της επί των Βακουφικών περιουσιών σύμφωνα με την πρακτική που έχει καθιερωθεί από της συστάσεως του Βακουφίου.
2.  
  Η Βακουφική Επιτροπή είναι τριμελής, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο (Μουτεβελή), τον Ταμία και ένα μέλος
Άρθρο 7
1.  
  Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του οικισμού όπου ανήκει το Βακούφιο εκλέγουν τη Βακουφική Επιτροπή, μετά από γνώμη του Ιμάμη του τεμένους στο οποίο ανήκει το Βακούφιο
2.  
  Η Βακουφική Επιτροπή, αμέσως μετά την εκλογή της, συγκροτείται σε Σώμα δια της εκλογής, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, Προέδρου (Μουτεβελή) και Ταμία. Ο νέος Πρόεδρος κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εκλογής και της συγκροτήσεως της Βακουφικής Επιτροπής σε Σώμα στον οικείο Μουφτή.
3.  
  Το αποτέλεσμα της εκλογής επικυρώνει με απόφασή του ο οικείος Μουφτής, ο οποίος ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
Άρθρο 8 "Αντικατάσταση μελών Βακουφικής Επιτροπής"
1.  
  Σε περίπτωση αποποιήσεως διορισμού, θανάτου ή βαρείας ασθένειας, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους της Βακουφικής Επιτροπής, αυτή συνεχίζει τη λειτουργία της εφόσον έχει τουλάχιστον δύο μέλη, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις του Προέδρου (Μουτεβελή) και του Ταμία. Σε περίπτωση διαφωνίας για την κατάληψη των θέσεων, τη διαφορά επιλύει ο Μουφτής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λειτουργία της Βακουφικής Επιτροπής, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής του άρθρου 7.
Άρθρο 9 "Λογοδοσία Βακουφικής Επιτροπής"
1.  
  Η Βακουφική Επιτροπή υποχρεούται, επιπλέον των υποχρεώσεών της περί διαχειρίσεως, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, να αποδίδει στον Μουφτή ακριβή λογοδοσία της διαχειρίσεως για κάθε οικονομικό έτος

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 10 "Διαχειριστική Επιτροπή"
1.  
  Η διοίκηση και διαχείριση καθενός εκ των νομικών προσώπων του άρθρου 4 στους Δήμους Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ασκείται από μία Διαχειριστική Επιτροπή σε καθεμία από τις τρεις πόλεις. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές είναι πενταμελείς. Τα μέλη τους εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους μουσουλμάνους, άνδρες και γυναίκες, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων, όπου υφίστανται τα υπαγόμενα στην αντίστοιχη Επιτροπή Βακούφια.
2.  
  Κατ’ εξαίρεση, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί, με απόφασή του, αναλόγως του σκοπού, να ορίσει ότι ομάδα Βακουφίων ανά δήμο, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης ή Κομοτηνής ή Διδυμοτείχου, διοικείται και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από ειδική Διαχειριστική Επιτροπή, για την οποία ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 10 επ. αυτού του νόμου. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας λαμβάνει υπόψη του τη βούληση του αφιερωτή ως προς το φιλανθρωπικό ή θρησκευτικό σκοπό αφιερώσεως του κάθε Βακουφίου.
Άρθρο 11 "Εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής"
1.  
  Το εκλογικό σύστημα και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών για όλες τις Διαχειριστικές Επιτροπές, η συμμετοχή σε αυτές των εκλογέων, η εποπτεία των εκλογών, η ανακήρυξη των επιτυχόντων και ο έλεγχος των εκλογών ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 32 έως και 74 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με την εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 34 (ν. 3463/ 2006). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες προσαρμογές ως προς τον τρόπο εκλογής.
Άρθρο 12
1.  
  Η Διαχειριστική Επιτροπή, αμέσως μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, συγκροτείται σε Σώμα δια της εκλογής, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, σε όλα του τα καθήκοντα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δύνανται, για τις υπηρεσίες τους, να λαμβάνουν εύλογη αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και βαρύνει το Βακούφιο.
2.  
  Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εκλογής και της συγκροτήσεως της Διαχειριστικής Επιτροπής σε Σώμα στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και στον οικείο Μουφτή
Άρθρο 13 "Αντικατάσταση μελών Διαχειριστικής Επιτροπής"
1.  
  Αντικατάσταση μελών Διαχειριστικής Επιτροπής γίνεται μόνον σε περίπτωση αποποιήσεως διορισμού, θανάτου ή βαρείας ασθένειας, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους. Το μέλος αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό κατά τη σειρά αναπληρώσεως. Σε περίπτωση μη υπάρξεως ετέρου αναπληρωματικού μέλους, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Μουφτή, διορίζει στην κενή θέση της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμάνο το θρήσκευμα Έλληνα πολίτη, έχοντα τα τυπικά προσόντα εκλογιμότητας.
Άρθρο 14
1.  
  Η Διαχειριστική Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του τοπικού τύπου, απολογισμό των εσόδων και εξόδων της και καταρτίζει γενικό ισολογισμό της περιουσίας του Βακουφίου, ο οποίος περιλαμβάνει την κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και όλες τις μεταβολές της περιουσίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
2.  
  Η Διαχειριστική Επιτροπή προβαίνει σε τοποθέτηση και επένδυση τυχόν πλεονασμάτων από τα ετήσια εισοδήματα σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 15 "Προσόντα εκλογιμότητας"
1.  
  Εκλόγιμοι ως μέλη των διαχειριστικών ή των Βακουφικών Επιτροπών είναι όσοι εκ των Ελλήνων πολιτών έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, άνδρες και γυναίκες, Μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα
2.  
  Δεν είναι εκλόγιμοι οι Μουφτήδες και οι σύζυγοί τους, οι υπάλληλοι των Μουφτειών και οι σύζυγοί τους, οι Βουλευτές, οι Νομάρχες και Αντινομάρχες, οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες. Μη εκλόγιμοι είναι επίσης όσοι έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων για οποιαδήποτε αιτία και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και κατά της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντική δυσφήμιση και χρεοκοπία.
3.  
  Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές
4.  
  Οι σύζυγοι μελών ή οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του 3ου βαθμού δεν μπορούν να μετέχουν στην ίδια Διαχειριστική ή Βακουφική Επιτροπή
Άρθρο 16
1.  
  Τα μέλη των Διαχειριστικών και Βακουφικών Επιτροπών εκπίπτουν της ιδιότητάς τους, εφόσον για έναν από τους λόγους του προηγούμενου άρθρου καταστούν μη εκλόγιμοι. Πριν από την έκδοση της πράξεως περί εκπτώσεως ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους της εκπτώσεως. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αντικρούσει τους λόγους αυτούς εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της επιδόσεως της παραπάνω γνωστοποιήσεως. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Εάν παρέλθουν οι προθεσμίες άπρακτες και εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος εκπτώσεως, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας εκδίδει την πράξη εκπτώσεως.
2.  
  Τα μέλη των Διαχειριστικών και Βακουφικών Επιτροπών εκπίπτουν επίσης της ιδιότητάς τους για μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων. Η μη συμμόρφωση αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Άρθρο 17 "Θητεία Επιτροπών"
1.  
  Η θητεία των μελών των Διαχειριστικών και Βακουφικών Επιτροπών είναι τριετής. Όποιος εξελέγη και υπηρέτησε ως μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής για δύο συνεχείς θητείες δεν μπορεί να επανεκλεγεί για την αμέσως επόμενη θητεία.
Άρθρο 18 "Εκπροσώπηση Βακουφίων"
1.  
  Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής και της Βακουφικής Επιτροπής εκπροσωπεί το Βακούφιο και την περιουσία του ενώπιον των Δικαστηρίων, της Διοικήσεως και των τρίτων. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής και της Βακουφικής Επιτροπής έχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κοινωφελών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου.

ΜΕΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΣΕ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Άρθρο 19
1.  
  Στην περίπτωση που ένα Βακούφιο συνίσταται σε σχολείο, περιλαμβανομένου και τυχόν περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου, με το οποίο έχει προικισθεί κατά το παρελθόν σύμφωνα με τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, τον έλεγχο και τη διαχείρισή του ασκεί η αρμόδια αιρετή Σχολική Εφορία
2.  
  Η Σχολική Εφορία λογοδοτεί ετησίως ενώπιον της συνελεύσεως των γονέων και κηδεμόνων. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 6209/2002 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες σχολικής Εφορίας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης» (ΦΕΚ 776 Β΄/2002), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 20 "Βακούφια σε ακατοίκητη περιοχή"
1.  
  Εάν υπάρχει Βακούφιο σε ακατοίκητη περιοχή ή σε τόπο μη κατοικούμενο από Μουσουλμάνους εντός των ορίων των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, η πλησιέστερη Διαχειριστική ή Βακουφική Επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Μουφτή, ορίζει Μουτεβελή για τη διαχείριση αυτού και της τυχόν περιουσίας του. Ο διορισμός ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Ο διοριζόμενος οφείλει να συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα εκλογιμότητας.

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
1.  
  Για την επίλυση τυχόν εκκρεμοτήτων σχετικών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βακουφίων που έχουν ακίνητη περιουσία, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν πτυχιούχο Νομικής Σχολής που θα υποδειχθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και δύο εκπροσώπους της αντίστοιχης Διαχειριστικής ή Βακουφικής Επιτροπής, προκειμένου να προτείνουν τρόπους αντιμετωπίσεως των εκκρεμοτήτων αυτών
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, καθώς και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 22
1.  
  Ο ν. 1091/1980 καταργείται.
2.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντικειμένη στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται
3.  
  Οι υφιστάμενες Διαχειριστικές Επιτροπές, που έχουν συσταθεί βάσει του ν.1091/1980, συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι την ανάδειξη των νέων Διαχειριστικών Επιτροπών με βάση τον παρόντα νόμο σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.
Άρθρο 23
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
  Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰)των θέσεων του τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που προκηρύσσονται με πανελλήνιους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., καλύπτονται από Έλληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης. Το Α.Σ.Ε.Π. κατανέμει με την προκήρυξή του τις θέσεις που αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό κατά νομαρχία, φορέα και κατηγορία.
Άρθρο 24
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη λήξη της θητείας των Διαχειριστικών Επιτροπών, όπως προβλέπεται στο π.δ. 2/2007 (ΦΕΚ 2 Α΄/2.1.2007) εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.
2.  
  Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων Διαχειριστικών Επιτροπών, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 90 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας εκλογών ή υπάρξεως άλλων συνθηκών που καθιστούν αδύνατη τη συγκρότηση ή λειτουργία των Διαχειριστικών Επιτροπών, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας διορίζει, μετά από γνώμη του οικείου Μουφτή, προσωρινή Διαχειριστική Επιτροπή που αποτελείται από Μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εκλογιμότητας. Εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διενέργεια εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας προκηρύσσει εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εκλεγμένες Διαχειριστικές Επιτροπές αντικαθιστούν τις προσωρινές μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εκλογικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των προσωρινών Διαχειριστικών Επιτροπών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/6209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/6209 2002
ΝΟΜΟΣ 1980/1091 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1091 1980
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Παράταση προθεσμίας παραγράφου 1 άρθρου 20 ν. 1091/19980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών» (Α΄ 267). 2007/2 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2014/4237 2014
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017