Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 9
1.  
    1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 ( ΦΕΚ 311 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Ανώτατοι Αντιναύαρχος – Αρχηγός και Υπαρχηγοί ΥποναύαρχοςΑρχιπλοίαρχος». 2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίστανται ως ακολούθως: «β) Αξιωματικούς της παραγράφου 1α(ββ), β΄, γ΄ και θ΄ του άρθρου 14, όπως η περίπτωση θ΄ προστέθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) μέχρι και τον Υποναύαρχο. γ) Αξιωματικούς της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 μέχρι και τον Αρχιπλοίαρχο». 3.α) Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ., που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), αυξάνονται κατά δύο στο βαθμό του Αντιναυάρχου, κατά δύο στο βαθμό του Υποναυάρχου, κατά δύο στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και κατά τρεις στο βαθμό του Πλοιάρχου, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Πλωταρχών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. β) Οι προβλεπόμενες από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.3153/2003 ( ΦΕΚ 153 Α΄), ενιαίες οργανικές θέσεις Υποπλοιάρχων – Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ. (ειδικότητας Οικονομικού) μειώνονται κατά μία και συνιστάται μία θέση Υποναυάρχου Λ.Σ. (ειδικότητας Οικονομικού). 4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 κατά μία στο βαθμό του Υποναυάρχου (ειδικότητας Ιατρού), με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Ανθυποπλοιάρχων (ειδικότητας Ιατρού).» 5. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), προστίθεται παράγραφος 5, οι δε παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε παραγράφους 6 και 7, αντίστοιχα, ως ακολούθως: «5.α) Οι προβλεπόμενες από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 οργανικές θέσεις Αντιπλοιάρχων (ειδικότητας Τεχνικού) μειώνονται κατά μία και συνιστάται μία θέση Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού). β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των ανωτάτων Αξιωματικών της παραγράφου 1α (ββ), β΄, γ΄ και θ΄ του άρθρου 14 για οποιονδήποτε λόγο, αυτές πληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Λ.Σ., από Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους.» 6.α) Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ. είναι αρμόδιο και για την κρίση των Αντιναυάρχων – Υπαρχηγών Λ.Σ. β) Οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ. επιλέγονται από το Συμβούλιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ. 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Αρχηγού Λ.Σ., Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι, οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Υπαρχηγών, Υποναύαρχοι ή Αρχιπλοίαρχοι, καθώς και οι παραλειφθέντες κατά την επιλογή Υποναυάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 Αρχιπλοίαρχοι, δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης επανάκρισης.» 8.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο Αρχηγός του Λ.Σ. επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο της επιλογής Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.» β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ., προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Με την ίδια απόφαση, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί να απονείμει στον Αρχηγό Λ.Σ. που αποστρατεύεται το βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία.» γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Για την επιλογή του Αρχηγού Λ.Σ., ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλει στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. πίνακα των εν ενεργεία Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που έχουν τα κατά την παράγραφο 1 προσόντα, τα υπηρεσιακά έγγραφα των ατομικών φακέλων και τα λοιπά στοιχεία αυτών. Το Συμβούλιο, αφού λάβει γνώση των στοιχείων των φακέλων και τα διαβιβασθέντα σε αυτό για τον καθένα από τους κρινόμενους στοιχεία, επιλέγει με απόλυτη διακριτική ευχέρεια τον Αρχηγό του Λ.Σ. Οι αρχαιότεροι του επιλεγέντος θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους».» 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Εφόσον ως Αρχηγός Λ.Σ. επιλέγεται Υποναύαρχος Λ.Σ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, προάγεται σε Αντιναύαρχο, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.» 10. Το άρθρο 42 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 42Κρίση και επιλογή Αντιναυάρχων – Υπαρχηγώνκαι Υποναυάρχων 1. Οι Υπαρχηγοί επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπηρετούντες Υποναύαρχοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων, του άρθρου 14 παρ.1α (αα), που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19. 2. Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών, το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποιοι από τους εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχους ή Αρχιπλοιάρχους είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Σε περίπτωση που επιλεγεί Υποναύαρχος ως Υπαρχηγός προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου. Σε περίπτωση που επιλεγεί Αρχιπλοίαρχος ως Υπαρχηγός προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών στο βαθμό αυτόν, προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Υπαρχηγών θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες. 3. Οι Υποναύαρχοι της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχων ίδιας πιο πάνω διάταξης, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19. 4. Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υποναυάρχων του άρθρου 14 παρ. 1α (αα), το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. με ευρύτερη σύνθεση αποφασίζει ποιοι από τους εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχους της ίδιας πιο πάνω διάταξης είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι οποίοι και προάγονται αυτοδίκαια με την επιλογή τους στο βαθμό του Υποναυάρχου. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Υποναυάρχων θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες. 5. Ο αρχαιότερος των Υποναυάρχων Λ.Σ. τοποθετείται Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. 6. Στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. (ειδικοτήτων Τεχνικών – Ιατρών – Οικονομικών) προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19 και έχουν κριθεί ως «διατηρητέοι» κατά τις τελευταίες ετήσιες τακτικές κρίσεις.» 11. Από τη διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λ.Σ., Υπαρχηγών Λ.Σ. και Υποναυάρχων Λ.Σ. εξαιρούνται και οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής τους λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους βαθμούς αυτούς σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Αρχηγού, Υπαρχηγών και Υποναυάρχων Λ.Σ., αντίστοιχα. 12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1α) Υποναύαρχοι Λ.Σ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, που λόγω επιλογής νεοτέρου τους για τη θέση του Αρχηγού Λ.Σ. ή τις θέσεις των Υπαρχηγών Λ.Σ. αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων, ή αποστρατεύονται με αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. εν ενεργεία και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων και ύστερα από ένα μήνα αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα. β) Υποναύαρχοι της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που κρίνονται από το αρμόδιο συμβούλιο ως: (αα) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Αντιναύαρχοι - Υπαρχηγοί Λ.Σ., θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, (ββ) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, (γγ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους. γ) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (ειδικότητας Τεχνικού, Ιατρού, Οικονομικού) που κρίνονται από το αρμόδιο συμβούλιο ως: (αα) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν, (ββ) «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα, (γγ) «αποστρατευτέοι», αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους. δ) Υποναύαρχος Λ.Σ. (ειδικότητας Τεχνικού, Ιατρού, Οικονομικού) που αποστρατεύεται με αίτησή του, εφόσον έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρείται ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και προάγεται εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύεται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα.» 13. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) «διατηρητέοι», παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Υποναύαρχοι Λ.Σ., θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα». 14. Οι διατάξεις του εδαφίου στστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Π.Λ.Σ. και της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3490/2006 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ. 15. Οι προαγωγές που απαιτείται να γίνουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα διενεργηθούν μετά το πέρας των εργασιών καθενός από τα συμβούλια κρίσεων του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ. κατά τη διάρκεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων του έτους δημοσίευσης του παρόντος νόμου. 16. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. καταργείται.
Άρθρο 10
1.  
    Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2007. Ως σπουδαστές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α.Ε.Ν. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο ενδέκατο Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2008 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του π.δ. 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2008, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2008. Άρθρο δωδέκατοΈναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο­σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 1999/88 1999
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013