Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
Άρθρο 1 "Ένταξη στον κλάδο σύνταξης"
1.  
  Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ - ΗΣΑΠ), το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ - ΕΤΕ) και το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ - ΤΕ), καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ - Ε), του Τα­μείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ - ΟΤΕ) και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ - ΕΤΒΑ) εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Άρθρο 2
1.  
  Από της εντάξεως των Ταμείων και κλάδων του άρθρου 1 όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρίες και πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το προσωπικό ασφαλιζόταν στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδους σύνταξης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του. Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων σύνταξης, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περ. ι΄ της παρ. 11α του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄) καταργείται από 1.1.2013.
2.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
3.  
  Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μία δεκαετία, αρχής γενομένης από 1.1.2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ειδικά οι εισφορές ασφαλισμένων του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» μειώνονται αμέσως από την ίδια ως άνω ημερομηνία, και καθορίζονται σε ποσοστό 6,67%, του δε εργοδότη σταδιακά, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.
4.  
  Πόροι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Ταμείων και κλάδων που εντάσσονται. Πέραν των ανωτέρω, οι εργοδότριες Τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική καταβάλλουν ετησίως και για δεκαπέντε χρόνια στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ποσό ίσο με το ύψος του ελλείμματος του ΤΣΠ - ΤΕ και του ΤΣΠ - ΕΤΕ, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί την 31.12.1992 και το οποίο για την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000,00 €) για δε την Εθνική Τράπεζα στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.500.000,00 €). Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου αρχής γενομένης από το 2009.
5.  
  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι κλάδοι δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται για κάθε κλάδο πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα
7.  
  Οι μετοχές του ΤΑΠ - ΟΤΕ επί του μετοχικού κε- φαλαίου της Εταιρίας Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ - ΟΤΕ ΑΕ (ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ) του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από της εντάξεως του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως καθολικού διαδόχου. Η μεταβίβαση των μετοχών της προηγούμενης παραγράφου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 εφαρμόζονται από της εντάξεως του ΤΑΠ - ΟΤΕ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του καταστατικού της εταιρίας ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ ΑΕ του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσεως για τη διαχείριση και τις επενδύσεις, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 3586/ 2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).
8.  
  Εντός εξαμήνου από την ένταξη, συντάσσεται ειδική οικονομική μελέτη, για κάθε εντασσόμενο κλάδο και Ταμείο, που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Αν διαπιστωθούν ελλείμματα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψή τους. Κατά τα λοιπά για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3029/2002.
9.  
  Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.
10.  
  Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του εντασσόμενου κλάδου κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος λογίζεται ως ενιαίος. Το αυτό ισχύει και για τους ασφαλισμένους των κλάδων σύνταξης των Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.
11.  
  Οι ρυθμίσεις των άρθρων 140 και 141, των παραγράφων 2, 6 και 8 του άρθρου 143, των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 144 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 145 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Άρθρο 3
1.  
  Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - ΔΕΗ (ΟΑΠ - ΔΕΗ) εντάσσεται ως Αυτοτελής Τομέας στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΤΑΠ - ΔΕΗ). Ασφαλιστέα στον Τομέα πρόσωπα είναι τα ασφαλιζόμενα στον εντασσόμενο κλάδο σύνταξης ΟΑΠ-ΔΕΗ.
2.  
  Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις, μεταφέρονται δε σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου
3.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στον εντασσόμενο κλάδο, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στην ασφάλιση του Τομέα. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένοι του Τομέα έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία ή κλάδους σύνταξης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται συνταξιούχοι του Τομέα, ο οποίος στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους. Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/ 2002.
4.  
  Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού
5.  
  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχό του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
6.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Άρθρο 4
1.  
  Ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α΄), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος. Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.
2.  
  Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:.
 1. ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,
 2. ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.
 3. Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 4. Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί έσοδο του Τομέα αυτού.
 5. Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 6. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.
4.  
  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις α΄ και β΄
5.  
  Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα
6.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Άρθρο 5
1.  
  Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, συνιστώνται τέσσερα (4) Υποκαταστήματα (επιπέδου Τοπικών Υποκαταστημάτων), τα οποία υπάγονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνας, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων, ως εξής: Α) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ
 1. Τμήμα Απονομής Συντάξεων
  • Η έκδοση αποφάσεων κύριας σύνταξης, καθώς και επιδομάτων τύπου σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κλάδου
  • Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα.
  • Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
  • Η διαχείριση συνταξιοδοτικών θεμάτων των μονίμων κατοίκων της αλλοδαπής
  • Ο υπολογισμός και επιβολή προσθέτων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων. αστ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
  • Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης
  • Η έκδοση αποφάσεων παροχών κύριας σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
  • Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων συλλογικών οργάνων
  • Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων
  • Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και παρακολούθηση των μεταβολών τους
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας. βστ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής κύριας σύνταξης.
 3. Τμήμα Απονομής Συντάξεων (ΤΣΠ - Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ, ΤΑΠ ΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ)
  • Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
  • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Υποκαταστήματος και η παρακολούθησή του
  • Η εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις και πληρωμές) και η έκδοση των απαραίτητων ταμειακών παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες
  • Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής
  • Η απόδοση των εν γένει εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιο. γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
  • η επιτόπια προμήθεια, η διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού και υλικού του Υποκαταστήματος, η διοικητική μέριμνα και η συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος.
  • Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
  • Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄) και λοιπών διατάξεων.
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής
  • Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία του Υποκαταστήματος
 4. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
  • Η ανακεφαλαίωση όλων των χρόνων κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον εντασσόμενο κλάδο
  • Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων συλλογικών οργάνων
  • Η αναγνώριση - μετατροπή του χρόνου ασφάλισης στον εντασσόμενο κλάδο σε χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
  • Η αναγνώριση ορισμένων χρόνων ασφάλισης όταν το αίτημα αναφέρεται στην αίτηση συνταξιοδότησης και ειδικότερα στρατιωτική υπηρεσία, γονική άδεια για ανατροφή παιδιών και λοιπές αναγνωρίσεις
  • Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με ασφαλισμένους, υπηρεσίες και άλλους φορείς για τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης των παραπάνω χρόνων ασφάλισης
 5. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
 6. Οι αρμοδιότητες του Υποκαταστήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:.
  • Η διαχείριση των θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης εργασίας του Υποκαταστήματος
  • Η συγκρότηση και η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών του Υποκαταστήματος
  • Η τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Υποκαταστήματος
  • Η παραλαβή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων
  • Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων του Υποκαταστήματος. εστ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφερομένων και η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αποφά­σεων
  • Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η χορήγηση αντιγράφων
  • Η τήρηση του αρχείου των συνταξιοδοτικών φακέλων
  • Η χορήγηση μετά από αίτηση κάθε φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφορούν την κατάσταση του συνταξιούχου.
  • Β) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
 7. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης
 8. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Υποκαταστήματος είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων του Υποκαταστήματος των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ.
 9. Η τοπική αρμοδιότητα των συσταθέντων Υποκαταστημάτων εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.
 10. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.
 11. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Υποκαταστήματος είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Τμημάτων του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ.
 12. Δ) Υποκατάστημα ασφαλισμένων του εντασσόμενου ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ.
2.  
  Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Νομαρχία Αθηνών, συνιστάται Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων
  • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο
  • Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού
  • Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων
 2. Τμήμα Παροχών σε χρήμα
  • Η μέριμνα για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν τις παροχές για ασθένεια σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού
  • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων ασθενείας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας και εξόδων κηδείας, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
  • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης δαπάνης για συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού σε κατασκηνώσεις
 3. Τμήμα Λογιστηρίου
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και εξόδων λειτουργίας του Τομέα
  • Η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού
  • Η καταβολή χρηματικών παροχών στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ
  • Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ τρίτων. γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής
  • Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης
 4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
 5. Οι αρμοδιότητες Υποδιεύθυνσης Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τήρηση πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης.
  • Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
  • Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών
  • Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του
3.  
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, αποτελούν πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από τις οποίες θα γίνεται και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού
4.  
  Των οργανικών μονάδων που συνιστώνται με το παρόν άρθρο προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση ή η συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (π.δ. 266/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τροποποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
7.  
  Στα Υποκαταστήματα του παρόντος νόμου, συνιστώνται Διοικητικές Επιτροπές (ΔΕ), που απαρτίζονται ως ακολούθως: Α) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ, αποτελείται από:
 1. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν Διοικητικό Υπάλληλο με Α΄ βαθμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο
 2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ, που προτείνεται σε τριπλάσιο αριθμό από τη ΓΣΕΕ, ως μέλος
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ή από την Εθνική Ασφαλιστική, ως μέλος.
 5. Β) Η ΔΕ του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, αποτελείται από:.
 6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω Επιτροπών, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τριετή θητεία.
 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για τις ΤΔΕ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
8.  
  Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, είναι οι εξής:
 1. Η εξέταση και η λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων των οργάνων του Υποκαταστήματος
 2. Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Τομέα και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Τομέα.
 3. Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Τομέα.
Άρθρο 6
1.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά τον χρόνο ένταξης στο ΤΑΠ - ΟΤΕ, το ένα τρίτο (1/3) του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας, ο νομικός σύμβουλος και δύο (2) δικηγόροι με έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
2.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στον ΟΑΠ - ΔΕΗ το διοικητικό προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Από το προσωπικό της ΔΕΗ που υπηρετεί με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του ΟΑΠ - ΔΕΗ το ένα τρίτο (1/3) του διοικητικού προσωπικού εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο.
3.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
4.  
  Το προσωπικό των Τραπεζών και της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η Εθνική» που υπηρετεί στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς και στους κλάδους σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η Εθνική» και του ΤΑΠ - ΕΤΒΑ, κατά το χρόνο ένταξή τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, διατίθεται με απόφαση των Διοικήσεών τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για μια πενταετία για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων ΤΣΠ -ΑΤΕ, ΤΣΠ - ΕΤΕ, ΤΣΠ - ΤΕ, ΤΑΠ - ΕΤΒΑ και ΤΑΠ ΑΕ - ΕΘΝΙΚΗ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη συνεχίζουν να βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι προέρχονται. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΣΠ-ΕΤΕ μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΑΞΥ, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εκτός από είκοσι (20) διοικητικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας που μεταφέρονται στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
6.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, το ένα τέταρτο (1/4) των διοικητικών υπαλλήλων και ο ιατρός μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) και στο ΤΑΠΙΤ.
7.  
  Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, στο ΤΑΞΥ και στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
8.  
  Το μεταφερόμενο στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και το προσωπικό του ήδη ενταχθέντος Ταμείου Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) που έχει μεταφερθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄), τοποθετείται για μια πενταετία στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε άλλες μονάδες του Ιδρύματος.
9.  
 1. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και του ήδη ενταχθέντος ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος σε θέσεις προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας μέχρι την επανεπιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.
 2. Σε περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων στις συσταθείσες οργανικές μονάδες δεν επαρκούν για την τοποθέτηση των ως άνω επιλεγέντων προϊσταμένων, αυτοί καταλαμβάνουν για το υπόλοιπο της θητείας τους αντίστοιχες κενές θέσεις προϊσταμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στον ίδιο νομό ή σε άλλο νομό εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.
 3. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.
 4. Αν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πριν τη λήξη της θητείας τους, οι ανωτέρω συμμετέχουν μαζί με τους λοιπούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην επιλογή προϊσταμένων.
 5. Από τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του ΟΑΠ - ΔΕΗ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του «Υποκαταστήματος ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ», τόσοι όσες οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του εν λόγω υποκαταστήματος και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος σε αντίστοιχου επιπέδου θέσεις προϊσταμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
Άρθρο 7
1.  
  Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α΄), λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος, εντάσσεται από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως αυτοτελής Τομέας, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
2.  
  Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου
3.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον εντασσόμενο κλάδο, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον Τομέα
4.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης
5.  
  Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες, από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του
6.  
  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στον ΟΑΕΕ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχό του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΝΠΥ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων του, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα
8.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ.
Άρθρο 8
1.  
  Το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, που αποτελεί Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 688/1948 (ΦΕΚ 133 Α΄), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ.
2.  
  Από την ίδια ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Κάθε ασφαλισμένος του εντασσόμενου Ταμείου, που μεταφέρεται στον ΟΑΕΕ κατατάσσεται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού. Για τη μετάταξή του στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς και για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4.  
  Από την ημερομηνία ένταξης, ο ΟΑΕΕ συνεχίζει να καταβάλει τις συντάξεις που κατέβαλε το εντασσόμενο Ταμείο στους συνταξιούχους του, οι οποίοι θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ
5.  
  Το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την ημερομηνία ένταξης, αποτελείται από δύο τμήματα
 1. Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του εντασσόμενου Ταμείου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του οι οποίες αφορούν τον τρόπο καθορισμού των μηνιαίων παροχών και παραμένουν σε ισχύ
 2. Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Το άθροισμα των δύο παραπάνω τμημάτων σύνταξης, αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο από τον ΟΑΕΕ.
6.  
  Οι συντάξεις όσων ήταν ήδη συνταξιούχοι κατά το χρόνο ένταξης του Ταμείου, καθώς και οι μηνιαίες παροχές επί των οποίων υπολογίζεται το τμήμα σύνταξης για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε αυτό, αυξάνονται εφεξής με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Οργανισμού
7.  
  Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μικρότερο της 15ετίας για τις περιπτώσεις λόγω γήρατος και της 5ετίας και τις προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 23 του π.δ. 258/2005 για τις περιπτώσεις λόγω θανάτου και αναπηρίας, δεν καταβάλλονται τα κατώτατα όρια που χορηγεί ο Οργανισμός.
8.  
  Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων από την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου στον ΟΑΕΕ, διέπονται από τη νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει για τους λοιπούς συνταξιούχους του Οργανισμού. Η προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή εισφορά, υπολογίζεται επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και σε καμία περίπτωση επί ποσού κατώτερου του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της 10ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως κάθε φορά ισχύει.
9.  
  Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α΄), το άρθρο 15 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α΄), το άρθρο 18 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α΄) και το άρθρο 69 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπου εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1405/1983. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο υπολογισμός της τμηματικής σύνταξης των πιο πάνω ασφαλισμένων, ενεργείται με δύο τρόπους, ο πρώτος τρόπος ενεργείται με τη νομοθεσία του εντασσόμενου Ταμείου και ο δεύτερος με τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ. Το άθροισμα των ποσών μαζί με το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο άλλος Οργανισμός, αποτελεί το οριστικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης. Το τμήμα του ποσού της σύνταξης που αναλογεί στον συμμετέχοντα δύναται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό του απονέμοντα, μειωμένο κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992, ορίων ηλικίας. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1405/1983, εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Αν ο απονέμων οργανισμός είναι προηγούμενος του τελευταίου, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για την απονομή της σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, αναπροσαρμοσμένες με το μέσο δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί επιβαρύνονται στη δαπάνη της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).
10.  
  Για την κάλυψη της δαπάνης, ποσοστό 50% της εισφοράς προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αποδίδεται στον ΟΑΕΕ για δέκα (10) έτη. Η πιο πάνω εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του ποσού που εισπράχθηκε το έτος 2007, προσαυξημένο κατ’ έτος με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2009.
11.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικα­στικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από οικονομική μελέτη, γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων παροχών, καθώς και η ένταξη σε κατηγορίες των ήδη συνταξιούχων του εντασσόμενου Ταμείου.
Άρθρο 9
1.  
  Οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, εντάσσονται από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και από την ημερομηνία αυτή καθίστανται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ
2.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΕΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
3.  
  Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης, από τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού του, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου υπαγωγής τους στην ασφάλισή του, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων του ΟΑΕΕ όπως ισχύουν. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ.
4.  
  Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΕΑΠΙ της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, χωρίς περιορισμούς ως προς το καταβαλλόμενο ποσό. Οι συντάξεις αυτές αυξάνονται σύμφωνα με τις χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις συντάξεων του ΟΑΕΕ.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική μελέτη καθορίζονται το ενεργητικό και παθητικό, η περιουσία, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΕΑΠΙ και αναλογούν στα ανωτέρω πρόσωπα, που θα περιέλθουν στον ΟΑΕΕ ως καθολικό διάδοχο του ΤΑΠΕΑΠΙ λόγω της ένταξης των προσώπων αυτών, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασής τους
6.  
  Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του ΤΑΠΕΑΠΙ και των ασφαλισμένων του που υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.
Άρθρο 10
1.  
  Για τη λειτουργία του εντασσόμενου στον ΟΑΕΕ κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ, συνιστάται στον ΟΑΕΕ, πέραν των Περιφερειακών Διευθύνσεων του άρθρου 21 του π.δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός ΟΑΕΕ» και μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, με έδρα τον Πειραιά, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:.
 1. Τμήμα Εσόδων - Μητρώου
  • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο
  • Η επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων του Τομέα (πρόσοδοι), προσδιορισμός και βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογισμός των πρόσθετων τελών, παρακολούθηση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων και λήψη των αναγκαίων μέτρων
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων
  • Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές
  • Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα. αστ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
 2. Τμήμα Απονομής Συντάξεων
  • Η έκδοση αποφάσεων παροχών κύριας σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
  • Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων
  • Η επιμέλεια για την αποστολή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών και παρακολούθηση των μεταβολών τους
  • Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας
 3. Τμήμα Λογιστηρίου
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η τήρηση λογιστικών βιβλίων του Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου απολογισμού του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η κατάρτιση σχεδίων οικονομικών καταστάσεων και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις συντάξεις. γστ) Η απόδοση των κρατήσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιο.
  • Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου
  • Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
  • Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 4202/1961 και λοιπών διατάξεων.
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. για) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
 4. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
  • Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής συντάξεων
  • Η αποστολή καταστάσεων παροχής συντάξεων στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση εντολών πληρωμής
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.
  • Πέραν των ανωτέρω, το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ.
 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
 6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:.
  • Διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
  • Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
  • Αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών
  • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του
2.  
  Θέματα που προκύπτουν από τις ισχύουσες καταστατικές τους διατάξεις και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της παραπάνω Διεύθυνσης, ασκούνται από τις υφιστάμενες αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ
3.  
  Ο έλεγχος ασφάλισης και εσόδων του εντασσόμενου στον ΟΑΕΕ κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ διενεργείται από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης του ΟΑΕΕ
4.  
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου των εντασσόμενων κλάδων του ΤΑΝΠΥ, αποτελούν πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από τις οποίες θα γίνεται και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
5.  
  Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι­κητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου τα θέματα τις αρμοδιότητάς του και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Διεύθυνσης στην οποία προΐσταται. Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι­κητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
6.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ καθορίζονται οι οργανικές μονάδες του ΟΑΕΕ που θα έχουν την αρμοδιότητα απονομής κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων και στους ασφαλισμένους του ΤΑΠΕΑΠΙ αναβάτες και προπονητές.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
8.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του ΟΑΕΕ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (π.δ. 154/2006) και τροποποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΑΕΕ.
Άρθρο 11
1.  
  Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών για παροχές ασθένειας υπάγονται στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού
2.  
  Στην ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, και παύουν από την ημερομηνία αυτή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Άρθρο 12
1.  
  Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύει, συνιστάται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, κλάδος επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
2.  
  Σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου ασφαλιζόμενα πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους
Άρθρο 13
1.  
  Τη διοίκηση και τη διαχείριση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο
2.  
  Οι εργασίες του κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταμείου και η συμμετοχή του κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται σε ποσοστό που θα οριστεί από το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.
3.  
  Τα θέματα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του κλάδου διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταμείου και της γενικότερης νομοθεσίας
Άρθρο 14
1.  
  Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών
2.  
  Τα ανωτέρω πρόσωπα κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, δύνανται όμως, με αίτησή τους, να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους, όπως αυτές ορίζονται στο ίδιο άρθρο του προεδρικού διατάγματος, από την πρώτη του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.
3.  
  Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν ή απωλέσουν το δικαίωμά τους
4.  
  Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., λόγω νέας δραστηριότητας, τα πρόσωπα του άρθρου αυτού μπορούν να επανεγγραφούν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. Η επανεγ-γραφή στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης αρχίζει από τον μήνα υποβολής της αίτησης εφόσον όμως υπάρχει νέα επαγγελματική δραστηριότητα παρέχεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα αναδρομικής εγγραφής στα μητρώα του Κλάδου.
Άρθρο 15 "Οι πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης είναι:"
1.  
  Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ή επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί με αίτησή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.
2.  
  Κάθε έσοδο που προκύπτει από προσόδους περιουσίας, απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία
Άρθρο 16
1.  
  Χρόνος ασφάλισης είναι:
 1. Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφεξής
 2. Οι χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται στον κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
Άρθρο 17
1.  
  Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας είναι αυτές που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα 24, 25 και 26 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν και εφόσον οι ασφαλισμένοι δικαιούνται για την αυτή αιτία κύρια σύνταξη.
2.  
  Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα είναι αυτές που ορίζονται από τα άρθρα 27 του ν. 2084/1992, 62 του ν. 2676/1999 και 4 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύουν.
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του κλάδου, από την έναρξη λειτουργίας του. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε (15) με την προσθήκη ενός (1) έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας.
Άρθρο 18 "Καθορισμός ποσού σύνταξης"
1.  
  Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τις συντάξεις λόγω θανάτου έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 62 του ν. 2676/1999 και 4 του ν. 3385/2005, όπως ισχύουν.
Άρθρο 19
1.  
  Για την είσπραξη των εισφορών του κλάδου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τα θέματα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) δύναται να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κλάδου αυτού.
Άρθρο 20
1.  
  Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εντάσσονται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 135/1946 (ΦΕΚ 299 Α΄) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που έχει συσταθεί με τον α.ν. 1606/1939 (ΦΕΚ 50 Α΄). Οι Τομείς αυτοί αποκαλούνται, αντίστοιχα: Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).
2.  
  Οι ανωτέρω Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν
3.  
  Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώ­ματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους
4.  
  Πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων που εντάσσονται σε αυτόν ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους
5.  
  Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων
6.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργούν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ
7.  
  Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικό Τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
8.  
  Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κλάδου
9.  
  Οι καταβαλλόμενες από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ συντάξεις αυξάνονται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός των ορίων της καθοριζόμενης εισοδηματικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2084/1992.
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, το ποσοστό εισφοράς επί του ποσού των κατηγοριών αυτών, η μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
11.  
  Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΟΑΕΕ.
Άρθρο 21
1.  
  Για τη λειτουργία του εν λόγω κλάδου συνιστώνται στον ΟΑΕΕ, πέραν των Διευθύνσεων του άρθρου 21 του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός ΟΑΕΕ» και τρεις (3) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης, ως εξής: - Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. - Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. - Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Καθεμία εκ των ανωτέρω Διευθύνσεων διαρθρώνεται ως εξής:.
 1. Τμήμα Εσόδων- Μητρώου
 2. Τμήμα Παροχών
 3. Τμήμα Λογιστηρίου
 4. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Γραφείων της, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Εσόδων- Μητρώου
  • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο
  • Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Τομέα.
  • Η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης καθυστερούμενων εισφορών.
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων
  • Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές
  • Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα. αστ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
 2. Τμήμα Παροχών
  • Η έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
  • Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων
  • Η επιμέλεια για την αποστολή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής της Διεύθυνσης και παρακολούθηση των μεταβολών τους
  • Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας
 3. Τμήμα Λογιστηρίου
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η τήρηση λογιστικών βιβλίων του κλάδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου απολογισμού του Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η κατάρτιση σχεδίων οικονομικών καταστάσεων και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικού του ΟΑΕΕ
  • Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις συντάξεις. γστ) Η απόδοση των κρατήσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιο.
  • Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου
  • Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
  • Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 4202/1961 και λοιπών διατάξεων.
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του κλάδου και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. για) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
 4. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής
  • Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής συντάξεων
  • Η αποστολή καταστάσεων παροχής συντάξεων στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση εντολών πληρωμής
  • Η μέριμνα για τη λειτουργία του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.
  • Πέραν των ανωτέρω, το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ.
 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
  • Διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
  • Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
  • Αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών
  • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. Επιπλέον το τμήμα Παροχών της εν λόγω Διεύθυνσης έχει και την αρμοδιότητα για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του Τομέα.
4.  
  Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων είναι ανάλογες με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Επιπλέον, το Τμήμα Παροχών της εν λόγω Διεύθυνσης έχει τη μέριμνα για τη διανομή του μερίσματος στους δικαιούχους αυτού.
5.  
  Θέματα που προκύπτουν από τις ισχύουσες καταστατικές τους διατάξεις και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των παραπάνω Διευθύνσεων, ασκούνται από τις υφιστάμενες αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ
6.  
  Ο έλεγχος ασφάλισης και εσόδων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων διενεργείται από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης του ΟΑΕΕ
7.  
  Των Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, οι οποίοι εισηγούνται στο Δ.Σ. του Ταμείου τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και υπογράφουν όλα τα έγγραφα της Διεύθυνσης στην οποία προΐστανται. Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Των Αυτοτελών Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Των Αυτοτελών Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.
10.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που ρυθμίζουν οργανωτικά θέματα του ΟΑΕΕ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Οργανισμού του (π.δ. 154/2006) και τροποποιούνται με τη διαδικασία που ισχύει για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΟΑΕΕ.
Άρθρο 22 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:«"
1.  
  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμα­τιών (ΟΑΕΕ) διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
 1. Τον Διοικητή του ΟΑΕΕ, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του
 2. Οκτώ (8) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται τρεις (3) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), δύο (2) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ένας (1) από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ), ένας (1) από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και ένας (1) από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΤΕΒΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Εμπόρων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΤΑΝΠΥ, την Ένωση Συνταξιούχων Βενζινοπωλών Ν. Αττικής και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Αρτοποιών Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους.
 4. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ελλείψει αυτού υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α΄ βαθμό, ο οποίος επιλέγεται από το Β΄ κλιμάκιο του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του
 5. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τα προσόντα που περιγράφονται στο εδάφιο δ΄ με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με προσόντα ανάλογα του Διοικητή, με τον αναπληρωτή του.
 7. Τα υπό στοιχεία β΄ και γ΄ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τις ως άνω οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
 8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του από τις οικείες οργανώσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
 9. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού.
 10. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.
 11. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.
 12. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υποδιοικητής του ΟΑΕΕ και, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.
 13. Ο Διοικητής του ΟΑΕΕ είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής.
 14. Αποκλείεται ο διορισμός ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου το οποίο έχει την ιδιότητα του Προέδρου άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού.
 15. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες.
 16. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΟΑΕΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή.» Οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τα Διοικητικά Συμβούλια των εντασσόμενων φορέων και κλάδων ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, το οποίο είναι αρμόδιο και για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων αυτών.
 17. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για τον ΟΑΕΕ.
Άρθρο 23
1.  
  Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΕ, που συστήνεται με τον παρόντα νόμο, συνιστάται 5μελής Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ), που απαρτίζεται ως ακολούθως: Α) Η ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων αποτελείται από:
 1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με Α΄ βαθμό, ως Πρόεδρο
 2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος
 3. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, που προτείνονται δύο (2) από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος και ένας (1) από τη ΓΣΕΒΕΕ, ως μέλη, σε τριπλάσιο αριθμό.
 4. Β) Η ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών αποτελείται από:.
2.  
  Οι σχετικές προτάσεις των οργανώσεων υποβάλλονται εντός μηνός από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών προτάσεων, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του, από τις ίδιες οργανώσεις.
3.  
  Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας των ΤΔΕ, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τριετή θητεία
4.  
  Ο γραμματέας της ΤΔΕ και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία συνιστάται η οικεία ΤΔΕ
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στις ΤΔΕ του ΟΑΕΕ
6.  
  Αρμοδιότητα των ως άνω ΤΔΕ είναι η εκδίκαση των ενστάσεων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων
7.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για τις ΤΔΕ του ΟΑΕΕ
Άρθρο 24
1.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) το ένα δεύτερο (1/2) του προσωπικού και ένας δικηγόρος με έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στον ΟΑΕΕ. Το λοιπό προσωπικό μεταφέρεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).
2.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) το ένα τέταρτο (1/4) των διοικητικών υπαλλήλων μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στον ΟΑΕΕ
3.  
  Το προσωπικό, ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή και ο Νομικός Σύμβουλος που υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχουν στον ΟΑΕΕ
4.  
  Διαδικασίες που βρίσκονται για εξέλιξη για πλήρωση θέσεων του ΤΑΝΠΥ, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του ΟΑΕΕ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό, καθώς και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ.
5.  
  Το μεταφερόμενο στον ΟΑΕΕ προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων, τοποθετείται για μια πενταετία στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΕ σε άλλες μονάδες του Οργανισμού.
6.  
  Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του παρόντος κεφαλαίου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ, τοποθετούνται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού σε θέσεις προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας μέχρι την επανεπιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Σε περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων στις συσταθείσες οργανικές μονάδες δεν επαρκούν για την τοποθέτηση των ως άνω επιλεγέντων προϊσταμένων, αυτοί καταλαμβάνουν για το υπόλοιπο της θητείας τους αντίστοιχες κενές θέσεις προϊσταμένων του ΟΑΕΕ, στον ίδιο νομό ή σε άλλο νομό εφόσον το επιθυμούν, με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης. Αν κενωθούν ή συσταθούν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων στον ΟΑΕΕ πριν τη λήξη της θητείας τους, οι ανωτέρω συμμετέχουν μαζί με τους λοιπούς υπαλλήλους του Οργανισμού στην επιλογή προϊσταμένων.
7.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ είναι αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών πράξεων που αφορούν όλο το μεταφερόμενο στον Οργανισμό προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
Άρθρο 25
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), αποκαλούμενο στις επόμενες διατάξεις «Ενιαίο Ταμείο», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ενιαίες υπηρεσίες του Ταμείου στεγάζονται στο κτίριο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56. Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.
2.  
  Το Ενιαίο Ταμείο συγκροτούν τέσσερις (4) κλάδοι: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, γ) κλάδος πρόνοιας και δ) κλάδος υγείας
3.  
  Σε κάθε κλάδο του Ενιαίου Ταμείου εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, τα παρακάτω Ταμεία και κλάδοι, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα: Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται: α) ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), β) ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), ως Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και γ) το Ταμείο Νομικών, ως Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ). Β) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), ως Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και γ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) του Ταμείου Νομικών, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ). Γ) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) ο κλάδος εφάπαξ παροχών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών, γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), δ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΠΔΠ), ε) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), στ) το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ), ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων, η) το Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) και θ) ο κλάδος ειδικών παροχών ΤΣΜΕΔΕ ως Τομέας Ειδικών Παροχών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Δ) Στον κλάδο υγείας εντάσσονται: α) ο κλάδος υγείας τεχνικών ΤΣΜΕΔΕ, ως Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος ασθένειας ΤΣΑΥ, ως Τομέας Υγείας Υγειονομικών, γ) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, δ) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, ε) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και ζ) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, ως Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.
4.  
  Οι ανωτέρω Τομείς του Ενιαίου Ταμείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν
5.  
  Ειδικά στον κλάδο υγείας με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου συνάπτει υποχρεωτικά συμβάσεις οι οποίες θα είναι ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου. Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέχρι τότε οι συναφθείσες συμβάσεις με τα εντασσόμενα Ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.
6.  
  Στους Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους
7.  
  Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου για την παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και παροχών υγείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κάθε κλάδου
Άρθρο 26 "Σκοπός του ΕΤΑΑ"
1.  
  Σκοπός του Ενιαίου Ταμείου είναι: α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους, β) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους, γ) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και δ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου υγείας στους ασφαλισμένους, καθώς και στα μέλη οικογένείας τους
Άρθρο 27
1.  
  Πόροι του Ενιαίου Ταμείου είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου - εργοδότη, η συνεισφορά του κράτους και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων και κλάδων, που εντάσσονται ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων
2.  
  Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν οι πόροι των εντασσόμενων Ταμείων δεν είναι διαχωρισμένοι κατά κλάδο, κατανέμονται μεταξύ των αντίστοιχων Τομέων του Ενιαίου Ταμείου στους οποίους εντάσσονται οι ασφαλισμένοι αντιστοίχως, κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών των νέων ασφαλισμένων
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των εντασσόμενων Ταμείων, δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα
Άρθρο 28
1.  
  Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και προσμετρήθηκε, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων του κάθε κλάδου του Ενιαίου Ταμείου
2.  
  Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ενιαίου Ταμείου ή άλλο φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας αντίστοιχα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
Άρθρο 29 "Α. 1. Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων διοικείται από δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: α. Τον Πρόεδρο. β. Τους Πρόεδρους της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως Αντιπρόεδρο [...]"
1.  
  Στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπάγονται οι Τομείς Σύνταξης, Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας, Ειδικών Παροχών και Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αποτελείται από:.
 1. Δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το ΤΕΕ, με τους αναπληρωτές τους
 2. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών που προτείνονται από τον ΣΑΤΕ, την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ με τους αναπληρωτές τους
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ένωση Συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, με τον αναπληρωτή του
 4. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, με τον αναπληρωτή του.
 5. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (α) μέλη.
2.  
  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα Η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών αποτελείται από:.
 1. Δύο (2) εκπροσώπους των ιατρών, που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τους αναπληρωτές τους
 2. Έναν (1) εκπρόσωπο των οδοντιάτρων, που προτείνεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή του
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των φαρμακοποιών, που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, με τον αναπληρωτή του
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων υγειονομικών, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών, με τον αναπληρωτή του
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο των κτηνιάτρων, που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, με τον αναπληρωτή του.
 7. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (α) μέλη.
3.  
  Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στις Διοικούσες Επιτροπές, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Η Διοικούσα Επιτροπή Νομικών αποτελείται από:. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.
 1. Δύο (2) εκπροσώπους των Δικηγόρων, που προτείνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους
 2. Έναν (1) εκπρόσωπο των συμβολαιογράφων, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, με τον αναπληρωτή του
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων δικηγόρων, που προτείνεται από το Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων, με τον αναπληρωτή του
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο των υποθηκοφυλάκων, που προτείνεται από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, με τον αναπληρωτή του.
 7. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (α) μέλη.
4.  
  Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.
5.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής. Αποκλείεται ο διορισμός ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου το οποίο έχει την ιδιότητα του Προέδρου άλλου ασφαλιστικού Οργανισμού.
6.  
  Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιπρόεδρος Α΄, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο Αντιπρόεδρος Β΄ και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο Αντιπρόεδρος Γ΄. Ο γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού. Γ.1. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος και τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
7.  
  Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης
8.  
  Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων που εισηγούνται τα θέματα στις Διοικούσες Επιτροπές είναι και οι εισηγητές των θεμάτων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, άνευ ψήφου
9.  
  Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ενιαίου Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου για την εκτέλεση αυτών.
10.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
11.  
  Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Β. Συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο και για ίση με αυτό θητεία συνιστώνται τρεις επταμελείς Διοικούσες Επιτροπές.
Άρθρο 30 "Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ είναι οι εξής:"
1.  
  Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ενιαίου Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ενιαίου Ταμείου και των Τομέων
3.  
  Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του
5.  
  Διαχειρίζεται την περιουσία του Ενιαίου Ταμείου και των Τομέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
6.  
  Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
7.  
  Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ενιαίου Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές
8.  
  Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, ενιαία για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας
9.  
  Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
10.  
  Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Ενιαίου Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας
11.  
  Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του Ταμείου
12.  
  Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης
13.  
  Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της
14.  
  Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους πρόχειρους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15.  
  Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων
16.  
  Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών, πλην εκείνων που αναφέρονται σε θέματα ασφάλισης και παροχών, για τις οποίες αποφαίνονται οι Διοικούσες Επιτροπές
17.  
  Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΑΑ υποθέσεων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων
18.  
  Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ., να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου. Για όλα τα θέματα των περιπτώσεων 4 και 5 του επόμενου άρθρου αρμοδιότητας των Διοικουσών Επιτροπών το Δ.Σ. ζητά υποχρεωτικά εισήγηση από αυτές. Επίσης αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που του εισηγείται η αρμόδια Διοικούσα Επιτροπή.
Άρθρο 31 "Οι αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ είναι οι εξής:"
1.  
  Η εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων των οργάνων του Ενιαίου Ταμείου για θέματα ασφάλισης και παροχών
2.  
  Η συνδρομή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου
3.  
  Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των επί μέρους Τομέων
4.  
  Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας των Τομέων και την αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές των Τομέων που εποπτεύουν
5.  
  Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των διατάξεων των καταστατικών των επί μέρους Τομέων
6.  
  Ειδικά η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών και εργοληπτών
Άρθρο 32 "Οι υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων διακρίνονται σε κεντρική και περιφερειακές. Α. Η Κεντρική Υπηρεσία του Ενιαίου Ταμείου διαρθρώνεται ως εξής: 1) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 2) Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών."
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συ-γκροτείται από τις ενιαίες υπηρεσιακές μονάδες του Ενιαίου Ταμείου, ήτοι: (α) Διεύθυνση Διοικητικού, (β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, (γ) Διεύθυνση Επιθεώρησης, (δ) Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και (ε) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. Στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση υπάγεται και η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών συγκροτείται από τις οργανικές μονάδες των επί μέρους Τομέων με αρμοδιότητες σχετικές με θέματα ασφάλισης και παροχών των ασφαλισμένων των Τομέων. Στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση υπάγεται και η Διεύθυνση Υγειονομικού. Έργο των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι:.
 1. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σε αυτούς, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους
 2. Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα
 3. Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα στο χώρο της ευθύνης τους
 4. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων της αρμοδιότητάς τους και η εκτίμηση, με ειδική σημείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των προϊσταμένων των τμημάτων, καθώς και η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού στις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους
 5. Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους
 6. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα
 7. Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, ανάλογα με το αντικείμενο ευθύνης τους, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική, αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.
 8. Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου ΤΣΜΕΔΕ αποτελούν εφεξής Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον Οργανισμό του εντασσόμενου ΤΣΜΕΔΕ.
 9. Ομοίως, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου ΤΣΑΥ αποτελούν εφεξής Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων των Υγειονομικών, με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Οργανισμό του εντασσόμενου ΤΣΑΥ.
 10. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες συστεγάζονται και δύνανται να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και των λοιπών Τομέων του Ενιαίου Ταμείου.
Άρθρο 33
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου.
  • Η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό.
  • Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου
  • Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  • Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους του Ενιαίου Ταμείου
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης. αστ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
  • Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
 2. Τμήμα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης
  • Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των επί μέρους Τομέων
  • Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος
  • Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας
  • Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
  • Η μέριμνα για την οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. βστ) Η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Ενιαίου Ταμείου.
 3. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Η παροχή πληροφοριών, η σωστή ενημέρωση του πολίτη για θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, για τα δικαιώματά του και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του
  • Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες
  • Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου πολιτών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους
  • Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου με τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών»
 4. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας
 5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας των ενιαίων υπηρεσιών.
  • Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
  • Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών
  • Η υποστήριξη των υπηρεσιακών συμβουλίων για θέματα διοικητικού προσωπικού ή πειθαρχικού
  • Η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων και των πάσης φύσεως επιτροπών.
  • Κοινοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ.
  • Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού. δστ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
  • Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Μέριμνα για την εκτέλεση αυτού.
  • Η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
  • Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ενιαίου Ταμείου
  • Η λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμιακής διαχείρισης κάθε Τομέα
  • Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ενιαίου Ταμείου. αστ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων προς τους Τομείς δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
  • Η παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων
  • Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος
  • Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης
  • Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο. αια) Η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου, το οποίο θα αποδίδεται από το αντίστοιχο Τμήμα Λογιστηρίου.
 2. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
  • Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των παροχών, δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ενιαίου Ταμείου.
  • Έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
  • Η παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου και η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων
  • Η μέριμνα για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού για τις πάσης φύσεως αποδοχές του
  • Η εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης των υπαλλήλων. βστ) Η τήρηση αρχείου των παραστατικών που εκδίδει το Τμήμα.
 3. Τμήμα Εσόδων
  • Η επιμέλεια για την είσπραξη εσόδων κάθε Τομέα από ασφαλιστικές εισφορές
  • Η μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών
  • Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων
 4. Τμήμα Προμηθειών
  • Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ενιαίου Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες
  • Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  • Η παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώρηση αυτών
 5. Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
 6. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των Υπηρεσιών, η διαδικασία εκμισθώσεως ή μισθώσεως και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους
  • Η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας
  • Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  • Η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας
  • Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών. εστ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες.
  • Η ευθύνη της παρακολούθησης και της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ενιαίου Ταμείου και των Τομέων
  • Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ενιαίου Ταμείου και των Τομέων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας
  • Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών
  • Η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου
3.  
  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων
 2. Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών
 3. Τεχνικό Γραφείο
 4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Συντήρηση, επισκευή, επέκταση των δομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, παρακολούθηση της καλής κατάστασης και κανονικής λειτουργίας (αποχέτευση, ύδρευση, πυρόσβεση, φωτισμό, κίνηση, υποσταθμό, αλεξικέραυνο, τηλέφωνα, πυρανίχνευση, κλιματισμό, αερισμό, θέρμανση) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου και των μισθωμένων από αυτό ακινήτων
  • Μελέτη για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης περιουσίας του Ενιαίου Ταμείου για την οποία δεν κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. η ανάθεση σε τρίτους.
  • Επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις από τρίτους.
  • Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τις ανωτέρω αρμοδιότητες της υπηρεσίας.
  • Μέριμνα για την προκήρυξη εκτέλεσης εργασιών, επίβλεψη, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών πληρωμής των εργολάβων.
  • Παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης νέων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου.
  • Φροντίδα για την σύνταξη προδιαγραφών:
  • α) για την προμήθεια μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων, β) για την προμήθεια υλικών συντήρησης μηχανών, μηχανημάτων, οχημάτων, δομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και γ) για την ανάδειξη συντηρητών μηχανών, μηχανημάτων, οχημάτων, δομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου. γστ) Παρακολούθηση και ενημέρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων του.
  • Συμμετοχή στις επιτροπές παραλαβής τεχνικών έργων και εργασιών
  • Εκτέλεση τεχνικών εργασιών και άσκηση άλλων σχετικών καθηκόντων που θα ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα
  • Τήρηση αρχείων σχετικών με το Γραφείο
4.  
  Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου
  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός/ανασχεδιασμός συστημάτων Πληροφοριακής και Επικοινωνιών βάσει των αναγκών του Ενιαίου Ταμείου και των αρχών που το εποπτεύουν και η μέριμνα για την ανάπτυξη και αξιοποίησή τους
  • Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου (κεντρική υπηρεσία - περιφερειακές υπηρεσίες) όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς εφόσον απαιτείται
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και μετάπτωσης των δεδομένων στα νέα ΤΠΕ υποστήριξης
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων, για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού υποστήριξης Επικοινωνιών για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. αστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμογών, για προμήθεια/υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών για την κάλυψη αναγκών του Ταμείου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Η τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης των εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και των εφεδρικών μηχανογραφικών αρχείων (back up)
  • Η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Η παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις εξελίξεις των τομέων αυτών
  • Η μελέτη και ο σχεδιασμός/ανασχεδιασμός ιστοτόπου/pοrtal του Ενιαίου Ταμείου, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης, η λειτουργία, η επικαιροποίηση και διαχείριση του περιεχομένου του. αια) Συνεχής συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών για το συντονισμό των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη εκμετάλλευση των Εφαρμογών Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές διαδικασίες του Ενιαίου Ταμείου (μητρώο και μισθοδοσία υπαλλήλων, κεντρικό πρωτόκολλο, ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Τομέων).
 2. Τμήμα Εφαρμογών
  • Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ενιαίου Ταμείου
  • Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών Πληροφορικής που καλύπτουν διαδικασίες τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και την ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους
  • Η καταχώρηση των στοιχείων που προωθούνται από τις Υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου για την ενημέρωση των Εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώρηση
  • Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακών Υπηρεσιών για την ορθή καταχώρηση στοιχείων προς ενημέρωση των Εφαρμογών που χρησιμοποιούν
  • Η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων. βστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για προμήθεια/υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
  • Η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσής τους και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των Εφαρμογών
  • Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών
  • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Ενιαίου Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοίκησής του και των αρχών που το εποπτεύουν
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους. βια) Η ενημέρωση και πληροφορική υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας των εφαρμογών.
 3. Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων
 4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Η μέριμνα για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και των αντίστοιχων Εφαρμογών σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται
  • Η λήψη και διαχείριση κεντρικών εκτυπώσεων
  • Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων των μηχανογραφικών αρχείων (backups)
  • Η υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής και του δικτύου
  • Η υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού Πληροφορικής, δικτύου και Επικοινωνιών του Ενιαίου Ταμείου. γστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, Επικοινωνιών και δικτύου.
  • Η μέριμνα για τη διαμόρφωση του χώρου και των συνθηκών για την εγκατάσταση του εξοπλισμού
  • Η μέριμνα για την ασφάλεια του εξοπλισμού Πληροφορικής, Δικτύου και Επικοινωνιών, καθώς και για την ασφάλεια των Εφαρμογών
  • Η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών
5.  
  Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ανάγονται στα παρακάτω θέματα:
 1. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Ενιαίου Ταμείου, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου (περιλαμβανομένου και του αρχείου δικογραφιών)
 2. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν το Ταμείο
 3. Η αποστολή των εισηγητικών εκθέσεων, στοιχείων και φακέλων (επίδικων διαφορών) στα Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και η αναζήτηση αυτών μετά την έκδοση απόφασης
 4. Η κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου.
 5. Επισημαίνεται ότι ειδικά ο Τομέας Νομικών υποστηρίζεται για τα παραπάνω θέματα νομικής φύσεως από το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό του εντασσόμενου Ταμείου Νομικών.
 6. Η νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων
 7. Η παρακολούθηση νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά το Ταμείο και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Υπηρεσίες
 8. Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και την καλή λειτουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης
 9. Ο έλεγχος νομιμότητας των δικαστικών εξόδων των δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας, για κάθε υπόθεση.
 10. Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών συνιστάται σε αυτήν Τμήμα Γραμματείας.
 11. Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα:.
6.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικού (για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου υγείας) είναι οι εξής:
 1. Παρακολούθηση και έλεγχος του όλου συστήματος περίθαλψης, ως προς τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συντονισμός της δράσης των επί μέρους Τομέων των κλάδων υγείας του Ενιαίου Ταμείου
 2. Οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισμένους
 3. Παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των υγειονομικών δαπανών ως προς την αναγκαιότητά τους και σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα
 4. Τήρηση, παρακολούθηση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλες τις επί μέρους δραστηριότητες και ιδιαίτερα της εξέλιξης των υγειονομικών δαπανών αναλυτικώς
 5. Σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, δηλαδή θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, καθώς και ο έλεγχος για τη σωστή τήρηση των συμβάσεων
 6. Έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων προς όλους τους παρόχους υγείας του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και εισήγηση μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους
Άρθρο 34
1.  
  Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Υγειονομικών και Νομικών μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ οι υπηρεσίες των εντασσόμενων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείου Νομικών, οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες ασφάλισης, εσόδων και παροχών, καθώς και η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας. Επίσης, οι υπηρεσίες των παραπάνω αναφερομένων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ, ασκώντας εκείνες τις αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται στις ενιαίες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες με αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούν οι ενιαίες υπηρεσιακές μονάδες του ΕΤΑΑ, καταργούνται.
2.  
  Για τη λειτουργία των Τομέων των Συμβολαιογράφων συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Τμήμα Εσόδων-Παροχών
  • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον αντίστοιχο Τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις
  • Η είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα.
  • Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.
  • Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών
  • Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα
  • Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης των προβλεπόμενων παροχών των Τομέων, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. αστ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων και των βοηθηματούχων κάθε Τομέα.
  • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας
  • Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των ασφαλισμένων με βιβλιάρια υγείας και θεώρηση αυτών
 2. Τμήμα Υγειονομικής Υπηρεσίας
  • Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους στον Τομέα Υγείας Συμβολαιογράφων
  • Η λειτουργία του ιατρείου, έκδοση εισιτηρίων νοσηλείας σε νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια, παρατάσεις νοσηλείας των ασφαλισμένων, έλεγχος νοσηλευόμενων ασφαλισμένων, εγκρίσεις δαπανών νοσηλείας των ειδικών θεραπειών, παρακλινικών εξετάσεων και ειδών πρόσθετης περίθαλψης
  • Η συνταγογράφηση φαρμάκων, εντολών παρακλινικών εξετάσεων και ειδών πρόσθετης περίθαλψης
  • Ο έλεγχος των λογαριασμών των φαρμακείων
  • Η μέριμνα για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τιμολόγηση της δαπάνης με βάση το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο και παράδοση αυτών στο Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση του σχετικού εντάλματος. βστ) Η επιμέλεια για την εκκαθάριση λογαριασμών Νοσοκομείων και Κλινικών και καταχώρηση αυτών στο βιβλίο μητρώου ασθενών.
  • Η επιμέλεια για την εκκαθάριση λογαριασμών φαρμακείων, ιατρών όλων των ειδικοτήτων, αποκλειστικών νοσοκόμων, φυσιοθεραπευτών και διαγνωστικών κέντρων
  • Η χορήγηση βεβαιώσεων στους ασφαλισμένους για τη φορολογική τους απαλλαγή
 3. Τμήμα Λογιστηρίου
  • Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου
  • Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
  • Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού κάθε Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου
  • Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής
  • Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων. γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου.
  • Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
  • Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ Τομέων και Ταμείων
  • Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα κάθε Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής
  • Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης
 4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
 5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:.
  • Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
  • Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας
  • Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών
  • Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του
  • Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαριότητα του κτιρίου
3.  
  Για τη λειτουργία των Τομέων των Δικηγόρων Αθηνών συνιστώνται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 1. Γνωμάτευση επί όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην υγειονομική περίθαλψη επί των αιτήσεων των ασφαλισμένων για δαπάνες νοσηλείας του εξωτερικού και επί αιτήσεων δαπανών νοσηλείας που υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία
  • Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου στον αντίστοιχο Τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις
  • Ο υπολογισμός και επιβολή προσθέτων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών
  • Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων
  • Η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου προϋπηρεσίας και κάθε άλλου χρόνου που προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις κάθε Τομέα
  • Η βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων και η έκδοση αποφάσεων για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχών σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις. αστ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
  • Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα
  • Ο έλεγχος των βιβλιαρίων ενσήμων και εισφορών των ασφαλισμένων και καταχώρηση αυτών στα ειδικά ευρετήρια
  • Η χορήγηση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας και φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη φιλοξενία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις παιδικές κατασκηνώσεις των τέκνων των ασφαλισμένων μελών, εκκαθάριση των λογαριασμών αυτών και υποβολή για έγκριση στο αρμόδιο όργανο
 2. Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης.
 3. Η Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:.
  • Η μέριμνα για την παροχή νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων μελών του Τομέα Υγείας