ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3656

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-04-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασε­μιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στο Αμμάν, στις 13 Δεκεμβρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣκαι της ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ της ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ στην ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, εφεξής αποκαλούμενες ως «Τα Συμβαλλόμενα Μέρη» ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και των δύο Κρατών και στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού τους επιπέδου, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνολογικών σχέσεων θα αποβεί αμοιβαία ωφέλιμη για τις δύο χώρες, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη και ανάπτυξη της συνεργασίας τους στα πεδία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς σε κάθε χώρα. Άρθρο 2 Η Συνεργασία θα υλοποιηθεί με τις κάτωθι μορφές: 1.Υλοποίηση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιδεικτικών έργων, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους, καθώς και των ανταλλαγών επιστημόνων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων, 2.Οργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες, εκθέσεις κ.λπ., 3.Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, 4.Κοινή χρήση ερευνητικής και αναπτυξιακής υποδομής και επιστημονικού εξοπλισμού. Άρθρο 31.Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλόμενων Μερών η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα κοινοποιήσουν αμοιβαία τα ονόματα των εκπροσώπων τους στη Μικτή Επιτροπή. 2.Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής: 1)Καθορισμός των τομέων συνεργασίας, στη βάση της πληροφόρησης που παρέχεται από ερευνητικούς φορείς των δύο χωρών και των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, 2)Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 3)Προώθηση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών προγραμμάτων και έργων, 4)Αξιολόγηση της προόδου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία 3.Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά, διαδοχικά στην Ελλάδα και στη Ιορδανία σε κοινά αποδεκτές ημερομηνίες. Η Μικτή Επιτροπή θα συμφωνεί και θα υπογράφει Πρωτόκολλα τα οποία θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του παρελθόντος και τον σχεδιασμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων και προοπτικών. Τα Πρωτόκολλα θα περιλαμβάνουν επίσης τον κατάλογο των επιλεγέντων προς χρηματοδότηση από τα Μέρη έργων συνεργασίας, μετά από αξιολόγηση. 4.Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας. Άρθρο 4 Με στόχο την διευκόλυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, η Μικτή Επιτροπή θα υιο­θετήσει ένα Εκτελεστικά Πρόγραμμα Εργασιών, στο οποίο θα καθορίζονται: α) τα πεδία συνεργασίας, β) τα εξειδικευμένα έργα, γ) οι υπεύθυνοι φορείς για την εκτέλεση και υλοποίηση των κοινών έργων, εφεξής αποκαλούμενοι ως «συνεργαζόμενοι φορείς», και ειδικότερα: κυβερνητικοί οργανισμοί, επιστημονικοί φορείς, ερευνητικοί και αναπτυξιακοί φορείς, επιστημονικές ενώσεις Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και άλλες οργανωτικές μονάδες, περιλαμβανομένων των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων. Η επιλογή των συνεργαζόμενων φορέων σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε συμβαλλόμενου μέρους θα γίνεται από τη Μικτή Επιτροπή, δ) οι μέθοδοι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των κοινών επιστημονικών και τεχνολογικών έργων, ε) οι χρηματοδοτικοί πόροι και όροι χρηματοδότησης, στ) οι κανόνες και διαδικασίες που θα καθορίζουν την εκτέλεση των κοινών έργων. Άρθρο 51.Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνονται, θα δημοσιεύονται ή θα αξιοποιούνται εμπορικά μέ τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνεργαζόμενων εταίρων και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 2.Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν στα επιστημονικά έργα και προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Το κόστος αυτής της συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως την Τρίτη χώρα, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τους ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές να φέρουν εις πέρας τις σπουδές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών σε ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα των Πανεπιστημίων των δυο χωρών. Η υλοποίησή τους θα γίνει στα πλαίσια του εκτελεστικού προγράμματος εργασίας της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. Άρθρο 7 Κάθε είδους διαφορές ανάμεσα στα Μέρη που αφορούν στην ερμηνεία ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται μέσω διαβουλεύσεων ή δια­πραγματεύσεων στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής ή ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 8 Σεβόμενο τις δραστηριότητες συνεργασίας που εγκαθιδρύονται με την παρούσα Συμφωνία, κάθε Μέρος θα λάβει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα του, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την υλοποίησή τους. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει ούτε ζημιώνει την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από άλλες διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα Συμβαλλόμενα Μέρη, περιλαμβανομένων αυτών που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 101.Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανταλλάξουν τις γραπτές ρηματικές διακοινώσεις μέσω της διπλωματικής οδού και αλληλογνωστοποιήσουν την κύρωση της Συμφωνίας με βάση τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε χώρα. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρηθεί η ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε ετών, μετά την οποία θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές πενταετείς περιόδους, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώσει στο άλλο γραπτώς, μέσω της διπλωματικής οδού, την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Ο τερματισμός της Συμφωνίας θα ισχύσει σε έξι μήνες από την προαναφερόμενη διακοίνωση. 3.Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα έργα ή προγράμματα που αντελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη της. Άρθρο 11 Αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι: Στην Ελλάδα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ιορδανία το Ανώτατο Συμβούλιο για την Επιστήμη και Τεχνολογία. Έγινε στο Αμμάν, την 13η Δεκεμβρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα, θεωρούμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ Ιωάννης Α. Τσουκαλάς Dr. Μοntaser Οklah Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Βιομηχανίας Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου
Άρθρο 2
1.  
    Το εκτελεστικό Πρόγραμμα Εργασιών του άρθρου 4 και τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία