ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3665

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 6 Απριλίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφεξής καλούμενοι ως «τα Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. ΕΧΟΝΤΑΣ την κοινή άποψη ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι μείζων παράγοντας για την προώθηση του εμπορίου και τεχνολογικών ανταλλαγών καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη αμοιβαίας συνεργασίας για την επέκταση και ανάπτυξη των μέχρι σήμερα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ των δύο χωρών, ΔΙΝΟΝΤΑΣ έμφαση στο κοινό συμφέρον για την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με βάση επωφελείς και ισότιμους όρους και τις παραδοσιακές σχέσεις καλής γειτονίας. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι πολλές νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών βασίζονται στην κατάλληλη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη γεωστατική τροχιά δορυφόρου, καθώς και άλλες τροχιές δορυφόρων. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι κατά την εφαρμογή των παρακάτω άρθρων της Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ως ακολούθως: Άρθρο 1 Τα Μέρη, με βάση την ισότητα, την αμοιβαιότητα και το κοινό συμφέρον επιδιώκουν μία πολιτική παροχής και ανάπτυξης υπηρεσιών ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας, τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις, δυνάμει της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ - ΙΤU), της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ - UΡU), του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ - WΤΟ) και των νομικών οργάνων που συστήνονται από τους παραπάνω και τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Συμφωνία, από τις από κοινού ισχύουσες υποχρεώσεις ή Συμφωνίες που αναφέρονται παραπάνω. ή από άλλες διεθνείς Συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για τα Μέρη, ρυθμίζονται με ξεχωριστές συμφωνίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Θέματα που σχετίζονται με την παροχή και λειτουργία υπηρεσιών ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των αμοιβαία εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την ΠΤΕ, τη ΔΕΤ και τον ΠΟΕ και τα νομικά όργανα που συστήνονται από αυτούς. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων τους. δημοσύον φορέων και ιδιωτικών δομών, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών, άλλων σχετικών οργανισμοί και ειδικών για να: α. συζητούν επιστημονικά και τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών β. επιλύουν προβλήματα που τυχόν προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας, και γ. εφαρμόζουν προγράμματα από κοινού. Οι προαναφερθέντες φορείς δύνανται να ολοκληρώνουν την υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία θα παρέχουν τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων συνεργασίας που διατυπώνονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα διευκολύνουν τη διέλευση μέσω των εδαφών τους, όλων των ειδών ταχυδρομικών αντικειμένου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες και για τους δύο. Άρθρο 41.Τα Μέρη θα συμφωνήσουν να ανταλλάξουν απευθείας αεροπορικό ταχυδρομείο, χερσαίο ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων: 1)Επιστολικό ταχυδρομείο, το οποίο περιλαμβάνει γράμματα. κάρτες, τυπωμένα έγγραφα, έντυπο υλικό για τυφλούς και μικρά δέματα 2)Τυποποιημένα δέματα 3)Υπηρεσία κατεπείγοντος ταχυδρομείου και υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2.Τα Μέρη μπορούν, μέσω διαβούλευσης με αλληλογραφία, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα πληροφορήσουν αλλήλους εγκαίρως για τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ταχυδρόμησης και παράδοσης και το περιεχόμενο του ταχυδρομικού υλικού, βάσει των εγχώριων κανονισμών. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, εάν προκύψει η ανάγκη, για τη βελτίωση των τύπων και μεθόδων ταχυδρομικών ανταλλαγών, με σκοπό να επισπεύσουν την μεταφορά του ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν την ασφάλειά του. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα φέρουν την ευθύνη για την απώλεια, κλοπή ή ζημία στο συστημένο επιστολικό ταχυδρομείο και τα ταχυδρομικά δέματα σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ποσό της αποζημίωσης και η έκταση της ευθύνης θα καθορίζονται από τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Δέματα της ΠΤΕ που ισχύουν. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα προωθούν την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του φιλοτελισμού, συμπεριλαμβανομένων και διοργανώσεων φιλοτελικών εκθέσεων. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να προωθήσουν: α. την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ των δύο χωρών με βάση την ανοικτή πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες και την ενσωμάτωση τους στο παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών? β. τη χρησιμοποίηση κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικίόν συστημάτων και γραμμών επικοινωνίας οπτικών ινών. ως τμήμα της μελλοντικής παγκόσμιας υποδομής της πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να υλοποιηθεί η συνεργασία σε διμερή και διεθνή έργα. βάσει ξεχωριστών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των σχετικών αρχών υπό τη δικαιοδοσία κάθε Μέρους. Άρθρο 10 Τα Μέρη θα συντονίζουν, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη χρήση συχνοτήτων από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, σύμφωνα με τους εγχώριους νόμους και κανονισμούς και το Καταστατικό, τη Συνθήκη και τους Διοικητικούς Κανονισμούς της ΔΕΤ. Αυτός ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί με την ανταλλαγή αλληλογραφίας ή με την υπογραφή ξεχωριστών συμφωνιών. Άρθρο 11 Τα Μέρη. σύμφωνα με τις ανάγκες και τους πόρους που υπάρχουν στις χώρες τους συμφωνούν να κάνουν χρήση των επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεσμών στον τομέα των ηλεκτρονικοί επικοινωνιών με σκοπό την ανάπτυξη αμοιβαίας επωφελούς διμερούς συνεργασίας. Σχετικά με τους τομείς της έρευνας και εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό. τα Μέρη θα συστήνουν και θα υποστηρίζουν άμεση συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων αρχών στις χώρες τους. Τα τιμολόγια και χρεώσεις για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και της Συμφωνίας για τα Ταχυδρομικά Δέματα της ΠΤΕ και τη Συνθήκη, Διοικητικούς Κανονισμούς και, όπου είναι απαραίτητο, τις Συστάσεις της ΔΕΤ. Άρθρο 12 Τα Μέρη θα συνεργάζονται με σκοπό: α. την ανταλλαγή πληροφοριών και έγγραφου υλικού? β. τις διμερείς διαβουλεύσεις? γ. τις αποστολές ειδικών και τη σύσταση ομάδων εργασίας? δ. την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων? ε. τα εκπαιδευτικά προγράμματα? στ. άλλες μορφές συνεργασίας. Άρθρο 13 Τα Μέρη μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για στενότερη συνεργασία και για περαιτέρω συντονισμό σε συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Για το σκοπό αυτό, όπου προσήκει και με από κοινού συγκατάθεση, μπορούν να υπογράφονται συμβάσεις μεταξύ των αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών αρχών που διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, τους στόχους, σχέδια δράσης, χρονικές περιόδους, τις διευθύνσεις και τα αρμόδια άτομα για την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας και των συμβάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους μέσω αλληλογραφίας για περαιτέρω απλοποίηση των λειτουργικών, διοικητικών και τιμολογιακών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική λειτουργική κατάσταση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις δύο χώρες. Άρθρο 14 Τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ των Μερών κατά την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να επιλύεται με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Άρθρο 15 Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από τις διεθνείς Συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 16 Οι αρμόδιες αρχές που φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Συμφοινίας θα είναι: • στην Ελληνική Δημοκρατία: το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, • στη Δημοκρατία της Αλβανίας: το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Σε περίπτωση αλλαγής σχετικής με τις αρμόδιες αρχές, τα Μέρη θα ειδοποιήσουν αλλήλους σε εύθετο χρόνο. Άρθρο 17 Καμία από τις πληροφορίες που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα Μέρη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μέρους από το οποίο προέρχεται η πληροφορία. Άρθρο 18 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται δυνάμει της παρούσας, θα ερμηνεύονται και θα υπόκεινται στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς των Μερών έχοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή όλων των άρθρων, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 19 Κάθε Μέρος θα αναλαμβάνει τις δικές του δαπάνες που απορρέουν από την τήρηση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Άρθρο 20 Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με από κοινού έγγραφη συγκατάθεση των Μερών. Τυχόν τροποποίηση της Συμφωνίας θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες που τηρούνται για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (Άρθρο 22). Άρθρο 21 Για αλληλογραφία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα δύο Μέρη θα χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα αλληλογραφίας μεταξύ των άλλων αρχών μπορεί να αποφασιστεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. Άρθρο 22 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δεύτερης Διπλωματικής Διακοίνωσης με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν άλληλα για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών. Η Συμφωνία θα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και θα λήξει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Μέρη θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο για την πρόθεση του να λήξει τη Συμφωνία. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ στα Τίρανα στις 6 Απριλίου 2006 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το καθένα στην Ελληνική, Αλβανική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα θα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση που υπάρξει διάσταση επί της ερμηνείας, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. (υπογραφή) (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση Για το Συμβούλιο Υπουργών της Ελληνικής της Δημοκρατίας `Δημοκρατίας της Αλβανίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία