ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Νόμος/2008/3671
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2008-07-03
ΦΕΚ: Α/2008/129 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μ.Γ ΛΙΑΠΗΣ
Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Μ. ΤΖΙΜΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
Χ. ΦΩΛΙΑΣ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις.

Άρθρο 1


 1. Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότηταςτροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντοςάρθρου.1) Ο τίτλος της Συνθήκης αντικαθίσταται από τον εξής:.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ2) Σε ολόκληρη τη Συνθήκη:
  1. Οι όροι «η Κοινότητα» ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα»αντικαθίστανται από τους όρους «η Ένωση», οι όροι τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή το ακρωνύμιο ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τους όρους ««της Ευρωπαϊκής Ένωσης»και το επίθετο «κοινοτικός» αντικαθίσταται από τον όρο«της Ένωσης» , εκτός από το άρθρο 299, παράγραφος6, στοιχείο γ), το οποίο αναριθμείται σε 311α, παράγραφος 5, σημείο γ). Όσον αφορά το άρθρο 136, πρώτοεδάφιο, η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει μόνο για τονόρο «Κοινότητα»· η φράση προσαρμόζεται, ενδεχομένως,γραμματικά αναλόγως.
  2. Οι όροι «η παρούσα συνθήκη», της παρούσας συνθήκης» και (σ)την παρούσα συνθήκη» αντικαθίστανται,αντίστοιχα, από τους όρους ««οι Συνθήκες», των Συνθηκών» και (σ)τις Συνθήκες» και, εφόσον συντρέχει λόγος,το ρήμα και τα επίθετα που ακολουθούν τίθενται στονπληθυντικό· το παρόν στοιχείο δεν εφαρμόζεται στοάρθρο 182, τρίτο εδάφιο και στα άρθρα 312 και 313.
  3. Η έκφραση ««Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τηδιαδικασία του άρθρου 251» αντικαθίσταται από τηνέκφραση «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία» και η έκφραση τη διαδικασία του άρθρου 251»αντικαθίσταται από την έκφραση «τη συνήθη νομοθετικήδιαδικασία» και, εφόσον συντρέχει λόγος, το ρήμα πουακολουθεί τίθεται στον πληθυντικό.
  4. Οι όροι «αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία» και«με ειδική Μειοψηφία» διαγράφονται.
  5. Οι όροι «Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων», αντικαθίστανται απότους όρους «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
  6. Οι όροι «όργανα ή οργανισμοί» και όργανα καιοργανισμοί» αντικαθίσταται από τους όρους θεσμικάκαι λοιπά όργανα ή οργανισμοί», με εξαίρεση το άρθρο193, πρώτο εδάφιο.
  7. Ο όρος ««κοινή αγορά» αντικαθίσταται από τον όρο«εσωτερική αγορά».
  8. Ο όρος «Ecu» αντικαθίσταται από τον όρο ευρώ».
  9. Ο όρος «κράτη μέλη χωρίς παρέκκλιση» αντικαθίσταται από τον όρο «κράτη μέλη με νόμισμα τοευρώ».
  10. Το ακρωνύμιο «ΕΚΤ» αντικαθίσταται από τον όρο«Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».
  11. Ο όρος «καταστατικό του ΕΣΚΤ» αντικαθίσταταιαπό τον όρο «καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ».
  12. Ο όρος «επιτροπή του άρθρου 114» αντικαθίσταταιαπό τον όρο «Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή».
  13. Ο όρος «οργανισμός του Δικαστηρίου» (statut dela Cour de Justice» ή statut de la Cour») αντικαθίστανται από τον όρο ««Οργανισμός του Δικαστηρίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης».
  14. Ο όρος «Πρωτοδικείο» αντικαθίσταται από τον όρο«Γενικό Δικαστήριο».
  15. Οι όροι «δικαιοδοτικό τμήμα» και δικαιοδοτικάτμήματα» αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τους όρους«ειδικευμένο δικαστήριο» και ειδικευμένα δικαστήρια»,και η φράση προσαρμόζεται, ενδεχομένως, γραμματικάαναλόγως.Στα ακόλουθα άρθρα, η έκφραση «Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως,» αντικαθίσταται από την έκφραση «Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως σύμφωναμε ειδική νομοθετική διαδικασία,» και οι λέξεις προτάσειτης Επιτροπής» διαγράφονται:- άρθρο 13, που έγινε 16 Ε, παράγραφος 1- άρθρο 19, παράγραφος 1- άρθρο 19, παράγραφος 2- άρθρο 22, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 93- άρθρο 94, που έγινε 95- άρθρο 104, παράγραφος 14, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 175, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο4) Στο ακόλουθα άρθρα, οι λέξεις «, αποφασίζονταςμε απλή πλειοψηφία,» παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις«το Συμβούλιο»:- άρθρο 130, πρώτο εδάφιο- άρθρο 144, πρώτο εδάφιο- άρθρο 208- άρθρο 209- άρθρο 213, τελευταίο εδάφιο, τρίτη φράση- άρθρο 216- άρθρο 2845) Στα ακόλουθα άρθρα, οι λέξεις «διαβούλευση με τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις«έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»:- άρθρο 13, που έγινε 16 Ε, παράγραφος 1- άρθρο 22, δεύτερο εδάφιο.6) Στα ακόλουθα άρθρα, οι όροι «όργανο» ή το όργανο» αντικαθίστανται από τους όρους θεσμικό ή λοιπόόργανο ή οργανισμός», ή το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οοργανισμός» και η φράση προσαρμόζεται, ενδεχομένως,γραμματικά αναλόγως:- άρθρο 195, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 232, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 233, πρώτο εδάφιο- άρθρο 234, στοιχείο β)- άρθρο 255, παράγραφος 3, που έγινε 16 Α, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο.7) Στα ακόλουθα άρθρα, ο όρος «««Δικαστήριο» αντικαθίσταται από τους όρους «Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης»:- άρθρο 83, παράγραφος 2, στοιχείο δ)- άρθρο 88, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 95, που έγινε 94, παράγραφος 9- άρθρο 195, παράγραφος 1- άρθρο 225 Α, έκτο εδάφιο- άρθρο 226, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 227, πρώτο εδάφιο- άρθρο 228, παράγραφος 1, πρώτη μνεία- άρθρο 229- άρθρο 229 Α- άρθρο 230, πρώτο, εδάφιο- άρθρο 231, πρώτο εδάφιο- άρθρο 232, πρώτο εδάφιο- άρθρο 233, πρώτο εδάφιο- άρθρο 234, πρώτο εδάφιο- άρθρο 235- άρθρο 236- άρθρο 237, εισαγωγική φράση- άρθρο 238- άρθρο 240- άρθρο 242, πρώτη φράση- άρθρο 243- άρθρο 244- άρθρο 247, παράγραφος 9, που αναριθμείται σε 8- άρθρο 256, δεύτερο εδάφιοΣτα επόμενα άρθρα, ο όρος «de justice» απαλείφεταιμετά τον όρο «Cour» (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο):- άρθρο227, τέταρτο εδάφιο- άρθρο 228, παράγραφος 1, δεύτερη μνεία- άρθρο 230, τρίτο εδάφιο- άρθρο 231, δεύτερο εδάφιο- άρθρο 232, τρίτο εδάφιο- άρθρο 234, δεύτερο και τρίτο εδάφιο- άρθρο 237, σημείο δ), τρίτη φράση- άρθρο 236, τέταρτο εδάφιο8) Στα ακόλουθα άρθρα, η παραπομπή σε άλλο άρθρο της Συνθήκης αντικαθίσταται από την ακόλουθηπαραπομπή σε άρθρο της Συνθήκης για την ΕυρωπαϊκήΈνωση:- άρθρο 21, τρίτο εδάφιοπου έγινε τέταρτο:παραπομπή στο άρθρο 9(πρώτη παραπομπή)και στο άρθρο 53, παράγραφος 1 (δεύτερη παραπομπή)- άρθρο 97β: παραπομπή στο άρθρο 2- άρθρο 98: παραπομπή στο άρθρο 2(πρώτη παραπομπή)- άρθρο 105, παράγραφος1, δεύτερη φράση:παραπομπή στο άρθρο 2- άρθρο 215, τρίτο εδάφιο,που έγινε τέταρτο:παραπομπή στο άρθρο 9 Δ,παράγραφος 7, πρώτοεδάφιο9) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠΡΟΟΙΜΙΟ10) Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη, ο όρος «χωρών»αντικαθίσταται από τον όρο «κρατών» και στην τελευταία αιτιολογική σκέψη του προοιμίου, οι λέξεις«ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ τη δημιουργία μιας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και όρισαν...» αντικαθίστανται από τις λέξεις«ΟΡΙΣΑΝ».ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ11) Τα άρθρα 1 και 2 καταργούνται. Παρεμβάλλεταιάρθρο 1α:.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ12) Παρεμβάλλονται ο νέος τίτλος και τα νέα άρθρα2 Α έως 2 Ε που ακολουθούν:ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ13) Παρεμβάλλονται ο ακόλουθος τίτλος και το ακόλουθο άρθρο 2 ΣΤ:14) Το άρθρο 3, παράγραφος 1 καταργείται. Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου τροποποιείται ωςεξής: Οι λέξεις «Σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο...» αντικαθίστανται απότις λέξεις «Σε όλες τις δράσεις της...» και μένει χωρίςαρίθμηση.15) Το κείμενο του άρθρου 4 γίνεται το άρθρο 97β.Τροποποιείται όπως επισημαίνεται κατωτέρω στο σημείο 85).16) Το άρθρο 5 καταργείται. Αντικαθίσταται από τοάρθρο 3β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.17) Παρεμβάλλεται άρθρο 5α:18) Παρεμβάλλεται άρθρο 5β:19) Στο άρθρο 6, οι λέξεις «στο άρθρο 3» διαγράφονται..20) Παρεμβάλλεται άρθρο 6α, με τη διατύπωση τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 153.21) Παρεμβάλλεται άρθρο 6β με το κείμενο του διατακτικού του Πρωτοκόλλου για την προστασία καιτην καλή διαβίωση των ζώων· οι λέξεις «, της αλιείας,»παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις «γεωργίας,», οι λέξεις«... και της έρευνας,» αντικαθίσταται από τις λέξεις ...της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και τουδιαστήματος,» και οι λέξεις ως ευαίσθητων όντων,»παρεμβάλλονται μετά τις λέξεις ««... καλής διαβίωσηςτων ζώων,».22) Τα άρθρα 7 έως 10 καταργούνταν Τα άρθρα 11 και11 Α αντικαθίστανται από το άρθρο 10 της Συνθήκηςγια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα άρθρα 280 Α έως280 Θ της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, όπως επισημαίνεται ανωτέρω στο άρθρο 1,σημείο 22) της παρούσας Συνθήκης και κατωτέρω στοσημείο 278).23) Το κείμενο του άρθρου 12 γίνεται το άρθρο 16 Δ.24) Το κείμενο του άρθρου 13 γίνεται το άρθρο 16 Ε.Τροποποιείται όπως επισημαίνεται κατωτέρω στο σημείο 33).25) Το κείμενο του άρθρου 14 γίνεται το άρθρο 22α.Τροποποιείται όπως επισημαίνεται κατωτέρω στο σημείο 41).26) Το κείμενο του άρθρου 15 γίνεται το άρθρο 22β.Τροποποιείται όπως επισημαίνεται κατωτέρω στο σημείο 42).27) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:α) Στην αρχή του άρθρου, οι λέξεις «Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87,..» αντικαθίστανται από τιςλέξεις «Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 της Συνθήκηςγια την Ευρωπαϊκή Ένωση και των άρθρων 73, 86 και 87της παρούσας Συνθήκης,...»β) Στο τέλος της φράσης, οι λέξεις «... και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.» αντικαθίστανται από τις λέξεις ... και προϋποθέσεων, ιδίως οικονομικών και δημοσιονομικών, οιοποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.».γ) Προστίθεται η ακόλουθη νέα φράση:28) Παρεμβάλλεται άρθρο 16 Α, με τη διατύπωση τουάρθρου 255· τροποποιείται ως εξής:α) Η παράγραφος 1 έπεται του κειμένου που ακολουθεί, ενώ η παράγραφος 1 αναριθμείται σε 3 και οιπαράγραφοι 2 και 3 γίνονται εδάφια:β) Το πρώτο σκέλος του παρόντος σημείου δεν αφοράτο ελληνικό κείμενο·· οι λέξεις «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των θεσμικών και λοιπώνοργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτωςυποθέματος,» και οι λέξεις τις παραγράφους 2 και 3»αντικαθίστανται» από τις λέξεις την παρούσα παράγραφο».γ) Στην παράγραφο 2, που γίνεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, που αναριθμείται σε 3, οι λέξεις ««μέσω κανονισμών» παρεμβάλλονται μετά τη λέξη«καθορίζονται» και η φράση ..., εντός διετίας από τηνέναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ» διαγράφεται.δ) Στην παράγραφο 3, η οποία γίνεται το τρίτο εδάφιοτης παραγράφου 1, που αναριθμείται σε 3, οι λέξεις «...ανωτέρω αναφερόμενα όργανα εισάγει,...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... θεσμικά όργανα εξασφαλίζει τηδιαφάνεια των εργασιών του και εισάγει,...», οι λέξεις ...,σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στοδεύτερο εδάφιο» παρεμβάλλονται στο τέλος του εδαφίου και προστίθενται τα δύο νέα ακόλουθα εδάφια:29) Παρεμβάλλεται άρθρο 16 Β που αντικαθιστά τοάρθρο 286:30) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 16 Γ:ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ31) Η επικεφαλίδα του δεύτερου μέρους αντικαθίσταται από την ακόλουθη επικεφαλίδα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».32) Παρεμβάλλεται άρθρο 16 Δ, με τη διατύπωση τουάρθρου 12.33) Παρεμβάλλεται άρθρο 16 Ε με τη διατύπωση τουάρθρου 13· στην παράγραφο 2, οι λέξεις «... όταν τοΣυμβούλιο θεσπίζει...» αντικαθίσταται από τη φράση ...το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για τα...» καιη φράση του τέλους «..., αποφασίζει σύμφωνα με τηδιαδικασία του άρθρου 251» διαγράφεται.34) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 1, ο όρος «συμπληρώνει» αντικαθίστανται από τον όρο «προστίθεται».β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθοκείμενο:35) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 2, λέξεις «... το Συμβούλιο μπορείνα θεσπίζει...» αντικαθίστανται από τις λέξεις ... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζονταςσύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούννα θεσπίζουν...» και η τελευταία πρόταση διαγράφεται.β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθοκείμενο:36) Στο άρθρο 20, οι λέξεις «... καθορίζουν μεταξύ τουςτους αναγκαίους κανόνες και...» αντικαθίστανται απότις λέξεις «... θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις και...».Προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:37) Στο άρθρο 21, παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέοπρώτο εδάφιο:38) Στο άρθρο 22, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «... τωνδικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν μέρος, καισυνιστά στα κράτη μέλη την αποδοχή των εν λόγωδιατάξεων σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. ..» αντικαθίστανται από τις λέξεις«... των δικαιωμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 17,παράγραφος 2. Οι διατάξεις αυτές τίθενται σε ισχύ μετάτην έγκρισή τους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τουςαντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.».39) Στην επικεφαλίδα του τρίτου μέρους, οι όροι «ΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» αντικαθιστούντον όρο «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ».ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ40) Παρεμβάλλεται τίτλος Ι, με επικεφαλίδα «Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», παρεμβάλλεται στην αρχή του τρίτουμέρους.41) Παρεμβάλλεται άρθρο 22α, με τη διατύπωση τουάρθρου 14. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τοακόλουθο κείμενο:42) Παρεμβάλλεται άρθρο 22β, με τη διατύπωση τουάρθρου 15. Στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «... κατά τη διάρκεια της περιόδου εγκαθίδρυσης... » αντικαθίστανταιαπό τις λέξεις «... για την εγκαθίδρυση...».43) Η αρίθμηση του τίτλου Ι για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων γίνεται «Ια».44) Στο άρθρο 23, παράγραφος 1, οι λέξεις «... βασίζεταιεπί τελωνειακής ενώσεως...» αντικαθίστανται από τιςλέξεις «... περιλαμβάνει τελωνειακή ένωση».45) Παρεμβάλλονται Κεφάλαιο 1α, μετά το άρθρο 27,με επικεφαλίδα «Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», και άρθρο 27α, με τη διατύπωση του άρθρου 135, ενώ η τελευταία πρόταση του άρθρου 135 διαγράφεται.ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ46) Στην επικεφαλίδα του τίτλου ΙΙ, προστίθενται οιόροι «ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ».47) Το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθονέο πρώτο εδάφιο: «1. Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική.», ενώ τονυν κείμενο της παραγράφου 1 γίνεται το δεύτεροεδάφιο.Στην πρώτη φράση του δεύτερου εδαφίου, ο όρος«, την αλιεία» παρεμβάλλεται μετά τον όρο τη γεωργία,» και η ακόλουθη φράση προστίθεται ως τελευταίαφράση του εδαφίου: «Οι αναφορές στην κοινή γεωργικήπολιτική ή τη γεωργία και η χρήση του όρου «γεωργικός» νοούνται ως συμπεριλαμβάνουσες την αλιεία,λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικώντου εν λόγω τομέα.»β) Στην παράγραφο 2, ο όρος


Άρθρο 2


 1. Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών.

 2. Εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, οι ανιθαγενείς εξομοιώνονται με τους υπηκόους των τρίτων χωρών.

 3. Η Ένωση καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέτρων συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των λοιπών αρμοδίων αρχών καθώς και με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και, εάν χρειάζεται, την προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών.

 4. Η Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισηςτων δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε αστικέςυποθέσεις.ΑΡΘΡΟ 61 ΑΤο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούςπροσανατολισμούς του νομοθετικού και επιχειρησιακούπρογραμματισμού στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειαςκαι δικαιοσύνης.ΑΡΘΡΟ 61 ΒΤα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν, προκειμένου γιατις νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των κεφαλαίων 4 και 5, για τηντήρηση της αρχής της επικουρικότητας, σύμφωνα μετο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχώντης επικουρικότητας και της αναλογικότητας.ΑΡΘΡΟ 61 ΓΜε την επιφύλαξη των άρθρων 226, 227 και 228, τοΣυμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής,να θεσπίζει μέτρα για τον καθορισμό των λεπτομερώνδιατάξεων βάσει των οποίων τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προβαίνουν σε αντικειμενικήκαι αμερόληπτη αξιολόγηση της εφαρμογής, από τιςαρχές των κρατών μελών, των πολιτικών της Ένωσηςπου προβλέπονται στον παρόντα τίτλο, με στόχο, ιδίως,τη διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής της αρχήςτης αμοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοκαθώς και τα εθνικά κοινοβούλια τηρούνται ενήμερα γιατο περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησηςαυτής.ΑΡΘΡΟ 61 ΔΣυνιστάται μόνιμη επιτροπή εντός του Συμβουλίουπροκειμένου να διασφαλισθούν εντός της Ένωσης ηπροώθηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Η επιτροπήαυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 207, προάγει τον συντονισμό της δράσης των αρμόδιων αρχών των κρατώνμελών. Οι αντιπρόσωποι των σχετικών λοιπών οργάνωνκαι οργανισμών της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουνστις εργασίες της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς καιτα κοινοβούλια των κρατών μελών τηρούνται ενήμεραγια τις εργασίες.ΑΡΘΡΟ 61 ΕΟ παρών τίτλος δεν θίγει την άσκηση των ευθυνώνπου εμπίπτουν στα κράτη μέλη για την τήρηση τηςδημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.ΑΡΘΡΟ 61 ΣΤΤα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουνμεταξύ τους και υπ’ ευθύνη τους μορφές συνεργασίαςκαι συντονισμού τις οποίες κρίνουν πρόσφορες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των διοικήσεων τους πουείναι επιφορτισμένες με τη διασφάλιση της εθνικήςασφάλειας.ΑΡΘΡΟ 61 ΖΤο Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για να εξασφαλίζει τηδιοικητική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιώντων κρατών μελών στους τομείς που καλύπτονται απότον παρόντα τίτλο καθώς και μεταξύ των εν λόγωυπηρεσιών και της Επιτροπής. Αποφασίζει ύστερα απόπρόταση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του άρθρου61 Θ, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.ΑΡΘΡΟ 61 ΗΕφόσον αυτό απαιτείται προς επίτευξη των στόχωντου άρθρου 61, ως προς την πρόληψη της τρομοκρατίας και των συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και τηνκαταπολέμησή τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ορίζουν πλαίσιοδιοικητικών μέτρων για τις κινήσεις κεφαλαίων και πληρωμών, όπως η δέσμευση κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων πουανήκουν ή βρίσκονται στην κατοχή φυσικού ή νομικούπροσώπου, ομάδας ή μη κρατικής οντότητας.Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής,θεσπίζει μέτρα για την υλοποίηση του πλαισίου πουπροβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.Οι πράξεις του παρόντος άρθρου περιέχουν τις απαιτούμενες διατάξεις περί νομικών εγγυήσεων.ΑΡΘΡΟ 61 ΘΟι πράξεις οι οποίες προβλέπονται στα κεφάλαια 4και 5, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο61 Ζ, τα οποία διασφαλίζουν τη διοικητική συνεργασίαστους τομείς που καλύπτονται από τα κεφάλαια αυτά,θεσπίζονται:
  1. μετά από πρόταση της Επιτροπής, ή
  2. μετά από πρωτοβουλία του ενός τετάρτου τωνκρατών μελών.»ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ65) Τα άρθρα 62 έως 64 αντικαθίστανται από το κεφάλαιο 2 και τα άρθρα 62 έως 63β που ακολουθούν.Το άρθρο 62 αντικαθιστά το άρθρο 62, το άρθρο 63,παράγραφοι 1 και 2, αντικαθιστά το άρθρο 63, σημεία1 και 2, το άρθρο 63, παράγραφος 3, αντικαθιστά τοάρθρο 64, παράγραφος 2, και το άρθρο 63α αντικαθιστάτο άρθρο 63, σημεία 3 και 4:


Άρθρο 3


 1. Η Ένωση αναπτύσσει πολιτική με στόχο:
  1. να εξασφαλίζεται η απουσία οποιουδήποτε ελέγχουπροσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευσητων εσωτερικών συνόρων,
  2. να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και ηαποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,
  3. να δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένοσύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτραπου αφορούν:
  1. την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλωνδιαμονής βραχείας διάρκειας,
  2. τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται ταπρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα,
  3. τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτωνχωρών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για σύντομοχρονικό διάστημα στην Ένωση,
  4. οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για τη προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματοςδιαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,
  5. την απουσία οποιουδήποτε ελέγχου προσώπων,ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων.

 3. Εάν, για τη διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 17β, παράγραφος 2, στοιχείο α) δικαιώματος, φαίνεται αναγκαία δράση της Ένωσης, και εφόσον οι Συνθήκες έχουν προβλέψει εξουσίες δράσης προς τούτο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 4. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τον γεωγραφικό καθορισμό των συνόρων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.


Άρθρο 4


 1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.

 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτραόσον αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στοοποίο περιλαμβάνονται:
  1. ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτωνχωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση,
  2. ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τουςυπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο,
  3. κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία τωνεκτοπισμένων προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής εισροής,
  4. κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκλησητου ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής προστασίας,
  5. κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτουςμέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησηςασύλου ή επικουρικής προστασίας,
  6. προδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής προστασίας,
  7. εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρεςγια τη διαχείριση των ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.

 3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροήςυπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει,μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτραυπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.ΑΡΘΡΟ 63α1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα ταστάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόωντρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέληκαθώς και την ενισχυμένη πρόληψη της παράνομηςμετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και τηνκαταπολέμησή της.2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρασχετικά με τους ακόλουθους τομείς:
  1. προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεωνκαι αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωσηοικογενειών,
  2. καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτωνχωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερηκυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,
  3. λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώςκαι απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμωςδιαμενόντων,
  4. καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.3. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτεςχώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ήπροέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούνή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου, παρουσίαςή διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους.

 4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφος τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

 5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφος τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας. ΑΡΘΡΟ 63β Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής.» ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 66) Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το κεφάλαιο 3 και το άρθρο 65 που ακολουθούν:


Άρθρο 5


 1. Η Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων. Η συνεργασία αυτή δύναται να περιλαμβάνει τη θέσπιση μέτρων προσέγγισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζονταςσύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα, ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για τηνκαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με τα οποίαδιασφαλίζεται:
  1. η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελώντων δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων και η εκτέλεσή τους,
  2. η διασυνοριακή επίδοση και κοινοποίηση δικαστικώνκαι εξώδικων πράξεων,
  3. η συμβατότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στακράτη μέλη όσον αφορά την άρση των συγκρούσεων ωςπρος το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία,
  4. η συνεργασία κατά την αποδεικτική διαδικασία,
  5. η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
  6. η άρση των εμποδίων στην ομαλή διεξαγωγή αστικών δικών, εν ανάγκη προωθώντας τη συμβατότητατων κανόνων πολιτικής δικονομίας που εφαρμόζονταιστα κράτη μέλη,
  7. η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης τωνδιαφορών,
  8. η υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και τωνάλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομήςτης δικαιοσύνης.

 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις τα οποία αφορούντο οικογενειακό δίκαιο θεσπίζονται από το Συμβούλιοσύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Το Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό τωνπτυχών του οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακέςεπιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενοπράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωναμετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Η πρόταση του δευτέρου εδαφίου διαβιβάζεται σταεθνικά κοινοβούλια. Σε περίπτωση αντιθέσεως εθνικούκοινοβουλίου, η οποία κοινοποιείται εντός προθεσμίαςέξι μηνών από την εν λόγω διαβίβαση, η απόφαση δενεκδίδεται. Ελλείψει αντιθέσεως, το Συμβούλιο μπορείνα εκδώσει την εν λόγω απόφαση.»ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ67) Το άρθρο 66 αντικαθίσταται από το άρθρο 61 Ζ,όπως επισημαίνεται ανωτέρω στο σημείο 64) και ταάρθρα 67 έως 69 καταργούνται. Παρεμβάλλονται τοκεφάλαιο 4 και τα άρθρα 69 Α έως 69 Ε που ακολουθούν. Τα άρθρα 69 Α, 69 Β και 69 Δ αντικαθιστούν τοάρθρο 31 της νυν Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,όπως επισημαίνεται ανωτέρω στο άρθρο 1, σημείο 51)της παρούσας Συνθήκης:ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ68) Παρεμβάλλονται το κεφάλαιο 5 και τα άρθρα69 ΣΤ, 69 Ζ και 69 Η που ακολουθούν. Τα άρθρα 69 ΣΤ,και 69 Ζ αντικαθιστούν το άρθρο 30 της νυν Συνθήκηςγια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 69 Η αντικαθιστά το άρθρο 32 της εν λόγω Συνθήκης, όπως επισημαίνεται ανωτέρω στο άρθρο 1, σημείο 51) της παρούσαςΣυνθήκης.«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΑΡΘΡΟ 69 ΣΤ1. Η Ένωση αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία στηνοποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικώνκαι τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής τουνόμου ειδικευμένων στον τομέα της πρόληψης ή τηςεξακρίβωσης αξιόποινων πράξεων ή της διερεύνησήςτους.2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που αφορούν:
  1. τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυσηκαι ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών,
  2. την παροχή υποστήριξης για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τιςανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισμό και την εγκληματολογική έρευνα,
  3. τις κοινές τεχνικές έρευνας όσον αφορά την εξακρίβωση σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος.3. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδικήνομοθετική διαδικασία, μπορεί να θεσπίζει μέτρα γιατην επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών τουπαρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωναμετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Εφόσον δεν επιτευχθεί ομοφωνία, ομάδα αποτελούμενη από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορεί ναζητήσει να παραπεμφθεί το σχέδιο μέτρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασίαστο Συμβούλιο αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημακαι εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει εντός τετραμήνου από την αναστολήαυτή το σχέδιο στο Συμβούλιο προς θέσπιση.Εντός της αυτής προθεσμίας, σε περίπτωση μη συμφωνίας, και εφόσον εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία βάσειτου συγκεκριμένου σχεδίου μέτρων, τα εν λόγω κράτημέλη ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή,η έγκριση για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίαςη οποία προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 τηςΣυνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο άρθρο280 Δ, παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, θεωρείται ότι χορηγήθηκε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περίενισχυμένης συνεργασίας.Η ειδική διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο καιτρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται επί πράξεων που αναπτύσσουν περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν.ΑΡΘΡΟ 69 Ζ1. Αποστολή της Ευρωπόλ είναι η στήριξη και η ενίσχυση της δράσης των αστυνομικών αρχών και τωνάλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών,καθώς και της αμοιβαίας συνεργασία τους στην πρόληψη και καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων πουέχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη,της τρομοκρατίας και των μορφών εγκληματικότηταςπου θίγουν ένα κοινό συμφέρον το οποίο αποτελεί αντικείμενο πολιτικής της Ένωσης.2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαμέσω κανονισμών, μπορούν να καθορίζουν τη δομή, τηλειτουργία, το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυσηκαι ανταλλαγή πληροφοριών που διαβιβάζονται ιδίωςαπό τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ήοργανισμών,β) τον συντονισμό, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγήερευνών και επιχειρησιακών δράσεων, από κοινού μετις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή στο πλαίσιοκοινών ομάδων ερευνών, ενδεχομένως σε σύνδεση μετην Eurojust.Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν επίσης τους όρουςελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικώνκοινοβουλίων.3. Κάθε επιχειρησιακή δράση της Ευρωπόλ πρέπει ναδιεξάγεται σε συνεργασία και σε συμφωνία με τις αρχέςτου κράτους μέλους ή των κρατών μελών στο έδαφοςτου οποίου ή των οποίων διεξάγονται. Η εφαρμογή μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.ΑΡΘΡΟ 69 ΗΤο Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, καθορίζει τις προϋποθέσεις και ταόρια εντός των οποίων οι αρμόδιες αρχές των κρατώνμελών των άρθρων 69 Α και 69 ΣΤ μπορούν να αναλαμβάνουν δράση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους σεσυνεργασία και σε συμφωνία με τις αρχές του κράτουςμέλους αυτού. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετάαπό διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ69) Στο άρθρο 70, ο όρος της «συνθήκης» αντικαθίσταται από τον όρο «των Συνθηκών» και οι λέξεις Τακράτη μέλη επιδιώκουν τους στόχους της Συνθήκης. ..»αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι στόχοι των Συνθηκώνεπιδιώκονται... ».70) Στο άρθρο 71, η παράγραφος 2 αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:71) Στο άρθρο 72, οι λέξεις «... εκτός αν υπάρχει ομόφωνη συγκατάθεση του Συμβουλίου.» αντικαθίσταταιαπό τις λέξεις «... εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσειομόφωνα μέτρο παρέκκλισης.»72) Το άρθρο 75 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «Καταργούνται ωςπρος τις μεταφορές εντός της Κοινότητας, οι διακρίσεις...» αντικαθίστανται από τις λέξεις Απαγορεύονται,όσον αφορά τις μεταφορές εντός της Ένωσης, οι διακρίσεις...».β) Στην παράγραφο 2, ο όρος «το Συμβούλιο» αντικαθίστανται από τους όρους «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοκαι το Συμβούλιο».γ) Στην παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, ο όρος «με τηνΟικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» αντικαθίστανταιαπό τους όρους «με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τηνΟικονομική και Κοινωνική Επιτροπή».73) Στο άρθρο 78, προστίθεται η ακόλουθη φράση:74) Στο άρθρο 79, η φράση «..με την επιφύλαξη τωναρμοδιοτήτων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής..» διαγράφεται.75) Στο άρθρο 80, η παράγραφος 2 αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ76) Στο άρθρο 85, προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 3:77) Το άρθρο 87 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 2, στο τέλος του σημείου γ), προστίθεται η ακόλουθη φράση:β) Στο τέλος του σημείου α) της παραγράφου 3, προστίθεται η ακόλουθη φράση:.78) Στο άρθρο 88, προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 4:.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ79) Στο άρθρο 93, στο τέλος, οι λέξεις « μέσα στηνπροθεσμία του άρθρου 14.» αντικαθίστανται από τιςλέξεις « και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.».ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ80) Η σειρά των άρθρων 94 και 95 αντιστρέφεται. Τοάρθρο 94 αναριθμείται ως «95» και το άρθρο 95 αναριθμείται σε «94».81) Το άρθρο 95, με νέα αρίθμηση 94, τροποποιείταιως εξής:α) Στην αρχή της παραγράφου 1, διαγράφονται οιλέξεις «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και».β) Στην αρχή της παραγράφου 4, το τμήμα της φράσης «Όταν, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουνένα μέτρο εναρμόνισης,...» αντικαθίσταται από τη φράση«Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή,...».γ) Στην αρχή της παραγράφου 5, το τμήμα της φράσης «Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν,μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου ή της Επιτροπήςθέσπιση μέτρου εναρμόνισης,...» αντικαθίσταται από τηφράση «Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4,εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιοή από την Επιτροπή,...».
  4. Στην παράγραφο 10, ο όρος «κοινοτική διαδικασίαελέγχου» αντικαθίσταται από τον όρο διαδικασία ελέγχου της Ένωσης».82) Στο άρθρο 94, που αναριθμείται σε 95, παρεμβάλλονται στην αρχή οι λέξεις «Με την επιφύλαξη τουάρθρου 94,...».83) Στο άρθρο 96, δεύτερο εδάφιο, πρώτη φράση, οιλέξεις «, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, εκδίδει...» αντικαθίστανται από τις λέξεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα μετη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εκδίδουν...». Η δεύτερηφράση αντικαθίσταται από την εξής: «Μπορεί επίσης ναληφθεί κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που προβλέπεταιαπό τις Συνθήκες.».ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ84) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 97α, ωςτο τελευταίο άρθρο του τίτλου VI:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ85) Παρεμβάλλεται άρθρο 97β, ως το πρώτο άρθροτου τίτλου VII, με τη διατύπωση του άρθρου 4, και τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 1, διαγράφονται οι λέξεις «και μετο χρονοδιάγραμμα»· η συνέχεια δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.β) Στην παράγραφο 2, το τμήμα της φράσης «Παράλληλα, και σύμφωνα με τους όρους, το χρονοδιάγραμμακαι τις διαδικασίες που προβλέπει η παρούσα συνθήκη,η δράση αυτή περιλαμβάνει τον αμετάκλητο καθορισμόσυναλλαγματικών ισοτιμιών, γεγονός που θα οδηγήσειστην καθιέρωση ενιαίου νομίσματος, του Ecu,...» αντικαθίσταται από τη φράση «Παράλληλα, και σύμφωναμε τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπουνοι Συνθήκες, η δράση αυτή περιλαμβάνει ένα ενιαίονόμισμα, το ευρώ,...».86) Το άρθρο 99 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 4, η πρώτη φράση του πρώτουεδαφίου αντικαθίσταται από τις ακόλουθες δύο φράσεις:.β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 γίνεταιπαράγραφος «5», η δε παράγραφος 5 αναριθμείται σε«6».γ) Προστίθενται τα ακόλουθα δύο νέα εδάφια στηνπαράγραφο 4:δ) Στην παράγραφο 5, που αναριθμείται σε 6, τοτμήμα της φράσης «Το Συμβούλιο, ακολουθώντας τηδιαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 252, μπορεί ναθεσπίζει λεπτομερείς κανόνες...» αντικαθίσταται απότην ακόλουθη φράση: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καιτο Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούννα θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες...» και οι λέξεις τουπαρόντος άρθρου» διαγράφονται.ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)87) Στο άρθρο 100, η παράγραφος 1 αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ88) Στο άρθρο 102, διαγράφεται η παράγραφος 2 καιη παράγραφος 1 μένει χωρίς αρίθμηση.89) Στο άρθρο 103, η παράγραφος 2 αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ90) Το άρθρο 104 τροποποιείται ως εξής:α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθοκείμενο:β) Στην παράγραφο 6, ο όρος «σύσταση» αντικαθίσταται από τον όρο «πρόταση».γ) Η πρώτη φράση της παραγράφου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 6, ότι υπάρχειυπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει, χωρίς αδικαιολόγητηκαθυστέρηση και μετά από σύσταση της Επιτροπής,συστάσεις στο εν λόγω κράτος μέλος προκειμένου νατερματίσει την κατάσταση αυτή εντός καθορισμένουχρονικού διαστήματος.».δ) Στην παράγραφο 11, πρώτο εδάφιο και στην εισαγωγική φράση, οι λέξεις «να εντείνει» αντικαθίστανταιαπό τις λέξεις «να ενισχύει».
   Στην παράγραφο 12, στην αρχή της πρώτης φράσης,οι λέξεις «τις αποφάσεις του», αντικαθίστανται από τιςλέξεις «τις αποφάσεις ή τις συστάσεις του».
  5. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
   Στην παράγραφο 14, τρίτο εδάφιο, οι λέξεις «πριναπό την 1η Ιανουαρίου 1994», διαγράφονται.ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ91) Το άρθρο 105 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 1, πρώτη φράση, ο όρος «ΕΣΚΤ»αντικαθίσταται από τον όρο


Άρθρο 6


 1. Η παρούσα Συνθήκη συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια.


Άρθρο 7


 1. Το Πρωτόκολλο αριθ. 1, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην παρούσα Συνθήκη, περιέχει τις τροποποιήσεις των Πρωτοκόλλων που έχουν προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

 2. Το Πρωτόκολλο αριθ. 2, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην παρούσα Συνθήκη, περιέχει τις τροποποιήσεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.


Άρθρο 8


 1. Τα άρθρα, τα τμήματα, τα κεφάλαια, οι τίτλοι και τα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα Συνθήκη, έχουν αναριθμηθεί, βάσει των πινάκων αντιστοιχίας του Παραρτήματος της παρούσας Συνθήκης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 2. Οι διασταυρούμενες παραπομπές στα άρθρα, τα τμήματα, τα κεφάλαια, τους τίτλους και τα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και μεταξύ αυτών, έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και οι παραπομπές στις παραγράφους ή εδάφια των εν λόγω άρθρων, όπως αναριθμούνται ή αναδιατάσσονται από ορισμένες διατάξεις της παρούσας Συνθήκης, προσαρμόζονται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις. Οι παραπομπές στα άρθρα, στα τμήματα, τα κεφάλαια, τους τίτλους και τα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που περιέχονται στις άλλες Συνθήκες και πράξεις του πρωτογενούς δικαίου επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, προσαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι παραπομπές στις αιτιολογίες της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις παραγράφους ή εδάφια των άρθρων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αναριθμούνται ή αναδιατάσσονται με την παρούσα Συνθήκη, προσαρμόζονται σύμφωνα με αυτήν. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν επίσης, ενδεχομένως, τις περιπτώσεις που η συγκεκριμένη διάταξη καταργείται.

 3. Οι παραπομπές στις αιτιολογίες, τα άρθρα, τα τμήματα, τα κεφάλαια, τους τίτλους και τα μέρη, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιούνται από την παρούσα Συνθήκη, που περιέχονται σε άλλα μέσα ή πράξεις νοούνται ως παραπομπές στις αιτιολογίες, στα άρθρα, τα τμήματα, τα κεφάλαια, τους τίτλους και τα μέρη των εν λόγω Συνθηκών, όπως έχουν αναριθμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις παραγράφους ή τα εδάφια, των εν λόγω άρθρων αντιστοίχως, όπως έχουν αναριθμηθεί ή αναδιαταχθεί από ορισμένες διατάξεις της παρούσας Συνθήκης.


Άρθρο 9


 1. Η παρούσα Συνθήκη κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα κύρωσης κατατίθενται στην κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.

 2. Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.


Άρθρο 10


 1. Λισσαβώνας», συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα τα κείμενα δε είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στο αρχείο της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια στις κυβερνήσεις τους σχετικά με δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο της συνταγματικής οργάνωσης και πρακτικής εκάστου κράτους μέλους, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σχετικά με άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά κοινοβούλια. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας: ΤΙΤΛΟΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ


Άρθρο 11


 1. Tα έγγραφα διαβουλεύσεων της Επιτροπής (πράσινες βίβλοι, λευκές βίβλοι και ανακοινώσεις) διαβιβάζονται από την Επιτροπή απευθείας στα εθνικά κοινοβούλια όταν δημοσιευθούν. Η Επιτροπή διαβιβάζει επίσης στα εθνικά κοινοβούλια το ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη πράξη νομοθετικού προγραμματισμού ή πολιτικής στρατηγικής, ταυτόχρονα με τη διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.


Άρθρο 12


 1. Tα σχέδια νομοθετικών πράξεων που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια. Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου, ως«σχέδιο νομοθετικής πράξης» νοούνται οι προτάσεις της Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες ομάδας κρατών μελών, οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αιτήματα του Δικαστηρίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που επιδιώκουν την έκδοση νομοθετικής πράξης. Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που προέρχονται από την Επιτροπή διαβιβάζονται απευθείας από την Επιτροπή στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ταυτόχρονα. Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβιβάζονται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα εθνικά κοινοβούλια. Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που προέρχονται από ομάδα κρατών μελών, από το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαβιβάζονται από το Συμβούλιο στα εθνικά κοινοβούλια.


Άρθρο 13


 1. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να απευθύνουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά τη συμβατότητα ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από ομάδα κρατών μελών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει την ή τις αιτιολογημένες γνώμες στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών μελών. Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από ro Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει την ή τις αιτιολογημένες γνώμες στο οικείο θεσμικό ή άλλο όργανο.


Άρθρο 14


 1. Τηρείται προθεσμία οκτώ εβδομάδων από τη στιγμή κατά την οποία σχέδιο νομοθετικής πράξης κατατίθεται ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης έως την ημερομηνία κατά την οποία αυτό εγγράφεται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου με σκοπό είτε τη θέσπισή της είτε τον καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας. Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε περίπτωση ανάγκης, τα αίτια της οποίας εκτίθενται στην πράξη ή τη θέση του Συμβουλίου. Εκτός δεόντιος αιτιολογημένων επειγουσών περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται να διαπιστωθεί συμφωνία όσον αφορά σχέδιο νομοθετικής πράξης κατά τις οκτώ αυτές εβδομάδες. Εκτός δεόντως αιτιολογημένων επειγουσών περιπτώσεων, τηρείται προθεσμία δέκα ημερών από την εγγραψή του σχεδίου νομοθετικής πρότασης στην προσωρινή ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου έως τον καθορισμό της θέσης του Συμβουλίου.


Άρθρο 15


 1. Οι ημερήσιες διατάξεις και τα αποτελέσματα των συνόδων του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συμβούλιο εξετάζει σχέδια νομοθετικών πράξεων, διαβιβάζονται απευθείας στα εθνικά κοινοβούλια, ταυτόχρονα με τη διαβίβασή τους στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


Άρθρο 16


 1. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτίθεται να επικαλεσθεί τη διάταξη του άρθρου 48, παράγραφος 7, πρώτο ή δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εθνικά κοινοβούλια ενημερώνονται για την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έκδοση απόφασης.


Άρθρο 17


 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει για ενημερωπκούς λόγους την ετήσια έκθεσή του στα εθνικά κοινοβούλια ταυτόχρονα με τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.


Άρθρο 18


 1. Στις περιπτώσεις εθνικών κοινοβουλευτικών συστημάτων που αποτελούνται από περισσότερα του ενός σώματα αντιπροσώπων, τα άρθρα 1 έως 7 εφαρμόζονται στα σώματα που τα απαρτίζουν. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Άρθρο 19


 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από κοινού την οργάνιοση και την προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο εσωτερικό της Ένωσης.


Άρθρο 20


 1. Διάσκεψη κοινοβουλευτικών οργάνων ειδικευμένων στις υποθέσεις της Ένωσης δύναται να υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η διάσκεψη αυτή προωθεί επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως μεταξύ των ειδικευμένων επιτροπών τους. Μπορεί επίσης να οργανώνει διακοινοβουλευτικές διασκέψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, και ιδίως για τη συζήτηση θεμάτων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Οι εισηγήσεις της διάσκεψης δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια ούτε προδικάζουν τη θέση τους. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καθορίσουν τους όρους εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθιερώνονται στο άρθρο 3β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να θεσπίσουν σύστημα ελέγχου της εφαρμογής των εν λόγω αρχών. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 21


 1. Κάθε θεσμικό όργανο μεριμνά συνεχώς για την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθορίζονται στο άρθρο 3β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Άρθρο 22


 1. Η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά περίπτωσιν η περιφερειακή και τοπική διάσταση των προβλεπομένων δράσεοιν. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν προβαίνει στις διαβουλεύσεις αυτές. Αιτιολογεί την απόφαση της στην πρότασή της.


Άρθρο 23


 1. Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες ομάδας κρατών μελών, οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αιτήματα του Δικαστηρίου, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που επιδιώκουν την έκδοση νομοθετικής πράξης.


Άρθρο 24


 1. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων καθώς και τα τροποποιημένα της σχέδια ταυτόχρονα στα εθνικά κοινοβούλια και στον νομοθέτη της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων τα οποία υποβάλλει καθώς και τα τροποποιημένα του σχέδια στα εθνικά κοινοβούλια. Το Συμβούλιο διαβιβάζει τα σχέδια νομοθετικών πράξεων τα οποία προέρχονται από ομάδα κρατών μελών, από το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και τα τροποποιημένα σχέδια, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Τα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συμβουλίου διαβιβάζονται από αυτά τα θεσμικά όργανα στα εθνικά κοινοβούλια μόλις εκδοθούν.


Άρθρο 25


 1. Τα σχέδια νομοθετικών πράξεων αιτιολογούνται σε σχέση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίμησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της πράξης καθώς και εφόσον πρόκειται για οδηγία, των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της περιφερειακής νομοθεσίας. Οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας στόχος της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης στηρίζονται σε ποιοτικούς και οσάκις είναι δυνατόν, σε ποσοτικούς δείκτες. Στα σχέδια νομοθετικών πράξεων λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη το τυχόν οικονομικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες να είναι το ελάχιστο δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο.


Άρθρο 26


 1. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας οκιώ εβδομάδος από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, να απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου να συμβουλευθεί, κατά περίπτωσιν τα περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν νομοθετικές εξουσίες. Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από ομάδα κρατών μελών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών μελών. Εάν το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από το Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη στο οικείο θεσμικό ή άλλο όργανο.


Άρθρο 27


 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και κατά περίπτωση, η ομάδα των κρατών μελών, το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από αυτά, λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει δύο ψήφους, οι οποίες επιμερίζονται ανάλογα με το ισχύον εθνικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Στην περίπτωση εθνικού κοινοβουλευτικού συστήματος με δύο σώματα, κάθε σώμα έχει μία ψήφο.

 2. Εάν οι αιτιολογημένες γνώμες που κρίνουν ότι σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, το σχέδιο επανεξετάζεται. Το όριο αυτό καθορίζεται στο ένα τέταρτο των ψήφων όταν πρόκειται για σχέδιο νομοθετικής πράξης υποβαλλόμενο βάσει του άρθρου 61 Θ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μετά την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή ή κατά περίπτωση, η ομάδα κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφόσον το σχέδιο νομοθετικής πράξης προέρχεται από αυτά, μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποίησα ή vα αποαποσύρει το σχέδιο. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

 3. Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικήςδιαδικασίας, εάν οι αιτιολογημένες γνώμες που κρίνουνότι πρόταση νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχήτης επικουρικότητας αντιπροσωπεύουν τουλάχιστοντην απλή πλειοψηφία των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο τηςπαραγράφου 1, η πρόταση επανεξετάζεται. Μετά τηνεπανεξέταση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσεινα διατηρήσει, να τροποποιήσει ή vα αποσύρει τηνπρόταση.Εάν επιλέξει να την διατηρήσει, η Επιτροπή οφείλεινα εξηγήσει, σε αιτιολογημένη γνώμη, τους λόγους γιατους οποίους κρίνει ότι η πρόταση νομοθετικής πράξηςσυνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Η εν λόγωαιτιολογημένη γνώμη, καθώς και οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, πρέπει να διαβιβάζονταιστο νομοθέτη της Ένωσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψηκατά τη διαδικασία:
  1. πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης, ο νομοθέτης (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο) εξετάζει τη συμβατότητα της νομοθετικήςπρότασης με την αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους λόγους που προέβαλε καισυμμερίσθηκε η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων,καθώς και την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής,
  2. εάν, λόγω πλειοψηφίας 55% των μελών του Συμβουλίου ή πλειοψηφίας των ψηφισάντων στο ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο, ο νομοθέτης κρίνει ότι η πρόταση δεν είναισυμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, δεν συνεχίζεται η εξέταση της νομοθετικής πρότασης.


Άρθρο 28


 1. Το Δικαστήριο της ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω παραβίασης, από νομοθετική πράξη, της αρχής της επικουρικότητας, οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 230 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κράτος μέλος ή διαβιβάζονται από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εσωτερική έννομη τάξη του, εξ ονόματος του εθνικού κοινοβουλίου του ή ενός σώματος του εν λόγω κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, οι προσφυγές αυτές μπορούν να ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορώ νομοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίον η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών.


Άρθρο 29


 1. Συμβούλιο, στοΣυμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 3β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω ετήσια έκθεση διαβιβάζεται επίσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ευνοήσουν τις προϋποθέσεις μιας ισχυρότερης οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τούτο, να αναπτύξουν διαρκώς στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για έναν ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ, εν αναμονή της υιοθέτησης του ευρώ από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 30


 1. Οι Υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις μεταξύ τους. Οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα, ανάλογα με τις ανάγκες, για να συζητούνται τα θέματα που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο θέμα του ενιαίου νομίσματος. Η Επιτροπή συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλείται να συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες προετοιμάζονται από τους αντιπροσώπους των υπουργών οικονομικών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και της Επιτροπής.


Άρθρο 31


 1. Οι Υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν ανά δυόμισι έτη πρόεδρο, με πλειοψηφία των εν λόγω κρατών μελών. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 Α ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 Α, παράγραφος 6 και το άρθρο 28 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που βασίζεται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό σύγκλισης των δράσεων των κρατών μελών· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· ότι εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα· ότι η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε αποστολές εκτός Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 28 Β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στις στρατιωτικές δυνατότητες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή του«ενιαίου συνόλου δυνάμεων»· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης δεν επηρεάζει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για τα κράτη μέλη, τα οποία θεωρούν ότι η κοινή άμυνα τους υλοποιείται στο πλαίσιο του Οργανισμού ΒόρειοΑτλαντικυύ Συμφώνου, που παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των μελών της, και συνάδει με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που θεσπίζεται στο πλαίσιο αυτό· ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι ένας ουσιαστικότερος ρόλος της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα συμβάλει στη ζωτικότητα μιας ανανεωμένης Ατλαντικής Συμμαχίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις «Βερολίνο»· ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καταστεί ικανή η Ένωση να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Ένωσης για την επείγουσα εφαρμογή των αποστολών που αναλαμβάνονται δυνάμει των κεφαλαίωv Vi και VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θα απαιτήσει προσπάθειες εκ μέρους των κρατών μελών στον τομέα των δυνατοτήτων· ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ότι η είσοδος σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας προϋποθέτει αποφασιστικές προσπάθειες εκ μέρους των κρατών μελών που το επιθυμούν· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες στα πλαίσια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 32


 1. Η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που προβλέπεταιστο άρθρο 28 Α, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τηνΕυρωπαϊκή Ένωση είναι ανοικτή σε κάθε κράτος μέλοςτο οποίο αναλάμβανει τη δέσμευση, από την ημερομηνίαέναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας:
  1. να προβεί στην εντατικότερη ανάπτυξη των αμυντικών του δυνατοτήτων, μέσω της ανάπτυξης των εθνικώντους συνεισφορών και της συμμετοχής, ενδεχομένως,σε πολυεθνικές δυνάμεις, στα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα εξοπλισμού και στις δραστηριότητες τουΟργανισμού στον τομέα της ανάπτυξης των αμυντικώνδυνατοτήτιον, της έρευνας, των προμηθειών και τωνεξοπλισμών (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας), και.
  2. να έχει τη δυνατότητα να παράσχει, το αργότεροτο 2010, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε ως συνιστώσεςπολυεθνικών σωμάτων δυνάμεων, μάχιμες μονάδες ειδικευμένες για τις προβλεπόμενες αποστολές, οι οποίεςαπό τακτική άποψη θεωρούνται μάχιμες μονάδες, μεστοιχεία υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και του εφοδιασμού, ικανές να αναλάβουν, εντόςπροθεσμίας 5 έως 30 ημερών, αποστολές οι οποίεςπροβλέπονται στο άρθρο 28 Β της Συνθήκης για τηνευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ανταπόκριση σε αιτήματατου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ικανές να παραμείνουν σε δράση επί αρχική περίοδο 30 ημερών πουμπορεί να παραταθεί έως τουλάχιστον 120 ημέρες.


Άρθρο 33


 1. Tα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στη μόνιμηδιαρθρωμένη συνεργασία δεσμεύονται, προκειμένου ναεπιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 1:
  1. να συνεργάζονται, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, με σκοπό την επίτευξη τωνσυμφωνηθέντων στόχων που αφορούν το επίπεδο τωνδαπανών για επενδύσεις στον τομέα των αμυντικώνεξοπλισμών και να αναθεωρούν τακτικά τους στόχουςαυτούς, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον ασφάλειαςκαι τις διεθνείς ευθύνες της Ένωσης·
  2. να προσεγγίσουν, στο μέτρο του δυνατού, τα αμυντικά τους μέσα, ιδίως με την εναρμόνιση του προσδιορισμού των στρατιωτικών αναγκών, με τη διάθεσηαπό κοινού και ενδεχομένως, με την εξειδίκευση τωναμυντικών τους μέσων και δυνατοτήτων, καθώς και μετην ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τομείς τηςεκπαίδευσης και των υλικοτεχνικών αναγκών·
  3. να θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την Ενίσχυσητης διαθεσιμότητας, της διαλειτουργικότητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης των δυνάμεώντους, ιδίως με τον καθορισμό κοινών στόχων ως προςτην πρόβλεψη δυνάμεων, ενδεχομένως και με την επανεξέταση των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
  4. να συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουνότι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, με πολυεθνικές προσεγγίσεις, και με τηνεπιφύλαξη των δεσμεύσεών τους στα πλαίσια του Οργανισμού Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου, των κενών πουΦΕΚ 129 2369διαπιστώνονται στο πλαίσιο του «Μηχανισμού Ανάπτυξης Δυνατοτήτων»·
  5. να συμμετέχουν, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη τωνκύριων κοινών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων εξοπλισμούστα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.


Άρθρο 34


 1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας συμβάλλει στην τακτική αξιολόγηση των συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών μελών στον τομέα των δυνατοτήτων, ιδίως των συνεισφορών που παρέχονται δυνάμει τωv κριτηρίων που θα καθορισθούν, μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 2, και υποβάλλει σχετική έκθεση τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τις συστάσεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 28 Ε της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 35


 1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών(εφεξής «Ευρωπαϊκή Σύμβαση»), η οποία προβλέπεταιστο άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράζει την ανάγκη διαφύλαξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ένωσης καιτου δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά:
  1. τις ειδικές διαδικασίες της ενδεχόμενης συμμετοχής της Ένωσης στα ελεγκτικά όργανα της ΕυρωπαϊκήςΣύμβασης,
  2. τους μηχανισμούς που απαιτούνται για vα εξασφαλίζεται ότι οι προσφυγές που ασκούν κράτη μη μέλη και οιατομικές προσφυγές ορθώς στρέφονται κατά των κρατώνμελών ή/και της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.


Άρθρο 36


 1. Η συμφωνία που αναφέρει το άρθρο 1 πρέπει να εξασφαλίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Ένωσης και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της. Πρέπει να εξασφαλίζει ότι καμία διάταξή της δεν επηρεάζει την ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, και ιδίως τα Πρωτόκολλα της Σύμβασης, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατά παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 15 αυτής, και τις επιφυλάξεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που διατυπώνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 της εν λόγω Σύμβασης.


Άρθρο 37


 1. Καμία διάταξη της συμφωνίας του άρθρου 1 δεν πρέπει να επηρεάζει το άρθρο 292, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει σύστημα που εξασφαλίζει ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ότι: Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση λαμβάνει μέτρα βάσει των διατάξεων των Συνθηκών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Πρωτόκολλο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο Χάρτης πρόκειται να εφαρμοσθεί κατά τρόπο αυστηρά σύμφωνο με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 6 και του Τίτλου VII του Χάρτη αυτού καθεαυτόν· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το προαναφερόμενο άρθρο 6 απαιτεί ο Χάρτης να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται από τα δικαστήρια της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τρόπο αυστηρά σύμφωνο με τις επεξηγήσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο Χάρτης περιέχει τόσο δικαιώματα όσο και αρχές· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο Χάρτης περιέχει τόσο διατάξεις που έχουν αστικό και πολιτικό χαρακτήρα όσο και διατάξεις που έχουν οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα· ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο Χάρτης επαναβεβαιώνει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που αναγνωρίζονται στην Ένωση και τα προβάλλει περισσότερο, αλλά δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες αρχές· ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις υποχρεώσεις της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του δικαίου της Ένωσης εν γένει· ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινισθούν ορισμένες πτυχές της εφαρμογής του Χάρτη· ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, κατά συνέπεια, να διευκρινίσουν την εφαρμογή του Χάρτη σε σχέση με τους νόμους και τη διοικητική δράση της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και του αγώγιμου χαρακτήρα του εντός της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου· ΕΠΙBEΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι αναφορές του παρόντος Πρωτοκόλλου στην εφαρμογή ειδικών διατάξεων του Χάρτη δεν θίγουν ουδαμώς την εφαρμογή άλλων διατάξεων του Χάρτη· ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το παρόν Πρωτόκολλο δεν θίγει την εφαρμογή του Χάρτη στα άλλα κράτη μέλη· ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το παρόν Πρωτόκολλο δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του δικαίου της Ένωσης εν γένει· ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 38


 1. Ο Χάρτης δεν διευρύνει την ευχέρεια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Πολωνίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, να κρίνει ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές διατάξεις, πρακτικές ή δράση της Πολωνίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες και αρχές που επιβεβαιώνει.

 2. Ειδικότερα, και προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, ουδέν στον Τίτλο IV του Χάρτη παράγει αγώγιμα δικαιώματα τα οποία εφαρμόζονται στην Πολωνία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν η Πολωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπουν τέτοια δικαιώματα στην εθνική τους νομοθεσία.


Άρθρο 39


 1. Όταν μια διάταξη του Χάρτη αναφέρεται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, εφαρμόζεται στην Πολωνία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνον στο βαθμό που τα δικαιώματα ή οι αρχές που περιέχει αναγνωρίζονται στη νομοθεσία ή τις πρακτικές της Πολωνίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για της Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 40


 1. Όσον αφορά το άρθρο 2 Α, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συντρέχουσες αρμοδιότητες, όταν η Ένωση αναλαμβάνει δράση σε συγκεκριμένο τομέα, το πεδίο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας καλύπτει μόνο τα στοιχεία που διέπονται από την εν λόγω πράξη της Ένωσης και συνεπώς, δεν καλύπτει ολόκληρο τον τομέα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να τονίσουν τη σημασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολουθούν ερμηνευτικών διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 41


 1. Στις κοινές αξίες της Ένωσης για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης περιλαμβάνονται ιδίως: - ο ουσιώδης ρόλος και η ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όταν παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών· - η ποικιλομορφία των διαφόρων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και οι διαφορές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις εκάστοτε γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες· - υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίση μεταχείριση και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών·


Άρθρο 42


 1. Οι διατάξεις των Συνθηκών ουδόλως επηρεάζουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 205, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας που είχε η συμφωνία σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του των άρθρου 9Γ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου, (εφεξής «η απόφαση»), κατά την έγκριση της Συνθήκης της Λισσαβώνας. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


Άρθρο 43


 1. Προτού εξετασθεί από το Συμβούλιο οιοδήποτε σχέδιο με σκοπό είτε την τροποποίηση είτε την κατάργηση της απόφασης ή οιασδήποτε από τις διατάξεις της ή την έμμεση τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής ή της έννοιας της μέσω της τροποποίησης άλλης νομικής πράξης της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξετάζει προκαταρκτικός το εν λόγω σχέδιο, αποφασίζοντας με συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 9Β, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ότι, για να οργανωθεί η μετάβαση από τις θεσμικές διατάξεις των Συνθηκών που εφαρμόζονται πριν από την έναρξη ισχύος τη Συνθήκης της Λισσαβώνας σε εκείνες που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη, επιβάλλεται να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας:


Άρθρο 44


 1. Στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Συνθήκες» νοούνται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


Άρθρο 45


 1. Εν ευθέτω χρόνω πριν από τις ευρωπαϊκός βουλευτικές εκλογές του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 9 Α, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απόφαση για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 20042009, η σύνθεση και ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένουν ως είχαν κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας. ΤΙΤΛΟΙ II ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Άρθρο 46


 1. Σύμφωνα με το άρθρο 9Γ, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και οι διατάξεις του άρθρου 205, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αφορούν τον ορισμό της ειδικής πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2014.

 2. Από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2014, όταν πρόκειται να θεσπισθεί πράξη με ειδική πλειοψηφία, ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να ζητά να θεσπισθεί με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στην παράγραφο 3. Εν προκειμιένω, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4.

 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 201α, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: Για πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των μελών τους σταθμίζονται ως εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 10 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 7 Γερμανία 29 Εσθονία 4 Ιρλανδία 7 Ελλάδα 12 Ισπανία 27 Γαλλία 29 Ιταλία 29 Κύπρος 4 Λετονία 4 Λιθουανία 7 Λουξεμβούργο 4 Ουγγαρία 12 Μάλτα 3 Κάτω Χώρες 13 Αυστρία 10 Πολωνία 27 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 14 Σλοβενία 4 Σλοβακία 7 Φινλανδία 7 Σουηδία 10 Ηνωμένο Βασίλειο 29 Για τη θέσπιση των πράξεων, απαιτούνται τουλάχιστον 255 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους της πλειοψηφίας των μελών, όταν κατά τις Συνθήκες, θεσπίζονται μετά από πρόταση της Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, για τη θέσπιση πράξεων, απαιτούνται τουλάχιστον 255 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους των δύο τρίτων τουλάχιστον των μελών. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο θεσπίζουν πράξη με ειδική πλειοψηφία, κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη μέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν πληρούται, δεν θεσπίζεται η πράξη.

 4. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατ’ εφαρμογήν των Συνθηκών, δεν λαμβάνουν μέρος στη ψηφοφορία όλα τα μέλη του Συμβουλίου, δηλαδή στις περιπτώσεις παραπομπής στην ειδική πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 205, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η ίδια αναλογία σταθμισμένων ψήφων και η ίδια αναλογία μελών του Συμβουλίου καθώς και ενδεχομένως, το ίδιο ποσοστό του πληθυσμού των ενδιαφερομένων κρατών μελών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Άρθρο 47


 1. Έως ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση του άρθρου 9 Γ, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο μπορεί vα συνέρχεται με τις συνθέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου καθώς και με τις άλλες συνθέσει, των οποίων ο κατάλογος καταρτίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. ΤΙΤΛΟΙ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Άρθρο 48


 1. Τα μέλη της Επιτροπής τα οποία ασκούν καθήκοντα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας παραμένουν εν υπηρεσία έως το τέλος της θητείας τους. Ωστόσο, την ημέρα διορισμού του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, λήγει η θητεία του μέλους της Επιτροπής το οποίο έχει την ίδια υπηκοότητα με τον ύπατο εκπρόσωπο. ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΑΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Άρθρο 49


 1. Οι θητείες του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου, ύπατου εκπροσώπου για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του Συμβουλίου λήγουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Το Συμβούλιο διορίζει γενικό γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


Άρθρο 50


 1. Έως ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανομή των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 12 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 9 Γερμανία 24 Εσθονία 7 Ιρλανδία 9 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Ιταλία 24 Κύπρος 6 Λετονία 7 Λιθουανία 9 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 12 Μάλτα 5 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 12 Πολωνία 21 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 15 Σλοβενία 7 Σλοβακία 9 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 24


Άρθρο 51


 1. Έως ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανομή των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών είναι η εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 12 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 9 Γερμανία 24 Εσθονία 7 Ιρλανδία 9 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Ιταλία 24 Κύπρος 6 Λετονία 7 Λιθουανία 6 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 12 Μάλτα 5 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 12 Πολωνία 21 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 15 Σλοβενία 7 Σλοβακία 9 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 24 ΤΙΤΛΟΣ VII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ V ΚΑΙ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ


Άρθρο 52


 1. Τα έννομα αποτελέσματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων, και των οργανισμών της Ένωσης που εκδίδονται βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών. Το αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Άρθρο 53


 1. Ως μεταβατικό μέτρο όσον αφορά τις πράξεις της Ένωσης στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων είναι οι ακόλουθες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Συνθήκης: οι αρμοδιότητες της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν και οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην έκδοση που ισχύει πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας παραμένουν αμετάβλητες, συμπεριλαμβανομένων των τομέων στους οποίους έχουν γίνει αποδεκτές δυνάμει του άρθρου 35, παράγραφος 2 της εν λόγω Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 2. Η τροποποίηση πράξης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνεπάγεται ότι ισχύουν οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, όσον αφορά την τροποποιημένη πράξη και για τα κράτη μέλη στα οποία αυτή η πράξη εφαρμόζεται.

 3. Εν πάση περιπτώσει, το μεταβατικό μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 παύει να παράγει αποτελέσματα πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

 4. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να κοινοποιήσει στο Συμβούλιο ότι δεν αποδέχεται, όσον αφορά τις πράξεις της παραγράφου 1, τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή, όλες οι πράξεις της παραγράφου 1 παύουν να εφαρμόζονται καθόσον το αφορά από την ημερομηνία λήξης της ματαβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τις τροποποιημένες, πράξεις, οι οποίες εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, καθορίζει τις αναγκαίες επακόλουθες και μεταβατικές ρυθμίσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση αυτής της απόφασης. Η ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 3, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, δύναται επίσης να εκδώσει απόφαση με την οποία ορίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται τις τυχόν άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν ως αναγκαστικό και αναπόφευκτο αποτέλεσμα της παύσης της συμμετοχής του στις εν λόγω πράξεις.

 5. Το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, να κοινοποιήσει στο Συμβούλιο ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στις πράξεις οι οποίες έχουν παύσει να ισχύουν καθόσον το αφορά σύμφωνα με την παράγραφο 4, πρώτο εδάφιο. Εν τοιαύτη περιπτώσει, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου για το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εν λόγω πράξεις είναι οι οριζόμενες στις Συνθήκες. Όταν αποφασίζουν δυνάμει των σχετικών Πρωτοκόλλων, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν την επαναφορά του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο κεκτημένο της Ένωσης στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η πρακτική λειτουργία των διαφόρων μερών του κεκτημένου, και διατηρώντας, παράλληλα, τη συνοχή τους. Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ TΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1 ΠΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να τροποποιήσουν τα Πρωτόκολλα τα οποία έχουν προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, προκειμένου να τα προσαρμόσουν στους νέους κανόνες που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας:


Άρθρο 54


 1. Ι ) Τα Πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συνθήκης καιτα οποία έχουν προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειαςτροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντοςάρθρου.Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ2) Οι οριζόντιες τροποποιήσεις που προβλέπονταιστο άρθρο 2. σημείο 2) της Συνθήκης της Λισσαβωναςεφαρμόζονται στα Πρωτόκολλα τα oπoiα αναφέρονταιστο παρόν άρθρο, πλην των στοιχείων δ), ε) και ι).Στα Πρωτόκο/λα τα οποία αναφέρονται στα σημείο Ιτου παρόντος άρθρου:
  1. Οι όροι «των Κοινοτήτων» αντικαθίστανται από τουςόρους «της Ένωσης», οι όροι οι Κοινότητες» αντικαθίστανται από τους όρους «η Ένωση», και, ενδεχομένως,οι φράσεις προσαρμόζονται γραμματικά αναλόγως.4) Στα ακόλουθα Πρωτόκολλα, οι λέξεις «της Συνθήκης» και η Συνθήκη» ή οι Συνθήκες» αντικαθίστανταιαντιστοίχως από τις λέξεις ««των Συνθηκών» και οι Συνθήκες», και οι φράσεις προσαρμόζονται, ενδεχομένως,γραμματικά, αναλόγως επίσης η αναφορά στη Συνθήκηγια την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικαθίσταται απόαναφορά στις Συνθήκες:α) Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης- άρθρο Ι, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στηΣυνθήκη ΕΕ και στη Συνθήκη ΕΚ).β) Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕυρωπαϊκούΣυστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας:- άρθρο 1.1, νέο δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 12.1, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 14.1 (δεύτερη μνεία της Συνθήκης)·- άρθρο 14.2, δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 34.1, δεύτερη περίπτωση·- άρθρο 35.1.
  2. Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος:- άρθρο 3, δεύτερη φράση.
  3. Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις πουαφορούν τη Δανία:- σημείο 2, με τη νέα αρίθμηση 1, δεύτερη φράση.
  4. Πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένουτου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:- έκτη αιτιολογική σκέψη, η οποία έγινε πέμπτη,- άρθρο Ι.
  5. Πρωτόκολλο για το άσυλο των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:- έκτη αιτιολογική σκέψη, η οποία έγινε έβδομη.
  6. Πρωτόκολλο σχετικά με την απόκτηση ακινήτωνστη Δανία:- διάταξη μόνη.
  7. Πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη:- διάταξη μόνη.
  8. Πρωτόκολλο σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ και με το ΤαμείοΈρευνας για τον Ανθρακα και τον Χάλυβα.- άρθρο 3.Στα ακόλουθα Πρωτόκολλα και Παραρτήματα, οι λέξεις «της συνθήκης» αντικαθίστανται από παραπομπήστη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:α) Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕυρωπαϊκούΣυστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας:- άρθρο 3.1·- άρθρο 4·- άρθρο 6.3·- άρθρο 7·- άρθρο 9.1·- άρθρο 10.1·- άρθρο 11.1·- άρθρο 14.1 (πρώτη μνεία της Συνθήκης)- άρθρο 15.3·- άρθρο 16, πρώτο εδάφιο- άρθρο 21.1·- άρθρο 25.2·- άρθρο 27.2·- άρθρο 34.1, εισαγωγή- άρθρο 35.3·- άρθρο 41.1, με τη νέα αρίθμηση 40.1, πρώτο εδάφιο- άρθρο 42, με τη νέα αρίθμηση 41·- άρθρο 43.1, με τη νέα αρίθμηση 42.1·- άρθρο 45.1, με τη νέα αρίθμηση 44.1·- άρθρο 47.3, με τη νέα αρίθμηση 46.3.β) Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος:- άρθρο 1, εισαγωγική φράση.γ) Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης πουαναφέρονται στο άρθρο 121 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:- άρθρο 1, πρώτη φράση·δ) Πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούντο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας:- σημείο 6, με τη νέα αρίθμηση 5, δεύτερο εδάφιο·- σημείο 9, με τη νέα αρίθμηση 8, εισαγωγική φράση·- σημείο 10, με τη νέα αρίθμηση 9, στοιχείο α), δεύτερη φράση·- σημείο 11, με τη νέα αρίθμηση 10.ε) Πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή;- δέκατη πέμπτη αιτιολογία, η οποία έγινε ενδέκατη.στ) Παραρτήματα Ι και ΙΙ:- τίτλος των δύο Παραρτημάτων.6) Στα ακόλουθα Πρωτόκολλα οι λέξεις «της παρούσας συνθήκης» ή της συνθήκης» αντικαθίστανται απότις λέξεις «της εν λόγω Συνθήκης»:α) Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ΕυρωπαϊκούΣυστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας:- άρθρο 3.2- άρθρο 3.3- άρθρο 9.2- άρθρο 9.3- άρθρο 11.2- άρθρο 43.2, με τη νέα αρίθμηση 42.2- άρθρο 43.3, με τη νέα αρίθμηση 42.3- άρθρο 44, με τη νέα αρίθμηση 43, δεύτερο εδάφιο.β) Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος:- Άρθρο 2., εισαγωγική φράση.γ) Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης πουαναφέρονται στο άρθρο 121 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:- άρθρο 2- άρθρο 3- άρθρο 4, πρώτη φράση- άρθρο 6.δ) Πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούντο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας:- παράγραφος 7, με τη νέα αρίθμηση 6, δεύτερο εδάφιο- παράγραφος 10, με τη νέα αρίθμηση 9, στοιχείο γ).7) Στα ακόλουθα άρθρα, οι λέξεις «αποφασίζοντας μεαπλή πλειοψηφία.» ή που αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.» παρεμβάλλονται μετά τη λέξη το Συμβούλιο»:α) Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης:- άρθρο 4, δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο.β) Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων:- άρθρο 7, με τη νέα αρίθμηση 6, πρώτο εδάφιο, πρώτηφράση.8) Στα ακόλουθα πρωτόκολλα, η έκφραση ««Δικαστήριοτων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή Δικαστήριο» αντικαθίσταται από την έκφραση «Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης»:α) Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης- άρθρο 1 του Παραρτήματος·- άρθρο 1,- άρθρο 3, τέταρτο εδάφιο·β) Πρωτόκολλο για το καταστατικό του ευρωπαϊκούΣυστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας:- άρθρο 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 και 35.6·- άρθρο 36, παράγραφος 2.γ) Πρωτόκολλο για τον καθορισμό της έδρας τωνοργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και της Ευρωπόλ:- άρθρο μόνο, στοιχείο δ).δ) Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων:- άρθρο 12, με τη νέα αρίθμηση 11, στοιχείο α)·- άρθρο 21, με τη νέα αρίθμηση 20 (πρώτη μνεία).ε) Πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείουκαι της Ιρλανδίας:- άρθρο 2.στ) Πρωτόκολλο για το άσυλο των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:- δεύτερη αιτιολογία, η οποία έγινε τρίτη.Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ9) Καταργούνται τα ακόλουθα πρωτόκολλα:α) Το Πρωτόκολλο του 1957 περί Ιταλίας.β) Το Πρωτόκολλο του 1957 περί εμπορευμάτων καταγωγής και προελεύσεως ορισμένων χωρών τα οποίααπολαύουν ειδικού καθεστώτος κατά την εισαγωγή σεένα κράτος μέλος.γ) Το Πρωτόκολλο του 1992 σχετικά με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος.γ) Το Πρωτόκολλο του 1992 για τη μετάβαση στο τρίτοστάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.ε) Το Πρωτόκολλο του 1992 σχετικά με την Πορτογαλία.στ) Το Πρωτόκολλο του 1997 σχετικά με το ρόλοτων εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τοοποίο αντικαθίσταται από νέο Πρωτόκολλο με τον ίδιοτίτλο.ζ) Το Πρωτόκολλο του 1997 σχετικά με την εφαρμογήτων αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο αντικαθίσταται από νέο Πρωτόκολλο μετον ίδιο τίτλο.η) Το Πρωτόκολλο του 1997 για την προστασία καιτην καλή διαβίωση των ζώων, το κείμενο του οποίουγίνεται το άρθρο 6β της Συνθήκης για τη λειτουργίατης Ευρωπαϊκής Ένωσης.(θ) Το Πρωτόκολλο του 2001 για τη διεύρυνση τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.(ι) Το Πρωτόκολλο του 2001 σχετικά με το άρθρο 67της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ10) Το Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείται ως εξής:α) Στο προοίμιο, πρώτη αιτιολογική σκέψη, η παραπομπή στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικαθίσταται από παραπομπή στη Συνθήκη γιατη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο υπόλοιποκείμενο του Πρωτοκόλλου, η έκφραση «της ΣυνθήκηςΕΚ» αντικαθίσταται από την έκφραση της Συνθήκης γιατη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· σε ολόκληρο τοΠρωτόκολλο, οι παραπομπές στα άρθρα της ΣυνθήκηςΕΚΑΕ που καταργούνται από το Πρωτόκολλο αριθ. 2,το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη, διαγράφονται και η φράση προσαρμόζεται, ενδεχομένως,γραμματικά αναλόγως.β) Στα ακόλουθα άρθρα, ο όρος «Cour» αντικαθίσταταιαπό τον όρο «Cour de Justice»- άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 4, τέταρτο εδάφιο·- άρθρο 5, δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 6, πρώτο εδάφιο·- άρθρα 10, 11, 12 και 14·- άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, πρώτη μνεία- άρθρο 15, πρώτη φράση- άρθρο 16, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 17, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 18, τρίτο εδάφιο:- άρθρο 19, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 20, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 21, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 22, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 23, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση- άρθρο 24, πρώτο εδάφιο·- άρθρα 25 έως 27·- άρθρο 29, πρώτο εδάφιο·- άρθρα 30 έως 32, 35, 38, 41 και 43·- άρθρο 39, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 40, πρώτο εδάφιο- άρθρο 44, πρώτο εδάφιο, πρώτη μνεία·- άρθρο 46, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 52·- άρθρο 54, πρώτο εδάφιο, πρώτο τμήμα της φράσης·- άρθρο 56, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 57, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 58, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 59, πρώτη φράση·- άρθρο 60, δεύτερο εδάφιο·- άρθρο 61, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 62, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 62α, πρώτο εδάφιο·- άρθρο 62β, πρώτο εδάφιο, δεύτερη φράση·- άρθρο 63·- άρθρο 64, πρώτο εδάφιο που έγινε δεύτερο, πρώτηφράση·- άρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερη φράση του Παραρτήματος·- άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερη φράση του Παραρτήματος·- άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτη φράση του Παραρτήματος.γ) Στο άρθρο 2, οι λέξεις «..., σε δημοσία συνεδρίαση»αντικαθίστανται από την έκφραση «.... ενώπιον του Δικαστηρίου συνερχομένου σε δημοσία συνεδρίαση».δ) Στο άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4,τέταρτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Ότανη απόφαση αφορά μέλος του Γενικού Δικαστηρίου ήειδικευμένου δικαστηρίου, το Δικαστήριο αποφασίζειμετά από διαβούλευση με το οικείο δικαστήριο.».ε) Στο άρθρο 6, πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Όταν ο εν λόγω δικαστή; είναι μέλοςτου Γενικού Δικαστηρίου ή ειδικευμένου δικαστηρίου,το Δικαστήριο αποφασίζει μετά από διαβούλευση μετο οικείο δικαστήριο.».στ) Στην επικεφαλίδα του τίτλου II, προστίθενται οιλέξεις «του Δικαστηρίου».ζ) Στο άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, η λέξη«προτάσει» αντικαθίσταται από τη λέξη αιτήσει» και ηέκφραση «... το Συμβούλιο αποφασίζοντας ομοφώνως,δύναται να προβλέψει...» αντικαθίσταται από την έκφραση «... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να προβλέψουν...».η) Στην επικεφαλίδα του τίτλου III, προστίθενται οιλέξεις «ενώπιον του Δικαστηρίου».θ) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής.(i) Στο πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, οι λέξεις «στοάρθρο 35, παράγραφος Ι, της Συνθήκης ΕΕ» απαλείφονται. Στη δεύτερη φράση, οι λέξεις «... καθώς καιστο Συμβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάνέχουν εκδώσει την πράξη το κύρος ή η ερμηνεία τηςοποίας αμφισβητείται, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοκαι το Συμβούλιο, εάν η πράξη το κύρος ή η ερμηνείατης οποίας αμφισβητείται έχει εκδοθεί από κοινού απότα δύο αυτά όργανα» αντικαθίστανται από τις λέξεις ...καθώς και στο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή τον οργανισμότης Ένωσης που έχει εκδώσει την πράξη το κύρος ή ηερμηνεία της οποίας αμφισβητείται.».(ii) Στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «...και, ενδεχομένως,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν το δικαίωμα...» αντικαθίστανται από τις ακόλουθες λέξεις «... και, ενδεχομένως,το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή ο οργανισμός της Ένωσηςπου έχει εκδώσει την πράξη το κύρος ή η ερμηνεία τηςοποίας αμφισβητείται έχουν το δικαίωμα...».
  9. Στο άρθρο 24, δεύτερο εδάφιο, ο όρος «όργανα»αντικαθίσταται από τους όρους «θεσμικά, και λοιπάόργανα ή οργανισμούς».
  10. Στο άρθρο 40, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:
   Στο άρθρο 42, οι λέξεις «λοιπά όργανα και οργανισμοί» παρεμβάλλονται μετά από τις λέξεις τα όργανα».
  11. Στο άρθρο 46, προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο: «Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης στις αγωγέςκατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πεδίοτης εξωσυμβατικής ευθύνης.».
  12. Η επικεφαλίδα του τίτλου IV αντικαθίσταται απότην εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ».
  13. Στο άρθρο 47, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο «Το άρθρο 9, πρώτο εδάφιο,τα άρθρα 14 και 15, το άρθρο 17, πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 18 έχουν εφαρμογήστο Δικαστήριο και τα μέλη του».
  14. Στο άρθρο 51, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), τρίτηπερίπτωση, η παραπομπή στο άρθρο 202, τρίτη περίπτωση, αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 249Γ. παράγραφος 2 και στο στοιχείο β), η παραπομπήστο άρθρο 11 Α αντικαθίσταται από παραπομπή στοάρθρο 280 ΣΤ. παράγραφος 1. Στο δεύτερο εδάφιο,απαλείφονται οι λέξεις « ή από την Ευρωπαϊκή ΚεντρικήΤράπεζα».
  15. Το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής:(i) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο πρώτο εδάφιο:.(ii) Στο πρώτο εδάφιο που έχει γίνει δεύτερο, πρώτηφράση, οι λέξεις «Έως ότου θεσπισθούν στον παρόντακανονισμό διαδικασίας κανόνες για το γλωσσικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο Δικαστήριο και το ΓενικόΔικαστήριο...» αντικαθίστανται από τις λέξεις Έως ότουθεσπισθούν οι εν λόγο κανόνες...»· η δεύτερη φράσηαντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 223 και 224 της Συνθήκης για τηλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε τροποποίησηή κατάργηση των διατάξεων αυτών απαιτεί την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου.»
   Το τελευταίο εδάφιο του προοιμίου τους που αναφέρει την ή τις Συνθήκες στις οποίες προσαρτάται τοεν λόγο Πρωτόκολλο αντικαθίσταται από το ακόλουθοκείμενο: «ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων,οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στοΠρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική και κοινωνικήσυνοχή ούτε στο Πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιαραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη.Το Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρωτόκολλο για τονκαθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρωτόκολλο σχετικά μετο άρθρο 40.3.3 του Συντάγματος της Ιρλανδίας καιτο Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης προσαρτώνται επίσης στη Συνθήκηπερί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΑτομικήςΕνέργειας.
  16. Στο άρθρο 35. 6, πριν από τις λέξεις «... του παρόντος καταστατικού» παρεμβάλλονται οι λέξεις τωνΣυνθηκών και».
  17. Το άρθρο 37 καταργείται και η αρίθμηση των άρθρων που ακολουθούν προσαρμόζεται αναλόγως.
  18. Το άρθρο 41, με τη νέα αρίθμηση 40, τροποποιείται ως εξής:(i) Στο άρθρο 41, παράγραφος 1, με τη νέα αρίθμηση40.1, οι λέξεις «... μπορούν να τροποποιούνται από τοΣυμβούλιο, το οποίο αποφασίζει είτε με ειδική πλειοψηφία έπειτα από σύσταση...» αντικαθίστανται από τιςλέξεις «... μπορούν να τροποποιούνται από το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωναμε τη συνήθη νομοθετική διαδικασία είτε έπειτα απόσύσταση...»· οι λέξεις· με ομοφωνία» καθώς και η τελευταία φράση απαλείφονται.(ii) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 40.2και η νυν παράγραφος 41.2 αναριθμείται σε 40.3: και ηυφιστάμενη παράγραφος 41.2 αναριθμείται σε 40.3.
   Στο άρθρο 42, με τη νέα αρίθμηση 41, απαλείφεταιτο τμήμα της φράσης «.... αμέσως μετά την απόφασηγια την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου τηςοικονομικής και νομισματικής ένωσης,...» και οι λέξεις«..με ειδική πλειοψηφία...» διαγράφονται.
  19. Στα άρθρα 43.1, 43.2 και 43.3, με τη νέα αρίθμηση42.1, 42.2 και 42.3, η παραπομπή στο άρθρο 122 αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 166α· στο άρθρο43.3, με τη νέα αρίθμηση 42.3, η παραπομπή στα άρθρα34.2 και 50 διαγράφεται και στο άρθρο 43.4, με τη νέααρίθμηση 42.4, η παραπομπή στο άρθρο 10.1 αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 10.2.
  20. Στο άρθρο 44, με τη νέα αρίθμηση 43, πρώτοεδάφιο, οι λέξεις «τα καθήκοντα του ENI» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα παλαιά καθήκοντα του ΕΝΙ τουάρθρου 118, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και οι λέξεις κατάτο τρίτο στάδιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις μετάτην εισαγωγή του ευρώ». Στο δεύτερο εδάφιο, η παραπομπή στο άρθρο 122 αντικαθίσταται από παραπομπήστο άρθρο 117α.
  21. Στο άρθρο 47.3, με τη νέα αρίθμηση 46. 3, οι λέξεις««... έναντι των νομισμάτων, ή του ενιαίου νομίσματος,των κρατών μελών χωρίς παρέκκλιση....» αντικαθίστανταιαπό τις λέξεις «... έναντι του ευρώ...».
  22. Τα άρθρα 50 και 51 καταργούνται και η αρίθμησητων άρθρων που ακολουθούν προσαρμόζεται αναλόγως.
  23. Στο άρθρο 52, με τη νέα αρίθμηση 49, μετά τις λέξεις «Μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών...» παρεμβάλλονται οι λέξεις σύμφωναμε το άρθρο 116α, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τηλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΕΠ12) Το Πρωτόκολλο περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:α) Σε ολόκληρο το Πρωτόκολλο, η παραπομπή σεάρθρο «της Συνθήκης» αντικαθίσταται από παραπομπήσε άρθρο «της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής. Ένωσης».β) Στο προοίμιο, τελευταίο εδάφιο, οι λέξεις «στη συνθήκη αυτή» αντικαθίστανται από τη φράση στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τηλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».γ) Στο άρθρο 1, απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο.δ) Στο άρθρο 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταταιαπό την ακόλουθη φράση «Σύμφωνα με το άρθρο 266της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη της Τράπεζας είναι τα κράτη μέλη» καιαπαλείφεται ο κατάλογος των κρατών.ε) Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, ο αριθμός του κεφαλαίου της Τράπεζας γίνεται«164808169000 EUR» και τα αριθμητικά στοιχεία πουαφορούν τα ακόλουθα κράτη μέλη αντικαθίστανταιόπως ενδείκνυται κατωτέρω, ενώ απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο:Πολωνία 3 411 263 500Τσεχική Δημοκρατία 1 258 785 500Ουγγαρία 1 190 868 500Ρουμανία 863 514 500Σλοβακία 428 490 500Σλοβενία 397 815 000Βουλγαρία 290 917 500Λιθουανία 249 617 500Κύπρος 183 382 000Λετονία 152 335 000Εσθονία 117 640 000Μάλτα 69 804 000στ) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:(i) Στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται η ακόλουθη νέα φράση: «Οι καταβολές σε μετρητά πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ.».(ii) Στην παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, απαλείφεται ηφράση «...έναντι των δανειστών της» και στο δεύτεροεδάφιο απαλείφονται οι λέξεις «... και στο νόμισμα πουη Τράπεζα έχει ανάγκη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.»ζ) Τα άρθρα 6 και 7 καταργούνται και η αρίθμηση τωνάρθρον που ακολουθούν προσαρμόζεται αναλόγως.η) Το άρθρο 9, με τη νέα αρίθμηση 7, τροποποιείταιως εξής:(i) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «.... ιδίως σε ό,τι αφοράτους σκοπούς από τους οποίους πρέπει να εμπνέεταικαθώς θα προχωρεί η πραγματοποίηση της κοινής αγοράς.» αντικαθίστανται από τις λέξεις σύμφωνα με τουςστόχους της Ένωσης.».(ii) Στην παράγραφο 3. το κείμενο του στοιχείου β)αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «β) καθορίζει,για τους σκοπούς του άρθρου 9, παράγραφος 1, τιςαρχές που εφαρμόζονται στις πράξεις χρηματοδότησηςστο πλαίσιο της αποστολής της Τράπεζας·», το κείμενο του στοιχείου δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθοκείμενο «δ) αποφασίζει σχετικά με τη χρηματοδότησηεπενδυτικών πράξεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, εκτός του εδάφους των κρατώνμελών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1·» και στοστοιχείο ζ), η λέξη «άλλες» παρεμβάλλεται πριν από τηλέξη «εξουσίες» και οι λέξεις που προβλέπονται σταάρθρα 4, 7, 14, 17, 26 και 27.» αντικαθίστανται από τιςλέξεις «που απονέμονται από το παρόν καταστατικό.».θ) Το άρθρο 10, με τη νέα αρίθμηση 8, τροποποιείταιως εξής:(i) H τρίτη φράση απαλείφεται.(ii) Παρεμβάλλονται τα δύο νέα ακόλουθα εδάφια:(ι) Το άρθρο 11, με τη νέα αρίθμηση 9, τροποποιείταιως εξής:i) Η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται απότο ακόλουθο κείμενο:ii) Στην παράγραφο 2, το έκτο εδάφιο αντικαθίσταταιαπό το ακόλουθο κείμενο:iii) Στην παράγραφο 5, δεύτερη φράση, απαλείφεταιη λέξη «ομοφώνως».ια) Το άρθρο 13, με τη νέα αρίθμηση 11, τροποποιείταιως εξής:i) Στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «...την παροχή πιστώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... την παροχή χρηματοδοτήσεων, ιδίως υπό μορφήπιστώσεων».ii) Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «... επί των σχεδίωνπαροχής δανείων και εγγυήσεων και επί των σχεδίωνλήψεως δανείων» αντικαθίστανται από τις λέξεις ... επίτων σχεδίων σύναψης δανείων και παροχής χρηματοδοτήσεων, ιδίως υπό μορφή πιστώσεων και εγγυήσεων».iii) Στην παράγραφο 7, πρώτη φράση, οι λέξεις «Οιυπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό» αντικαθίστανταιαπό τις λέξεις «Τα μέλη του προσωπικού». Στο τέλοςπροστίθεται η ακόλουθη φράση: «Ο κανονισμός ορίζειτο όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση τωνεφαρμοστέων στο προσωπικό διατάξεων.».ιβ) Το άρθρο 14, με τη νέα αρίθμηση 12, τροποποιείταιως εξής:(i) Στην παράγραφο 1, η λέξη «τρία» αντικαθίσταταιαπό τη λέξη «έξη» και οι λέξεις .... ελέγχει κάθε έτοςτην κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων τηςΤράπεζας» αντικαθίστανται από τις λέξεις .... ελέγχει ότιοι δραστηριότητες της Τράπεζας είναι σύμφωνες προςτις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και είναι υπεύθυνηγια τον έλεγχο των λογαριασμών της Τράπεζας».(ii) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τις ακόλουθεςτρεις νέες παραγράφους.««2. Η επιτροπή της παραγράφου 1 εξετάζει ετησίωςτην κανονικότητα των πράξεων και των λογιστικών βιβλίων της Τράπεζας. Για τον σκοπό αυτό, ελέγχει ότι οιπράξεις της Τράπεζας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα μετις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται απότο παρόν καταστατικό και τον κανονισμό.3. Η επιτροπή της παραγράφου 1 βεβαιώνει ότι οιοικονομικές καταστάσεις, καθώς και κάθε οικονομικήπληροφορία η οποία περιέχεται στους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, απεικονίζουν πιστά την οικονομική κατάσταση τηςΤράπεζας, όσον αφορά τόσο τα στοιχεία του ενεργητικού όσο και τα στοιχεία του παθητικού, καθώς και τααποτελέσματα των πράξεων της και τις ταμειακές ροέςκατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος.4. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 και καθορίζει τους όρουςκαι τις διαδικασίες άσκησης της δραστηριότητας τηςεπιτροπής».Στο άρθρο 15, με τη νέα αρίθμηση 13, ο όρος «εκδοτικήτράπεζα» αντικαθίσταται από τον όρο εθνική κεντρικήτράπεζα».Το άρθρο 18, με τη νέα αρίθμηση 16, τροποποιείταιως εξής:(i) Στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο οι λέξεις «... χορηγεί πιστώσεις» αντικαθίστανται από τη φράση ... χορηγεί χρηματοδοτήσεις, ιδίως υπό μορφή πιστώσεωνκαι εγγυήσεων,», οι όροι σχέδια επενδύσεων» αντικαθίστανται από τον όρο


Άρθρο 55


 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 και με την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4 και 8, διατάξεις του τρίτου μέρους, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα θεσπιζόμενα βάσει του τίτλου αυτού, διατάξεις οιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας συναπτόμενης από την Ένωση δυνάμει του εν λόγω τίτλου και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία τέτοιων διατάξεων ή μέτρων, δεν έχουν δεσμευτική ισχύ ούτε εφαρμόζονται όσον αφορά τη Δανία. Αυτές οι διατάξεις, μέτρα ή αποφάσεις δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δανίας, ούτε επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κοινοτικό κεκτημένο και το κεκτημένο της Ένωσης, ούτε αποτελούν μέρος του δικαίου της Ένωσης, όπως εφαρμόζονται στη Δανία.


Άρθρο 56


 1. Η Δανία μπορεί, εντός τριών μηνών από την υποβολή στο Συμβούλιο πρότασης ή πρωτοβουλίας βάσει του τρίτου μέρους, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωστοποιεί γραπτώς στον Πρόεδρο του Συμβουλίου ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη θέσπιση και εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου, κατόπιν δε τούτου δικαιούται να το πράξει.

 2. Εάν, μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, μέτρο της παραγράφου 1 δεν μπορεί να θεσπισθεί με τη συμμετοχή της Δανίας, το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει αυτό το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 1 χωρίς τη συμμετοχή της Δανίας. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το άρθρο 2.


Άρθρο 57


 1. Η Δανία μπορεί, ανά πάσα στιγμή μετά από τη θέσπιση μέτρου δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος ΙV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή την πρόθεση της να αποδεχθεί το εν λόγω μέτρο. Στην περίπτωση αυτή. η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 280 ΣΤ, παράγραφος 1 της εν λόγω Συνθήκης εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.


Άρθρο 58


 1. Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται στη Δανία και όσον αφορά τα μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση υφισταμένου μέτρου από το οποίο δεσμεύεται.

 2. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει προτάσεως της Επιτροπής, κρίνει ότι η μη συμμετοχή της Δανίας στο τροποποιημένο κείμενο υφισταμένου μέτρου καθιστά την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου μη λειτουργική για άλλα κράτη μέλη ή την Ένωση, το Συμβούλιο δύναται να την καλέσει να προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 ή 4. Για τους σκοπούς του άρθρου 3, νέα περίοδος δύο μηνών αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο λαμβάνει την εν λόγω απόφαση. Εάν μετά το πέρας της δίμηνης περιόδου από τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου, η Δανία δεν έχει προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 ή 4, το υφιστάμενο μέτρο δεν έχει πλέον δεσμευτική ισχύ ούτε εφαρμόζεται γι’ αυτήν, εκτός αν η Δανία έχει προβεί σε γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 4 πριν από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού μέτρου. Αυτό παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού μέτρου ή από την ημερομηνία λήξης της δίμηνης περιόδου, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το Συμβούλιο, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως του θέματος, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία των μελών του που αντιπροσωπεύουν τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στη θέσπιση του τροποποιητικού μέτρου. Η ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 3, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 3. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, δύναται επίσης να αποφασίσει ότι η Δανία υφίσταται, ενδεχομένως, τις άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν ως αναγκαστικό και αναπόφευκτο αποτέλεσμα της παύσης της συμμετοχής της στο υφιστάμενο μέτρο.

 4. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4.


Άρθρο 59


 1. Η γνωστοποίηση του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο έξι μήνες από την οριστική θέσπιση μέτρου το οποίο αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν. Σε περίπτωση που η Δανία δεν προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή 4 σχετικά με μέτρο που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, τα κράτη μέλη για τα οποία αυτό το μέτρο έχει δεσμευτική ισχύ και η Δανία εξετάζουν τα μέτρα που ενδείκνυται να ληφθούν.

 2. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 3 σχετικά με μέτρα που αναπτύσσουν περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν θεωρείται αμετάκλητα ως γνωστοποίηση που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 3 σε σχέση με οιαδήποτε νέα πρόταση ή πρωτοβουλία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του μέτρου, κατά το βαθμό που η εν λόγω πρόταση ή πρωτοβουλία αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν.


Άρθρο 60


 1. Η Δανία δεν δεσμεύεται από τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 16 Β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου μέρους, τίτλος IV, κεφάλαια 4 ή 5 της εν λόγω Συνθήκης εφόσον η Δανία δεν δεσμεύεται από τους κανόνες της Ένωσης οι οποίοι διέπουν μορφές δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ή αστυνομικής συνεργασίας στα πλαίσια των οποίων πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται βάσει του άρθρου 16 Β.


Άρθρο 61


 1. Εάν, σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν μέρος, μέτρο που θεσπίζεται από το Συμβούλιο δυνάμει του τρίτου μέρους, τίτλος IV, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτική ισχύ για τη Δανία, οι σχετικές, διατάξεις των Συνθηκών εφαρμόζονται για τη Δανία ως προς το μέτρο αυτό.


Άρθρο 62


 1. Εφόσον η Δανία δεν δεσμεύεται από μέτρο που θεσπίζεται βάσει του τρίτου μέρους., τίτλος IV, της Συνθήκηςγια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίσταται τις δημοσιονομικές συνέπειες αυτού του μέτρουπέραν των διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται για ταθεσμικά όργανα, εκτός αν το Συμβούλιο, με την ομοφωνία όλων των μελών του, και μετά από διαβούλευση μετο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίσει άλλως.».ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ22) Το Πρωτόκολλο για το άσυλο των υπηκόων τωνκρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείταιως εξής:
  1. Το προοίμιο τροποποιείται ως εξής:i) H πρώτη αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από τοακόλουθο κείμενο:.ii) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα δεύτερη αιτιολογική σκέψη:.iii) Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη, που γίνεται τρίτη, ηπαραπομπή στο άρθρο 6. παράγραφος 2, αντικαθίσταταιαπό παραπομπή στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 3.iv) Στην τρίτη αιτιολογική σκέψη, που γίνεται τέταρτη,η παραπομπή στο άρθρο 6. παράγραφος 1, αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 1α.v) Στην τρίτη και τέταρτη αιτιολογική σκέψη, που γίνονται τέταρτη και πέμπτη, η λέξη «αρχές» αντικαθίσταταιαπό τη λέξη «αξίες» και στην τέταρτη αιτιολογία πουέγινε πέμπτη, η παραπομπή στο άρθρο 309 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αντικαθίσταται από παραπομπή στο άρθρο 7 της Συνθήκηςγια την Ευρωπαϊκή Ένωση.vi) Στην πέμπτη αιτιολογία, η οποία γίνεται έκτη, η παραπομπή στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της ΕυρωπαϊκήςΚοινότητας αντικαθίσταται από παραπομπή στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.vii) Η έβδομη αιτιολογία, η οποία έχει γίνει όγδοη,διαγράφεται.Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-07-03 Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις. "Α/2008/129"