ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3672

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας για συνεργασία στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2007 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙCΤ) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής αποκαλούμενα τα «Μέρη»), Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη των πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την προαγωγή του εμπορίου και των τεχνικών ανταλλαγών, καθώς επίσης και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δύο χωρών στο 21ο αιώνα, Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των εξελίξεων στους διάφορους τομείς των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής αναφερόμενων ως «ΙCΤ»), προς όφελος και των δύο χωρών, ειδικά κατά τη διεξαγωγή των διεθνών συναλλακτικών δραστηριοτήτων, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της αμοιβαίας συνεργασίας για την ανάπτυξη των υφιστάμενων υπηρεσιών επικοινωνιών, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων επικοινωνιών, την προαγωγή της χρήσης του Διαδικτύου, τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ανάπτυξη λογισμικού, την ανταλλαγή τεχνολογιών πληροφορικής και τη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των υπηρεσιών για τους καταναλωτές των δύο χωρών, μέσω του αποτελεσματικότερου ανταγωνισμού, Καθοδηγούμενα από το αμοιβαίο όφελος και το συμφέρον και των δύο Μερών για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των συνεργασιών, της έρευνας και της ανάπτυξης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική γνώση και τις τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, Ελπίζοντας να προάγουν τις αμοιβαίες επενδύσεις, τεχνική ανάπτυξη και επέκταση των αγορών στον τομέα των ΙCΤ και Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις σχέσεις συνεργασίας στο διεθνή τομέα και την κοινωνία της πληροφορίας, Συμφώνησαν στα εξής: 1.Βασικές αρχές Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (εφεξής αποκαλούμενου «ΜοU») είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Μερών στον τομέα των ΙCΤ, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας και με τις ευθύνες και τους ρόλους των Μερών, βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των υπηρεσιών κυβερνητικής πολιτικής και κανονιστικών ρυθμίσεων και των λοιπών φορέων των δύο χωρών. 2.Πεδίο Συνεργασίας Αναγνωρίζοντας τις ταχείες αλλαγές σε διάφορους τομείς των ΙCΤ, τα Μέρη έχουν προσδιορίσει τους ακόλουθους τομείς των τεχνολογιών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, κοινού ενδιαφέροντος για συνεργασία: 1)Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, 2)Ψηφιακές εκπομπές και DΜΒ (Ψηφιακές Εκπομπές Πολυμέσων) και εφαρμογές και υπηρεσίες εκπομπών πολυμέσων, 3)Τεχνική τυποποίηση και πιστοποίηση, μέσω των συναφών διεθνών φορέων, 4)Ασύρματες επικοινωνίες, 5)Διαχείριση φάσματος και χορήγηση αδειών ραδιοεπικοινωνιών 6)Τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριών, 7)Αλλοι τομείς τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως αμοιβαία θα συμφωνηθούν από τα Μέρη. 3.Συνεργατικές δραστηριότητες Οι συνεργατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος ΜοU θα λάβουν τις ακόλουθες μορφές: 1)Διερεύνησης των επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα των ΙCΤ και στις δύο χώρες, 2)Διερεύνησης και υποστήριξης των αναγκών έρευνας και εφαρμογής, στους τομείς της εκκόλαψης καινοτομιών, της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και της ανάπτυξης υποδομών για τις ΙCΤ, 3)Διευκόλυνσης των κοινών προγραμμάτων και ενθάρρυνσης των διασυνδέσεων με τις λοιπές κυβερνητικές υπηρεσίες, βιομηχανικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς, για την προαγωγή των τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συνεργασίας, δ) Ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών, αντιπροσωπιών και επισκέψεων και μέσω της κοινής διοργάνωσης και χορηγίας διασκέψεων, εργαστηρίων, μελετητικών επισκέψεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, 4)Δικτύωσης των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δρουν στην Ελλάδα και την Κορέα στους υπό εξέταση τομείς, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δραστηριοτήτων, 5)Οποιωνδήποτε άλλων μορφών συνεργασίας θα συμφωνηθούν από τα Μέρη. 4.Συντονισμός της Συνεργασίας Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και να ενισχυθεί η αποδοτικότητα του, τα Μέρη συμφωνούν να ιδρύσουν ένα συντονιστικό φορέα, που θα τιτλοφορείται «Μικτή Επιτροπή», η οποία θα είναι υπεύθυνη για: - Την προετοιμασία και παρακολούθηση των από κοινού αποφασισμένων συνεργατικών δραστηριοτήτων, - Την εξέταση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, - Την ανταλλαγή αμοιβαίων πληροφοριών για τις εξελίξεις στους τομείς που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης και στις δύο χώρες. Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει, όπως θα συμφωνηθεί αμοιβαία, εναλλακτικά στην Ελλάδα και την Κορέα, ετησίως ή σύμφωνα με την περιοδικότητα που θα κρίνεται καταλληλότερη από τα Μέρη. Οι εκπρόσωποι των Μερών στη Μικτή Επιτροπή θα συνεργάζονται κατά τις συνεδριάσεις, όπως είναι αναγκαίο, με εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των δύο χωρών, οι οποίοι αναγνωρίζονται αμοιβαία ως σχετικοί με τα υπό συζήτηση ζητήματα. 5.Νομικό Πλαίσιο Όλες οι συνεργατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα Άρθρα 2, 3, και 4 του παρόντος ΜοU θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες δεσμεύουν και τα δύο Μέρη του παρόντος ΜοU. Εφαρμόζοντας τη συμφωνία αυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6.Χρηματοδότηση Όλες οι συνεργατικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, και 4 του παρόντος ΜοU θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και λοιπών πόρων των Μερών. Το κόστος των συνεργατικών δραστηριοτήτων θα κατανέμεται από τα Μέρη με έναν τρόπο που θα συμφωνηθεί αμοιβαία. 7.Δημοσίευση Πληροφοριών Κανένα Μέρος δεν θα αποκαλύπτει ούτε θα διανέμει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες διαβιβάζονται από το άλλο Μέρος, κατά τη διεξαγωγή των συνεργατικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του παρόντος ΜοU, εκτός από όσο και στο βαθμό που εγκρίνεται γραπτώς από το άλλο Μέρος. 8.Τροποποιήσεις Το παρόν ΜοU μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση των Μερών. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση ή τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος ΜοU. 9.Διευθέτηση διαφορών Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή του παρόντος ΜοU θα διευθετούνται φιλικά, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών. 10.Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη. Το παρόν ΜοU θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, ότι οι αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις τους για τη θέση σε ισχύ του παρόντος ΜοU έχουν ικανοποιηθεί και θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών. Θα ανανεωθεί αυτόματα για μια περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός αν οποιοδήποτε Μέρος ειδοποιήσει το άλλο Μέρος για την πρόθεση του να καταγγείλει το παρόν ΜοU, μετά από γραπτή αναγγελία έξι (6) μήνες πριν. Η καταγγελία του παρόντος ΜοU δεν θα έχει επιπτώσεις στις συνεργατικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, που είναι ήδη σε εξέλιξη. Συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, στην Αθήνα, στις 21 Μαρτίου 2007, στην αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιώντης Ελληνικής Δημοκρατίας ΜιχαΗλ ΛιΑπης Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Για το Υπουργείο Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Κορέας Υοung-hwan ΥΟΟ Υφυπουργός Πληροφορικής και Επικοινωνιών Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία