Κύρωση της Συμφωνίας για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέματα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Διοικητικής Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Μεταρρύθμισης του Κράτους μεταξύ της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, α) η Συμφωνία για Συνεργασία σε Εσωτερικά Θέματα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 1997, και β) η Διοικητική Συμφωνία για τη Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Μεταρρύθμισης του Κράτους μεταξύ της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2001, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας που από εδώ και στο εξής θα ονομάζονται συμβαλλόμενα μέρη, Έχοντας αποφασίσει να αναπτύξουν τις ενέργειες που έχουν αναλάβει σε θέματα κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιθυμώντας να συντονίσουν τις δράσεις τους στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, Στοχεύοντας στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, συμφώνησαν για τα παρακάτω:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 Σε θέματα κεντρικής διοίκησης, τα μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τις ήδη αναληφθείσες δράσεις στους παρακάτω τομείς: • Διοίκηση Περιφέρειας • Ενημέρωση του Πολίτη Άρθρο 2 Σε θέματα αποκέντρωσης και διοίκησης των οργανιδίων τοπικής αυτοδιοίκησης τα μέρη συμφωνούν να αναλάβουν δράσεις στους παρακάτω τομείς: • εισαγωγική εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών, των αιρετών και των εμπειρογνωμόνων που είναι απαραίτητη για τη διοίκηση και την ανάπτυξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης • παροχή εντύπου υλικού. • παροχή συμβουλών για την τεχνική επεξεργασία νομικών κειμένων. • ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 3 Τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν μια συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας με τις ακόλουθες μορφές: • ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρίας, επισκέψεις στελεχών • μεταφορά τεχνογνωσίας • επαγγελματική κατάρτιση • αποστολή εξειδικευμένων ομάδων βοηθείας, ανάλογα με τη φύση της καταστροφής και τις δυνατότητες του αποστέλλοντος Κράτους, μετά από σχετικό αίτημα του χρήζοντος βοηθείας Κράτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4 Σε καθέναν από τους τομείς που αποτελούν αντικείμενο των ειδικών κεφαλαίων της παρούσας συμφωνίας, η τεχνική συνεργασία αφορά: • τη γενική και ειδική επιμόρφωση, • τις ανταλλαγές πληροφοριών και επαγγελματικής τεχνογνωσίας, • την παροχή συμβουλών, • την ανταλλαγή ειδικού εντύπου υλικού. Άρθρο 5 Η τεχνική βοήθεια, που θα αναπτυχθεί στους τομείς που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, θα αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι αναληφθείσες ενέργειες εξειδικεύονται τεχνικά από τις διοικήσεις των δύο μερών. Άρθρο 6 Η τεχνική συνεργασία στους τομείς που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία αναπτύσσεται μέσω των οργάνων που ορίζουν τα μέρη. Άρθρο 7 Η προώθηση της συνεργασίας επιτυγχάνεται μέσω προγραμματισμού που καθορίζει τη συμμετοχή κάθε μέρους ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού του. Άρθρο 8 Στην περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη θίγεται από αίτημα που διατυπώνεται στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, διότι κρίνει ότι η αποδοχή του θα έβλαπτε την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή το δημόσιο συμφέρον, το μέρος αυτό μπορεί να απορρίψει το εν λόγω αίτημα. Άρθρο 91.Κάθε ένα από τα μέρη διασφαλίζει την ειδική επεξεργασία των πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές από το άλλο μέρος, σύμφωνα με τις νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν στο τελευταίο. 2.Σχέδια και πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτο Κράτος χωρίς τη συμφωνία του μέρους που τις παρέχει. Άρθρο 101.Κάθε ένα από τα μέρη κοινοποιεί στο άλλο την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την αποδοχή της δεύτερης διακοίνωσης. 2.Η συμφωνία αυτή, συνάπτεται για τρία (3) χρόνια και ανανεώνεται αυτοδίκαια για διαδοχικές περιόδους τριών ετών, εκτός αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη την καταγγείλει γραπτώς με προειδοποίηση τριών μηνών. 3.Τροποποιήσεις στην παρούσα συμφωνία μπορούν να υιοθετηθούν στην ίδια μορφή με το παρόν κείμενο. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των δύο μερών, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία και έβαλαν τη σφραγίδα τους. Έγινε και υπογράφτηκε στην Αθήνα την 14η Φεβρουαρίου 1997 σε δύο πρωτότυπα, στη ελληνική και γαλλική γλώσσα τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Γαλλικής Δημοκρατίας Ο Υπουργος Εσωτερικων, Ο Υπουργος Εσωτερικων Δημ. Διοικησης και αποκεντρωσης Αλεξ. παπαδοπουλος Jean Lοuis Debre ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο πλαίσιο των στενών δεσμών φιλίας που συνδέουν ανέκαθεν την Ελλάδα και τη Γαλλία και κατόπιν της συμφωνίας για συνεργασία σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 1997 μεταξύ των δυο χωρών, με σκοπό κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα αυτοδιοίκησης και πολιτικής προστασίας, Επιθυμώντας να προωθήσουν και να αναπτύξουν την αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και του εκσυγχρονισμού της στα πλαίσια διμερούς συνεργασίας κατ ευρωπατκής προοπτικής, Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 8ου άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2000, τα οποία αναφέρονται στην προώθηση μιας ποιοτικής δημοσίας διοίκησης προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας καν το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, τα οποία θα ονομάζονται στο εξής «τα Μέρη», Συμφώνησαν στα ακόλουθα: 1.ΣκοπόςΗ διοικητική συμφωνία έχει ως σκοπό να αναπτύξει ένα πλαίσιο γενικής συνεργασίας με τη βοήθεια του οποίου τα Μέρη θα μπορούν να ενισχύσουν τη διμερή αμοιβαία συνεργασία στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τα Μέρη βεβαιώνουν τη βούληση τους να αναλάβουν από κοινού ενεργό δράση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ποιότητας των δημόσιων διοικήσεων, προς όφελος όλων των πολιτών τους και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης που υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο. 2.ΣτόχοςΗ διοικητική συμφωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία μεταξύ των δύο μερών μιας σχέσης δυναμικής συνεργασίας η οποία θα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και επαγγελματικών γνώσεων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των «καλύτερων πρακτικών» και μεταρρυθμιστικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο όπως και στην κοινή επιθυμία να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές εργασίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία θα αφορά κυρίως τους παρακάτω τομείς: • Τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και «καινοτόμες» δημόσιες υπηρεσίες, όσον αφορά ιδίως τις δημόσιες πολιτικές, τις απαραίτητες δομές για την εφαρμογή τους, την ανάπτυξη μεθόδων και την εισαγωγή δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας. • Την κωδικοποίηση του δικαίου και την πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτό. • Τη χρήση των νέων τεχνολογιών σαν εργαλείο καλύτερης οργάνωσης της διοίκησης και βέλτιστης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και ιδίως την ανάπτυξη των κέντρων πληροφόρησης και όλων των δομών που επιτρέπουν την καλύτερη πληροφόρηση και καθοδήγηση των πολιτών -χρηστών των δημόσιων υπηρεσιών. • Τις δομές της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης τους, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων διοικήσεων, το συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων στις περιφέρειες, τη χάραξη οριζόντιων πολιτικών. • Τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των γνώσεων, της εκπαίδευσης, της διαρκούς επιμόρφωσης της κατηγοριοποίησης και των αποδοχών του προσωπικού της, τον προγραμματισμό της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και των απαραίτητων δεξιοτήτων του προσωπικού. • Την τακτική εξέταση των δυνατοτήτων διμερούς συνεργασίας για την υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης και εκσυγχρονισμού όσων από τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου που θα το επιθυμούν, την κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που κυρίως ευνοούν τη δημιουργία μιας διοίκησης με ευρωπαϊκά πρότυπα. 3.Τρόποι υλοποίησης Η συνεργασία θα τεθεί σε εφαρμογή ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουν τα δύο Μέρη, με την ανάπτυξη δράσεων όπως: • Τακτική συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας (ΕΚΔΔ) και κυρίως με την Εθνακή Σχρλή Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας (ΕΣΔΔ) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) • Διοργάνωση εργαστηρίων, διεξαγωγή σεμιναρίων και συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στη Γαλλία, περιοδικά, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνεργασίας. • Διεξαγωγή μελετών, συγκρότηση ομάδων εργασίας και ειδικών δικτύων με ανταλλαγές δημοσίων υπαλλήλων των δύο Μερών • Συνεχής ανταλλαγή εγγράφων και σχετικών πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών των δύο Μερών • Άλλες δραστηριότητες συνεργασίας που κρίνονται χρήσιμες και πραγματοποιήσιμες από τα δύο Μέρη. 4.Παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας Τα δύο Μέρη θα ορίσουν, καθένα από την πλευρά του, ένα συντονιστή, που θα είναι επιφορτισμένος με την αποτελεσματική εφαρμογή της διοικητικής συμφωνίας. Οι συντονιστές, που συγκροτούν για το σκοπό αυτό, μια «εικονική- ηλεκτρονική γραμματεία», θα επεξεργαστούν ένα προγραμματισμό δράσεων και θα προτείνουν επιπρόσθετες ενέργειες που μπορεί να αναληφθούν από τα δύο Μέρη. 5.ΧρηματοδότησηΤα έξοδα μετακίνησης και οι δαπάνες που θα προκύψουν από την υλοποίηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσης διοικητικής συμφωνίας βαρύνουν τα δύο Μέρη, αντιστοίχως εκτός εάν αυτά αποφασίσουν, από κοινού, διαφορετικά. 6.ΔιάρκειαΗ διοικητική συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του και μπορεί να τροποποιηθεί εγγράφως με την αμοιβαία συμφωνία των Μερών. Έγινε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική και γαλλική γλώσσα Τα δύο (2) κείμενα έχουν την ίδια αποδεικτική αξία. η Υπουργος Εσωτερικων, Ο Υπουργος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δημ. Διοικησης και αποκεντρωσης ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗς ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙCΗΕL SΑΡΙΝ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία