Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2007, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Τοπικής Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (εφεξής αναφερόμενα ως τα «Μέρη») Επιθυμώντας να προάγουν την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς του αμοιβαίου οφέλους και της ανταπόκρισης. Επιβεβαιώνοντας τους φιλικούς δεσμούς μεταξύ των κρατών τους, έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1Τομείς συνεργασίαςΤα Μέρη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία θα συνεργαστούν στους παρακάτω τομείς: α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα ( Εμπειρία από την υλοποίηση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης -CΑF- στην Ελληνική Δημοκρατία και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). β) Σύγχρονα συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. γ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους. δ) Θέματα αναδιοργάνωσης και αποκέντρωσης. ε) Διαχείριση κρίσεων και πολιτική προστασία. στ) Περιφερειακή πολιτική και απορρόφηση κονδυλίων της Ε.Ε. ζ) Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. η) Άλλα συναφή ζητήματα που μπορεί αμοιβαία να συμφωνηθούν Άρθρο 2Μορφές συνεργασίαςΗ συνεργασία στους τομείς που περιγράφονται στο άρθρο 1 θα επιτευχθεί μέσω: α) Ανταλλαγών επισκέψεων σε υπουργικό επίπεδο. β) Ανταλλαγών επισκέψεων ανωτέρων στελεχών ειδικευμένων σε θέματα δημόσιας διοίκησης. γ) Επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης. δ) Επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από άλλα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για θέματα πολιτικής προστασίας. στ) Σεμιναρίων και συναντήσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, χρήσης συστήματος Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης - CΑF- και της διασφάλισης των προτύπων ποιότητας για τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίας και το σύστημα απόδοσης της διοίκησης. ζ) Ενισχύσεων προς τις τοπικές δημόσιες αρχές και των δύο Κρατών με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ τους. η) Ανταλλαγών σχετικού υλικού. θ) Κάθε άλλης σχετικής συνεργασίας που μπορεί αμοιβαία να συμφωνηθεί. Άρθρο 3ΣυντονισμόςΚάθε Μέρος θα ορίσει ένα συντονιστή που θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική υλοποίησή του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας. Οι συντονιστές που θα οριστούν από τα Μέρη ή οι εκπρόσωποί τους θα εκπονήσουν ένα σχέδιο υλοποίησης και θα προτείνουν επιπλέον δράσεις συνεργασίας που μπορεί να αναληφθούν από τα δύο Μέρη αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ το Μνημόνιο Συμφωνίας. Άρθρο 4ΧρηματοδότησηΌλες οι δαπάνες που αφορούν στις εκδηλώσεις που θα οργανώνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των Μερών -εκτός από τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής- βαρύνουν το Υπουργείο που τις φιλοξενεί. Άρθρο 5Τελικές διατάξειςΤο παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας συνάπτεται για χρονική περίοδο 5 ετών και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία το ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο, δια της δυαλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. Οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει το Μνημόνιο Συμφωνίας με γραπτή γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού. Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας δύναται να τροποποιηθεί γραπτώς κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου για τη θέση σε ισχύ τοο Μνημονίου Συμφωνίας. Έγινε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2007 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, μολδαβική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης κατά την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία