ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3688

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), με έδρα την Αθήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα και σε άλλες πόλεις. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου καθορίζεται η σφραγίδα και το έμβλημα του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
2.  
  Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
3.  
  Η επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) και το έμβλημά του ανήκουν αποκλειστικά στο παραπάνω νομικό πρόσωπο, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου οποιασδήποτε επιχειρήσεως ή οποιουδήποτε τρίτου.
4.  
  Η εγκατάσταση του ΠΟ.Κ.Ε.Α. θα γίνει στην περιοχή «Γουδή» του Δήμου Αθηναίων στο δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 193 Αθηνών, διοικητικής και διαχειριστικής αρμοδιότητας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, Λεωφόρος Μεσογείων 96 και συγκεκριμένα στο υφιστάμενο κτίριο των πρώην Σχολών Χωροφυλακής, το περίγραμμα του οποίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του π.δ. της 24.9.2001 (ΦΕΚ 871 Δ΄). Στο κτίριο αυτό καθορίζονται χρήσεις για Πολιτιστικά Κέντρα και εν γένει Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Χώρους Συνάθροισης Κοινού. Επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου αυτού, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής προς εξυπηρέτηση των σκοπών του ΠΟ.Κ.Ε.Α. και ιδίως για τη δημιουργία χώρων Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Εκδηλώσεων και Λέσχης. Στον αύλειο χώρο που περικλείεται από τις πτέρυγες του κτιρίου επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προσβάσεις προς τους υπόγειους χώρους και οι απαραίτητες διαμορφώσεις για την ασφάλεια του κτιρίου.
5.  
  Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος της 24.9.2001 (ΦΕΚ 871 Δ΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «.
Άρθρο 2 "Εποπτεία"
1.  
  Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η εποπτεία αφορά τη νομιμότητα των πράξεών του, τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και την έγκριση του προϋπολογισμού του.
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι: α) η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων, η συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση και έκθεση των κειμηλίων και του αρχειακού υλικού ή άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, όπως όπλα, πυρομαχικά και εξαρτήματα, σημαίες, στολές, σήματα, αναπαραστάσεις και χάρτες μαχών, χειρόγραφα και αναμνηστικά, βιβλία και πάσης φύσεως έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και β) η οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
2.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού το ΠΟ.Κ.Ε.Α.: α. συγκεντρώνει, ταξινομεί και εκθέτει στο ευρύ κοινό, υλικό, εξοπλισμό και γενικότερα εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορική διαδρομή του αστυνομικού θεσμού,.
 1. εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για την ιστορία του αστυνομικού θεσμού, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλους φορείς,
 2. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 3. παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την ταξινόμηση και τη συντήρηση ιστορικού αρχείου και υλικού,
 4. διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση των εκθεμάτων του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
 5. οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα,
 6. οργανώνει βιβλιοθήκη και εκδίδει περιοδικά, βιβλία και επιστημονικές μελέτες και
 7. αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με το σκοπό του δραστηριότητα
3.  
  Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να αναθέτει στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. ερευνητικά προγράμματα και μελέτες σε θέματα συναφή προς το αντικείμενό του.
4.  
  Στα ερευνητικά προγράμματα του ΠΟ.Κ.Ε.Α. δύναται να απασχολούνται, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, και μεταπτυχιακοί ερευνητές ή υπότροφοι στο πλαίσιο διεξαγόμενης μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής.
5.  
  Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. συγκεντρώνει υλικό από:.
 1. οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
 2. Το υλικό αυτό περιέρχεται στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής φύλαξης από αυτές,.
 3. υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, δικαστικές αρχές, για αντικείμενα που απετέλεσαν μέσα τέλεσης εγκλήματος, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ποινικής διαδικασίας,
 4. αγορές που πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και.
 5. δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, τις οποίες αποδέχεται με απόφασή του το Δ.Σ. ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.
6.  
  Το υλικό που συγκεντρώνεται και φυλάσσεται στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αποτελεί υλικό του Δημοσίου, απαγορευομένης της εκποίησης ή δωρεάς αυτού.
7.  
  Αντικείμενα ή κειμήλια αστυνομικού ενδιαφέροντος που τελούν υπό την κατοχή ή κυριότητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιερών μονών και ιδιωτών, μπορούν να παρακατατίθενται προς φύλαξη και έκθεση στο ΠΟ.Κ.Ε.Α., μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 4
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι:.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
2.  
  Τα όργανα διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. απαιτείται να διαθέτουν αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς της πολιτικής και στρατηγικής εθνικής και διεθνούς ασφάλειας ή της αντεγκληματικής πολιτικής ή να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση.
Άρθρο 5
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους γίνεται με την ίδια διαδικασία. Μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ. αυτά εξακολουθούν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό νέου Δ.Σ. για εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται.
2.  
  Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος
3.  
  Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΠΟ.Κ.Ε.Α. που ορίζεται από τον Διευθυντή του.
Άρθρο 6
1.  
  Το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του ή με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα:.
 1. Σχεδιάζει και οργανώνει τις γενικότερες δράσεις και τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου
 2. Εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει το έργο των Τμημάτων του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
 3. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και την ετήσια έκθεση πεπραγμένων πριν την υποβολή τους στον Υπουργό Εσωτερικών
 4. Αναθέτει σε επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, την πραγματοποίηση ερευνών ή εργασιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
 5. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών
2.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΠΟ.Κ.Ε.Α. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.
Άρθρο 7
1.  
  Ο Διευθυντής του ΠΟ.Κ.Ε.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται.
2.  
  Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Διευθύνει το ΠΟ.Κ.Ε.Α., συντονίζει τη δράση των τμημάτων του και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού
 3. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΠΟ.Κ.Ε.Α.
 4. Μεριμνά για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής
 5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις του Δ.Σ.
3.  
  Στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αναπληρωτής Διευθυντής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι άμεσος βοηθός του διευθυντή, αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή το Δ.Σ.
Άρθρο 8
1.  
  Στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. αποσπάται εν ενεργεία προσωπικό υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Αρχηγού του οικείου Σώματος ή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Επίσης δύναται να αποσπώνται εξειδικευμένοι ερευνητές ή ειδικοί επιστήμονες, τεχνικοί και δημόσιοι υπάλληλοι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην απόφαση ορίζεται ο χρόνος της απόσπασης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, με δυνατότητα μίας ανανέωσης ισόχρονης διάρκειας.
2.  
  Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα που το προσωπικό ανήκει οργανικά. Οι αποσπώμενοι στο ΠΟ.Κ.Ε.Α. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 9
1.  
  Οι πόροι του ΠΟ.Κ.Ε.Α. προέρχονται από:.
 1. Τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του
 2. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων όλων των εμπλεκομένων σε θέματα ασφάλειας Υπουργείων για την εκτέλεση ερευνητικού έργου
 3. Προσφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
 4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την παραχώρηση χρήσης εκθεμάτων του
 5. Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές
2.  
  Οι πόροι του ΠΟ.Κ.Ε.Α., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος κινείται με ευθύνη του Διευθυντή του. Η ανάληψη από το λογαριασμό αυτόν γίνεται με ειδική εντολή του Διευθυντή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
3.  
  Μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΠΟ.Κ.Ε.Α.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται μέρος του αδιάθετου υπολοίπου του κατ’ έτος ισολογισμού του Κέντρου, το οποίο μεταφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5.  
  Τα θέματα που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπηρεσιών του ΠΟ.Κ.Ε.Α. ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
6.  
  Το ΠΟ.Κ.Ε.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτό εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά κοινοτικού δικαίου.
7.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Δημόσιο. Η εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 10
1.  
  Η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επί μέρους τμημάτων του ΠΟ.Κ.Ε.Α., καθώς και η κατάργηση, συγχώνευση ή δημιουργία νέων τμημάτων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποδοτική λειτουργία του ΠΟ.Κ.Ε.Α. ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας του ΠΟ.Κ.Ε.Α. με άλλους συναφείς φορείς στα πλαίσια της αποστολής του.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του ΠΟ.Κ.Ε.Α. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ.
Άρθρο 11
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Η διακίνηση προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση και των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας προς τους ενδιαφερόμενους ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των εν λόγω επιχειρήσεων .
2.  
  Μέχρι να καταρτισθεί και να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161 Α΄), το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να συνάψει σύμβαση με τα ΕΛ.ΤΑ. διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών για τη διακίνηση:.
 1. των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των διαβατηρίων προς τους ενδιαφερομένους και
 2. των άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών έκδοσής τους
3.  
  Η διακίνηση των ως άνω εγγράφων από τα ΕΛ.ΤΑ. ενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 82 Α΄).
Άρθρο 12
1.  
  Παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ 22 Α’), προθεσμία για τις νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει εμπροθέσμως στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι προαναφερόμενες εφημερίδες μπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συμπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους. Δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν για τη συμπλήρωση του φακέλου των ενδιαφερομένων μετά την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 προθεσμία και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται εμπροθέσμως υποβληθέντα και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του στοιχείου Β του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στο δήμο ή την κοινότητα που εδρεύει ο φορέας, αρκεί η δημοσίευση σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοσίευση γίνεται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
 1. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους, αναλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, στην περίπτωση των παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
 2. Οι ανωτέρω Φορείς Πιστοποίησης, προκειμένου να διαπιστευθούν για τη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, θα εφαρμόσουν σύστημα πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπο ή/και προδιαγραφές που θα εκδώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.), ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση των προτύπων και των προδιαγραφών, που αναφέρονται σε παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.
 3. Τα ανωτέρω πρότυπα θα καταρτίζονται από τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. μετά από συναίνεση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), ενώ οι προδιαγραφές μετά από γνώμη της ΕΔΕΕ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης για τη διαμόρφωση προτύπων και προδιαγραφών.
 4. Με απόφαση του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., μετά από γνώμη της ΕΔΕΕ, καθορίζεται η διαβάθμιση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε συνάρτηση και με το οικονομικό αντικείμενο των διαφημιστικών υπηρεσιών, που ανατίθενται από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 5. Ο ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης των προτύπων ή/και τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου εφεξής να χορηγούνται από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης πιστοποιητικά συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών.
 6. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης θα εκπονηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.), εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των προτύπων ή / και προδιαγραφών από τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.
 7. Οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς ή Οργανισμούς Πιστοποίησης, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης προς αυτούς, εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της εκπόνησης από το Ε.ΣΥ.Δ. της διαδικασίας χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης.
 8. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης της επιχείρησης παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον Φορέα ή Οργανισμό Πιστοποίησης.
 9. Μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης, οι επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών του εδαφίου στ΄ της παρούσας παραγράφου θα μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης, εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση σε αυτούς για χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης
 10. Τα χορηγούμενα στις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα πρέπει να επικαιροποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κάθε τρία (3) έτη
 11. Το άρθρο 1 του π.δ. 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 12. Οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.
 13. Οι εταιρείες της ημεδαπής με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 του άρθρου 6 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.
 14. Η διαγραφή διαφημιστικής εταιρίας από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, καταργείται.
 15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3444/2006, το άρθρο 3 του π.δ. 261/1997, όπως αυτό ισχύει, οι παράγραφοι 4, 5, 8 περ. β΄, 9 και 10 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003, όπως αυτό ισχύει, η παράγραφος 2.Γ.β του άρθρου 5 του ν. 3548/2007, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καταργούνται.
 16. Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 261/1997, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 17. Ο εκπρόσωπος συμμετέχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασής του της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως αυτός ισχύει.
4.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 13
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
2.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή/και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (ΦΕΚ 188 Α΄) εφαρμόζεται μόνον όσον αφορά στην απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων ή οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, ή μετάδοσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αναμετάδοσης των αποτελεσμάτων τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν, από τα πολιτικά κόμματα και υποψήφιους σχετικά με την πρόθεση ψήφου των εκλογέων για τους υποψήφιους βουλευτές κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών.
2.  
  Η κατά τα ως άνω δημοσιοποίηση, μετάδοση ή αναμετάδοση δημοσκοπήσεων σχετικά με την πρόθεση ψήφου των εκλογέων για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και κατά τη διενέργεια των δημοψηφισμάτων, απαγορεύεται από την προηγούμενη ημέρα της διενέργειάς τους και έως την προβλεπόμενη ώρα λήξης της ψηφοφορίας. 3 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται από την προηγούμενη ημέρα των προαναφερόμενων εκλογών και μέχρι την προβλεπόμενη ώρα λήξης της ψηφοφορίας, στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους υποψηφίους η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα και πολιτικές θέσεις ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.
Άρθρο 15
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου δεν επιτύχει την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.».
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν συσταθεί είτε, ενώ έχουν συσταθεί, δεν έχουν οργανωθεί σε βαθμό που να μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προς αποτροπή των ανωτέρω κινδύνων.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες εταιρείες αυτής της μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Τ.Ε.Δ.Κ. Μετατροπές που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.».
4.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως και η υφιστάμενη παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8:
  Υφιστάμενοι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. με συναφές προς τα παραπάνω αντικείμενο δραστηριότητας μπορούν, ύστερα από τροποποίηση της συστατικής τους πράξης, ως προς το σκοπό, να μετατραπούν σε Συνδέσμους του παρόντος άρθρου (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). Τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες που τον απαρτίζουν, κατ’ αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στις θέσεις αυτές εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.  
  Στο άρθρο 30 του ν. 3536/2007 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:
  Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν είτε υπό τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη μίσθωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) και της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
6.  
  Συνιστάται Μητρώο ΦΟ.Δ.Σ.Α., το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: α) Η επωνυμία και η νομική μορφή του ΦΟ.Δ.Σ.Α., β) ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν, γ) η διαχειριστική ενότητα ή οι διαχειριστικές ενότητες που καλύπτονται, δ) τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων των οποίων έχει την ευθύνη λειτουργίας ο ΦΟ.Δ.Σ.Α., ε) οι δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που καλύπτει, στ) περίληψη του επιχειρησιακού του σχεδίου, ζ) οικονομικά στοιχεία του ΦΟ.Δ.Σ.Α. και η) στοιχεία προσωπικού. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, που αποστέλλονται από τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκδίδεται βεβαίωση, το περιεχόμενο της οποίας, καθώς και ο τρόπος και χρόνος έκδοσής της, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. δεν επιτρέπεται να εισπράξει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από Ο.Τ.Α. ή φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλει, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και την παραπάνω βεβαίωση.
7.  
  Για την οργανωμένη συνεργασία και την υποστήριξη των ΦΟ.Δ.Σ.Α. προς πραγματοποίηση του σκοπού τους, συνιστάται πανελλαδικό όργανο ΦΟ.Δ.Σ.Α., με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των ΦΟ.Δ.Σ.Α. στο ανωτέρω πανελλαδικό όργανο, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος εκλογής ή υπόδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία των οργάνων αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται παράγραφος 12, ως ακολούθως:
  Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκουμένων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.
9.  
  Στο άρθρο 10 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:
  Ειδικά για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η χρηματοδότηση μελετών και έργων της κατηγορίας αυτής με φορέα υλοποίησης τις Γενικές Γραμματείες των οικείων Περιφερειών. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των διαδημοτικών έργων κάθε Περιφέρειας ή και τις πιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
10.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) προστίθεται περίπτωση θ΄ ως ακολούθως: 1 Όταν η προς ανάθεση μελέτη ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών αφορά αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 45.000 ~ (χωρίς Φ.Π.Α.), εφόσον η κατάρτιση της οικείας σύμβασης πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2008 Η καθοριζόμενη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο2 "Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων για την ανέγερση κτιρίων Διοίκησης ορίζονται ως εξής:"
1.  
  Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια ορόφων:
 1. του κτιρίου του χώρου με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1:
 2. 28.000 τ.μ. και.
 3. του κτιρίου του χώρου με στοιχεία 5, 6, 7, 8, 5:
 4. 15.000 τ.μ.
2.  
  Καθορίζεται περίγραμμα των υφιστάμενων κτιρίων Ιερού Ναού και Σχολών Χωροφυλακής όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα του άρθρου 1
3.  
  Καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα εντός του οποίου ανεγείρεται το κτίριο του χώρου με στοιχεία 5, 6, 7, 8, 5 όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα. Καταργείται το κόκκινο περίγραμμα εντός του οποίου ανεγείρεται το κτίριο του χώρου με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 1 που φαίνεται στο ως άνω διάγραμμα και καθορίζεται ως μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια τα 4.500 τ.μ.
4.  
  Ορίζονται ως μέγιστο ύψος του κτιρίου του χώρου 1, 2, 3, 4, 1 τα 27,00 μ. ».
6.  
  Εντάσσονται στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου Ο, Π, Ρ, Σ, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, Η, Ω, Β΄, Γ΄, Ε΄, Υ, Ο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, το κτίριο (κατασκευής προ του 1955) στο οποίο λειτουργεί σήμερα ο Παιδικός Σταθμός της Ελληνικής Αστυνομίας, το εκκλησάκι της Παναγίας ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ ή ΧΕΛΩΝΟΥΣ (έτος κατασκευής 1607) που βρίσκεται πλησίον του ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και, επιπρόσθετα, δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας και ελικοδρόμιο που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων
7.  
  Για την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό, τα έργα υποδομής, αλλά και για τη λειτουργία, τη θέρμανση, τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή για μέρος των ανωτέρω, μπορεί να συνάπτεται από το Δημόσιο Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-08-05 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/163
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33 2006
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. 2007/3603 2007
Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Μicrοsοft Cοrpοratiοn, Μicrοsοft Ιreland Οperatiοn Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής[...]" 2008/3640 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261 1997