ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3692

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 27 Φεβρουαρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαιτου Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής αναφερόμενα ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, καθοδηγούμενα από τη βούληση να συνεργαστούν, και να εφαρμόσουν και να σεβαστούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ισχύοντα διεθνή κείμενα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, Εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν την εμπορία ανηλίκων και κάθε μορφή εκμετάλλευσης ανηλίκων, Έχοντας υπόψη ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι, κατ’ αρχήν, ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία και χρειάζονται ειδική προστοσία και φροντίδα, Επιδιώκοντας, στη βάση της αμοιβαιότητας και με πνεύμα συνεργασίας να αντιμετωπίσουν την εμπορία ανηλίκων, Θεωρώντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανηλίκων, Αποσκοπώντας, στη βάση της αμοιβαιότητας και με πνεύμα συνεργασίας να θεσπίσουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών και δομών για την προστασία και αρωγή των θυμάτων της εμπορίας ανηλίκων, Αναγνωρίζοντας ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων είναι η εξάλειψη των γενεσιουργών αιτιών της Αναγνωρίζοντας ότι η βασική επιδίωξη θα είναι πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του θύματος της εμπορίας ανηλίκων, Έχοντας υπόψη τις σχετικές συμβάσεις που έχουν κυρώσει και το δύο Συμβαλλόμενα Μέρη και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950), τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (1989), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών (1979) και τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (αρ. C182) για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους (1999), Έχοντας υπόψη τις ειδικότερες διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογράψει και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (2000) και το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως Γυναικών και Ανηλίκων, το οποίο συμπλήρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (2000), Έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία (2000), καθώς και την Σύμβαση της Χάγης για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών του 1980, συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1Ορισμοί1.1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας, τα μέρη συμφωνούν στους ακόλουθους ορισμούς των χρησιμοποιούμενων όρων: Εμπορία ανηλίκων είναι η στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή παραλαβή ενός ανήλικου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του ελέγχου επί του προσώπου αυτού, προς το σκοπό της εκμετάλλευσης αυτού του ανηλίκου προσώπου. Η συναίνεση του ανηλίκου προς το σκοπό της εκμεταλλεύσεως του, εικαζόμενη ή πραγματική, είναι άνευ σημασίας. Διακινητής είναι ο δράστης της εμπορίας ανηλίκων. Στην έννοια του δράστη περιλαμβάνονται επίσης νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2002/629/ΔΕΥ). Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της πορνείας ανηλίκων ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες, τη δουλεία ή παρόμοιες πρακτικές, την ειλωτεία ή την αφαίρεση ή μεταφορά οργάνων. Ανήλικος-θύμα εμπορίας είναι οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, κατά του οποίου έχει διαπραχθεί η πράξη της εμπορίας όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας ο ανήλικος θεωρείται ότι ενηλικιώνεται την ημερομηνία της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία γέννησης ο ανήλικος θεωρείται ότι ενηλικιώνεται σπς 31 Δεκεμβρίου του έτους των 18ων γενεθλίων του. Σε περίπτωση που η ηλικία του προσώπου δεν προσδιορίζεται επακριβώς αλλά υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το πρόσωπο είναι ανήλικο, το πρόσωπο αυτό θεωρείται ανήλικο και θα επωφελείται από την παρούσα συμφωνία έως ότου προσδιοριστεί πλήρως η ηλικία του. Ο ανήλικος-πιθανό θύμα εμπορίας είναι ο ανήλικος που βρίσκεται σε τρέχουσα, συγκεκριμένη και σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της οποίας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να καταστεί ανήλικος-θύμα εμπορίας όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ασυνόδευτος ανήλικος είναι πρόσωπο μικρότερο από 18 ετών, το οποίο διαμένει στην επικράτεια ενός των συμβαλλόμενων μερών, έχει χωριστεί από τους γονείς και δεν έχει τεθεί υπό την κηδεμονία/επιτροπεία ενός ενηλίκου. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απολαμβάνουν της προστασίας που προσφέρουν το σχετικά άρθρα της παρούσας συμφωνίας όταν χαρακτηρίζονται ως ανήλικοι-πιθανά θύματα εμπορίας. Το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου είναι ο γονέας ή το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον ανήλικο, δυνάμει των εφαρμοζόμενων νόμων της χώρας όπου χορηγήθηκε η επιμέλεια. Προσωρινός επίτροπος είναι το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ανηλίκου μέχρι την εφαρμογή μόνιμης λύσης. Κανονισμοί Μετανάστευσης είναι οι νομικές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την έκδοση αδειών διαμονής σε ανήλικα θύματα που διαμένουν σε κοινωνικά κέντρα, έχοντας παρακολουθήσει πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης. Ι. ΔΙΩΞΗΆρθρο 2Αποτελεσματική εναρμόνιση των ορισμών εγκλημάτων και διαδικασιών - Συνεργασία βάσει αμοιβαίως αποδεκτών αρχών και μεθόδων 2.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων τους και όπου τούτο απαιτείται: (α) επιβάλλονται ειδικές ποινές για την εμπορία ανηλίκων και την εκμετάλλευση αυτών, (β) σε σχέση με το έγκλημα της εμπορίας ανηλίκων, ποινικοποιούνται η απόπειρα, η συνέργεια και η ηθική αυτουργία, (γ) θεσπίζεται η ευθύνη νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην εμπορία ανηλίκων, (δ) θεσπίζονται διατάξεις οι οποίες επιβάλλουν απαγορεύσεις, δήμευση και διοικητικά μέτρα κατά των διακινητών, (ε) υιοθετούνται διατάξεις που προβλέπουν τη δήμευση όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή των διακινητών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εμπορία, ανεξαρτήτως του εάν οι διακινητές ήταν ιδιοκτήτες αυτών, (στ) εισάγεται νομοθεσία που απαγορεύει την επίδειξη βαριάς αμέλειας από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή την παράδοση του ανηλίκου σε άλλο πρόσωπο με αντάλλαγμα χρήματα ή με σκοπό τον πλουτισμό, και λαμβάνονται μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν ανήλικα θύματα, ζ) εναρμονίζεται η νομοθεσία για την προστασία των ανήλικων μαρτύρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 2.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να υιοθετήσουν κανονισμούς μετανάστευσης για την έκδοση αδειών διαμονής σε ανηλίκους-θύματα, σύμφωνα με το Άρθρο 9.4. Άρθρο 3 Δράση και συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών3.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν, εφ’ όσον δεν υφίστανται ήδη, αποτελεσματικά μέτρα για τη σύσταση ή λειτουργία μονάδων κατά της εμπορίας στο πλαίσιο των οικείων αστυνομικών αρχών, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό πλήρους απασχόλησης για την προστασία των ανηλίκων. 3.2. Έχοντας υπόψη τις σχετικές διμερείς συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και ειδικότερα τη συμφωνία συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης σε θέματα αρμοδιότητάς τους της 17ης Ιουλίου 1992, συμφωνείται ότι η παρούσα συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εκσυγχρονίζονται με σκοπό την καταπολέμηση της εμπορίας ανηλίκων μέσω της υιοθέτησης πρόσθετων πρωτοκόλλων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Τα πρόσθετα αυτό πρωτόκολλα μπορούν να περιλαμβάνουν: (α) την ανάπτυξη κοινών προτύπων για την τακτική και αποτελεσματική συλλογή και ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπορία ανηλίκων και με όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, τα οποία αφορούν τους δράστες και τις μεθόδους και διαδρομές που χρησιμοποιούνται, (β) τη δημιουργία βάσεων δεδομένων στις συνοριακές διαβάσεις, υπό τον όρο της παροχής εγγυήσεων για την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που πρόκειται να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων, (γ) τη θέσπιση διμερούς αξιολόγησης της επάρκειας των μέτρων συνοριακού ελέγχου όσον αφορά τους ανηλίκους (δ) την εκπαίδευση και το συντονισμό κοινών διαδικασιών που πρόκειται να εφαρμόζονται στις συνοριακές διαβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας του προσωπικού που ασκεί συνοριακό έλεγχο να εντοπίζει πιθανούς ανηλίκους-θύματα και διακινητές και τη ρύθμιση της διαδικασίας του αρχικού χειρισμού των ανηλίκων-θυμάτων από το προσωπικό που ασκεί συνοριακό έλεγχο, (ε) την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, στο μέτρο που τούτο είναι απαραίτητο για την πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων, με την επιφύλαξη των διεθνών δεσμεύσεων σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, (στ) την υιοθέτηση μέτρων συνοριακού ελέγχου, όπως απαγόρευση εισόδου, ανάκληση θεώρησης εισόδου και πιθανώς προσωρινή κράτηση προσώπων που ενέχονται σε εμπορία ανηλίκων, (ζ) την υιοθέτηση συμφωνημένων κανονισμών σχετικά με τον επαναπατρισμό στα σύνορα και τις διαδικασίες επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 (η) την πιθανή εκπαίδευση στελεχών συνοριακού ελέγχου, στελεχών της αστυνομίας εισαγγελέων, δικαστών, στελεχών των υπηρεσιών μετανάστευσης και όλων των αρμόδιων στελεχών σε όλα τα θέματα εμπορίας ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης (θ) τον έλεγχο της συνδρομής που παρέχεται στα ανήλικα-θύματα μετά τον επαναπατρισμό τους συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών διαβίωσής τους και των συνθηκών επανένωσης των ανηλίκων με τις οικογένειές τους. 3.3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιούν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των αντίστοιχων Πρεσβειών και Προξενείων, με σκοπό την ταχεία διασφάλιση της ισχύος και της νομιμότητας ταξιδιωτικών εγγράφων, αποδεικτικών ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για χρήση των εγγράφων αυτών στην εμπορία ανηλίκων. 3.4 Για την ορθή υλοποίηση του παρόντος άρθρου, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν σημεία επαφής εντός των αστυνομικών αρχών τους ΙΙ. ΠΡΟΛΗΨΗ΄Αρθρο 4Οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίωντης εμπορίας ανηλίκων 4.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε σχέση με τις πιο ευάλωτες ομάδες με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας και τη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών, που θα προλαμβάνουν τις γενεσιουργές αιτίες της εμπορίας ανηλίκων στη ρίζα τους. Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν: (α) στη βελτίωση της πρόσβασης των ανηλίκων σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (β) στην αύξηση των ποσοστών φοίτησης σε σχολεία και επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως των κοριτσιών και των αλλοδαπών ανηλίκων, (γ) στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απροστάτευτης μη καταγεγραμμένης και παράνομης παιδικής εργασίας. 4.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να ενημερώνουν το ένα το άλλο σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν και εφαρμόζουν, με στόχο τις ανωτέρω κοινωνικές ομάδες. 4.3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξετάζουν τακτικά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των μέτρων και θα συμφωνούν να προβαίνουν σε πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις. Άρθρο 5 Ευαισθητοποίηση5.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, για την αποτελεσματική, πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων (εφόσον δεν υφίστανται τέτοια προληπτικά μέτρα), είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικότερα, και των σχετικών ομάδων-στόχων ειδικότερα, για την εμπορία ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: (α) να προχωρήσουν σε ενημερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την εμπορία ανηλίκων και τις διάφορες μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται στο Συμβαλλόμενα Μέρη, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανηλίκων και μη κρατικούς φορείς. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει το κόστος της ενημερωτικής εκστρατείας στην επικράτειά του, (β) να ευαισθητοποιήσουν άλλες αρμόδιες ομάδες αναφορικά με την εμπορία ανηλίκων, όπως οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, το προσωπικό των αστυνομικών αρχών και άλλοι αρμόδιοι επαγγελματίες, π.χ. των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών απασχόλησης και του δημόσιου τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν επαρκώς την εμπορία ανηλίκων και να ενισχυθούν οι θεσμικές δυνατότητες τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανηλίκων, (γ) να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση, τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους έχοντες την επιμέλεια ανηλίκου όταν δεν το στέλνουν στο σχολείο και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας, (δ) να αντιμετωπίσουν την ανάγκη να μειωθεί η ζήτηση για δραστηριότητες σχετικές με ανήλικους αντικείμενα εμπορίας, όπως επαιτεία, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία, δουλεία ή παρόμοιες πρακτικές, και να προαγάγουν την αρχή της μηδενικής ανοχής σε όλες τις μορφές εμπορίας ανηλίκων, (ε) να δημιουργήσουν και να διαφημίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης (hοtlines), μέσω των οποίων παρέχονται συμβουλές και καθοδήγηση σε ανηλίκους-θύματα και οι οποίες διευκολύνουν ανώνυμες καταγγελίες για εμπορία ανηλίκων. Άρθρο 6 Θεσμικά μέτρα για την πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων6.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τα ακόλουθα θεσμικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την αποτελεσματική πρόληψη της εμπορίας ανηλίκων: (α) σύσταση κεντρικού συντονιστικού οργάνου, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων θεσμικών οργάνων. Για την ελληνική πλευρά το όργανο αυτό είναι η Μόνιμη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003. Για την αλβανική πλευρά, το όργανο αυτό είναι η Κρατική Επιτροπή Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών, (β) διάθεση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανηλίκων ως κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος, (γ) παροχή αρωγής για την ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, που θα λειτουργεί με σκοπό π.χ. την αντιμετώπιση της εμπορίας ανηλίκων, επικουρούμενου από την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και μη κρατικούς φορείς (δ) διασφάλιση της ληξιαρχικής καταχώρησης όλων των νεογέννητων, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησής τους. ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Άρθρο 7Γενικές αρχές προστασίας των ανηλίκων-θυμάτων7.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται σε σχέση με τα ανήλικα θύματα καθοδηγούνται από το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, την αρχή της μη διάκρισης τον σεβασμό των απόψεων του ανηλίκου, καθώς και το δικαίωμα στην ενημέρωση, στο απόρρητο της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία. 7.2 Τα οικεία κρατικά θεσμικά όργανα των δύο Συμβαλλόμενων Μερών συνεργάζονται για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ανηλίκου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συστήνουν ειδική κρατική υπηρεσία, εφεξής αναφερόμενη ως η «Υπεύθυνη Αρχή». Για την ελληνική πλευρά, η Αρχή αυτή είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την αλβανική πλευρά, η Αρχή αυτή είναι η Μικτή Επιτροπή Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων Εμπορίας. 7.3. Η Υπεύθυνη Αρχή διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των οικείων θεσμικών οργάνων σύμφωνα με τα ισχύοντα για την μέριμνα των ανηλίκων και σέβεται και εγγυάται τις γενικές αρχές της προστασίας των ανηλίκων-θυμάτων, όπως ορίζονται στα σχετικά διεθνή κείμενα. Άρθρο 8 Εντοπισμός ανηλίκων-θυμάτων8.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθετούν αποτελεσματικές διαδικασίες με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό των ανηλίκων-θυμάτων στην επικράτειά τους. Η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι τοπικές αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μόλις αντιλαμβάνονται την ύπαρξη πιθανού ανηλίκου-θύματος στην επικράτεια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ειδοποιούν αμέσως την Υπεύθυνη Αρχή της χώρας τους η οποία συντονίζει τις δράσεις με αρμόδιους φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες. 8.2 Μετά τον εντοπισμό του ανηλίκου, η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας καταχωρεί τον ανήλικο σε ειδικό μητρώο και ανοίγει προσωπικό φάκελο του ανηλίκου. Άρθρο 9Παραπομπή του ανηλίκου-θύματοςσε αρμόδιους λειτουργούς9.1 Η Υπεύθυνη Αρχή, σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και μη κρατικούς φορείς, λειτουργεί προληπτικά με σκοπό τον εντοπισμό του ανηλίκου-θύματος και, σε συνεργασία με την αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία, οργανώνει την άμεση μεταφορά του ανηλίκου σε κέντρο μέριμνας. Τα κέντρα μέριμνας είναι προστατευμένα, ασφαλή, και κατάλληλα για την ηλικία και τις ανάγκες του ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση, τα Μέρη εγγυώνται ότι τα κέντρα προσφέρουν στον ανήλικο προστασία, γεύματα, ιατρική αρωγή, ψυχολογική υποστήριξη και ευκαιρίες για εκπαίδευση και δραστηριότητες αναψυχής. Για το σκοπό αυτό, το κεντρικό συντονιστικό όργανο και η Υπεύθυνη Αρχή του κάθε Συμβαλλομένου Μέρους μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες οδηγίες και μνημόνια συνεννόησης με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και με μη κρατικούς φορείς με σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και κέντρων μέριμνας. 9.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του εντοπισμένου ανηλίκου-θύματος και ότι ο ανήλικος δεν κρατείται προσωρινώς για ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την εμπορία. 9.3 Ασθενείς ανήλικοι, ανήλικοι με αναπηρίες και ανήλικοι με ψυχολογικά προβλήματα, ανήλικες έγκυοι κ.λπ. λαμβάνουν ειδική φροντίδα, που εξαρτάται από τις ανάγκες τους. Τα Μέρη χρησιμοποιούν προσωπικό ικανό να επικοινωνεί σε γλώσσα που κατανοεί ο ανήλικος. 9.4 Οποιοσδήποτε ανήλικος τοποθετήθηκε σε κέντρο μέριμνας λαμβάνει άδεια διαμονής είτε ως θύμα εμπορίας ανηλίκων, εφ’ όσον η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει πράξη χαρακτηρισμού, είτε για ανθρωπιστικούς λόγους κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Ο προσωρινός επίτροπος του ανηλίκου είναι υπεύθυνος να υποβάλει αίτηση για την έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Η εν λόγω άδεια διαμονής ανανεώνεται έως ότου ο ανήλικος τεθεί υπό άλλο νομικό καθεστώς λόγω της εφαρμογής μόνιμης λύσης. Άρθρο 10Διορισμός προσωρινού επιτρόπου10.1 Μετά τη μεταφορά του ανηλίκου στο κέντρο μέριμνας, η Υπεύθυνη Αρχή υποχρεούται να ζητήσει να τεθεί ο ανήλικος υπό καθεστώς επιτροπείας σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία των μερών. Ο προσωρινός επίτροπος συνοδεύει τον ανήλικο και προστατεύει τα συμφέροντα του ανηλίκου μέχρι την εξεύρεση μόνιμης λύσης, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 12-16. Η επιτροπεία μπορεί να ανατεθεί στην Υπεύθυνη Αρχή, το κέντρο μέριμνας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο ανήλικος ή/και σε άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς και ιδρύματα που αναλαμβάνουν μέριμνα ανηλίκων. Ο αριθμός των ανηλίκων που τίθενται υπό επιτροπεία κινείται εντός των εποπτικών ορίων του οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η επιτροπεία. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η επιτροπεία πρέπει να είναι εκπαιδευμένα και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα μέριμνας ανηλίκων και σε θέματα ανηλίκων-θυμάτων. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε γλώσσα που κατανοεί ο ανήλικος. Σε περίπτωση που δεν ανατεθεί η επιτροπεία στην Υπεύθυνη Αρχή, η Αρχή αυτή εκδίδει κανονισμούς και επιβλέπει συνεχώς την άσκηση της επιτροπείας. 10.2 Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών, ο προσωρινός επίτροπος έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα: (α) εγγυάται ότι όλες οι ενέργειες προστατεύουν τα συμφέροντα του ανηλίκου, (β) ενημερώνει τον ανήλικο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του και τις επιλογές του για το μέλλον προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του κίνδυνου ασφάλειας η οποία απαιτείται για να καταλήξει σε έγκυρη απόφαση σχετικά με το μέλλον του ανηλίκου, (γ) βοηθά στη διαδικασία εντοπισμού της οικογένειας του ανηλίκου ή του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου στη χώρα προέλευσης, (δ) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του ανηλίκου και των διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία και έχουν επιφορτισθεί με την ανταπόκριση στις ανάγκες του ανηλίκου, (ε) εγγυάται, σε περίπτωση ασφαλούς επαναπατρισμού, την ορθή προετοιμασία της επιστροφής του ανηλίκου σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της οικογένειας και του ανηλίκου, την ασφαλή επιστροφή και το σεβασμό των συμφερόντων του ανηλίκου, (στ) εγγυάται το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνει κατά την άσκηση της επιτροπείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσωρινός επίτροπος δικαιούται να απαλλαγεί από την υποχρέωση να καταθέσει σε δικαστήριο, εφόσον αυτό θεωρείται πως είναι προς όφελος του ανηλίκου. Άρθρο 11Εξατομικευμένη αξιολόγηση των περιπτώσεων11.1 Οι υποθέσεις εμπορίας ανηλίκων διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3.1 της παρούσης. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, διενεργείται συνέντευξη με τον ανήλικο μόνον όταν τούτο είναι απαραίτητο και καταβάλλεται προσπάθεια να περιορισθούν στο ελάχιστο οι συνεντεύξεις αυτές. Η συνέντευξη λαμβάνει χώρα μόνο με την προηγούμενη έγκριση του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου, ο οποίος είναι παρών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μπορεί να την διακόπτει όταν πιστεύει ότι η συνέντευξη θέτει σε κίνδυνο την ευημερία του ανηλίκου. Το πρόσωπο που παίρνει τη συνέντευξη προσπαθεί να αποφεύγει την άσκηση ψυχολογικής πίεσης και την πρόκληση ψυχολογικών τραυμάτων στον ανήλικο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Άρθρο 12 Εξεύρεση μόνιμης λύσης12.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μέτρο του ασφαλούς επαναπατρισμού του ανηλίκου θύματος όταν αυτό απαιτείται. Οι Υπεύθυνες Αρχές και των δύο Μερών μελετούν, σε στενή συνεργασία, κάθε υπόθεση εμπορίας ανηλίκων και αποφασίζουν μια μόνιμη λύση η οποία εγγυάται τα συμφέροντα του ανηλίκου. 12.2 Η Υπεύθυνη Αρχή, θεωρώντας την επανένταξη στην οικογένεια ως προτεραιότητα και βασιζόμενη αποκλειστικά στο βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, μπορεί να αποφασίζει ως μόνιμη λύση τον ασφαλή επαναπατρισμό, την ενσωμάτωση του ανηλίκου στη χώρα υποδοχής ή τη μεταφορά του ανηλίκου σε τρίτη χώρα. 12.3 Κατά τη λήψη της απόφασης αυτής, οι Υπεύθυνες Αρχές διαβουλεύονται με τον ανήλικο και λαμβάνουν υπόψη τη βούληση του ανηλίκου σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά του. 12.4 Κατά τη λήψη της απόφασης αυτής οι Υπεύθυνες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών εξετάζουν όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης και, ειδικότερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου που διενεργήθηκε υπό την κοινή ευθύνη των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 13 Εφαρμογή μόνιμης λύσης13.1 Οι Υπεύθυνες Αρχές των Συμβαλλομένων Μερών εκπονούν κοινές διαδικασίες για την επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις εμπορίας ανηλίκων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικασίες με τη συμμετοχή αρμόδιων Υπουργείων, Πρεσβειών ή/και Προξενείων. 13.2 Αν δεν επιλεγεί η οικογενειακή επανένωση ή/και ο ασφαλής επαναπατρισμός του ανηλίκου, ο προσωρινός επίτροπος παραμένει υπεύθυνος για το ανήλικο θύμα, μέχρι το διορισμό νόμιμου εκπροσώπου/επιτρόπου του ανηλίκου από το δικαστήριο. Άρθρο 14Ασφαλής επαναπατρισμός14.1 Η επιστροφή του ανηλίκου διενεργείται μέσω εθελούσιας, νόμιμης υποβοηθούμενης καλά προετοιμασμένης και ασφαλούς διαδικασίας σύμφωνα με βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. Οι διαδικασίες μεταφοράς του ανηλίκου περιγράφονται σε Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλούς επαναπατρισμού του ανηλίκου, οι Υπεύθυνες Αρχές δύνανται να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες προστασίας του ανηλίκου. 14.2 Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας προέλευσης εκπονεί και εφαρμόζει ειδικά προγράμματα με σκοπό την επανένταξη του ανηλίκου στη χώρα προέλευσης. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν την προστασία, την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, την επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, την παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης καθώς και κάθε άλλη μορφή αρωγής ή παροχών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί προστασίας των ανηλίκων στη χώρα προέλευσης. Προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς μη κρατικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 14.3. Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας προέλευσης αξιολογεί την ευημερία του ανηλίκου-θύματος και παρακολουθεί την κατάσταση της ζωής του μετά την επανένωση της οικογένειας ή την τοποθέτηση του ανηλίκου υπό εναλλακτική μέριμνα στη χώρα προέλευσης, και υποβάλλει εξαμηνιαία έκθεση στην Υπεύθυνη Αρχή της χώρας υποδοχής μέχρι το 18° έτος της ηλικίας του ανηλίκου. Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας υποδοχής, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία ανηλίκων και μη κρατικούς φορείς μπορεί να διαπιστώνει την κατάσταση με επιτόπιες επισκέψεις μετά από ενημέρωση της Υπεύθυνης Αρχής της χώρας προέλευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαιολογημένα ότι οι συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου θύματος ενέχουν κίνδυνο για επανάληψη της εκμετάλλευσής του, συντάσσεται σχετική έκθεση και οι δύο πλευρές προσέρχονται σε διαβουλεύσεις για την άμεση επίλυση του θέματος. 14.4. Σε περίπτωση που ο ανήλικος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον γονέα/τους γονείς ή τον κηδεμόνα/επίτροπο μετά την επιστροφή του, η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας προέλευσης: (α) διασφαλίζει τα συμφέροντα του ανηλίκου έως ότου ο ανήλικος γίνει 18 ετών, τα δικαιώματα του, καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σ’ αυτόν, σύμφωνα με το δικαίωμα ενημέρωσης (β) διασφαλίζει ότι ο ανήλικος λαμβάνει την απαραίτητη μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, στέγαση, γεύματα, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, νομική εκπροσώπηση, καθώς και εκπαίδευση σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο ανήλικος. Η μέριμνα αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από αυτή που παρέχεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σε ανηλίκους της ιθαγενείας τους, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης (γ) παρίσταται σε συνεντεύξεις του ανηλίκου με τις αστυνομικές αρχές και εγγυάται ότι οι συνεντεύξεις διεξάγονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθιερώνονται από την παρούσα συμφωνία, καθώς και με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, (δ) εγγυάται την πρόσβαση του ανηλίκου σε επαρκή νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, (ε) διαβουλεύεται με τον ανήλικο κοι λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του, ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητας του, σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού των απόψεων του ανηλίκου, (στ) διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης που εγγυάται το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. Άρθρο 15Ενσωμάτωση15.1 Σε περίπτωση που αποφασισθεί η λύση της ενσωμάτωσης του ανηλίκου στη χώρα υποδοχής, η Υπεύθυνη Αρχή επιδιώκει να εγγυηθεί την πλήρη ενσωμάτωση του ανηλίκου στη χώρα υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προτιμάται η ενσωμάτωση σε οικογενειακό και κοινοτικό περιβάλλον από την τοποθέτηση σε ιδρύματα. 15.2 Ανήλικος που ήδη έχει υπαχθεί στη νομοθεσία περί επιτροπείας μπορεί να υιοθετηθεί. Σε περίπτωση που ο ανήλικος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον επίτροπο/ τη θετή οικογένεια, η Υπεύθυνη Αρχή προστατεύει το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου έως ότου ο ανήλικος γίνει 18 ετών. 15.3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να υιοθετήσουν, όπου τούτο απαιτείται, νομοθεσία που τιμωρεί την οργάνωση της υιοθεσίας ανηλίκων κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας περί υιοθεσίας με τις ποινές που ισχύουν για την εμπορία ανηλίκων. Άρθρο 16 Μετεγκατάσταση του ανηλίκου σε τρίτη χώρα16.1 Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας υποδοχής μπορεί να αποφασίζει να μετεγκαταστήσει τον ανήλικο σε τρίτη χώρα, σε περίπτωση που μπορούν να διασφαλισθούν στη χώρα αυτή νόμιμα αναγνωρισμένη επιτροπεία και πρόγραμμα ενσωμάτωσης του ανηλίκου, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, το δικαίωμα στην ενημέρωση του ανηλίκου και με σεβασμό προς τις απόψεις του ανηλίκου σχετικά με τη μετεγκατάσταση του σε τρίτη χώρα. 16.2 Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας υποδοχής οργανώνει τη συνοδεία του ανηλίκου έως το σημείο εισόδου στην τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς που περιλαμβάνονται σε Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία. 16.3 Η Υπεύθυνη Αρχή της χώρας υποδοχής παρακολουθεί τη μετεγκατάσταση και ενσωμάτωση του ανηλίκου στην τρίτη χώρα και συνεργάζεται με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας για την προετοιμασία ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υπόθεση έως ότου ο ανήλικος γίνει 18 ετών. Άρθρο 17 17.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξετάζουν την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω κατ’ έτος συγκαλούμενων κοινών συναντήσεων των ενδιαφερόμενων αρχών. Διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανηλίκων, καθώς και μη κρατικοί φορείς μπορούν να προσκαλούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στις συναντήσεις αυτές. Οι συναντήσεις (ημερομηνίες, ημερήσια διάταξη κ.λπ.) συμφωνούνται από κοινού διά της διπλωματικής οδού. Άρθρο 18 18.1 Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται φιλικά μέσω διαβουλεύσεων και/ή διαπραγματεύσεων. Άρθρο 19 Αναθεώρηση και/ή τροποποίηση της Συμφωνίας19.1. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να αναθεωρείται ή να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή με αμοιβαία έγγραφη συγκατάθεση των Μερών. Αυτές οι αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.1 και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 20 Τελικές διατάξεις20.1 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες μετά τη δεύτερη γραπτή ειδοποίηση από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, με την οποία ανακοινώνουν την ολοκλήρωση των οικείων εθνικών νομικών διαδικασιών. 20.2 Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον. 20.3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα Συμφωνία με γραπτή γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης. Έγινε στα Τίρανα στις 27.2.2006 σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, την αλβανική και την αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς κατά την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 2
1.  
    Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) που ορίζεται ως «Υπεύθυνη Αρχή» κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της Συμφωνίας (ΦΕΚ 258/Α΄/17.10.2005) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω μεταβολής του τίτλου του Υπουργείου «Υγείας και Πρόνοιας» σε Υπουργείο «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία