Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (ν.δ. 573/1970, Φ.Ε.Κ. 144 Α΄/27.6.1970), που υιοθετήθηκε με την Απόφαση της Τρίτης Έκτακτης Διεθνούς Υδρογραφικής Συνδιάσκεψης στις 14 Απριλίου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ» Η ΤΡΙΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο ΧΧΙ της Σύμβασης του 1970 για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, με τα παραρτήματά της, σχετικά με τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ την έκθεση της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού (SΡWG) προς την 3η Έκτακτη Διεθνή Υδρογραφική Συνδιάσκεψη και την πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙ της Σύμβασης, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, όπως αυτές παρατίθενται στο Πρωτόκολλο Τροποποιήσεων στη Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης και της ενοποιημένης έκδοσης της Σύμβασης, ως προσάρτημα, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Υδρογραφικής Υπηρεσίας να προβεί σε όσες ελάσσονος σημασίας γραμματικές, συντακτικές και ορθογραφικές διορθώσεις μπορεί να είναι αναγκαίες και να προβεί σε διορθώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το αγγλικό και γαλλικό γλωσσικό κείμενο είναι σύμφωνο το ένα με το άλλο. ΖΗΤΑ από την Κυβέρνηση της Αυτού Εξοχότητας του Πρίγκιπα του Μονακό να ενημερώσει τα Κράτη-Μέλη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τροποποιήσεων. Υιοθετήθηκε στις 14 Απριλίου 2005. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟτων ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝστη ΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Άρθρο 11.Η Επικεφαλίδα της Εισαγωγής τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Τα Κράτη Μέρη σε αυτή τη Σύμβαση» 2.Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται ως νέες δεύτερη, τρίτη και τέταρτη παράγραφοι της Εισαγωγής: «ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός είναι ένας αρμόδιος διεθνής οργανισμός, όπως αναφέρεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας, ο οποίος συντονίζει σε παγκόσμια βάση τον καθορισμό προτύπων για την παραγωγή υδρογραφικών δεδομένων και τη παροχή υδρογραφικών υπηρεσιών και ο οποίος διευκολύνει την ανάπτυξη ικανότητας των εθνικών υδρογραφικών υπηρεσιών, «ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το όραμα του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού είναι να αποτελεί τον έγκυρο παγκόσμιο υδρογραφικό φορέα, ο οποίος εμπλέκει ενεργά όλα τα παράκτια και ενδιαφερόμενα Κράτη προκειμένου να προωθήσει τη ναυτική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και ο οποίος υποστηρίζει την προστασία και βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος «ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι αποστολή του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο τα Κράτη θα παρέχουν επαρκή και έγκαιρα υδρογραφικά δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες και θα διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή χρήση τους και» Άρθρο 2 Το άρθρο ΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Ο Οργανισμός θα έχει συμβουλευτικό και τεχνικό χαρακτήρα. Θα αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού: (α) να προάγει τη χρήση της υδρογραφίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και όλους τους άλλους θαλάσσιους σκοπούς και να αυξάνει τη σφαιρική πληροφόρηση για τη σημασία της υδρογραφίας (β) να βελτιώνει τη σφαιρική κάλυψη, διαθεσιμότητα και ποιότητα των υδρογραφικών δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες, (γ) να βελτιώνει την παγκόσμια υδρογραφική δυνατότητα, ικανότητα, κατάρτιση, επιστήμη και τεχνικές, (δ) να καθιερώνει και να ενισχύει την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων για τα υδρογραφικά δεδομένα, πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνικές και να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ομοιομορφία στη χρήση των προτύπων αυτών, (ε) να παρέχει έγκυρες και έγκαιρες οδηγίες προς τα Κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με όλα τα υδρογραφικά θέματα, (στ) να διευκολύνει το συντονισμό των υδρογραφικών δραστηριοτήτων μεταξύ των Κρατών Μελών και (ζ) να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών, σχετικά με τις υδρογραφικές δραστηριότητες, σε περιφερειακή βάση.» Άρθρο 3 Το άρθρο ΙΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού είναι τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση.» Άρθρο 4 Το άρθρο ΙV της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Ο Οργανισμός θα περιλαμβάνει: (α) τη Συνέλευση (β) το Συμβούλιο (γ) την Οικονομική Επιτροπή (δ) τη Γραμματεία και (ε) οποιαδήποτε επικουρικά όργανα.» Άρθρο 5 Το άρθρο V της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Η Συνέλευση είναι το κύριο όργανο και θα έχει όλες τις εξουσίες του Οργανισμού, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Σύμβαση ή ανατίθεται από τη Συνέλευση σε άλλα όργανα. (β) Η Συνέλευση θα αποτελείται από όλα τα Κράτη Μέλη. (γ) Η Συνέλευση θα συγκαλείται σε τακτική σύνοδο κάθε τρία έτη. Οι έκτακτες σύνοδοι της Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν αιτήματος ενός Κράτους Μέλους ή του Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα, υπό τον όρο της έγκρισης από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών. (δ) Η πλειοψηφία των Κρατών-Μελών θα συνιστά απαρτία για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης. (ε) Οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης θα είναι: (i) Να εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της, (ii) Να καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, καθώς και εκείνους του Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και οποιουδήποτε επικουρικού οργάνου του Οργανισμού, (iii) Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς, να εκλέγει το Γενικό Γραμματέα και τους Διευθυντές και να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της θητείας τους, (iν) Να δημιουργεί επικουρικά όργανα, (ν) Να αποφασίζει για τη γενική πολιτική, τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, (νi) Να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις που της υποβάλλονται από το Συμβούλιο, (νii) Να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις που της υποβάλλονται από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, το Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα, (νiii) Να αποφασίζει σχετικά με οποιεσδήποτε προτάσεις της υποβάλλονται από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, το Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα, (ix) Να εξετάζει τις δαπάνες, να εγκρίνει τους λογαριασμούς και να καθορίζει τις οικονομικές συμφωνίες του Οργανισμού, (x) Να εγκρίνει τον τριετή προϋπολογισμό του Οργανισμού, (xi) Να αποφασίζει σχετικά με τις λειτουργικές υπηρεσίες, (xii) Να αποφασίζει σχετικά με οποιαδήποτε άλλα θέματα, εντός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και (xiii) Να εκχωρεί, όπου απαιτείται και είναι απαραίτητο, αντικείμενα ευθύνης στο Συμβούλιο.» Άρθρο 6 Το άρθρο VΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Ένα τέταρτο, αλλά όχι λιγότερα από τριάντα, Κράτη Μέλη θα κατέχουν έδρες στο Συμβούλιο, τα πρώτα δύο τρίτα των οποίων θα κατέχουν τις έδρες τους σε περιφερειακή βάση και το υπόλοιπο ένα τρίτο βάσει των υδρογραφικών ενδιαφερόντων, τα οποία θα καθοριστούν στους Γενικούς Κανονισμούς. (β) Οι κανόνες για τη σύνθεση του Συμβουλίου θα καθοριστούν στους Γενικούς Κανονισμούς. (γ) Τα μέλη του Συμβουλίου θα κατέχουν το αξίωμα μέχρι το τέλος της επόμενης τακτικής συνόδου της Συνέλευσης. (δ) Δύο τρίτα των μελών του Συμβουλίου θα συνιστούν απαρτία. (ε) Το Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. (στ) Τα Κράτη-Μέλη, τα οποία δεν είναι μέλη του Συμβουλίου, θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. (ζ) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου θα είναι: (i) Να εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, καθένας από τους οποίους θα κατέχει το αξίωμα μέχρι το τέλος της επόμενης τακτικής συνόδου της Συνέλευσης (ii) Να ασκεί όσα καθήκοντα του εκχωρηθούν από τη Συνέλευση (iii) Να συντονίζει, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των Συνελεύσεων, τις δραστηριότητες του Οργανισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής, του προγράμματος εργασίας και των οικονομικών συμφωνιών, όπως αποφασίζονται από τη Συνέλευση (iν) Να υποβάλλει αναφορές στη Συνέλευση, σε κάθε τακτική σύνοδο, για το έργο του Οργανισμού (ν) Να εκπονεί, με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα, προτάσεις σχετικά με τη γενική στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας που υιοθετείται από τη Συνέλευση (νi) Να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις και τις προϋπολογιστικές εκτιμήσεις που προετοιμάζονται από το Γενικό Γραμματέα και να τις υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση, με σχόλια και προτάσεις σχετικά με τις προγραμματικές κατανομές των προϋπολογιστικών εκτιμήσεων. (νii) Να εξετάζει τις προτάσεις που του υποβάλλονται από επικουρικά όργανα και να τις παραπέμπει: Στη Συνέλευση, για όλα τα θέματα που απαιτούν αποφάσεις από τη Συνέλευση • Πίσω στο επικουρικό όργανο, εάν κρίνεται αναγκαίο ή • Στα Κράτη Μέλη, για αποδοχή, μέσω αλληλογραφίας (νiii) Να προτείνει στη Συνέλευση την ίδρυση επικουρικών οργάνων και (ix) Να εξετάζει σχέδια συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και άλλων οργανισμών και να τα υποβάλλει στη Συνέλευση προς έγκριση.» Άρθρο 7 Το άρθρο VΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Η Οικονομική Επιτροπή θα είναι ανοικτή σε όλα τα Κράτη μέλη. Κάθε Κράτος Μέλος θα έχει μια ψήφο. (β) Η Οικονομική Επιτροπή θα συγκαλείται κανονικά σε συνδυασμό με κάθε τακτική σύνοδο της Συνέλευσης και μπορεί να συγκαλέσει πρόσθετες συνεδριάσεις, ανάλογα με την περίπτωση. (γ) Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι να εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις, τις προϋπολογιστικές εκτιμήσεις και τις εκθέσεις σχετικά με τα διοικητικά θέματα που προετοιμάζονται από το Γενικό Γραμματέα και να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της γι’ αυτά στη Συνέλευση. (δ) Η Οικονομική Επιτροπή θα εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της». Άρθρο 8 Το άρθρο VΙΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Η Γραμματεία θα αποτελείται από ένα Γενικό Γραμματέα, τους Διευθυντές και όσο άλλο προσωπικό μπορεί να απαιτήσει ο Οργανισμός. (β) Ο Γενικός Γραμματέας θα τηρεί όλα τα αρχεία, τα οποία μπορεί να απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού και θα προετοιμάζει, συλλέγει και κυκλοφορεί οποιαδήποτε τεκμηρίωση μπορεί να απαιτηθεί. (γ) Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι ο επικεφαλής διοικητικός αξιωματούχος του Οργανισμού. (δ) Ο Γενικός Γραμματέας: (i) Θα προετοιμάζει και θα υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή και το Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις για κάθε έτος και τις προϋπολογιστικές εκτιμήσεις σε τριετή βάση, με τις εκτιμήσεις για κάθε έτος να παρουσιάζονται χωριστά, και (ii) θα τηρεί τα Κράτη Μέλη ενήμερα, όσον αφορά στις δραστηριότητες του Οργανισμού. (ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα εκτελεί όσα άλλα καθήκοντα μπορεί να του εκχωρηθούν από τη Σύμβαση, τη Συνέλευση ή το Συμβούλιο. (στ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Γενικός Γραμματέας, οι Διευθυντές και το προσωπικό δεν θα ζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος ή από οποιαδήποτε αρχή, εκτός του Οργανισμού. Θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να είναι ασυμβίβαστη με τις θέσεις τους ως διεθνών αξιωματούχων. Κάθε Κράτος-Μέλος, από την πλευρά του, αναλαμβάνει να σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα, των Διευθυντών και του προσωπικού και να μην επιδιώκει να τους επηρεάζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.» Άρθρο 9 Το άρθρο ΙΧ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με ομοφωνία, θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, κάθε Κράτος Μέλος θα έχει μια ψήφο. (β) Για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα και των Διευθυντών, κάθε Κράτος Μέλος θα έχει ένα αριθμό ψήφων, καθοριζόμενο από μια κλίμακα που θα θεσπίζεται σε σχέση με τη χωρητικότητα των στόλων τους. (γ) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των Κρατών Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και, εάν υπάρχει ισοψηφία, θα αποφασίζει ο Πρόεδρος. (δ) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα θέματα που αφορούν την πολιτική ή την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων στους Γενικούς και Οικονομικούς Κανονισμούς, θα λαμβάνονται από πλειοψηφία των δύο τρίτων των Κρατών Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. (ε) Όσον αφορά τα εδάφια (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου και το εδάφιο (β) του άρθρου ΧΧΙ κατωτέρω, η φράση «τα Κράτη Μέλη που είναι παρόντα και ψηφίζουν» σημαίνει τα Κράτη Μέλη που είναι παρόντα και ψηφίζουν, καταφατικά ή αρνητικά. Τα Κράτη Μέλη που απέχουν από την ψηφοφορία θα θεωρηθούν ως μη ψηφίσαντα. (στ) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος προς τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο VΙ (ζ) (νii), η απόφαση θα λαμβάνεται από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών που ψηφίζουν, με ελάχιστο αριθμό καταφατικών ψήφων τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των Κρατών Μελών.» Άρθρο 10 Το άρθρο Χ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Σε σχέση με ζητήματα εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των οποίων συσχετίζονται με το σκοπό του Οργανισμού.» Άρθρο 11 Το άρθρο ΧΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού θα παρατίθενται λεπτομερώς στους Γενικούς και Οικονομικούς Κανονισμούς, οι οποίοι προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση, αλλά δεν συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των Γενικών ή Οικονομικών Κανονισμών, θα υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση. » Άρθρο 12 Το άρθρο ΧΙΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Η Οργανισμός θα είναι νομικό πρόσωπο. Στην επικράτεια καθενός από τα Κράτη Μέλη του θα απολαμβάνει, υπό τον όρο της συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος, τέτοιων προνομίων και ασυλιών, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση του αντικειμένου του.» Άρθρο 13 (α) Σε όλο το άρθρο ΧΙV (α) της Σύμβασης, η φράση «Κυβερνήσεις Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Κράτη Μέλη». (β) Σε όλο το άρθρο ΧΙV (β) της Σύμβασης, η «Οικονομική Επιτροπή» αντικαθίσταται από τη «Συνέλευση». Άρθρο 14 Το άρθρο ΧV της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος καθυστερεί τις εισφορές του πέραν των δύο ετών θα στερείται όλων των δικαιωμάτων ψήφου και οφελών που παρέχονταν στα Κράτη Μέλη από τη Σύμβαση και τους Κανονισμούς, έως ότου καταβληθούν οι εκκρεμείς εισφορές.» Άρθρο 15 Το άρθρο ΧVΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Η Κυβέρνηση της Αυτού Εξοχότητας του Πρίγκιπα του Μονακό θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας. (β) Το παρόν πρωτότυπο της Σύμβασης θα τηρείται από το Θεματοφύλακα, ο οποίος θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα της Σύμβασης αυτής σε όλα τα Κράτη που την έχουν υπογράψει ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή. (γ) Ο Θεματοφύλακας: (i) θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα Κράτη Μέλη για τις αιτήσεις προσχώρησης που λαμβάνονται από αυτόν από τα Κράτη που αναφέρονται στο Άρθρο ΧΧ (β) και (ii) θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή για: • κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μαζί με την ημερομηνία τους • την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε τροποποίησής της και • την κατάθεση οποιασδήποτε επίσημης πράξης καταγγελίας της Σύμβασης, μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε και την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η καταγγελία. Μόλις τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης, αυτή θα δημοσιεύεται από το Θεματοφύλακα και θα καταχωρείται στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο ! 02 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.» Άρθρο 16 Στο άρθρο ΧVΙΙ της Σύμβασης, η φράση «Διοικούσα Επιτροπή» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού». Άρθρο 17 Το άρθρο ΧΧ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώρηση σε οποιοδήποτε Κράτος είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ για ένα τέτοιο Κράτος κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε την επίσημη πράξη προσχώρησής του στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα Κράτη Μέλη. (β) Ένα Κράτος το οποίο δεν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση μόνο υποβάλλοντας αίτηση στο Θεματοφύλακα και επιτυγχάνοντας την έγκριση της αίτησης του από τα δύο τρίτα των Κρατών-Μελών. Η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ για το Κράτος αυτό κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε την επίσημη πράξη προσχώρησης του στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα Κράτη Μέλη.» Άρθρο 18 Το άρθρο ΧΧΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: (α) «Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Οι προτάσεις τροποποιήσεων θα διαβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα όχι λιγότερο από έξι μήνες πριν την επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης. (β) Οι προτάσεις τροποποιήσεων θα εξετάζονται από τη Συνέλευση και θα λαμβάνονται αποφάσεις με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Κρατών Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Μόλις εγκριθεί από τη Συνέλευση μια προτεινόμενη τροποποίηση, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα ζητά από το Θεματοφύλακα να την υποβάλει προς όλα τα Κράτη Μέλη. (γ) Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέλη τρεις μήνες μετά την παραλαβή από το Θεματοφύλακα γνωστοποιήσεων συγκατάθεσης που θα δεσμεύουν τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών.» Άρθρο 19 Το άρθρο ΧΧΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να διαβάζεται ως εξής: «Με τη λήξη μιας περιόδου πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, γνωστοποιώντας το τουλάχιστον ένα έτος πριν, με μια δήλωση που θα απευθύνεται προς το Θεματοφύλακα. ΙΙ καταγγελία θα ισχύει από την 1η του επόμενου Ιανουαρίου μετά τη λήξη της γνωστοποίησης και θα συμπεριλαμβάνει την παραίτηση, από το ενδιαφερόμενο Κράτος, από όλα τα δικαιώματα και τα οφέλη της ιδιότητας του μέλους του Οργανισμού.» Άρθρο 20 Οι τροποποιήσεις που έγιναν αποδεκτές κατά τη διάρκεια της ΧΙΙΙης και Χνης Διάσκεψης, οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙ (γ) της Σύμβασης, δεν θα τεθούν σε ισχύ στο μέλλον. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το Άρθρο ΧΧΙ (γ) της Σύμβασης του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις από το Άρθρο 1 έως το Άρθρο 20 θα τεθούν σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέρη τρεις μήνες αφότου παραληφθούν από το Θεματοφύλακα γνωστοποιήσεις έγκρισης από τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία