ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3695

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 9.5.2002, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Αποκαλούμενες στο εξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητος, της αμοιβαιόητος και προς το αμοιβαίο όφελος, Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των ακροπροθέσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου νομοθεσίας τους και λαμβανομένων υπόψιν των διεθνών τους υποχρεώσεων καθώς και Συμφωνιών που ισχύουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικώτερα: - στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, - στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των μικτών επιχειρήσεων, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους. Άρθρο 21.Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς: - βιομηχανία, - ενέργεια, - περιβάλλον, - νέες τεχνολογίες, ιδίως στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, - ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές, - γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας, - κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες, - μεταφορές, - τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, - τουρισμό, - επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ, - άλλους τομείς υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητος στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Η οικονομική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβολαίων μεταξύ ελληνικών και γιουγκοσλαβικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική συνεργασία, ιδίως δε: - με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις, - με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής και οικονομικής φύσεως, - με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων, - με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων κλπ., - με την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντιστοίχων ιδρυμάτων, οργανισμών ή επιχειρήσεων τους, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. 2.Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή, μεταξύ άλλων: - επεξεργασίας κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, - οργανώσεως επισκέψεων και μορφωτικών ταξιδιών για ειδικευμένες αντιπροσωπείες, - οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - παροχής τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας, - συγκλήσεως συμποσίων και συναντήσεων. Άρθρο 51.Συνιστάται, με την παρούσα Συμφωνία, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 2.Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Μέρους, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνούνται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης Συμφωνίας και θα διατυπώνει, άν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της. 4.Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να συνιστά υπο-επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες ανακοινώσεις, με τις οποίες πληροφορούν οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτό. Παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών. 2.Εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταγγείλει τη Συμφωνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν εξαμήνου εγγράφου προειδοποιήσεως. 3.Η λήξη της παρούσης Συμφωνίας δεν θίγει μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες και συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των Συμβαλλομένων Μερών ή στα πλαίσια της τεχνολογικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της ισχύος της. 4.Από την ημερομηνία θέσεως της σε ισχύ, η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά την Μακροπρόθεσμη Συμφωνία «μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί των εμπορικών ανταλλαγών και της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας», που υπεγράφη στο Βελιγράδι στις 25 Μαρτίου 1977. Εγινε εις διπλούν, στο Βελιγράδι την 9.5.2002 στην ελληνική, σερβική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία