ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3698

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1
1.  
  Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται ο τρόπος κυκλοφορίας των πρόσθετων υλών ζωοτροφών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Για την παραγωγή ασφαλών ζωοτροφών συνιστώνται σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), τρεις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων αυτών σχετικά με τον έλεγχο των ζωοτροφών.
3.  
  Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. ιε) Φαρμακούχες ζωοτροφές
Άρθρο 2 "Επιτροπές σταυλισμού"
1.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 1579/ 1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
  Στις επιτροπές σταυλισμού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου όταν γνωμοδοτούν για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας της Δασικής Υπηρεσίας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. Αν οι κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στις επιτροπές σταυλισμού συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου φορέα διαχείρισης. Στις κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών αρμοδιότητας των Οργανισμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, καθώς και των οργανισμών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, στις επιτροπές σταυλισμού συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του οικείου οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών μεριμνούν και για την άμεση έκδοση από τις υπηρεσίες τους των βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητες για την άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας των επιτροπών. Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3 "Τροποποίηση της αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης"
1.  
  Η Ομάδα 7η (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι, που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ. 15393/2332/ 5.8.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1022 Β΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 4
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκδίδονται αντίστοιχες άδειες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μετά από αίτηση του φορέα της εγκατάστασης
 1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης απαιτούνται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η υποβληθείσα προς τούτο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψη, τομή, κάτοψη) των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 2. Η άδεια εκδίδεται εντός τριών ημερών από την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.
 3. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος των έργων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από την πρωτοβάθμια επιτροπή σταυλισμού του άρθρου 15 του ν. 1579/1985, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια ίδρυσης.
 4. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει στην επιτροπή την αίτηση εντός τριών ημερών από την υποβολή της και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την περιέλευση σε αυτή της σχετικής αιτήσεως.
 5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια λειτουργίας εντός τριών ημερών από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής.
 6. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
2.  
  Για την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος απαιτείται πέραν των οριζομένων στη με αριθμ. Η.Π. 11014/703/φ.104/14.3.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 332 Β΄) και γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, καθώς και έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων. Η έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων εκδίδεται από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή σχετικής μελέτης από τον ενδιαφερόμενο φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης και μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η ανωτέρω έγκριση και η υποβληθείσα μελέτη διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής στην αρμόδια, για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
3.  
  Για την έκδοση άδειας ίδρυσης κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με δυναμικότητα μικρότερη των ορίων της Υποκατηγορίας 4 της Δεύτερης Κατηγορίας της ομάδας 7 του Πίνακα 7 του παραρτήματος Ι που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022 Β΄), ο φορέας υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από σκαρίφημα, συντάσσεται από τον φορέα και περιλαμβάνει:.
 1. Τα όρια του οικοπέδου, τη θέση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και εκείνων που πρόκειται να κατασκευαστούν και την απόστασή τους από τα όρια των όμορων ιδιοκτησιών
 2. Τις όμορες ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιοκτητών, καθώς και το είδος της καλλιέργειας ή άλλης χρήσης γης
 3. Την ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή, τα όρια της οποίας ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 4. Περιγραφή της κατάστασης απορροής των επιφανειακών υδάτων κατάντη της μονάδας
 5. Τη δυναμικότητα της μονάδας και τον τύπο σταυλισμού των ζώων
 6. Απλή περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων
 7. Σκαρίφημα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όταν δεν απαιτούνται σχέδια για την άδεια οικοδομής
 8. Αντίγραφα τοπογραφικών και κτιριακών σχεδίων, όταν αυτά απαιτούνται για την άδεια οικοδομής.
 9. Η επιτροπή σταυλισμού επιλαμβάνεται της αίτησης και συντάσσει πρακτικό γνωμοδότησης εντός δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδει, εντός τριών ημερών από την παραλαβή του πρακτικού γνωμοδότησης, την άδεια ίδρυσης.
 10. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Όπου στις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14, 16, 21 της αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 343 Β΄/1995), αναφέρεται «ο οικείος Ο.Τ.Α.» ή «ο αρμόδιος Ο.Τ.Α.», για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
5.  
  Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις με αριθμ. Η.Π. 11014/703/φ.104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β΄) και Υ1β/2000/ 29.3.1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις συνιστά ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα των προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών και των αρμόδιων υπαλλήλων και τιμωρείται με την ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές έως τριών μηνών.
6.  
  Η ίδρυση και λειτουργία, εντός στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων εκτροφής σκύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουρ- γείου Εθνικής Άμυνας, μέσω των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
Άρθρο 5
1.  
  Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονομικής Διάταξης και στην απόφαση αριθμ. 83840/3591/12.12.1986 του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 Δ΄/1987), έχουν αμφίδρομη ισχύ. Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του γηπέδου της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όρια των ως άνω αναφερθέντων χώρων ή και δραστηριοτήτων.
2.  
  Οι ελάχιστες αποστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 δεν ισχύουν όταν πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο προηγούμενης καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την μετεγκατάσταση της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης, πλήρους αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής της οικείας Περιφέρειας, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγιεινής, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.  
  Κατά της απόφασης του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2, ο θιγόμενος από αυτή δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο μονομελούς πρωτοδικείου για τον καθορισμό της πλήρους αποζημίωσης. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
Άρθρο 6
1.  
  Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί νομίμως από Αρχή διαφορετική της αναφερόμενης στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφόσον δεν διαθέτουν Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, οφείλουν να υποβάλουν ανάλογα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντική Έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/29.3.1995 μπορούν να λάβουν την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, εάν εφαρμόσουν, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συγκεκριμένα μέτρα που θα καθοριστούν από την επιτροπή σταυλισμού και θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγική διαδικασία.
3.  
  Σε υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη δυναμικότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από την άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο Νομάρχη να εγκρίνει μείωση των αποστάσεων έως και 40%, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής σταυλισμού, εφόσον οι φορείς των εγκαταστάσεων εφαρμόσουν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος τα μέτρα που καθορίζονται από την επιτροπή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7
1.  
  Συνιστάται Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων, επιπέδου Τμήματος, με έδρα την Καστοριά, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ίδιου νομού, η οποία συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου. Με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο σκοπός, η περιφέρεια δικαιοδοσίας, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση του εν λόγω Κέντρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία του.
2.  
  Για τις ανάγκες του Κέντρου της παραγράφου 1 συνιστώνται επτά θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: Κλάδος Θέσεις - ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη Ζωική Παραγωγή 2 - ΠΕ3 Κτηνιατρικού 2 - ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 2 - Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού 1 Σύνολο 7
3.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α΄), καθώς και η περίπτωση β΄ (Ινστιτούτο Γουνοφόρων Ζώων, Καστοριά) της παραγράφου Β΄ του άρθρου μόνου της αριθμ. 288611/10.8.1990 (ΦΕΚ 530 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας, καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ . Γ . Α . )

Άρθρο 8
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 8Γ του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), με την οποία συστήθηκε ο Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού «ΟΑΣΙΣ», καταργείται.
2.  
  Από την κατάργηση του «ΟΑΣΙΣ» οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Η υπηρετούσα δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού» μετατάσσεται αυτοδικαίως με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε οργανική θέση δικηγόρου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.  
  Οι κατά το χρόνο της κατάργησης του εν λόγω Οργανισμού εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Τυχόν θετικά υπόλοιπα του Οργανισμού αυτού μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3α του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001, αντικαθίσταται η περίπτωση ια΄ και στην ίδια παράγραφο προστίθενται περιπτώσεις ιδ΄ και ιε΄, ως ακολούθως: 1 Κεραυνός, καθώς και η πυρκαγιά που προκαλείται από αυτόν. 2 Ζημιά από άγρια ζώα. 3 Παθολογικές καταστάσεις τοκετού.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 ισχύουν από 8 Οκτωβρίου 2007
3.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3α του ν. 1790/ 1988, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται και οι παρακάτω φυσικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια).
 1. Παραφυματίωση αιγών και προβάτων
 2. Προϊούσα πνευμονία αιγών και προβάτων
 3. Λιστερίαση αιγών και προβάτων
 4. Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών
 5. Νόσος οιδήματος αιγών
 6. Γαγγραινώδης μαστίτιδα βοοειδών
 7. Κολιβακιλλική μαστίτιδα βοοειδών
 8. Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή βοοειδών
 9. Ειλεός βοοειδών
 10. Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών
 11. Νοζεμίαση μελισσοσμηνών
 12. Σηψηγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών
 13. Σεισμός
 14. Κατολίσθηση εδάφους
 15. Καθίζηση εδάφους
 16. Πυρκαγιά από ανωτέρα βία.
4.  
  Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των φυσικών κινδύνων (ζημιογόνα αίτια) της προηγούμενης παραγράφου 3 ενεργείται άμεσα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά για τους παραπάνω φυσικούς κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 6 του ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) .
  2.  
   Ο πρόεδρος
  3.  
   Ο αντιπρόεδρος.
  1.  
   Άρθρο 6Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι.
2.  
  Το άρθρο 7 του ν.1790/1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄) και τις παραγράφους 19 και 36 του άρθρου 20 του ν. 3399/ 2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α.
  1. Τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ως πρόεδρο του Δ.Σ.
  2. Τον αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., που αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του, που έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα γεωργικής παραγωγής.
  4. Έναν ειδικό επιστήμονα υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος διαθέτει γνώση και εμπειρία σε θέματα γεωργικών ασφαλίσεων ή γεωργικής οικονομίας ή γεωργικής εκτιμητικής.
  5. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
  6. Δύο εκπροσώπους των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
  7. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.
  8. Έναν αιρετό εκπρόσωπο από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
  2.  
   Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  3.  
   Αν οι φορείς των περιπτώσεων ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  4.  
   Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α., πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που ορίζεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.
  5.  
   Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
  6.  
   Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, τα μέλη, ο νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  7.  
   Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
  8.  
   Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται «Διοικητής και Υποδιοικητής» ή «πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής» νοείται εφεξής ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αντίστοιχα.
  9.  
   Τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
3.  
  Το άρθρο 9 του ν.1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992, τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 και την παράγραφο 20 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 9
  1.  
   Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε από τα μέλη του.
  2.  
   Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύεται, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει και ο νομικός σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς ψήφο.
  3.  
   Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο εκτελεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση για το συζητούμενο θέμα διευθυντής του ΕΛ.Γ.Α., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
  4.  
   Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα.
  5.  
   Με κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία του Δ.Σ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου και ορίζονται τα τηρητέα από αυτό βιβλία.
4.  
  Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1790/ 1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντικαθίστανται ως εξής: 3 Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, «με εντολή προέδρου Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.
5.  
  Αν δεν υπάρχει πρόεδρος ή κωλύεται ή απουσιάζει, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιπρόεδρος.».
  Άρθρο 10α
  1.  
   , διορισμός, αρμοδιότητες Ο αντιπρόεδρος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το διορισμό σε θέση προέδρου του Οργανισμού.
  2.  
   Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης του αντιπροέδρου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  3.  
   Στον αντιπρόεδρο καταβάλλεται.α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, .
  1. οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
  4.  
   Η θέση του αντιπροέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  5.  
   Ο αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
6.  
  Μετά την περίπτωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 1790/ 1988, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 και την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως εξής: 1 Την οικονομική ενίσχυση με σκοπό την καταβολή υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ – ΤΕΙ).
7.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ομοίως ποσοστό 2% από τα ως άνω έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. και διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Το κατατιθέμενο ως ανωτέρω ποσό διαχειρίζεται ειδική επιτροπή που συγκροτείται από. 1 Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο. 2 Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. 3 Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος. 4 Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ως μέλος. 5 Τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος. 6 Τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ως μέλος. 7 Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριζόμενο από τον Υπουργό, ως μέλος. Από τα ίδια ως άνω έσοδα ποσοστό επιπλέον 0,5% καταβάλλεται ισομερώς σε ΓΕΣΑΣΕ- ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται οι εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. .

ΜΕΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ( ΕΛ . Ο . ΓΑ . Κ . )

Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3399/ 2005, τροποποιείται και προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής: 1 Η διενέργεια ισοζυγίων κρέατος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προέλευση και το είδος του παραγόμενου και διακινούμενου κρέατος.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα παραστατικά διακίνησης και πώλησης του κρέατος οποιασδήποτε προέλευσης, οι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, οι υποχρεώσεις των εμπόρων λιανικής πώλησης κρέατος (κρεοπωλεία, σούπερ – μάρκετ), οι διενεργούμενοι έλεγχοι και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος των παραβατών, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργεια των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος
4.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/ 1995 και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3399/ 2005, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
  Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να επιχορηγεί σε περίπτωση ανάγκης ή περιόδους κρίσεων Έλληνες κτηνοτρόφους για την προμήθεια ζωοτροφών. Η εκτίμηση των αναγκών των κτηνοτρόφων ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 12
1.  
  Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση της φέτας και των λοιπών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυριών, επιβάλλεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. υπέρ αυτού και περιέρχεται σε αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική εισφορά στην ανά κιλό τιμή των παραγόμενων Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων, την οποία καταβάλλουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η χρονική διάρκεια, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς αυτής στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 13 "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις."
1.  
  Η ειδική εισφορά 1% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 0,75% κατά μέγιστο στην ανά κιλό αξία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια με βάση το γάλα ή μεταπώληση (γάλα νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος), ανεξαρτήτως προέλευσης.
2.  
  Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος (όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και επιδορπίων, επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης), οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους, λειτουργώντας ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας.
3.  
  Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής
 1. Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.
 2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική - υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).
 3. Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω.1Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν μόνο τη δειγματοληψία με ευθύνη και δαπάνες τους.
 4. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. 2Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
 5. Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
 6. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 13
1.  
  Η ειδική εισφορά 1% επί της τιμής του εισκομιζόμενου στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως ισχύει, μειώνεται σε 0,75% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και καταβάλλεται ως εξής:.
 1. Ο παραγωγός αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης-μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος υποχρεούται να καταβάλλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος
 2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου την υποστηρικτική-υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώ­νεται περαιτέρω:.
  • Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν με φροντίδα και δαπάνες τους μόνο τη δειγματοληψία.
  • Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα [Καν. (ΕΚ) 1664/2006].
  • Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή εργαστηρίου της επιχείρησής τους ή ιδιωτικού εργαστηρίου που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
2.  
  Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης-μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος που εισκομίζουν αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα (γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων, επιχειρήσεις εμπορίας νωπού γάλακτος παραγωγών, κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης)
3.  
  Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία γάλακτος όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές ή τις τρίτες χώρες, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου γάλακτος και πρώτης ύλης (γάλα σε φυσική μορφή, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη κ.λπ.). Υπόχρεοι καταβολής της εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για το ισοζύγιο γάλακτος μπορεί να συνδυάζονται, όπου και όταν αυτό απαιτείται, με ελέγχους των κριτηρίων του νωπού γάλακτος.
Άρθρο 14
1.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 3399/2005, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
  Οι δειγματολήπτες των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών στις μονάδες παραγωγής γάλακτος (αγελαδοτροφικές και αιγοπροβατοτροφικές) ελέγχουν την υγιεινή του χώρου και των περιεκτών γάλακτος (παγολεκάνες, γαλακτοδοχεία) και αν διαπιστώσουν παράβαση των σχετικών με το γάλα διατάξεων ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003, όπως η περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν. 3399/ 2005, αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από.
 1. Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του.
 2. Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 4. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
 5. ΄Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με τον αναπληρωτή του.
 6. Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 9. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
 10. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν.3147/2003, όπως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Οι αντιπρόεδροι έχουν μερική απασχόληση. Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλεται.
 1. μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 2. οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται .α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .
4.  
  Τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3147/ 2003 αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Άρθρο 16
1.  
  Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστώνται οι ακόλουθες ογδόντα επτά θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Κλάδος Κεντρική Περιφερειακές Υπηρεσία Υπηρεσίες (θέσεις) (θέσεις) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 4 10 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ειδικότητας Ζωικής 8 10 Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 6 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 4 ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ - 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - 6 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 32 55.
2.  
  Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστάται μια θέση νομικού συμβούλου. Στη θέση αυτή διορίζεται δικηγόρος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι αποδοχές του.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 17
1.  
  Επιβάλλεται η εξομοίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων, συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ομάδων κτηνοτρόφων παραγωγικών ζώων και εργοστασίων – εργαστηρίων παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών με τα κτηνιατρικά φαρμακεία και τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, που διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα ως προς τον τρόπο απόκτησης και τις τιμές τους, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής αυτών:
 1. Συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ομάδες κτηνοτρόφων παραγωγικών ζώων, εφόσον απασχολούν αποκλειστικώς υπεύθυνο ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος για τη δραστηριότητά του αυτή διαθέτει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
 2. Ο κτηνίατρος αυτός διαθέτει στους παραγωγούς τα φαρμακευτικά προϊόντα από το Κτηνιατρικό Γραφείο παραγωγικών ζώων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, του οποίου η σχετική άδεια έχει εκδοθεί στο όνομά του και φέρει την ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων ορθής Κτηνιατρικής Κλινικής Πράξης.
 3. Εργοστάσια-εργαστήρια παρασκευής ζωοτροφών που έχουν λάβει σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και επιπλέον διαθέτουν με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ υπεύθυνο κτηνίατρο.
 4. Στην περίπτωση αυτή, η διάθεση βάσει της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής αφορά μόνο σε φαρμακούχα προμείγματα.
 5. Τα εργοστάσια-εργαστήρια διαθέτουν τις φαρμακούχες ζωοτροφές μόνο κατόπιν εκτέλεσης συνταγής άλλου κτηνιάτρου.
 6. Αν το αδειοδοτημένο εργοστάσιο-εργαστήριο παρασκευής ζωοτροφών παράγει αποκλειστικά ζωοτροφή για την ίδια εκτροφή στην οποία αυτό ανήκει, ο υπεύθυνος κτηνίατρος της εκτροφής μπορεί να συνταγογραφεί ο ίδιος για τα ζώα για τα οποία είναι κτηνιατρικά υπεύθυνος.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής
Άρθρο 18
1.  
  Για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ζώα τα οποία παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, απαιτείται η έκδοση κτηνιατρικής συνταγής και συγκεκριμένα:
 1. για όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα που η κυκλοφορία τους απαιτεί άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και.
 2. για όλες τις φαρμακούχες ζωοτροφές, οι οποίες παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και προορίζονται αποκλειστικά για θεραπεία ή προφύλαξη από συγκεκριμένο νόσημα ή και σύνδρομο των παραγωγικών ζώων
2.  
  Στην κτηνιατρική συνταγή αναγράφονται υποχρεω­τικά:
 1. ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής της,
 2. το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού και ο κωδικός της εκμετάλλευσης,
 3. το όνομα, ο αριθμός της άδειας άσκησης επαγγέλματος και τα φορολογικά στοιχεία του κτηνιάτρου που συνταγογραφεί,
 4. το είδος και ο αριθμός των ζώων για τα οποία χορηγούνται τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η διάγνωση ή αιτία χρήσης και χορήγησής τους ύστερα από ιατρική εξέταση των ζώων,
 5. η ονομασία της νόσου και ο σκοπός (θεραπεία ή προφύλαξη) για τον οποίο χορηγείται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, η απαιτούμενη ποσότητα-δοσολογία, οι χρόνοι αναμονής (κατά περίπτωση για κρέας, γάλα, αβγά, μέλι) και οι ακριβείς οδηγίες χρήσης (δόση χορήγησης, τρόπος και διάρκεια χορήγησης)
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο τρόπος έκδοσης και ο τύπος της κτηνιατρικής συνταγής, ο αριθμός των εκδιδόμενων αντιγράφων, οι παραλήπτες αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
4.  
  Το βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών εκδίδεται με μέριμνα και δαπάνη του κτηνιάτρου και θεωρείται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
5.  
  Οι μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων πρέπει να διαθέτουν ενιαίου τύπου επίσημο μητρώο φαρμακευτικών αγωγών, θεωρημένο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Κάθε φαρμακευτική αγωγή περιγράφεται από τον κτηνίατρο που είχε την ευθύνη έκδοσης της αντίστοιχης συνταγής.
Άρθρο 19
1.  
  Κτηνιατρικό Γραφείο για παραγωγικά ζώα είναι η επαγγελματική στέγη στην οποία ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την αντιμετώπιση ασθενειών των παραγωγικών ζώων και την προφύλαξη από αυτές, καθώς και την εφαρμογή των ορθών κανόνων κτηνιατρικής κλινικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους. Στα γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις).
2.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα απαιτείται άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση:
 1. αντιγράφου τίτλου σπουδών,
 2. αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
 3. βεβαίωσης εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, επικουρικά για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων,
 4. υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της Επικράτειας,
 5. τοπογραφικού διαγράμματος με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης, σε κλίμακα 1:100.
 6. Το Κτηνιατρικό Γραφείο αποτελείται από έναν ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι τετραγωνικών μέτρων.
 7. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την Επικράτεια.
3.  
  Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα:
 1. στους κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρίες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων,
 2. στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαμβάνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Α.,.
 3. στα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,.
 4. στους με μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο Τ.Σ.Α. κτηνιάτρους του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των άλλων ν.π.δ.δ.,.
 5. σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής,
 6. σε κτηνιάτρους που συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
 7. για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την ΠαΔ 4-1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.
4.  
  Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η συστέγαση κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 20
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. γ) Για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, κλινικές και τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, τα οποία μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακολου-θούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, απαγορευομένης της εκτέλεσης συνταγής άλλου κτηνιάτρου.
Άρθρο 21
1.  
  Όσοι κατέχουν άδειες εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με το ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α΄) και το π.δ. 353/1974 (ΦΕΚ 138 Α΄), μπορούν, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησής τους, να τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά το χρόνο της ανανέωσης διατάξεις. Η μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται.
2.  
  Πτυχιούχοι Βιολογικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχοι Χημικού Τμήματος Α.Ε.Ι. με πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα ιχθυολογίας ή Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή του αντίστοιχου ΚΑΤΕΕ και όποιος άλλος κατέχει άδεια πώλησης, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, μπορεί να την ανανεώνει, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησής του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά το χρόνο της ανανέωσης διατάξεις.
Άρθρο 22
1.  
  Ανακαλείται η άδεια Κτηνιατρικών Γραφείων Παραγωγικών Ζώων που λειτουργούν χωρίς τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 του παρόντος προϋποθέσεις μέχρι συμμορφώσεως σε αυτές και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα ως άνω πρόστιμα διπλασιάζονται και η σχετική άδεια ανακαλείται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
2.  
  Δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση καταστημάτων διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικής διάθεσης και χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης συνταγής και αυτών που τα διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή, μετά από εκτέλεση συνταγής, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής που διαμορφώνει και τη συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης των φαρμάκων. Σε κάθε κατάστημα διάθεσης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος διάθεσης υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στους παραβάτες των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Ειδικά σε περίπτωση παράβασης του πρώτου εδαφίου, η άδεια χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης κτηνιατρικής συνταγής, ανακαλείται για χρονικό διάστημα από δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
3.  
  Σε όποιον εισάγει, διαθέτει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. ή χρησιμοποιεί τα προϊό­ντα αυτά σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιά­δες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε νέα υποτροπή τριπλασιάζεται, ενώ ταυτόχρονα ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.
4.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2538/1997, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Η άσκηση προσφυγής κατά των σχετικών αποφάσεων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Άρθρο 23
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 2538/1997, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση.α) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Φ., β) του Ε.Ο.Φ., αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα .α) κατά 50% του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και κατά 50% των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και β) κατά το 1/3 του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, κατά το 1/3 των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το 1/3 του Ε.Ο.Φ. όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 24 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Μετά την παράγραφο 3 του σημείου Α΄ του άρθρου 5 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έκτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Οι κτηνίατροι της παραγράφου 1 του σημείου Α΄ του παρόντος άρθρου ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ. με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντικαθίστανται με την ίδια διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄), διασφαλίζει την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου αυτού από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες ιδίως μετά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και εν συνεχεία της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποδεικνύει την εφαρμογή μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες.
2.  
  Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγονται στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α΄). Στη Διεύθυνση αυτή συνιστάται Τμήμα Εποπτείας Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου των Κέντρων αυτών. Στο τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005, προστίθεται περίπτωση η΄ ως ακολούθως:
 1. Την παροχή κάθε συνδρομής προς τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4.  
  Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005, προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: 1 Ο έλεγχος του προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και η μέριμνα για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 26
1.  
  Στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας συνιστάται Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία υπάγονται:
 1. Όσες από τις ακόλουθες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις, έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του ίδιου νομού:
  • Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών [περίπτωση αα (8) της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 915/1981 (ΦΕΚ 232 Α΄), παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164 Α΄), παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄) και παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153 Α΄)].
  • Σταθμός Ελέγχου Κάπρων [άρθρα 1, 2, 3 του π.δ. 389/1997 (ΦΕΚ 272 Α΄)].
  • Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού [άρθρο 38 του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α΄)].
  • Σταθμός Ελέγχου Σπόρων (άρθρο 37 του π.δ. 402/ 1988).
  • Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών (άρθρο 39 του π.δ. 402/1988).
  • Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας (άρθρο 12 του π.δ. 915/1981).
  • Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θέρμης Θεσσαλονίκης [παρ. 12 του άρθρου 2 του π.δ. 214/2003 (ΦΕΚ 181 Α΄)].
  • Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 36 του π.δ. 402/1988).
  • Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί [άρθρο 8 του π.δ. 398/ 1990 (ΦΕΚ 159 Α΄)].
 2. Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 398/1990).
 3. Κτηνιατρικά Εργαστήρια [περίπτωση στ΄ του άρθρου 129 του π.δ. 433/1977 (ΦΕΚ 133 Α΄), άρθρο 3 του π.δ. 278/1985 (ΦΕΚ 103 Α΄) και άρθρο 6 του π.δ. 455/1990 (ΦΕΚ 174 Α΄)].
 4. Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (άρθρο 5 τουπ.δ. 455/1990).
 5. Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) [περίπτωση ιβ΄ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977, παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1564/1985, άρθρο 7 του ν. 2325/1995, παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄)].
 6. Αμπελουργικά Φυτώρια (περίπτωση ιγ΄ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997).
 7. Δενδροκομικοί Σταθμοί (περίπτωση ιδ΄ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997).
 8. Κρατικά Κτήματα (περίπτωση ιε΄ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997).
 9. Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) [(περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, παρ. 2 του άρθρου 1 και άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 282/1997 (ΦΕΚ 204 Α΄), καθώς και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997)].
 10. Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (παρ. 13 του άρθρου 134 και άρθρο 154 του π.δ. 433/1977, παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997).
 11. Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ) (άρθρα 1, 2, 3, 5, 6 του π.δ. 439/1986).
 12. Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου
 13. Κάθε άλλη αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δεν αναφέρεται ρητά στις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής
2.  
 1. Οι Διευθύνσεις της παραγράφου 1 υπάγονται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των υπηρεσιακών μονάδων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και του προσωπικού τους και μεριμνούν για τη στέγασή τους και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεών τους
 2. Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις οποίες υπάγονται ή από τις οποίες εξαρτώνται οι υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 με βάση τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχουν σε αυτές τις απαιτούμενες οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους
3.  
 1. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι κλάδοι προσωπικού των οποίων υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των εν λόγω υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθεται στις παραπάνω Διευθύνσεις η εποπτεία και η παρακολούθηση της δραστηριότητας των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων των νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ο έλεγχος της δράσης του προσωπικού των μονάδων αυτών.
 3. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλλεται έκθεση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 27
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων, η φυτοϋγειονομική επιθεώρηση και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, η επιθεώρηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και ο έλεγχος των ζωοτροφών διενεργούνται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, ελεγκτές και επόπτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
 2. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της περίπτωσης α΄ μπορεί να διενεργούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση.
 3. Για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους της περίπτωσης β΄ εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών των εργάσιμων ημερών ή κατά τις εξαιρέσιμες, τις Κυριακές και τις αργίες επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου πρόσθετα τέλη τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους.
 4. Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, Ελεγκτή, Επόπτη, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 5. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο, διάρκειας μίας ώρας.
 6. Το τέλος εισπράττεται σε χωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία.
 7. Στην καταβολή των τελών υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στα σφαγεία, στα σημεία εισόδου και εκτελωνισμού, ως και στους ειδικούς χώρους που ορίζονται ή για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, τροφίμων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών.
 8. Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ των προτέρων και έγκαιρα στην αρμόδια για την επιθεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσία αίτηση.
 9. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τον τόπο επιθεώρησης-ελέγχου, τον επιθυμητό χρόνο διεξαγωγής του, το είδος και τον αριθμό των προς σφαγή ή εισαγωγή ζώων, το είδος και το βάρος των ζωικών προϊόντων ή το είδος, το βάρος/όγκο των φυτικών προϊόντων και ζωοτροφών.
 10. Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθορίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού σημειώματος.
 11. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου.
 12. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας.
 13. Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να λαμβάνουν μηνιαίως μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και τις δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων.
 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
2.  
  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, η εφαρμογή της περίπτωσης θ΄ της προηγούμενης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τους επιθεωρητές κτηνιάτρους, εφόσον και στο βαθμό που θα βεβαιωθεί η πραγματική υπηρεσία τους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, στην οποία ανήκουν. Η σχετική δαπάνη της αναδρομικής μόνο πληρωμής θα βαρύνει το Λογαριασμό αριθμ. 26670/0 «Κεφάλαια γεωργίας – δασών» υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω δεύτερου εδαφίου καθορίζονται με την εφαρμογή της περίπτωσης ι΄ της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 28
1.  
  Μετά το άρθρο 33α του ν. 2538/1997, που προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003, προστίθεται άρθρο 33β ως εξής:
  Άρθρο 33β
  1.  
   Για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των ελέγχων της ποιότητας-καταλληλότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων φυτικής προέλευσης, επί των εισαγομένων από τρίτες χώρες, των εξαγομένων προς τις χώρες αυτές και των διακινουμένων στη χώρα ή προς άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄) και διατίθεται αποκλειστικά για τους ανωτέρω ελέγχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται το ύψος των τελών αυτών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για την είσπραξή τους αρχή, η αναπροσαρμογή τους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  2.  
   Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 4035/1960 (ΦΕΚ 15 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά.
Άρθρο 29
1.  
  Τα τρία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3399/2005, αντικαθίστανται ως εξής: Κρατικές πιστώσεις που διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Η μεταβίβαση των πιστώσεων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται απολογισμός που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 30 "Ρύθμιση θεμάτων ΑγροτικώνΣυνεταιριστικών Οργανώσεων"
1.  
  Οφειλόμενες απαιτητές εισφορές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, Συνεταιριστικών Εταιρειών του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και του Οργανισμού Κωπαΐδας (ν.δ. 2488/1953 - ΦΕΚ 195 Α΄) προς το πρώην Ταμείο Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού μήνα, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, απαιτείται η καταβολή των τρεχουσών οικονομικών προσφορών εντός των νομίμων προθεσμιών και η υποβολή σχετικής αίτησης στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έκτου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στις οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβάνονται και όσες θα προκύψουν από τον έλεγχο των επιχειρήσεων, καθώς και οι ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων συνεχόμενων δόσεων ή έξι δόσεων συνολικά ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές τριών μηνών μετά τη ρύθμιση, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών με τη διάταξη αυτή και την καταβολή της οφειλής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λοιπές επιβαρύνσεις κ.λπ. Για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ειδικά στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις παρέχεται η δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.
Άρθρο 31 "Παράταση προθεσμιών"
1.  
  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/ 2005, όπως παρατάθηκαν με την αριθμ. 5618/3.11.2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 Β΄), παρατείνονται για δύο ακόμη έτη από τη λήξη τους.
Άρθρο 32
1.  
  Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του ν. 2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως ακολούθως:
  Οι διατάξεις του τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4α του άρθρου αυτού επεκτείνονται και ισχύουν για όλους τους τακτικούς υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2.  
  Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του ν. 2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 4 του ν. 2732/ 1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
 1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης των για οποιαδήποτε αιτία αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εκ των Ταμείων Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ΕΤΑ.
 2. Με τις αποφάσεις αυτές, ιδίως, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ως προς την προέλευση των χρηματοδοτήσεων, θεσπίζεται η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης του υπόχρεου, ανάλογα με τα αρμόδια όργανα διεξαγωγής του ελέγχου ή αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης, καθώς και η διαδικασία έκδοσης καταλογιστικής πράξης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος κοινοποίησής της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού, οι συνέπειες της καταβολής ή μη, η κατά περίπτωση βεβαίωση του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ, η δυνατότητα συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού με άλλη απαίτηση του υπόχρεου προς επιστροφή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια κατά τα προβλεπόμενα και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 2007-2013.
 3. Ομοίως με κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη των «ανοιγμάτων» του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α΄), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 4. Με τον όρο «ανοίγματα» νοούνται οι αρνητικές διαφορές που δημιουργούνται ιδίως από εκπρόθεσμες καταβολές και από δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή της Ε.Ε.
3.  
  Το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το έτος 2009 θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού μετά από διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού.
Άρθρο 33
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007 καταργείται.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007 «Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία»» καταργείται.
3.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι δαπάνες από το ΕΠΑΑ και το ΕΤΑ μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Άρθρο 34 "Συμπλήρωση του β.δ. 284/1961"
1.  
  Μετά το άρθρο 9 του β.δ. 284/1961 (ΦΕΚ 82 Α΄), προστίθεται άρθρο 9α που έχει ως ακολούθως:
  Άρθρο 9α
  1.  
   Ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών επιστρέφονται από το Ταμείο αυτό άτοκα σε αυτόν που τα κατέβαλε.
  2.  
   Επίσης επιστρέφονται άτοκα από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ποσά, στις περιπτώσεις που από παραδρομή της Δ.Ο.Υ. και ύστερα από δικαστική απόφαση ή ανάκληση διοικητικής πράξης επιβολής προστίμων και τελών επεστράφησαν από αυτή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντί να επιστραφούν από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
Άρθρο 35
1.  
  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 3 του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α΄), αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις εν λόγω διατάξεις και στην αριθμ. 367396/15.10.1999 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1969 Β΄).
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 της υπ’ αριθμ. 399570/10.10.2001 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1363 Β΄), όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. 222822/22.4.2003 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 592 Β΄), καταργείται.
Άρθρο 36
1.  
  Στο άρθρο 12 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄), προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, η οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 998/1973.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, η οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 998/1979.
3.  
  Στο άρθρο 44 του ν. 998/1979 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 998/1979, επί της προτάσεως της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.
4.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 998/1979, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, καταργείται.
Άρθρο 37 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2945/2001, καθώς και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 2945/2001. β) Τα άρθρα 3β, 3δ και 3ε του ν. 1790/1988, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001. γ) Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2945/2001, όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α΄). δ) Τα άρθρα 10, 11, 12 της αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονομικής διάταξης. ε) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005. στ) Το π.δ. 283/1989 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 106/1992 (ΦΕΚ 48 Α΄). ζ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.
Άρθρο 38 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 36α
1.  
  Κυρούται η υπ’ αριθμ. 93215/565/21.5.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων το άλσος της Σχολής Ευελπίδων (πρώην Πολυγώνου).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/198
2013-09-17 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η ειδική εισφορά 1% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 0,75% κατά μέγιστο στην ανά κιλό αξία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια με βάση το γάλα ή μεταπώληση (γάλα νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος), ανεξαρτήτως προέλευσης.
ειδικής εισφοράς στο γάλα
Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος (όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και επιδορπίων, επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης), οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους, λειτουργώντας ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας.
Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής
 • Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης - μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.
 • Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική - υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).
 • Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω.1Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν μόνο τη δειγματοληψία με ευθύνη και δαπάνες τους.
 • Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. 2Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
 • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
  Αντικατάσταση
  A/2013/193
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/83840/3591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/83840_3591 1986
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/288611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/288611 1990
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Υ1Β/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Υ1Β_2000 1995
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/367396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/367396 1999
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399570 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399570 2001
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703/Φ.104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703_Φ_104 2003
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/222822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/222822 2003
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/3147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3147 2003
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/4045/89ΑΡΙΘΜ.256198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/4045_89ΑΡΙΘΜ_256198 2003
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5618 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5618 2006
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/93215/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/93215_565 2007
  ΝΟΜΟΣ 1960/4035 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4035 1960
  ΝΟΜΟΣ 1973/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/998 1973
  ΝΟΜΟΣ 1976/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/414 1976
  ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
  ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
  ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
  ΝΟΜΟΣ 1985/1564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1564 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
  ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
  ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
  ΝΟΜΟΣ 1993/2127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2127 1993
  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις 1995/2325 1995
  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
  Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
  Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
  Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
  Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
  Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2810 2000
  Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
  Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
  Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
  Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 2005/3399 2005
  Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. 2006/3460 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2006/3508 2006
  Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2007/3527 2007
  Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2488 1953
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/220 1973
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/353 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/353 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/915 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/915 1981
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/130 1984
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/278 1985
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/439 1986
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/283 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/283 1989
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/398 1990
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/455 1990
  Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 283/1989 «προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιρειών» (Α 132). 1992/106 1992
  Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. 1997/282 1997
  Σύσταση Σταθμού Ελέγχου Κάπρων (Σ.Ε.Κ.). 1997/389 1997
  Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 315/00, «Καθορισμός των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Α΄ 258), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/77/ΕΚ και 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2003/214 2003
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/284 1961
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. 2010/3877 2010
  Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
  Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. 2011/3955 2011
  Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.. 2012/4056 2012
  Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
  Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016