ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3702

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου που υπογράφηκε στην Ποντγκόριτσα στις 7 Νοεμβρίου 2007, της οποίας το κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, εφεξής αποκαλούμενες τα «Μέρη», Λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενες τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τις αρχές της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και το σεβασμό της κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη εμπλοκής σε εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, Σημειώνοντας τις διατάξεις των Εγγράφων Συνεργασίας για την Ειρήνη, που υιοθετήθηκαν το 1994 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Σεβόμενα τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (1975), του χάρτη των Παρισίων για τη Νέα Ευρώπη (1990) και το Έγγραφο Βιέννης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφαλείας (1999), καθώς και άλλα ενδεδειγμένα έγγραφα του ΟΑΣΕ, Επιθυμώντας να προάγουν περαιτέρω τη διμερή στρατιωτική συνεργασία τους, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός και Αρχές της Συνεργασίας(1) Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο και οι γενικές κατευθύνσεις της συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον στρατιωτικό τομέα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία τους, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. (2) Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ούτε τα δικαιώματα των Μερών να συνάπτουν παρόμοιες συμφωνίες με τρίτους. (3) Η παρούσα Συμφωνία δεν κατευθύνεται εναντίον άλλου κράτους ή ομάδας κρατών. Άρθρο 2 Τομείς ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς: 1) Ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας 2) Ζητήματα τεχνολογίας Εξοπλισμού και Άμυνας 3) Στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση 4) Διοικητική υποστήριξη 5) Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την Ειρήνη 6) Έλεγχοι εξοπλισμών και αφοπλισμού 7) Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης 8) Διαχείριση κρίσεων 9) Στρατιωτικές πληροφορίες 10) Στρατιωτική ιατρική 11) Στρατιωτική νομοθεσία 12) Στρατιωτική τοπογραφία και χαρτογράφηση 13) Στρατιωτική επιστημονική έρευνα 14) Άλλοι τομείς, αμοιβαία συμφωνηθέντες από τα Μέρη. Άρθρο 3 Μορφές ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργαστούν μέσω των ακόλουθων μορφών: 1) Επισκέψεις σε επίπεδο των Υπουργών Άμυνας, των Υφυπουργών, των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων ή άλλων αντιπροσώπων των Μερών 2) Επισκέψεις ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων 3) Αποστολή ή/και ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων 4) Συμμετοχή σε ασκήσεις ή/και διεθνείς επιχειρήσεις 5) Εκπαίδευση ή/και στρατιωτική κατάρτιση των μελών των ενόπλων δυνάμεων των συμβαλλόμενων Μερών 6) Ανταλλαγή εμπειριών και διαβουλεύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 7) Συμμετοχή σε διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας 8) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού και στρατιωτικών εφοδίων 9) Άλλες μορφές, αμοιβαία συμφωνηθείσες από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 4Υλοποίηση της ΣυμφωνίαςΓια το σκοπό της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συνάπτουν πρωτόκολλα και άλλες συμπληρωματικές συμφωνίες, που θα υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Άρθρο 5 Προγραμματισμός της Συνεργασίας(1) Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα εκπονούν Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το επόμενο έτος. (2) Προκειμένου να εκπονηθεί το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας, τα Εκτελεστικά Όργανα των συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν τα προσχέδιά τους για το προσεχές έτος, το αργότερο έως τη 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. (3) Το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: προσδιορισμό και περιγραφή δραστηριοτήτων, αριθμό συμμετεχόντων, τόπο συναντήσεως, διάρκεια και ημερομηνία δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες. (4) Το εναρμονισμένο Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το προσεχές έτος θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Εκτελεστικών Οργάνων των συμβαλλόμενων Μερών μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το αργότερο. (5) Τα Μέρη μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 6 Οικονομικές Υποχρεώσεις(1) Τα Μέρη θα επιβαρύνονται με τις δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σε βάση αμοιβαιότητας. (2) Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει: 1.Τα έξοδα μεταφοράς της αντιπροσωπείας από τον τόπο αναχώρησης έως το καθορισμένο σημείο άφιξης στη χώρα υποδοχής και αντίστροφα. 2.Τις δαπάνες που αφορούν τη μεταφορά των ασθενών και/ή τραυματιών προς τις χώρες τους. (3) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει: 1.Τις τοπικές δαπάνες μεταφοράς της αντιπροσωπείας από το χώρο συνάντησης προς τους τόπους όπου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. 2.Τις δαπάνες διατροφής και διαμονής, καθώς επίσης και τις δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (4) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει, εάν είναι απαραίτητο, χωρίς κόστος ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης στα μέλη της αντιπροσωπείας και το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους, στα στρατιωτικά ιατρικά ιδρύματά του. Άρθρο 7 Νομικό ΚαθεστώςΕνόσω βρίσκονται στο Υποδεχόμενο Μέρος, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, το νομικό καθεστώς του προσωπικού του Αποστέλλοντος Μέρους θα διέπεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και άλλων Κρατών που συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη όσον αφορά το Καθεστώς των Δυνάμεών τους και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του, που καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995. Άρθρο 8 Προστασία των Πληροφοριών, Εγγράφων και Δεδομένων(1) Τα Μέρη θα παρέχουν προστασία στις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα, τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους. (2) Τα Μέρη δεν θα παραδίδουν τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα σε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από το Μέρος που έχει παράσχει τις πληροφορίες. (3) Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται μέσω της συνεργασίας, σε εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα χρησιμοποιούνται κατά των συμφερόντων κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 9 ΔιαφωνίεςΟποιαδήποτε πιθανή διαφωνία, η οποία είτε σχετίζεται με την ερμηνεία είτε προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου. Άρθρο 10 Τροποποιήσεις στη ΣυμφωνίαΚάθε Μέρος μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις, αφού συμφωνηθούν από αμφότερα τα Μέρη, θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11. Άρθρο 11 Τελικές διατάξεις(1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών ρηματικών διακοινώσεων, με τις οποίες κάθε Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Εντούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, από την ημερομηνία της υπογραφής της. (2) Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών και στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτομάτως για πρόσθετες περιόδους πέντε (5) ετών. (3) Οποιοσδήποτε εκ των Μερών μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με γραπτή γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας θα παύσει ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της καταγγελίας. (4) Σε περίπτωση που παραμένουν ανεπίλυτα οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις κατά το χρόνο της καταγγελίας, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που αφορούν τα εν λόγω ζητήματα ή αξιώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως την οριστική επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων. (5) Σε περίπτωση λήξης της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη υποχρεούνται να συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 της παρούσας Συμφωνίας. Υπογράφηκε στην Ποντγκόριτσα στις 7 Νοεμβρίου 2007, σε δύο αντίγραφα, στις ελληνική, σερβική και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΟRΟ VU?lΝΙ? Μ.Α. ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣ. Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία