Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 19 Απριλίου 2007, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου Οι Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), εφεξής αναφερόμενες ως τα Μέρη, επιθυμώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού ΟΣΕΠ, προωθώντας τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες θεωρούνται μείζονος σπουδαιότητας για την οικονομική ανάπτυξή τους, πιστεύοντας ότι ένα συντονισμένο σχέδιο κατασκευής και αποκατάστασης αυτοκινητοδρόμων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν και να επεκταθούν δεσμοί μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εύξεινου Πόντου και της Ασίας, καλουμένων να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της διεθνούς κυκλοφορίας στο μέλλον, τονίζοντας ότι η επίλυση των κοινών προβλημάτων για τη συντονισμένη ανάπτυξη των οδικών υποδομών απαιτεί νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις, στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας, θεωρώντας ότι η ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου, εφεξής αναφερόμενου ως ΟΔΕΠ, θα προωθήσει, επίσης, τη συνεργασία για την ανάπτυξη των πολυτροπικών υποδομών μεταφορών, επιθυμώντας να έχει επαρκείς οδικές διασυνδέσεις με τα Διευρωπαϊκά, τα Πανευρωπαϊκά και τα Ευρασιατικά Δίκτυα Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση των Υπουργών Μεταφορών των Κρατών-Μελών του Οργανισμού ΟΣΕΠ σχετικά με τη σύνδεση του δικτύου μεταφορών του Εύξεινου Πόντου με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών στο πλαίσιο των Ευρασιατικών Διασυνδέσεων Μεταφορών που υπεγράφησαν στις 28 Ιανουαρίου 2005, στη Θεσσαλονίκη, επιθυμώντας να κατασκευαστεί ο ΟΔΕΠ σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να συμπεριληφθεί στο δίκτυο για την επέκταση των κυριότερων Διευρωπαϊκών αξόνων, προς τις γειτονικές χώρες και περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική συνεργασία πρέπει να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα των Μερών, έχοντας επίγνωση του ότι η κατασκευή του ΟΔΕΠ αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον Οργανισμό ΟΣΕΠ, οι φορείς του οποίου καλούνται να συμμετέχουν ενεργά και να δράσουν από κοινού για την επιτυχία του, συνειδητοποιώντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη των υποδομών είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, συμφωνούν στο ακόλουθο Μνημόνιο Κατανόησης ως βήμα προς τον κοινό στόχο της κατασκευής του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου: Άρθρο 1Σκοποί του Μνημονίου Κατανόησης1) Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών για την ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Εύξεινου Πόντου (ΟΔΕΠ), ενός διεθνούς αυτοκινητόδρομου γύρω από τον Εύξεινο Πόντο, συμφώνως προς τις συμφωνίες που τέθηκαν σε ισχύ και τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα. Μια τέτοια συνεργασία θα εστιάζει πρωτίστως στην επεξεργασία πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών και δράσεων, όπως οι οργανωτικές, οι νομοθετικές και οι οικονομικές, καθώς και στα μέσα της υλοποίησης και της παρακολούθησής τους. 2) Η ανάπτυξη του ΟΔΕΠ θα αποτελέσει ένα μείζονος σημασίας βήμα προς τη δημιουργία του Περιφερειακού Διαδρόμου του Εύξεινου Πόντου, ενός πολυτροπικού δικτύου μεταφορών, και θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντήρηση, την ανακατασκευή, την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη νέα κατασκευή κύριας και δευτερεύουσας οδικής υποδομής. 3) Η παροχή βοήθειας στη χάραξη, κατασκευή, τεχνική συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του ΟΔΕΠ στο έδαφος των Μερών, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων Ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών. επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την κατασκευή των ελλειπουσών διασυνδέσεων στο υπάρχον δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της περιοχής του Εύξεινου Πόντου. 4) Ο καθορισμός των προαπαιτουμένων και των όρων για την αποδοτικότερη χρήση των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας που παρέχονται από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. 5) Η περαιτέρω διάδοση στον τομέα της γνώσης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που συσσωρεύτηκαν ως τώρα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του ΟΔΕΠ1) Ο ΟΔΕΠ είναι ένας αυτοκινητόδρομος μεγάλης χωρητικότητας. Η Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ, η οποία ιδρύεται με το Άρθρο 3 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, δύναται να εξετάσει επισταμένως την ακριβή κύρια διαδρομή του Αυτοκινητόδρομου, των βοηθητικών διασυνδέσεών του, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του, επί τη βάσει των συστάσεων και των κανόνων που έχουν εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Διεθνείς Κυκλοφοριακές Αρτηρίες (ΑGR). 2) Ο ΟΔΕΠ θα παρέχει υπηρεσίες επαρκούς ποιότητας για σύγχρονη κυκλοφορία, διασφαλίζοντας ασφάλεια, ταχύτητα και άνεση και, επομένως, θα διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, επ’ ωφελεία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τμήματα του ΟΔΕΠ είναι και τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, συμφωνούν να προωθήσουν τον ΟΔΕΠ στις αρμόδιες διεθνείς αρχές, ώστε να συμπεριληφθεί μελλοντικά στο δίκτυο για επέκταση του μείζονος Διευρωπαϊκού άξονα Μεταφορών προς τις γειτονικές χώρες και περιοχές. 3) Το μήκος του ΟΔΕΠ είναι κατά προσέγγιση 7.000 χλμ. Η κύρια διαδρομή και οι διασυνδέσεις της μπορεί να συμπεριλάβουν τις ακόλουθες πόλεις: Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Samsun (Τουρκία). Τrabzοn (Τουρκία), Βatumi (Γεωργία), Ροti (Γεωργία), Υereνan (Αρμενία), Βaku (Αζερμπαϊτζάν), Νονοrοssiysk (Ρωσία), Rοstον-οn-Dοn (Ρωσία), Τaganrοg (Ρωσία), Μariupοl (Ουκρανία), Μelitοpοl (Ουκρανία), Οdessa (Ουκρανία), Chisinau (Μολδαβία), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Cοnstantza (Ρουμανία), Ηaskονο (Βουλγαρία), Sοfia (Βουλγαρία), Νish (Σερβία), Βελιγράδι (Σερβία), Τίρανα (Αλβανία), Εdirne (Τουρκία), Κομοτηνή (Ελλάδα), Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα). Κωνσταντινούπολη (Τουρκία). 4) Η Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ θα επεξεργαστεί την κύρια διαδρομή και τις διασυνδέσεις της σε μεταγενέστερο στάδιο. Άρθρο 3Οργανωτικά Μέτρα για την Υλοποίηση του ΟΔΕΠ1) Προκειμένου να εκτελεστεί το Έργο του ΟΔΕΠ, τα Μέρη συμφωνούν να ιδρύσουν την Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ, της οποίας οι σύνοδοι θα συγκαλούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, αμέσως πριν ή μετά τη σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού ΟΣΕΠ για τις Μεταφορές. Η Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ διαμορφώνει την αναπτυξιακή πολιτική του ΟΔΕΠ και αποφασίζει για όλα τα μέτρα σχετικά με την υλοποίησή της. 2) Κάθε Μέρος και η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του Οργανισμού ΟΣΕΠ ( ΜΔΓ ΟΣΕΠ) θα αντιπροσωπεύονται στην Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ και θα διορίζουν έναν αντιπρόσωπο, μαζί με την/τον αναπληρωτή του. Αυτοί οι αντιπρόσωποι ενδεχομένως να συμπίπτουν με αυτούς που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας του Οργανισμού ΟΣΕΠ για τις Μεταφορές. Τα Μέρη συμφωνούν να προσκαλέσουν την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (ΤΕΑΕΠ), να συμμετέχει πλήρως στην Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ. Όλα τα Μέρη θα ειδοποιούνται για τους διορισμούς αυτούς μέσω της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού ΟΣΕΠ. Η Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ θα λαμβάνει τις αποφάσεις της ομόφωνα, σεβόμενη τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τον οποίο θα εγκρίνει. Η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα εργασίας της Διευθύνουσας Επιτροπής του ΟΔΕΠ. Τα Μέρη θα προεδρεύουν στην Διευθύνουσα Επιτροπή διαδοχικά, με διετή περιτροπή, με τη σειρά που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Μνημονίου Κατανόησης. Η Προεδρία θα ασκείται από κάθε Κράτος-Μέλος του Οργανισμού ΟΣΕΠ, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Η Αντιπροεδρία θα ασκείται από το Κράτος-Μέλος του Οργανισμού ΟΣΕΠ το οποίο θα αναλαμβάνει την επόμενη θητεία της Προεδρίας. 3) Αντιπρόσωποι παρατηρητών, σχετιζομένων σωμάτων και εταίρων τομεακού διαλόγου του Οργανισμού ΟΣΕΠ, άλλοι διεθνείς οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνόδους της Διευθύνουσας Επιτροπής του ΟΔΕΠ, όποτε αυτό είναι πρόσφορο. 4) Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να συστήσουν μια Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία, καθήκον της οποίας θα είναι να υποστηρίζει τις εργασίες της Διευθύνουσας Επιτροπής του ΟΔΕΠ και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε απαραίτητες ενέργειες, βάσει των οδηγιών που θα παρέχονται από την Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ, για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Πιο συγκεκριμένα, η Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία θα υποβάλει προτάσεις, θα αξιολογεί μελέτες και θα συνεργάζεται με την Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων. 5) Στη χώρα κάθε Μέρους διορίζεται ένας Εθνικός Συντονιστής για τον ΟΔΕΠ από την Κυβέρνηση της αντίστοιχης χώρας. Ο Συντονιστής αυτός είναι αρμόδιος για το συντονισμό οποιασδήποτε δραστηριότητας υλοποιείται στη χώρα σχετικά με τον ΟΔΕΠ. Ο Συντονιστής αυτός μπορεί να συμπίπτει με τον προαναφερθέντα αντιπρόσωπο ή την/τον αναπληρωτή του στην Διευθύνουσα Επιτροπή του ΟΔΕΠ. 6) Η χρηματοδότηση των διοικητικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων θα διενεργείται από το Ταμείο Συνεργασίας Ειδικού Σκοπού του Έργου του ΟΔΕΠ, το οποίο θα ιδρυθεί στο πλαίσιο μιας χωριστής διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των Μερών και θα καθορίζει τους στόχους, τα έργα, τα μέσα και τη διαδικασία διαχείρισης του Ταμείου. Άρθρο 4 Χρηματοδότηση του ΟΔΕΠΗ Κοινή Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία θα συσταθεί στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Δημοκρατία θα καλύπτει τις γενικές δαπάνες λειτουργίας της. Η χρηματοδότηση της κατασκευής και της ανακατασκευής του ΟΔΕΠ είναι δυνατόν να διενεργηθεί από εθνικά κεφάλαια και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και από διάφορα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Χρηματοδότηση, μπορεί επίσης να δοθεί μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τη Παγκόσμια Τράπεζα και από άλλες τράπεζες και Ταμεία. Άρθρο 5Διαδικασία για την τροποποίησητου Μνημονίου Κατανόησης1) Τροποποιήσεις μπορούν να εισαχθούν στο Μνημόνιο Κατανόησης, συμφώνως προς οποιαδήποτε διαδικασία παρατίθεται στο παρόν: α) Μετά από αίτημα οποιουδήποτε Μέρους, η πρόταση τροποποίησής του εξετάζεται από την Ομάδα Εργασίας Μεταφορών του Οργανισμού ΟΣΕΠ. β) Σε περίπτωση που η τροποποίηση εγκριθεί από μια πλειοψηφία των 2/3 όσων παρευρίσκονται και συμμετέχουν στην ψηφοφορία και εάν μια τέτοια πλειοψηφία συμπεριλαμβάνει αυτήν των 2/3 των Μερών που αντιπροσωπεύονται και συμμετέχουν στην ψηφοφορία, ο Γενικός Γραμματέας της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού ΟΣΕΠ θα επιδίδει τις τροποποιήσεις σε όλα τα Μέρη προς έγκριση. γ) Πάν η πλειοψηφία των 2/3 των Μερών εγκρίνει την τροποποίηση, η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του Οργανισμού ΟΣΕΠ θα την κοινοποιεί σε όλα τα Μέρη και η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ με την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία μιας τέτοιας κοινοποίησης. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα Μέρη. 2) Μετά από αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των Μερών, ο Γενικός Γραμματέας της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού ΟΣΕΠ θα συγκαλεί μια διάσκεψη στην οποία θα προσκαλούνται τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού ΟΣΕΠ. Η διαδικασία η οποία εκτίθεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, θα εφαρμόζεται όσον αφορά οποιαδήποτε τροποποίηση υποβάλλεται προς εξέταση από μια τέτοια διάσκεψη. Άρθρο 6Γνωστοποίηση της Διεύθυνσης της ΔιοίκησηςΚάθε Μέρος, τη στιγμή της υπογραφής, κύρωσης, υιοθέτησης ή έγκρισης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή της προσχώρησης σε αυτό, θα ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του ΟΣΕΠ για τον τίτλο και τη διεύθυνση της Διοίκησής του, στην οποία θα παραδίδονται οι προτάσεις τροποποιήσεων, συμφώνως προς το άρθρο 5 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 7Θέση του Μνημονίου Κατανόησης σε ΙσχύΤο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα το υπογράψουν οκτώ Μέρη και θα ενημερώσουν τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του Οργανισμού ΟΣΕΠ ότι ολοκλήρωσαν τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Άρθρο 8ΔιάρκειαΤο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ για μια αρχική περίοδο δέκα ετών και, εφεξής, θα παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές πενταετείς περιόδους, εκτός αν λήξει μετά από κοινοποίηση από τα 2/3 των Μερών. Οι αντιρρήσεις τους πρέπει να εκφραστούν όχι νωρίτερα από ένα έτος πριν τη λήξη της δεκαετούς περιόδου. Άρθρο 9Καταγγελία και Λήξη του Μνημονίου Κατανόησης1) Το πρωτότυπο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο έχει συνταχθεί σε ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα, θα τηρείται από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία (ΜΔΓ), η οποία θα παραδίδει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Μέρος και θα υλοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ρόλο της ως θεματοφύλακα. 2) Οι Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών του Οργανισμού ΟΣΕΠ οι οποίες δεν έχουν υπογράψει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορούν να καταστούν Μέρη σ’ αυτό μόνο μετά τη θέση του σε ισχύ. 3) Οι Κυβερνήσεις οι οποίες έχουν υπογράψει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μετά τη θέση του σε ισχύ, μπορούν να καταστούν Μέρη την τριακοστή ημέρα μετά την αποστολή μιας ειδοποίησης στο θεματοφύλακα σχετικά με την ολοκλήρωση όλων των εθνικών διαδικασιών που ισχύουν πριν τη θέση σε ισχύ των διεθνών συμφωνιών. 4) Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης υποβάλλοντας μια γραπτή ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού ΟΣΕΠ. 5) Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα καταστεί άκυρο και άνευ νομικής ισχύος, εάν ο αριθμός των Μερών που το έχουν υπογράψει γίνει μικρότερος των τεσσάρων σε οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα διαδοχικών μηνών. Υπεγράφη στο Βελιγράδι, τη 19η Απριλίου 2007, σε ένα μόνο αντίγραφο, στην αγγλική γλώσσα, Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Γεωργίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας (υπογραφή) Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου που κατατέθηκε στη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του Οργανισμού ΟΣΕΠ (σφραγίδα-υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Τα καθήκοντα της Κοινής Μόνιμης Τεχνικής Γραμματείας του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, ανατίθενται στην εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
2.  
    Οι δαπάνες λειτουργίας της Κοινής Μόνιμης Τεχνικής Γραμματείας του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου εγκρίνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα διαχειρίζονται από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.» για τους σκοπούς της Κοινής Μόνιμης Τεχνικής Γραμματείας.
3.  
    Η Διευθύνουσα Επιτροπή του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου, υιοθετεί και τροποποιεί τους Κανόνες Λειτουργίας της Κοινής Μόνιμης Τεχνικής Γραμματείας του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία