Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουνίου 2006, το κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαιη Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης(εφεξής αποκαλούμενες «Συμβαλλόμενοι») Επειδή είναι Μέρη της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία άνοιξε για υπογραφή στο Σικάγο σης 7 Δεκεμβρίου 1944, Επειδή επιθυμούν να συνάψουν Συμφωνία με σκοπό τη δημιουργία και τη λειτουργία τακτικών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ των αντίστοιχων επικρατειών τους και πέραν αυτών, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΓια το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά: (α) Ο όρος «Αεροπορικές Αρχές» σημαίνει, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης τον Υπουργό Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σιγκαπούρης, ή, και στις δύο περιπτώσεις κάθε πρόσωπο ή φορέα που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπληρώνει καθήκοντα που σήμερα ασκούνται από τις εν λόγω αρχές ή παρόμοια καθήκοντα, (β) Ο όρος «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας η οποία άνοιξε για υπογραφή στο Σικάγο στις επτά Δεκεμβρίου 1944, και περιλαμβάνει: (i) κάθε τροποποίηση αυτής η οποία τέθηκε σε ισχύ βάσει του Άρθρου 94(α) αυτής και έχει επικυρωθεί από τους δύο Συμβαλλόμενους και (ii) κάθε Παράρτημα ή τροποποιήσεις αυτού που υιοθετήθηκαν βάσει του Άρθρου 90 της εν λόγω Σύμβασης, εφόσον το εν λόγω Παράρτημα ή τροποποίηση βρίσκεται σε ισχύ ανά πάσα δεδομένη στιγμή και για τους δύο Συμβαλλόμενους. (γ) Ο όρος «Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία, τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται σε αυτήν, και τυχόν Πρωτόκολλα ή παρόμοια έγγραφα που τροποποιούν την παρούσα Συμφωνία ή τα Παραρτήματα, (δ) Ο όρος «διορισμένη αεροπορική εταιρία» σημαίνει μια αεροπορική εταιρία που έχει διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας (ε) Ο όρος «συμφωνημένα δρομολόγια» σημαίνει τα τακτικά αεροπορικά δρομολόγια στις διαδρομές που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας για τη μεταφορά επιβατών, φορτίων και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό, (στ) Ο όρος «χωρητικότητα» σε σχέση με ένα αεροσκάφος σημαίνει το ωφέλιμο φορτίο του εν λόγω αεροσκάφους που είναι διαθέσιμο σε μια διαδρομή ή μέρος διαδρομής και ο όρος «χωρητικότητα» σε σχέση με «συμφωνημένο δρομολόγιο» σημαίνει τη χωρητικότητα του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για το δρομολόγιο αυτό, επί τη συχνότητα λειτουργίας του εν λόγω αεροσκάφους σε δεδομένη περίοδο και διαδρομή ή μέρος διαδρομής (ζ) Ο όρος «επικράτεια» σε σχέση με ένα Κράτος έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο Άρθρο 2 της Σύμβασης (η) Οι όροι «αεροπορικό δρομολόγιο», «διεθνές αεροπορικό δρομολόγιο», «αεροπορική εταιρία» και «στάθμευση για μη εμπορικούς σκοπούς» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο Άρθρο 96 της Σύμβασης (θ) Ο όρος «τιμολόγιο» σημαίνει την τιμή που χρεώνεται για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και/ή φορτίου και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύουν οι τιμές αυτές συμπεριλαμβανομένων των τιμών και των προϋποθέσεων για υπηρεσίες πρακτόρευσης και άλλες επικουρικές υπηρεσίες που πρόσφερα ο μεταφορέας σε σχέση με την αεροπορική μεταφορά αλλά εξαιρουμένης της αμοιβής και των προϋποθέσεων για τη μεταφορά ταχυδρομείου, (ι) Ο όρος «τέλος χρήσεως» σημαίνει το τέλος το οποίο επιβάλλεται σε αεροπορικές εταιρίες από τις αρμόδιες αρχές ή του οποίου η επιβολή επιτρέπεται οπό τις αρμόδιες αρχές για την παροχή αερολιμενικών, αεροναυτιλιακών ή αεροπορικής ασφάλειας εγκαταστάσεων ή διευκολύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων, για τα αεροσκάφη, τα πληρώματά τους, τους επιβάτες και τα φορτία, και (ια) ο όρος «κράτος-μέλος ΕΚ» σημαίνει ένα Κράτος που είναι σήμερα ή στο μέλλον Συμβαλλόμενος στη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εννοείται ότι οι τίτλοι που-δίδονται στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας δεν περιορίζουν ούτε επεκτείνουν τις έννοιες των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Χορήγηση δικαιωμάτων1.Κάθε Συμβαλλόμενος χορηγεί στον άλλο Συμβαλλόμενο τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία για τη διενέργεια προγραμματισμένων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από την διορισμένη αεροπορική εταιρία (ή εταιρίες) του άλλου Συμβαλλόμενου ως εξής: 1)να πραγματοποιεί πτήσεις χωρίς προσγείωση, δια μέσου της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου, 2)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια για μη εμπορικούς σκοπούς και 3)να σταθμεύει στην εν λόγω επικράτεια στα σημεία της διαδρομής που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Διαδρομών που επισυνάπτεται στην παρούσα Συμφωνία προκειμένου να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν διεθνείς επιβάτες, φορτία ή ταχυδρομείο, χωριστά ή σε συνδυασμό. 2.Καμία από τις διατάξεις της παραγράφου (1) δεν θεωρείται ότι χορηγεί στην αεροπορική εταιρία ενός Συμβαλλόμενου το δικαίωμα να επιβιβάζει, στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου, επιβάτες, φορτία ή ταχυδρομείο που μεταφέρονται με αμοιβή ή ενοικίαση και προορίζονται για άλλο σημείο της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου. Άρθρο 3Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις1.Κάθε Συμβαλλόμενος θα έχει το δικαίωμα να διορίσει μία ή περισσότερες αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να λειτουργούν τα συμφωνημένα δρομολόγια σε καθεμία από τις καθορισμένες διαδρομές και να αποσύρει ή να μεταβάλει τους εν λόγω διορισμούς. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνονται εγγράφως και θα διαβιβάζονται στον άλλο Συμβαλλόμενο δια της διπλωματικής οδού. 2.Μόλις παραλάβει τον εν λόγω διορισμό και τις αιτήσεις οπό τις διορισμένες αεροπορικές εταιρίες, με τη μορφή και τον τρόπο που ορίζεται για λειτουργικές εξουσιοδοτήσεις και τεχνικές άδειες, ο άλλος Συμβαλλόμενος θα χορηγεί τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και άδειες με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση: 1)στην περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζει η Ελληνική Δημοκρατία: (i) ότι είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διαθέτει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης από κράτος-μέλος ΕΚ σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και (ii) ότι ο αποτελεσματικός κανονιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρίας ασκείται και διατηρείται από το κράτος-μέλος ΕΚ που είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα του και η σχετική αεροπορική αρχή προσδιορίζεται με σαφήνεια στο διορισμό, και (iii) ότι η αεροπορική εταιρία έχει την κύρια έδρα εργασιών της στην επικράτεια του κράτους-μέλους ΕΚ από το οποίο έχει λάβει την έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης, και (iν) ότι η αεροπορική εταιρία ανήκει, άμεσα ή κατά πλειοψηφία, και ελέγχεται αποτελεσματικά από κράτη-μέλη ΕΚ και/ή υπηκόους κρατών-μελών ΕΚ, και/ή άλλα κράτη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 και/ή υπηκόους των εν λόγω άλλων κρατών. 2)στην περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από τη Σιγκαπούρη: (i) ότι η Σιγκαπούρη διαθέτει και διατηρεί αποτελεσματικό κανονιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρίας, και (ii) ότι έχει την κύρια έδρα εργασιών της στη Σιγκαπούρη, και 3)η διορισμένη αεροπορική εταιρία έχει τα προσόντα για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν κανονικά και εύλογα για τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών δρομολογίων από το Συμβαλλόμενο που εξετάζει την αίτηση ή τις αιτήσεις. 3.Όταν μια αεροπορική εταιρία διοριστεί και εξουσιοδοτηθεί με τον ανωτέρω τρόπο, μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία των συμφωνημένων δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Αναστολή και Ανάκληση1.Οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να αρνηθεί, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την άδεια εκμετάλλευσης ή τις τεχνικές άδειες μιας αεροπορικής γραμμής του άλλου Συμβαλλόμενου, όταν: 1)στην περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζει η Ελληνική Δημοκρατία: (i) δεν είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν διαθέτει έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης από κράτος-μέλος ΕΚ σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή (ii) ο αποτελεσματικός κανονιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρίας δεν ασκείται ή δεν διατηρείται από το κράτος-μέλος ΕΚ που είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα του ή η σχετική αεροπορική αρχή δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο διορισμό, ή (iii) η αεροπορική εταιρία δεν έχει την κύρια έδρα εργασιών της στην επικράτεια του κράτους-μέλους ΕΚ από το οποίο έχει λάβει την έγκυρη Άδεια Εκμετάλλευσης ή (iν) η αεροπορική εταιρία δεν ανήκει, άμεσα ή κατά πλειοψηφία, και δεν ελέγχεται αποτελεσματικά από κράτη-μέλη ΕΚ και/ή υπηκόους κρατών-μελών ΕΚ, και/ή άλλα κράτη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 και/ή υπηκόους των εν λόγω άλλων κρατών, ή (ν) μπορεί να αποδειχθεί ότι, ασκώντας δικαιώματα κυκλοφορίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε διαδρομή που περιλαμβάνει σημείο σε άλλο κράτος-μέλος ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υπηρεσίας που προσφέρεται ως, ή αποτελεί άλλως διάμεση υπηρεσία, η αεροπορική εταιρία θα παρακάμπτει περιορισμούς δικαιωμάτων κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν από συμφωνία μεταξύ της Σιγκαπούρης και του εν λόγω άλλου κράτους-μέλους ΕΚ, ή (νi) η διορισμένη αεροπορική εταιρία διαθέτει Πιστοποιητικά Αερομεταφορέα που εκδόθηκε από κράτος-μέλος ΕΚ και δεν υπάρχει διμερής συμφωνία αεροπορικών διαδρομών μεταξύ της Σιγκαπούρης και του εν λόγω κράτους-μέλους ΕΚ και μπορεί να αποδειχθεί ότι τα απαραίτητα δικαιώματα κυκλοφορίας για τη διενέργεια της προτεινόμενης λειτουργίας δεν είναι αμοιβαία διαθέσιμα στη διορισμένη αεροπορική εταιρία της Σιγκαπούρης, 2)στην περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από τη Σιγκαπούρη: (i) η Σιγκαπούρη δεν διατηρεί αποτελεσματικό κανονιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρίας, ή (ii) δεν έχει την κύρια έδρα εργασιών της στη Σιγκαπούρη, 3)η εν λόγω αεροπορική εταιρία δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει τα προσόντα για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν κανονικό και εύλογα σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη λειτουργία διεθνών αεροπορικών διαδρομών από το Συμβαλλόμενο που λαμβάνει το διορισμό, 4)η αεροπορική εταιρία δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και/ή τους κανονισμούς που εφαρμόζονται κανονικά και εύλογα από το Συμβαλλόμενο που χορηγεί τα δικαιώματα αυτά, ή 5)η αεροπορική εταιρία παραλείπει άλλως να λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εκτός εάν η άμεση ανάκληση ή η αναστολή ή η επιβολή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου είναι απαραίτητη για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων των νόμων και/ή των κανονισμών, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται μόνο μετά από διαβουλεύσεις με τον άλλο Συμβαλλόμενο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών1.Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες ενός Συμβαλλόμενου σε σχέση με την είσοδο, την παραμονή ή την αναχώρηση από το έδαφος του αεροσκάφους που πραγματοποιεί διεθνή αεροπλοΐα ή τη λειτουργία και πλοήγηση του εν λόγω αεροσκάφους θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρία (ή εταιρίες) του άλλου Συμβαλλόμενου, κατά την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την εν λόγω επικράτεια. 2.Οι νόμοι και οι κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου σχετικά με την είσοδο, τον εκτελωνισμό, την παραμονή ή τη διαμετακόμιση, την αποδημία ή τη μετανάστευση, τα διαβατήρια, τα τελωνεία και την καραντίνα θα τηρούνται από τη διορισμένη αεροπορική εταιρία (ή εταιρίες) του άλλου Συμβαλλόμενου και από το πλήρωμα, τους επιβάτες, τα φορτία και το ταχυδρομείο αυτής, κατά τη διαμετακόμιση, είσοδο, παραμονή και αναχώρηση από την επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου. 3.Οι επιβάτες, οι αποσκευές και το φορτίο σε άμεση διαμετακόμιση διαμέσου της επικράτειας ενός Συμβαλλόμενου, οι οποίοι δεν απομακρύνονται από την περιοχή του αεροδρομίου που έχει καθοριστεί για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλονται μόνο σε απλουστευμένο έλεγχο. Οι αποσκευές και το φορτίο σε άμεση διαμετακόμιση θα απαλλάσσονται από δασμούς και άλλους παρόμοιους φόρους. 4.Κανένας Συμβαλλόμενος δεν θα παρέχει προνομιακή αντιμετώπιση στη δική του ή σε άλλη αεροπορική εταιρία εις βάρος της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας του άλλου Συμβαλλόμενου που πραγματοποιεί παρόμοια διεθνή αερομεταφορά κατά την εφαρμογή των κανονισμών της περί μετανάστευσης, τελωνείων, καραντίνας και παρόμοιων κανονισμών. Άρθρο 6Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Αδειών1.Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τα πιστοποιητικά ικανότητας και οι άδειες που εκδίδονται ή επικυρώνονται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς ενός Συμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένων στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας των νόμων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οποία είναι σε ισχύ θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα από τον άλλο Συμβαλλόμενο, προκειμένου να λειτουργήσουν τα συμφωνημένα δρομολόγια, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν τα εν λόγω πιστοποιητικά ή άδειες ισοδυναμούν ή υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που θεσπίζει η Σύμβαση. Κάθε Συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να αρνηθεί να αναγνωρίσει, για τους σκοπούς πτήσεων πάνω από το έδαφος του ή προσγειώσεων σε αυτό, πιστοποιητικά ικανότητας και άδειες που χορηγήθηκαν σε υπηκόους του ή καταστάθηκαν έγκυρες από τον άλλο Συμβαλλόμενο ή από άλλο Κράτος. 2.Εάν τα προνόμια ή οι προϋποθέσεις των αδειών ή των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο (1) ανωτέρω, που εκδίδονται από τις Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλομένου προς ένα πρόσωπο ή διορισμένη αεροπορική εταιρία ή σε σχέση με αεροσκάφος που λειτουργεί τα συμφωνημένα δρομολόγια σε καθορισμένες διαδρομές επιτρέπουν διαφορά από τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζει η Συνθήκη, η οποία διαφορά έχει καταχωρηθεί στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας οι Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας Συμφωνίας με τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου προκειμένου να πειστούν ότι η εν λόγω πρακτική είναι αποδεκτή. Η αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικής συμφωνίας θα αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 14 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7 Διατάξεις Ασφάλειας Αεροπλοΐας1.Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας που διατηρεί μια αεροπορική εταιρία που έχει καθοριστεί από τον άλλο Συμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε τομέα σχετικά με το πλήρωμα, το αεροσκάφος ή τη λειτουργία τους. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από το αίτημα. 2.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις, ο ένας Συμβαλλόμενος θεωρεί ότι τα πρότυπα ασφαλείας στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (1) που είναι τουλάχιστον ίσα με τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με τη Συνθήκη, δεν διατηρούνται αποτελεσματικά σε σχέση με την αεροπορική εταιρία (ή εταιρίες) που καθόρισε ο άλλος Συμβαλλόμενος, ο πρώτος Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει στον άλλο Συμβαλλόμενο τα εν λόγω ευρήματα και τις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες γιο τη συμμόρφωση με τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα και ο άλλος Συμβαλλόμενος θα κάνει τις κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες. Η παράλειψη του άλλου Συμβαλλόμενου να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες εντός δεκαπέντε (15) ημερών, ή μεγαλύτερης προθεσμίας που μπορεί να συμφωνηθεί, αποτελεί λόγο εφαρμογής του Άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Παρά τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33 της Σύμβασης, συμφωνείται ότι αεροσκάφος που λειτουργεί η διορισμένη αεροπορική εταιρία ή εταιρίες ενός Συμβαλλόμενου για υπηρεσίες προς ή από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου μπορεί, όσο βρίσκεται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου, να υποβληθεί σε εξέταση από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου, εντός του αεροσκάφους και γύρω από αυτό προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η εγκυρότητα των εγγράφων του αεροσκάφους και του πληρώματός του, όσο και η προφανής κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισμού του (στο παρόν Άρθρο αποκαλούνται «επιθεώρηση πίστας»), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 4.Εάν η εν λόγω επιθεώρηση πίστας ή σειρά επιθεωρήσεων πίστας δώσει αφορμή: 1)για σοβαρές ανησυχίες ότι ένα αεροσκάφος ή η λειτουργία ενός αεροσκάφους δεν συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζει η Συνθήκη, ή 2)για σοβαρές ανησυχίες ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης και διαχείρισης των προτύπων ασφαλείας που ορίζει η Συνθήκη, ο Συμβαλλόμενος που πραγματοποιεί την επιθεώρηση θα είναι, για τους σκοπούς του Άρθρου 33 της Σύμβασης ελεύθερος να συμπεράνει ότι οι απαιτήσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν τα πιστοποιητικά ή οι άδειες του αεροσκάφους ή του πληρώματος του αεροσκάφους ή οι απαιτήσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το αεροσκάφος δεν ισούνται ή δεν υπερβαίνουν τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζει η Συνθήκη. 5.Σε περίπτωση που η πρόσβαση με σκοπό την πραγματοποίηση επιθεώρησης πίστας αεροσκάφους που λειτουργεί η αεροπορική εταιρία ή εταιρίες ενός Συμβαλλόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο (3) ανωτέρω δεν εγκριθεί από τον εκπρόσωπο της εν λόγω αεροπορικής εταιρίας ή εταιριών, ο άλλος Συμβαλλόμενος θα είναι ελεύθερος να συνάγει ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες του τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο (4) ανωτέρω και να εξάγει τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. 6.Κάθε Συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να μεταβάλει την άδεια εκμετάλλευσης της αεροπορικής εταιρίας ή εταιριών του άλλου Συμβαλλόμενου, αμέσως σε περίπτωση που ο πρώτος Συμβαλλόμενος συμπεράνει, ως αποτέλεσμα επιθεώρησης πίστας ή σειράς επιθεωρήσεων πίστας ή άρνησης πρόσβασης για επιθεώρηση πίστας ή διαβουλεύσεων ή άλλως ότι απαιτείται άμεση δράση για την ασφάλεια της λειτουργίας της αεροπορικής εταιρίας. 7.Κάθε ενέργεια ενός Συμβαλλόμενου σύμφωνα με τις παραγράφους (2) ή (6) ανωτέρω θα διακόπτεται μόλις παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο έγινε η ενέργεια αυτή. Άρθρο 8 Ασφάλεια Αεροπλοΐας1.Σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει διεθνούς δικαίου, οι Συμβαλλόμενοι διακηρύσσουν εκ νέου ότι η υποχρέωση εκάστου να προστατεύει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας έναντι πράξεων παράνομης παρέμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς να περιορίζεται γενικότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους βάσει του διεθνούς δικαίου, οι Συμβαλλόμενοι θα ενεργούν συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης περί Παραβάσεων και Άλλων Τινών Πράξεων Τελουμένων επί Αεροσκαφών, που υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, της Σύμβασης για την Καταστολή Παράνομης Υφαρπαγής Αεροσκαφών, που υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970 και της Σύμβασης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας που υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, του Συμπληρωματικού της Πρωτοκόλλου για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων Βίας σε Αερολιμένες που Εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, που υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988, της Σύμβασης για τη Σήμανση των Πλαστικών Εκρηκτικών με Σκοπό τον Εντοπισμό τους, που υπεγράφη στο Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991 καθώς και κάθε άλλης σύμβασης και πρωτοκόλλου που αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην οποία θα προσχωρήσουν και οι δύο Συμβαλλόμενοι. 2.Οι Συμβαλλόμενοι θα παρέχουν, μετά από αίτημα, κάθε απαραίτητη συνδρομή μεταξύ τους προκειμένου να προλαμβάνονται πράξεις παράνομης υφαρπαγής πολιτικού αεροσκάφους και άλλες παράνομες πράξεις κατά της ασφάλειας του εν λόγω αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος τους των αερολιμένων και των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας και κάθε άλλης απειλής της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. 3.Οι Συμβαλλόμενοι θα πρέπει, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφάλειας της αεροπλοΐας που θεσπίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και προσδιορίζονται ως Παραρτήματα της Σύμβασης στο βαθμό που οι εν λόγω διατάξεις ασφάλειας ισχύουν για τους Συμβαλλόμενους. Θα απαιτούν από τους χειριστές αεροσκαφών του νηολογίου τους ή από τους χειριστές αεροσκαφών που έχουν την κύρια έδρα εργασιών τους ή τη μόνιμη κατοικίας τους στην επικράτεια των Συμβαλλομένων ή, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τους χειριστές αεροσκαφών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος τους βάσει της Συνθήκης Ιδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και διαθέτουν έγκυρες Άδαες Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και από τους χειριστές αερολιμένων στο έδαφος τους να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεων ασφάλειας της αεροπλοΐας. 4.Κάθε Συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι οι χειριστές αεροσκαφών του θα πρέπει να τηρούν, για αναχώρηση από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου ή ενόσω βρίσκονται στην εν λόγω επικράτεια, τις διατάξεις ασφάλειας της αεροπλοΐας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην εν λόγω χώρα, συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κάθε Συμβαλλόμενος θα εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά και επαρκή μέτρα στο έδαφος του για την προστασία του αεροσκάφους και για την επιθεώρηση των επιβατών και των ειδών που μεταφέρουν και για την πραγματοποίηση κατάλληλων ελέγχων του πληρώματος, των αποσκευών, του φορτίου και των εφοδίων του αεροσκάφους πριν από και στη διάρκεια της επιβίβασης ή της φόρτωσης. Κάθε Συμβαλλόμενος θα εξετάζει θετικά κάθε αίτημα από τον άλλο Συμβαλλόμενο για εύλογα ειδικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη απειλή. 5.Εάν επέλθει συμβάν ή απειλή συμβάντος παράνομης υφαρπαγής πολιτικού αεροσκάφους ή άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας του εν λόγω αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώματος του, των αερολιμένων ή των εγκαταστάσεων αεροπλοΐας οι Συμβαλλόμενοι θα συνδράμουν ο ένας τον άλλο διευκολύνοντας τις επικοινωνίες και άλλα κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στο να δώσουν γρήγορο και ασφαλές τέλος στο εν λόγω συμβάν ή στην απειλή αυτού. Άρθρο 9 Εμπορικές Ευκαιρίες1.Η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) ενός Συμβαλλόμενου θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί δική της εκπροσώπηση στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου. 2.Η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) ενός Συμβαλλόμενου μπορεί, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου που αφορούν την είσοδο, την κατοικία και την απασχόληση, να φέρνει και να διατηρεί στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου διευθυντικό προσωπικό, πωλητές, τεχνικό, λειτουργικό και άλλο ειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. 3.Σε περίπτωση διορισμού γενικού πράκτορα ή γενικού πράκτορα πωλήσεων, ο εν λόγω πράκτορας θα διορίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε Συμβαλλόμενου. 4.Κάθε διορισμένη αεροπορική εταιρία θα έχει το δικαίωμα να ασχολείται με την πώληση αερομεταφορών στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου άμεσα ή μέσω των πρακτόρων της και κάθε πρόσωπο θα μπορεί να αγοράσει την εν λόγω αερομεταφορά σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 5.Κάθε Συμβαλλόμενος θα χορηγεί, στη διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) ενός Συμβαλλόμενου, το δικαίωμα μεταφοράς στη χώρα της μετά από αίτημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες συναλλαγματικούς κανονισμούς, το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων που επιτυγχάνεται σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου στις συμφωνημένες υπηρεσίες στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου. Άρθρο 10Απαλλαγή από Δασμούς και Λοιπά Τέλη1.Κάθε Συμβαλλόμενος θα απαλλάσσει, στη βάση της αμοιβαιότητας τη διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) του άλλου Συμβαλλόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του από περιορισμούς εισαγωγών, τελωνειακούς δασμούς λοιπούς φόρους τέλη επιθεώρησης και λοιπά εθνικό τέλη και χρεώσεις επί αεροσκαφών, καυσίμων, λιπαντικών, αναλώσιμων τεχνικών εφοδίων, ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, του τακτικού εξοπλισμού αεροσκαφών, εφοδίων αεροσκαφών και λοιπών ειδών που προορίζονται για χρήση ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της διορισμένης εταιρίας (εταιριών) του άλλου Συμβαλλόμενου που λειτουργεί τις συμφωνημένες υπηρεσίες καθώς και του εξοπλισμού γραφείου που εισάγεται στην επικράτεια κάθε Συμβαλλόμενου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα γραφεία της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) εντός των ορίων των διεθνών αερολιμένων στους οποίους λειτουργεί η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες), του αποθέματος εισιτηρίων, των φορτωτικών, έντυπου υλικού που φέρει το διακριτικό σήμα της εταιρίας και του συνήθους διαφημιστικού υλικού που διανέμεται δωρεάν από την εν λόγω διορισμένη αεροπορική εταιρία. 2.Οι απαλλαγές που χορηγούνται από το παρόν Άρθρο θα ισχύουν για τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου: 1)τα οποία εισάγονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου από ή εκ μέρους της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) του άλλου Συμβαλλόμενου, 2)τα οποία διατηρούνται εντός του αεροσκάφους της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) ενός Συμβολλόμενου κατά την άφιξη στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου ή κατά την αναχώρηση από αυτό, 3)τα οποία εισάγονται στο αεροσκάφος της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) ενός Συμβαλλόμενου στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των συμφωνημένων υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν τα εν λόγω είδη χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται εξ ολοκλήρου εντός της επικράτειας του Συμβαλλόμενου που χορηγεί την απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη δεν απαλλοτριώνονται στην επικράτεια του εν λόγω Συμβαλλόμενου. 3.Ο τακτικός αεροπορικός εξοπλισμός, καθώς και τα υλικά και εφόδια που διατηρούνται συνήθως στα αεροσκάφη κάθε Συμβαλλόμενου μπορούν να εκφορτώνονται στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου μόνο με την έγκριση των Τελωνειακών Αρχών του εν λόγω Συμβαλλόμενου. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να τεθούν υπό την επίβλεψη των εν λόγω αρχών έως ότου επανεξαχθούν ή διατεθούν άλλως σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Άρθρο 11 Τέλη Χρήσεως1.Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να επιβάλει ή να επιτρέπει την επιβολή δίκαιων και εύλογων τελών για τη χρήση αερολιμένων και άλλων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του. 2.Κάθε Συμβαλλόμενος συμφωνεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω τέλη δεν θα είναι υψηλότερα από αυτά που καταβάλλονται για τη χρήση των εν λόγω αερολιμένων και εγκαταστάσεων από τα εθνικά αεροσκάφη του που παρέχουν παρόμοιες διεθνείς υπηρεσίες. Άρθρο 12Κανονισμοί Χωρητικότητας και Έγκριση Πινάκων Διαδρομών1.Η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) των Συμβαλλόμενων θα έχει δίκαιη και ίση μεταχείριση προκειμένου να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες στη λειτουργία των συμφωνημένων δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. 2.Κατά τη λειτουργία των συμφωνημένων δρομολογίων, η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) ενός Συμβαλλόμενου θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της διορισμένης εταιρίας (εταιριών) του άλλου Συμβαλλόμενου προκειμένου να μην επηρεάζονται υπέρμετρα οι υπηρεσίας που παρέχει η τελευταία στο σύνολο ή σε μέρος των ίδιων διαδρομών. 3.Τα συμφωνημένα δρομολόγια που διενεργούνται από την διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) των Συμβαλλόμενων θα έχουν ως κύριο σκοπό τους την παροχή, σε εύλογο παράγοντα φορτίου, χωρητικότητας επαρκούς για την εκπλήρωση των τρεχουσών και εύλογα αναμενόμενων απαιτήσεων μεταφοράς επιβατών, φορτίων και ταχυδρομείου μεταξύ της επικράτειας του Συμβαλλόμενου που διόρισε την αεροπορική εταιρία (εταιρίες) και της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου. 4.Η πρόβλεψη για μεταφορά επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου τόσο εντός του αεροσκάφους όσο και για εκφόρτωση σε σημεία των διαδρομών που θα προσδιορίζονται στις επικράτειες κρατών πλην αυτών που διορίζουν την αεροπορική εταιρία θα συμφωνείται μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων. 5.Η χωρητικότητα που θα παρέχεται, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των υπηρεσιών και του τύπου του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιείται από τις διορισμένες αεροπορικές εταιρίες των Συμβαλλόμενων για τα συμφωνημένα δρομολόγια, συμφωνείται από τις Αεροπορικές Αρχές. 6.Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων, τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (5) ανωτέρω θα διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της παρούσας Συμφωνίας. Έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, η χωρητικότητα που παρέχει η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) θα παραμείνει αμετάβλητη. 7.Η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) κάθε Συμβαλλόμενου θα υποβάλει τους πίνακες διαδρομών για έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν οπό την εισαγωγή δρομολογίων στις καθορισμένες διαδρομές. Το ίδιο θα ισχύει και για μεταγενέστερες μεταβολές. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να μειώνεται υπό τον όρο της έγκρισης των εν λόγω Αρχών. Άρθρο 13 Τιμολόγια Αερομεταφορών1.Οι τιμές που θα χρεώνουν οι αεροπορικές εταιρίες των Συμβαλλόμενων για τα συμφωνημένα δρομολόγια θα ορίζονται σε εύλογα επίπεδα, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας, του εύλογου κέρδους, των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας και, όπου θεωρείται κατάλληλο, τις τιμές άλλων αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν τακτικά δρομολόγια στο σύνολο ή σε μέρος των ίδιων διαδρομών. 2.Οι τιμές που προτείνουν οι διορισμένες αεροπορικές εταιρίες θα υποβάλλονται για έγκριση στις Αεροπορικές Αρχές των Συμβαλλόμενων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εισαγωγής. Αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να μειώνεται υπό τον όρο της συγκατάθεσης των εν λόγω Αρχών. 3.Εάν ένας Συμβαλλόμενος δεν δώσει εγγράφως στον άλλο Συμβαλλόμενο γνωστοποίηση για τη μη έγκριση των εν λόγω τιμολογίων της αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) του άλλου Συμβαλλόμενου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τα εν λόγω τιμολόγια θεωρείται ότι εγκρίθηκαν. 4.Οι Αεροπορικές Αρχές των δύο Συμβαλλόμενων θα εξετάζουν και θα λαμβάνουν αποφάσεις για μη αποδεκτά τιμολόγια που κάνουν αδικαιολόγητες διακρίσεις, είναι αδικαιολόγητα υψηλά ή περιοριστικά λόγω της κατάχρησης κυρίαρχης θέσης ή τεχνητά χαμηλά λόγω άμεσης ή έμμεσης επιχορήγησης ή στήριξης ή είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης τιμών (price dumping). 5.Τα τιμολόγια που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα παραμένουν σε ισχύ έως ότου θεσπιστούν νέα τιμολόγια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 6.Τα τιμολόγια που θα χρεώνουν οι αεροπορικές εταιρίες που καθορίζει η Σιγκαπούρη για μεταφορά εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα υπόκεινται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα ισχύει σε βάση μη διακρίσεων. Άρθρο 14 Παροχή Στατιστικών ΣτοιχείωνΟι Αεροπορικές Αρχές κάθε Συμβαλλόμενου θα παρέχουν στις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου, μετά από αίτημά τους, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις μεταφορές που έγιναν βάσει των συμφωνημένων δρομολογίων από την διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) του πρώτου Συμβαλλόμενου προς και από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου, όπως συντάσσονται και υποβάλλονται τακτικά από τη διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) στις Εθνικές Αεροπορικές Αρχές της. Κάθε πρόσθετο στατιστικό στοιχείο κυκλοφορίας που επιθυμούν οι Αεροπορικές Αρχές ενός Συμβαλλόμενου από τις Αεροπορικές Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου θα υπόκειται, μετά από αίτηση, σε αμοιβαίες συζητήσεις και συμφωνία μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων. Άρθρο 15 Κανονιστικός ΈλεγχοςΕάν η Ελληνική Δημοκρατία διόρισα αεροπορική εταιρία ο κανονιστικός έλεγχος της οποίας ασκείται και διατηρείται από άλλο κράτος-μέλος ΕΚ, τα δικαιώματα της Σιγκαπούρης βάσει του Άρθρου 7 της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύουν εξίσου όσον αφορά την υιοθέτηση, άσκηση ή διατήρηση προτύπων ασφαλείας από το εν λόγω κρότος-μέλος ΕΚ και όσον αφορά την άδεια εκμετάλλευσης της εν λόγω αεροπορικής εταιρίας. Άρθρο 16 Διαβουλεύσεις και Τροποποιήσεις1.Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος ή οι Αεροπορικές Αρχές του μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν διαβουλεύσεις με τον άλλο Συμβαλλόμενο ή τις Αεροπορικές Αρχές του. 2.Η διαβούλευση που ζήτησε ένας Συμβαλλόμενος ή οι Αεροπορικές Αρχές του θα αρχίζουν εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά οι Συμβαλλόμενοι. 3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τίθεται σε ισχύ όταν οι δύο Συμβαλλόμενοι γνωστοποιήσουν ο ένας στον άλλο δια της διπλωματικής οδού την εκπλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους σχετικά με τη σύναψη και τη θέση σε ισχύ των διεθνών συμφωνιών. 4.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων. 5.Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση που συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους θα τίθεται σε ισχύ όταν επιβεβαιωθεί με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων. Άρθρο 17 Διευθέτηση Διαφορών1.Εάν ανακύψει διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του Παραρτήματος (Παραρτημάτων) της, οι Συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν αρχικά να τη διευθετήσουν με διαπραγματεύσεις. 2.Εάν οι Συμβαλλόμενοι δεν καταλήξουν σε διευθέτηση σύμφωνα με την παράγραφο (1) ανωτέρω, η διαφορά μπορεί να παραπεμφθεί με αμοιβαία συμφωνία των Συμβαλλομένων σε Δικαστήριο τριών διαιτητών. Κάθε Συμβαλλόμενος θα ορίσει έναν διαιτητή εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο γνωστοποίησης δια της διπλωματικής οδού, που να ζητά διαιτησία της διαφοράς από το εν λόγω Δικαστήριο και οι δύο διαιτητές που διορίστηκαν με αυτόν τον τρόπο θα ορίσουν με κοινή συμφωνία τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, εντός περαιτέρω περιόδου εξήντα (60) ημερών. Εάν κάποιος Συμβαλλόμενος δεν ορίσει το διαιτητή του εντός της εν λόγω περιόδου ή εάν ο τρίτος διαιτητής δεν οριστεί εντός της εν λόγω περιόδου, οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας να ορίσει διαιτητή ή διαιτητές ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπήκοος κάποιου Συμβαλλόμενου, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ή, εάν είναι υπήκοος το Ανώτερο Μέλος του Συμβουλίου που δεν είναι υπήκοος μπορεί να κάνει τους διορισμούς ανάλογα με την περίπτωση. 3.Το Δικαστήριο θα προσδιορίζει τις διαδικασίες του. 4.Οι δαπάνες του Δικαστηρίου θα καταβάλλονται εξίσου από τους Συμβαλλόμενους. 5.Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε αηδφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. 6.Εάν και εφόσον ένας από τους Συμβαλλόμενους ή η διορισμένη αεροπορική εταιρία του δεν συμμορφωθεί με απόφαση που εκδίδεται βάσει της παραγράφου (2) του παρόντος Άρθρου, ο άλλος Συμβαλλόμενος μπορεί να περιορίσει, να παρακρατήσει ή να ανακαλέσει δικαιώματα ή προνόμια που χορήγησε δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 18 Καταγγελία1.Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να χορηγήσει γραπτή γνωστοποίηση προς τον άλλο Συμβαλλόμενο σχετικά με την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, δια της διπλωματικής οδού. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. 2.Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία θα καταγγέλλεται δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από τον άλλο Συμβαλλόμενο, εκτός εάν η γνωστοποίηση καταγγελίας αποσυρθεί με συμφωνία πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής. Εάν δεν υπάρξει βεβαίωση παραλαβής από τον άλλο Συμβαλλόμενο, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλήφθηκε δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Άρθρο 19Συμμόρφωση με Πολυμερείς ΣυνθήκεςΕάν οι δύο Συμβαλλόμενοι γίνουν μέρη πολυμερούς συμφωνίας που ασχολείται με ζητήματα που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία, θα κάνουν διαβουλεύσεις για να καθορίσουν εάν η παρούσα Συμφωνία θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να λάβει υπόψη την πολυμερή συμφωνία. Άρθρο 20 ΚαταχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία, τα Παραρτήματα αυτής και όλες οι τροποποιήσεις αυτής θα καταχωρούνται στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας από την Ελληνική Δημοκρατία. Άρθρο 2Θέση σε ΙσχύΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής, δια της διπλωματικής οδού, γραπτών γνωστοποιήσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων που ενημερώνουν ο ένας τον άλλο σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Σε πίστωση των οποίων, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Συντάχθηκε στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα στις 7 Ιουνίου 2006 στην αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης Υπογραφή Υπογραφή Μιχάλης Λιάπης Lim Ηwee Ηua Υπουργός Μεταφορών & Υπουργός Μεταφορών ΕπικοινωνιώνΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος άλλων κρατών που «αναφέρονται στα Άρθρα 3(2)(α)(iν) και 4(1)(α)(iν) της παρούσας Συμφωνίας: (α) Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της Συμφωνίας περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) (β) Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της Συμφωνίας περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) (γ) Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της Συμφωνίας περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), και (δ) Ελβετική Ομοσπονδία (βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για τις Αερομεταφορές). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι Διαδρομές θα λειτουργεί η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης: Σημείααναχώρησης Ενδιάμεσα σημεία Σημεία στον προορισμό Πέραν των σημείων Σιγκαπούρη 5 Σημεία στην Ασία και τη Μέση Ανατολή Αθήνα 3 Σημεία στην Ευρώπη 2 Σημεία στη Βόρεια Αμερική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ Διαδρομές που θα λειτουργεί η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) της Ελληνικής Δημοκρατίας: Σημείααναχώρησης Ενδιάμεσα σημεία Σημεία στον προορισμό Πέραν των σημείων Σιγκαπούρη 5 Σημεία στη Μέση Ανατολή και την Ασία Σιγκαπούρη 3 Σημεία μεταξύ Σιγκαπούρης και Αυστραλίας 2 Σημεία στη Βόρεια Αμερική ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:(i) Κάθε σημείο στις καθορισμένες διαδρομές των Προγραμμάτων Ι και ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος μπορούν, με επιλογή της διορισμένης αεροπορικής εταιρίας (εταιριών) οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου μπορεί να παραλείπεται σε οποιαδήποτε ή πτήση σε όλες τις πτήσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι πτήσεις αυτές προέρχονται από την επικράτεια του Συμβαλλόμενου που διόρισε την αεροπορική εταιρία (εταιρίες). (ii) Η διορισμένη αεροπορική εταιρία (εταιρίες) οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου έχει το δικαίωμα να τερματίζει τα αεροπορικά δρομολόγια της στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 21 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία