ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3710

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1.  
  Καταρτίζεται «βοήθημα τεκμηρίωσης», το οποίο θα περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις και κάθε άλλο απαραίτητο νομικό κείμενο που αφορά σε θέματα μεταφορών
2.  
  Το βοήθημα αυτό έχει ως σκοπό να διευκολύνει στην ανάγνωση και εύρεση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα μεταφορών. Το βοήθημα τεκμηρίωσης δεν έχει νομική ισχύ, συνιστά απλό βοήθημα και δεν δεσμεύει τις Αρχές.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται επιτροπές στις οποίες ανατίθεται το έργο των παραπάνω παραγράφων. Στην απόφαση ρυθμίζονται το έργο, η σύσταση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις επιτροπές.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των επιτροπών και της γραμματείας, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄).
Άρθρο 2 "Ενσωμάτωση οδηγιών για τη διαλειτουργικότητατου συστήματος σιδηροδρόμων"
1.  
  Πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, όπως ισχύει, και του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/16/ΕΚ (ΕΕL 110 της 20.4.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος, όπως ισχύει, και οι οποίες τροποποιούν τα παραρτήματα ΙΙ έως VΙ των παραπάνω οδηγιών, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Άρθρο 3 "Ενσωμάτωση κοινωνικών διατάξεωνστον τομέα των οδικών μεταφορών"
1.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ενσωματώνονται οι κοινωνικές διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εννεαμελής διαρκής Επιτροπή για θέματα «πράσινων» μεταφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η πρόταση και η προώθηση προς υλοποίηση μέτρων για καθαρότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές («πράσινες» μεταφορές).
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ειδικός επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και παρέχει τις υπηρεσίες του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄).
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα εκδοθεί στις 31.12.2010, καταρτίζεται ανά Νομαρχία πρόγραμμα με το οποίο καλούνται όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα.
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι οριακές τιμές εκπομπών καυσαερίων των δικύκλων, η μεθοδολογία ελέγχου, η μορφή και το περιεχόμενο της ΚΕΚ των δι­κύκλων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 363/1995 (ΦΕΚ 193/Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός δέκα (10) ημερών.
 3. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
 4. 3 Όταν, κατά τον έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου, διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, ο έλεγχος καυσαερίων είναι ανέφικτος, με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, τότε ακυρώνεται η ΚΕΚ αν υπάρχει Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός δέκα (10) ημερών.
 5. Τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 4 του π.δ. 363/1995 ύψους δέκα χιλιάδων και πενήντα χιλιάδων δραχμών αναπροσαρμόζονται, αντιστοίχως, σε πενήντα και τριακόσια ευρώ.
4.  
  Η παράγραφος 1.6 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 1.6 Έως ότου επεκταθεί ο θεσμός της ΚΕΚ σε όλη τη χώρα, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ, εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε νομό στον οποίο ισχύει ο θεσμός της ΚΕΚ και το ελεγχόμενο όχημα έχει ταξινομηθεί επίσης σε νομό που ισχύει ο θεσμός της ΚΕΚ Στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Άρθρο 6
1.  
  Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες:
 1. σε συνεργεία συνήθων οχημάτων (επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων) μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων, και
 2. σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων
2.  
  Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων, στα οποία εντάσσονται και τα συνεργεία μικροεπισκευών (όπως αποκατάστασης σημειακών ή τοπικών φθορών της βαφής) επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, και τα συνεργεία εγκατάστασης συστημάτων αερίων, υγραερίων ή εναλλακτικών καυσίμων, ιδρύονται, μετεγκαθίστανται και λειτουργούν μέσα σε περιοχές, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης ή όπου δεν απαγορεύεται ρητά από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων είτε γενικώς είτε συγκεκριμένης ειδικότητας. Συγκεκριμένα η θέση είναι κατάλληλη όταν βρίσκεται μέσα:.
 1. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου έχει καθορισθεί με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, κατά τα άρθρα 3 και 4 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ΄) ή χρήση «Κατοικία Γενική» (ΚΓ) ή «Πολεοδομικό Κέντρο» (ΠΚ) του πίνακα Ι του άρθρου 2 του π.δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α΄), ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκαν οι περιοχές αυτές στο σχέδιο πόλεως.
 2. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης.
 3. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την 13.6.1997 (ημερομηνία ισχύος του ν. 2508/1997), ισχύουν οι δεσμεύσεις του ΓΠΣ.
 4. Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφισταμένων της 16.8.1923 σύμφωνα με το π.δ. 2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138/Δ΄) και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όριά τους, όπως επίσης και σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ΄), και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια αυτών.
 5. Στις περιοχές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων
3.  
  Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων), όπως επίσης και συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων, στις ακόλουθες περιοχές:
 1. Σε περιοχές Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) – Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) και ΒΙΟ.ΠΑ. - ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση, των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, σε περιοχές χρήσης γης «Επαγγελματική Εγκατάσταση Μη Ιδιαιτέρως Οχλούσα» (ΕΜ) και «Επαγγελματική Εγκατάσταση Οχλούσα» (ΕΟ), του πίνακα Ι του άρθρου 2 τουπ.δ. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α΄), σε Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) και Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ.) του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α΄), σε κάθε μορφής επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων και σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιοτεχνιών – βιομηχανιών χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης.
 2. Σε περιοχές χονδρεμπορίου του άρθρου 7 του π.δ. 23.2.1987 ή όπου σε προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση προβλέπεται χρήση γης χονδρεμπορίου, εφόσον το συνεργείο αποτελεί υποστηρικτικό τμήμα της κύριας εμπορικής δραστηριότητας ολοκληρωμένης μονάδας που περιλαμβάνει έκθεση, ανταλλακτικά και συναφή είδη (αξεσουάρ) ή ελαστικά και σώστρα (ζάντες) αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
 3. Σε περιοχές εκτός σχεδίου που έχουν καθορισθεί Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή άλλες ρυθμίσεις και στις οποίες προβλέπεται η χρήση της περιοχής βιομηχανική ή βιοτεχνική ή χονδρεμπορίου
 4. Σε περιοχές εκτός σχεδίου όλης της χώρας που δεν έχουν καθορισθεί ως ΖΟΕ, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές Νatura κ.λπ.) και επιτρέπεται η χρήση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.
4.  
  Απαγορεύεται η εγκατάσταση συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και μεγάλων και βαρέων οχημάτων εντός των ορίων των προ του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων παραδοσιακών οικισμών ή οικισμών χαρακτηρισμένων ως ιστορικών τόπων.
5.  
  Για τη χορήγηση της οικείας πολεοδομικής άδειας στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και οι ολοκληρωμένες μονάδες (καθετοποιημένα συγκροτήματα) εμπορίας και επισκευής τους, θεωρούνται ως επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων θεωρούνται ως ανήκοντα στα κτίρια χρήσης «Βιομηχανία – Βιοτεχνία» και εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ΄), όταν ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.
6.  
  Για την ίδρυση συνεργείων της παραγράφου 5 σε υπόγειους χώρους πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι χώροι κύριας χρήσης και να υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης
Άρθρο 7 "Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίαςστις πολεοδομικές απαιτήσεις"
1.  
  Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης, για τα συνεργεία εκείνα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης πριν από την ισχύ των νέων πολεοδομικών διατάξεων, προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης μέχρι του τελικού σταδίου. Εάν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η απομάκρυνση των συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, αυτά απομακρύνονται σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία ισχύος της σχετικής διάταξης. Ειδικότερα: α) Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό απομάκρυνση συνεργείων ή επιλεκτικός (χωρικά ή κατά ειδικότητα) περιορισμός τους ή απαγόρευση της ίδρυσής τους ή απαγόρευση της κτιριακής επέκτασής τους, για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου. β) Σε περίπτωση απαγόρευσης ίδρυσης και λειτουργίας νέων συνεργείων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή οικεία βούληση με σύμφωνη γνώμη του Δήμου, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νομίμως υφισταμένων, με άδεια λειτουργίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου συνεργείων στα όρια του ίδιου δήμου ή κοινότητας, εκτός από τις περιοχές «αμιγούς κατοικίας», υπό την προϋπόθεση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του προϋπάρχοντος συνεργείου. Ως νομίμως υφιστάμενα συνεργεία νοούνται εκείνα που διαθέτουν άδεια ίδρυσης ή άδεια ορισμένου χρόνου κατά την έκδοση της οποίας επιτρεπόταν, από τις ισχύουσες χρήσεις γης, η λειτουργία συνεργείου στην περιοχή.
Άρθρο 8
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι ασφάλειας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, όπως των πρατηρίων καυσίμων, των συνεργείων, των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των Εμπορευματικών Σταθμών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας
2.  
  Στα συνεργεία που περιλαμβάνουν την ειδικότητα των μηχανικών μερών ή και των ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων, καθώς και στα συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής δυναμομέτρησης των κινητήρων των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος και η θέση εγκατάστασης, η τοποθέτηση και λειτουργία των συσκευών και συστημάτων δυναμομέτρησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνοι βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής, συγκρότημα ζυγοστάθμισης, συγκρότημα ευθυγράμμισης, πλυντήριο αυτοκινήτων, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας μία ή περισσότερες θέσεις, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, όπως οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α΄) κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων. 4.
Άρθρο 9
1.  
  Η περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων
2.  
  Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων με αέρια καύσιμα (συνεργεία αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 τετραγωνικά μέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου ή ορόφου. Επίσης απαγορεύεται η ύπαρξη υπόγειας τάφρου επιθεώρησης.
3.  
  Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄), καθώς και οι σχετικές άδειες λειτουργίας συνεργείων υγραερίου αυτοκινήτων που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
4.  
 1. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση και αντικατάσταση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων
 2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:
 3. α) οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου υγραερίου αυτοκινήτων σε αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου για την κίνηση αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τουπ.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 10
1.  
  Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LΡG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LΡG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LΡG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (Α΄218), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β΄155), όπως ισχύει.
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, εφόσον η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LΡG) είναι μέχρι και 18m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
2.  
 1. Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LΡG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.
Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LΡG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α΄), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.
Για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LΡG) εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το π.δ. 1224/1981 ή το β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως τα τελευταία ισχύουν.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LΡG), υπό τους όρους του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως ισχύει, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου.
3.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Οι αποστάσεις ασφαλείας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, στις οποίες περιλαμβάνονται εφεξής και αυτές από τις συσκευές διανομής φυσικού αερίου, ορίζονται σε πέντε μέτρα (5,00 μ.).
 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και τοποθέτησης των δεξαμενών, καθώς και κάθε άλλη τεχνική προδιαγραφή για τις περιπτώσεις εγκατάστασης των δεξαμενών με χωρητικότητα έως και 18m3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ, ΦΕΚ 210/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄), επεκτείνονται και στις υπόγειες δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών μεγάλου μεγέθους με αντλίες και πρατηρίων υγραερίου (LΡG) μικτών ή αμιγών και αερίων καυσίμων.
5.  
  Η μέγιστη συνολική επιφάνεια συνεργείων τοποθέτησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα που βρίσκονται εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών, όπως ορίζεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως ισχύει, καταργείται.
6.  
  Οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LΡG) μικτών και αμιγών, αερίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 3054/ 2002 (ΦΕΚ 230/Α΄), όπως ισχύει, και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αγορανομικές διατάξεις, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄), η δε θέση τους εμφαίνεται και καθορίζεται σε σχέδια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, που συντάσσονται από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
8.  
  Η προθεσμία για την προσαρμογή στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α΄) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ επιτρέπεται σε περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας, οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του από 23.2/6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 66/Δ΄), καθώς και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμού οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντάσσονται στην κατηγορία των «χαμηλής όχλησης» εγκαταστάσεων.
2.  
  Άδειες ίδρυσης, οικοδομής και λειτουργίας ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έχουν εκδοθεί νομίμως πριν από την ισχύ της παρούσας διάταξης σε περιοχές γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου διατηρούνται σε ισχύ και ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησής τους μέχρι και την άδεια λειτουργίας αυτών
Άρθρο 12
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), χώρων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη
2.  
  Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 21 του π.δ. 79/2004 παρατείνεται μέχρι 31.12.2014.
Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 21 του π.δ. 79/2004 παρατείνεται μέχρι 31.12.2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)
Άρθρο 13 "Ο ν. 3333/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο δ΄ ως εξής: 1 Εμπορευματικό Κέντρο δύναται να ιδρυθεί και να καταλαμβάνει περισσότερες από μία εκτάσεις, μη εφαπτόμενες μεταξύ τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις i) η μία εκ των εκτάσεων, στην οποία υφίσταται λιμάνι ή σιδηροδρομικός σταθμός ή αεροδρόμιο, μπορεί να είναι μικρότερη των 100 στρεμμάτων, ii) κάθε πρόσθετη έκταση να είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων, iii) να εξασφαλίζεται η βιώσιμη μεταφορική σύνδεση των εκτάσεων του Εμπορευματικού Κέντρου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, iν) όλες οι εκτάσεις του Εμπορευματικού Κέντρου να αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο Το σύνολο των εκτάσεων του Εμπορευματικού Κέντρου λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό της κατηγορίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Οι απαιτήσεις σε μεταφορικές υποδομές και στην εξασφάλιση προσβάσεων στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον σε μία από τις εκτάσεις που αποτελούν το ενιαίο λειτουργικό σύνολο του Εμπορευματικού Κέντρου.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εκτάσεις για τη σιδηροδρομική ή την οδική σύνδεση, για την ίδρυση, καθώς και για την επέκταση υφιστάμενου Εμπορευματικού Κέντρου, κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄), όπως ισχύουν Η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 2882/2001.
3.  
  Η περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 στην εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών και σχεδίων υποδομών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου οι οποίες συνδέονται με την επένδυση υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33 έως 42), όπως ισχύει Το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών της κατηγορίας αυτής ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο 50% των πραγματικών δαπανών .
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστασης και της υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου για τα οποία έχει ληφθεί επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκτός εάν πρόκειται για αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκατάστασης που παλαιώθηκε λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων ή για μεταβίβαση, ολική ή μερική, της εγκατάστασης σε νέο επενδυτή Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, η επιχορήγηση επιστρέφεται από τον επενδυτή στην αρμόδια για τη διαχείρισή της υπηρεσία.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου, για το οποίο έχει αποφασισθεί η επιχορήγηση, και την έκδοση της απόφασης έ-γκρισης περιβαλλοντικών όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 16, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί την επιλεγείσα Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου για τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 14 "Ο ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το Εμπορευματικό Κέντρο ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητάς του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά στη ΣΜΠΕ, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β΄), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για σχέδια ή προγράμματα εθνικού επιπέδου Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους.
3.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 εγκρίνεται η ΣΜΠΕ του Εμπορευματικού Κέντρου
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Η απόφαση της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου από την υποχρέωση τήρησης, όπου αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, των διαδικασιών αδειοδότησης για την υλοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του έργων και δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση των επί μέρους δραστηριοτήτων του, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των επί μέρους δραστηριοτήτων του Για έργα και δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ).
5.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Σε περίπτωση τροποποίησης έργου ή δραστηριότητας που προβλέπεται από την απόφαση ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου ή προσθήκης νέου έργου ή δραστηριότητας, εξετάζεται ύστερα από αίτηση της Εταιρείας του, συνοδευομένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η συμβατότητα της προτεινόμενης μεταβολής ή προσθήκης με την απόφαση ίδρυσης Αν διαπιστωθεί συμβατότητα, εκδίδεται τροποποιητική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον το Εμπορευματικό Κέντρο βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητάς του Εν συνεχεία τηρούνται και οι τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης για την τροποποίηση ή προσθήκη έργου ή δραστηριότητας, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
6.  
  Το εδάφιο γ.ββ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 καταργείται και αριθμείται το εδάφιο γ.γγ΄ ως γ.ββ΄.
7.  
  Η περ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 1 την καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης από άποψη χωροταξική και κυκλοφοριακή και τη δυνατότητα διασύνδεσής της με το μεταφορικό δίκτυο της χώρας και ιδιαίτερα με δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών (σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εγκαταστάσεις),
8.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Προκειμένου να εκταμιευθεί η επιχορήγηση, απαιτείται η έκδοση απόφασης ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου που έχει επιλεγεί, καθώς και η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και δραστηριότητες που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου ή που περιλαμβάνουν επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Για το σκοπό αυτόν η επιλεγείσα Εταιρεία υποβάλλει τις υπό στοιχεία ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 μελέτες και, μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, τη ΜΠΕ των ως άνω έργων και δραστηριοτήτων.
9.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Αν δεν μπορεί να εκδοθεί η απόφαση ίδρυσης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προηγούμενης παραγράφου εντός προθεσμίας που ορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται για τις επόμενες στη σειρά κατάταξης υποψήφιες Εταιρείες Εμπορευματικών Κέντρων Με απόφαση του Υ-πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των διαφόρων δικαιολογητικών κατά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει αυτό της αρχικής προθεσμίας.
10.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Ύστερα από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, συνάπτεται σύμβαση χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 15
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3446/ 2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου (ΜΚΕ) δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής του ΜΚΕ, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που συμμετέχει στο ΜΚΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1.26 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν πρόκειται για μεταφορά ραδιενεργών υλικών, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε όποιον συμμετέχει στη μεταφορά των υλικών αυτών.
Άρθρο 16
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών, και ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα, που αφορούν τον τρόπο εξέτασης και πιστοποίησης για τη χορήγηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες της απόφασης αυτής.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται τα παράβολα, ο προσδιορισμός του ύψους τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εγγραφή και φοίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.
2.  
  Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τουπ.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄).
Άρθρο 17
1.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 12 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3542/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
  Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 7 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) ημέρες και ο επιβάτης που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων ευρώ και, εφόσον πρόκειται για οδηγό, με επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Ειδικά για τους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 8 επιβάλλεται και η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα (30) ημέρες.
2.  
  Στην παράγραφο 26 του άρθρου 81 του ν. 2696/ 1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 3542/ 2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Προκειμένου για λεωφορεία και φορτηγά οχήματα, το διοικητικό πρόστιμο των ογδόντα (80) ευρώ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι στον οδηγό αυτού, εφόσον η παράβαση αφορά στον εφοδιασμό του οχήματος με τα κατάλληλα ελαστικά.
Άρθρο 18 "Θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση ειδικώνκατηγοριών υποψήφιων οδηγών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της υπουργικής απόφασης 58930/480/3.5.1999 (ΦΕΚ 526/Β΄), όπως ισχύει, των αναλφάβητων πολιτών για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης.
Άρθρο 19 "Επέκταση επαγγέλματος αυτοκινητιστήκαι οδικού μεταφορέα"
1.  
  Επιτρέπεται η απόκτηση δημόσιας χρήσης (ΔΧ) αυτοκινήτου οχήματος κάθε κατηγορίας, καθώς και η άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α΄), και από φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν ελληνική καταγωγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 20
1.  
  Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων (ΕΣΣ), εφεξής καλούμενο «Συμβούλιο», με έδρα την Αθήνα. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 το Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Φορέα της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και την έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
2.  
  Το Συμβούλιο εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχει λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία και δρα ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Υποδομής, την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, καθώς και οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης και φορέα κατανομής και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα συμφέροντα των οποίων θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Συμβούλιο
3.  
  Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και ένα μέλος προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και τα μέλη του πρέπει να διαθέτουν ειδική επιστημονική γνώση ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικονομικά θέματα ή στο αντικείμενο των μεταφορών ή του ανταγωνισμού. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Αν ο Πρόε­δρος ή μέλος του Συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, με όμοια κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται αντικαταστάτης.
4.  
  Το Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό δεύτερο (2ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ, σε άδεια που χορηγείται κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. α΄ του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α΄).
5.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι δεύτερου βαθμού δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση ή να έχουν οικονομικά συμφέροντα στον Διαχειριστή Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, κατασκευαστή ή προμηθευτή σιδηροδρομικών μέσων και συστημάτων όσο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για δύο (2) έτη από τη λήξη αυτής. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται την έκπτωσή τους αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχουν στο Συμβούλιο και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία ορίζει και τον αντικαταστάτη τους, χωρίς να αποκλείεται η πειθαρχική, η ποινική ή η αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.  
  Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου, συνιστάται Γραμματεία η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις ετήσιες ανάγκες του Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η λειτουργία, η στελέχωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση της Γραμματείας αυτής.
7.  
  Το Συμβούλιο για την υποβοήθηση του έργου του δύναται να απευθύνεται σε νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
8.  
  Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου καταβάλλονται αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως ισχύει. Στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003.
9.  
  Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και άλλες δαπάνες καταβάλλονται στους δικαιούχους μέλη του Συμβουλίου, προσωπικό, συμβούλους κ.λπ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εντός έξι (6) μηνών από τη σύστασή του υποβάλλει σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου, τα αντικείμενα ευθύνης που είναι δυνατόν να κατανεμηθούν μεταξύ των μελών και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του Συμβουλίου. Ιδίως ρυθμίζονται οι όροι και οι διαδικασίες άσκησης προσφυγών, επικοινωνίας, παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων. Ο Διαχειριστής Υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στο Συμβούλιο στοιχεία σχετικά με την άσκηση του έργου του.
11.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ή από τον Κανονισμό Λειτουργίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄).
12.  
  Το Συμβούλιο δημοσιεύει ετήσια έκθεση εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους για τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την εξέλιξη της αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, τις σημαντικές μεταβολές στις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, τους κανόνες και όρους εποπτείας και τη νομοθετική και διοικητική ρύθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση κατατίθεται και στην αρμόδια Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
13.  
  Το Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά την αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, να επιβάλλει στον Διαχειριστή Υποδομής και στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κυρώσεις και πρόστιμα. Το είδος των κυρώσεων, το ύψος των προστίμων, το οποίο κυμαίνεται από χίλια έως ένα εκατομμύριο ευρώ, και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
14.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ειδικές και κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διαφορετικών ρυθμίσεων
15.  
  Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου, και το αργότερο μέχρι 31.12.2008, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ημερομηνίες, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών παραμένει Ρυθμιστικός Φορέας και Φορέας Χορήγησης αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 21
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων, εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», για τη διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, με έδρα την Αθήνα. Η Επιτροπή έχει λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.  
  Η Επιτροπή είναι λειτουργικά και οργανωτικά ανεξάρτητη ως προς τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής και κοινοποιημένο οργανισμό και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα συμφέροντα των οποίων θα μπο- ρούσαν να έλθουν σε σύγκρουση με την αποστολή που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Επιπλέον, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών και από οποιονδήποτε σιδηροδρομικό ρυθμιστικό φορέα.
3.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επιστημονική γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς που συντελούν στο έργο της Επιτροπής, όπως στο δίκαιο μεταφορών, στους κανόνες ασφαλείας μεταφορών, στις σιδηροδρομικές υποδομές και στη λειτουργία και διαχείριση της κυκλοφορίας. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, με όμοια απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο αντικαταστάτης.
4.  
  Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό δεύτερο (2ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, σε άδεια που του χορηγείται κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. Α΄ του ν. 1268/ 1982 (ΦΕΚ 87/Α΄). Τα μέλη επίσης είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
5.  
  Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για δύο (2) έτη από τη λήξη της, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση ή να έχουν οικονομικά συμφέροντα σε διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, κατασκευαστή ή προμηθευτή σιδηροδρομικών μέσων και συστημάτων. Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται την έκπτωσή τους αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχουν και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία ορίζει και τον αντικαταστάτη τους, χωρίς να αποκλείεται η πειθαρχική, ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.  
  Για τη διοικητική υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Υπηρεσιακή Μονάδα στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, εφεξής κα- λούμενη «Γραφείο». Το Γραφείο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου, στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενό του. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων τοποθετούνται στο ανωτέρω Γραφείο οι υπάλληλοι που το στελεχώνουν. Η αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού συνίσταται αποκλειστικά στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
7.  
  Η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της δύναται να απευθύνεται σε νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
8.  
  Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί άτομα καταλλήλως εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα για την υποστήριξη της διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, τα οποία καλούνται Διερευνητές Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, εφεξής καλούμενα «Διερευνητές». Οι Διερευνητές αυτοί δύνανται, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, να συμμετέχουν με τα μέλη της Επιτροπής στη διεξαγωγή έρευνας ατυχήματος. Η εκπαίδευση, τα προσόντα και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα άτομο να επιλεγεί ως Διερευνητής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός οκτώ (8) μηνών από τη σύσταση της Επιτροπής. Στο διάστημα αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών προτάσεις για την εκπαίδευση και την εξέταση των υποψήφιων Διερευνητών.
9.  
  Ο Πρόεδρος εντός έξι (6) μηνών από τη σύσταση της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
10.  
  Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄).
11.  
  Το πόρισμα της Επιτροπής, για κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα που διερευνά, παραδίδεται από τον Πρόεδρό της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
12.  
  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδομής και, όποτε ενδείκνυται, η Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στην Επιτροπή τα ατυχήματα και τα συμβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται αμέσως στις αναφορές αυτές και να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την έναρξη της έρευνας το αργότερο εντός μίας (1) εβδομάδας, αφού λάβει την αναφορά σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα ή συμβάν.
13.  
  Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και λοιπά, καταβάλλονται στους δικαιούχους, μέλη της Επιτροπής, Διερευνητές, τεχνικούς συμβούλους κ.λπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και καθορίζονται οι κατ’ αποκοπή αμοιβή τους για κάθε έρευνα που διενεργούν, καθώς και το ύψος της αμοιβής των τεχνικών συμβούλων.
Άρθρο 22 "Έργα του Εθνικού ΔιαχειριστήΣιδηροδρομικής Υποδομής ΑΕ"
1.  
  Τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν επί θεμάτων έργων ή μελετών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ Α.Ε.) δύνανται να αποφασίζουν ή να γνωμοδοτούν επί θεμάτων έργων ή μελετών της εταιρίας «Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής ΑΕ» (ΕΔΙΣΥΑΕ). Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα όργανα αυτά και το έργο τους.
Άρθρο 23
1.  
 1. Οι άδειες οδήγησης ντηζελαμαξών και αυτοκινηταμαξών, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
 2. Φ4/816/21/04 (ΦΕΚ 31/Β΄) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξισώνονται και θεωρούνται ισότιμες με τις άδειες βοηθού μηχανοδηγού Α΄, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18834/301/82 (ΦΕΚ 413/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εργασίας.
 3. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών, με την εξίσωσή τους, εντάσσονται πλήρως στον κλάδο έλξης όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 13 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α΄) και ισχύουν και γι’ αυτούς οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα που απορρέουν από τους ισχύοντες κανονισμούς του κλάδου αυτού.
 4. Οι παραπάνω οδηγοί, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια Μηχανοδηγού, υποβάλλονται σε εκπαίδευση για εκατό (100) εργάσιμες ημέρες στο σύνολο του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και στο σύνολο της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και σε εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 18834/ 301/82 (ΦΕΚ 413/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
 5. Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ από 21 Μαΐου 2007
2.  
  Υπάλληλοι της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ, που συγχωνεύτηκε, δι’ απορροφήσεως με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, δύνανται να μεταταχθούν με τη διαδικασία του άρθρου 53 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΣΕ, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α΄) στον κλάδο του προσωπικού έλξης, εφόσον πληρούν τις ειδικότερες παρακάτω προϋποθέσεις την ημέρα έκδοσης της ανακοίνωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α΄):.
 1. έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και
 2. είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυμνασίου.
 3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2671/1998 και της κοινής υπουργικής απόφασης 18834/301/1982 (ΦΕΚ 413/Β΄) που αφορά στα προσόντα υποψήφιων μηχανοδηγών, όπως ισχύει σήμερα.
 4. Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ από 7 Φεβρουαρίου 2008.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 24
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3109/2003, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: 1 Οι δήμοι Βόλου – Νέας Ιωνίας, 2 Οι δήμοι Κατερίνης – Παραλίας
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω.
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3109/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 21, όπως ισχύει, ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός ΕΔΧ αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του ΕΔΧ αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του ΕΔΧ αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 διοικητικό πρόστιμο ως εξής
 1. για πρώτη φορά, τετρακόσια ευρώ,
 2. για δεύτερη φορά, επτακόσια ευρώ,
 3. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια ευρώ.
5.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 3109/2003 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Αν ο οδηγός είναι και κύριος του ΕΔΧ αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100%, και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται σε αυτόν, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20, διοικητικό πρόστιμο ως εξής 1 για πρώτη φορά, εξακόσια ευρώ, 2 για δεύτερη φορά, χίλια ευρώ, 3 για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια οκτακόσια ευρώ. 4 Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
6.  
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του ν. 3109/2003 διαγράφεται.
7.  
  Το άρθρο 18 του ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 18
  1.  
   Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
  2.  
   Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για πέντε (5) επιπλέον της παραγράφου α΄ πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.
  3.  
   Οριστικά, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για τρίτη φορά με επιπλέον πέντε (5) όπως παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα στο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης και σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 17.
  1.  
   Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ με απόφαση του οικείου Νομάρχη ανακαλείται
8.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του π.δ. 363/1995 (ΦΕΚ 193/Α΄), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3109/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
  Εφόσον ο έλεγχος γίνεται σε ΕΔΧ αυτοκίνητο και, κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, παραδοθεί στον οδηγό του οχήματος αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για ανεφοδιασμό Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος και αποδίδονται με την προσκόμιση της νέας ΚΕΚ. Αρμόδια για την αφαίρεση όργανα είναι αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.
9.  
  Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 του ν. 3109/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισμός λειτουργίας του, οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές, η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10.  
  Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των κατοίκων τοπικού διαμερίσματος δήμου, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, απαλλοτριώσεων ή για κάθε λόγο ανωτέρας βίας, σε άλλα τοπικά διαμερίσματα του ίδιου ή άλλου δήμου, παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου μεταφοράς της έδρας σε άλλο τοπικό διαμέρισμα ή στην έδρα του ίδιου Δήμου
11.  
  Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού, εξαιρουμένου του νομού Αττικής, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών, χωρίς μετρητή (λιμουζίνα). Η κυκλοφορία και το μεταφορικό έργο αυτών διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ/123020/1963 (ΦΕΚ 156/Β΄) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο αριθμός των ΕΔΧ αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής που απαιτείται να τεθεί σε κυκλοφορία κατά νομό, τα προσόντα των οδηγών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
12.  
  Η δεύτερη παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄) αναριθμείται σε 9 και οι παράγραφοι 9 και 10 λαμβάνουν αντίστοιχα αριθμό σειράς 10 και 11.
Άρθρο 25
1.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τετραετή θητεία Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενι-αίο ψηφοδέλτιο Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται 1 ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου, 2 ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και 3 ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄, που έχει ως εξής:
 1. Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό.
3.  
  Το άρθρο 28 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 28
  1.  
   Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ καταβάλλεται μηνι-αία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΤΕΛ και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
  2.  
   Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δύο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία, για όσα ΚΤΕΛ έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους πάνω από τριάντα πέντε (35) λεωφορεία. Για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους δώδεκα (12) μέχρι τριάντα πέντε (35) λεωφορεία, το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ως άνω μισθού και για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους κάτω από δώδεκα (12) λεωφορεία στο τριάντα τοις εκατό (30%) του ίδιου μισθού.
  3.  
   Οι μετά την 31.12.1984 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ΚΤΕΛ 1% της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μισθών της παραγράφου 2 του παρόντος κατά περίπτωση.
  4.  
   Οι μετά την 31.12.1995 διατελέσαντες Πρόεδροι των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών των ΚΤΕΛ ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ, του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Συν Π.Ε., του Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας Συν Π.Ε. και του ΚΣΑΥΛΕ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων αυτών. Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθού Προέδρου ΚΤΕΛ, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.
  5.  
   Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Προέδρους των ΚΤΕΛ Α.Ε.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2963/2001 προστίθεται περίπτωση γ΄ που έχει ως εξής: 1 σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας του λεωφορείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.
5.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3446/ 2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στα λεωφορεία και επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα.
Άρθρο 26
1.  
  Οι απασχολούμενοι ως οδηγοί της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ανανεώσουν την ειδική άδεια οδήγησης για δύο επιπλέον έτη. Η ανανέωση αυτή γίνεται μετά από γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζεται στο π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄). Η δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει και να αποφανθεί το αργότερο εντός τριμήνου από την κατάθεση αίτησης ανανέωσης της άδειας του αιτούντος, κατά τη διάρκεια του οποίου τριμήνου παρατείνεται η ισχύς της υπάρχουσας άδειας.
2.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2996/1999, ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύει, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για είκοσι (20) ημέρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 27
1.  
  Συνιστάται επταμελής Ειδική Επιτροπή με αποστολή την αναμόρφωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/ 1988, ΦΕΚ 250/Α΄) σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
2.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και αποτελείται από:
 1. Τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία ή εν συντάξει, ως Πρόεδρο
 2. Τον Νομικό Σύμβουλο, που υπηρετεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή άλλο μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο
 3. Δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), το ένα με ειδίκευση στο Δίκαιο των Μεταφορών και το άλλο με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με επιθυμητή εξειδίκευση στο δίκαιο αεροπορικών μεταφορών
 4. Δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),εν ενεργεία, ειδικευμένους σε αντικείμενα που ρυθμίζει ο Κώδικας.
 5. Έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο εν ενεργεία ή εν συντάξει αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Ελεγκτή Αεράμυνας και εξειδίκευση στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας, εναέριου χώρου και αεροδρομίων ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 6. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλληλος της ΥΠΑ, πτυχιούχος Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμου Ιδρύματος.
3.  
 1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται κατά περίπτωση να καλεί εκπροσώπους Υπουργείων και άλλους εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, προκειμένου να εκφέρουν τη γνώμη τους – χωρίς δικαίωμα ψήφου – επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους
 2. Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση του έργου της, θα εξετάσει και το έργο που καταρτίσθηκε από την προη-γούμενη Επιτροπή, που συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄) και συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις Δ10/Α/25887/1776/4.7.2002 (ΦΕΚ 889/Β΄) και Δ10/10/44234/ 3025/4.7.2002 (ΦΕΚ 1464/Β΄) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4.  
  Η Επιτροπή οφείλει, εντός έξι (6) μηνών από τον ορισμό των μελών της, να ολοκληρώσει το προσχέδιο του Κώδικα. Το προσχέδιο, με μέριμνα του Προέδρου, διαβιβάζεται στον Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος οφείλει να διατυπώσει παρατηρήσεις μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του προσχεδίου. Στη συνέχεια με μέριμνα του Προέδρου το προσχέδιο προωθείται:.
 1. Στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό αυτόν
 2. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των σχολίων και παρατηρήσεων η Επιτροπή υποβάλλει το οριστικό σχέδιο Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΥΠΑ.
6.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρατείνει το χρόνο περάτωσης του έργου της Επιτροπής μέχρι τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου της
Άρθρο 28 "Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου"
1.  
  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης των μελετών και περαιτέρω υλοποίησης του έργου «Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου» που θα κατασκευασθεί στο Καστέλλι του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Οι σχετικές αρμοδιότητες, που αναφέρονται σε εκκρεμείς συμβάσεις, καθώς και διαδικασίες ανάθεσης, μεταβιβάζονται από την 1.5.2008 στο ως άνω Υπουργείο, το οποίο αποτελεί από τότε και στο εξής την αναθέτουσα αρχή και εργοδότη των συμβάσεων. Με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών ή συναφών υπηρεσιών.
Άρθρο 29 "Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτωνκαι Ασφάλειας Πτήσεων"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄) προστίθενται περιπτώσεις ως εξής: η. ηλεκτρονική ή πληροφορική θ. μετεωρολογία ι. ιατρική.
Άρθρο 30
1.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 τουν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄) τροποποιείται από ισχύος του ν. 2912/2001 ως εξής: Οι αποσπάσεις της παρούσης παραγράφου δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρωση των αντιστοίχων οργανικών θέσεων της Μονάδος από μόνιμο προσωπικό.
2.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2912/2001 αναριθμείται σε παράγραφο 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8 1 Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται στη Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων λαμβάνουν τις αποδοχές του Μέρους Α΄ του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και το ειδικό επίδομα της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄). 2 Για τους μετατασσόμενους εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄).
Άρθρο 31 "Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότηταςκαι Ελβετικής Συνομοσπονδίας"
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: α. Για επιβάτες με τελικό προορισμό αερολιμένες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, τέλος δώδεκα (12) ευρώ. β. Για επιβάτες με τελικό προορισμό αερολιμένεςχωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Ελβετικής Συνομοσπονδίας, τέλος είκοσι δύο (22) ευρώ.
Άρθρο 32 "Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού"
1.  
  Στο άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ125/Α΄) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Αερολιμένων και των Ραδιοβοηθημάτων της χώρας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
Άρθρο 33 "Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της ΥΠΑ"
1.  
  Στην παράγραφο Β3 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Επίσης στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνεται η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις τουν.δ. 2900/1954 (ΦΕΚ 153/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 512/1970 (ΦΕΚ 91/Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 "Ρυθμίσεις για το προσωπικό του ΟΑΣΑκαι των ΕΦΣΕ"
1.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων» (ΦΕΚ 283/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20, που έχει ως εξής:
  Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού κίνησης και τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) σε άλλο φορέα, εφόσον αυτή επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή γενικών διατάξεων, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα στον οποίο ο προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλος ανήκει.
Άρθρο 35
1.  
 1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως καθηγητές αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ. και έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι 30.9.2007, προσλαμβάνονται εφεξής, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ως αναπληρωτές στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ., με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική προϋπηρεσία σε αυτές και σε ποσοστό 50% των εκάστοτε προκηρυσσόμενων θέσεων καθηγητών.
 2. Κατ’ εξαίρεση, όσοι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ. κατά τις εκπαιδευτικές περιόδους 2006-2007 και 2007-2008, εμπίπτουν στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1α, ανεξάρτητα από τη συνολική τους προϋπηρεσία.
2.  
 1. Από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου 2008 – 2009 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών τεχνικών θεμάτων σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ. πραγματοποιούνται ως εξής:.
  • σε ποσοστό 60% από εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3105/2003,.
  • σε ποσοστό 40% από τους εκπαιδευτικούς της παρ.1 του παρόντος άρθρου, με σειρά που εξαρτάται από τη συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους στον Οργανισμό.
 2. Κατ’ εξαίρεση, όσοι εκπαιδευτικοί τεχνικών μαθημάτων, είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών που έχει καταρτιστεί επί τη βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 3105/2003 και έχουν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή εκπαιδευτικού τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έχοντας υπηρετήσει τουλάχιστον μια εκπαιδευτική περίοδο κατά την τελευταία τριετία (2005-2008) και έως 30.9.2008, διορίζονται κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο κατά τη σειρά προϋπηρεσίας όπως αναγράφονται στον πίνακα, το αργότερο μέχρι την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013.
 3. Οι εναπομένουσες θέσεις καταλαμβάνονται όπως περιγράφεται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 36
1.  
  Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων.
Άρθρο 37
1.  
  Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) παρατείνεται μέχρι 31.12.2011.
Άρθρο 38
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του ν. 3074/ 2002 (ΦΕΚ 296/Α΄) εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Άρθρο 39
1.  
  Η διάταξη του δέκατου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Μετατάξεις προσωπικού από οργανισμούς ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται εκάστοτε, ή από δημόσιες επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισηγμένες ή μη, προς τον ΟΣΕ ή τις επιχειρήσεις και εταιρείες της παρούσας περιπτώσεως, πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 προστίθενται νέες περιπτώσεις υπό στοιχεία ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής: 1 Αποσπάσεις του προσωπικού των εταιρειών που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται εκάστοτε ή των δημόσιων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προς τον ΟΣΕ ή προς τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, πραγματοποιούνται με αποφάσεις των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ή των επιχειρήσεων αυτών.»« 2 Κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση των οικείων Υπουργών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των ΟΤΑ, προς τον ΟΣΕ ή προς τις με αυτόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων Για τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007.»« 3 Για τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων συμβούλων, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από τον ΟΣΕ, για την επίτευξη των σκοπών του, εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α΄).
3.  
  Στο άρθρο 6 του ν.δ. 674/1970 (ΦΕΚ 192 Α΄ - Διόρθ. Ημαρτ. 232/Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής: 3 1 Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να αναθέτει στην εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με βάση την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, κάθε φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των δραστηριοτήτων του Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 (ΦΕΚ 192 Α΄ - Διόρθ. Ημαρτ. 232/Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 οι οποίες έχουν ως εξής: 4 1 Οι αρμοδιότητες κατασκευής και συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής και των επ’ αυτής συστημάτων και των λοιπών σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εκχωρούνται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με βάση την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου Ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι εκχώρησης καθορίζονται με συμβάσεις μεταξύ της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ή του «ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Στο αντικείμενο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» περιλαμβάνεται η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση, επίβλεψη, παρακολούθηση, εξοπλισμός, οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και των λοιπών εγκαταστάσεων, που αφορούν στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνι-κούς πόρους ή από δανεισμό ή με αυτοχρηματοδότηση και η διαχείριση της κυκλοφορίας επί της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και η, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων. 3 Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) και η ιδρυθείσα από αυτόν εταιρεία «ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς αντάλλαγμα, στην εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από συμβάσεις «έργων» Ως «έργο» νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», όπως τούτο περιγράφεται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου Η «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» υποκαθιστά τις προαναφερόμενες εταιρείες (Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΕΔΙΣΥ Α.Ε.) σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των «έργων» και των εγγυητικών επιστολών Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» υποχρεώσεις των προαναφερόμενων εταιρειών (Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΕΔΙΣΥ Α.Ε.) από συμβάσεις εκτελούμενων «έργων», που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των «έργων» από την εταιρεία Ο τρόπος και οι όροι παραχώρησης και μεταβίβασης των «έργων» καθορίζονται με συμβάσεις μεταξύ των «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», «ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5 Η «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ασκεί αποκλειστικώς τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη, που δεν συνιστά εκποίηση, στο όνομά της Τα προς διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακίνητα, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, εκ μέρους της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», καθώς και οι οικονομικοί όροι των σχέσεων, για τις παραπάνω αιτίες, μεταξύ των εταιρειών αυτών, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με συμβάσεις, που υπογράφονται μεταξύ «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Με τις ίδιες συμβάσεις, μεταβιβάζονται στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» που απορρέουν από τις υφιστάμενες μισθωτικές ή άλλες έννομες σχέσεις της, τα οποία προέρχονται από την άσκηση των δικαιωμάτων κυριότητάς της επί των ακινήτων της Από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλες τις παραπάνω, μετά τρίτων, έννομες σχέσεις της, από την «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε αυτές, στο όνομα της οποίας συνεχίζονται, τυχόν εκκρεμείς δίκες ή εκτελούνται δικαστικές αποφάσεις.
Άρθρο 40
1.  
  Στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄) προστίθεται νέο άρθρο 14Α το οποίο έχει ως εξής: 14Α εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων 1 Δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες σωρευτικά 1 αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα στη διάρθρωση της δομής των ιδίων κεφαλαίων τους ή παρουσιάζουν έκδηλη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ή έχουν ίδια κεφάλαια τα οποία με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό έχουν απομειωθεί τόσο ώστε να συντρέχει νόμιμη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, και 2 έχουν λάβει στο παρελθόν κρατικές ενισχύσεις με αποτέλεσμα η περαιτέρω ενίσχυσή τους από το Ελληνικό Δημόσιο να αντίκειται στις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, είναι δυνατόν να τεθούν υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα Στην περίπτωση αυτή διορίζεται εκκαθαριστής Εκκαθαριστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποδείξουν οι αιτούντες την εκκαθάριση, οι οποίοι συνυποβάλλουν στο αρμόδιο κατά την επόμενη παράγραφο δικαστήριο δήλωση του προτεινόμενου εκκαθαριστή ότι αποδέχεται την υπόδειξή του ως εκκαθαριστή. 2 Τη θέση επιχείρησης της παραγράφου 1 σε ειδική εκκαθάριση ζητούν είτε α) πιστωτές οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των κατά της επιχείρησης υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται νομίμως στο τελευταίο, πριν από την αίτηση, νόμιμα καταχωρημένο υπόλοιπο πιστωτών στο γενικό καθολικό και ελλείψει τούτου ή εν περιπτώσει μη νομίμου τηρήσεώς του, όπως αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο, εφόσον μεταξύ των πιστωτών αυτών περιλαμβάνεται κατά το ήμισυ τουλάχιστον των απαιτήσεων το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής είτε β) το Ελληνικό Δημόσιο ή πιστωτές της επιχειρήσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή πιστωτές οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως είτε γ) εταίροι ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, εφόσον μεταξύ αυτών συμμετέχει κατά το ήμισυ τουλάχιστον το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης. 3 Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως της παραγράφου 2 ορίζεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τέσσερις ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως Το Εφετείο δικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Οι τυχόν παρεμβάσεις ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι δε απαράδεκτες αν δεν ασκηθούν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν και σε περίπτωση νέου προσδιορισμού δικασίμου μετά από ματαίωση της συζήτησης κατά την αρχικά προσδιορισθείσα δικάσιμο Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο Η απόφαση του Εφετείου πρέπει να δημοσιευθεί μέσα σε τρεις ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο. 4 Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνιστά πάντως σε κάθε περίπτωση, για τον εκκαθαριστή και μόνο, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε συμβάσεως της επιχείρησης Ο εκκαθαριστής διοικεί, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την επιχείρηση Ο εκκαθαριστής μπορεί να αποφασίζει την άμεση διακοπή ή το σταδιακό περιορισμό ή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όπως και τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και με συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων, μπορούν, όλες ή μερικές από αυτές, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Εφετείου, κατά την κρίση του εκκαθαριστή και με αποφάσεις του εκκαθαριστή λαμβανόμενες προς το συμφέρον και τις ανάγκες της εκκαθάρισης, να λύονται με καταγγελία, ή και να αναστέλλονται, αζημίως για την επιχείρηση Στις περιπτώσεις αυτές προϋποτίθεται ότι θα υιοθετηθούν μέτρα, όπως τα όσα στο επόμενο εδάφιο αναφέρονται Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και ο εποπτεύων την επιχείρηση Υπουργός, με αποφάσεις τους οφείλουν να θεσπίζουν μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως ιδίως προγράμματα επιδότησης κατά της ανεργίας, παροχές για απώλεια εισοδήματος, εφάπαξ παροχές ή βοηθήματα, προγράμματα επιμόρφωσης, επανακατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, μεταφορά σε φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μοριοδότηση προς πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπέρ των εργαζομένων που συνδέονται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και υπέρ των εμμίσθων δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της επιχείρησης, των οποίων οι συμβάσεις λύονται ή αναστέλλονται κατά τα ανωτέρω, πλην περιπτώσεων καταγγελίας συμβάσεως για τέλεση ποινικού αδικήματος ή συνεπεία τελέσεως σοβαρής παραβιάσεως συμβατικής υποχρεώσεως Οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις μπορούν να θεσπίζουν τα ίδια μέτρα και για συμβάσεις οι οποίες λύθηκαν ή ανεστάλησαν σύμφωνα με τα παραπάνω έως και έξι μήνες πριν από τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση. 5 Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην πώληση ή εκμίσθωση, με έναν ή και περισσότερους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, του συνόλου ή επί μέρους στοιχείων που συνθέτουν το ενεργητικό της επιχείρησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως απαιτήσεις, δικαιώματα, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, λογότυποι, διακριτικά γνωρίσματα και εμπορική επωνυμία Οι δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο υπαγορεύεται από τις ανάγκες της εκκαθάρισης και το συμφέρον της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης για χρονικό διάστημα όχι πέραν των έξι μηνών και χωρίς δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό Οι μισθώσεις αυτές είναι δυνατόν να ανανεώνονται άλλη μία φορά εφόσον συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι. 6 Αμελλητί μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου με την οποία τίθεται η επιχείρηση σε ειδική εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά της πωλούμενης επιχείρησης στο σύνολό της ή περισσότερες προσκλήσεις για επί μέρους στοιχεία του ενεργητικού της ή κλάδων της, τη σύνθεση των οποίων καθορίζει ο εκκαθαριστής κατά την κρίση του Κάθε πρόσκληση περιέχει σύντομη γενική περιγραφή της επιχείρησης και των πωλούμενων στοιχείων του ενεργητικού της Με την πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να υποβάλουν εντός προθεσμίας είκοσι ημερών μη δεσμευτική έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος Η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο φορές στα κύρια φύλλα δύο τουλάχιστον ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και μιας ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και, εάν ο εκκαθαριστής το κρίνει απαραίτητο, και σε μια διεθνούς κυκλοφορίας οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην αλλοδαπή. 7 Ο εκκαθαριστής συντάσσει παράλληλα υπόμνημα προσφοράς, το οποίο περιέχει πλήρη περιγραφή της πωλούμενης επιχείρησης και της δραστηριότητας την οποία αυτή ασκεί και αναγράφει επιπλέον τα στοιχεία του ενεργητικού της, τα οποία σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση θα περιέλθουν στον αγοραστή που θα αναδειχθεί πλειοδότης, τους τυχόν όρους της πώλησης και γενικώς κάθε πληροφορία χρήσιμη για τους υποψήφιους αγοραστές Αντίγραφο του υπομνήματος προσφοράς παραδίδεται σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές Στα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν να παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες για την πωλούμενη επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα υποσχεθούν εγγράφως την τήρηση εχεμύθειας και γενικώς τη μη χρήση των ως άνω πληροφοριών Άρνηση της πληροφόρησης δικαιολογείται για σπουδαίο λόγο. 8 Μετά πάροδο τουλάχιστον τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της προσκλήσεως ενδιαφέροντος, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού Η διακήρυξη αυτή περιέχει 1 Την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή των επί μέρους στοιχείων, που απαρτίζουν το ενεργητικό της και τα οποία αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς. 2 Πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, ανεξαρτήτως συμμετοχής του ή όχι στη διαδικασία της παραγράφου 6, να παραλάβει από τον εκκαθαριστή το υπόμνημα προσφοράς, εφόσον δεν το έχει ήδη παραλάβει και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό και με όρους, που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη. 3 Τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται και κατώτατη τιμή προσφοράς. 4 Το ονοματεπώνυμο του επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές, τυχόν άλλους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισμού, την προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης, την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών κατά την οποία θα παρίσταται ο εκκαθαριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 9 Ο επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη κατάθεσης της κάθε προσφοράς και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφράγισης προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών και συντάσσει σχετική έκθεση, στην οποία προσαρτώνται όλες οι υποβληθείσες προσφορές Την έκθεση αποσφράγισης προσυπογράφει ο εκκαθαριστής και οι λοιποί παρόντες Επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης αποσφράγισης παραδίδεται αυθημερόν στον εκκαθαριστή Καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης αποσφράγισης. 10 Ο εκκαθαριστής εντός οκτώ ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσει και υποβάλλει σε όλους τους πιστωτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και επί τη αιτήσει του σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και προτείνει την κατακύρωση της πώλησης στον πλειοδότη Εφόσον εντός οκτώ ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση είτε το Δημόσιο είτε πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής συνάπτει με τον πλειοδότη ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού ή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που υποδείχθηκαν από τους παραπάνω πιστωτές και έγιναν δεκτοί από τον πλειοδότη Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ως πλειοδότης λογίζεται, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, εκείνος του οποίου η προσφορά εκρίθη από τον εκκαθαριστή και τους προαναφερθέντες πιστωτές ως η πλέον συμφέρουσα για τους δανειστές. 11 Το συνολικό ποσό, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβάλει στον εκκαθαριστή ο πλειοδότης, επέχει θέση πλειστηριάσματος του άρθρου 1004 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταθέσει αμελλητί εντόκως το εισπραττόμενο πλειστηρίασμα σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα Μετά την καταβολή του συμφωνηθέντος πλειστηριάσματος, ή του συμφωνηθέντος ως αμέσως καταβλητέου ποσού και εφόσον τηρήθηκαν στην τελευταία περίπτωση οι συμφωνηθέντες όροι εξασφαλίσεως πληρωμής του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί, ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου αντιστοίχως, είτε πράξη εξοφλήσεως είτε πράξη πιστοποιήσεως εκπληρώσεως των παραπάνω υποχρεώσεων του πλειοδότη Η πράξη αυτή στην οποία προσαρτάται η σύμβαση μεταβίβασης επέχει θέση περιλήψεως εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εφαρμόζονται επ’ αυτής αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας. 12 Η ανωτέρω πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αγοραστή, η οποία επέχει θέση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρών που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση. 13 Επί της μεταβιβάσεως του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού της επιχείρησης του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 479 και 939-946 του Αστικού Κώδικα. 14 Ο εκκαθαριστής, εντός δεκαπέντε ημερών από τη μεταβίβαση του ενεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία αθηναϊκή και μία της πρωτεύουσας του νομού της καταστατικής έδρας της επιχείρησης, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού 1346/2000 «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας» Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και αμέσως μετά τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση Οι δανειστές, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως 979 και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας αναγγελίας Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και η προθεσμία του ενός μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεών του αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης Με τον πίνακα γίνεται η κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος του πλειστηριάσματος που τυχόν έχει πιστωθεί Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα είναι το Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εκκαθαριστής Στη δίκη ενώπιον του Εφετείου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 663 - 676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 15 Εάν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ή αν πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δηλώσουν εγγράφως προς τον εκκαθαριστή, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 10 του παρόντος, ότι δεν θεωρούν καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ως συμφέρουσα για τους πιστωτές, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός δεκαπέντε ημερών νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. 16 Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3049/ 2002 (ΦΕΚ 212/Α΄). 17 Η στα πλαίσια και σε εκτέλεση της εκκαθάρισης μεταβίβαση ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια για τον αγοραστή Δ.Ο.Υ., εντός δέκα ημερών από την υπογραφή του, σε περίπτωση δε κατά την οποία για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων ή ολόκληρης της επιχείρησης ή των μετοχών απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε αρχής ή η διενέργεια γνωστοποίησης ή τήρησης της διαδικασίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και δεν απαιτείται γνωστοποίηση ή η τήρηση της σχετικής διαδικασίας. 18 Με την υπογραφή κάθε συμβάσεως συναπτόμενης στα πλαίσια και σε εκτέλεση της εκκαθάρισης του παρόντος άρθρου, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των μεταβιβαζόμενων κλάδων ή στοιχείων ενεργητικού Οι άδειες μεταβιβάζονται για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης ή κλάδου της, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη. 19 Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και ιδία σε περίπτωση μη τήρησης από τον εκκαθαριστή υποχρεώσεων και προθεσμιών του παρόντος άρθρου, το Εφετείο, μετά από αίτηση των προσώπων της παραγράφου 2 του παρόντος, προβαίνει σε άμεση αντικατάσταση του εκκαθαριστή και διορίζει ως εκκαθαριστή τον προτεινόμενο από τους παραπάνω πιστωτές κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 20 Για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Εφετείου περί θέσεως της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, αναστέλλεται προσωρινά κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.
2.  
  Παρατείνεται έως την 6η Οκτωβρίου 2009 η ισχύς του άρθρου 35Α του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α΄). Για τις ανάγκες του παρόντος, ως «Ολυμπιακή Αεροπορία» (πλέον «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες») νοείται και κάθε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Σε περίπτωση αδυναμίας της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει έτερο φορέα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης μέχρι τη με διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογή του νέου παρόχου των υπηρεσιών αυτών στα συγκεκριμένα αεροδρόμια και πάντως όχι για χρονικό διάστημα πέραν της 6ης Οκτωβρίου 2009.
3.  
  Παρατείνεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2009 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35Β του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α΄) και το άρθρο εικοστό πρώτο του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α΄).
4.  
  Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α΄) ως προς τον όρο «Ανωτάτης Σχολής» που προβλέπεται για τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της ΥΠΑ και αντικαθίσταται με τον όρο «Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης».
Άρθρο 41 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/216
2012-03-07 Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 21 του π.δ. 79/2004 παρατείνεται μέχρι 31.12.2014.
Αντικατάσταση
A/2012/44
2013-10-11 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LΡG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LΡG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LΡG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (Α΄218), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β΄155), όπως ισχύει.
Αντικατάσταση
 • Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LΡG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/216
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1963/Δ/123020 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/Δ_123020 1963
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/18834/301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/18834_301 1982
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/58930/480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/58930_480 1999
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/5063/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/5063_184 2000
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ10/Α/25887/1776 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ10_Α_25887_1776 2002
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Φ4/816/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Φ4_816_21 2004
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ.107017 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/ΥΠΕΧΩΔΕ_ΕΥΠΕ_ΟΙΚ_107017 2006
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2900 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2900 1954
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
  ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
  ΝΟΜΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
  Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
  Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
  Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
  Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
  Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
  Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
  Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
  Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις. 1998/2671 1998
  Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
  ΝΟΜΟΣ 1999/2996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2996 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
  Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 2001/2892 2001
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
  Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
  Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
  Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις. 2003/3109 2003
  Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
  Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις. 2006/3492 2006
  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
  Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
  Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄). 2007/3542 2007
  Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις. 2007/3607 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/512 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/674 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/81 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1224 1981
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/2 1981
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/595 1984
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/71 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/78 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/78 1988
  Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
  Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 1995/363 1995
  (1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας [...]" 1996/38 1996
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων[...]" 2001/346 2001
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/79 2004
  Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγ[...]" 2006/118 2006
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2007/59 2007
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
  Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
  Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχή[...]" 2016/4439 2016
  Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
  Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου[...]" 2009/149 2009
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008),[...]" 2010/104 2010
  Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων. 2010/66 2010