΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης» και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Μουσείου είναι η συγκέντρωση, προστασία, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα κινητά αρχαία μνημεία και τα αρχιτεκτονικά και λοιπά μέλη των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης που έχουν αποσπαστεί ή θα αποσπαστούν στο μέλλον, στεγάζονται στο κτήριο του Μουσείου για φύλαξη, προστασία, συντήρηση, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση, έκθεση και παρουσίαση στο ελληνικό και διεθνές κοινό. Το Μουσείο φροντίζει να γίνουν προσιτοί οι παγκόσμιας σημασίας αρχαιολογικοί θησαυροί του στους επισκέπτες του, τους ειδικούς επιστήμονες και κάθε ενδιαφερόμενο και συμβάλλει στην προώθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής γνώσης, στην αισθητική καλλιέργεια, τη δημιουργική σκέψη και εν γένει τη σύγχρονη αντίληψη περί κλασσικής παιδείας. Το Μουσείο λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά του σε άτομα με ειδικές ανάγκες, φροντίζει για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νεωτερικών παιδευτικών λειτουργιών, για την εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας προς ενημέρωση του κοινού και για την ανάδειξη του διεθνούς χαρακτήρα του, σε συνεργασία με άλλα μουσεία του κόσμου.
2.  
  Ο σκοπός του Μουσείου εκπληρώνεται ιδίως με:
 1. τη διαφύλαξη, συντήρηση και προβολή των συλλογών, σύμφωνα με τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,
 2. την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης,
 3. τη συγκρότηση συλλογής κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπάνιων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,
 4. την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους,
 5. τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς,
 6. την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, καθώς και την παραγωγή κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
 7. τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μεμονωμένα ή και από κοινού με ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριοποίησης του Μουσείου, καθώς και την προώθηση και την προαγωγή της επιστήμης της αρχαιολογίας, ιδίως στους τομείς της μελέτης και συντήρησης,
 8. τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τη συγκέντρωση, καταγραφή και μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων της προϊστορικής και κλασσικής αρχαιολογίας, τη διασύνδεσή της με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και την ανταλλαγή στοιχείων και ερευνητικών πορισμάτων,
 9. τη δημιουργία πρότυπων εργαστηρίων συντήρησης και επιστημονικής μελέτης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης, με απόκτηση, χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μεθόδων υψηλής τεχνολογίας,
 10. τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών, παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων,
 11. τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη και εμπλουτισμό κατάλληλου ιστοχώρου με διαδραστικό περιεχόμενο που απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό,
 12. την ίδρυση παραρτημάτων στο εσωτερικό και στον υπόλοιπο κόσμο, που καλύπτουν τις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, τεχνικές και φυλακτικές ανάγκες και τη φροντίδα για την καλή λειτουργία τους,
 13. τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
 14. την ενθάρρυνση δημιουργίας ενώσεως «Φίλοι του Μουσείου Ακρόπολης», σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και
 15. την παροχή συνδρομής προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διεκδίκηση και επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα
Άρθρο 3
1.  
  Στο Μουσείο περιέρχονται κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα:
 1. το κτήριο, στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, που ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και
 2. τα απαλλοτριωθέντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου γειτονικά ακίνητα του κτηρίου του Μουσείου
2.  
  Στο Μουσείο παραχωρούνται κατά χρήση, ιδίως για συντήρηση, φύλαξη, έκθεση και ανάδειξη, τα κινητά μνημεία και τα αρχιτεκτονικά και λοιπά μέλη των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης που αποσπάστηκαν ή θα αποσπαστούν από αυτόν. Επίσης παραχωρούνται κατά χρήση, συντήρηση, φύλαξη και έκθεση τα κινητά και ακίνητα μνημεία που ανευρέθηκαν και αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές για την ανέγερσή του. Για τις ανωτέρω παραχωρήσεις συντάσσεται κάθε φορά αναλυτικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, υπογραφόμενο από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου.
3.  
  Οι μεταβιβάσεις και παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου
Άρθρο 4
1.  
  Πόροι του Μουσείου είναι:
 1. πρόσοδοι από το αντίτιμο επίσκεψης του Μουσείου,
 2. πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, με χρήση συμβατικών ή και τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών, όπως το διαδίκτυο και, γενικώς, οι πρόσοδοι από τις συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες,
 3. επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού,
 4. διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις,
 5. δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και
 6. έσοδα από τη διαχείριση δικαιωμάτων του Μουσείου, που αφορούν τα εκθέματά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
2.  
  Το Μουσείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να καθορίζεται ποσοστό επί των εσόδων του Μουσείου υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Άρθρο 5 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 6
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Μουσείου που αποτελείται από εννέα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ως εξής:
 1. Επτά μέλη επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών
 2. Τον προϊστάμενο της Α΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 3. Ένα μέλος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ)
2.  
  Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση νέου ΔΣ. Μέλος, διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του ΔΣ δύναται να ανανεωθεί μία φορά. Αν κενωθεί θέση μέλους του ΔΣ, αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, μέχρι την αντικατάσταση του μέλους αυτού, εφόσον τα παραμένοντα μέλη δεν είναι λιγότερα των έξι.
3.  
  Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικά και εξώδικα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το ΔΣ και προεδρεύει των συνεδριάσεών του
4.  
  Το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να αναθέτει μέρος της εκπροσώπησης του Μουσείου σε μέλος του ΔΣ ή σε υπάλληλο του Μουσείου
5.  
  Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου και των λοιπών μελών του ΔΣ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση του εισηγητή και του γραμματέα.
7.  
  Δεν δύναται να διοριστεί μέλος του ΔΣ όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως επίσης και όποιος έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αναφέρεται στο ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄). Από την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ εκπίπτει, μετά το διορισμό του, εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
8.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του ΔΣ απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, εκπίπτει από τη θέση του μέλους και αντικαθίσταται
Άρθρο 7
1.  
  Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται πέντε μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2.  
  Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα του Μουσείου, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του ΔΣ είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ή ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ΔΣ.
3.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος του ΔΣ την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου προς συζήτηση θέματος
4.  
  Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίστανται μόνο τα μέλη, ο γραμματέας, ο εισηγητής και, εφόσον κληθεί, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης νομικής υποστήριξης ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις, προς παροχή πληροφοριών ή προσκόμιση στοιχείων, και τρίτα πρόσωπα.
5.  
  Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του ΔΣ
6.  
  Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
7.  
  Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου
8.  
  Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους γίνεται ειδική μνεία του λόγου απουσίας του. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες αυτών που διαφωνούν.
9.  
  Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά από σχετική αίτησή του, με απόφαση του ΔΣ
10.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 8
1.  
  Το ΔΣ είναι αρμόδιο για τη υλοποίηση της πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του οργανισμού του και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η ρύθμιση των θεμάτων του προσωπικού του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου του έργου όλων των οργάνων διοίκησης του Μουσείου και του απολογισμού του έργου του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Ειδικότερα το ΔΣ, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου ή και των καθ’ ύλην προϊσταμένων των διευθύνσεων του Μουσείου:.
 1. αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Μουσείου,
 2. αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Μουσείου και ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε δεύτερο βαθμό,
 3. αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών και κάθε είδους τακτικών ή έκτακτων εισφορών,
 4. εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά το Μουσείο,
 5. στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων.
 6. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της νομιμότητας της διαχείρισης κάθε χρήσης από ορκωτούς ελεγκτές,.
 7. αποφασίζει για τη συγκρότηση μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας, για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με το σκοπό του Μουσείου και τη δράση του.
 8. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Μουσείου.
 9. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας εποπτεύεται από μέλη του ΔΣ ή από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου.
 10. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Μουσείου και το ΔΣ αποφασίζει για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων και.
 11. εγκρίνει την απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου για τη σύναψη συμβάσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα.
 12. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και την κείμενη εθνική νομοθεσία.
2.  
  Το ΔΣ αποφασίζει, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου και οι αποφάσεις του εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες του Μουσείου εγκρίνονται με αποφάσεις του ΔΣ και υπόκεινται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3.  
  Το ΔΣ αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου
Άρθρο 9
1.  
  Συνιστάται θέση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.
2.  
  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται των υπηρεσιών του Μουσείου και ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Οργανισμό και από το ΔΣ του Μουσείου
3.  
  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζονται οι τακτικές αποδοχές του. Στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να διορίζεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαι- τούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης επανέρχεται αυτοδικαίως στην υπηρεσία του.
Άρθρο 10
1.  
  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου και είναι υπεύθυνος έναντι του ΔΣ για την εύρυθμη λειτουργία του. Ειδικότερα είναι αρμόδιος για:.
 1. τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, την οργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων με τους αρμόδιους προϊσταμένους για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου,
 2. την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, για την καλύτερη λειτουργία τους,
 3. την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΔΣ και
 4. την προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων στο ΔΣ
2.  
  Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ασκεί επίσης τις εξής αρμοδιότητες:
 1. εξειδικεύει και εφαρμόζει την πολιτική του Μουσείου με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του ΔΣ,
 2. επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και του Οργανισμού,
 3. σχεδιάζει τα επιστημονικά και διοικητικά προγράμματα, σύμφωνα με το σκοπό και την πολιτική του Μουσείου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους,
 4. εισηγείται στο ΔΣ κάθε θέμα σχετικό με το προσωπικό του Μουσείου,
 5. εκτελεί τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το ΔΣ ετήσιου προϋπολογισμού,
 6. ενημερώνει το ΔΣ για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του και συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ σχέδιο προϋπολογισμού και ισολογισμού,
 7. εισηγείται στο ΔΣ τον εμπλουτισμό των συλλογών με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών,
 8. αποδέχεται δωρεές, εισφορές ή χορηγίες μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ,
 9. συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του Μουσείου μέχρι του ποσού που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ,
 10. ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου,
 11. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το ΔΣ και
 12. εισηγείται στο ΔΣ την εκχώρηση επί μέρους αρμοδιοτήτων του στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Γραφείων ή Τμημάτων του Μουσείου
3.  
  Με τον Οργανισμό του Μουσείου δύναται να ανατίθενται περαιτέρω αρμοδιότητες στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου, καθώς και να αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητές του οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο
Άρθρο 11
1.  
  Οι υπηρεσίες του Μουσείου συγκροτούνται σε Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται:
 1. οι Διευθύνσεις:
  • Συλλογών και Εκθέσεων,
  • Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων,
  • Υποδοχής Επισκεπτών,
  • Τεχνικών Υπηρεσιών,
  • Νομικής Υποστήριξης, και
 2. Τα αυτοτελή Γραφεία:
  • Επικοινωνίας και Προβολής και
  • Συνδρομών, Χορηγιών και Δωρεών
2.  
  Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται ο Οργανισμός του Μουσείου, συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και τα προσόντα του προσωπικού τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του.
3.  
  Μέχρι τη στελέχωση του Μουσείου με προσωπικό το οποίο θα έχει τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης, τμήματος και των αυτοτελών γραφείων, ως προϊστάμενοι επιτρέπεται να τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αποσπασμένοι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προϋποθέσεις. Για τους υπαλλήλους που αποσπώνται στις ανωτέρω θέσεις, οι συνολικές αποδοχές τους θα καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται.
Άρθρο 12
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εισπράττει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους εν γένει πόρους αυτού προς εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων, υπό του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθηνών Α.Ε., καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σκοπών και ειδικώτερον .
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Προς διασφάλιση, συντήρηση, διαμόρφωση και εξωραϊσμό των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων αρχαίων και νεοτέρων και μουσείων και του περιβάλλοντος ταύτα χώρου, μη εξαιρουμένου και παντός εντός αυτών κτίσματος, προσωρινώς διατηρουμένου μέχρις εκτελέσεως του σκοπού δι’ ον απηλλοτριώθη ο χώρος.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
4.  
  Το άρθρο 7 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 7
  1.  
   Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ταμείου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Επίσης συνιστώνται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής εκ των οποίων οι δύο (2) καταλαμβάνονται από δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και για την επιμέλεια και διεξαγωγή των πάσης φύσεως υποθέσεων του Ταμείου. Επιπρόσθετα το Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί με απόφαση του ΔΣ να προσλαμβάνει δικηγόρους για ορισμένη υπόθεση. Το ΔΣ παρέχει προς αυτούς κάθε σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα.
Άρθρο 13
1.  
  Το άρθρο 1 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα υπό την επωνυμία «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.» Έργο του Ταμείου είναι η διαχείριση των κάθε είδους πιστώσεων για τα έργα.α) Συντήρηση μνημείων Ακροπόλεως, β) Συντήρηση Ναού Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας, γ) Συντήρηση μνημείων Ασκληπιείου Επιδαύρου, δ) Στερέωση και αναστήλωση Ακροπόλεως Λίνδου, ε) Στερέωση και αναστήλωση μνημείων της νότιας κλιτύος Ακροπόλεως, στ) Συντήρηση μνημείων Δήλου, ζ) Αναστήλωση μνημείων Μυστρά, η) Συντήρηση φρουρίου Πύλου, θ) Συντήρηση τοιχογραφιών Ιλίου Μελάθρου, τα οποία ως την 31.12.1991 υπήγοντο στη διαχείριση της «εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», καθώς και για όσα έργα υπαχθούν σε αυτό, βάσει του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
  2.  
   Το Ταμείο μπορεί να διαχειρίζεται πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται από οποιαδήποτε πηγή για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης ανέργων, στους τομείς έργων αρμοδιότητάς του ή του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο συνεργάζεται με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα προγράμματα του οποίου μπορεί να υπάγεται, καθώς και με κάθε άλλον αρμόδιο φορέα.
  3.  
   Το Ταμείο μπορεί να διαχειρίζεται πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του, για την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς των περιπτώσεων του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄) και των διατάξεων τουν. 3028/2002, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Η ανάθεση, η εκτέλεση, η διαχείριση και ο έλεγχος των έργων αυτών γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο παρών νόμος, ο Κανονισμός Λειτουργίας και η εν γένει νομοθεσία που διέπει το Ταμείο.
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2021/1992 που ορίζει ότι: «Το Ταμείο δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα και λειτουργεί και διαχειρίζεται τις πιστώσεις κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εξαιρείται των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού» αριθμείται ως παράγραφος 1.
3.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 2021/1992 και μετά από την παράγραφο 1, όπως αυτή αριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:
 1. Συνιστώνται στο Ταμείο δεκαοκτώ (18) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43150/9.12.2005 απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
 2. Ο καθορισμός του αριθμού θέσεων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στην κεντρική υπηρεσία του Ταμείου και στα έργα των οποίων τις πιστώσεις διαχειρίζεται.
 4. Με όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι θέσεις αυτές μπορούν να ανακατανέμονται.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
4.  
  Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 τουν. 2021/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 Συστήνεται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία, στην οποία προσλαμβάνεται Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος προΐσταται του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ταμείου, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως και για την επιμέλεια, παρακολούθηση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Ταμείου Ο Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο και παρέχει προς αυτόν κάθε σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα Το Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί να προσλαμβάνει με απόφαση του ΔΣ έξι (6) δικηγόρους είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση Οι αμοιβές του Νομικού Συμβούλου και των δικηγόρων ορίζονται με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διαδικαστικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
5.  
  Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 τουν. 2021/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7 1 Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβου­λίου του Ταμείου χορηγείται κατά συνεδρίαση αποζημίωση που βαρύνει τις πιστώσεις των έργων και καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Με όμοια απόφαση καθορίζεται η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των εισηγητών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Τα θέματα της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρι­σης των πιστώσεων του Ταμείου, της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Υπηρεσιών του, των προϊσταμένων τους και της αναπλήρωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .
7.  
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) «Πολιτιστική χορηγία» τροποποιείται ως ακολούθως: 2 Επίσης, συνιστώνται τριάντα τρεις (33) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, που είχαν συναφθεί προ του έτους 2001, στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) για την υποστήριξη έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/736 1977
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις. 2009/3773 2009
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. 2013/64 2013