ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3712

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Επίσημη μετάφραση"
1.  
  Επίσημη μετάφραση είναι η έγκυρη, ακριβής και επικυρωμένη μετάφραση ενός κειμένου από τις ξένες γλώσσες στην ελληνική και αντίστροφα που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 2
1.  
  Η επίσημη μετάφραση για τις ανάγκες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων γίνεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία, που συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών και συμπληρωματικά από τους ορκωτούς μεταφραστές, κατόπιν ανάθεσης έργου από την υπηρεσία αυτή
2.  
  Η επίσημη μετάφραση για τις ανάγκες όλων των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικών Οργανισμών, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα γίνεται από Ορκωτούς Μεταφραστές του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3
1.  
  Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «ΑΡΟSΤΙLLΕ», όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή.
2.  
  Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης ή από την προξενική αρχή τπς χώρας αυτής στην Ελλάδα
3.  
  Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρηση τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή
Άρθρο 4
1.  
  Τα προς μετάφραση έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα. Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά πιστοποιητικά, 3) Διπλώματα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραμονής, 7) Κλήσεις μαρτύρων, 8) Επισημείωση ΑΡΟSΤΙLLΕ, 9) Προσωπικά έγγραφα - Ιδιωτικές επιστολές. Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία-διπλώματα), 2) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων - Βεβαιώσεις σπουδών, 3) Πιστοποιητικά (Ιατρικά, Στρατολογικά), 4) Εθιμοτυπικές επιστολές, 5) Φορολογικές δηλώσεις, 6) Τιμολόγια - αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ενώσεως), 8) Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο, 9) Ιατρικές αποδείξεις με ιατρικούς όρους, 10) Άδειες εργασίας - διδασκαλίας, 11) Συστατικές επιστολές, 12) Υπεύθυνες δηλώσεις, 13) Βιογραφικά σημειώματα απλά, 14) Ανακοινώσεις - Αγγελίες στον τύπο, 15) Απλή αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε. Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, 2) Δικαστικές αποφάσεις - πρακτικά δικαστηρίων - πληρεξούσια, 3) Καταστατικά εταιρειών - σωματείων, 4) Έγγραφα με οικονομικούς - τεχνικούς - επιστημονικούς όρους, 5) Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών, 6) Ισολογισμοί εταιρειών, 7) Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως, 8) Ανακοινώσεις - Αγγελίες στον τύπο (με ορολογία), 9) Προσωπικά έγγραφα - ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία), 10) Εγγραφα διαθηκών, 11 ) Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία, 12) Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 13) Κείμενα διαδικτυακού τύπου, 14) Ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων, 15) Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε., 16) Εκθέσεις - αναφορές από και προς την Ε.Ε., 17) Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε., 18) Έγγραφα πολιτικής σημασίας (επικοινωνίες, ομιλίες), 19) Έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης), 20) Έγγραφα που αφορούν πολιτικές της Ε.Ε., 21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης). Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
 1. 1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις, 2) Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις - πληρεξούσια - πρακτικά δικαστηρίων, 3) Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων, 4) Χειρόγραφα με οικονομικούς - τεχνικούς - επιστημονικούς όρους, 5) Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων, 6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα - ανεπίσημα γράμματα, 7) Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες, 8) Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας, 9) Χειρόγραφες διαθήκες, 10) Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας, 11 ) Χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις ελληνικών ή ξένων ληξιαρχείων
 2. Ως χειρόγραφα χαρακτηρίζονται κείμενα των οποίων, τουλάχιστον, το ένα τρίτο του περιεχομένου είναι χειρόγραφο
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να μεταβάλλεται το περιεχόμενο των κατηγοριών της προη­γούμενης παραγράφου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 5
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Μεταφραστική Υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Εξωτερικών
2.  
  Συνιστάται Γενική Διεύθυνση Μεταφραστικής Υπηρεσίας, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τοποθετείται στη θέση αυτή ως μετακλητός υπάλληλος, εν ενεργεία υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, από τους Κλάδους Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ ή Β΄ ή Πτυχιούχων Διοικητικών, με βαθμό Α΄ ή Β΄ και τριετή εμπειρία στο αντικείμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα του. Ο εν λόγω υπάλληλος εξομοιώνεται βαθμολογικά και μισθολογικά με Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄, εκτός αν κατέχει υψηλότερο βαθμό και λαμβάνει αντίστοιχες αποδοχές. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γ΄ Διεύθυνσης Διοίκησης και Πόρων.
3.  
  Για τη στελέχωσή της με διοικητικό προσωπικό τοποθετούνται υπάλληλοι όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών για συνεχόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών κάθε φορά
Άρθρο 6 "Αντικείμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι αρμόδια ιδίως για: α) την κάλυψη των εν γένει μεταφραστικών αναγκών, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, β) τη μετάφραση για τις ανάγκες κρατικών οργάνων σε επίσημες συναντήσεις και διασκέψεις, γ) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους ορκωτούς μεταφραστές για την ορθή απόδοση γλωσσικών όρων, δ) τις επαφές με διεθνείς οργανισμούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταφραστικά ιδρύματα και επαγγελματικούς συνδέσμους μεταφραστών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου, ε) το δειγματοληπτικό έλεγχο του έργου των ορκωτών μεταφραστών, στ) τη δημιουργία ελληνικής ηλεκτρονικής βάσεως με μεταφραστικές μνήμες σε άλλες γλώσσες και την ανάπτυξη δυνατοτήτων τροφοδοσίας της ΙΑΤΕ (Ιnter-Αgency Τerminοlοgy Εxchange) σε συνεργασία με τις αρμόδιες μεταφραστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζ) την ανάπτυξη και συντήρηση ευρέος φάσματος ηλεκτρονικών μεταφραστικών εργαλείων, η) την ανάπτυξη/στήριξη και συντήρηση σχετικών ιοτοτόπων (websites) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ι) την παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία, σύσταση και λειτουργία μεταφραστικών υπηρεσιών σε άλλες χώρες στο πλαίσιο διακρατικών συμβάσεων, και ια) την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης σε επίσημους φορείς ξένων χωρών και οργανισμών.
Άρθρο 7
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τέσσερις διευθύνσεις ως εξής: Διεύθυνση Α΄ Μετάφρασης και Γλωσσών, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Α1 Γλωσσών, Α2 Μεταφράσεων web, Α3 Θεματικών Ενοτήτων και Α4 Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης. Διεύθυνση Β΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Β1 Διαχείρισης της αίτησης (ζήτησης) μετάφρασης, Β2 Εξωτερικής Μετάφρασης, Β3 Συντονισμού Ορολογίας - Πολυγλωσσίας, Β4 Αναθεώρησης, Αξιολόγησης και Ανάλυσης και Β5 Επικοινωνίας και Συνεργασιών. Διεύθυνση Γ΄ Διοίκησης και Πόρων, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Γ1 Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ2 Λογιστηρίου και Οικονομικών Θεμάτων, Γ3 Εσωτερικών και Διοικητικών Θεμάτων, Γ4 Μηχανοργάνωσης και Διαχείρισης Αρχείων και Γ5 Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Δ΄ Ορκωτών Μεταφραστών, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Δ1 Εξετάσεων και διορισμού ορκωτών μεταφραστών, καθώς και γραμματειακής υποστήριξης του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου των ορκωτών μεταφραστών, Δ2 Αναθεώρησης των μεταφράσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και των ορκωτών μεταφραστών και Δ3 Δειγματοληπτικού ελέγχου του έργου των ορκωτών μεταφραστών.
2.  
  Στη Μεταφραστική Υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητο Τμήμα Αξιολόγησης (Αuditing) που υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή. Εργο του τμήματος αυτού είναι η συναγωγή συμπερασμάτων και η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η λειτουργική δομή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια
Άρθρο 8
1.  
  Για τη στελέχωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Κλάδος Μεταφραστών
2.  
  Συνιστώνται σαράντα (40) οργανικές θέσεις μεταφραστών στον Κλάδο Μεταφραστών που κατανέμονται κατά γλώσσα και αντικείμενο ως εξής: αγγλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις πέντε (5), αγγλική για μετάφραση τεχνικών κειμένων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση οικονομικών κειμένων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση κειμένων πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση ιατρικών κειμένων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση κειμένων αξιολόγησης θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση κειμένων που αφορούν στο περιβάλλον θέση μία (1), αγγλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), αλβανική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις δύο (2), αλβανική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), βουλγαρική θέση μία (1), γαλλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις τρεις (3), γαλλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), γερμανική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις τρεις (3), γερμανική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1), τουρκική για μετάφραση νομικών κειμένων θέση μία (1), τουρκική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1), ρωσική θέση μία (1), κινεζική θέση μία (1), αραβική θέση μία (1), ισπανική θέση μία (1), ιταλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέση μία (1), ιταλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1)
3.  
  Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών είναι οι εξής:
 1. Βαθμός Α΄ β. Βαθμός Β΄ γ. Βαθμός Γ΄ δ. Βαθμός Δ΄ ε. Βαθμός Ε΄ (εισαγωγικός βαθμός).
4.  
  Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Μεταφραστών κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
 1. Βαθμός Α΄, θέσεις πέντε (5) β. Βαθμός Β΄, θέσεις δέκα (10) γ. Βαθμός Γ΄, Δ΄ και Ε΄, θέσεις είκοσι πέντε (25) ενιαίες.
5.  
  Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός και η κατανομή κατά βαθμό των ανωτέρω θέσεων κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία
6.  
  Στη συνιστώμενη υπηρεσία μεταφέρονται από την καταργούμενη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, που καταλαμβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α) και 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α). Μεταφέρεται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α).
7.  
  Όλοι οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμοι μεταφραστές και μεταφραστές - διερμηνείς της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, καταργουμένων των αντιστοίχων κλάδων προσωπικού. Εξακολουθούν όμως να ισχύουν, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από τη υπηρεσία, ως προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν. 419/ 1976 (ΦΕΚ 221 Α).
8.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές /διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις που κατέχουν, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την Υπηρεσία
9.  
  Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή/διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 9
1.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών υπηρετούν αποκλειστικά στη Μεταφραστική Υπηρεσία αποκλειόμενης της μετακίνησης από αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο
2.  
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών με βαθμό Α΄ ή Β΄. Με όμοια απόφαση μπορούν να τοποθετούνται, για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξέλιξη των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών στους βαθμούς Α΄ και Β΄ είτε υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών οποιουδήποτε βαθμού είτε υπάλληλοι άλλων Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄.
3.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών ασκούν, μετά από ανάθεση, παράλληλα μεταφραστικά και διοικητικά καθήκοντα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία τους
Άρθρο 10 "Γενικά προσόντα διορισμού"
1.  
  Για το διορισμό υπαλλήλου στον Κλάδο Μεταφραστών ο υποψήφιος πρέπει: α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ομογενής Ελληνας ή να έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. β. Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένη κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για διορισμό και όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών, η οποία δεν πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω αιτήσεως. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη. γ. Αν πρόκειται περί άρρενος, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές και να μην έχει καταδικαστεί για λιποταξία. δ. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το κώλυμα αυτό. Σε περίπτωση στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων η αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και η απονομή χάριτος δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. ε. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. στ. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικά παραπτώματα από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 11
1.  
  Για το διορισμό στον Κλάδο Μεταφραστών, πέραν των ανωτέρω γενικών προσόντων, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πτυχίο της σχολής μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου ή αντίστοιχης με την οικεία θέση σχολής ξενόγλωσσης φιλολογίας, ελληνικού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό τίτλο μεταφραστών τμήματος ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου. Πέραν των παραπάνω τίτλων σπουδών ορίζονται και τα ακόλουθα για τους υποψηφίους για διορισμό στις επί μέρους θέσεις μεταφραστών:.
 1. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού νομικών κειμένων απαιτείται και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος νομικής σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
 2. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού τεχνικών κειμένων η κατοχή και πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου πολυτεχνικής σχολής ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού πανεπιστημιακού ιδρύματος, προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά τη διαγνωστική διαδικασία σε ποσοστό 20%,
 3. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, η κατοχή και πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου, τμήματος ηλεκτρονικής ή τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά τη διαγνωστική διαδικασία σε ποσοστό 20%,
 4. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού ιατρικών κειμένων η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, χημείας ή νοσηλευτικής σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πανεπιστημίου της αλλοδαπής προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά τη διαγνωστική διαδικασία σε ποσοστό 20%,
 5. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων αξιολόγησης η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Αξιολόγησης ή Διαχείρισης Έργων πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά τη διαγνωστική διαδικασία σε ποσοστό 20%,
 6. για το διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων που αφορούν στο περιβάλλον η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου μηχανικών περιβάλλοντος, πολιτικών ή χημικών μηχανικών πολυτεχνείου ή πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά τη διαγνωστική διαδικασία σε ποσοστό 20%
2.  
  Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε διαγνωστική διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, για να διαπιστωθεί:
 1. Η άριστη γνώση της ελληνικής και της ξένης γλώσσας για την οποία προσλαμβάνεται.
 2. Η μεταφραστική εμπειρία σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο ή αντικείμενα δημιουργεί προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.
 3. Η άριστη ή πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας ή γλωσσών, αποδεικνυόμενη από σχετικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, δίνει επίσης προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.
 4. Η άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα προγράμματα wοrd, excel και ΧΡ.
 5. Να έχει την ικανότητα χρήσεως ηλεκτρονικών μεταφραστικών βοηθημάτων, της βάσεως ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης Εurοdicautοm/ΙΑΤΕ (Ιnter - Αgency Τerminοlοgy Εxchange) και των βάσεων δεδομένων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Quest Μetasearch, CΕLΕΧ, ΕUR - LΕΧ και την ικανότητα να εργάζεται με τη χρήση μεταφραστικών μνημών Τranslatοr’s wοrkbench και συστημάτων αυτόματης μετάφρασης.
3.  
  Ο διορισμός γίνεται κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού που υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο, που έχει το χαρακτήρα προεπιλογής, αποτελείται από σειρά γραπτών ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο στάδιο στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες κατά το πρώτο στάδιο αποτελείται από γραπτή και προφορική δοκιμασία. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων ισχύει επί τρία έτη από την κύρωση του από το ΑΣΕΠ. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής για τη διαδικασία επιλογής. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, κατά τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση υποψηφιότητας να ζητήσει να διαγωνιστεί σε περισσότερες της μιας γλώσσες και να δηλώσει τη σειρά προτίμησης του για την τελική επιλογή και το διορισμό. Η τελική επιλογή γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που επιτυγχάνει, τη σειρά στην κατάταξη των επιτυχόντων και τη σειρά προτίμησης που δηλώνει. Ο διορισμός γίνεται για μία μόνον θέση και γλώσσα. Σε περίπτωση επιτυχίας και σε άλλες γλώσσες θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφράσεως και σε αυτές.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται στο Βαθμό Ε΄ για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωση της κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μονιμοποιούνται οι θετικώς κρινόμενοι από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Εάν το υπηρεσιακό συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών απολύεται ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος.
Άρθρο 12
1.  
  Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών απαιτείται:
 1. από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
 2. από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
 3. από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
 4. από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ενεργείται η προαγωγή από το βαθμό Ε΄ έως το βαθμό Γ΄. Με την ίδια διαδικασία ενεργείται η προαγωγή από το βαθμό Γ΄ έως το βαθμό Α΄, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
Άρθρο 13
1.  
  Οι προαγωγές από το βαθμό Ε΄ έως και το βαθμό Γ΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους
2.  
  Προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για τη άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού. Ειδικό βάρος προσδίδεται στην αξιολόγηση της καθημερινής μεταφραστικής απόδοσης.
3.  
  Οι προαγωγές από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ και από το βαθμό Β στο βαθμό Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του, από την ημερομηνία διορισμού του.
4.  
  Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ, να κρίνει ότι ο υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού. Εάν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το υπηρεσιακό συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για απόκτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
5.  
  Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το υπηρεσιακό συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων βαθμών είναι ενιαίες
Άρθρο 14
1.  
 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους
 2. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους
2.  
  Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνουν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες έχουν εισπραχθεί κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
Άρθρο 15
1.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών που έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών, κατά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται τριακονταπενταετής υπηρεσία, απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους οι ανωτέρω υπάλληλοι. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
2.  
  Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη στο Δημόσιο. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
Άρθρο 16 "Σύσταση Σώματος"
1.  
  Συνιστάται Σώμα ορκωτών μεταφραστών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Ειδικό Μητρώο που τηρείται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν ως έργο την επίσημη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Κατανέμονται δε στις διοικητικές περιφέρειες και τους νομούς της χώρας και ελέγχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος.
Άρθρο 17
1.  
  Του Σώματος ορκωτών μεταφραστών προΐσταται το συλλογικό όργανο με την ονομασία Εποπτικό - Πειθαρχικό Συμβούλιο ορκωτών μεταφραστών, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη, με αντίστοιχα αναπληρωματικά:
 1. Τον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Σύμβουλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών
 2. Έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών
 3. Εναν υπάλληλο του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με πρεσβευτικό βαθμό, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών
 4. Τον Προϊστάμενο της Δ΄ Διεύθυνσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Β΄ Διεύθυνσης
 5. Έναν Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
 6. Έναν προϊστάμενο Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών
 7. Τρεις ορκωτούς μεταφραστές, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 8. Εφόσον δημιουργηθεί ενιαία πανελλήνια συνδικαλιστική οργάνωση των ορκωτών μεταφραστών τα εν λόγω μέλη προτείνονται από αυτήν.
2.  
  Το Εποπτικό - Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και είναι σε απαρτία, αν παρίστανται επτά (7) μέλη, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων
3.  
  Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο της Γ΄ Διεύθυνσης
4.  
  Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται τα μέλη του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται
6.  
  Στα μέλη και τον γραμματέα του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου, καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 18
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ορκωτών μεταφραστών, με τήρηση ατομικού φακέλου για τον καθένα από αυτούς,
 2. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών μέτρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών των ορκωτών μεταφραστών,
 3. Η άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας στους ορκωτούς μεταφραστές,
 4. Η χορήγηση στους ορκωτούς μεταφραστές άδειας απουσίας από τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με το άρθρο 30
2.  
  Η διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 19
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζεται ο ορκωτός μεταφραστής εφόσον:
 1. Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενής Έλληνας ή έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. ΄Εχει μόνιμη κατοικία στη διοικητική περιφέρεια ή στο νομό όπου πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντα του
 3. Έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένων κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για διορισμό και όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών, η οποία δεν πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω αιτήσεως
 4. Έχει πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή εφόσον πρόκειται για μεταφραστή της Αλβανικής γλώσσας μπορεί να είναι πτυχιούχος των Ανωτέρων Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Αργυροκάστρου, Ελβασάν και Σκόρδας προερχόμενος από τον κλάδο Ελληνικής γλώσσας της Μέσης Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αργυροκάστρου ή είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου
 5. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της ξένης γλώσσας για την οποία επιθυμεί να διοριστεί, καθώς και άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 6. Η άριστη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν.
 7. Η γνώση αυτή διαπιστώνεται με ειδική δοκιμασία επιλογής, που διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και περιλαμβάνει δύο στάδια.
 8. Το πρώτο, που έχει το χαρακτήρα προεπιλογής, αποτελείται από σειρά γραπτών ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλών επιλογών.
 9. Το δεύτερο στάδιο, στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες κατά το πρώτο στάδιο, αποτελείται από γραπτή και προφορική δοκιμασία.
 10. Ο κατάλογος επιτυχόντων ισχύει επί πέντε έτη, από τη διενέργεια της επιλογής, για την πλήρωση των κενουμένων, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, θέσεων.
 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής.
 12. Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση υποβολής υποψηφιότητας να ζητήσει να διαγωνισθεί σε περισσότερες της μιας γλώσσες και να δηλώσει τη σειρά προτίμησης του για την τελική επιλογή και το διορισμό.
 13. Η τελική επιλογή γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία που επιτυγχάνει, τη σειρά στην κατάταξη των επιτυχόντων και τη σειρά προτίμησης που δηλώνει.
 14. Ο διορισμός γίνεται για μία μόνο θέση και γλώσσα, ενώ για τις άλλες γλώσσες στις οποίες έχει διαγωνισθεί επιτυχώς, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα μεταφράσεως και στις γλώσσες αυτές.
 15. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 16. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη δυνάμει τελεσίδικου βουλεύματος για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα.
 17. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το κώλυμα αυτό.
 18. Η αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
 19. Δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση
 20. Δεν έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου
2.  
  Οι ήδη συνεργαζόμενοι με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ελεύθεροι επαγγελματίες μεταφραστές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», που κυρώθηκε με το ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α΄), διορίζονται ως ορκωτοί μεταφραστές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στο Νομό Αττικής για μία (1) ή δύο (2) μόνο συγκεκριμένες γλώσσες, από εκείνες για τις οποίες είχαν ορισθεί να παρέχουν υπηρεσίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την προφορική και γραπτή δοκιμασία επιλογής που προβλέπεται στο εδάφιο ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών με τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Απόφαση ορισμού τους ως μεταφραστών με βάση τις υπ’ αριθμ. πρωτ.
 2. Φ093.9(1)/ΑΣ 5507/14.12.1998, Φ093.9(1)/ΑΣ 1258/7.3.2000 και Π23ΜΕΤ-22833/ΑΣ 9505/19.10.2005 (ΦΕΚ 282 Γ΄/26.10.2005) αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Τίτλους σπουδών οι οποίοι πιστοποιούν την άριστη γνώση της αντίστοιχης με το διορισμό τους γλώσσας, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 4. Η υποβολή της αιτήσεως με τα δικαιολογητικά θα γίνει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Όσοι εκ των ήδη συνεργαζόμενων μεταφραστών δεν κατέχουν τους τίτλους του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση στη γλώσσα ή στις γλώσσες για τις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν διπλωματικό υπάλληλο, έναν καθηγητή πανεπιστημίου ξενόγλωσσης φιλολογίας και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου μεταφραστών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 6. Σε περίπτωση γλώσσας για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα, ορίζεται με την ως άνω απόφαση ως σύμβουλος της εξεταστικής επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, γνώστης της εξεταζόμενης γλώσσας, κατόπιν υποδείξεως της Διπλωματικής Αρχής της χώρας στην οποία ομιλείται η γλώσσα αυτή.
 7. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση.
 8. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 9. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο αυτή προσαυξάνουν τον αριθμό των ορκωτών μεταφραστών, που ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου για το Νομό Αττικής, και διατηρούν προσωποπαγείς θέσεις για όσο χρόνο θα ασκούν τα καθήκοντά τους, ως ορκωτοί μεταφραστές.
 10. Ο διορισμός σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Οι διοριζόμενοι δίδουν τον όρκο του άρθρου 24, εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και λαμβάνουν τη σφραγίδα κατά το άρθρο 31 του παρόντος.
 12. Οι κατά τα ανωτέρω διοριζόμενοι διατηρούν την ασφαλιστική σχέση από την οποία διέπονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
 13. Για τους ανωτέρω μεταφραστές δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 22 και το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου
Άρθρο 20 "Τοπική αρμοδιότητα ορκωτών μεταφραστών"
1.  
  Ο ορκωτός μεταφραστής παρέχει, αποκλειστικά, τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή νομό της χώρας, στην οποία διορίζεται για μία μόνο γλώσσα. Δύναται να μεταφράζει σε περισσότερες γλώσσες, εφόσον έχει υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής στη συγκεκριμένη γλώσσα και η δυνατότητα αυτή αναφέρεται στη σχετική απόφαση διορισμού του.
Άρθρο 21
1.  
  Ο αριθμός των ορκωτών μεταφραστών κατά διοικητική περιφέρεια και νομό, καθώς και ξένη γλώσσα ορίζεται ως εξής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), εσθονική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Νομός Δράμας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1). Νομός Έβρου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις δύο (2), γεωργιανή, θέση μία (1). Νομός Καβάλας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις (2). Νομός Ξάνθης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις τρεις (3), παλαιά τουρκική, θέση μία (1). Νομός Ροδόπης: αγγλική, θέση μία (1), γαλλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1). γερμανική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις τρεις (3), παλαιά τουρκική, θέση μία (1). Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: φινλανδική, θέση μία (1), μολδαβική, θέση μία (1), κινεζική, θέσεις δύο (2), ιαπωνική, θέσεις δύο (2), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), λετονική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Νομός Ημαθίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1). Νομός Θεσσαλονίκης:αγγλική, θέσεις τέσσερις (4), γαλλική, θέσεις δύο (2), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέσεις δύο (2), ισπανική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέσεις δύο (2), βουλγαρική, θέσεις δύο (2), γεωργιανή, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1). Νομός Κιλκίς: αγγλική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις δύο (2). Νομός Πέλλης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1). Νομός Πιερίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1). Νομός Σερρών: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1). Νομός Χαλκιδικής: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1). Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), τουρκική- παλαιά τουρκική, θέσεις δύο (2), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), λιθουανική, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας: Νομός Γρεβενών: αγγλική, θέση μία (1), γαλλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1). Νομός Καστοριάς: αγγλική, θέση μία (1), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1). Νομός Κοζάνης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1). Νομός Φλώρινας: αγγλική, θέσεις δύο (2), βουλγαρική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Περιφέρεια Ηπείρου: ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), λετονική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), αλβανική, θέσεις δύο (2). Νομοί Περιφέρειας Ηπείρου: Νομός Άρτης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1). Νομός Θεσπρωτίας: αγγλική, θέση μία (1), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομός Ιωαννίνων: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέσεις δύο (2), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1). Νομός Πρεβέζης: αγγλική, θέση μία (1), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία(1). Περιφέρεια Θεσσαλίας: βουλγαρική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), λιθουανική, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Θεσσαλίας: Νομός Καρδίτσας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομός Λαρίσης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1). Νομός Μαγνησίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1). Νομός Τρικάλων: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1). Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), εσθονική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: Νομός Κέρκυρας: αγγλική, θέσεις δύο (2), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1). Νομός Κεφαλληνίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1). Νομός Λευκάδας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1). Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος : κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), λετονική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1 ), αραβική, θέση μία (1 ), τσεχική, θέση μία (1), μολδαβική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος: Νομός Αιτωλοακαρνανίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1). Νομός Αχαΐας: αγγλική, θέσεις τρεις (3), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1). Νομός Ηλείας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), λιθουανική, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), μολδαβική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος: Νομός Βοιωτίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1). Νομός Ευβοίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1). Νομός Ευρυτανίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1). Νομός Φθιώτιδος: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1). Νομός Φωκίδας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1). Περιφέρεια Αττικής: φινλανδική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), εσθονική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), αραβική, θέσεις δύο (2), αγγλική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Αττικής: Νομός Αττικής: αγγλική, θέσεις έξι (6), γαλλική, θέσεις τέσσερις (4), ιταλική, θέσεις τρεις (3), γερμανική, θέσεις τρεις (3), ισπανική, θέσεις δύο (2), πορτογαλική, θέσεις δύο (2), σουηδική, θέσεις δύο (2), ολλανδική, θέσεις δύο (2), νορβηγική, θέση μία (1), σερβική, θέσεις δύο (2), τσεχική, θέσεις δύο (2), κροατική, θέσεις δύο (2), πολωνική, θέσεις δύο (2), ουγγρική, θέσεις δύο (2), ρουμανική, θέσεις τρεις (3), βουλγαρική, θέσεις τρεις (3), μολδαβική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέσεις δύο (2), αλβανική, θέσεις τρεις (3), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), τουρκική- παλαιά τουρκική, θέσεις δύο (2), δανική, θέση μία (1), ρωσική, θέσεις τρεις (3), ουκρανική, θέση μία (1). Νομός Πειραιώς και Νήσων: αγγλική, θέσεις έξι (6), γαλλική, θέσεις τέσσερις (4), ιταλική, θέσεις δύο (2), γερμανική, θέσεις δύο (2), ισπανική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέσεις τρεις (3), βουλγαρική, θέσεις δύο (2), μολδαβική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), αλβανική, θέσεις δύο (2), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), τουρκική-παλαιά τουρκική, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), ρωσική, θέσεις δύο (2), ουκρανική, θέση μία (1). Περιφέρεια Πελοποννήσου: κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), λετονική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική- παλαιά τουρκική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Πελοποννήσου: Νομός Αργολίδος: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1). Νομός Αρκαδίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομός Κορινθίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομός Λακωνίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Νομός Μεσσηνίας: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1). Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), λιθουανική, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Νομός Λέσβου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1). Νομός Σάμου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1). Νομός Χίου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις δύο (2). Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ρωσική, θέση μία (1), πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), εσθονική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Νομός Δωδεκανήσου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1), τουρκική, θέσεις δύο (2). Νομός Κυκλάδων: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), ολλανδική, θέση μία (1). Περιφέρεια Κρήτης: πολωνική, θέση μία (1), βουλγαρική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1), γερμανική, θέση μία (1), σερβική, θέση μία (1), ουκρανική, θέση μία (1), τουρκική, θέση μία (1), γεωργιανή, θέση μία (1), ισπανική, θέση μία (1), τσεχική, θέση μία (1), ουγγρική, θέση μία (1), κινεζική, θέση μία (1), ιαπωνική, θέση μία (1), ινδική, θέση μία (1), εβραϊκή, θέση μία (1), δανική, θέση μία (1), νορβηγική, θέση μία (1), λατινική, θέση μία (1), αρμενική, θέση μία (1), λετονική, θέση μία (1), κροατική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Κρήτης: Νομός Ηρακλείου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1 ), κινεζική, θέση μία (1 ), ολλανδική, θέση μία (1), αραβική, θέση μία (1). Νομός Λασιθίου: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), πορτογαλική, θέση μία (1). Νομός Ρεθύμνης: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), ιταλική, θέση μία (1), σουηδική, θέση μία (1). Νομός Χανίων: αγγλική, θέσεις δύο (2), γαλλική, θέση μία (1), αλβανική, θέση μία (1), ρωσική, θέση μία (1), ρουμανική, θέση μία (1).
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντιστοίχως, που θα στηρίζεται σε διαπιστωμένη ανάγκη, δύναται να μεταβάλλεται ο αριθμός των θέσεων των ορκωτών μεταφραστών, ο αριθμός των ξένων γλωσσών κατά διοικητική περιφέρεια ή νομό, καθώς επίσης και να αλλάζει η διοικητική περιφέρεια ή ο νομός όπου μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του ο ορκωτός μεταφραστής
3.  
  Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει ορκωτός μεταφραστής για συγκεκριμένη ξένη γλώσσα σε όλη την επικράτεια, να ανατίθεται η μετάφραση των εγγράφων της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σε οποιονδήποτε μεταφραστή, εφαρμοζόμενης και της παρ. 5 του άρθρου 26.
Άρθρο 22
1.  
  Το έργο του ορκωτού μεταφραστή είναι ασυμβίβαστο με την υπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών.
2.  
  Επίσης είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου ή του συμβολαιογράφου
3.  
  Απαγορεύεται η σύσταση οποιασδήποτε μορφής μεταφραστικής εταιρείας από ορκωτούς μεταφραστές ή η ανάθεση υπεργολαβιών
Άρθρο 23
1.  
  Το έργο του ορκωτού μεταφραστή αρχίζει από την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και λήγει αυτοδικαίως λόγω:
 1. Θανάτου
 2. Συμπλήρωσης του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας
 3. Πιστοποίησης ανικανότητας για την άσκηση του έργου, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της κατά τόπον αρμόδιας για τους δημοσίους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής ή Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, κατόπιν παραπομπής από τον Υπουργό Εξωτερικών
 4. Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως
 5. Αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού
 6. Υποβολής παραίτησης
2.  
  Στις παραπάνω περιπτώσεις, πλην της υπό στοιχείο (α), εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και γίνεται σε κάθε περίπτωση σημείωση στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών
3.  
  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα δημιουργούμενα κενά συμπληρώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19
Άρθρο 24
1.  
  Ο ορκωτός μεταφραστής μετά το διορισμό του και πριν αρχίσει την άσκηση του έργου του δίδει τον ακόλουθο όρκο ενώπιον του αρμόδιου τοπικά Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή Νομάρχη, αντιστοίχως: «Ορκίζομαι να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους και να εκτελώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.» Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, αυτός δίδεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.».
2.  
  Οι αλλοδαποί μεταφραστές δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου.» Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, αυτός δίδεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου.».
3.  
  Το σχετικό πρακτικό ορκωμοσίας διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 25 "Αναθεώρηση μεταφράσεων ορκωτών μεταφραστών"
1.  
  Οποιαδήποτε μετάφραση πραγματοποιείται από ορκωτό μεταφραστή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, δύναται να υποβληθεί σε αναθεώρηση είτε από μεταφραστή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από άλλο ορκωτό μεταφραστή. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται ανάθεση έργου από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του παρόντος.
Άρθρο 26
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η αμοιβή των ορκωτών μεταφραστών για μετάφραση και αναθεώρηση μετάφρασης. Επί των ανωτέρω υπηρεσιών επιβάλλεται ΦΠΑ με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή.
2.  
  Η αμοιβή ορίζεται ανά σελίδα μετάφρασης και κατηγορία του προς μετάφραση εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος
3.  
  Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει αναπροσαρμογή της αμοιβής μετά την πάροδο τριετίας
4.  
  Για τη διαμόρφωση της σελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12, Τimes Νew Rοman, διάκενο μιάμισης γραμμής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά - δεξιά)
5.  
 1. Σε περίπτωση ανάθεσης, σε ορκωτό μεταφραστή, από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μετάφρασης ή αναθεώρησης μετάφρασης εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, καταρτίζεται σύμβαση έργου κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτει εξηρτημένη εργασία.
 2. Η αντίστοιχη αμοιβή καταβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 3. Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών τη σύμβαση υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής.
 4. Για τον ανωτέρω σκοπό καθώς και για την παροχή εν γένει μεταφραστικών υπηρεσιών στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος από τη Μεταφραστική Υπηρεσία, μεταφέρονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, εντός του Ιανουαρίου εκάστου οικονομικού έτους, από τους φορείς αυτούς, πλην των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι αναγκαίες πιστώσεις στον ειδικό κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών που δημιουργείται προς τούτο.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών από τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της δαπάνης για παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών προς αυτά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
6.  
  Επί της καταβαλλόμενης στους ορκωτούς μεταφραστές αμοιβής επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), που βαρύνει τον ορκωτό μεταφραστή, ο οποίος διενεργεί τη μετάφραση και δεν μετακυλίεται στον αποδέκτη των υπηρεσιών. Το προϊόν του επιβαλλόμενου τέλους διατίθεται κατά προτεραιότητα και προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών στήριξης του μεταφραστικού τους έργου, όπως:.
 1. αναθεώρησης μεταφράσεων,
 2. δημιουργίας, στήριξης και επέκτασης βάσεων δεδομένων μεταφραστικού περιεχομένου,
 3. διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 4. επιμόρφωσης των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των ορκωτών μεταφραστών,
 5. κάλυψης μέρους των δαπανών λειτουργίας, καθώς και των τυχόν δαπανών εκσυγχρονισμού της Μεταφραστικής Υπηρεσίας,
 6. λειτουργίας του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 7. Το ποσόν που καταβάλλεται ως ανταποδοτικό τέλος αποτελεί δαπάνη του ορκωτού μεταφραστή.
7.  
  Ειδικώς για μεταφράσεις του δημόσιου τομέα που ανατίθενται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στους ορκωτούς μεταφραστές, το ποσό του ανωτέρω τέλους παρακρατείται από την παραπάνω υπηρεσία και κατατίθεται, εβδομαδιαίως, στην οικεία ΔΟΥ
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες για την είσπραξη και απόδοση του τέλους της παραγράφου 6
Άρθρο 27 "Καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης"
1.  
  Για την κοινωνική ασφάλιση των ορκωτών μεταφραστών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλίσεως ελευθέρων επαγγελματιών
Άρθρο 28 "Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών"
1.  
  Ο ορκωτός μεταφραστής υποχρεούται να παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποκλειόμενης της δυνατότητας ανάθεσης του μεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο
Άρθρο 29 "Ορισμός τόπου και χρόνου παροχής υπηρεσιών"
1.  
  Κάθε ορκωτός μεταφραστής οφείλει να διατηρεί γραφείο για την παροχή των υπηρεσιών του, αποκλειστικά στο συγκεκριμένο νομό ή στη διοικητική περιφέρεια και για τη θέση στην οποία διορίζεται. Το Γραφείο θα λειτουργεί σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που οφείλει να γνωστοποιεί με πινακίδα στην εξωτερική θύρα του γραφείου και στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του Γραφείου ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως επί τέσσερις (4) συνεχείς ώρες. Επιτρέπεται η συστέγαση των ορκωτών μεταφραστών στον ίδιο χώρο.
Άρθρο 30 "Απουσία ορκωτού μεταφραστή"
1.  
  Ο ορκωτός μεταφραστής δύναται να απουσιάζει από την άσκηση των καθηκόντων του για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες ετησίως, ενημερώνοντας σχετικά τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Για μεγαλύτερη απουσία απαιτείται άδεια του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Άρθρο 31
1.  
  Στον ορκωτό μεταφραστή μετά την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο χορηγείται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σφραγίδα, η οποία έχει σχήμα παραλληλόγραμμου. Σε αυτήν αναγράφονται: «Ελληνική Δημοκρατία», η διοικητική περιφέρεια ή ο νομός όπου ασκεί τα καθήκοντα του, το ονοματεπώνυμο του μεταφραστή, η γλώσσα για την οποία είναι διορισμένος, ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός του Ειδικού Μητρώου του Υπουργείου Εξωτερικών και ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται για την παροχή των μεταφραστικών υπηρεσιών.
2.  
  Η σφραγίδα αυτή φυλάσσεται με ευθύνη του ορκωτού μεταφραστή σε ασφαλές μέρος και τίθεται σε κάθε μετάφραση κατ’ εφαρμογήν του παρόντος νόμου δίπλα από την ένδειξη: «Επίσημη μετάφραση ως προς την πιστή και ακριβή απόδοση του περιεχομένου χωρίς μεταβολές, είτε εκ του πρωτοτύπου είτε εκ του επικυρωμένου αντιγράφου, από την . . . . . . . . γλώσσα στην . . . . . . . . . γλώσσα. ΄Εγινε στον/στην . . . . . . . . . την . . . . . . . . . » ακολουθεί όνομα, τίτλος, ημερομηνία, υπογραφή.
3.  
  Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ορκωτού μεταφραστή με οποιονδήποτε τρόπο η σφραγίδα επιστρέφεται, εντός δεκαπέντε ( 15) ημερών, στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον πρώην ορκωτό μεταφραστή και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας για την άσκηση του έργου, από τους οικείους του
Άρθρο 32 "Τρόπος κατάρτισης μεταφράσεων"
1.  
  Η μετάφραση πρέπει: α. να προσαρτάται στο έγγραφο που μεταφράστηκε, β. να φέρει στο τέλος κάθε σελίδας τη μονογραφή του μεταφραστή και στο τέλος του κειμένου της μεταφράσεως την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του ορκωτού μεταφραστή, γ. να φέρει χρονολογία και δ. Η μετάφραση συνοδεύεται από ένα επίσης επικυρωμένο αντίγραφο. Για κάθε επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο καταβάλλεται ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της οριζόμενης αμοιβής για τη μετάφραση του εγγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να αλλάζει ο τρόπος κατάρτισης των μεταφράσεων.
Άρθρο 33 "Απόρρητο μεταφράσεων"
1.  
  Ο ορκωτός μεταφραστής υποχρεούται σε τήρηση απορρήτου για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν μεταφράσεις
Άρθρο 34 "Ισχύς μεταφράσεων"
1.  
  Τα έγγραφα ή αντίγραφα των μεταφράσεων που γίνονται από τους ορκωτούς μεταφραστές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 35
1.  
  Κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη του ορκωτού μεταφραστή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή είναι ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Πειθαρχικά παραπτώματα του ορκωτού μεταφραστή είναι ιδίως:
 1. Η παραβίαση των διατάξεων περί αμοιβής,
 2. Η μη τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του άρθρου 26,
 3. Η παραβίαση των διατάξεων περί διαμόρφωσης της σελίδας της μεταφράσεως,
 4. Η παραβίαση του απορρήτου της μεταφράσεως,
 5. Η παραχώρηση σε τρίτο πρόσωπο της χρήσης της σφραγίδας,
 6. Η διενέργεια μετάφρασης από ή προς γλώσσα διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει οριστεί,
 7. Η ανάθεση μεταφράσεων σε τρίτους ή η υπεργολαβία,
 8. Η έλλειψη συνεργασίας με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
 9. Η έλλειψη ενημέρωσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για οποιαδήποτε αλλαγή της διευθύνσεως και του χρόνου λειτουργίας του γραφείου του, καθώς και του χρόνου απουσίας του,
 10. Η αδικαιολόγητη μη λειτουργία του γραφείου του κατά τις δηλωθείσες ως ώρες και ημέρες εργασίας, ια.
 11. Η απουσία άνω των εξήντα (60) ημερών χωρίς άδεια του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου ή η υπέρβαση της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
Άρθρο 36 "Άσκηση πειθαρχικής δίωξης"
1.  
  Η πειθαρχική δίωξη ορκωτού μεταφραστή ασκείται από τον Γενικό Διευθυντή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας: α) αυτεπαγγέλτως, β) μετά από παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών, γ) μετά από έγγραφη ανακοίνωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, δ) μετά από έγγραφη αναφορά ιδιώτη έχοντος έννομο συμφέρον. Η πειθαρχική αγωγή πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά και το χαρακτηρισμό του πειθαρχικού αδικήματος, είναι δε ανεξάρτητη από την τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του ιδίου προσώπου.
Άρθρο 37 "Πειθαρχικές ποινές"
1.  
  Το Εποπτικό - Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητας, τη βαρύτητα της πράξης και την προσωπικότητα του εγκαλούμενου που κρίνεται ένοχος πειθαρχικού αδικήματος: α. έγγραφη επίπληξη, β. πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ υπέρ του Δημοσίου, που βεβαιώνεται από το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, γ. προσωρινή παύση μέχρι έξι (6) μήνες, δ. οριστική παύση. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται αν ο ορκωτός μεταφραστής: α. καταδικάστηκε αμετάκλητα για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο εδάφιο στ΄ του άρθρου 19 του παρόντος, β. διέπραξε αδίκημα που επισύρει ποινή προσωρινής παύσης μέσα στην ίδια τριετία από τη διάπραξη άλλου αδικήματος για το οποίο του έχει επιβληθεί από το Εποπτικό - Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινή προσωρινής παύσης, γ. παρέσχε μεταφραστικές υπηρεσίες κατά το χρόνο που του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης, δ. παραβίασε το απόρρητο της μεταφράσεως, ε. παραχώρησε σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της σφραγίδας του, στ. επέδειξε χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια διαγωγή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Άρθρο 38
1.  
  Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης ο Πρόεδρος του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου διατάσσει τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης, από υπάλληλο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο διωκόμενος καλείται να υποβάλει την απολογία του εγγράφως, εντός προθεσμίας που τάσσεται από το Συμβούλιο. Επίσης, δικαιούται να εμφανιστεί ενώπιον του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου για να εκφράσει τις απόψεις του και προφορικά, καλούμενος προς τούτο.
2.  
  Η επίδοση των κλήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και η κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στον διωκόμενο γίνεται με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική παραγγελία προς επίδοση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Άρθρο 39
1.  
  Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που επιβάλλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής παύσης, επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ενώ κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν τις ποινές της οριστικής παύσης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
2.  
  Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου και διαβιβάζεται από αυτήν, άμεσα, προς τη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου
3.  
  Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο
4.  
  Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 40 "Παραγραφή"
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα των ορκωτών μεταφραστών παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν. Κάθε πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή, η οποία συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση μετά πέντε έτη από την ημέρα διάπραξης του παραπτώματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή ως μόνιμοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος, είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου.
2.  
  Στο άρθρο 8 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 1 η μετάταξη υπαλλήλων των Κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών, οι οποίοι απέκτησαν μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή είχαν μεν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους, έχει όμως παρέλθει οκταετία από το διορισμό, και διαθέτουν τα υπόλοιπα ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Ο αριθμός αυτός των προς πλήρωση θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, 2 η μετάταξη υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ο αριθμός των οποίων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των κενών θέσεων του Κλάδου, εφόσον διαθέτουν τα ειδικά προσόντα διορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ μετατάσσονται μετά από αίτηση τους και επιτυχή συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία που διενεργείται από ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προσωπικού Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του Κλάδου υποδοχής που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών κατατάσσονται, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου στο βαθμό Ε΄, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ στο βαθμό ΣΤ΄ Οι μετατασσόμενοι στον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά τους ομοιοβάθμους τους του οικείου Κλάδου, εξελίσσονται δε εφεξής βαθμολογικά κατά τις διατάξεις που διέπουν τον Κλάδο αυτόν Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4 Μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
3.  
 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται περίπτωση στ, ως εξής:
 2. 2 τη συνεχή παρακολούθηση και ανάπτυξη της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, το συντονισμό και την εποπτεία του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τη στρατηγική δημόσιας διπλωματίας στα ψηφιακά περιβάλλοντα, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών ψηφιακών εξελίξεων, καθώς και την επιλογή των κειμένων της κεντρικής ιστοσελίδας με τη στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων Προς επίτευξη των σκοπών της, η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και οσάκις κρίνεται σκόπιμο με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, και κατά κύριο λόγο κρατών-μελών της Ε.Ε.
 3. Η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 5 Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται τρεις (3) θέσεις μεταφραστών αγγλικής γλώσσας, δύο (2) θέσεις μεταφραστών γαλλικής και δύο (2) θέσεις μεταφραστών τουρκικής γλώσσας στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι (20) ημερών Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ προς έλεγχο νομιμότητας Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστάται και μία θέση ειδικού συνεργάτη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, η οποία πληρούται με απόσπαση υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου που ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται ως εξής: 1 Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία υπαγόμενη στον Γενικό Διευθυντή που είναι αρμόδιος για τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες Στην αρμοδιότητα αυτής ανήκουν 1 Η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα και επίπλωση, 2 Η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επι­σκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικού και μηχανημάτων, 3 Η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραμμάτων, 4 Η μέριμνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2 Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις 1 Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ - Δύο (2) ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι ή πολιτικοί μηχανικοί -Τρεις (3) αρχιτέκτονες μηχανικοί β) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ - ΄Ενας (1) αρχιτέκτων μηχανικός - ΄Ενας (1) ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός - ΄Ενας (1) πολιτικός μηχανικός - ΄Ενας (1) τοπογράφος μηχανικός. 2 Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τ.Ε.Ι. - ΄Ενας (1) τεχνολόγος μηχανικός δομικών έργων - ΄Ενας (1) ηλεκτρολόγος - ΄Ενας (1) ηλεκτρονικός - ΄Ενας (1) συντηρητής έργων τέχνης. 3 Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Εργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών - ΄Ενας (1) εργοδηγός δομικών έργων - ΄Ενας (1) μηχανολόγος - ΄Ενας (1) σχεδιαστής - ΄Ενας (1) διακοσμητής. 4 Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τεχνίτες με σχετική εμπειρία -Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι -Δύο (2) υδραυλικοί ηλεκτροσυγκολλητές - ΄Ενας (1) ξυλουργός - ΄Ενας (1) ελαιοχρωματιστής -Δύο (2) ψυκτικοί μηχανικοί. 5 Κατηγορία μονίμου Προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας - Δύο (2) υδραυλικοί Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών προσλαμβάνεται το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί προσλήψεως προσωπικού του Δημοσίου Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις ανωτέρω θέσεις Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπωμένων Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται με διετή θητεία από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, είτε από τους μηχανικούς ΠΕ που υπηρετούν σε αυτή με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε μετά από απόσπαση από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μονίμους ή συμβασιούχους, της ίδιας ειδικότητας.
5.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: Στα ανωτέρω Γραφεία μπορεί να τοποθετούνται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), καθώς και υπάλληλοι των Κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων.
6.  
 1. Ο τίτλος του άρθρου 23 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων
 3. Οι παράγραφοι 1 και 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:
 4. 1 Στο Υπουργείο Εξωτερικών Λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων (ΚΕΠΠΑ), το οποίο είναι αρμόδιο για 1 Την εξυπηρέτηση των ομογενών και των αποδήμων που διαμένουν προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, για αιτήματα που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, μέσω των κατά τόπου αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, η εξυπηρέτηση των ομογενών, αποδήμων και Ελλήνων πολιτών που διαμένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για τα αιτήματα τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές, καθώς και η εξυπηρέτηση κάθε πολίτη ημεδαπού ή αλλοδαπού που προσέρχεται σε αυτό Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί και ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές, και 2 Την επικύρωση 1 Του γνησίου της υπογραφής των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών. 2 Αντιγράφων από πρωτότυπα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. 3 Της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειμένου στην ελληνική γλώσσα πλην πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου. 4 Του γνησίου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών Αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο.»« 3 Το ΚΕΠΠΑ στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόμενους από τους Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και με συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Για το σκοπό αυτόν, συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται Οι ως άνω συμβασιούχοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, απαραιτήτως και την αγγλική γλώσσα Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται Επίσης απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών γίνεται η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων Οι μονάδες του χρόνου εμπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί στο ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μηνών σε αυτό Για την ενημέρωση και την εκπαίδευση τους σε θέματα της αρμοδιότητας τους, οι εν λόγω υπάλληλοι λαμβάνουν μέρος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, σε κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας πέντε εβδομάδων που οργανώνει για το σκοπό αυτόν η Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, για να βεβαιώνει περί της επιτυχούς συμμετοχής των εν λόγω υπαλλήλων στα ως άνω σεμινάρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Η μη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς περαιώσεως των ως άνω σεμιναρίων επιφέρει καταγγελία της σύμβασης του υπαλλήλου Οι ως άνω υπάλληλοι υπηρετούν αποκλειστικά στο ΚΕΠΠΑ χωρίς τη δυνατότητα μετάθεσης ή απόσπασης τους σε περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχοντες υπηρεσίες στο ΚΕΠΠΑ με σύμβαση μίσθωσης έργου διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι τη στελέχωση της υπηρεσίας κατά τον ανωτέρω προβλεπόμενο τρόπο.
7.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 27 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται ως εξής: 1 Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Ιατρείο, στο οποίο ανατίθεται η κατάλληλη προετοιμασία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις ή ειδικές αποστολές και η εν γένει προστασία και προαγωγή της υγείας των υπαλλήλων, καθώς και συμβουλευτική αρμοδιότητα σε υγειονομικά θέματα που αφορούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που καλούνται να αντιμετωπίσουν υπηρεσίες του Υπουργείου. 2 Για τη λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου Εξωτερικών υφίσταται μία (1) θέση ελεγκτή ιατρού επί θητεία, βάσει του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και μία (1) θέση νοσηλευτή Π Ε ή ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων Επίσης, υφίσταται μία (1) οργανική θέση ιατρού-παθολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ειδίκευση στη δημόσια υγεία Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά παρέκκλιση των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων, μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής Για την πρόσληψη στην ως άνω θέση συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν η προϋπηρεσία ή άλλου είδους εμπειρία ή ειδίκευση σε θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής Στην εν λόγω προκήρυξη ορίζονται και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής Με όμοια απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την εμπειρία στο ως άνω αντικείμενο της θέσης και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού του άρθρου 66 του παρόντος, και ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιλογή των υποψηφίων.
8.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΑΥΣ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία ως εξής 1 ένας (1) Πρέσβυς επί τιμή, ως Πρόεδρος, 2 ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, 3 ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, 4 ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α ’, 5 ένας (1) υπάλληλος - του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου - του επιστημονικού προσωπικού της ΕΝΥ με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου - του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ, αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου - του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του εν λόγω Κλάδου.
 3. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 Εάν ο κρινόμενος υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάμενου τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του ΑΥΣ του ίδιου Κλάδου, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεωτέρων του κρινόμενου, παριστάμενα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3) Το κώλυμα συμμετοχής δεν ισχύει για τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.
9.  
  Το άρθρο 44 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: ΄ 44 κατά περίπτωση (ad hοc)διπλωματικών αντιπροσωπειών Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, οι διπλωματικές αυτές αντιπροσωπείες για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο και λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις μόνιμες αντιπροσωπείες.
10.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως ή τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού.
 3. Η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 3 Αν δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών και, εάν ελλείπει, του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Charg? des Αffaires).
11.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 1 ασκούν καθήκοντα οικονομικής και εμπορικής φύσεως, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, στις χώρες όπου δεν λειτουργεί Γραφείο ΟΕΥ και συντονίζουν τη λειτουργία των κατά τόπο αρμόδιων Γραφείων ΟΕΥ της περιφέρειας αρμοδιότητας τους,
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύναται να συνιστώνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και με γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των εν λόγω Γραφείων και η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτών.
13.  
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 2. Στα ως άνω ιδρύματα περιλαμβάνεται, ενδεικτικώς, το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ).
 3. Στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 4. Ειδικότερα, για το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών υφίσταται πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
14.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής Κλάδους 1 Διπλωματικός Κλάδος 2 Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών 3 Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής 4 Κλάδος Επιμελητών 5 Κλάδος Εμπειρογνωμόνων 6 Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 7 Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΝΥ 8 Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 9 Κλάδος Μεταφραστών.
 3. Η ως άνω διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 5.6.2007, έναρξη ισχύος του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», εκτός από τον Κλάδο Μεταφραστών, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως Γ΄ του παρόντος νόμου.
 4. Όπου στον «Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών» αναφέρεται ο Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού νοείται ο ως άνω Κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών
15.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται η περίπτωση ιε΄ και προστίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής: 1 Στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και Β΄ του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών».« 2 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους διπλωματικά διαβατήρια και σε Ελληνες υπηκόους που δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
16.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως ενός έτους για εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του διπλωματικού Κλάδου έως και το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α και σε υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α. Σε υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μπορούν να δίδονται, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, εκπαιδευτικές άδειες συνολικής διάρκειας ενός μηνός κατ’ έτος, προκειμένου να συμμετέχουν σε σεμινάρια, συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις στον τομέα εξειδίκευσης τους, που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
17.  
 1. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10 και 11 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9,10, 11 και 12 αντίστοιχα
 2. 7 Αντίγραφο του κατά τις ως άνω διατάξεις συνταχθέντος φύλλου αξιολόγησης του υπαλλήλου τίθεται και στον ατομικό φάκελο του αξιολογούντος προϊσταμένου του.
18.  
 1. Η παράγραφος 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 5 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση έως τέσσερα έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τρία έτη σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις, η οποία δύναται να παραταθεί έως δύο επιπλέον έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα έτος σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση, χωρίς τους ανωτέρω χρονικούς περιορισμούς, έως πέντε υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στα Γραφεία των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον όσων υπηρετούν στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση έως τρία έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δύναται να παραταθεί έως τρία επιπλέον έτη Οι ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιοβάθμων τους, οι οποίοι υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί ή λαμβάνουν χώρα διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αμείβονται από αυτούς Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής εάν δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στις παραπάνω χώρες Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν, επιπλέον, τις δαπάνες μετακίνησης τους που καθορίζονται στο άρθρο 157 του παρόντος, εφόσον αποσπώνται για χρονικό διάστημα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο παραμονής για υπαλλήλους του οικείου Κλάδου που μετατίθενται ή τοποθετούνται σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές από τον φορέα, στον οποίο αποσπώνται Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες με απόσπαση πέραν της πενταετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν στη θέση τους, μέχρι ορισμού αντικαταστάτη τους ή το αργότερο για ένα ακόμη έτος. 6 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ανάληψης της προεδρίας εκ μέρους της Ελλάδας κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε περίπτωση ανάληψης της προεδρίας Διεθνούς Οργανισμού εκ μέρους της Ελλάδας, η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίστοιχη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται και η απόσπαση προς την Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της προεδρίας από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τις αποδοχές τους της Εξωτερικής Υπηρεσίας Οι αποσπασθέντες, κατά τα ανωτέρω, στην Κεντρική Υπηρεσία επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασης τους στις θέσεις τους και δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου, που υπηρετεί σε αρχή ειδικών συνθηκών, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην αρχή αυτή.
19.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 77 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: Ο αριθμός των ειδικών αποστολών ορίζεται σε πενήντα, συνολικώς, ανά έτος, για υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου.
20.  
 1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα
 2. 2 Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας μπορεί να επιβάλλει σε όλους τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής.
21.  
 1. Η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Γραμματέων Πρεσβείας Β΄ και των Συμβούλων Πρεσβείας Β΄ που ισχύει με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που εισέρχονται στο Διπλωματικό Κλάδο μετά την 5.6.2007, έναρξη ισχύος του εν λόγω Οργανισμού.
 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 3 από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία.
 4. Η διάταξη του ως άνω στοιχείου β) ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος
 5. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται ως εξής:
 6. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου για να προαχθούν στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95, ή σε χώρες ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζονταν με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή, τρία έτη σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο, δύο έτη σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δύο έτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο έτη σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Η υποχρέωση τριετούς υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο και διετούς υπηρεσίας σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ισχύει για τους υπαλλήλους που εισέρχονται στο Διπλωματικό Κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Για τους υπηρετούντες υπαλλήλους εξακολουθεί η ισχύουσα υποχρέωση διετούς υπηρεσίας σε Προξενική Αρχή ή Προξενικό Γραφείο.
22.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 5 1 Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο διπλωματικός υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή οκταετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό και τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων με αντίστοιχο βαθμό.
23.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθενται εδάφια ως εξής: Ομοίως στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να τίθενται επί τιμή υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, για την κάλυψη αναγκών σε περίοδο προεδρίας Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων ή σε περιπτώσεις άλλων εκτάκτων αναγκών Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 160 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως.
24.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζονται έως δεκαπέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν ετήσιο απολογισμό δράσεως στον Υπουργό Εξωτερικών κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου επομένου έτους Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων διορίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με ανάθεση συγκεκριμένου έργου.
25.  
 1. Οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 2 Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄ που αντιστοιχούν μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 3 Νομικός Σύμβουλος Β΄, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 4 Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α του Διπλωματικού Κλάδου. 5 Εισηγητής, που αντιστοιχεί μισθολογικά και βαθμολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου.
 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Όριο ηλικίας, για την εισαγωγή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, ορίζεται το τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) έτος.
26.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 66, και α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώματος με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης και β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση άλλης γλώσσας που τυχόν απαιτείται από την ειδίκευση.
27.  
 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 3 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους Οι υπάλληλοι του εν λόγω Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθέμενης της φράσης «Εμπειρογνώμων. », με τον προσδιορισμό της ειδικότητάς τους.
28.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή σε Γενικό Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του Κλάδου αυτού.
29.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 115 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, του δε ανώτατου μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.
 3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 5 1 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του Υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄.
30.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 118 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών είναι οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής 1 Βαθμός Α΄ θέσεις 80 2 Βαθμός Β΄ θέσεις 120 3 Βαθμός Γ΄ και 4 Βαθμός Δ΄ και 5 Βαθμός Ε΄ και 6 Βαθμός ΣΤ΄ θέσεις 697 Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ, Ε, Δ΄ και Γ΄ είναι ενιαίες.
31.  
 1. Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου και επαρκή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 3. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
 4. 2 Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το ΑΣΕΠ Η ισχύς του πίνακα μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής εξετάσεων, των εξεταστών, των μελών των λοιπών Επιτροπών, καθώς και των προσώπων που θα μετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποζημίωσης μελών επιτροπών διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.» γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα. 32 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 123 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:« 4 1 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών μετατίθενται, υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή Οι υπάλληλοι του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του Υπάλληλος του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
33.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 4 1 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του Υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
34.  
 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
 3. Το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Η πρόσληψη διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το ΑΣΕΠ Η ισχύς του πίνακα μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
35.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 137 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής απαιτείται 1 από το βαθμό ΣΤ΄ στο βαθμό Ε΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2 από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3 από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4 από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5 από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
36.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 139 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 4 1 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά επιβάλλεται από αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη και κατόπιν ομόφωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ή εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεως του, σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συνεχή δωδεκαετή υπηρεσία στο εξωτερικό πριν από την τοποθέτηση του στην Κεντρική Υπηρεσία, μπορεί να μετατεθεί στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία μετά από ομόφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
37.  
 1. Η περίπτωση β΄ του ογδόου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 149 του ως άνω «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης.
 3. Στην ως άνω παράγραφο 2 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
 4. Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι προσλαμβανόμενοι, πρέπει, εκτός των ανωτέρω α΄ και γ΄ προϋποθέσεων, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται και εισήγηση του προϊσταμένου αυτών προς τον προϊστάμενο της αρχής.
 5. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
 6. 5 Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβασιούχοι αορίστου χρόνου της Εξωτερικής Υπηρεσίας διατηρούν το κατά νόμο συμβατικό και μισθολογικό καθεστώς τους μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εξωτερική υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε ορισμένου χρόνου της αρχής όπου υπηρετούν.
38.  
 1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 155 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθενται εδάφια, ως εξής:
 2. Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται απαλλάσσονται από κάθε υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση Η απαλλαγή από την εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ ισχύει και για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν στις δαπάνες μετακίνησης του άρθρου 157 του παρόντος, καθώς και στην οριζόμενη στο άρθρο 160 του παρόντος ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις για την εκτέλεση υπηρεσίας ή τις ειδικές αποστολές στο εξωτερικό.
 3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται μέχρι στο διπλάσιο το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχές που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες.
39.  
 1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα
 2. 2 Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών δικαιούνται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσεως.
40.  
  Οι περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ του άρθρου 162 του ως άνω «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίστανται ως εξής: 1 Δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού των αποβιούντων στην αλλοδαπή κατά την υπηρεσία υπαλλήλων και μελών της οικογένειας τους, καθώς και δαπάνη εισιτηρίου συζύγου ή συνοδού πρώτου βαθμού συγγένειας.»« 2 Κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται, ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών και έχει σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους έναντι των Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή και των ομογενών, εκτός των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για την καταβολή των οποίων είναι αρμόδια τα ασφαλιστικά ταμεία τους.
41.  
  Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι της παραγράφου 15 του άρθρου 87 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), για τους οποίους δεν είχε προσμετρηθεί για απόδοση βαθμού και μισθού, πλην του χρονοεπιδόματος, ο χρόνος υπηρεσίας τους στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών, από το 1993, οπότε και κατανεμήθηκε η θέση τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι της θέσεως σε ισχύ του ν. 2594/1998, και οι οποίοι προήχθησαν ήδη στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄, με βάση τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 101 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», εντάσσονται αυτοδικαίως στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ και τοποθετούνται μετά τους ομοιοβάθμους τους.
42.  
  Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι υπηρέτησαν για δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες από το διορισμό τους, καθώς και Εμπειρογνώμονες, των οποίων ο διορισμός ανεστάλη με διοικητική πράξη και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του Κλάδου των Εμπειρογνωμόνων που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης τους. Η διαδικασία προσλήψεως επαναλαμβάνεται για τους υπόλοιπους υποψηφίους από το σημείο, στο οποίο η διαδικασία κρίθηκε ελαττωματική.
43.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που ο αρχικός τους διορισμός είχε γίνει μέχρι και τις 31.12.1990, εντάχθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α) και 15 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α) στο μόνιμο προσωπικό, και παραμένουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στις αρχές που υπηρετούσαν κατά το χρόνο ένταξης τους, μπορεί, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες, να συνεχίσουν να υπηρετούν στην ίδια θέση μέχρι την οριστική αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
44.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Για τα λοιπά θέματα που αφορούν τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τους γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν το Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
45.  
  Στο άρθρο 13 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: 6 Συνιστάται στο Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού θέση Επιστημονικού Διευθυντή Στη θέση αυτή διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είτε μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ είτε μόνιμος υπάλληλος του Υπουργού Εξωτερικών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και με ανάλογη ακαδημαϊκή και επιστημονική εμπειρία Ο Επιστημονικός Διευθυντής συμβουλεύει και ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί του συνόλου του επιστημονικού έργου που εκπονείται στο ΕΚΑΣ, συντονίζει τους οικείους συνεργάτες του ΕΚΑΣ, μεριμνά και επιβλέπει την ανάθεση και εκπόνηση των εργασιών, επιμελείται των συνεδριάσεων των επιτροπών, μεριμνά για την εκπόνηση των θεμάτων σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής Ο Επιστημονικός Διευθυντής μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ συνάπτει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της προβλεπόμενης συνεργασίας με το ΕΚΑΣ, με τριετή θητεία, δυνάμενη να ανανεώνεται και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄).
46.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 110 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία.
47.  
 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, διάστημα στο οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Τμήμα Εξειδίκευσης Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
 3. Η προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 8’ που ισχύει με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που διορίζονται σε θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετά την 5.6.2007, έναρξη ισχύος του εν λόγω Οργανισμού.
48.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχουν μεταταχθεί στον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων σε θέσεις που καταλαμβάνονται από Πολιτιστικούς Συμβούλους, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 88 του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄), εντάσσονται βαθμολογικά και τίθενται στην επετηρίδα, αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της αρχικής απόφασης για την ένταξη τους στον Κλάδο των Εμπειρογνωμόνων σε θέσεις που καταλαμβάνονται από Πολιτιστικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως εξής:.
 1. Οι έχοντες προϋπηρεσία μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα-Συμβούλου Β, ο δε πέραν της δεκαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα-Συμβούλου Α΄
 2. Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14), αλλά μικρότερη των είκοσι (20) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα-Συμβούλου Α΄, ο δε πέραν της δεκατετραετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄
 3. Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20), αλλά μικρότερη των είκοσι τριών (23) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Β΄, ο δε πέραν της εικοσαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄
 4. Οι έχοντες προύπηρεσία είκοσι τριών (23) ετών και άνω εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄.
 5. Με όμοια απόφαση η οργανική θέση που κατέχουν οι ανωτέρω εντασσόμενοι μεταφέρεται στις ενιαίες θέσεις του βαθμού στον οποίο εντάσσονται.
 6. Δεν επέρχονται συνέπειες ενδεχόμενων καταλογισμών λόγω αχρεώστητης καταβολής διαφοράς αποδοχών.
Άρθρο 42
1.  
  Η τελευταία φράση της περιπτώσεως ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), που προστέθηκε με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: ή να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 43
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και μετά γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εγκρίνεται Κανονισμός υπηρεσιακής αλληλογραφίας, στον οποίον προβλέπεται ιδίως η ιεράρχηση και ο χαρακτηρισμός εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών, ως ειδικού χειρισμού, ανάλογα με τη σημασία τους για την προστασία των εθνικών συμφερόντων
Άρθρο 44
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Γραφείο Οικογενειακής Υποστήριξης (Family Οffice). Του Γραφείου αυτού προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ και απασχολούνται δύο τουλάχιστον υπάλληλοι του Υπουργείου. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκουν ιδίως:.
 1. Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης (όπως γενικές πληροφορίες για την ίδια τη χώρα, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα υγείας και τους ιατρούς, για την ανεύρεση κατοικίας, για τη δυνατότητα εργασίας συζύγου, για την κοινωνική ζωή) κάθε χώρας του εξωτερικού, στην οποία λειτουργεί ελληνική πρεσβεία ή προξενείο
 2. Η διαρκής συνεργασία με έναν διοικητικό υπάλληλο (liaisοn οfficer) από κάθε ελληνική πρεσβεία ή προξενείο, καθώς και με τη διπλωματική και προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας στην Ελλάδα, με σκοπό τη συλλογή και απαιτούμενη επικαιροποίηση των πληροφοριών της προηγούμενης περίπτωσης
 3. Η συνεργασία με τράπεζες πληροφοριών και ξένες πρεσβείες για την ενημέρωση των συζύγων των Ελλήνων διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών ως προς τις δυνατότητες και την προσφορά εργασίας στο εξωτερικό
 4. Η παροχή πάσης φύσης συμβουλών προς τα μέλη της οικογένειας των Ελλήνων διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων από εξειδικευμένους εθελοντές
 5. Η παροχή υποστήριξης προς τα τέκνα και τους αλλοδαπούς και τις αλλοδαπές συζύγους των Ελλήνων διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη βελτίωση του προφορικού και γραπτού τους λόγου
 6. Η πρόβλεψη και η ενημέρωση ως προς τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων μείζονος κλίμακας στη χώρα υπηρεσίας
 7. Η παρακολούθηση των εργασιών της Ειδικής Ομάδας Εργασίας Διοικητικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (CΟΑDΜ) στις Βρυξέλλες, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στην οικογένεια
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Οικογενειακής Υποστήριξης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 45
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις συνοδευόμενες από μετάλλια σε άτομα ελληνικής καταγωγής που διαμένουν στο εξωτερικό ή σε αλλοδαπούς, για την προσφορά τους προς την Ελλάδα ή προς τον απανταχού Ελληνισμό ή προς την ανθρωπότητα
2.  
  Οι διακρίσεις αυτές ορίζονται ως ακολούθως:
 1. ΖΕΥΣ:
 2. Απονέμεται σε προσωπικότητες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, για προσφορά υψίστης υπηρεσίας στην Ελλάδα.
 3. Το μετάλλιο απεικονίζει παράσταση δέσμης κεραυνών, συμβολίζοντας τη δημιουργικότητα.
 4. ΕΡΜΗΣ:
 5. Απονέμεται σε προσωπικότητες ελληνικής καταγωγής που διαμένουν στο εξωτερικό για προσφορά υψίστης υπηρεσίας στον απανταχού Ελληνισμό.
 6. Το μετάλλιο απεικονίζει παράσταση του κηρυκείου, συμβολίζοντας την επικοινωνία των αποδήμων με το εθνικό κέντρο.
 7. ΑΘΗΝΑ:
 8. Απονέμεται σε προσωπικότητες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, για προσφορά υψίστων υπηρεσιών προς τον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία.
 9. Το μετάλλιο απεικονίζει παράσταση της κουκουβάγιας, συμβολίζοντας την αγάπη και την προαγωγή των ιδεωδών του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
3.  
  Οι προτάσεις για την απονομή τιμητικών διακρίσεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και έναν διπλωματικό υπάλληλο με βαθμό πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, εξ εκείνων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 46
1.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 άρθρου 2 του ν. 1791/1988 (ΦΕΚ 141 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Ο Πρόεδρος είναι ταυτόχρονα και Γενικός Διευθυντής του ΕΚΕΜ.
 3. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου και των κατηγοριών προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, καθώς και το ποσό της αποζημίωσης κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού Συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου της επόμενης παραγράφου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Στον Πρόεδρο-Γενικό Διευθυντή του ΕΚΕΜ δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 3 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο τρόπος λειτουργίας του, ο τρόπος εκπροσώπησης του ΕΚΕΜ δικαστικώς και εξωδίκως, ο τρόπος διαχείρισης, τα τηρούμενα βιβλία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του ΕΚΕΜ Με όμοια απόφαση εκδίδεται κανονισμός προσωπικού και οργάνωσης του Κέντρου, συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο στο Κέντρο και ορίζεται η συγκρότηση του Ως προς τον τρόπο ανάθεσης ερευνών, μελετών και κάθε έργου, στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας του Κέντρου, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α΄), και οι οποίες ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μπορούν να καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, τα όργανα, η δημοσιότητα και κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την ανάθεση συμβάσεων του Κέντρου.
2.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Το προσωπικό του ΕΚΕΜ διακρίνεται σε ερευνητικό, διοικητικό και βοηθητικό Στο Κέντρο συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ερευνητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πέντε (5) θέσεις ερευνητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τρία (3) έτη, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη, εφόσον δε ο ερευνητής απασχολείται σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μέχρι το πέρας αυτού Συνιστώνται, επίσης, έξι (6) θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ΠΕ ή/και ΤΕ ή/και ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μια (1) θέση Βοηθητικού Προσωπικού ΔΕ ή ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατανέμονται οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού του Κέντρου κατά κλάδο και ειδικότητα. 2 Ως μέλη του ερευνητικού προσωπικού μπορούν να προσλαμβάνονται οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί, δικηγόροι, καθώς και επιστήμονες άλλων κλάδων εφόσον οι παραπάνω είναι εξειδικευμένοι σε ευρωπαϊκά θέματα Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων του ερευνητικού προσωπικού πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή τουλάχιστον τριετή επαγγελματική προϋπηρεσία, σε θέσεις αντικειμένου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εθνικών ή διεθνών ειδικών υπηρεσιών ή οργανισμών Πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ συνεκτιμάται η γνώση άλλων γλωσσών Για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται δεν υφίσταται ασυμβίβαστο με την άσκηση του επαγγέλματος τους Τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού προσλαμβάνονται με βάση τα προσόντα τους και τη συνάφεια αυτών προς το προκηρυσσόμενο θεματικό αντικείμενο από τον Πρόεδρο του Κέντρου κατόπιν ειδικής διαδικασίας επιλογής που καθορίζεται, όπως και η συγκρότηση σχετικής επιτροπής επιλογής και τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας αυτής, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Η επιλογή διενεργείται ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΜ, δημοσιευτέα σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής, στην οποία καθορίζονται τα θεματικά αντικείμενα των προκηρυσσόμενων θέσεων Με όμοια απόφαση ορίζονται τα μέλη της επιτροπής επιλογής. 3 Η πρόσληψη του διοικητικού προσωπικού γίνεται από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΜ κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται μετά από δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΜ, δημοσιευτέα ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη της σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών Η διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση της, στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι (20) ημερών Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ Στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ μπορεί να περιορίζεται στην προκήρυξη, ανάλογα με την εκτίμηση των αναγκών λειτουργίας του Κέντρου, ο αριθμός των Σχολών των οποίων ο τίτλος σπουδών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Ο πίνακας των επιτυχόντων αποστέλλεται προς κύρωση στο ΑΣΕΠ Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, του διαγωνισμού, ο τρόπος άσκησης του ελέγχου νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, η συγκρότηση της σχετικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών Η πρόσληψη του βοηθητικού προσωπικού γίνεται από τον Πρόεδρο του Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΕΚΕΜ υποβάλλουν κάθε Ιούλιο έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε στον Υπουργό Εξωτερικών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΜ.
Άρθρο 47
1.  
  Μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των αναφερόμενων στα άρθρα 1 έως 40 του παρόντος κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από αυτές διαδικασιών, εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, περί Μεταφραστικής Υπηρεσίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη με βάση την οποία λειτουργεί σήμερα η υπηρεσία αυτή.
2.  
  Η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος μετάφρασης ορίζεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 48 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου υπουργικής αποφάσεως, καταργούνται: α. το άρθρο 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών περί Μεταφραστικής Υπηρεσίας που κυρώθηκε με το ν. 3566/2007, β. το άρθρο 24 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα, δ. το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ι΄ του άρθρου 162 και συγκεκριμένα η φράση: «Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2398/1996 (ΦΕΚ 89 Α΄), ε. το άρθρο 54 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄), στ. το άρθρο 51 του π.δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α΄), ζ. Η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ. Φ. 093/1/ΑΣ 1855 (ΦΕΚ 478 Β΄/19.5.1998) και υπ’ αριθμ. Φ. 093/3/ ΑΣ 1856 (ΦΕΚ 478 Β΄/19.5.1998) και υπ’ αριθμ. Φ. 093/3/ΑΣ 1856/30.4.1998 (ΦΕΚ 604 Β΄/16.6.1998), η. οι αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών υπ’ αριθμ.: αα) ΑΠ: Φ 093.9(1) ΑΣ 5507/14.12.1998, ββ) ΑΠ: Φ.093.9 (1) ΑΣ 1258/7.3.2000 και γγ) Π23ΜΕΤ- 22833/ΑΣ 9505/19.10.2005 (ΦΕΚ 282 Γ΄/26.10.2005) περί ορισμού των μεταφραστών. Οι αποφάσεις της περιπτώσεως αυτής καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού, ως ορκωτών μεταφραστών των ήδη συνεργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, θ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα ρυθμιζόμενα δια του παρόντος, πλην των αναφερομένων στον Κώδικα περί Δικηγόρων του ν.δ. 3026/1954.
Άρθρο 49 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1856/093/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1856/093_3 1856
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/093/3/ΑΣ1856 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/093_3_ΑΣ1856 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/093.9(1/ΑΣ5507 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/093_9(1_ΑΣ5507 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/093.9(1/ΑΣ1258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/093_9(1_ΑΣ1258 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/22833/ΑΣ9505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/22833_ΑΣ9505 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/23ΜΕΤ-22833/ΑΣ9505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/23ΜΕΤ-22833_ΑΣ9505 2005
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1984/1497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1497 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1791 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1791 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Σύσταση διπλωματικών και προξενικών αρχών και άλλες διατάξεις. 1996/2398 1996
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2812 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2009/119 2009
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Ε.Μ. 2009/5 2009
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων το[...]" 2011/134 2011
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας. 2017/89 2017