Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσια­λιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στο Ανόι, στις 27 Μαΐου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αναφερόμενες στο εξής ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν την συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών, Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοι­βαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και στενών δεσμών μεταξύ των λαών, Βασιζόμενοι στην πλήρη ισότητα των δικαιωμάτων και στο αμοιβαίο συμφέρον, Συμφώνησαν το ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία θα προω­θήσουν την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργα­σίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους. Άρθρο 2 Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Εθνική Διοίκηση Τουρισμού του Βιετνάμ θα είναι οι αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3 Προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο γνωστούς στο κοινό του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τους τουριστικούς πόλους έλξης τους και να αυξήσουν την διμερή τουριστική κίνηση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλων υλικών προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Βιετναμέζων επιχειρηματιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Προς τον σκοπό αυτό, θα γνωστοποιούν τακτικά το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία καθώς επίσης και τις δυνατότητες για παρόμοιες επενδύσεις που υπάρχουν σε κάθε μία από τις δύο χώρες. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού συμπεριλαμβανομένων: • Της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα και στις δύο Χώρες • Της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την αξιοποίησή τους ως τουριστικών προορισμών, • Εμπειρίας στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων και άλλων τύπων τουριστικών καταλυμάτων, • Στατιστικών στοιχείων για την τουριστική κίνηση και την τουριστική βιομηχανία των δύο χωρών. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφο­ρίες και έντυπα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα. Θα δημιουργήσουν επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας σ’ αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εξάσκησης και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων των αντίστοιχων τουριστικών σχολών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους και της διοργάνωσης σεμιναρίων για κρατικά στελέχη και επαγγελματίες του τουρισμού. Άρθρο 8 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ιδρύει στο έδαφος του κράτους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ένα Εθνικό Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών, το οποίο δεν θα πραγματοποιεί εμπορικές δραστηριότητες και η λειτουργία του οποίου, θα διέπεται από μία ειδική συμφωνία που θα συναφθεί για τον σκοπό αυτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η ειδική αυτή συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 12 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 9 Οι Εθνικές Τουριστικές Αρχές των δύο χωρών θα αναπτύξουν την συνεργασία τους στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών, των οποίων και οι δύο είναι μέλη. Άρθρο 10 Κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 11 Μια Μικτή Επιτροπή θα συγκαλείται περιοδικά για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων στις αρμόδιες Αρχές τους. Η Μικτή Επιτροπή θα αποτελείται από ίσο αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προσκαλούν εκπροσώπους και εμπειρογνώμονές τους τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα για να συμμετέχουν. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται. Άρθρο 12 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) χρόνια και στο εξής θα ανανεώνεται για διαδοχικές πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί με γνωστοποίηση από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της αρχικής ή οποιασδήποτε επακόλουθης περιόδου ισχύος. Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τα έργα, προγράμματα και όποιες άλλες πρωτοβουλίες υπό εκτέλεση, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Έγινε στο Ανόϊ την 27η ημέρα του Μαΐου τού 2007 σε δύο πρωτότυπα, το κάθε ένα στην Ελληνική, Βιετναμική και Αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 12 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία