ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3716

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 18.10.2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αναφερόμενες στο εξής ως «τα Μέρη», Λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που υιοθετήθηκε στις 27.9.1970 στο Μεξικό, Επιθυμώντας να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων Τουριστικών Αρχών των δύο χωρών, Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, καλής θέλησης και στενών σχέσεων μεταξύ των λαών, Βασιζόμενες στην πλήρη ισότητα των δικαιωμάτων και στα αμοιβαία οφέλη, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη, μέσα στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα προωθήσουν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους. Άρθρο 2 Τα Μέρη, θα επιδιώξουν να διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανώσεων τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 3 Προκειμένου να καταστήσουν γνωστούς τους τουριστικούς πόλους έλξης τους στους πολίτες της άλλης χώρας και να αυξήσουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής τουριστικών πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλου υλικού προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Για αυτό το σκοπό, θα εξετάσουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σε τουριστικές πανηγύρεις, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στο έδαφος της άλλης χώρας, καθώς και της οργάνωσης ταξιδίων εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και για λοιπό προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 4 Τα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Μολδαβών επιχειρηματιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Άρθρο 5 Τα Μέρη μπορούν να ιδρύουν εθνικά Γραφεία Τουριστικών Πληροφοριών στο έδαφος της άλλης χώρας, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν εμπορικές δραστηριότητες και η λειτουργία των οποίων θα ρυθμίζεται από ειδική συμφωνία που θα συνάπτεται για το σκοπό αυτό μεταξύ των Μερών. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή στατιστικών και πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού συμπεριλαμβανομένων: • Των εθνικών νόμων και των κανονισμών που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα στις δύο χώρες, • Της εθνικής νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία και την διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως τουριστικών αξιοθέατων • Των τουριστικών θέρετρων στις δύο χώρες, • Της εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης των ξενοδοχείων και άλλων τύπων τουριστικών καταλυμάτων, Άρθρο 7 Τα Μέρη θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών Τουριστικών Αρχών τους στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, και άλλων διεθνών τουριστικών οργανισμών, των οποίων και τα δύο είναι μέλη. Άρθρο 9 Κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 10 Με στόχο την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων στις αρμόδιες αρχές τους, θα συγκαλείται περιοδικά μια Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από ίσο αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Μερών. Τα Μέρη μπορούν να προσκαλούν για συμμετοχή άλλους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες και σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Μέρη. Η κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία θα πραγματοποιείται. Άρθρο 11 Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί. Κάθε Μέρος μπορεί να ζητήσει εγγράφως τροποποίηση ή αναθεώρηση. Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση που συμφωνείται από τα Μέρη, θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 13. Άρθρο 12 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο χωρών που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 13 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, που θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση από κάθε Μέρος των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών του που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών. Στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα, κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Μέρη τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την εκπνοή της αρχικής ή των ακόλουθων πενταετών περιόδων. Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας, παρ’ όλα αυτά, δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση των έργων, προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως τη στιγμή του τερματισμού της, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τα Μέρη. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως προς τον σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία Έγινε στην Αθήνα την 18.10.2006 σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική, Μολδαβική και Αγγλική Γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία της Συμφωνίας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία