Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1 "Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:"
1.  
  «Σημερινοί Εργοδότες»: οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.
2.  
  «Αρχικοί Εργοδότες»: οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ­ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε., GΑLΙLΕΟ ΗΕLLΑS Α.Ε., ΟLΥΜΡΙC ΑΙR CRUΙSΕS LΤD (Lοndοn – United Κingdοm), ΟLΥΝΕΤ ΙΝC (Νew Υοrk City, United States οf Αmerica) και CΟΝSΟLΙDΑΤΕD ΤRΑVΕL LΤD (Sydney, Αustralia).
3.  
  «Τακτικό προσωπικό»: το με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, καθώς και οι με συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι των Σημερινών Εργοδοτών. Στο Τακτικό Προσωπικό περιλαμβάνονται και οι κατέχοντες τη βαθμίδα του Δόκιμου Υπαλλήλου μέχρι κατ’ ανώτατο όριο την 1.3.2009.
4.  
  «Εποχικό Προσωπικό»: το με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών το οποίο υπηρετεί κατά την ημερομηνία κατά την οποία η οικεία Εταιρεία τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει.
5.  
  «Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές»: το ποσό που ισούται με το βασικό μηνιαίο μισθό και τα τακτικά μηνιαία επιδόματα τα οποία καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο και τα οποία ισχύουν με βάση συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή εξομοιούμενες με συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαιτητικές αποφάσεις την 1.10.2008, προσαυξημένο κατά 2,5%. Στα επιδόματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού. Για τους δόκιμους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ορισμό του Τακτικού Προσωπικού αντί της 1.10.2008 λαμβάνεται η 1.3.2009.
6.  
  «Ισοδύναμες Μηνιαίες Αποδοχές»: το ποσό που ισούται με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές από τις οποίες αφαιρούνται τα ποσά του αναλογούντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τυχόν εισφορών υπέρ ΟΓΑ και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον εργαζόμενο κατά περίπτωση
7.  
  «Κρίσιμη Ημερομηνία»: η ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης με την οποία καθεμία από τις Εταιρείες που είναι Σημερινοί Εργοδότες τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
1.  
  Το Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών που κατά την 1.1.2009 υπηρετεί με οποιαδήποτε ειδικότητα και το οποίο ασφαλίστηκε σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πριν την 31.12.1992 σε περίπτωση απόλυσής του κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία ή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο από την Κρίσιμη Ημερομηνία μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της οικείας Εταιρείας, δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον κατά την έξοδο από την υπηρεσία κατά τα ως άνω, συμπληρώνει τις κάτωθι χρονικές προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, συνυπολογιζομένου και του χρόνου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση:.
 1. Ιπτάμενοι χειριστές, ιπτάμενοι φροντιστές και συνοδοί, εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ημέρες ασφάλισης στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες.
 2. Τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εδάφους, εφόσον έχουν συμπληρώσει στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες τις ημέρες ασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄), χωρίς τον περιορισμό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις
3.  
  Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του Τακτικού Προσωπικού της παραγράφου 1, ο οποίος έχει διανυθεί στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες με οποιαδήποτε από τις ως άνω ειδικότητες προσαυξάνεται κατά 50%
4.  
  Όσοι από το Τακτικό Προσωπικό της παραγράφου 1 υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιπτάμενου συνοδού ή φροντιστή, δικαιούνται επιπλέον προσαύξηση κατά 50% του χρόνου ασφάλισής τους, για όσο χρονικό διάστημα απασχολήθηκαν με τις ειδικότητες αυτές στους Σημερινούς Εργοδότες και στους Αρχικούς Εργοδότες και κατέβαλαν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄) αυξημένη εισφορά κλάδου σύνταξης. Το δικαίωμα γεννάται σε περίπτωση απόλυσής τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία του οικείου εργοδότη ή λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο από την Κρίσιμη Ημερομηνία μέχρι την ολοκλήρωση της ειδικής εκκαθάρισης του οικείου εργοδότη.
5.  
  Η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης συνυπολογίζεται τόσο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Οι πραγματικές ημέρες ασφάλισης στους Σημερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες, πέραν των απαιτούμενων για τη συμπλήρωση του προσαυξημένου χρόνου ασφάλισης των 10.500 ημερών, συνυπολογίζονται χωρίς προσαύξηση για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.
Η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης παρέχεται μέχρι τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ή 35 ετών ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο και συνυπολογίζεται τόσο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όσο και για τον υπολογισμό και την προσαύξηση της σύνταξης.
6.  
  Δικαίωμα στις ως άνω προσαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης παρέχεται και στο προσωπικό της παραγράφου 1, το οποίο δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ή δεν υποβάλλει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή, ο ανωτέρω χρόνος συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
6α.  
  Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3 και 7 του παρόντος νόμου υπάγονται και οι υπηρετούντες την 30.4.2009 ως τακτικό προσωπικό, με οποιαδήποτε ειδικότητα, στην εταιρία Ρantheοn Αirways Α.Ε., των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής λύθηκαν ή λύονται μέχρι 30.9.2009 καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι της παραγράφου αυτής είχαν προϋπηρεσία σε έναν από τους Σημερινούς Εργοδότες, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται στις προσαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης.
7.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, καθώς και συνταξιοδότησης των μελών της οικογενείας λόγω θανάτου του ασφαλισμένου μετά τη συμπλήρωση του οριζόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστου χρόνου ασφάλισης
8.  
  Το Τακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στους Σημερινούς Εργοδότες κατά την 1.1.2009, το οποίο ασφαλίστηκε σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31.12.1992 και ασφαλίζεται αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), σε περίπτωση απόλυσής του κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι τη θέση σε εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών ή λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο από την ημερομηνία που τίθενται σε εκκαθάριση οι ανωτέρω εταιρείες μέχρι την ολοκλήρωσή της, δικαιούται να συνυπολογίσει στο χρόνο ασφάλισής του για κύρια σύνταξη γήρατος και αναπηρίας επιπλέον χρόνο ασφάλισης («Αναγνωριζόμενο Χρόνο»), που αντιστοιχεί στο ήμισυ του χρόνου υπηρεσίας του ως Τακτικού Προσωπικού στους Σημερινούς Εργοδότες και τους Αρχικούς Εργοδότες. Ο ανωτέρω Αναγνωριζόμενος Χρόνος συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Για κάθε μήνα Αναγνωριζόμενου Χρόνου θα καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην εισφορά άνω πενταετίας των μέχρι 31.12.1992 ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα.
9.  
  Το ανωτέρω αναφερόμενο Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών δικαιούται σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ και τους λοιπούς οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις τους, προσαυξανόμενου του χρόνου αυτών, κατ’ αντιστοιχία των προβλεπόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
10.  
  Ο εκτός των Σημερινών Εργοδοτών και των Αρχικών Εργοδοτών χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο χρόνος που διανύθηκε σε κοινοτικές χώρες ή χώρες, με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄), λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ακόμα και πέραν των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ημερών ασφάλισης.
11.  
  Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προσδιορίζεται μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, απολογιστικά ετησίως, με βάση τις πραγματικές πρόσθετες δαπάνες για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του, που προκαλούνται από τις διατάξεις του παρόντος. Ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης της δαπάνης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
12.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
13.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ από την ημερομηνία που οι εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. κατά περίπτωση τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 3
1.  
  Η ειδική επιδότηση ανεργίας διαρκεί μέχρι την ανάληψη νέας εργασίας από τους επιδοτούμενους ή μεταφοράς τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος.
2.  
  Η ειδική επιδότηση ανεργίας σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες
3.  
  Το επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας καταβάλλεται μηνιαίως ως ακολούθως:
 1. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, ποσό που ισούται με τις Ισοδύναμες Μηνιαίες Αποδοχές
 2. Κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες, 70% του ποσού υπό α΄
 3. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, 60% του ποσού υπό α΄
 4. Κατά τους τελευταίους δύο μήνες, 50% του ποσού υπό α΄
4.  
  Το ποσό των Ισοδύναμων Μηναίων Αποδοχών βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή υποχρεωτικά μέσα σε πέντε ημέρες από τη λύση της σύμβασης
5.  
  Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί ή δικηγόροι. Υπόχρεος για την απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο ΟΑΕΔ. Το κόστος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Ο ως άνω χρόνος ασφάλισης των επιδοτούμενων λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών τους. Πάνω στη βάση αυτή, όπως κάθε φορά ισχύει, εξακολουθεί η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.
6.  
  Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών όπως και της κύριας ασφάλισης
7.  
  Για την ένταξη και την επιδότηση των εργαζομένων κατά τα ανωτέρω στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι κοινές διατάξεις περί επιδοτήσεως ανέργων από τον ΟΑΕΔ
8.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ
Άρθρο 4
1.  
  Στους ανήκοντες στο Τακτικό και Εποχικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις με την επιχείρηση λύονται ή καταγγέλλονται μετά την Κρίσιμη Ημερομηνία, καταβάλλεται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης της επόμενης παραγράφου 2 εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης το οποίο ισούται προς:
 1. Το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην καταγγελία της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρων ή νομικών συμβούλων
 2. Για το λοιπό Τακτικό Προσωπικό, ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε από τους Σημερινούς Εργοδότες και τους Αρχικούς Εργοδότες, ως εξής:
 3. (i) Για προϋπηρεσία μέχρι ενός έτους, ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (ii) Για προϋπηρεσία πλέον του έτους και μέχρι τεσσάρων ετών, ποσό διπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (iii) Για προϋπηρεσία πλέον των τεσσάρων ετών και μέχρι έξι ετών, ποσό τριπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (iν) Για προϋπηρεσία πλέον των έξι ετών και μέχρι οκτώ ετών, ποσό τετραπλάσιο των Τακτικών Μη­νιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (ν) Για προϋπηρεσία πλέον των οκτώ ετών και μέχρι δέκα ετών, ποσό πενταπλάσιο των Τακτικών Μη­νιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (νi) Για συμπληρωμένη προϋπηρεσία δέκα ετών, ποσό εξαπλάσιο των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (νii) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας πάνω από τα δέκα προστίθεται ποσό ίσο με τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών, με ανώτατο όριο ποσό ίσο με είκοσι τέσσερις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές προσαυξημένο κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.
 4. Για το Εποχικό Προσωπικό, ποσό το οποίο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση του ορισμένου χρόνου, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και του αναλογούντος φόρου
2.  
  Για την καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός διμήνου από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην αρμόδια υπηρεσία παροχών του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η καταγγελία ή λύση της σύμβασης και βεβαίωση από τον εκκαθαριστή περί του ύψους του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης που δικαιούται ο εργαζόμενος, όπου αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ποσού αυτού και η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
4.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μετά από τη μεταφορά των σχετικών κονδυλίων
5.  
  Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εφόσον ο οικείος εργοδότης έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει, και αφορούν στους εργαζομένους οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις εξής περιπτώσεις:.
 1. Ανήκουν στο Εποχικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία, οι οικείες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουν, λύονται ή καταγγέλλονται μετά την Κρίσιμη Ημερομηνία και οι ίδιοι αναγγέλλονται ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ εντός εξήντα ημερών από τη λήξη, λύση ή καταγγελία της σύμβασής τους
 2. Είναι άνεργοι κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία, αλλά υπηρέτησαν τους Σημερινούς Εργοδότες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την 1.1.2008 και στη συνέχεια έλαβαν ή δικαιούνται τουλάχιστον την ελάχιστη τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2.  
  Το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να ενταχθεί σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Η ειδική επιδότηση ανεργίας διαρκεί μέχρι την ανάληψη νέας εργασίας από τους επιδο-τούμενους και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος.
3.  
  Το επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας καταβάλλεται μηνιαίως ως ακολούθως:
 1. Για τους πρώτους έξι μήνες ποσό ίσο με το βασικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και με περαιτέρω προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε προστατευόμενο μέλος
 2. Για τους επόμενους έξι μήνες ποσό ίσο με το βασικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ
4.  
  Ποσά τα οποία τυχόν έχουν καταβληθεί ως τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά την περίοδο από 1.1.2008 μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία, καθώς και το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 4, συμψηφίζονται με την παρούσα ειδική επιδότηση, τα δε ποσά αυτά αφαιρούνται από τα διαδοχικά μηνιαία ειδικά επιδόματα μέχρι εξαντλήσεώς τους.
5.  
  Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθίστανται δικαιούχοι της ανωτέρω ειδικής επιδότησης ανεργίας εφόσον με σχετική αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ αναγγελθούν ως άνεργοι εντός εξήντα ημερών από την Κρίσιμη Ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω ειδικής επιδότησης ανεργίας ορίζεται η Κρίσιμη Ημερομηνία.
6.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κοινές διατάξεις περί επιδότησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ
7.  
  Κατά το διάστημα της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και για όσο διάστημα ο δικαιούχος έχει δικαίωμα στη λήψη του ειδικού επιδόματος ανεργίας, λαμβάνει χώρα ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Υπόχρεος για την απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι ο ΟΑΕΔ.Το κόστος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Ο ως άνω χρόνος ασφάλισης των μισθωτών λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των τακτικών αποδοχών τους. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών όπως και της κύριας ασφάλισης.
8.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ
9.  
  Για το πρώην Τακτικό και Εποχικό Προσωπικό σχεδιάζονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ, ιδίως προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη πρώην Εποχικού Προσωπικού των Σημερινών Εργοδοτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προγράμματα επιχορήγησης για δημιουργία μικρής επιχείρησης από πρώην Εποχικό Προσωπικό και προγράμματα επανακατάρτισης για το πρώην Τακτικό και Εποχικό Προσωπικό, όπως ειδικά προγράμματα απαραίτητα για τη διατήρηση πτυχίων επαγγελματικής εξειδίκευσης
Άρθρο 6
1.  
  Οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία και κατέχοντες την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή την 1.10.2008 έχουν δικαίωμα σε ειδικό ποσό κοινωνικής ενίσχυσης επιπρόσθετο των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το οποίο υπολογίζεται και καταβάλλεται ως εξής:.
 1. Σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα και υποβάλλουν αίτηση για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος εντός δωδεκαμήνου από την Κρίσιμη Ημερομηνία, το πρόσθετο ποσό κοινωνικής ενίσχυσης ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένων κατά ένα έκτο (1/6), από το οποίο αφαιρείται η μηνιαία σύνταξη του πρώτου πλήρους ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβαν σύνταξη γήρατος, του όλου ποσού αυτού πολλαπλασιαζομένου επί εβδομήντα δύο (72).
 2. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε μήνα, και απαλλάσσεται από κάθε μορφής φόρο, τέλος ή παρακράτηση.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί εξαετία από την Κρίσιμη Ημερομηνία ή ο δικαιούχος αναλάβει εργασία ή υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας του, δεν δικαιούται να λάβει το τμήμα της πρόσθετης ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης, το οποίο αντιστοιχεί στους μήνες που έπονται της ημερομηνίας συμπλήρωσης εξαετίας από την Κρίσιμη Ημερομηνία ή της ημερομηνίας ανάληψης εργασίας ή της ημερομηνίας συμπλήρωσης του εξηκοστού έτους της ηλικίας του.
 4. Το ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης της παρούσας περιπτώσεως βεβαιώνει ο οικείος εκκαθαριστής, ο οποίος εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της, στις οποίες αναγράφεται ο αναλυτικός υπολογισμός του βεβαιούμενου ποσού.
 5. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση για λήψη σύνταξης γήρατος δικαιούνται να λάβουν, επιπρόσθετα της προβλεπόμενης στο οικείο άρθρο Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας και ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 περιορισμών, ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης, εφόσον είναι άνεργοι και μετά το δωδέκατο μήνα από την καταγγελία ή λύση της σύμβασής τους με τον οικείο Σημερινό Εργοδότη και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τον τεσσαρακοστό όγδοο μήνα, σε κάθε δε περίπτωση όχι μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας τους.
 6. Στην περίπτωση αυτή το πρόσθετο ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
 7. (i) Για τους μήνες δέκατο τρίτο έως και δέκατο όγδοο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των Ισοδύναμων Μηνι-αίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (ii) Για τους μήνες δέκατο ένατο έως και εικοστό τέταρτο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (iii) Για τους μήνες εικοστό πέμπτο έως και τριακοστό έκτο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. (iν) Για τους μήνες τριακοστό έβδομο έως και τεσσαρακοστό όγδοο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών.
 8. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε μήνα, και απαλλάσσεται από κάθε μορφής φόρο, τέλος ή παρακράτηση.
 9. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος αναλάβει εργασία ή υποβάλει αίτηση για σύνταξη γήρατος, παύει να δικαιούται το τμήμα της πρόσθετης κοινωνικής ενίσχυσης το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο μετά την ημερομηνία ανάληψης εργασίας ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.
 10. Το ποσό των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών της παρούσας περιπτώσεως βεβαιώνει ο οικείος εκκαθαριστής, ο οποίος εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της, στις οποίες αναγράφεται ο αναλυτικός υπολογισμός του βεβαιούμενου ποσού.
2.  
  Για το προσωπικό της περιπτώσεως β΄ της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για όσο χρονικό διάστημα έχει δικαίωμα στη λήψη του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Υπόχρεος για την απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
4.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 7
1.  
  Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση υπαγωγής των εταιρειών που ορίζονται ως Σημερινοί Εργοδότες σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄).
2.  
 1. Το κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ή όχι η σχέση εργασίας τους, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε νπιδ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ύστερα από αίτησή του.
 2. Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το προσωπικό που έχει προσληφθεί πριν την 1.1.2008 και εργάζεται μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία με σύμβαση αορίστου χρόνου στην Ομοσπονδία των Σωματείων των Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τα Σωματεία που είναι μέλη της.
 4. Οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και διαθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία και ειδικότητες, μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τίθενται στη διάθεση του Διοικητή αυτής, ο οποίος τούς αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι οποίες προσιδιάζουν τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.
Το κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ή όχι η σχέση εργασίας του, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, ύστερα από αίτησή του. Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού.
3.  
  Από τη σύμφωνα με το παρόν άρθρο μεταφορά εξαιρούνται όσοι απολύθηκαν συνεπεία τελέσεως ποινικού αδικήματος ή συνεπεία τελέσεως σοβαρής παραβιάσεως συμβατικής υποχρεώσεως
4.  
  Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία εκφράζεται η βούλησή του για μεταφορά, στην οποία θα αναφέρεται και ο νομός επιλογής του, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την Κρίσιμη Ημερομηνία
5.  
  Η μεταφορά γίνεται εντός τετραμήνου από την αίτηση σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφε-ρούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο μεταφερόμενος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
5α.  
  Οι Ιπτάμενοι Χειριστές, οι οποίοι μεταφέρονται στην ΥΠΑ σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ που μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 10α και 10β του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, άδειας άνευ αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητή της ΥΠΑ, εφ’ όσον οι μεν Ιπτάμενοι Χειριστές πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών, οι δε κάτοχοι του ως άνω πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ εφ’ όσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών, προς διατήρηση των ικανοτήτων που είχαν κατά την έξοδό τους από το Σημερινό Εργοδότη ή προς απόκτηση ανάλογης περαιτέρω εμπειρίας στον τομέα τους. Η κατόπιν αδείας για την ανωτέρω αιτία απουσία των προαναφερομένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γενομένη άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν και στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη της αδείας τους. Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος απουσίας λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού αποδοχών της παρούσας παραγράφου και δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως του ν. 2112/1920 (Φ.Ε.Κ. 67Α΄) σε περίπτωση λήξεως της σχέσεως εργασίας.
6.  
  Η μεταφορά του προσωπικού του άρθρου αυτού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
7.  
  Εφόσον στον φορέα υποδοχής προβλέπεται βαθμολογική εξέλιξη για το προσωπικό με την ίδια σχέση εργασίας, το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογο με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε σε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία είναι Σημερινός Εργοδότης ή Αρχικός Εργοδότης και το χρόνο βαθμολογικής εξέλιξης που προβλέπεται για το προσωπικό του φορέα υποδοχής. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του παρόντος, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαίως και η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.
8.  
  Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία που είναι Σημερινός Εργοδότης ή Αρχικός Εργοδότης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα μισθολογικής εξέλιξης
9.  
  Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εξακολουθεί, για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να υπάγεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είχε υπαχθεί κατά το χρόνο εργασίας του στους Σημερινούς Εργοδότες
10.  
  Όσοι ζητήσουν τη μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν παρουσιαστούν εντός μηνός από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή
11.  
  Η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού το οποίο διατηρείται στους Σημερινούς Εργοδότες για το σκοπό της εκκαθάρισης ολοκληρώνεται μετά την αποδέσμευσή του από τον κατά περίπτωση εκκαθαριστή
12.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα διαδικασίας, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, κριτηρίων που αφορούν στη σειρά προτεραιότητας των μεταφερομένων, συγκρότησης επιτροπών για τη διάθεση στους φορείς υποδοχής, καθώς επίσης αμοιβής των μελών των επιτροπών αυτών και προσδιορισμός του φορέα που θα καταβάλει τις αμοιβές, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
13.  
  Η κατά το παρόν άρθρο μεταφορά διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), των διατάξεων του ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρονται στην περίπτωση υπαγωγής των εταιρειών που ορίζονται ως Σημερινοί Εργοδότες σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που απασχολήθηκε με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στους Σημερινούς Εργοδότες για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ της 1.1.2008 και της Κρίσιμης Ημερομηνίας της οικείας εργοδότριας εταιρείας.
3.  
  Παρέχεται στο προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα για πρόσληψη υπαλλήλων, προσαύξηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των νόμων 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) και 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) μοριοδότησης της εμπειρίας κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
4.  
  Η διάταξη της παρούσας παραγράφου έχει εφαρμογή μόνο σε Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ανήκουν κατά πλειοψηφικό ποσοστό στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία με σκοπό ιδίως:
 1. Την απόκτηση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως των εμπορικών σημάτων των ανωνύμων εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στα αρμόδια Μητρώα καταχώρησης εμπορικών σημάτων στις χώρες καταχώρισής τους (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), καθώς επίσης και στο Μητρώο καταχώρησης Κοινοτικών σημάτων που τηρείται στο Αlicante της Ισπανίας.
 2. Την άσκηση κάθε άλλης, συναφούς με τα ανωτέρω, εμπορικής εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένων ιδίως της μίσθωσης και της παραχώρησης άδειας χρήσης), στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας
2.  
  Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
3.  
  Η εταιρεία ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει. Διατάξεις νόμων, που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφαρμόζονται στην εταιρεία, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
5.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 10
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συστήσει ανώνυμες εταιρείες με σκοπό ιδίως:
 1. Την εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και τεχνικής συντήρησης αεροσκαφών σε αερολιμένες που εκτελούν τακτικές ή έκτακτες πτήσεις
 2. Την άσκηση κάθε άλλης, συναφούς με τα ανωτέρω, εμπορικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας
2.  
  Στο Μετοχικό Κεφάλαιο των εταιρειών, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να συμμετέχουν απεριορίστως ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι εταιρείες υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Οι εταιρείες δεν ανήκουν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει. Διατάξεις νόμων, που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό των εταιρειών. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζεται κάθε θέμα, που αφορά στη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε μελλοντικές αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου των εταιρειών του παρόντος άρθρου, καθώς και η τυχόν παραίτηση αυτών από τα αναλογούντα σε αυτούς δικαιώματα προτιμήσεως στην έκδοση νέων μετοχών
6.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 11
1.  
  Οι Σημερινοί Εργοδότες, οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένες με μία ή περισσότερες εκ των Σημερινών Εργοδοτών, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν από μία ή περισσότερες από τις Εταιρείες αυτές ή κατέστησαν συνδεδεμένες με μία εκ των Εταιρειών αυτών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν ανήκουν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει. Διατάξεις νόμων, που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στις παραπάνω Εταιρείες, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία μία από τις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α΄), σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των πιστωτών, το Δημόσιο δύναται να συμμετέχει κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο στην ικανοποίησή τους, στην έκταση που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
  Τα άρθρα 479 ΑΚ και 939 έως και 946 ΑΚ δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αποκρατικοποίησης των Σημερινών Εργοδοτών
Άρθρο 12 "Τακτικά επιδόματα"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνεται διαπιστωτική πράξη του οικείου εκκαθαριστή, η οποία εμφανίζει ανά ειδικότητα τα επιδόματα που περιλαμβάνονται στις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος
Άρθρο 13 "Ρυθμίσεις Προσωπικού Υπηρεσίας"
1.  
  Πολιτικής Αεροπορίας Στο άρθρο 22 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 282 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνανται να τροποποιούνται τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως προς τον αριθμό των θέσεων, τις αρμοδιότητες, τους όρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα προσόντα.
Άρθρο 14
1.  
  Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 3 Για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επενδύσεις διατίθεται ποσό έως εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων (118.000.000) ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μέχρι την 31.7.2009 Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001.
Άρθρο 15
1.  
  Ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου με μετρητή (ταξί), η οποία δεν διεκπεραιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α΄), έχουν προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εξέτασης της αίτησής τους με αίτημα που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 16
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος νόμου προβλέπει διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-11-26 Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/239
2009-09-16 Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 239) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3 και 7 του παρόντος νόμου υπάγονται και οι υπηρετούντες την 30.4.2009 ως τακτικό προσωπικό, με οποιαδήποτε ειδικότητα, στην εταιρία Ρantheοn Αirways Α.Ε., των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής λύθηκαν ή λύονται μέχρι 30.9.2009 καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι της παραγράφου αυτής είχαν προϋπηρεσία σε έναν από τους Σημερινούς Εργοδότες, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται στις προσαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης.
Προσθήκη
Οι Ιπτάμενοι Χειριστές, οι οποίοι μεταφέρονται στην ΥΠΑ σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ που μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 10α και 10β του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, άδειας άνευ αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητή της ΥΠΑ, εφ’ όσον οι μεν Ιπτάμενοι Χειριστές πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς διατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων ή προς απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας στο χειρισμό αεροσκαφών, οι δε κάτοχοι του ως άνω πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ εφ’ όσον πρόκειται να απασχοληθούν σε έργο μηχανικού αεροσκαφών, προς διατήρηση των ικανοτήτων που είχαν κατά την έξοδό τους από το Σημερινό Εργοδότη ή προς απόκτηση ανάλογης περαιτέρω εμπειρίας στον τομέα τους.
Η κατόπιν αδείας για την ανωτέρω αιτία απουσία των προαναφερομένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γενομένη άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν συνιστά αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν και στην οποία επανέρχονται μετά τη λήξη της αδείας τους.
Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος απουσίας λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού αποδοχών της παρούσας παραγράφου και δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως του ν. 2112/1920 (Φ.Ε.Κ. 67Α΄) σε περίπτωση λήξεως της σχέσεως εργασίας.
Προσθήκη
Η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης συνυπολογίζεται τόσο για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
Οι πραγματικές ημέρες ασφάλισης στους Σημερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες, πέραν των απαιτούμενων για τη συμπλήρωση του προσαυξημένου χρόνου ασφάλισης των 10.500 ημερών, συνυπολογίζονται χωρίς προσαύξηση για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.
Αντικατάσταση
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Αντικατάσταση
 • Το κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει λυθεί ή όχι η σχέση εργασίας τους, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε νπιδ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ύστερα από αίτησή του.
 • Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού.
 • Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το προσωπικό που έχει προσληφθεί πριν την 1.1.2008 και εργάζεται μέχρι την Κρίσιμη Ημερομηνία με σύμβαση αορίστου χρόνου στην Ομοσπονδία των Σωματείων των Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τα Σωματεία που είναι μέλη της.
 • Οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JΑR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (ΕΑSΑ ΡΑRΤ 66) του 2042/2003 ΕΚ, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και διαθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία και ειδικότητες, μεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τίθενται στη διάθεση του Διοικητή αυτής, ο οποίος τούς αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι οποίες προσιδιάζουν τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.
 • Αντικατάσταση
  Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, εκτός αν υποβληθεί αίτηση μεταφοράς τού άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Ειδικά για τους Ιπταμένους Χειριστές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται μέχρι την υποβολή της αίτησης για λήψη σύνταξης γήρατος και όχι πέραν των δώδεκα μηνών. .
  Αντικατάσταση
  Ένα μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την 31.12.2014, οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού, που εκδίδονται από τα νπιδ τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, θα προβλέπουν ότι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των προκηρυσσομένων θέσεων, θα καλύπτονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το προσωπικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με κριτήρια που θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να έχουν εφαρμογή όρια ηλικίας για το προσωπικό αυτό. .
  Αντικατάσταση
  A/2009/181
  2010-08-17 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη
  Τροποποίηση Τύπος
  Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.
  Προσθήκη
  A/2010/141
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1978/825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/825 1978
  ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 2001/2898 2001
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 239) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2009/3_16.09.2009 2009
  Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 2009/3783 2009
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
  Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
  Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
  Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν[...]" 2014/4244 2014