Κύρωση της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 9 Φεβρουαρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠροοίμιοΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καλούμενα εφεξής «Μέρη», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, καθώς και της τρομοκρατίας, σεβόμενες τις διεθνείς συμφωνίες και την ισχύουσα νομοθεσία σε αμφότερα τα Κράτη, και υπό την επιφύλαξη των προηγούμενων δεσμεύσεών τους, βασιζόμενων σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: α. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, β. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, γ. Καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, δ. Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων, σχετικών με όπλα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών καθώς και δηλητηριωδών ουσιών, ε. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των διεθνών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και της νομιμοποίησης των εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες, στ. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ζ. Καταπολέμηση της πλαστογραφίας και μεταβολής κάθε είδους εγγράφου, η. Καταπολέμηση της παραποίησης και παραχάραξης χαρτονομισμάτων, καθώς επίσης και κερμάτων, πιστωτικών καρτών, αξιών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, θ. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης ζωής, υγείας, ελευθερίας και σεξουαλικής ακεραιότητας, ι. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας και ιδιαίτερα της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων, ια. Έρευνα για εξαφανισθέντα άτομα και άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα στην επικράτεια του άλλου Μέρους, καθώς και εξακρίβωση της ταυτότητας πτωμάτων, ιβ. Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, ιγ. Βελτίωση μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού καταστάσεων κρίσης, όπως αεροπειρατείες, απαγωγές κ.λπ., ιδ. Καταπολέμηση των εγκλημάτων του διαδικτύου. ιε. Εκπαίδευση και επιμόρφωση αστυνομικών, ιστ. Συνεργασία σε πολιτικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς τομείς μέσω ανταλλαγής αστυνομικών αντιπροσωπειών. Τα Μέρη θα συνεργάζονται σε άλλους τομείς, που αφορούν την εγκληματικότητα γενικά, την πρόληψη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, εφ’ όσον υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Άρθρο 2 Η συνεργασία των δύο Μερών στους προαναφερθέντες τομείς στο Άρθρο 1, θα επιτυγχάνεται μέσω: α) ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, β) ανταλλαγής εμπειριών στη χρήση εργαστηριακής τεχνολογίας, καθώς και στις μεθόδους και μέσα εγκληματολογικής έρευνας, γ) ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, καθώς και υλικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών ελέγχου διαβατηρίων, για την ανίχνευση πλαστών και παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την πρόληψη της παράνομης εισόδου και μετανάστευσης, δ) ανταλλαγής δειγμάτων νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και τύπων θεωρήσεων εισόδου (νisa) για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων, ε) ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκλήματος, ιδιαίτερα πράξεων τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και παράνομης διακίνησης όπλων και ραδιενεργών υλικών, στ) ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βοήθειας, επί των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και επί των νέων μεθόδων για την καταπολέμηση αυτών, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, την Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 και την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. του 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, ζ) Ανταλλαγής νομοθεσιών που αφορούν θέματα της παρούσας Συμφωνίας, η) ανταλλαγής δημοσιευμάτων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 3 Τα Μέρη, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, θα οργανώνουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, οποτεδήποτε συμφωνούν αμφότερα ότι αυτό είναι απαραίτητο. Άρθρο 4 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα επαναδέχονται τα άτομα που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα ενός εκ των Μερών, προερχόμενα από την επικράτεια του άλλου Μέρους. Μέχρι να συναφθεί Συμφωνία Επανεισδοχής, τα Μέρη θα επαναδέχονται τα άτομα που διαμένουν παράνομα στην επικράτεια του άλλου Μέρους, βάσει αντιπροσωπευτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την παράνομη μετανάστευση ή την υπέρβαση της νόμιμης διαμονής. Για την επανεισδοχή των προαναφερόμενων προσώπων, οι αντίστοιχες διπλωματικές αρχές των δύο Μερών θα εκδίδουν άμεσα, κατόπιν αιτήματος ενός από τα Μέρη, τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για την επανεισδοχή, αφού έχουν ειδοποιηθεί για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν. Άρθρο 51.Κάθε Μέρος μπορεί να αποσπά έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Συνδέσμους στη διπλωματική αποστολή ή προξενική αρχή του στην επικράτεια του άλλου Μέρους, για ορισμένη ή αόριστη χρονική περίοδο. 2.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι θα επιφορτισθούν με πληροφοριακές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν: 1)Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκληματικών παραβάσεων. 2)Παροχή βοήθειας, σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων των Κρατών τους. 3.Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι δεν θα έχουν επιχειρησιακά καθήκοντα. Άρθρο 61.Κάθε Μέρος μπορεί συνολικώς ή μερικώς να αρνηθεί τη συνεργασία σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική του κυριαρχία, ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή είναι αντίθετες στην εθνική του νομοθεσία. Η άρνηση για συνεργασία κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. 2.Η εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας υπόκειται στην εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους. 3.Κανένα Μέρος δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτη χώρα οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, εκτός και έχει την συναίνεση του άλλου Μέρους. 4.Υπεύθυνες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας είναι: Για την Ελληνική Δπιιοκρατία: Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Για το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Ο Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείο Ασφάλειας. Για άμεση συνεργασία σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις, τα Μέρη, θα ανταλλάξουν μια λίστα που θα περιέχει τις εξουσιοδοτημένες Υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για επικοινωνία και συνεργασία. Άρθρο 71.Τα Μέρη θα συστήσουν μια Συντονιστική Επιτροπή, υπεύθυνη για την εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία θα προεδρεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την Ελληνική Δημοκρατία και από τον Υπουργό Ασφάλειας για το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, ή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο Υπουργείων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Η Συντονιστική Επιτροπή θα διασφαλίζει επίσης την προώθηση και αξιολόγηση της παρούσης Συμφωνίας. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή κυβερνητικών αρχών μπορούν να παρακολουθήσουν τις συσκέψεις της Επιτροπής εφ’ όσον είναι απαραίτητο. 2.Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε περιόδους που θα καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, διαδοχικά, στην Ελλάδα και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 3.Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική, χωρίς να αποκλείεται η χρήση κάποιας άλλης ευρέως ομιλούμενης γλώσσας. Άρθρο 8 Τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διατάξεις, που περιέχονται στους νόμους τους περί προστασίας δεδομένων, κατά την διάρκεια της ανταλλαγής κάθε είδους προσωπικών στοιχείων για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τα Μέρη. Άρθρο 101.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 30η ημέρα μετά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας ειδοποίησης, δια της οποίας κάθε Μέρος πληροφορεί το άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. 2.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστη περίοδο. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να την τερματίσει μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα ημερών προς το άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. 3.Καθένα Μέρος μπορεί να αναστείλει ολοσχερώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Η αναστολή, καθώς και η άρση της, θα κοινοποιείται στο άλλο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Τόσο η αναστολή όσο και η άρση της θα ισχύουν από την ημέρα, που έπεται της ημερομηνίας λήψης της σχετικής γνωστοποίησης. Άρθρο 11 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μέσω κοινής Συμφωνίας των Μερών. Κάθε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 10. Υπογράφηκε στην Αθήνα, την 9 Φεβρουαρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για το Συμβούλιο Υπουργών της της Ελληνικής Δημοκρατίας Βοσνίας Ερζεγοβίνης Γεώργιος Βουλγαράκης Βarisa CΟLΑΚ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία