Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Λιβάνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και της Διοικητικής Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Λιβάνου, που υπογράφηκε στη Βηρυτό, την 1η Νοεμβρίου 2007, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Λιβάνου (εφεξής αναφερόμενα ως «τα Μέρη»), Επιθυμώντας το συντονισμό και την ενίσχυση των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων διαστάσεων διμερούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Πεπεισμένα ότι η συνεργασία στον ανωτέρω τομέα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, υπό το φως της επίσκεψης του Εξοχότατου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Λιβάνου στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Εξοχότατου Υπουργού Εσωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμευτικές υποχρεώσεις των δύο Μερών που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1Τομείς ΣυνεργασίαςΤα Μέρη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς τους, θα συνεργαστούν στην ανταλλαγή εμπειριών στους ακόλουθους τομείς: α) εργαλεία οργανωτικής αυτοαξιολόγησης, με ειδική έμφαση στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, όπως εφαρμόζεται στην Ελληνική Δημοκρατία και τις χώρες της Ε.Ε., β) διαχείριση ποιότητας, συστήματα παροχής υπηρεσιών και διοίκηση προσανατολισμένη στον πολίτη, γ) διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων, δ) οργανωτική αναδιάρθρωση υπουργείων, αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση ε) καλύτερη ρύθμιση και ανάλυση της επίδρασης του ρυθμιστικού πλαισίου, στ) μεθοδολογίες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ζ) διαχείριση και έλεγχος επιδόσεων, η) ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θ) συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων δημόσιας πολιτικής και στις εκτελεστικές διαδικασίες, ι) άλλα σχετικά θέματα που μπορεί να συμφωνηθούν αμοιβαία. Φορέας διαχείρισης της συνεργασίας αυτής θα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Άρθρο 2Μορφές συνεργασίαςΗ συνεργασία στους τομείς του άρθρου 1 θα διεξάγεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) ανταλλαγή επισκέψεων σε επίπεδο υπουργών, β) ανταλλαγή επισκέψεων ανώτερων αξιωματούχων που ειδικεύονται στη δημόσια διοίκηση, γ) προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης, δ) προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια σε θέματα προτεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση του Λιβάνου, τα οποία θα διεξαχθούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ε) ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση άριστων πρακτικών στον τομέα της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, στ) επισκέψεις και προγράμματα άσκησης μεταξύ ομότιμων, ζ) ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών, η) ανταλλαγή σχετικού υλικού, θ) οποιαδήποτε άλλη σχετική συνεργασία που μπορεί να συμφωνηθεί αμοιβαία Άρθρο 3 ΣυντονισμόςΚάθε μέρος, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, θα διορίσει συντονιστή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι συντονιστές που θα διορίσουν τα Μέρη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ή οι αντιπρόσωποι τους θα καταρτίσουν πρόγραμμα εφαρμογής και θα προτείνουν πρόσθετες δραστηριότητες συνεργασίας που μπορούν να αναλάβουν τα Μέρη αφού τεθεί σε ισχύ το Μνημόνιο Κατανόησης. Άρθρο 4ΧρηματοδότησηΌλα τα έξοδα των ανωτέρω δραστηριοτήτων θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ΑΛΕΞΙΟΣ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Κυβέρνηση, για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ το έργο. Άρθρο 5Τελικές διατάξειςΤο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης συνάπτεται με αόριστη διάρκεια και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ειδοποίησης με την οποία ένα Μέρος θα ενημερώνει το άλλο δια της διπλωματικής οδού ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές νομικές διαδικασίες του. Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να καταγγείλει το Μνημόνιο Κατανόησης με γραπτή ειδοποίηση δια της διπλωματικής οδού. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής από το άλλο Μέρος. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να τροποποιηθεί γραπτώς με αμοιβαία συμφωνία των Μερών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Υπεγράφη στη Βηρυτό την 1η Νοεμβρίου 2007 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Υφυπουργός Εσωτερικών Υπουργός Διοικητικής της Ελληνικής Δημοκρατίας Μεταρρύθμισης του ΛιβάνουΧρηστος Ζωης Ζαν Ογκασσαμπιαν
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία