Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, που υπεγρά­φη στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2008, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗΜεταξύ αφενός της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (εφεξής η «Ελληνική Κυβέρνηση»), αφετέρου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ που εδρεύει στη Γαλλία, στο Παρίσι, 25-28 rue du Dοcteur Rοux, 75724 Παρίσι Cedex 15, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υνes Charpak, Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του Ινστιτούτου Παστέρ Γαλλίας (εφεξής το «Ινστιτούτο Παστέρ») Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ορίζονται εφεξής συλλογικά τα «Μέρη» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ, που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21, Αμπελόκηποι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω. Άρθρο 1ΟΝΟΜΑΣΙΑ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπέγραψαν την 24η Οκτωβρίου 1975 Σύμβαση περί του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ιδρυμα Β. Ζαχάρωφ), η οποία καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εν λόγω Ινστιτούτου, καθώς και το δικαίωμά του να συνεχίσει να φέρει το όνομα «Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ». 2.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ διατηρεί την ονομασία «institut Ρasteur Ηellenique» στη γαλλική γλώσσα, «Ηellenic Ρasteur Ιnstitute» στην αγγλική γλώσσα και «Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ» στην ελληνική γλώσσα, καθ: όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και όσο θα τηρούνται οι διατάξεις της. 3.Οι ονομασίες «Ρasteur», «Ιnstitut Ρasteur» και «Ιnstitut Ρasteur Ηellenique» καθώς και οι αντίστοιχες μεταφράσεις τους στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, με το λογότυπο, χρησιμοποιούμενες μόνες ή σε συνδυασμό (εφεξής το «Όνομα Παστέρ») είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική κυριότητα του Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο είναι μόνο αρμόδιο για την προστασία τους. Άρθρο 2ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΙ. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συνεργάζονται για να προωθήσουν την υλοποίηση των παραδοσιακών αποστολών του Ινστιτούτου Παστέρ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, δηλαδή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της δημόσια υγείας, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στον Χάρτη των Αξιών του Ινστιτούτου Παστέρ και τη Διακήρυξη των κοινών αξιών του Ινστιτούτου Παστέρ. 2.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αναπτύσσει δραστηριότητες ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: - στη Δημόσια Υγεία, - στη βιοιατρική, στη βασική και εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα με έμφαση στις λοιμώξεις του ανθρώπου και των ζώων που προκαλούνται από διάφορους μικροοργανισμούς, - στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θεραπευτικών προϊόντων με προτεραιότητα την κάλυψη των εθνικών αναγκών, όπως αυτές θα προσδιορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Ανάπτυξης - στην εκπαίδευση σε τομείς αντίστοιχους με την αποστολή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Άρθρο 3ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡΤο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, αποδέχεται τον Χάρτη των Αξιών του Ινστιτούτου Παστέρ και τη Διακήρυξη των Κοινών Αξιών του Ινστιτούτου Παστέρ που προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση (Παράρτημα Ι και 2) και τηρεί τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του για ειρηνικό επιστημονικό σκοπό. Άρθρο 4ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αποτελείται από επτά (7) μέλη υποδεικνυόμενα από την Ελληνική Κυβέρνηση και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης. Στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Στα μέλη συγκαταλέγονται: ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τέσσερις Καθηγητές Ιατρικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ένας νομικός. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ ορίζει έναν παρατηρητή, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συμβουλευτικώς άνευ ψήφου. 2.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ εκλέγονται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά κατόπιν σχετικής κοινής υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει ή κωλύεται, τη νόμιμη εκπροσώπηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνεδριάζει τακτικά έξι (6) φορές το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται και εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ το κρίνουν απαραίτητο ή εφόσον το ζητήσει περισσότερο από το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του (τακτικά ή αναπληρωματικοί. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών (τακτικά ή αναπληρωματικά). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνεδριάζει στην έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ή σε οιοδήποτε άλλο τόπο ορίσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή καθώς και στον οριζόμενο από το Ινστιτούτο Παστέρ παρατηρητή, με κάθε πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εβδομάδες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στον οριζόμενο από το Ινστιτούτο Παστέρ παρατηρητή, με κάθε πρόσφορο μέσο, επιβεβαιωμένο με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, δύο (2) εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. Ο οριζόμενος από το Ινστιτούτο Παστέρ παρατηρητής δύναται να συνοδεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από έναν εμπειρογνώμονα που υποδεικνύει το ινστιτούτο Παστέρ. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Είναι αποκλειστικά αρμόδιο να λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: - έγκριση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, του ερευνητικού προγράμματος, του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων που υποβάλλει το Επιστημονικό Συμβούλιο, - διαχείριση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, - διορισμό και παύση του Διοικητικού Διευθυντή, - ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, - σύναψη διμερών επιστημονικών συνεργασιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με Διεθνείς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα, - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και τον Διοικητικό Διευθυντή. Άρθρο 5ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ1.Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ επιλέγεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ προκηρύσσει έξι (6) μήνες προ της λήξεως της θητείας του Γενικού Διευθυντή την κενή θέση του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου. Η προκήρυξη πρέπει να τύχει ευρείας δημοσιότητας και ειδικότερα να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε εξειδικευμένα ελληνικά έντυπα και επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, στο Διαδίκτυο και το εσωτερικό δίκτυο του Ινστιτούτου Παστέρ. 2)Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή, αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, δύο (2) από το Ινστιτούτο Παστέρ και ένα (1) από κοινού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και το Ινστιτούτο Παστέρ. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους, με γνώση των τομέων έρευνας και ειδίκευσης του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης ερευνητικών φορέων και ομάδων. 3)Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκεντρώνει και αναλύει τους φακέλους των υποψηφίων για να εξακριβώσει τα προσόντα και τις συστάσεις τους. Εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία λήξης της υποβολής υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και στο ινστιτούτο Παστέρ κατάλογο των προεπιλεγέντων υποψηφίων κατά τη σειρά αξιολόγησής τους με αιτιολογημένη έκθεση. Κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων αποτελεί, μεταξύ άλλων, η εμπειρία τους στους τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, η συνολική επιστημονική τους δραστηριότητα, οι διοικητικές και διευθυντικές τους ικανότητες και η διοικητική τους εμπειρία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 4)Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ επιλέγουν έναν (1) υποψήφιο από κοινού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Την εν λόγω κοινή πρόταση επικυρώνουν με κοινή απόφαση οι αρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5)Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του καταλόγου προ-επιλεγέντων υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ ορίζουν νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία υπό τους ίδιους όρους. 6)Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του κατάλογου των προεπιλεγέντων υποψηφίων από τη Δεύτερη Επιτροπή Αξιολόγησης, ορίζεται υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή με κοινή υπουργική απόφαση από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. 2.Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - σύνταξη και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, - προσδιορισμό των ειδικών επιστημονικών στόχων και των ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο και υποβολή τους προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, - εποπτεία της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και των δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας. - κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, της οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, - διεύθυνση και διαχείριση του επιστημονικού, διοικητικού και οικονομικού προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (διορισμός, απόλυση, πειθαρχικά ζητήματα) που του εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, - ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ που του εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς όφελος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ - για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ που του εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής. Έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ δύνανται να αποφασίσουν από κοινού να ανανεώσουν τη θητεία του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ για πέντε (5) ακόμα χρόνια. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο δύναται να αποφασίσει την πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, εφόσον συντρέχει δεόντως τεκμηριωμένος σπουδαίος λόγος. Κάθε μία από τις αποφάσεις αυτές επικυρώνουν οι αρμόδιοι κατά τα ανωτέρω Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης. 4.Στην περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 5.Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμβουλευτικώς άνευ ψήφου. Άρθρο 6ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ Διοικητικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Για την άσκηση των καθηκόντων του ο Διοικητικός Διευθυντής εποπτεύεται από τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ διασφαλίζει την ομαλή διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, εξουσιοδοτούμενος για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Άρθρο 7ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1.Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) είναι Ερευνητές Α’ Βαθμίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ υποδεικνυόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, δύο (2) υποδεικνύονται από τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ και δύο (2) υποδεικνύονται με κοινή απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ. Το κατά αυτόν τον τρόπο υποδεικνυόμενα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι πενταετής. 2.Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι συμβουλευτικό όργανο προς το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ τόσο σε θέματα κατάρτισης των επιστημονικών στρατηγικών, του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και των στρατηγικών αξόνων της έρευνας, όσο σε θέματα καθορισμού tων απαιτούμενων μέσων για την εκτέλεσή τους (επιστημονικό περιεχόμενο, προσωπικό, απαιτούμενα οικονομικά και υλικά μέσα). Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 8ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ1.Το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συνέρχονται μία έως δύο φορές το χρόνο ώστε να προσδιορίσουν τους τρόπους συνεργασίας που θα εφαρμόσουν μεταξύ τους ειδικότερα στους τομείς δραστηριότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ καθώς και τους τρόπους συνεργασίας τους στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ. Για το σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ορίζουν ισάριθμους εκπροσώπους για κάθε συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και καταρτίζεται έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και στον παρατηρητή που όρισε το Ινστιτούτο Παστέρ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 2.Με κοινή συμφωνία του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ καταρτίζονται κοινά ερευνητικά προγράμματα. Ερευνητικά προγράμματα δύνανται επίσης να καταρτιστούν και στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ. Τα ερευνητικά προγράμματα θα αποτελούν αντικείμενο ειδικής σύμβασης συνεργασίας στους τομείς της δημόσιας υγείας και της μετεκπαίδευσης. Οι ως άνω συμβάσεις θα καθορίζουν ειδικότερα τον τομέα και τη φύση της συνεργασίας, τη συμβολή κάθε μέρους στη συνεργασία, τον τρόπο χρηματοδότησεως των εγκριθέντων προγραμμάτων και τις ανάγκες σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης, θα προσδιορίζουν τους όρους υπό τους οποίους το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ θα διασφαλίζει την δυνατότητα εκτελέσεως των προγραμμάτων όσον αφορά το απαιτούμενο υλικό και εξοπλισμό, καθώς και τα εργαστήρια, θα περιέχει δε ειδικές διατάξεις σχετικά με τις δημοσιεύσεις και την εμπιστευτικότητα, κυριότητα και χρήση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της εν λόγω συνεργασίας. 3.Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δύναται να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου Παστέρ, οι οποίες θα εξετάσουν κατά περίπτωση τα αιτήματα αυτά. 4.Ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου των [νστιτούτων Παστέρ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις: - επιστημονική αλληλεγγύη μεταξύ των Ινστιτούτων του Διεθνούς Δικτύου, κατά τρόπο επωφελή για όλους, - κάλυψη των εθνικών αναγκών Δημόσιας Υγείας, - συμμετοχή στις κύριες διεθνείς πολιτικές Δημόσιας Υγείας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ινστιτούτο Παστέρ συνεργάζονται στενά στα πλαίσια της αποστολής τους και δύνανται να παρέχουν αμοιβαία αρωγή, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, ειδικότερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 9ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΜΕΤΑΞΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ1.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι μόνος κύριος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν άμεσα από τις έρευνές του με την επιφύλαξη ειδικότερα των συμβατικών ή νομικών του υποχρεώσεων έναντι τρίτων, μεταβίβασης δικαιωμάτων ή τεχνογνωσίας σε τρίτους στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων και ενδεχόμενων προϋπαρχόντων δικαιωμάτων του Ινστιτούτου Παστέρ. 2.Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ινστιτούτο Παστέρ δύνανται να είναι συνιδιοκτήτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας που απορρέει από την αντίστοιχη συμβολή τους στα ερευνητικά προγράμματα, τα οποίο προσδιορίζονται στη συνέχεια με ειδικές συμβάσεις κοινής επιστημονικής συνεργασίας. 3.Με όρους που θα προσδιοριστούν σε ξεχωριστές συμβάσεις, δύναται να χορηγηθούν, μόνον για ερευνητικούς σκοπούς, στα Ινστιτούτα του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ συμβατικά δικαιώματα για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αποτελούν συνιδιοκτησία του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ από τα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα. 4.Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δύναται να χορηγηθούν, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, δικαιώματα χρήσης επί της πνευματικής ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου Παστέρ ή των Ινστιτούτων του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ, με όρους που θα προσδιοριστούν σε ξεχωριστές συμβάσεις. 5.Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας, καταρτίζεται ξεχωριστή συμφωνία συνιδιοκτησίας ή αυτή συμπεριλαμβάνεται στις συμβάσεις συνεργασίας προκειμένου να διευθετηθεί η κατανομή των δικαιωμάτων σύμφωνα με την αντίστοιχη συμβολή του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στην οποία θα αναφέρονται ειδικότερα η πολιτική προστασίας, οι κανόνες αξιοποίησης και οι τρόποι εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ θα έχει την αποκλειστικότητα της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων στην Ελληνική Επικράτεια. Άρθρο 10ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΤο Ινστιτούτο Παστέρ εξουσιοδοτεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ να χρησιμοποιεί μόνον το όνομα Παστέρ σύμφωνα με τον Χάρτη γραφικών παραστάσεων που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση ( Παράρτημα 3). Όλες οι άλλες ονομασίες και τα αναγνωριστικά στοιχεία που κατέχει το Ινστιτούτο Παστέρ, ειδικότερα, οι ονομασίες «Ινστιτούτο Παστέρ», «Λσυί Παστέρ» ή «Παστέρ», ανεξαρτήτως γλώσσας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ινστιτούτου Παστέρ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι το Ινστιτούτο Παστέρ μπορεί να απαιτήσει αιτιολογημένα την παύση της χρήσης του ονόματος Παστέρ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, σε οποιαδήποτε γλώσσα καθώς και κάθε ονομασίας ή αναγνωριστικού στοιχείου, κάτοχος των οποίων είναι το Ινστιτούτο Παστέρ, σε περίπτωση παραβίασης από το ΕΙ.Π. ή την Ελληνική Κυβέρνηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 10, 12 και 13 της παρούσας σύμβασης. Κάθε αίτημα για παύση της χρήσεως του ονόματος Παστέρ θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. 2, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη θα προσφύγουν στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύονται, αμετάκλητα να διακόψουν οριστικά τη χρήση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ του ονόματος «Παστέρ» ή «Ινστιτούτο Παστέρ» ή κάθε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου που ανήκει στο Ινστιτούτο Παστέρ εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής διακοπής της χρήσης του ονόματος Παστέρ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύεται να επιλέξει στο διάστημα αυτό μια νέα ονομασία, η οποία δεν θα δημιουργεί σύγχυση, και να μην απαιτήσει κανενός είδους αποζημίωση από το Ινστιτούτο Παστέρ. Η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Άρθρο 11ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡΤο ινστιτούτο Παστέρ αναλαμβάνει: α) να προωθήσει την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία θα συζήτώνται κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων εργασίας και θα αποτελούν αντικείμενο ειδικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης, β) να προβαίνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην ανταλλαγή ερευνητών, κατόπιν ειδικής σχετικής συμφωνίας, γ) να συμμετέχει στις δράσεις δημόσιας υγείας που αναλαμβάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προωθώντας ειδικότερα τις ανταλλαγές μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς, δ) την μετεκπαίδευση ερευνητών και λοιπών επιστημόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες υποδοχής που ισχύουν στο Ινστιτούτο Παστέρ, ε) να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Ινστιτούτο Παστέρ ή στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ (συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας διοργάνωσης σεμιναρίων και λοιπών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων), στ) να παρέχει, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, και ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει το Ινστιτούτο Παστέρ, επιστημονική και τεχνολογική ενίσχυση σε περιπτώσεις εμφάνισης ή έξαρσης επιδημίας ή πανδημίας στην Ελλάδα από παθογόνους μικροοργανισμούς ή σε περιπτώσεις βιοτρομοκρατικής ενέργειας, εφόσον διατυπωθεί σχετικό επίσημο αίτημα από την Ελληνική Κυβέρνηση ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Άρθρο 12ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗ Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε χρόνο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ τακτική επιχορήγηση για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Η Ελληνική Κυβέρνηση εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Άρθρο 13ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και για περίοδο πέντε (5) ετών μετά την λήξη της, τις πληροφορίες που ορίζονται στη συνέχεια ως «Εμπιστευτικές» για σκοπό άλλον από αυτόν που επιτρέπεται ή απαιτείται στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, να μην τις αποκαλύψουν σε τρίτους, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ να τηρήσουν τις εν λόγω διατάξεις. 2.Ως «εμπιστευτικές» νοούνται όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, έμμεσα ή άμεσα, και αναφέρονται ειδικότερα σε δεδομένα, υλικά, ερευνητικά προγράμματα και το περιεχόμενό τους, προϊόντα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας η αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, διαδικασίες, μεθόδους και τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Παστέρ, της Ελληνικής Κυβέρνησης ή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 3.Δεν νούνται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες για τις οποίες ο αποδέκτης μπορεί να αποδείξει ότι: 1)έγιναν δημοσίως γνωστές πριν την αποκάλυψή τους ή μετά απ’ αυτήν αλλά χωρίς να έχει διαπράξει σφάλμα με δική του υπαιτιότητα ο αποδέκτης η 2)ήταν ήδη εν γνώσει του, γεγονός που δύναται να αποδείξει με κάθε νόμιμο τρόπο ή 3)ότι έλαβε τις πληροφορίες από τρίτον με νόμιμο τρόπο, χωρίς περιορισμό ή παράβαση της παρούσας σύμβασης ή 4)είναι απόρροια των εσωτερικών αλλαγών στις οποίες προέβη καλόπιστα το προσωπικό του, το οποίο δεν είχε πρόσβαση σε αυτές. Άρθρο 14ΔΙΑΡΚΕΙΑ1.Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ από την επικύρωσή της με νόμο, θα παραμείνει δε σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. 2.Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει σχετική γραπτή ειδοποίηση έξι (6) μήνες πριν, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να λύσει την παρούσα Σύμβαση μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. 3.Κατά τη διάρκεια των εν λόγω έξι (6) μηνών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συζητήσουν ώστε να καθορίσουν τον τρόπο ενδεχόμενης συνέχισης της συνεργασίας τους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται συνεπώς είτε να τροποποιήσουν την παρούσα Σύμβαση με την κατάρτιση ειδικού συμφωνητικού είτε να προβούν στην οριστική λύση της παρούσας σύμβασης μετά την παρέλευση των εν λόγω έξι (6) μηνών. Άρθρο 15ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΤΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ1.Το Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμφωνούν να παραπέμπουν στις διοικούσες/εποπτεύουσες αρχές τους κάθε διαφορά απορρέουσα από την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, με στόχο την επίτευξη φιλικής επίλυσης της διαφοράς. Η διαφορά πρέπει να γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η επίλυση της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό δύναται να οδηγήσει στην κατάρτιση ειδικών συμφωνητικών προσαρτώμενων στην παρούσα Σύμβαση. 2.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου των Παρισίων. Η διαιτησία θα λάβει χώρα στο Παρίσι. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές, ένα (1) υποδεικνυόμενο από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και ένα (1) Επιδιαιτητή κοινής αποδοχής των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 16ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εάν ο έτερος των Συμβαλλομένων δεν εκπληρώνει μία εκ των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλει σχετική γραπτή ειδοποίηση τρεις (3) μήνες πριν (έκτακτη καταγγελία). Εάν ο λόγος καταγγελίας της σύμβασης πάψει να υφίσταται και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση λάβει χώρα στο διάστημα των τριών (3) μηνών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να συμφωνήσουν με γραπτή κοινή συμφωνία τη συνέχιση της ισχύος της παρούσας Σύμβασης Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από το Ινστιτούτο Παστέρ, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύονται αμετάκλητα να διακόψουν οριστικά τη χρήση του ονόματος Παστέρ σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 10 της παρούσας. Άρθρο 17ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ1.Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ επιλέγουν ως έδρα τους την διεύθυνση που αναφέρεται αντιστοίχως στο προοίμιο της παρούσας. 2.Κάθε κοινοποίηση στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στις διευθύνσεις που αναφέρονται αντιστοίχως στο προοίμιο της παρούσας. Ως ημερομηνία κοινοποίησης λαμβάνεται η ημερομηνία πρώτης επίδοσης της συστημένης επιστολής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. 3.Κάθε τροποποίηση της επιλεγείσας έδρας από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στο άλλο ή στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. 4.Κάθε τροποποίηση ή διευκρίνιση της παρούσας Σύμβασης θα αποτελεί αντικείμενο ειδικού συμφωνητικού, δεόντως υπογεγραμμένου από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. 5.Το γεγονός ότι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεν κάνει χρήση δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. 6.Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και δεν δύναται να εκχωρηθεί ολόκληρη ή εν μέρει σε τρίτον από ένα εκ των Συμβαλλομένων Μερών ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του/των λοιπών Μερών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 7.Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας κριθούν ή θεωρηθούν ανίσχυρες λόγω της εφαρμογής διεθνούς συνθήκης, νόμου ή κανονισμού, ή οριστικής δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν ισχυρές. Σε αυτήν την περίπτωση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες, τροποποιήσεις τηρώντας, στο μέτρο του δυνατού, τη βούληση που υπήρχε κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. 8.Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα στη γαλλική γλώσσα και σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα στη ελληνική γλώσσα, τα δύο κείμενα είναι εξ’ίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ Τα Ινστιτούτα του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ δεσμεύονται να τηρήσουν τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές (ειδικότερα επιστημονικής δεοντολογίας), οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των αποστολών που θέσπισε ο Λουί Παστέρ. Ειδικότερα: - Να δρουν διαρκώς κατά τρόπο υπεύθυνο και αλληλέγγυο προς το κοινό συμφέρον και να συνεχίσουν με πνεύμα οικουμενικότητας, γενναιοδωρίας και ανθρωπισμού τις αποστολές του Ινστιτούτου Παστέρ - Να συνδράμουν ενεργά στη βελτίωση της δημόσιας υγείας μεριμνώντας διαρκώς να την εμπλουτίζουν με τα επιτεύγματα της έρευνας και της καινοτομίας - Να τηρούν τις σύμφυτες με την έρευνα και τις εφαρμογές της δεοντολογικές αρχές, ειδικότερα την χρηστότητα στη διεξαγωγή των επιστημονικών εργασιών και την εντιμότητα στις σχέσεις μεταξύ των ερευνητών - Να επιδεικνύουν ακρίβεια, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα στις έρευνες, τη διάγνωση και τις πρώτες απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στις νέες επιδημίες και τις αναδυόμενες παθολογίες στον τομέα αρμοδιότητας των Ινστιτούτων Παστέρ - Να καλλιεργούν στους ερευνητές τους την ανάληψη πρωτοβουλιών και το κριτικό πνεύμα σε συνδυασμό με τους κύριους άξονες της έρευνας που θα αναπτύξουν στα πλαίσια των στρατηγικών τους στόχων - Να διατηρούν την αριστεία στην έρευνα μέσω της τακτικής αξιολόγησης των ερευνητών, της καταλληλόλητας των προγραμμάτων και τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις - Να αναπτύσσουν την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, κυρίως προς όφελος των ερευνητών των χωρών όπου έχουν εγκατασταθεί Ινστιτούτα του Διεθνούς Δικτύου, να διαδώσουν την τεχνογνωσία και να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση - Να διευκολύνουν την πρόσβαση στις καινοτομίες και την εκμετάλλευση τους, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τις λιγότερο ευνοημένες χώρες - Να σέβονται το περιβάλλον, να διαφυλάσσουν τον ειρηνικό σκοπό της έρευνας και να δρουν με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ Σκόπος της παρούσας Διακήρυξης είναι να υπενθυμίσει τις κοινές αξίες που πρέπει να διαπνέουν τα Ινστιτούτα Παστέρ του Διεθνούς Δικτύου. 1.Συνέχιση των αποστολών του Παστέρ: Στα εγκαίνια του «Ινστιτούτου Παστέρ», ο Λουί Παστέρ προσδιόρισε τις αποστολές που επιθυμούσε να αναθέσει στους συνεργάτες του: «Έχοντας συσταθεί κατά τον τρόπο που μόλις περιέγραψα, το Ινστιτούτο μας θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα εξωτερικό ιατρείο για την θεραπεία της λύσσας, ένα ερευνητικό κέντρο για τις μολυσματικές ασθένειες και ένα εκπαιδευτικό κέντρο για τις μελέτες που άπτονται της μικροβιολογίας» (Λ. Παστέρ, 1888, Ομιλία στα εγκαίνια του Ινστιτούτου Παστέρ). Μπορεί η πρόοδος της βιολογίας κατά τη διάρκεια ενός αιώνα προσπαθειών να επέκτεινε τα όρια που είχαν τεθεί με τον εν λόγω σχέδιο, ωστόσο ανέπαφο παραμένει έως σήμερα το πνεύμα που το ενέπνευσε και το οποίο διατυπώνεται στους στόχους του Παστέρ ως εξής: - συμβολή στο έργο της δημόσιας υγείας - με την επιστημονική έρευνα - με την εκπαίδευση. Στόχους, στους οποίους ο Λουί Παστέρ προσέδιδε οικουμενική διάσταση ώστε να επωφεληθούν και άλλες χώρες από την πρόοδο της επιστήμης: «Για την Γαλλία ένα μόνο ίδρυμα (το Ινστιτούτο Παστέρ) μπορεί να επαρκεί. Για την Νότια Αμερική, τη Χιλή, τη Βραζιλία την Αυστραλία... είναι προφανές ότι θα πρέπει να εκπαιδευθούν στο Παρισινό Ίδρυμα νέοι επιστήμονες που θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία στις μακρινές χώρες”» (Λ. Παστέρ, 1886, Ακαδημία των Επιστημών). 2.Προώθηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την αριστεία στην Έρευνα στα Ινστιτούτα Παστέρ: Προσλαμβάνοντας ερευνητές οι οποίοι συνδυάζουν: • Τη δημιουργικότητα: «Στην αρχή των πειραματικών ερευνών σε ένα οποιοδήποτε θέμα, η φαντασία Θα πρέπει να δίνει φτερά στη σκέψη» (Λ. Παστέρ, 1867, Μάθημα για ξύδι από κρασί). • Αυστηρή τήρηση της πειραματικής δραστηριότητας: «Τη στιγμή της εξαγωγής συμπερασμάτων και ερμηνείας των γεγονότων που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις, η φαντασία θα πρέπει αντιθέτως να κυριαρχείται και να εξαρτάται από τα απτά αποτελέσματα των πειραμάτων» (βλ. ανωτέρω) «Εδώ δεν ευσταθεί ούτε η θρησκεία ούτε η φιλοσοφία ούτε ο αθεϊσμός ούτε ο υλισμός ούτε η πνευματοκρατία. Θα μπορούσα μάλιστα να προσθέσω ότι ως διανοούμενος, ελάχιστα με ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι σαφές: το προσέγγισα χωρίς προκατάληψη, έτοιμος μάλιστα να ομολογήσω, εάν η εμπειρία το απαιτούσε, ότι υπάρχουν αυθόρμητες γενιές, ότι σήμερα είμαι πεπεισμένος ότι όσοι το διακηρύσσουν, έχουν παρωπίδες». (Λ. Παστέρ, 1864, Περί αυθόρμητων γενεών) • Κριτικό πνεύμα «Να καλλιεργείτε το κριτικό πνεύμα. Συρρικνωμένο στον ίδιο του τον εαυτό, δεν αφυπνίζει ιδέες, δεν δίνει ώθηση για μεγάλα επιτεύγματα. Χωρίς αυτό, όλα είναι άκυρα. Έχει πάντοτε τον τελευταίο λόγο. Αυτό που τώρα σας ζητώ και θα ζητήσετε κι εσείς με τη σειρά σας στους συναδέλφους που θα εκπαιδεύσετε, είναι ό,τι πιο δύσκολο για έναν εφευρέτη» (Α. Παστέρ, 1888, Ομιλία στα εγκαίνια του Ινστιτούτου Παστέρ). Διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική έρευνα, γεγονός που συνεπάγεται ειδικότερα ότι: • με την αντικειμενική και σαφή αξιολόγηση των ατόμων, τα ερευνητικά μέσα θα ανατεθούν σε αυτούς που κρίθηκαν ικανότεροι να φέρουν σε πέρας την έρευνα, βάσει των κριτηρίων αυτών. • θα πρέπει να δοθεί η προσήκουσα προσοχή στην διεξαγωγή των πειραμάτων και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν μη καταξιωμένοι ερευνητές. • θα πρέπει οι έρευνες να αξιολογούνται συστηματικά κατά τρόπο ανεξάρτητο και δίκαιο για όλους. • να έχουν προβλεφθεί τα ειδικά μέτρα που θα επιτρέψουν την αδιαμφισβήτητη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας (δεδομένα, δείγματα, ) και στο μέτρο του δυνατού, να παραμένουν προσβάσιμα και μετά την έρευνα. • θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διαδοθούν τα πιο πρόσφατα ευρήματα στα εργαστήρια, σε συνάρτηση με τις επιδιωκόμενες έρευνες. 3.Οι εφαρμογές αποτελούν τους φυσικούς καρπούς της Έρευνας: • Θα αποτελούν αντικείμενο προσοχής σε κάθε έρευνα: «‘Όχι, χίλιες φορές όχι. Δεν υπάρχει κατηγορία της επιστήμης που να μπορεί να ονομαστεί “εφαρμοσμένη επιστήμη”. Υπάρχει η Επιστήμη και οι εφαρμογές της Επιστήμης, συνδεδεμένες όπως ο καρπός με το δένδρο που το καρποφορεί» (Λ. Παστέρ, 1871, Απόσπασμα από ομιλία) • Χωρίς να λησμονείται ότι η μέγιστη χαρά του ερευνητή βασίζεται συχνά στην ανακάλυψη αυτή καθεαυτή: «Η μεγαλύτερη χαρά για τον ερευνητή πηγάζει από την ανακάλυψη νέων ευρημάτων, από την ανακάλυψη άγνωστων έως τότε νόμων. Εξ ίσου ευτυχής νοιώθει ο ερευνητής όταν διαβλέπει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών του έχουν εφαρμογές στις τέχνες, το εμπόριο, τη βιομηχανία» (Λ. Παστέρ, Μελέτες για το κρασί). • Και ότι κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα είναι εν δυνάμει σημαντικό: «Στόχος πάντοτε να είναι η εφαρμογή. Θα σας ανέθετα την έρευνα μόνον εφόσον διαπνέεται στέρεα και αυστηρά από τις επιστημονικές αρχές στις οποίες έχει θεμελιωθεί. Απαλλαγμένη από τις αρχές αυτές, η εφαρμογή δεν είναι παρά ένα σύνολο συνταγών. Αποτελεί τη λεγόμενη ρουτίνα...» (Λ.Παστέρ, 1864, Σημειώσεις για το μάθημα εφαρμοσμένης φυσικής και χημείας στις Καλές Τέχνες). 4.Συνέχιση της ηθικής εικόνας του βιολόγου, συνδυάζοντας την με την κληρονομιά που φέρει το όνομα Παστέρ: «Στο σημείο που φτάσαμε στη λεγόμενη σύγχρονη κοινωνία, η καλλιέργεια των επιστημών στην ύψιστη έκφραση τους είναι ίσως περισσότερο απαραίτητη για την ηθική κατάσταση ενός έθνους από ό,τι η υλική του ευημερία» (Λ. Παστέρ, 1871, Γιατί η Γαλλία δεν βρήκε ανώτερους ανθρώπους τη στιγμή του κινδύνου). Κάθε μέλος της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ αποδέχεται ως απόλυτο καθήκον του να ασκήσει τη δραστηριότητα του τηρώντας αυστηρά - και απαιτώντας την αυστηρή τήρηση - τους κανόνες περί ειλικρίνειας και αλληλεγγύης. Η σταδιακή κωδικοποίηση των κανόνων αυτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αντανακλά την αυξανόμενη προσχώρηση των κοινωνιών - παρά την ανησυχία τους για την προάσπιση των ιδιαιτεροτήτων τους - στις οικουμενικές αξίες. 1)Οι θεμελιώδεις απαιτήσεις σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κατ’αρχάς, πρόκειται για το δικαίωμα κάθε μέλους της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ να χαίρει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας του, της εκτίμησης των υπολοίπων μελών της κοινότητας, ανεξαρτήτως εθνικών ιδιαιτεροτήτων, ρόλου ή θέσης στην ιεραρχία της εν λόγω κοινότητας, γεγονός που συνεπάγεται την καταδίκη κάθε μορφής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 2)Οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον επάγγελμα του ερευνητή: • Σεβασμός της επιστημονικής ακεραιότητας: εξάλειψη των κατάφορων προσβολών: παραποίηση και απομίμηση, δίκαιη αναγνώριση της συμβολής των εφευρέσεων που απορρέουν από την επιστημονική δραστηριότητα (διατυπωμένη τόσο σε δημοσιεύσεις όσο και σε δηλώσεις εφεύρεσης), διασφάλιση σε κάθε εκπαιδευόμενο ερευνητή ενός ποιοτικού περιβάλλοντος • Σεβασμός του περιβάλλοντος: ειδικότερα κατά τη χρήση τοξικών ή ραδιενεργών προϊόντων • Σεβασμός του κληρονομικού δικαιώματος: δίκαιη κατανομή των οικονομικών και κοινωνικών οφελών από την εκμετάλλευση των βιολογικών και των φυσικών πόρων. • Τήρηση των διεθνών συμβάσεων που προστατεύουν τα ζώα: και ειδικότερα των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς. 3)Οι ηθικοί κανόνες που έχουν ως αντικείμενο τους πειραματισμούς με τον άνθρωπο: • Συμβατότητα της έρευνας με την εθνική νομοθεσία και τις ηθικές αρχές που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα, σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες που χάραξαν ο Κώδικας της Νυρεμβέργης (1947), η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1964). • Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων να έχουν πρόσβαση στα προσδοκώμενα οφέλη. • Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος ευάλωτου πληθυσμού ή ευάλωτων ατόμων που εμπλέκονται σε ένα πείραμα να τους παρέχονται οι εγγύησεις που προβλέπουν οι εθνικοί ή οι διεθνείς κανόνες. 5.Προστασία και ανάπτυξη της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ: Η αλληλεγγύη στην οποία βασίζεται το Διεθνές Δίκτυο προσδίδει σε κάθε μέλος του αυξημένο κύρος και αναγνώριση εντός της επιστημονικής κοινότητας. Παράλληλα δημιουργεί υποχρεώσεις έναντι της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ. Ειδικότερα: 1)Προστασία της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ: Το καθήκον αυτό αφορά όλα τα μέλη και προϋποθέτει τη διαρκή επαγρύπνηση σε σχετικά με την τήρηση των κανόνων περί διακριτικότητας στη γραπτή και προφορική επικοινωνία: • Σεβασμός των κανόνων περί εμπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την πνευματική ιδιοκτησία. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε, σε επίπεδο Δικτύου, να διεξάγονται γόνιμες ανταλλαγές ανέκδοτων αποτελεσμάτων και να διασφαλίζεται η απαραίτητη εμπιστευτικότητα για την πληροφορία αυτή. • Σεβασμός των κανόνων περί διακριτικότητας και εμπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά τη διάδοση πληροφοριών ικανών να εμπλέξουν συνειδητά ή μη ένα Ινστιτούτο Παστέρ ή να του προκαλέσουν αδίκως βλάβη. 2)Ανάπτυξη της κοινότητας των Ινστιτούτων Παστέρ: Αυτός ο φιλόδοξος από επιστημονικής και ανθρωπιστικής απόψεως στόχος εξαρτάται από την ενεργό προσχώρηση των μελών της κοινότητας σε μια πολιτική αλληλεγγύης. Εκφράζεται δε με τη συμμετοχή στη γνώση και συγκεκριμενοποιείται μέσω της αναζήτησης προνομιακών συνεργασιών - μη αποκλειστικών - με ένα δίκτυο επιστημόνων με τους οποίους θα μοιράζεται μια σειρά συμπληρωματικών γνώσεων καθώς και το ίδιο όραμα της αναζήτησης αριστείας, με σεβασμό των ανθρωπιστικών αξιών. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάλογες συνεργασίες, το Δίκτυο των Ινστιτούτων Παστέρ καθίσταται το χωνευτήρι όπου σφυρηλατούνται γόνιμες επαγγελματικές συμμαχίες και αναπτύσσονται, αυθόρμητα, δεσμοί διεθνούς αδελφότητας που μαρτυρούν την ύπαρξη ειλικρινούς εμπιστοσύνης. 6.Ανάδειξη της αλληλεγγύης ως διαρκούς αξίας του ιδεώδους των Ινστιτούτων Παστέρ: Κάθε μέλος του Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ θα δίδει την προσήκουσα σημασία στα κοινωνικά προβλήματα που συναντά με αφορμή την επαγγελματική του δραστηριότητα, και τα οποία είναι απόρροια του αποκλεισμού ή της απόρριψης. Με γενναιότητα θα υπερασπίζεται: - την πρόσβαση όλων στα οφέλη που παρέχει η πρόοδος των βιοϊατρικών εφαρμογών στη δημόσια υγεία: Θα αντιτάσσεται στη μη καταπολέμηση των θανατηφόρων ασθενειών επειδή τα θύματα είναι οικονομικά ευάλωτοι πληθυσμοί. Ειδικότερα, θα στηρίζει - στο μέτρο των ευθυνών του και στον τομέα των δραστηριοτήτων του - τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην παραγωγή ή χρηματοδότηση φαρμάκων και εμβολίων, σε συνθήκες που θα καθιστούν την απόκτηση τους από τις αναπτυσσόμενες χώρες συμβατή με τη λογική της αγοράς. Τη δυνατότητα όλων να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση: Ο Λουί Παστέρ διακήρυξε πολλές φορές τη σημασία που απέδιδε στην απόκτηση ποιοτικής κατάρτισης μέσω της εργασίας. «Όσο θυμάμαι από τη ζωή μου ως ενήλικας, δεν νομίζω να έχω απευθυνθεί ποτέ σε φοιτητή χωρίς να του πω: να εργάζεσαι με επιμονή (Α. Παστέρ, 1884, Ομιλία στον Εορτασμό για τα Τριακόσια Χρόνια του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου). Πρόκειται για απλή σύσταση, η εφαρμογή της οποίας όμως απαιτεί τη διαρκή βούληση και επαγρύπνηση του ερευνητή ενός Ινστιτούτου Παστέρ, ο οποίος θα μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικές υποδομές να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, η πρόσβαση τους να βασίζεται στην ικανότητα των υποψηφίων να επωφεληθούν από αυτές ώστε οι εκπαιδεύσεις αυτές να αναπτυχθούν, εφόσον καθίσταται αναγκαίο. Ώστε η προαγωγή κάθε ερευνητή, ανεξάρτητα από την εθνική ή την κοινωνική του προέλευση, να συνάδει με τις ικανότητες του και να του επιτρέπει να ενταχθεί στη σύγχρονη κοινωνία, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα του και διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπεια του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΧΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία