Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά την επάνδρωση, χρηματοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Ηeadquarters ΝΑΤΟ Deplοyable Cοrps-Greece-ΗQ ΝDC-GR), καθώς και των συνημμένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά την επάνδρωση, χρηματοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), που υπογράφηκε στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης στις 29 Απριλίου 2005, καθώς και οι συνημμένες σε αυτό Πράξεις Προσχώρησης του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκαν στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης στις 27 Ιουνίου 2006, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΜΟU) ΜΕΤΑΞΥτου Υπουργείου Εθνικής Άμυναςτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καιτου Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ καιτου Υπουργείου Άμυνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ καιτου Υπουργείου Άμυνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ καιτου Υπουργού Άμυνας του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ καιτου Υπουργού Εθνικής Άμυνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ καιτου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ καιτου Υπουργείου Άμυνας του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ καιτου Τουρκικού Γενικού Επιτελείου (ΤGS) καιτης Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗQ ΝDC-GR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 Ι. Ορισμοί 4 ΙΙ. Σκοπός 4 ΙΙΙ. Σχοπός και καθεστώς του Επιτελείουτου Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC - GR) 4 ΙV. Καθεστώς του Προσωπικού και Αξιώσεις 5 V. Ευθύνες 5 VΙ. Πειθαρχία και Εθνικά Καθήκοντα 6 VΙΙ. Οικονομικές Διαδικασίες 6 VΙΙ. Προϋπολογιστικές & Λογιστικές Διατάξεις 9 ΙΧ. Πρόνοια και Ψυχαγωγία 10 Χ. Εξοπλισμός και Υποδομή 10 ΧΙ. Αναθεώρηση, Τροποποίηση και Διαφορές 11 ΧΙΙ Έναρξη και Διάρκεια 11 Υπογραφές 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΑ. Ευθύνες του Υποδεχόμενου Κράτους και Έθνος-Πλαίσιο Β. Οργάνωση επάνδρωσης του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) Γ. Τύπος Κατανομής Δαπανών στους Συμμετέχοντες Δ. Δαπάνες για Στέγαση, Σίτιση, Εκπαίδευση, Ιατρικές και Λοιπές Εγκαταστάσεις Ε. Όροι Αναφοράς της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). ΠΡΟΟΙΜΙΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οι Υπογράφοντες επιθυμούν να συνενώσουν τις προσπάθειές τους για συλλογική άμυνα, σε ακόμα στενότερη συνεργασία, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της Συμφωνίας της 19ης Ιουνίου 1951, μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στη Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), το Πρωτόκολλο της 28ης Αυγούστου 1952 για το Καθεστώς του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (το Πρωτόκολλο του Παρισιού) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΝΑΤΟ, το οποίο αντιπροσωπεύθηκε από την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, για τους ειδικούς όρους που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου στο Ελληνικό έδαφος, της 15ης Σεπτεμβρίου 1999, η οποία (Συμφωνία) εφαρμόζεται σε αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο των Επιτελαρχών (Αρχείο-Στρατιωτική Επιτροπή/CS- 141, 6 Δεκεμβρίου 2000) χαιρέτισε τη δέσμευση των εθνών να ενισχύσουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Συμμαχίας, προσφέροντας Επιτελεία για τη νέα δομή της Δύναμης του ΝΑΤΟ και αποδέχτηκε όλες τις προτάσεις για Επιτελεία ΗRF/FLR (L), όπως προσφέρθηκαν προκειμένου να επιλεγούν τελικά από τη Στρατιωτική Επιτροπή ως Επιτελεία Δυνάμεων Χαμηλής Ετοιμότητας (Εδάφους) του ΝΑΤΟ - FLR (L)-, μέσα στην ομάδα Επιτελείων GRF (L), ανάλογα με τη δυνατότητα πλήρους ικανοποίησης όλων των συμφωνηθέντων στρατιωτικών κριτηρίων, όπως καθορίζονται στα ΙΜSΜ-950-00 και ΙΜSΜ - 848 - 00, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το έγγραφο της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC-317/1, το οποίο εγκρίθηκε στις 8 Ιουλίου 2002 από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το Επιτελείο Δυνάμεων Χαμηλής Ετοιμότητας (Εδάφους) του ΝΑΤΟ -FLR(L)- που προσφέρθηκε από την Ελληνική. Δημοκρατία θα φέρει τον τίτλο: ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗQ ΝDC-GR) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC-317/1, η Στρατιωτική Επιτροπή έδωσε την κατεύθυνση ότι το επιτελείο αυτό θα πρέπει να επανδρωθεί και να χρηματοδοτηθεί σε εθνική ή πολυεθνική βάση, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, με την απόφαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, Ref C-Μ (2004) 0075-ΑS1 της 30ης Αυγούστου 2004, το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) ενεργοποιήθηκε ως Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο και του χορηγήθηκε διεθνές καθεστώς, με ισχύ από τις 31 Αυγούστου 2004. ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εφαρμοστούν αυτές οι πολυεθνικές ρυθμίσεις επάνδρωσης και χρηματοδότησης, όπως είναι αναγκαίο για την ίδρυση και λειτουργία του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), ως Επιτελείου Δυνάμεων Χαμηλής Ετοιμότητας (Εδάφους) του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής περιόδου της λειτουργικής φάσης αξιολόγησης της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SΗΑΡΕ), με ισχύ από την ημερομηνία που περιγράφεται στο Τμήμα ΧΙΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, οι υπογράφοντες έχουν επιτύχει την ακόλουθη συμφωνία: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι - Ορισμοί 1. Σύμφωνα με τον ορισμό της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 317/1, το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) σημαίνει το Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Β αυτού του Μνημονίου Κατανόησης, μαζί με τα ανατεθειμένα σε αυτό στοιχεία Σημάτων και Υποστήριξης, όπως καθορίζονται στη Τεχνική Ρύθμιση Διοίκησης και Ελέγχου (C2) που υπογράφηκε μεταξύ της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SΗΑΡΕ) και του ΈΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΊΟΥ. Όταν το Επιτελείο αναπτυχθεί, το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία Υποστήριξης Διοίκησης και Ελέγχου (C2S), τα οποία το εγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης προσδιορίζει ως αναπόσπαστο τμήμα του επιτελείου. 2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ σημαίνει εκείνα τα Υπουργεία Άμυνας (ΜΟDs) και τα ισοδύναμά τους που ανήκουν σε μέλη της Οργάνωσης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, τα οποία θα παράσχουν προσωπικό και οικονομική ενίσχυση στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Μνημονίου Κατανόησης. 3. ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ σημαίνει τους Συμμετέχοντες και την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SΗΑΡΕ). 4. ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ σημαίνει το ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΕΘΝΟΣ, στο κυρίαρχο έδαφος του οποίου ιδρύεται το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) 5. ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ σημαίνει το ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΕΘΝΟΣ που είναι υπεύθυνο για την παροχή της διοικητικής, επικοινωνιακής και διαχειριστικής υποστήριξης, καθώς και της υποστήριξης διοικητικής μέριμνας του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. 6. Ολομέλεια του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) σημαίνει την επιτροπή εκτελεστικής πολιτικής, η οποία απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Υπογραφόντων αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι7. Σκοπός αυτού του Μνημονίου Κατανόησης είναι να ληφθεί μέριμνα για το καθεστώς του Επιτελείου και του προσωπικού που διορίζεται σε αυτό, να θεσμοθετηθούν οι ρυθμίσεις για τις διοικητικές διαδικασίες, την εγκατάσταση, τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση και την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), καθώς και την κατανομή δαπανών μεταξύ των συμμετεχόντων. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι8. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) μπορεί να αναπτυχθεί από το ΝΑΤΟ σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, κατόπιν εντολής των αρμόδιων Εθνικών Στρατιωτικών Αρχών (ΝΜΑs), μέσω της ανάθεσης άσκησης ή επιχείρησης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες του ΝΑΤΟ. 9. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) ιδρύεται και του χορηγείται διεθνές καθεστώς, σύμφωνα με την απόφαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου Ref C- Μ (2004) 0075- ΑS1 της 30ης Αυγούστου 2004 και στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου της 28ης Αυγούστου 1952 για το Καθεστώς Διεθνών Στρατιωτικών Επιτελείων, το οποίο συνομολογήθηκε σύμφωνα με τη Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (το ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ του ΠΑΡΙΣΙΟΥ), οι διατάξεις της Συμφωνίας της 19ης Ιουνίου 1951 μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, σχετικά με τη Καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), όπως αυτή εφαρμόζεται από το ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ του ΠΑΡΙΣΙΟΥ και η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΝΑΤΟ, το οποίο αντιπροσωπεύθηκε από την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, υπό τους ειδικούς όρους που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία στο Ελληνικό έδαφος του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 1999. 10. Οι σχέσεις διοίκησης που επιτρέπουν στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) να εκτελεί τα καθήκοντά του σε περιόδους ειρήνης, πολέμου και επιχειρήσεων, αναφέρονται λεπτομερώς στην Τεχνική Ρύθμιση Διοίκησης και Ελέγχου (C2 ΤΑ). 11. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα καταστεί διαθέσιμο και θα εφοδιαστεί με επαρκείς πόρους από τα Συμμετέχοντα Έθνη, προκείμενου να υποστηρίζει όλες τις συμμετοχές εκπαίδευσης και άσκησης που εκτίθενται λεπτομερώς στο επίσημο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Ασκήσεων του ΝΑΤΟ, γνωστό αυτή την περίοδο ως Πρόγραμμα Οδηγιών Στρατιωτικών Ασκήσεων (ΜΕDΡ). Επιπλέον, το Επιτελείο θα είναι διαθέσιμο και θα εφοδιαστεί με επαρκείς πόρους για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εκπαίδευσης κριθεί απαραίτητη από το Διοικητή του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα για ανάθεση καθηκόντων από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τα κατάλληλα επίπεδα ετοιμότητας και χρόνους απόκρισης, όπως αυτά καθορίζονται στο έγγραφο της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC-3 17/1. 12. ΑΟCC (Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων) Το Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΑΟCC) είναι μια οντότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, λειτουργικά υπαγόμενη στο Διοικητή ενός Συνδυασμένου Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CΑΟC), συνδυατασσόμενο, ως αναπόσπαστο τμήμα του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), αποτελώντας τμήμα της δομής Αεροπορικής Διοίκησης και Ελέγχου, με σκοπό τον προγραμματισμό και το συντονισμό των Αεροπορικών Επιχειρήσεων που ανατίθενται προς υποστήριξη αυτού του Επιτελείου. Το Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΑΟCC) και το προσωπικό του, ενώ παραμένουν λειτουργικά υποκείμενα στο Διοικητή ενός Συνδυασμένου Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CΑΟC), για νομικούς, διοικητικούς και οικονομικούς λόγους, θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC- GR). Η οργάνωση και η επάνδρωση του Κέντρου Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΑΟCC) αναφέρεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι13. Το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα είναι σύμφωνο με τις Συμφωνίες που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ-9. 14. Οι αξιώσεις (εκτός από τις συμβατικές αξιώσεις) κατά του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα εξετάζονται σύμφωνα με τις Συμφωνίες που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ - 9. ΤΜΗΜΑ V - Ευθύνες 15 Η Ελληνική Δημοκρατία, ως ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, θα παρέχει σε μόνιμη βάση εγκαταστάσεις και υποδομή για το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με το Παράρτημα Α, παράγραφος 1, ενώ ως ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΊΟ θα υποστηρίζει και θα διαχειρίζεται το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με το Παράρτημα Α, παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. 16. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ θα διορίζει κατάλληλο προσωπικό στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), για την κάλυψη των θέσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα Β, όπως αυτές κατανέμονται εκεί σε κάθε ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα επανδρωθεί πλήρως το συντομότερο δυνατό. 17. Άτυπες γραπτές ρυθμίσεις μεταξύ του Διοικητή του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) και του Ανώτερου Εθνικού Αντιπροσώπου (SΝR) οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ μπορούν να επιτρέψουν αλλαγές, εκτός από εκείνες που έχουν επιπτώσεις στα επίπεδα ανθρώπινου δυναμικού και στην κατανομή σε συγκεκριμένα έθνη, οι οποίες θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη κατανομή θέσεων, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β, μέχρι και (συμπεριλαμβανομένων) των διορισμών Λοχαγών (ΟF2). 18. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή μείωση της εγκεκριμένης κατανομής θέσεων που καθορίζεται στο Παράρτημα Β ή οποιαδήποτε αλλαγή στην εγκεκριμένη κατανομή θέσεων, σε σχέση με διορισμούς για Ταγματάρχες (ΟF3) και άνω, μπορεί μόνο να υλοποιηθεί μόνο μετά από γραπτή προειδοποίηση δώδεκα μηνών προς το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα ειδοποιεί όλους τους άλλους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. Όλες οι αλλαγές στην κατανομή θέσεων θα συζητούνται στην Ολομέλεια. 19. Οι Περιγραφές Εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτές, υπόκεινται στη συναίνεση του σχετικού ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, μέσω του Ανώτερου Εθνικού Αντιπροσώπου (SΝR) του. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα απασχολεί προσωπικό σύμφωνα με τις σχετικές περιγραφές εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα παρέχουν προσωπικό σύμφωνα με τις σχετικές περιγραφές εργασίας. ΤΜΗΜΑ VΙ - Πειθαρχία και Εθνικά Καθήκοντα. 20. Σε σχέση με την πειθαρχία και τα εθνικά καθήκοντα, η διοίκηση του προσωπικού του Επιτελείου θα ακολουθεί τις διαδικασίες της Οδηγίας Επιχειρήσεων Συμμαχικής Διοίκησης ΑCΟ 45-1. 21. Σε θέματα πειθαρχίας και εθνικών καθηκόντων, οι Ανώτεροι Εθνικοί Αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποι τους διατηρούν, όσον αφορά στο προσωπικό της εθνικότητας τους, όλες τις εξουσίες ή αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται από τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς τους. Θα διασφαλίζουν ότι, μέσα στα όρια που επιβάλλονται από τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς, το προσωπικό τους συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που εκδίδονται από τον αρμόδιο Διοικητή του Επιτελείου. 22. Κατ’ αρχήν, όλο το προσωπικό κατέχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Εντούτοις, το προσωπικό ενός ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ δεν θα αναπτύσσεται χωρίς προγενέστερη άδεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, η οποία θα ζητείται μέσο του σχετικού Ανώτερου Εθνικού Αντιπροσώπου. 23. Οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ δεν πρέπει να αποσύρουν το μόνιμα διορισμένο προσωπικό τους από το Επιτελείο, έως ότου διατεθεί κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό αντικατάστασης/επαύξησης, προκειμένου να διασφαλιστούν η λειτουργική ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα. ΤΜΗΜΑ VΙΙ - Οικονομικές Διαδικασίες 24. Εκτός από ό,τι προβλέπεται πιο κάτω, το ΕΘΝΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ θα επιβαρύνεται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), βάσει των ευθυνών που καθορίζονται στο Παράρτημα Α. Εθνική Χρηματοδότηση 25. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ θα καλύπτει το κόστος: α. Του προσωπικού που διορίζεται από αυτόν στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με το Τμήμα V-16 και τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό αυτό και οποιοδήποτε Εθνικό Στοιχείο Υποστήριξης ή άλλη εθνική αντιπροσώπευση, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στη δομή προσωπικού στο Παράρτημα Β, μαζί με τα αντίστοιχα επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων και των ημερήσιων δαπανών, όπως αυτές είναι πληρωτέες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. β. Οποιουδήποτε εξοπλισμού ή οποιουδήποτε προσωπικού παρουσιάζεται στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), επιπλέον αυτού που προβλέπεται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ. γ. Των Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφοριών που προκύπτουν από τις εθνικές απαιτήσεις. δ. Του συμπληρωματικού κόστους οποιασδήποτε πρόσθετης εγκατάστασης ή εξοπλισμού που απαιτείται για την ικανοποίηση των εθνικών αναγκών (συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων, των εγκαταστάσεων αθλητισμού και ψυχαγωγίας) και οποιωνδήποτε λειτουργικών δαπανών, όπου αυτές μπορούν να προσδιοριστούν χωριστά από το ΕΘΝΟΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ. ε. Των δαπανών ταξιδιού του προσωπικού, κατά τον αρχικό διορισμό και το τέλος της εκ περιτροπής επανατοποθέτησης από το Επιτελείο. 26. Το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ δεν θα είναι αρμόδιο για οποιεσδήποτε δαπάνες σε σχέση με τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών του προσωπικού άλλων ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ 27. Κατά περίπτωση, μπορεί να υποβάλλεται αίτηση για κοινή χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ, μέσω της αρμόδιας Στρατηγικής Διοίκησης (SC), προς τις επιτροπές χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ, για εξέταση σύμφωνα με τις πολιτικές και τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τη διάρκεια της αίτησης. 28. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ της ανάπτυξης και της υποστήριξης του Επιτελείου στα θέατρα επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια εγκεκριμένων από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (ΝΑC) επιχειρήσεων, αναφέρονται λεπτομερώς στα έγγραφα της Στρατιωτικής Επιτροπής ΜC 317/1 και ΡΟ (2000)16. Όταν καθοριστεί επιλέξιμο, η χρηματοδότηση που θα υποστηρίζει συγκεκριμένες αναπτύξεις και οι συγκεκριμένες, σχετικές με την ανάπτυξη, δαπάνες θα παρέχονται μέσω της αρμόδιας Στρατηγικής Διοίκησης (SC), στα πλαίσια των προϋπολογισμών Επιχειρησιακού Σχεδιασμού -ΟΡLΑΝ- (ή των κατανομών τους), οι οποίοι εγκρίνονται από την αρμόδια επιτροπή χρηματοδότησης. Στην περίπτωση διευθυνόμενων από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (ΝΑC) αναπτύξεων, οι εξεταζόμενες δαπάνες θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και τα εξής. α. Εκείνες τις σχετιζόμενες με το διατεταγμένο καθήκον επαυξητικές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Επιτελείου, οι οποίες προκύπτουν από συγκεκριμένη, κατευθυνόμενη από τις Εθνικές Στρατιωτικές Αρχές (ΝΜΑs), ανάπτυξη. β. Τις δαπάνες που προκύπτουν από επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες διευθύνονται από ανώτερα επιτελεία του ΝΑΤΟ. γ. Τις σχετικές με αποστολές δαπάνες που προκύπτουν από επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ υπηρεσιακών μονάδων, προγραμματισμό, εκπαίδευση και ανάπτυξη, οι οποίες σχετίζονται με καθήκοντα ανατεθειμένα στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), ως Συναπαρτίζουσα Διοίκηση (CC) για μια συγκεκριμένη αποστολή. δ. Τις δαπάνες μετακινήσεων που σχετίζονται με εξουσιοδοτημένα προσωρινά καθήκοντα, εκτός του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), όταν τα καθήκοντα συνδέονται με τα συγκεκριμένα καθήκοντα αποστολών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο γ (πιο πάνω). Κοινή Χρηματοδότηση 29. Οποιεσδήποτε δαπάνες που: α. Δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, από μεμονωμένους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ή από το ΝΑΤΟ και οι οποίες συμφωνούνται από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, με διαδικασίες που καθορίζονται στην Τμήμα VΙΙΙ- 3 7. β. Αφορούν δαπάνες στρατιωτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν διευκρινίζονται ως ευθύνη του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ στο Παράρτημα Α. γ. Προκύπτουν από το διακανονισμό μιας αξίωσης, σύμφωνα με την Τμήμα ΙV- 14 θα κατανέμονται στους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, σύμφωνα με τον τύπο κατανομής δαπανών που καθορίζεται στο Παράρτημα Γ. 30. Οι οικονομικές διατάξεις σχετικά με την κοινή χρηματοδότηση θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006. Ρυθμίσεις Υποστήριξης Προσωπικού 31. Το Έθνος-Πλαίσιο θα παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στο Τμήμα ΙΙΙ-9, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας και των απαιτήσεων των νόμων και κανονισμών του Έθνους-Πλαισίου και του Υποδεχόμενου Κράτους, την υποστήριξη/υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας που παρατίθενται σε αυτή την παράγραφο προς τα μέλη των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και τα νόμιμα εξαρτώμενα από αυτά πρόσωπα. Οι μεμονωμένες δαπάνες, πρόστιμα, και τέλη θα είναι ευθύνη του ατόμου που χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υπηρεσίες: α. Βοήθεια για εξεύρεση καταλύματος. β. Πρόσβαση σε, και χρήση, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής και πρόνοιας από το προσωπικό του Επιτελείου και τα νόμιμα εξαρτώμενα από αυτά μέλη τους, στην ίδια βάση με την οποία χορηγείται τέτοια πρόσβαση στο προσωπικό του ΕθΝΟΥΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ. γ. Πρόσβαση στη σίτιση και τις λέσχες αξιωματικών και οπλιτών. δ. Ιατρικές υπηρεσίες σε επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει αυτό που παρέχεται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ στο δικό του προσωπικό και τα νόμιμα εξαρτώμενα από αυτό μέλη του. Όμως, οι πρώτες βοήθειες στο σημείο τραυματισμού θα παρέχονται δωρεάν προς το προσωπικό του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), το οποίο είναι εν υπηρεσία. Κατόπιν αιτήσεως, θα παρέχονται τυποποιημένοι ιατρικοί έλεγχοι και εμβολιασμός προ και μετά την ανάπτυξη, για το προσωπικό εν υπηρεσία. ε. Βοήθεια σε σχέση με τη παροχή εκπαίδευσης στα εξαρτώμενα παιδιά σχολικής ηλικίας. 32. Οι δαπάνες γι” αυτές τις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις θα υπολογίζονται, σύμφωνα με τις αρχές που παρατίθενται στο Παράρτημα Δ. Τέτοιες δαπάνες θα εκφράζονται, και οι λογαριασμοί ή οι αποδείξεις πρόκειται να διακανονίζονται, σε ΕΥΡΩ. Οποιαδήποτε αλλαγή θα υπόκειται σε έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ και θα υποστηρίζεται από μια εξήγηση των λόγων για την αλλαγή. 33. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ θα λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί που εκδίδονται για το προσωπικό του από το ΕΘΝΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ θα διακανονίζονται αμέσως. Το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ θα συνομολογήσει διμερείς ρυθμίσεις με κάθε έναν από τους άλλους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ για το μηχανισμό διακανονισμού τέτοιων λογαριασμών. 34. Ούτε το ΛΑΜΒΑΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ούτε οι άλλοι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ δεν θα αποκομίζουν εισόδημα από τις επίσημες δραστηριότητες αυτού του Επιτελείου. ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ - Προϋπολογιστικές και Λογιστικές Διατάξεις 35. Τα Κεφάλαια που διατίθενται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ θα ελέγχονται σύμφωνα με τις οικονομικές και λογιστικές διαδικασίες του. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα παρέχει, για την πληροφόρηση των ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, μια ετήσια σύνοψη, κάτω από τους τίτλους του Κεφαλαίου Προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ, για την άμεση συνεισφορά του ΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΊΟΥ στις λειτουργικές δαπάνες του. 36. Τα Κεφάλαια που καθίστανται διαθέσιμα από πηγές του ΝΑΤΟ θα ζητούνται και θα αιτιολογούνται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες του ΝΑΤΟ, όπως καθορίζονται στις Οδηγίες Επιχειρήσεων Συμμαχικής Διοίκησης (ΑCΟ). 37. Οι εκτιμήσεις δαπανών που προκύπτουν από τον πολυεθνικό ρόλο του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, μεμονωμένους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ή το ΝΑΤΟ, θα προετοιμάζονται από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, για το επόμενο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα τέσσερα επόμενα έτη. Πριν υποβληθούν τυπικά στους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, οι στρατιωτικές απαιτήσεις στις οποίες βασίζονται αυτές οι εκτιμήσεις θα εξετάζονται σε μια συνεδρίαση που θα περιλαμβάνει τον Ανώτερο Εθνικό Αντιπρόσωπο (SΝR) κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ που υπηρετεί στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) ή τον αντιπρόσωπο του. Εφεξής, θα εξετάζονται από μια επιτροπή, η οποία θα είναι γνωστή ως Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), η οποία θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και στην οποία θα αντιπροσωπεύονται όλοι οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) θα εξετάζει προσεκτικά και θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό που θα κατανέμεται μεταξύ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Παραρτήματος Γ. Τα Κεφάλαια που καθίστανται διαθέσιμα μέσω Κοινής Χρηματοδότησης θα ζητούνται και θα αιτιολογούνται σύμφωνα με τις Οικονομικές Διοικητικές Διαδικασίες για την Κοινή Χρηματοδότηση, οι οποίες εγκρίνονται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) θα συγκαλείται σύμφωνα με τους Όρους Αναφοράς της στο Παράρτημα Ε. 38. Τα Κεφάλαια που καθίστανται διαθέσιμα από πηγές του ΝΑΤΟ και τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 37 πιο πάνω, θα υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο από τη Διεθνή Επιτροπή Ελεγκτών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του (C-Μ(81)3]), όπως αναθεωρήθηκε με το C-Μ(90)46 και με τις διατάξεις των Οικονομικών Κανονισμών του ΝΑΤΟ, σχετικά με τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο (C-Μ(80)30). Σε κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ θα παρέχεται ένα αντίγραφο των συμπερασμάτων της Επιτροπής. Τα Κεφάλαια που παρέχονται από τις κατανομές Στρατηγικών Διοικήσεων (SC) θα υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο από τη σχετική Στρατηγική Διοίκηση (SC). 39. Οι λειτουργίες λογιστικού ελέγχου για την κοινή χρηματοδότηση θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων (SRC). Το προτιμώμενο γραφείο είναι η Διεθνής Επιτροπή Ελεγκτών του ΝΑΤΟ (ΙΒΑΝ). Εάν δεν εκτελεστούν από τη Διεθνή Επιτροπή Ελεγκτών του ΝΑΤΟ, οι λογιστικοί έλεγχοι θα εκτελούνται όπως θα ζητηθεί από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου, μαζί με την έκθεση του Διοικητή για τις διορθωτικές ενέργειες, θα δίνονται στα μέλη της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων (SRC) μέσα σε 90 ημέρες από την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου. Τα έγγραφα που υποστηρίζουν πολυεθνικά χρηματοδοτημένες συναλλαγές, μέσω προϋπολογισμών κοινής χρηματοδότησης, θα είναι διαθέσιμα για λόγους ελέγχου. 40. Η χρηματοδότη ση του κοινού στοιχείου του προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα υλοποιείται από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ σε δόσεις, όπως αυτό θα καθορίζεται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Η διοικητική και οικονομική διαχείριση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τρέχοντες οικονομικούς κανονισμούς του ΝΑΤΟ και εφαρμόζοντας διαδικασίες και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, στην εκταΰΐ] που αυτό είναι εφικτό, όπως θα καθορίζεται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Υπό τη προϋπόθεση του ικανοποιητικού αυστηρού ελέγχου του προϋπολογισμού από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC), οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ θα καθιστούν διαθέσιμο, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου σε ΕΥΡΩ, το ποσό που διευκρινίζεται στο τιμολόγιο, το οποίο αποτελεί το μερίδιο τους στις προγραμματισμένες δαπάνες. Οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ θα είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα μεταφοράς των τραπεζών. Εάν, σύμφωνα με την άποψη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), οι δαπάνες είναι πιθανό να διαφέρουν σημαντικά από αυτές που αρχικά υπολογίστηκαν, μπορεί να υποβληθεί για έγκριση στην Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) μια αναθεωρημένη εκτίμηση. Εφεξής, ένα πρόσθετο τιμολόγιο θα εκδίδεται από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), βάσει του κατάλληλου μεριδίου του ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΟΣ στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Ο Διοικητής θα διασφαλίζει: α. Τον προσδιορισμό της τράπεζας ή των τραπεζών στις οποίες πρόκειται να κατατεθούν τα κεφάλαια. Επιλέγοντας την τράπεζα ή τις τράπεζες, ο στόχος θα είναι να επιτευχθούν οι ευνοϊκότεροι όροι για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και η επαρκής ασφάλεια των καταθέσεων. β. Το άνοιγμα και τη συνολική διαχείριση όλων των λογαριασμών. γ. Τις μεταφορές και αναλήψεις από τους λογαριασμούς. οι οποίες θα εγκρίνονται από δύο υπογραφές. Η εξουσιοδότηση μεταφοράς και τα οικονομικά όρια θα καθορίζονται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). 41. Το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα διατηρεί πλήρες αρχείο όλων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και μια ετήσια έκθεση που θα εκθέτει λεπτομερώς αυτές τις δαπάνες θα υποβάλλεται στην Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Εάν, στο τέλος μιας λογιστικής περιόδου, οι δαπάνες είναι χαμηλότερες από τις προβλεφθείσες, τα επόμενα τιμολόγια θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως. Στο τέλος του έτους, εάν ένας ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει πληρώσει περισσότερο” από το πρέπον μερίδιο πραγματικών δαπανών, το υπερβάλλον θα παρακρατείται και θα συμψηφίζεται έναντι της συνεισφοράς του επόμενου έτους. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι42. Το προσωπικό των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και των νόμιμων εξαρτώμενων από αυτό προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών στοιχείων υποστήριξης και των νόμιμων εξαρτώμενων από αυτά προσώπων, θα έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πρόνοιας που επίσημα παρέχονται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας και των εθνικών απαιτήσεων και προτύπων του ίδιου του ΕΘΝΟΥΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Οι υπηρεσίες αυτές θα πληρώνονται σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτές θα δημοσιεύονται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ. 43. Επιπλέον, το προσωπικό των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και των νόμιμων εξαρτώμενων από αυτό προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών στοιχείων υποστήριξης και των νόμιμων εξαρτώμενων από αυτά προσώπων, θα έχει πρόσβαση στις ψυχαγωγικές ευκολίες που ανήκουν στο ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας. Οποιεσδήποτε δαπάνες γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις θα είναι οι ίδιες με εκείνες για το προσωπικό του ίδιου του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ και θα είναι ευθύνη του ατόμου που αφορούν. ΤΜΗΜΑ Χ - Εξοπλισμός και Υποδομή 44. Υπάρχουσα κινητή περιουσία: Ο εξοπλισμός του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα συμπεριλαμβάνει όλο το υλικό και εξοπλισμό από την προηγούμενη και υπάρχουσα οργάνωση του Επιτελείου, αποκλειομένων των περιουσιακών στοιχείων που αγοράστηκαν από το ΝΑΤΟ ή το Έθνος-Πλαίσιο προκειμένου να δημιουργηθεί μια δεξαμενή εξοπλισμού περιφερειακών κρίσεων και εκείνων που βρίσκονται προσωρινά στο Επιτελείο. Το Υποδεχόμενο Κράτος θα παραδώσει δωρεάν αυτό τον εξοπλισμό στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). Κατά το κλείσιμο του Επιτελείου ή τη λήξη αυτού του Μνημονίου Κατανόησης, οι συμμετέχοντες και το ΝΑΤΟ θα διακανονίσουν με διαπραγμάτευση ενώπιον της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων, την υπόλοιπη αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες και διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Οπουδήποτε αυτό είναι πρακτικά εφικτό, οποιοσδήποτε εξοπλισμός συν εισφέρεται αρχικά δωρεάν από ένα έθνος, θα επιστρέφεται στο έθνος που έδωσε τον εξοπλισμό. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός έχει δοθεί από το ΝΑΤΟ, θα παραμένει ιδιοκτησία του ΝΑΤΟ και θα ανακατανέμεται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες του ΝΑΤΟ και το Πρωτόκολλο του Παρισιού. 45. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός προμηθεύεται στο μέλλον, μέσω του πολυεθνικού προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), θα καθίσταται περιουσιακό στοιχείο του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). Κατά το κλείσιμο του Επιτελείου ή τη λήξη αυτού του Μνημονίου Κατανόησης, η υπόλοιπη αξία ή τα εναπομένοντα κινητά περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός θα κατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων, με έναν τρόπο που θα αποφασίζεται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων. 46. Τα χρηματοδοτούμενα από το ΝΑΤΟ περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτός ΝΑΤΟ, χωρίς τη συγκεκριμένη προγενέστερη άδεια της αρμόδιας Στρατηγικής Διοίκησης (SC). Τμήμα ΧΙ - Αναθεώρηση, Τροποποίηση και Διαφορές 47. Η Ολομέλεια του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το έτος, υπό την προεδρία του ΕΘΝΟΥΣ- ΠΛΑΙΣΊΟΥ, σε μια επιτροπή εκτελεστικής πολιτικής, προκειμένου να εξετάσει τη λειτουργία αυτού του Μνημονίου Κατανόησης. 48. Οποιοσδήποτε υπογράφων σε αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να προτείνει την τροποποίηση οποιωνδήποτε από τις διατάξεις του. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ όταν γίνει γραπτώς αποδεκτή από όλους τους Υπογράφοντες σε αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκτίθεται στην παράγραφο 51. Αλλαγές στα Παραρτήματα αυτού του Μνημονίου Κατανόησης, με εξαίρεση τον τύπο κατανομής δαπανών, μπορούν να γίνουν με ομόφωνη έγκριση της Ολομέλειας. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης Θα επανεξεταστεί δύο έτη μετά τη Θέση του σε ισχύ. 49. Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ οποιωνδήποτε από τους Υπογράφοντες αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης, σχετικά με την ερμηνεία του ή την εφαρμογή του, Θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπογραφόντων, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε διαφορά, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί με άμεση διαπραγμάτευση, θα αναφέρεται στην αρμόδια αρχή του ΝΑΤΟ, η απόφαση της οποίας θα είναι τελεσίδικη. 50. Οποιοδήποτε μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να προσχωρήσει σε αυτό το Μνημόνιο Κατανόησης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα εγκρίνονται από την Ολομέλεια, σύμφωνα με τις διαδικασίες τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 48. ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ - Έναρξη και Διάρκεια 51. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής του ή κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης της έγκρισης, επικύρωσης ή αποδοχής, όπου αυτό ισχύει, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου αποφασίσουν διαφορετικά όλοι οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 52. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να λήξει, με ομόφωνη συγκατάθεση, οποιαδήποτε στιγμή. Οποιοσδήποτε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, με 12 μηνών προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα ειδοποιεί όλους τους άλλους ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ. Σε περίπτωση μονομερούς αποχώρησης από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή της συνεισφοράς που ήδη καταβλήθηκε ή οφείλεται. Σε περίπτωση λήξης ή αποχώρησης, η Ολομέλεια θα συζητήσει τη μελλοντική κατανομή δαπανών, τη χρηματοδότηση, την εναπομένουσα αξία και τον Πίνακα των Θέσεων. 53. Κατά τη λήξη του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του προσδιορισμού της εναπομένουσας αξίας της υποδομής, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που υπόκεινται σε κοινή χρηματοδότηση, θα διακανονίζονται με διαπραγμάτευση μεταξύ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Τα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν τη βάση συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των υπογραφόντων στα θέματα που αναφέρονται εδώ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ ΕΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ. Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2005 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Ε. Στρατάκος Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2005 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Steinle Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Γερμανίας Για το Υπουργείο Άμυνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2005 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Rοnkοuics Διορισμός. Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας Για το Υπουργείο Άμυνας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΙΤΑΛΙΑΣ Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2005 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Μ. Chiacci Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ιταλίας Για τον Υπουργό της Άμυνας του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ της ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2005 Βαθμός; Αντισμήναρχος Όνομα: R. C. Βerign Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ολλανδίας Για τον Υπουργό της Εθνικής ΑΜΥΝΑΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ημερομηνία: 20 Απριλίου 2005 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Sasiadek Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Πολωνίας Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 21 Απριλίου 2005 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Dοhοtariu Νicοlae Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας Για το Υπουργείο Άμυνας του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2005 Βαθμός. Ταξίαρχος Όνομα: F. Lens Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ισπανίας Για το ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ (ΤGS) Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2005 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Ιsmit Sahinturk Διορισμός. Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Τουρκίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2005 Βαθμός: Στρατηγός Όνομα: Rainer Schuwirth Διορισμός: CΕ Α Επιτελάρχης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1. Η Ελληνική Δημοκρατία, ως ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, καθιστά διαθέσιμες τις εγκαταστάσεις και την υποδομή του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας της 19ης Ιουνίου 1951 μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, σχετικά με το καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ) και το Πρωτόκολλο της 28ης Αυγούστου 1952, σχετικά με το καθεστώς του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (Πρωτόκολλο του ΠΑΡΙΣΙΟΥ) και τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΝΑΤΟ, το οποίο αντιπροσωπεύεται από την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, υπό τους ειδικούς όρους που ισχύουν για την ίδρυση και λειτουργία στο Ελληνικό έδαφος του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου, της 15ης Σεπτεμβρίου 1999. ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ2. Η Ελληνική Δημοκρατία, ως ΕΘΝΟΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ, θα παρέχει και θα επιβαρύνεται με το κόστος των ακόλουθων υπηρεσιών και λειτουργιών του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), σύμφωνα με τη διαβάθμιση εφοδιασμού του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ και τα υπάρχοντα πρότυπα του ΝΑΤΟ, όπου αυτά ισχύουν: α. Το Υποδεχόμενο Έθνος θα παρέχει τις απαραίτητες ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο του «ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ», για χρήση από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). β. Την υποδομή των κτηρίων, τη δομική τους συντήρηση, τον καθαρισμό τους, τη θέρμανση, το φωτισμό και τη φυσική ασφάλεια. γ. Το προσωπικό και τον εξοπλισμό της Ταξιαρχίας Σημάτων, η οποία θα διαχειρίζεται το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). δ. Τη διαχείριση γραφείων, τις επιπλώσεις, τα οικιακά σκεύη, τον εξοπλισμό των γραφείων και τη γραφική ύλη για το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), μαζί με τις υπηρεσίες γραφείων και τις υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης. ε. Τα αυτοκίνητα του προσωπικού και τις λοιπές διοικητικές τροχαίες μεταφορές για το προσωπικό εν υπηρεσία του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), συμπεριλαμβανομένου και του πλήρους κόστους συντήρησης των οχημάτων (50% των δαπανών καυσίμων θα κατανέμεται στους συμμετέχοντες), σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Άμυνας (ΜΟD) του ΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. στ. Τις εξωτερικές επικοινωνίες: Ένα τακτικό δίκτυο πεδίου δράσης. ζ. Τα συστήματα διοίκησης και πληροφοριών για την υποστήριξη της δομής του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) στην εν καιρώ ειρήνης τοποθεσία, κατά την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης πολιτικής αποζημιώσεων του ΝΑΤΟ. η. Τα όπλα και το μεμονωμένο συγκεκριμένο εξοπλισμό (π.χ. πυρηνικό, βιολογικό και χημικό (ΝΒC)), εάν αυτό ζητηθεί από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. θ. Τις αναλώσιμες προμήθειες μάχης που απαιτούνται για ασκήσεις, υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω. ι. Τη γεωγραφική υποστήριξη προς το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), ως εξής: (1) Την ανάλυση και γραφική αναπαράσταση εκτάσεων, την παροχή καθορισμένων υλικών σχεδιασμού και την ελεγχόμενη πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη γεωγραφικών χαρτών Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, την άμεση γεωγραφική υποστήριξη και τη διανομή χαρτών μάχης. Οι εγκαταστάσεις της μονάδας βάσης θα επαυξάνουν άλλες ρυθμίσεις. (2) Το συντονισμό της παροχής γεωγραφικών υλικών, είτε από υπάρχοντα, καθορισμένα από το ΝΑΤΟ, υλικά (από έθνη που εκπληρώνουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους μέσα στην τρέχουσα Γεωγραφική Πολιτική του ΝΑΤΟ), είτε με τη διευθέτηση της παραγωγής και του ανεφοδιασμού (με οικονομική αποζημίωση, μέσω των υπάρχουσών διμερών ρυθμίσεων ή σε μια βάση εξόφλησης τιμολογίων). (3) Οι δαπάνες των στρατιωτικών ασκήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάπτυξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 7 ημέρες και η συμμετοχή του προσωπικού και εξοπλισμού που ενσωματώνεται μόνο στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC - GR), θα επιβαρύνουν το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ. (4) Το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο ΝΑΤΟ να αυξήσει την κατηγορία ετοιμότητας του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC - GR) από RC: 9 που αρχικά δηλώθηκε για το Επιτελείο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗQ ΝDC-GR) ΑΡΧΕΣα. Το Επιτελείο είναι ανοικτό για συμμετοχή όλων των Συμμάχων, εάν το επιλέξουν, κατά τη διάρκεια των περιόδων ειρήνης, πολέμου και επιχειρήσεων, ακόμα κι αν δεν έχουν διασυνδεδεμένες δυνάμεις. β. Η Ολομέλεια προτείνει, μεταξύ άλλων, το βαθμό πολυεθνικότητας, την προσχώρηση νέων μελών και τις αλλαγές στον πίνακα θέσεων, σύμφωνα με ΓΟ παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. γ. Οι αλλαγές στην οργανική δομή, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις στην εγκεκριμένη εκ των υστέρων κατανομή, μπορούν να εγκριθούν από την Ολομέλεια. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ1. Γενικό Διάγραμμα Οργάνωσης του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) και Έμβλημα 2. Πίνακας Επάνδρωσης Θέσεων του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) σε Περιόδους Ειρήνης/Πολέμου (ΡΕ/CΕ). ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗQ ΝDC Το χειρόγραφο στο έμβλημα είναι το διάσημο ρητό που ειπώθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο όταν, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του προς την Περσία, το 334 π.Χ., προκλήθηκε να λύσει τον περίφημο Γόρδιο δεσμό και συμβολίζει την ισχυρή θέληση του Επιτελείου να υπερνικήσει οποιοδήποτε εμπόδιο. Η Ελληνική σημαία συμβολίζει το Έθνος - Πλαίσιο γι” αυτό το Επιτελείο. Το μικρό έμβλημα στο σταυρό της Ελληνικής σημαίας, είναι μέρος του εμβλήματος του Ελληνικού Γ” Σώματος Στρατού, το οποίο είναι το γονικό Επιτελείο του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΝDC-GR). Το έμβλημα του ΝΑΤΟ συμβολίζει ότι αυτό το Επιτελείο είναι υπό τις επιχειρησιακές διαταγές (ΟΡCΟΜ) του Ανώτατου Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SΑCΕUR). Το ακόντιο «ΣΑΡΙΣΑ» και η ασπίδα στο κέντρο του εμβλήματος, απεικονίζουν τη θέση του Επιτελείου, δεδομένου ότι είναι μέρη των κειμηλίων της Μακεδονικής Δυναστείας που ίδρυσε και καθιέρωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης το 315 π.Χ., ως Πρωτεύουσα του Κράτους τους. Τα χρώματα πλαισίου και της μπορντούρας που χρησιμοποιούνται στο έμβλημα, δεν συμβολίζουν τίποτα, αλλά ταιριάζουν με ολόκληρη την εικόνα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. Οι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ θα επιμερίζουν μεταξύ τους τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) - δηλ. τις δαπάνες του ΕΘΝΟΥΣ- ΠΛΑΙΣΙΟΥ και τις εγκεκριμένες δαπάνες που πρόκειται να κατανεμηθούν μεταξύ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ σύμφωνα με το μερίδιο τους στην εν καιρώ ειρήνης κατανομή αξιωματικών, όπως αυτή απεικονίζεται στο παράρτημα Β. 2. Επιπλέον, το ΕΘΝΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ εγγυάται ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στο στοιχείο του ΕΘΝΟΥΣ- ΠΛΑΙΣΙΟΥ του προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC- GR), ακόμα κι αν είναι υψηλότερο από το μερίδιο του στο συνολικό κόστος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε- αυτή την περίπτωση, το ΕΘΝΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ θα συνεισφέρει επίσης 5 % του εναπομένοντος υπολοίπου της κοινής χρηματοδότησης. Το υπόλοιπο των λειτουργικών δαπανών του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) θα κατανέμεται μεταξύ των άλλων ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ, βάσει του μεριδίου τους στην εν καιρώ ειρήνης κατανομή αξιωματικών, όπως αυτή απεικονίζεται στο παράρτημα Β (σημειώσεις 1-3). Σημειώσεις:1. Οι κενές θέσεις δεν θα έχουν επίπτωση στην ευθύνη του καθοριζόμενου έθνους. 2. Οι προσαρμογές του ανθρώπινου δυναμικού θα έχουν επίπτωση στα μερίδια των εθνών που επηρεάζονται. 3. Οι προσωρινές προσαυξήσεις δεν θα έχουν επίπτωση στα εθνικά μερίδια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΣΙΤΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ακόλουθες αρχές θα ισχύσουν για τον καθορισμό των ποσών αποζημίωσης για στέγαση: α. Στέγαση: Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν το ενοίκιο του καταλύματος και την παροχή τοπικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων. Το ΕΘΝΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ θα παρέχει στρατώνες για το προσωπικό και τα νόμιμα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα. Εάν δεν είναι διαθέσιμοι στρατώνες, το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, μετά από αίτημα του προσωπικού από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, θα βοηθά στην εξεύρεση κατάλληλης στέγης από τον ιδιωτικό τομέα. Τα ενδιαφερόμενα άτομα/Έθνη θα καλύπτουν το πλήρες κόστος του ενοικίου και των σχετικών διοικητικών εξόδων. β. Μεμονωμένη στέγαση. Τα ποσά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος της παροχής στέγασης. γ. Σίτιση. Πρόσβαση στο σίτιση και σε λέσχες αξιωματικών και οπλιτών. Τα ποσά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος. δ. Εθνικές Μονάδες Υποστήριξης. Τα ποσά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ για την παροχή, τη διατήρηση και τη λειτουργία τη στέγασης. ε. Ανταλλαγές και υπηρεσίες προς ιδιώτες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες και τους κανονισμούς του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ, σχετικά με τη χρήση αυτών των εγκαταστάσεων. στ. Εγκαταστάσεις αναψυχής και πρόνοιας. Πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων αναψυχής και πρόνοιας, και δραστηριότητες από το προσωπικό του Επιτελείου και τα νόμιμα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα, στην ίδια βάση με την οποία χορηγείται τέτοια πρόσβαση στο προσωπικό του ΕΘΝΟΥΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 2. Το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ θα παρέχει βοήθεια προς τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, σε σχέση με την εκπαίδευση των νόμιμων εξαρτώμενων από αυτούς προσώπων. 3. Τα ποσά ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης θα απεικονίζουν τις πραγματικές δαπάνες παροχής των υπηρεσιών από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ. 4. Όπου γίνονται δαπάνες για χρήση των επίσημα παρεχόμενων εγκαταστάσεων πρόνοιας, αυτές θα απεικονίζουν το πραγματικό κόστος παροχής της υπηρεσίας από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗQ ΝDC-GR (SRC) Ορισμοί και Αναφορά 1. Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) είναι η αρμόδια επιτροπή για την εξέταση ζητημάτων πόρων που προκύπτουν από εκείνο το τμήμα του προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) το οποίο υπόκειται σε κατανομή μεταξύ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ και για την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση εκείνου του τμήματος του προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). 2. Κατώτερη τεχνική επιτροπή είναι κάθε επιτροπή που ιδρύεται από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Σύσταση3. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ θα ορίσει έναν αντιπρόσωπο στην Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) και σε κάθε κατώτερη τεχνική επιτροπή που μπορεί να ιδρύσει η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC). Οι Στρατηγικές Διοικήσεις (SC) μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) ως μέλη χωρίς ψήφο. 4. Ο αντιπρόσωπος κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ μπορεί να ενημερώνεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε συζητήσεις, στις συνεδριάσεις της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων (SRC) ή των κατώτερων τεχνικών επιτροπών. 5. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων θα παρέχονται από το ΕΘΝΟΣ-ΠΛΑΙΣΊΟ. 6. Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) θα καθορίζει την οργάνωση και τους εσωτερικούς κανόνες της, τηρώντας ταυτόχρονα τις ακόλουθες γενικές αρχές: α. Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) θα συνεδριάζει τακτικά, σε τέτοια χρονικά διαστήματα, όπως αυτά θα της επιτρέπουν να φέρει εις πέρας τις ευθύνες της και το συντομότερο δυνατό, σε απάντηση ενός ειδικού αιτήματος που υποβάλλεται από οποιονδήποτε ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ ή από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). β. Οι αποφάσεις της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων σχετικά με τις επιπτώσεις των πόρων και την πολιτική χρηματοδότησης θα είναι ομόφωνες. γ. Οποιεσδήποτε διαφωνίες που δεν μπορούν να επιλυθούν από την Ανώτερη Επιτροπή Πόρων θα υποβάλλονται στην Ολομέλεια. Αρχή7. Η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων (SRC) θα είναι υπεύθυνη για: α. Τη συμφωνία εκείνου: του τμήματος του προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), η χρηματοδότηση του οποίου πρόκειται να κατανεμηθεί στους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. β. Την εξέταση και επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση αυτού του προϋπολογισμού. γ. Την έγκριση οποιωνδήποτε οικονομικών δραστηριοτήτων, πάνω από οποιαδήποτε Καθιερωμένα Οικονομικά Όρια (ΕFLs), τα οποία μπορεί να θέσει η Ανώτερη Επιτροπή Πόρων. δ. Την αναδρομική εξέταση του εκτελεσμένου προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) έναντι του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR) για χρηματοδότηση, η οποία πρόκειται να κατανεμηθεί μεταξύ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 8. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 πιο πάνω θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ, εφ” όσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό. Εάν δεν μπορέσει να συγκληθεί μια συνεδρίαση της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων, η εξουσία της Ανώτερης Επιτροπής Πόρων θα ασκηθεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους Ανώτερους Εθνικούς Αντιπροσώπους (SΝRs) κάθε ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΟΣ που υπηρετούν στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR). 9. Κανένα μέτρο δεν θα ληφθεί με σιωπηρές διαδικασίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ (ΝΟΑ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΜΟU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗQ ΝDC-GR) Το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Έχοντας αποφασίσει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων του στην επάνδρωση, χρηματοδότηση καν υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), Λαμβάνοντας υπόψη τη Έννοια των Επιχειρήσεων/Ασκήσεων στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ Σύμπραξη για την Ειρήνη(ΡfΡ) συνολικά μέσα στο δόγμα του ΝΑΤΟ και επιθυμώντας να συμμετέχει στις ρυθμίσεις όσον αφορά στο Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), οι οποίες γίνονται από την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SΗΑΡΕ) και άλλα Συνεισφέροντα Έθνη, σχετικά με την υποστήριξη τέτοιων επιτελείων ανάπτυξης, ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ: Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SΗΑΡΕ), σχετικά με την επάνδρωση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), το οποίο υπογράφηκε στις 29 Απριλίου 2005, ως εξής: Ως Συνεισφέρον Έθνος (το οποίο περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης ως «Συμμετέχων»), για την επάνδρωση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη, μέσω του προαναφερθέντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της προσχώρησης θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006. Αυτή η Σημείωση Προσχώρησης (ΝΟΑ) θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ειδοποιήσει όλους τους Υπογράφοντες ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της. Συντάχθηκε σε ένα πρωτότυπο, στην Αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο αυτό θα κατατεθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε όλους τους Υπογράφοντες. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ημερομηνία: 8.6.2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Αngel Ζlatilον Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Βουλγαρίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημερομηνία: 3 Μαρτίου 2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Ε. Στρατάκος Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 5.5.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Ηοgefe Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Γερμανίας στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ημερομηνία: 12.6.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα:Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ημερομηνία: 26 Απριλίου 2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Μaurο Chiacci Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ιταλίας στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2006 Βαθμός:Όνομα: Ρ.C. Ρerlyn Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ολλανδίας στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ημερομηνία: 27.4.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Α. Κaczynski Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Πολωνίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 11.5.2006 Βαθμός:Όνομα. Dοhοtariu Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 2.5.2006 Βαθμός: ΟF-6 Όνομα: Μοrenο Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ισπανίας ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Ημερομηνία: 5.6.2006 Βαθμός: ΟF-7 Όνομα: Sahinturk Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Τουρκίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (SΗΑΡΕ) Ημερομηνία: 27.6.2006 Βαθμός: ΟF-9 Όνομα: Rainer Schwirth Διορισμός: Επιτελάρχης, Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ (ΝΟΑ) ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΗQ ΝDC-GR) Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Έχοντας αποφασίσει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων του στην επάνδρωση, χρηματοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), Λαμβάνοντας υπόψη την Έννοια των Επιχειρήσεων / Ασκήσεων στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ Σύμπραξη για την Ειρήνη (ΡfΡ) συνολικά μέσα στο δόγμα του ΝΑΤΟ και επιθυμώντας να συμμετέχει στις ρυθμίσεις όσον αφορά το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), οι οποίες γίνονται από την Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SΗΑΡΕ) και άλλα Συνεισφέροντα Έθνη, σχετικά με την υποστήριξη τέτοιων επιτελείων ανάπτυξης, ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ: Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, σχετικά με την επάνδρωση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (ΗQ ΝDC-GR), το οποίο υπογράφηκε στις 29 Απριλίου 2005, ως εξής: Ως Συνεισφέρον Έθνος (το οποίο περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης ως «Συμμετέχων»), για την επάνδρωση, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη μέσω του προαναφερθέντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της προσχώρησης θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006. Η προσχώρηση αυτή υπόκειται στην ακόλουθη επιφύλαξη: Οι διατάξεις του Μνημονίου Κατανόησης δεν στοχεύουν στην αμφισβήτηση της καταγγελίας του Πρωτοκόλλου του Παρισιού σχετικά με το Καθεστώς του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου, της 28ης Αυγούστου 1952, η οποία αποφασίστηκε από τη Γαλλία στις 30η Μαρτίου 1966. Οι Στρατηγικές Διοικήσεις του ΝΑΤΟ και οι κατώτερες διοικήσεις τους δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη νομική ικανότητα τους εξ ονόματος της Γαλλίας. Κατά συνέπεια, οι διεθνείς υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τις Στρατηγικές Διοικήσεις δεν δεσμεύουν τη Γαλλική Δημοκρατία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, ένα στην αγγλική και ένα στη γαλλική γλώσσες, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Και τα δύο πρωτότυπα θα κατατεθούν στο -Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε όλους τους Υπογράφοντες. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημερομηνία: 2 Μαΐου 2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα:Διορισμός: FR/C FΜΜ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ημερομηνία: 3 Μαΐου 2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Ε. Στρατάκος Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 7.6.2006 Βαθμός: ΟF-6 Όνομα: Ηοgrefe Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Γερμανίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ημερομηνία: 12.6.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα:Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ημερομηνία: 28 Απριλίου 2006 Βαθμός: Υποστράτηγος Όνομα: Μaurο Ghiacci Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ιταλίας στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2006 Βαθμός: ΑΙR CΟR Όνομα: Ρ.C. Βerlun Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ολλανδίας στην Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ημερομηνία: 27.4.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Αndrei Κaczynski Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Πολωνίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 8.6.2006 Βαθμός: Ταξίαρχος Όνομα: Dοhοtariu Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 2.5.2006 Βαθμός: ΟF-6 Όνομα: Μοrenο Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ισπανίας ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ (ΤGS) Ημερομηνία: 8.6.2006 Βαθμός: ΟF-7 Όνομα: Sahinturk Διορισμός: Εθνικός Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Τουρκίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (SΗΑΡΕ) Ημερομηνία: 27.6.2006 Βαθμός: ΟF-9 Όνομα: Rainer Schwirth Διορισμός: Επιτελάρχης, Ανώτατη Διοίκηση των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 51 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-01-30 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου και της Ανώτατης Διοίκησης των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά την επάνδρωση, χρηματοδότηση και υποστήριξη του Επιτελείου του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (Ηeadquarters ΝΑΤΟ Deplοyable Cοrps-Greece-ΗQ ΝDC-GR), καθώς και των συνημμένων σε αυτό Πράξεων Προσχώρησης του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/11
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία