ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3739

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 7 φεβρουαρίου 2008, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική, αγγλική και ρουμανική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρουμανίας (εφεξής αναφερόμενες ως Μέρη) Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους μέσω της συμμετοχής τους στην Ενεργειακή Κοινότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους μέσω της συμμετοχής τους στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SΕΕCΡ). Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση, η οποία υπογράφηκε το έτος 2003 από τον Υπουργό Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τον Υπουργό Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων της Ρουμανίας. Αναγνωρίζοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία είναι Μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θαλάσσης της 10ης Δεκεμβρίου 1982. Τονίζοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα πρέπει πάντοτε να βασίζεται στο σεβασμό και στην απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Επιδιώκοντας την επέκταση της συνεργασίας τους στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Αναγνωρίζοντας την απόφαση 1229/2003/ΕC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας. Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ο σκοπός αυτής της Συμφωνίας είναι να θεσπισθεί ένα πλαίσιο ως βάση για την κοινή συνεργασία μεταξύ των Μερών στους τομείς του πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν τα Ίδια ή να τα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σκοπό της Συμφωνίας. Οι στόχοι της Συμφωνίας αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος: - προώθηση της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, - ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, - ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών στον ενεργειακό τομέα, - ανάπτυξη μηχανισμών διαφάνειας για την ενίσχυση των ενεργειακών ανταλλαγών στην περιοχή (περιφερειακή αγορά ενέργειας). Άρθρο 3 Για την προώθηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας θεσπίζεται δια του παρόντος μια Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των δύο Μερών. Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει στην Αθήνα ή στο Βουκουρέστι. Ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής θα συμφωνηθεί από κοινού μέσω της διπλωματικής οδού. Η πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής θα συγκληθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 4 Η Συμφωνία θα ισχύσει για μια περίοδο πέντε (5) ετών, με έναρξη την ημερομηνία που αυτή θα τεθεί σε ισχύ. Η Συμφωνία θα επεκταθεί αυτομάτως για περίοδο δύο (2) διαδοχικών ετών, εκτός εάν κάποιο εκ των Μερών ενημερώσει το άλλο γραπτώς, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της αρχικής ή επακόλουθης περιόδου ισχύος, για την πρόθεση του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να επαναδιαπραγματευτεί, οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν κοινής συγκατάθεσης των Μερών. Άρθρο 5 Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης μέσω διπλωματικών οδών, με την οποία τα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο ότι οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες για την έναρξη ισχύος έχουν εκπληρωθεί. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω υπογράφηκε από τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους η παρούσα Συμφωνία. Υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 7 Φεβρουαρίου 2008, σε δύο αυθεντικά αντίτυπα, στην Ελληνική, Ρουμάνικη και Αγγλική γλώσσα, όλα εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς τη μετάφραση, το κείμενο στην Αγγλική θα υπερισχύσει. ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Χρήστος Φώλιας Varujan Vοsganian Υπουργός Ανάπτυξης Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία