ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3743

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο 1996 σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976 (κυρώθηκε με το ν. 1923/1991, ΦΕΚ 13 Α΄), που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 2 Μαΐου 1996, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1996ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1976 ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι είναι επιθυμητό να τροποποιήσουν τη Σύμβαση για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, που έγινε στο Λονδίνο την 19η Νοεμβρίου 1976, για να προβλεφθεί βελτιωμένη αποζημίωση και για να θεσπιστεί μια απλουστευμένη διαδικασία για την επικαιροποίηση των ποσών περιορισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς αυτού του Πρωτοκόλλου: 1.«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις 1976. 2.«Οργανισμός» σημαίνει Το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. 3.«Γενικός Γραμματέας» σημαίνει το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Άρθρο 2 Το Άρθρο 3, υποπαράγραφος (α) της Σύμβασης αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί: (α) Απαιτήσεις για επιθαλάσσια αρωγή, συμπεριλαμβανομένης, όπου ισχύει, κάθε απαίτησης για ειδική αποζημίωση βάσει του άρθρου 14 της Διεθνούς Σύμβασης για την Επιθαλάσσια Αρωγή, 1989, όπως τροποποιήθηκε, ή για συνεισφορά σε γενική αβαρία. Άρθρο 3 Το Άρθρο 6, παράγραφος 1 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί: 1.Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο Άρθρο 7, που προέκυψαν από το ίδιο περιστατικό, υπολογίζονται ως εξής: 1)Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες: 2)2.000.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους, 1) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικόιητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 800 Μονάδες Υπολογισμού? για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 600 Μονάδες Υπολογισμού? και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού. 3)Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση: 2)1.000.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους, 1) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού? για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 300 Μονάδες Υπολογισμού? και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 200 Μονάδες Υπολογισμού. Άρθρο 4 Το Αρθρο 7, παράγραφος 1 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί: Σχετικά με απαιτήσεις που δημιουργούνται από περιστατικά για απώλεια ζωής ή σωματικής βλάβης σε επιβάτες πλοίου, το όριο ευθύνης του πλοιοκτήτη θα είναι ποσό 175.000 Μονάδες Υπολογισμού που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να φέρει το πλοίο σύμφωνα με το πιστοποιητικό του πλοίου. Άρθρο 5 Το Άρθρο 8, παράγραφος 2 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί: 2.Εν τούτοις, Κράτη που δεν είναι μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στα οποία η νομοθεσία τους δεν επιτρέπει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 μπορούν, κατά το χρόνο υπογραφής, χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή κατά το χρόνο επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε αργότερα, να δηλώσουν ότι τα όρια ευθύνης που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα εφαρμόζονται στο έδαφός τους θα καθορίζονται ως εξής: 1)σχετικά με το Άρθρο 6, παράγραφος 1 (α) σε ποσό: 2)30.000.000 νομισματικές μονάδες για πλοίο που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους? 1) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το παρακάτω ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρεται στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 12.000 νομισματικές μονάδες? για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 9.000 νομισματικές μονάδες? και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 6.000 νομισματικές μονάδες- και 3)σχετικά με το Άρθρο 6, παράγραφος1 (β) σε ποσό: 2)15.000.000 νομισματικές μονάδες για πλοίο που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους? 1) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το παρακάτω ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρεται στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 6.000 νομισματικές μονάδες? για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 4.500 νομισματικές μονάδες? και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 3.000 νομισματικές μονάδες? και 5)σχετικά με το Αρθρο 7, παράγραφος 1, σε ποσό 2.625.000 νομισματικών μονάδων που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο σύμφωνα με το πιστοποιητικό του. Οι παράγραφοι 2 και 3 του Αρθρου 6 εφαρμόζονται αντίστοιχα στις υποπαραγράφους (α) και (β) αυτής της παραγράφου. Άρθρο 6 Στο Άρθρο Άρθρο 15 της Σύμβασης προστίθεται ως παράγραφος 3α το κείμενο που ακολουθεί: 3α.Υπό την επιφύλαξη του ορίου ευθύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7, ένα Κράτος -Μέλος μπορεί να ρυθμίσει με ειδικές διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας το σύστημα περιορισμού της ευθύνης που θα εφαρμόζεται σε απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη σε επιβάτες ενός πλοίου, υπό τον όρο ότι το όριο ευθύνης δεν θα είναι κατώτερο αυτού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7.Κάθε Κράτος - Μέλος το οποίο κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται σε αυτή την παράγραφο θα ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα για τα όρια ευθύνης που έχουν υιοθετηθεί ή για την έλλειψη τέτοιων ορίων. Άρθρο 7 Το Άρθρο 18, παράγραφος 1 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το κείμενο που ακολουθεί: 1.Κάθε Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, να διατηρεί το δικαίωμα: 1)να εξαιρεί την εφαρμογή του Άρθρου 2, παράγραφοι 1(δ) και (ε)? 2)να εξαιρεί απαιτήσεις για βλάβη υπό την έννοια της Διεθνούς Σύμβασης για την Ευθύνη και Αποζημίωση σε σχέση με τη μεταφορά Επικινδύνων και Επιβλαβών Ουσιών δια Θαλάσσης 1996 και οιασδήποτε τροποποίησης ή πρωτοκόλλου αυτής. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν θα είναι επιτρεπτή στις ουσιώδεις διατάξεις της Σύμβασης αυτής. Άρθρο 8Τροποποίηση ορίων1.Μετά από αίτημα των μισών τουλάχιστον Κρατών - Μελών αυτού του Πρωτοκόλλου, και σε καμιά περίπτωση λιγότερων από έξι, κάθε πρόταση για τροποποίηση των ορίων που καθορίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, στο Άρθρο 7, παράγραφος 1 και στο Άρθρο 8, παράγραφος 2 της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό, θα διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού και σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. 2.Κάθε τροποποίηση που προτάθηκε και διαβιβάσθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω θα υποβάλλεται στη Νομική Επιτροπή του Οργανισμού για εξέταση σε ημερομηνία μεταγενέστερη κατά έξι τουλάχιστον μήνες μετά την διαβίβαση. 3.Όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό, ανεξάρτητα αν είναι Μέλη του Οργανισμού, θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις εργασίες της Νομικής Επιτροπής για την εξέταση και υιοθέτηση των τροποποιήσεων. 4.Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται με πλειοψηφία δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Κρατών στη Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο αυτό, τα οποία είναι παρόντα και ψηφίζουν στη Νομική Επιτροπή, υπό τη διευρυμένη σύνθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ήμισυ των Συμβαλλομένων Κρατών στη Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο αυτό, θα είναι παρόντα κατά την ψηφοφορία. 5.Όταν συνεδριάζει κατόπιν προτάσεων για τροποποίηση των ορίων, η Νομική Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη την τεχνογνωσία των περιστατικών και, ειδικότερα, το ποσό της βλάβης που προκύπτει, τις μεταβολές των νομισματικών αξιών και τις συνέπειες της προτεινόμενης τροποποίησης στο κόστος της ασφάλισης. 6.1)Ουδεμία τροποποίηση των ορίων αυτού του Άρθρου θα εξετάζεται πριν παρέλθουν πέντε έτη από την ημερομηνία που αυτό το Πρωτόκολλο τέθηκε σε υπογραφή ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος προγενέστερης τροποποίησης βάσει του Αρθρου αυτού. 2)Ουδέν όριο δύναται να αυξηθεί ώστε να υπερβεί ποσό αντίστοιχο του ορίου που τίθεται στη Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό, ανατοκιζόμενο κατά έξι τοις εκατό κάθε χρόνο από την ημερομηνία θέσεως προς υπογραφή του Πρωτοκόλλου αυτού. 3)Ουδέν όριο δύναται να αυξηθεί ώστε να υπερβεί ποσό τριπλάσιο του ορίου που τίθεται στη Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό. 7.Τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 θα γνωστοποιείται από τον Οργανισμό σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή με την λήξη περιόδου δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, εκτός εάν κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής τουλάχιστον ένα τέταρτο των Κρατών που ήταν Συμβαλλόμενα Κράτη κατά το χρόνο υιοθέτησης της τροποποίησης έχουν ανακοίνωσα στο Γενικό Γραμματέα ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, περίπτωση κατά την οποία η τροποποίηση απορρίπτεται και δεν έχει ισχύ. 8.Τροποποίηση που θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 7 τίθεται σε ισχύ δεκαοκτώ μήνες μετά την αποδοχή της. 9.Όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα δεσμεύονται από την τροποποίηση, εκτός εάν εντός τουλάχιστον έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του προβούν σε καταγγελία του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 12. Μια τέτοια καταγγελία θεωρείται ισχυρή όταν τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση. 10.Όταν μια τροποποίηση έχει υιοθετηθεί χωρίς να έχει λήξει η δεκαοκτάμηνη περίοδος για την αποδοχή της, και ένα Κράτος γίνεται Συμβαλλόμενο Κράτος κατά την διάρκεια αυτής, θα δεσμεύεται από την τροποποίηση μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. Ένα Κράτος που γίνεται Συμβαλλόμενο Κράτος μετά την λήξη αυτής της περιόδου, θα δεσμεύεται από μια τροποποίηση που έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 7.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ένα Κράτος δεσμεύεται από μια τροποποίηση όταν αυτή τίθεται σε ισχύ, ή, το αργότερο, όταν αυτό το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ για το υπόψη Κράτος. Άρθρο 91.Για τα Μέρη σ’ αυτό το Πρωτόκολλο, η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο αυτό νοούνται και ερμηνεύονται ως ενιαίο κείμενο. 2.Ένα Κράτος που είναι Μέρος στο Πρωτόκολλο αυτό αλλά δεν είναι Μέρος στη Σύμβαση θα δεσμεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης που τροποποιούνται από το Πρωτόκολλο αυτό έναντι άλλων Κρατών Μερών αυτού, πλην όμως δεν θα δεσμεύονται από τις διατάξεις της Σύμβασης έναντι των Κρατών που είναι Μέρη μόνον στη Σύμβαση. 3.Η Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό, εφαρμόζεται σε απαιτήσεις που δημιουργούνται από περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού σε κάθε Κράτος Μέρος. 4.Ουδεμία διάταξη του Πρωτοκόλλου αυτού θίγει τις υποχρεώσεις ενός Κράτους που είναι ταυτόχρονα Μέρος στη Σύμβαση και στο Πρωτόκολλο αυτό έναντι ενός Κράτους που είναι Μέρος στη Σύμβαση και όχι στο Πρωτόκολλο αυτό. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση καιπροσχώρηση1.Το Πρωτόκολλο αυτό θα είναι ανοικτό για υπογραφή από όλα τα Κράτη στην έδρα του Οργανισμού από 1 Οκτωβρίου 1996 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1997. Κάθε Κράτος μπορεί να δηλώσει τη βούλησή του ότι δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο αυτό με: 1)υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση? ή 2)υπογραφή που υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση όταν ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση? ή 3)προσχώρηση.3.Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση τυπικού οργάνου κατάθεσης στο Γενικό Γραμματέα. 4.Κάθε όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης που κατατίθεται μετά την έναρξη ισχύος μιας τροποποίησης της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό, θα θεωρείται, ότι εφαρμόζεται στην κατά τα ανωτέρω τροποποιημένη Σύμβαση, όπως διαφοροποιήθηκε από την τροποποίηση αυτή. Άρθρο 11Έναρξη ισχύος1.Το Πρωτόκολλο αυτό τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία δέκα Κράτη θα έχουν δηλώσει την βούλησή τους να δεσμεύονται από αυτό. 2.Για κάθε Κράτος που δηλώνει την βούλησή του να δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο αυτό μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων έναρξης ισχύος που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Πρωτόκολλο αυτό θα τίθεται σε ισχύ ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία εκδήλωσης της παραπάνω βούλησης. Άρθρο 12Καταγγελία1.Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθεί από ένα Κράτος Μέρος οποιοδήποτε χρόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ για αυτό το Κράτος Μέρος. 2.Η καταγγελία θα παράγει αποτέλεσμα με την κατάθεση οργάνου καταγγελίας στο Γενικό Γραμματέα. 3.Η καταγγελία θα παράγει αποτέλεσμα μετά την πάροδο δώδεκα μηνών, ή μετά από μία μεγαλύτερη περίοδο, μετά την κατάθεσή της στο Γενικό Γραμματέα. 4.Μεταξύ των Κρατών Μερών στο παρόν Πρωτόκολλο, η καταγγελία από οποιοδήποτε εξ αυτών σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Σύμβασης, θα θεωρείται οπωσδήποτε ως καταγγελία της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο αυτό. Άρθρο 13Αναθεώρηση και τροποποίηση1.Διάσκεψη με σκοπό την αναθεώρηση ή τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αυτού μπορεί να συγκληθεί από τον Οργανισμό. 2.Ο Οργανισμός θα συγκαλεί διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κρατών της παρούσας Σύμβασης με σκοπό την αναθεώρηση ή τροποποίησή της μετά από αίτηση όχι λιγότερου από το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μελών. Άρθρο 14Θεματοφύλακας1.Το παρόν Πρωτόκολλο και οποιαδήποτε τροποποίηση που έγινε αποδεκτή σύμφωνα με το Άρθρο 8 θα κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας θα: 1)ενημερώνει όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στο παρόν Πρωτόκολλο για: 2)κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση οργάνου μαζί με τη σχετική ημερομηνία, 1) κάθε δήλωση ή ανακοίνωση σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 2 της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε από το παρόν Πρωτόκολλο και με το Άρθρο 8, παράγραφος 4 της Σύμβασης, (ιιι) την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού? 2) κάθε πρόταση τροποποίησης των ορίων που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 1 (ν) κάθε τροποποίηση που έχει υιοθετηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 4? 3) κάθε τροποποίηση που θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή βάσει του Άρθρου 8, παράγραφος 7, μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία αυτή η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 αυτού του Άρθρου. (νιι) την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου καταγγελίας του Πρωτοκόλλου αυτού μαζί με την ημερομηνία κατάθεσης και την ημερομηνία που αυτή θα παράγει αποτέλεσμα? 3)διαβιβάζει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα του Πρωτοκόλλου αυτού σε όλα τα Υπογράφοντα Κράτη και σε όλα τα Κράτη που προσχωρούν στο Πρωτόκολλο αυτό. 3.Με την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού, το κείμενο θα διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση και δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 15ΓλώσσεςΤο παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, και καθένα κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό. ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ την 2η Μαΐου 1996 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ οι υπογεγραμμένοι που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτόν υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία