ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3747

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών, που υπογράφηκε στο Τζοενσού της Φινλανδίας στις 28 Αυγούστου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΩΝ Τα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, εφεξής καλούμενα «Συμβαλλόμενα Μέρη», Έχοντας υπόψη τις σχετικές με τα δάση αποφάσεις που έλαβε η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992, τις Προτάσεις Δράσης της Διακυβερνητικής Ομάδας για τα Δάση και του Διακυβερνητικού Φόρουμ για τα Δάση, το Διευρυμένο Πρόγραμμα Εργασίας για την Δασική Βιοποικιλότητα σχετικό με την Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα καθώς και το αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αναγνωρίζοντας την πρόοδο και τα επιτεύγματα που έγιναν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των Υπουργικών Διασκέψεων για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, Αντιλαμβανόμενα την μεταβαλλόμενη φύση των ζητημάτων που αφορούν τα Ευρωπαϊκά δάση και τη δασοπονία και τους προβληματισμούς της κοινωνίας και την ανάγκη δημιουργίας σχετικών επιστημονικών δεδομένων με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων, Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών ιδρύθηκε ως ένωση βάσει του Φινλανδικού δικαίου το 1993 για να συμβάλει στην μελέτη της δασοπονίας, των δασών και της διατήρησης των δασών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Εχοντας κατά νου την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης της δασοπονικής και δασικής έρευνας σε διεθνές πλαίσιο, Επιθυμώντας να συνεχίσουν σε διεθνή βάση την συνεργασία τους στην δασοπονική και δασική έρευνα αποφεύγοντας συγχρόνως την επικάλυψη των προσπαθειών, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1Το ΙνστιτούτοΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (εφεξής «Ινστιτούτο») ιδρύεται με την παρούσα ως διεθνής οργανισμός, θα έχει την έδρα του στο Τζοενσού της Φινλανδίας. Άρθρο 2Σκοπός και Λειτουργίες1.Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την δασική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών πτυχών της, την οικολογία, την πολλαπλή χρήση, τους πόρους και την υγεία των Ευρωπαϊκών δασών και σχετικά με την προσφορά και την ζήτηση ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να προωθηθεί η διατήρηση και η αειφόρος διαχείριση των δασών στην Ευρώπη. 2.Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του, το Ινστιτούτο: 1)παρέχει σχετικές πληροφορίες για την χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τον κλάδο δασών και δασικής βιομηχανίας, 2)διεξάγει έρευνα στους ως άνω τομείς, 3)αναπτύσσει ερευνητικές μεθόδους, 4)διοργανώνει και συμμετέχει σε επιστημονικές συναντήσεις, και 5)οργανώνει και διαχέει γνώση σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του. Άρθρο 3: ΠληροφορίεςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη υποστηρίζουν το έργο του Ινστιτούτου με πληροφορίες σχετικές με τα δάση κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος εφόσον δεν είναι διαθέσιμες από άλλους φορείς συλλογής στοιχείων και στον βαθμό που μπορούν ευλόγως να καταστούν διαθέσιμες. Για την αποφυγή επικάλυψης προσπάθειας, το Ινστιτούτο στοχεύει στην εξασφάλιση ενδεδειγμένου συντονισμού με άλλους διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούν συλλογή στοιχείων. Άρθρο 4Μέλη, Συνεργαζόμενα και Συνδεδεμένα Μέλητου Ινστιτούτου1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι Μέλη του Ινστιτούτου. 2.Συνεργαζόμενα Μέλη του Ινστιτούτου μπορούν να γίνουν ερευνητικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικοί οργανισμοί, δασικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα συναφούς φύσεως από Ευρωπαϊκά Κράτη (εφεξής καλούμενα «Συνεργαζόμενα Μέλη»). Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν ιδρύματα συναφούς φύσεως από μη Ευρωπαϊκά Κράτη (εφεξής καλούμενα «Συνδεδεμένα Μέλη»). Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ινστιτούτου. Άρθρο 5ΌργαναΤα όργανα του Ινστιτούτου θα είναι το Συμβούλιο, η Διάσκεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γραμματεία διοικούμενη από τον Διευθυντή. Άρθρο 6Το Συμβούλιο1.Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους των Μελών, και θα συνεδριάζει τακτικώς κάθε τρία έτη. Έκτακτη συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος Μέλους ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει έγκριση από την απλή πλειοψηφία των Μελών. 2.Το Συμβούλιο: 1)θα διορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφοι 2α), γ) και δ), 2)θα εγκρίνει τον διορισμό του Διευθυντή σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 4, εδάφιο δ), 3)θα καθορίζει το πλαίσιο πολιτικής όσον αφορά το έργο του Ινστιτούτου, 4)θα λαμβάνει αποφάσεις επί γενικών θεμάτων τεχνικής, οικονομικής ή διοικητικής φύσεως που θα υποβάλλουν τα Μέλη, η Διάσκεψη ή το Διοικητικό Συμβούλιο, 5)θα εγκρίνει, δια απλής πλειοψηφίας, εκείνη την καθοδήγηση που ενδεχομένως απαιτείται για τη λειτουργία του Ινστιτούτου και των οργάνων του, και 6)θα εγκρίνει και τροποποιεί, δια απλής πλειοψηφίας, τους Κανόνες Διαδικασίας αυτού. 3.Κάθε Μέλος θα έχει μία ψήφο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται δια ομοφωνίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Άρθρο 7Η Διάσκεψη1.Η Διάσκεψη θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συνεργαζόμενων Μελών. Η Διάσκεψη θα συνεδριάζει άπαξ ετησίως σε ολομέλεια και θα λαμβάνει αποφάσεις δια απλής πλειοψηφίας. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις ετήσιες συνεδριάσεις ολομέλειας της Διάσκεψης. Ιδρύματα και περιφερειακοί ή διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι Συνεργαζόμενα ή Συνδεδεμένα Μέλη του Ινστιτούτου μπορεί να προσκαλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις ολομέλειας της Διάσκεψης σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Η Διάσκεψη, μεταξύ άλλων: 1)θα διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφοι 2β), γ) και δ), 2)θα καθορίζει τις συνδρομές για τα Συνεργαζόμενα και Συνδεδεμένα Μέλη, 3)θα εισηγείται την εκκίνηση δραστηριοτήτων με σκοπό την υλοποίηση των σκοπών του Ινστιτούτου, 4)θα εγκρίνει τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις, 5)θα εγκρίνει το σχέδιο εργασίας για το επόμενο έτος που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, 6)θα εξετάζει και εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων του Ινστιτούτου, και 7)θα εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανόνες Διαδικασίας αυτής. Άρθρο 8Το Διοικητικό Συμβούλιο1.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ άτομα με αποδεδειγμένη ικανότητα στον τομέα δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπηρετήσουν περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες. 2.1)Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διορίζονται από το Συμβούλιο για χρονικό διάστημα τριών ετών. 2)Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διορίζονται από την Διάσκεψη για χρονικό διάστημα τριών ετών. 3)Το Συμβούλιο και η Διάσκεψη θα υιοθετούν κανόνες σχετικά με την διαδικασία αναγόρευσης και εκ περιτροπής υπηρεσίας των μελών που διορίζουν. 4)Προσωρινές κενές θέσεις θα πληρώνονται με γραπτή διαδικασία από το Συμβούλιο ή τη Διάσκεψη, αντίστοιχα. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως και θα λαμβάνει αποφάσεις δια απλής πλειοψηφίας. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)εντός του πλαισίου πολιτικής που ορίζει το Συμβούλιο, θα ορίζει και επανεξετάζει το διοικητικό και ερευνητικό πρόγραμμα του έργου του Ινστιτούτου, 2)τηρούμενης της όποιας καθοδήγησης από το Συμβούλιο, θα υιοθετεί εκείνους τους εσωτερικούς κανονισμούς που ενδεχομένως απαιτούνται, 3)θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς, 4)θα διορίζει τον Διευθυντή, εφόσον δοθεί έγκριση από το Συμβούλιο, 5)θα εγκρίνει την είσοδο και αποβολή Συνεργαζόμενων και Συνδεδεμένων Μελών, 6)θα αναφέρεται στο Συμβούλιο και την Διάσκεψη, 7)τηρούμενης της όποιας καθοδήγησης από το Συμβούλιο, θα εγκρίνει την συμφωνία που αναφέρεται στο Άρθρο 12, 8)θα εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανόνες Διαδικασίας αυτού, και 9)θα ορίζει τους κανόνες που αναφέρονται στο Άρθρο 7, παράγραφος 1. Άρθρο 9Η Γραμματεία1.Η Γραμματεία, διοικούμενη από τον Διευθυντή, θα αποτελείται από το προσωπικό του Ινστιτούτου. 2.Τηρουμένων των όποιων γενικών οδηγιών του Συμβουλίου, της Διάσκεψης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής θα διορίζει εκείνο το λοιπό προσωπικό που ενδέχεται να απαιτείται για τους σκοπούς του Ινστιτούτου υπό εκείνους τους όρους και για την εκτέλεση εκείνων των καθηκόντων που θα καθορίζει ο Διευθυντής. Άρθρο 10Οικονομικοί πόροιΟι οικονομικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του Ινστιτούτου θα παρέχονται από: α) Συνεργαζόμενα και Συνδεδεμένα Μέλη, μέσω συνδρομών, β) Μέλη, μέσω εθελουσίων εισφορών, εάν το επιθυμούν, και γ) άλλες πηγές που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν. Άρθρο 11Ο Προϋπολογισμός και οι λογαριασμοίΟ προϋπολογισμός και οι λογαριασμοί του Ινστιτούτου θα εγκρίνονται δια απλής πλειοψηφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή. Άρθρο 12Νομική υπόσταση, προνόμια και απαλλαγέςΤο Ινστιτούτο θα έχει διεθνή και εγχώρια νομική προσωπικότητα. Στην επικράτεια της Φινλανδίας θα απολαμβάνει εκείνα τα προνόμια και απαλλαγές που απαιτούνται για την άσκηση των λειτουργιών του. Αυτά τα προνόμια και οι απαλλαγές θα ορίζονται σε συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου και της Κυβέρνησης της Φινλανδίας. Άρθρο 13Επίλυση ΔιαφορώνΤυχόν διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, η οποία δεν επιλύεται με διαπραγμάτευση ή με τις καλές υπηρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην διαφορά, να υποβάλλεται σε συμβιβασμό βάσει των Προαιρετικών Κανόνων Συμφιλίωσης του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 14Υπογραφή και συναίνεση σε δέσμευση1.Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή από Ευρωπαϊκά Κράτη και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στο Τζοενσού την 28η Αυγούστου 2003. Μετέπειτα, θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή σχο Ελσίνκι στο Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας, έως 28 Νοεμβρίου 2003. 2.Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Κράτη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που την υπογράφουν. Επίσημες πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση της Φινλανδίας, η οποία θα ενεργήσει ως θεματοφύλακας. 3.Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώρηση σε εκείνα τα Ευρωπαϊκά Κράτη και τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που δεν την έχουν υπογράψει. Επίσημες πράξεις προσχώρησης θα κατατίθενται στον θεματοφύλακα. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, Ευρωπαϊκό Κράτος είναι το Κράτος που πληροί τα κριτήρια ώστε να είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ως Ευρωπαϊκό Κράτος. Άρθρο 15θέση σε ισχύ1.Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την εξηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της όγδοης επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Για κάθε Κράτος και οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση μετά την κατάθεση της όγδοης επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την εξηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης υπό του εν λόγω Κράτους ή οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης της επίσημης πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης αυτού. Άρθρο 16Μεταβατικές διατάξεις1.Κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, τα ερευνητικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικοί οργανισμοί, δασικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα συναφούς φύσεως από Ευρωπαϊκά Κράτη που είναι μέλη ή συνεργαζόμενα μέλη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών που ιδρύθηκε το 1993 ως ένωση βάσει του Φινλανδικού Δικαίου και μέχρι την εν λόγω ημερομηνία δεν έχουν γνωστοποιήσει την παραίτηση τους σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του, θα γίνουν Συνεργαζόμενα Μέλη του Ινστιτούτου. Ιδρύματα συναφούς φύσεως από μη Ευρωπαϊκά Κράτη που είναι συνεργαζόμενα μέλη του εν λόγω Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών ομοίως, ελλείψει ειδοποίησης παραίτησης, θα γίνουν Συνδεδεμένα Μέλη του Ινστιτούτου. 2.Μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, το Ινστιτούτο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών που ιδρύθηκε το 1993 ως ένωση βάσει του Φινλανδικού δικαίου για τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων, κεφαλαίων, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του τελευταίου προς το Ινστιτούτο. Άρθρο 17Τροποποιήσεις1.Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με ομόφωνη ψήφο των Μελών που παρίστανται σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή με γραπτή διαδικασία. Κάθε πρόταση για τροποποίηση θα κοινοποιείται από τον Θεματοφύλακα τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν. Σε περίπτωση γραπτής διαδικασίας ο θεματοφύλακας θα ορίζει την προθεσμία για τις απαντήσεις. 2.Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ την εξηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν ειδοποιήσει τον Θεματοφύλακα ότι έχουν εκπληρώσει τις διατυπώσεις που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία αναφορικός προς την τροποποίηση. 3.Εκτός εάν το εγκρίνει η Διάσκεψη, οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάζουν τη θεσμική θέση των Συνεργαζόμενων ή Συνδεδεμένων Μελών. Άρθρο 18ΑπόσυρσηΣυμβαλλόμενο Μέρος δύναται να αποσυρθεί από την παρούσα Σύμβαση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση απόσυρσης στον θεματοφύλακα. Η απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ ένα έτος μετά την λήψη της ειδοποίησης απόσυρσης από τον θεματοφύλακα. Άρθρο 19ΤερματισμόςΗ παρούσα Σύμβαση θα τερματιστεί εάν οποτεδήποτε μετά την θέση της σε ισχύ υπάρχουν λιγότερα από οκτώ Συμβαλλόμενα Μέρη. Προς μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στην Αγγλική γλώσσα, στο Τζοενσού, σήμερα, 28η Αυγούστου 2003. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ελσίνκι, 8.10.2003 ΜΑRΤΤΙ FΑVΟRΙΝ (υπογραφή) Πρώτος Αρχειοφύλακας Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
    Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 της Σύμβασης γίνονται σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-02-19 Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/28
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία