ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3749

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού που υπογράφηκε στην Πραιτώρια στις 26 Ιουλίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής (που στην συνέχεια θα αναφέρονται από κοινού ως τα «Μέρη» και στον ενικό αριθμό ως το «Μέρος», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εδραιώσουν, να διευρύνουν και να ενισχύσουν τους φιλικούς δεσμούς και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ τους, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της επιθυμίας για προώθηση της καλύτερης δυνατής αμοιβαίας γνωριμίας με τους αντίστοιχους πολιτισμούς τους, τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματά τους και την ιστορία και τον τρόπο διαβίωσης των λαών τους, μέσω μιας φιλικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, και ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την βελτίωση και ανύψωση της ποιότητας ζωής των λαών τους, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα εξής: Άρθρο 1ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ(1) Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και επιτευγμάτων, καθώς και την συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού. (2) Για να επιτευχθούν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (1) στόχοι, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν: (α) την διδασκαλία της γλώσσας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της ιστορίας της άλλης χώρας· (β) την ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στις χώρες τους με την προώθηση της ανταλλαγής επισκέψεων για σπουδές και διαλέξεις από ειδικούς σε αυτόν τον τομέα, καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών· (γ) την συνεργασία σε διάφορα πολιτιστικά πεδία που θα ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων: (i) των καλλιτεχνικών εκθέσεων και των εκθέσεων τεχνουργημάτων· (ii) της μουσικής, του χορού και του θεάτρου· (iii) της συνεργασίας μεταξύ σχολών τέχνης, συλλόγων καλλιτεχνών και συγγραφέων, μουσείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων· και (iν) της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ φορέων διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς· (δ) την ανταλλαγή βιβλίων και άλλων εκδόσεων (ε) την συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου· και(στ) κάθε άλλη μορφή συνεργασίας που θα συμφωνήσουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή τα αρμόδια αυτόνομα ιδρύματα στις δύο χώρες. Άρθρο 2ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ(1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και την συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων στις δύο χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία. (2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων συνεργασίας ανάμεσα στο σχετικά πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς. (3) Θα πρέπει να υπάρξει δέουσα μέριμνα για την αυτονομία των ιδρυμάτων, των οργανισμών και των φορέων. (4) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και οι φορείς, με την επιφύλαξη της εσωτερικής νομοθεσίας που ισχύει σε κάθε χώρα, θα μπορούν ελεύθερα να συνάπτουν και να διατηρούν αμοιβαίες σχέσεις και συμφωνίες. Άρθρο 3ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟΌλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται βάσει αυτής της Συμφωνίας θα διέπονται από το εσωτερικό δίκαιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Άρθρο 4ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ(1) Για τον σκοπό υλοποίησης της παρούσης Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα θεσπίσουν Κοινό Πρόγραμμα Συνεργασίας. (2) Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες θα συναντώνται, κατόπιν κοινής συμφωνίας για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την θέσπιση του Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας. (3) Οι συναντήσεις που αφορούν το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 Κοινό Πρόγραμμα θα διεξάγονται εναλλάξ στην Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. (4) Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 Κοινό Πρόγραμμα, εάν εγκριθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα ισχύσει για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας, εκδηλώσεις και ανταλλαγές, καθώς και τις οργανωτικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την υλοποίησή του. Άρθρο 5ΕΠΙΛΥΣΗ ΛΙΑΦΟΡΩΝΚάθε διαφορά ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέρη που απορρέει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας θα επιλύεται με φιλικό τρόπο κατόπιν διαβουλεύσεων ή διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Άρθρο 6ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΗ παρούσα Συμφωνία θα μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλομένων Μερών μέσω Ανταλλαγής Σημειωμάτων μεταξύ τους διά της διπλωματικής οδού. Άρθρο 7ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ(1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία, κατά την οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει ενημερώσει γραπτώς το άλλο διά της διπλωματικής οδού για την εκπλήρωση από μέρους του των προβλεπομένων προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας κοινοποίησης. (2) Η παρούσα Συμφωνία θα εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταγγελθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8. Άρθρο 8ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ(Ι) Η παρούσα Συμφωνία θα μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προ τριών (3) μηνών διά της διπλωματικής οδού, η οποία θα αναφέρει την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. (2) Η καταγγελία της παρούσης Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τυχόν προγράμματα που έχουν αναληφθεί πριν την καταγγελία της Συμφωνίας, εκτός εάν γραπτώς τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν και έθεσαν την σφραγίδα τους στην παρούσα Συμφωνία εις διπλούν στην αγγλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕστην Πραιτώρια την 26η Ιουλίου 2005 ................................................................... ................................................................... ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
Άρθρο 2
1.  
    Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών εγκρίνονται τα Κοινά Προγράμματα Συνεργασίας που καταρτίζονται κατά το άρθρο 4 της Συμφωνίας
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία