Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφ’ ετέρου, της Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για τη Σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταλόγου των συμμετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου, καθώς και των Συμπερασμάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεμβρίου 2006.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία που υπεγράφη τη 14η Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφ’ ετέρου, η Κοινή Διακήρυξη της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για τη Σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και ο προσαρτημένος σε αυτήν Κατάλογος των συμμετεχόντων Κρατών και ο Καταστατικός Χάρτης του Συμβουλίου, καθώς και τα Συμπεράσματα της Περιφερειακής Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεμβρίου 2006, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ SΕΕCΡ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1244 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Συμβούλιο των Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και οι Κυβερνήσεις των λοιπών Κρατών τα οποία συμμετέχουν στη SΕΕCΡ και η Προσωρινή Διοίκηση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το Ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής, αναφερόμενα ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη») Εκτιμώντας τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν τα Μέλη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, για την καθιέρωση μιας στενότερης περιφερειακής συνεργασίας και όντας αποφασισμένα να ενισχύσουν την περιφερειακή ιδιοκτησία, Επεκτείνοντας τα επιτεύγματα του Σύμφωνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε σχέση με την προαγωγή της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της συνεργασίας στην περιοχή μας, Εκφράζοντας την αποφασιστικότητα τους και ενώνοντας τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και μεταξύ αυτών και των Ευρωπαϊκών και Ευρωατλαντικών Κρατών και οργάνων και των λοιπών διεθνών συνεργατών, Αναγνωρίζοντας τις αποφάσεις των Αρχηγών Κρατών και των Κυβερνήσεων των Συμμετεχόντων στην SΕΕCΡ Κρατών, στη συνεδρίασή τους της 11ης Μαΐου 2007, στο Ζάγκρεμπ, συμπεριλαμβανομένου και του συμφωνηθέντος Καταστατικού του Συμβουλίου Περιφερειακού Συνεργασίας, Συμφώνησαν ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) ο όρος «Χώρα Υποδοχής» σημαίνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, β) ο όρος «Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας» σημαίνει την Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, γ) ο όρος «Γενικός Γραμματέας» σημαίνει ένα πρόσωπο το οποίο ορίζεται Προϊστάμενος της Γραμματείας, διευθύνοντας την εργασία της Γραμματείας του RCC, δ) ο όρος «Αξιωματούχος» σημαίνει το μέλος του προσωπικού της Γραμματείας του RCC, το οποίο γνωστοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και ασκεί καθήκοντα στη Γραμματεία του RCC, σε βάση πλήρους απασχόλησης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο σημείο «στ» του παρόντος άρθρου, ε) ο όρος «Εμπειρογνώμονας» σημαίνει ένα πρόσωπο το οποίο εκτελεί προσωρινή αποστολή για τη Γραμματεία του RCC, εκτός από όσα αναφέρονται στα σημεία «δ» και «στ» του παρόντος άρθρου, στ) ο όρος «Τεχνικό και υπηρετικό προσωπικό» σημαίνει τους υπάλληλους οι οποίοι απασχολούνται σε τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες της Γραμματείας του RCC ή τελούν υπηρετικά καθήκοντα, ζ) ο όρος «αντιπρόσωπος» σημαίνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των Κρατών τα οποία συμμετέχουν στη SΕΕCΡ και των λοιπών μελών του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Άρθρο 2Έδρα1.Η Γραμματεία του RCC συστήνεται με το παρόν έγγραφο. Η έδρα της Γραμματείας του RCC είναι στο Σεράγεβο, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 2.Το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα παρέχει στη Γραμματεία του RCC, ανέξοδα, όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των πρόσφορων και κατάλληλων χώρων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, όπως αυτά προσδιορίζονται στον συμφωνηθέντα Καταστατικό Χάρτη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 3Νομικό Καθεστώς1.Η Γραμματεία του RCC θα έχει τη νομική προσωπικότητα και τη νομική ικανότητα οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση των λειτουργιών της, όπως τη σύναψη συμβάσεων, την απόκτηση και διάθεση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και την προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 2.Η Γραμματεία του RCC έχει τη νομική ικανότητα να συνάψει τη Συμφωνία της Έδρας με το Βασίλειο του Βελγίου, σε σχέση με το Γραφείο Συνδέσμου της στις Βρυξέλλες. ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Άρθρο 4Εσωτερικοί Κανονισμοί της Γραμματείαςτου Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μπορεί να εκδώσει τους αναγκαίους εσωτερικούς κανονισμούς, όσον αφορά στην εφαρμογή και την οργάνωση των λειτουργιών της, σύμφωνα με το συμφωνηθέντα Καταστατικό Χάρτη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 2.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τους συναφείς κανονισμούς. Άρθρο 5Σημαία, Θυρεός και Διακριτικά1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μπορεί να επιδεικνύει τη σημαία, τον θυρεό και το λογότυπο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, στους χώρους της και στα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για επίσημους σκοπούς. 2.Τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία ανήκουν στη Γραμματεία θα δικαιούνται διπλωματικές πινακίδες και το κατάλληλο καθεστώς. Άρθρο 6Ελεύθερη Λειτουργία της ΓραμματείαςΗ Χώρα Υποδοχής θα εγγυάται την ελεύθερη λειτουργία της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Άρθρο 7 Απαραβίαστο1.Οι χώροι της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα είναι απαραβίαστοι. Οι αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα δικαιούνται να εισέρχονται στους χώρους της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μόνο με τη συναίνεση του Γενικού Γραμματέα ή των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων Αξιωματούχων της Γραμματείας, υπό τους όρους που συμφωνούνται από αυτούς. 2.Το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να προστατεύει τους χώρους της Γραμματείας από οποιεσδήποτε παρεισφρήσεις ή ζημίες, και να αποτρέπει τη βλάβη της αξιοπρέπειάς του. 3.Οι φάκελοι και το αρχείο της Γραμματείας, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα (συμπεριλαμβανόμενων και των προγραμμάτων υπολογιστών και των φωτογραφιών), τα οποία της ανήκουν ή είναι στην κατοχή της, θα είναι απαραβίαστα. 4.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα διασφαλίζει ότι οι χώροι της δεν θα καθίστανται καταφύγιο για πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να αποφύγουν τη σύλληψη, μετά από εντολή η οποία εκδόθηκε από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ή για πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να αποφύγουν την εκτέλεση μιας νομικής διαδικασίας ή για πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε εντολή έκδοσης ή απέλασης. Άρθρο 8Εξαίρεση από Δικαστικές Διαδικασίες και Εκτελέσεις1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα εξαιρείται από δικαστικές διαδικασίες και εκτελέσεις στη Χώρα Υποδοχής, εκτός από τις περιπτώσεις: 1)οποιασδήποτε σύμβασης για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, οποιουδήποτε δάνειου ή άλλης συναλλαγής για παροχή χρηματοδότησης, καθώς επίσης και οποιασδήποτε σχέσης εγγύησης ή αποζημίωσης, σχετικής με οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ή θα συμφωνηθεί συμβιβασμός, 2)αστικής αγωγής η οποία ασκήθηκε από τρίτο λόγω θανάτου, υλικών ζημιών ή προσωπικού τραυματισμού, τα οποία προκλήθηκαν από τροχαίο αδίκημα, από ένα μηχανοκίνητο όχημα το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται για λογαριασμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, 3)ανταπαντήσεων, σε άμεση σχέση με διαδικασία η οποία κινήθηκε από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, 4)αγωγών, βάσει του Εργατικού Δικαίου. 2.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, θα απαλλάσσεται, ως προς την κινητή και ακίνητη της περιουσία, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται και από οποιονδήποτε κατέχεται στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, από οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανόμενης και της κατάσχεσης, αποστέρησης, δέσμευσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκτέλεσης ή δήμευσης ή οποιαδήποτε άλλη στέρηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία προβλέπεται από το δίκαιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Άρθρο 9Επικοινωνία1.Στη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα επιφυλάσσεται, ως προς την επίσημη επικοινωνία της, η ίδια μεταχείριση η οποία επιφυλάσσεται στις διπλωματικές αποστολές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 2.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο εργαλείο επικοινωνίας και θα δικαιούται να χρησιμοποιεί κώδικες στην επίσημη επικοινωνία της. Θα δικαιούται επίσης να αποστέλλει και να λαμβάνει αλληλογραφία μέσω δεόντως προσδιορισμένων αγγελιαφόρων ή σε συσκευασίες στις οποίες θα παρέχονται τα ίδια προνόμια και θα απαλλάσσονται, όπως οι διπλωματικοί αγγελιαφόροι ή οι διπλωματικές συσκευασίες. 3.Η επίσημη αλληλογραφία και η λοιπή επίσημη επικοινωνία της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, όταν προσδιορίζεται κατάλληλα, δεν θα λογοκρίνεται. 4.Η χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα εναρμονίζεται, από τεχνικής πλευράς, με τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που είναι αρμόδιες για τις τηλεπικοινωνίες, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Άρθρο 10ΔημοσιεύσειςΗ εισαγωγή και εξαγωγή εντύπων για τις ανάγκες της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και λοιπού πληροφοριακού υλικού, το οποίο εισάγει ή εξάγει η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, δεν θα υπόκειται σε περιορισμούς οποιουδήποτε είδους. Άρθρο 11Υπηρεσίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας1.Οι αρμόδιες αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα υποχρεούνται, μετά από αίτημα της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και υπό δίκαιους όρους, να παρέχουν τις υπηρεσίες των οργανισμών κοινής ωφέλειας στη Γραμματεία, τις οποίες χρειάζεται προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντα του, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, των ραδιοφωνικών συνδέσεων, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, του τηλεφώνου, του ηλεκτρικού ρεύματος, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, του φυσικού αερίου, των υπηρεσιών περισυλλογής απορριμμάτων και της πυροσβεστικής προστασίας. 2.Οι τιμές των υπηρεσιών των οργανισμών κοινής ωφέλειας, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, δεν θα υπερβαίνουν τις κατώτερες συγκρίσιμες τιμές, οι οποίες εγκρίνονται για τις διπλωματικές αποστολές. 3.Σε περίπτωση λήξης ή ένδειξης λήξης των προαναφερθεισών υπηρεσιών των οργανισμών κοινής ωφέλειας, θα δίνεται, στη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, η ίδια προτεραιότητα με τις διπλωματικές αποστολές, για τις απαιτήσεις των επίσημων καθηκόντων της. 4.Μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ο Γενικός Γραμματέας θα είναι αρμόδιος προκειμένου να διασφαλίζει ότι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ελέγχουν, επισκευάζουν, συντηρούν και μετακομίζουν εγκαταστάσεις στους χώρους της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, σε κατάλληλη χρονική στιγμή, υπό συνθήκες οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη λειτουργία της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Άρθρο 12 Απαλλαγή από Δασμούς και Φόρους1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, τα κεφάλαια, το εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία θα απαλλάσσονται από τους άμεσους κρατικούς και τοπικούς δασμούς και φόρους. Η απαλλαγή αυτή δεν θα ισχύει για τους φόρους και τις πιστώσεις που θεωρούνται φόροι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προσφερόμενες σε σταθερές τιμές, σύμφωνα με την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποία μπορεί να προσδιοριστεί, να περιγραφεί και να επιμεριστεί. 2.Από την άποψη του φόρου προστιθέμενης αξίας ο οποίος περιλαμβάνεται στις τιμές ή υπολογίζεται χωριστά, θα παρέχεται απαλλαγή μόνο στα αντικείμενα που αποκτώνται για επίσημη χρήση από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, ενώ τα αγαθά τα οποία αγοράζονται για χρήση από αυτή, για την οποία ισχύουν απαλλαγές, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, δεν πρέπει να πωλούνται, προσφέρονται ως δώρο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διατίθενται, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που συμφωνούνται με το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 3.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα απαλλάσσεται από όλα τα κρατικά και τοπικά τέλη ή εισφορές, εκτός από τα τέλη ή τις εισφορές που υπολογίζονται ως τίμημα πράγματι προσφερθεισών υπηρεσιών. Άρθρο 13Απαλλαγή από Δασμούς και Μεταχείριση1.Η τελωνειακή μεταχείριση των αντικειμένων της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα είναι εξίσου ευνοϊκή με αυτή που παρέχεται στις διπλωματικές αποστολές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 2.Τα αγαθά, συμπεριλαμβανόμενων και των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ανταλλακτικών τους, τα οποία εισάγονται ή εξάγονται, με σκοπό την επίσημη χρήση από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, θα απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και εισφορών. Άρθρο 14Ελεύθερη Διάθεση Κεφαλαίων και Ελευθερία ΣυναλλαγώνΗ Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων της, θα δικαιούται να λαμβάνει, τηρεί, μετατρέπει και μεταφέρει οποιαδήποτε κεφάλαια, νομίσματα, μετρητά και άλλες μεταβιβάσιμες αξίες, και να τα διαθέτει ελεύθερα, να εκτελεί συναλλαγές χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Άρθρο 15Κοινωνική Ασφάλιση1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και οι Αξιωματούχοι της θα απαλλάσσονται από την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών, σε σχέση με οποιοδήποτε τύπο κοινωνικής ασφάλισης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 2.Οι Αξιωματούχοι θα δικαιούνται να συμμετέχουν σε ένα σύστημα ασφάλισης υγείας, και να ασφαλίζονται για ατυχήματα και να έχουν ασφάλιση συνταξιοδότησης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Άρθρο 16Γενικός ΓραμματέαςΚατά τη διάρκεια του χρόνου άσκησης των καθηκόντων του στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα δικαιούται τα ίδια προνόμια και ασυλίες, με αυτά τα οποία παρέχονται στον Επικεφαλής διπλωματικής αποστολής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961. Άρθρο 17Αξιωματούχοι1.Οι Αξιωματούχοι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα έχουν τα ακόλουθα προνόμια και απαλλαγές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 1)απαλλαγή από δικαστικές διώξεις για προφορικό ή γραπτό λόγο, καθώς επίσης και για όλες τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, ακόμα και όταν πάψουν να είναι Αξιωματούχοι της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, 2)απαλλαγή από έλεγχο και κατάσχεση των προσωπικών αποσκευών τους, 3)απαραβίαστο των επίσημων εγγράφων, δεδομένων και άλλου υλικού, 4)απαλλαγή από φόρους, συμπεριλαμβανόμενων και του Φ.Π.Α., εισφορές για μισθούς, πρόσθετα οφέλη και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται σε αυτούς από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, για τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, 5)απαλλαγή από τους περιορισμούς μετανάστευσης, και την υποχρέωση καταχώρησης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, τα οποία ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, 6)ίση προστασία και διευκολύνσεις για τον επαναπατρισμό, των ιδίων, των μελών των οικογενειών τους, τα οποία ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, που παρέχονται στα μέλη συγκρίσιμου βαθμού στις διπλωματικές αποστολές, 7)δικαίωμα εισαγωγής για προσωπική χρήση, με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους ή τέλη, υπό τον όρο ότι δεν πρόκειται για φόρους για υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης και με απαλλαγή από τους περιορισμούς εισαγωγών και τις περιστολές εισαγωγών και εξαγωγών: (i) των επίπλων και των προσωπικών αντικειμένων τους, όταν αναλαμβάνουν αρχικά τα καθήκοντα τους, σε μια ή περισσότερες χωριστές αποστολές, και (ii) ενός μηχανοκίνητου οχήματος, κάθε τέσσερα έτη. 2.Ο τρόπος με τον οποίο θα διατίθενται τα εισαγόμενα αγαθά, με απαλλαγή από την πληρωμή των εισαγωγικών δασμών, θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους και τις λοιπές διευκολύνσεις, τις οποίες δικαιούνται τα αλλοδαπά διπλωματικά και προξενικά γραφεία αντιπροσωπείας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Άρθρο 18Πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και Πρόσωπα με Μόνιμη Άδεια ΔιαμονήςΟι Αξιωματούχοι, οι οποίοι είναι υπήκοοι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ή τα πρόσωπα με μόνιμη άδεια διαμονής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, δικαιούνται μόνο τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στο Άρθρο 15 και το Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχεία α, β, γ και δ. Άρθρο 19ΑντιπρόσωποιΟι αντιπρόσωποι θα απολαύουν των ακόλουθων απαλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των καθηκόντων τους στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, καθώς επίσης και ενώ ταξιδεύουν στο έδαφος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης: (α) απαλλαγή από δικαστικές διώξεις, για προφορικό ή γραπτό λόγο, καθώς επίσης και για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, ακόμα και όταν παύσουν να είναι αντιπρόσωποι, (β) απαλλαγή από τον έλεγχο και την κατάσχεση των προσωπικών τους αποσκευών, (γ) απαραβίαστο των επίσημων εγγράφων, δεδομένων και λοιπού υλικού, (δ) απαλλαγή από τους περιορισμούς μετανάστευσης. Άρθρο 20ΕμπειρογνώμονεςΟι Εμπειρογνώμονες θα έχουν τις απαλλαγές οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχεία α, β, γ και δ, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των καθηκόντων τους. Άρθρο 21Τεχνικό και Υπηρετικό ΠροσωπικόΗ Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα δικαιούται να απασχολεί τεχνικό και υπηρετικό προσωπικό, σύμφωνα με το δίκαιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Άρθρο 22Εξαίρεση από την Ασυλία Δικαστικών Διώξεων και ΕκτέλεσηςΟι Αξιωματούχοι, οι αντιπρόσωποι και οι εμπειρογνώμονες δεν θα απολαμβάνουν ασυλίας για οποιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν στην παραβίαση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας. Άρθρο 23Σκοπός των Προνομίων και των Απαλλαγών1.Τα προνόμια και οι ασυλίες, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, παρέχονται προς όφελος του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και όχι για προσωπικό όφελος των ιδίων των ατόμων. 2.Μοναδικός σκοπός τους είναι να παρέχουν ελευθερία ενεργειών στη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, υπό όλες τις συνθήκες, καθώς επίσης και πλήρη ανεξαρτησία των προαναφερθέντων προσώπων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Άρθρο 24Γνωστοποίηση1.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης τα ονόματα του Γενικού Γραμματέα, των Αξιωματούχων, καθώς και εκείνων των μελών των οικογενειών τους, αμέσως ή, το αργότερο, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία άφιξής τους. Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα γνωστοποιεί επίσης τη λήξη της εντολής του Γενικού Γραμματέα ή οποιουδήποτε Αξιωματούχου, καθώς επίσης και, κατά περίπτωση, το γεγονός ότι ένα πρόσωπο παύει να είναι μέλος της οικογένειάς τους. 2.Για το Γενικό Γραμματέα, τους Αξιωματούχους και τα μέλη των οικογενειών τους θα εκδίδονται κατάλληλα δελτία ταυτότητας από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Άρθρο 25Μη Ανάληψη Ευθύνης από τη Βοσνία και ΕρζεγοβίνηΗ Βοσνία και Ερζεγοβίνη δεν θα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε διεθνείς ευθύνες για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις που έγιναν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας στο έδαφός της. Άρθρο 26Ζητήματα Ασφαλείας1.Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα αποκλείει το δικαίωμα του Συμβουλίου Υπουργών Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα αποτρέπει την εφαρμογή των νόμων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της υγείας ή της δημόσιας τάξης. 2.Εάν το Συμβούλιο Υπουργών Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θεωρήσει αναγκαίο να εφαρμόσει τις διατάξεις της Παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, μόλις το επιτρέπουν οι περιστάσεις, θα αποκαθιστά επαφή με τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, προκειμένου να λαμβάνει μια κοινή απόφαση σχετικά με τα μέτρα, τα οποία μπορεί να απαιτούνται για την προστασία των συμφερόντων της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 3.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα υποχρεούται να συνεργαστεί με τις αρχές Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παρακώλυση της δημόσιας ασφάλειας, λόγω οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 27Επίλυση ΔιαφορώνΌλες οι διαφορές σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 28ΤροποποιήσειςΗ παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων στην παρούσα Συμφωνία Μερών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 29 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 29Έναρξη Ισχύος1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της πέμπτης ειδοποίησης των Συμβαλλόμενων Μερών, συμπεριλαμβανόμενης και της Χώρας Υποδοχής, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, σε σχέση με την ολοκλήρωση των εσωτερικών απαιτήσεών τους για τη θέση της σε ισχύ. 2.Για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο, μετά την κατάθεση της πέμπτης ειδοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών απαιτήσεων του, σε σχέση με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, αυτή θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 3.Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, το πρωτότυπο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το οποίο θα τελή χρέη θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας θα παρέχει στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας και στη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας κατάλληλα επικυρωμένα αντίγραφά της. 4.Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται προσωρινά από την ημέρα της υπογραφής της. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά τη στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας, να δηλώσει ότι η Συμφωνία θα εφαρμοστεί όσον αφορά στο ίδιο, από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των σχετικών εσωτερικών απαιτήσεων του, για τη θέση της σε ισχύ. Άρθρο 30Διάρκεια Ισχύος, Καταγγελία, Αποχώρηση και Λήξη1.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη χρονική περίοδο. 2.Το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, ενημερώνοντας γραπτώς τον θεματοφύλακα. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Συμφωνία θα τερματίζεται έξι (6) μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης αυτής. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία, ενημερώνοντας τον θεματοφύλακα και τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη γραπτώς. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Συμφωνία θα πάψει να ισχύει, γι’ αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος, έξι (6) μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης από τον θεματοφύλακα. Υπεγράφη στην Φιλιππούπολη, σήμερα 14η Σεπτεμβρίου 2007, σε 1 (ένα) πρωτότυπο αντίτυπο, στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ SΕΕCΡ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1244 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Πιστοποιείται η αυθεντικότητα του παρόντος αντιτύπου στο πρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας Radοmir Βοgdanονic, Σύμβουλος Υπουργός Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Νομικών Υποθέσεων Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας Κοινή Διακήρυξη Για τη Σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) Οι Αντιπρόσωποι των Συμμετεχόντων Κρατών στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SΕΕCΡ), η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (UΝΜΙΚ), εκ μέρους του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκπροσωπούμενη από την Τρόικα, αποτελούμενη από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου, καθώς επίσης και οι δωρήτριες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται, ουσιαστικά και ενεργά, στην υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση, στη Σόφια, στις 27 Φεβρουαρίου 2008 (Παράρτημα Ι) επαναβεβαιώνουν ότι η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ότι οι διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν, προς όφελος της περιοχής, αναγνωρίζουν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας, ως μέσου αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ολοκλήρωση, αναγνωρίζουν τη συμβολή, μέχρι σήμερα, της διεθνούς κοινότητας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη συνεχή προθυμία παροχής πολιτικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης, αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατά την προηγούμενη δεκαετία και τον πολύτιμο ρόλο και τη συμβολή του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την προαγωγή της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της συνεργασίας στην περιοχή, υπογραμμίζουν την ανάγκη προστασίας των σημαντικών επιτευγμάτων του Συμφώνου Σταθερότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της υποκίνησης και της ανάπτυξης των διαφόρων διαδικασιών συνεργασίας, στους τομείς της δημοκρατίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας, σημειώνουν την επιτυχή συνεργασία των χωρών της περιοχής, στα πλαίσια της SΕΕCΡ και την υποχρέωση τους να ενισχύσουν το ρόλο του στις διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας, υπογραμμίζουν τη σημασία μιας δομής αφιερωμένης στην περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη διασφάλιση του στρατηγικού συντονισμού και της ανάπτυξης των περιφερειακών διαδικασιών προς υποστήριξη της SΕΕCΡ, καθώς επίσης και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τους διεθνείς χορηγούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπενθυμίζουν τις αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν από τις Περιφερειακές Τράπεζες του Συμφώνου Σταθερότητας στο Βελιγράδι (Μάιος 2006) και το Βουκουρέστι (Νοέμβριος 2006), τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ και την Περιφερειακή Τράπεζα στο Ζάγκρεμπ (Μαΐου 2007), σχετικά με το μετασχηματισμό του Συμφώνου Σταθερότητας σε ένα περισσότερο περιφερειακά αυτοδύναμο και καθοδηγούμενο πλαίσιο συνεργασίας, χαιρετίζουν την υπογραφή της Συμφωνίας σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής, στη Φιλιππούπολη, στις 14 Σεπτεμβρίου 2007, η οποία παρέχει τη νομική βάση για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, δηλώνουν την δέσμευση τους να υποστηρίξουν το πρόσφατα συσταθέν Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας στις δραστηριότητές του και εκφράζουν την κοινή τους αντίληψη ότι: 1.το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) προορίζεται να υποστηρίξει την επικεντρωμένη περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω ενός περιφερειακά αυτοδύναμου και καθοδηγούμενου πλαισίου, το οποίο υποστηρίζει και την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ολοκλήρωση, 2.ο Καταστατικός Χάρτης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (Παράρτημα ΙΙ) προορίζεται να αποτελέσει το θεμέλιο των λειτουργιών του, 3.όπως διευκρινίζεται στον Καταστατικό Χάρτη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα παρέχει επιχειρησιακή καθοδήγηση και εποπτεία και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από εκείνα τα μέλη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας τα οποία συμβάλλουν στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Τρόικα, η οποία αποτελείται από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου, 4.το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα λειτουργεί ως κομβικό σημείο για την περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα παρέχει πολιτική καθοδήγηση και θα λαμβάνει ουσιαστική πληροφόρηση από τις συναφείς περιφερειακές ομάδες δράσης και τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι ενεργές σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς περιφερειακής συνεργασίας, 5.το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, υποστηριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα, τη Γραμματεία του, η οποία εδρεύει στο Σεράγεβο και το Γραφείο Συνδέσμου του στις Βρυξέλλες, θα παρέχει στη SΕΕCΡ τις επιχειρησιακές ικανότητες και θα ενεργεί ως βήμα για τη συνεχή συμμετοχή εκείνων των μελών της διεθνούς κοινότητας χορηγών, τα οποία εμπλέκονται στην περιοχή, και ότι 6.το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα πρέπει να εστιάσει τις δραστηριότητες του στους τομείς προτεραιότητας οι οποίοι περιγράφονται στον Καταστατικό Χάρτη- συγκεκριμένα στην Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, την Υποδομή, τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, τη Συνεργασία για την Ασφάλεια, την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς επίσης και στην Κοινοβουλευτική Συνεργασία ως επιστέγασμα - και θα πρέπει να διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με όλους τους συναφείς με τους τομείς αυτούς παράγοντες, π.χ. με τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις περιφερειακές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Υιοθετήθηκε στη Σόφια, στις 27 Φεβρουαρίου 2008. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣυμμετέχοντες στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας ΑλβανίαΑυστρία Βοσνία και Ερζεγοβίνη ΒουλγαρίαΚαναδάς Συμβούλιο της Ευρώπης Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ΚροατίαΔημοκρατία της Τσεχίας ΔανίαΕυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκπροσωπούμενη από την Τρόικα, αποτελούμενη από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ΦινλανδίαΓαλλία ΕλλάδαΙρλανδία ΙταλίαΟυγγαρία ΛετονίαΜολδαβία ΜαυροβούνιοΟργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου ΝορβηγίαΟργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ΠολωνίαΣερβία ΣλοβακίαΣλοβενία Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙσπανίαΣουηδία ΕλβετίαΡουμανία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΤουρκίαΗνωμένο Βασίλειο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (UΝΜΙΚ), εκ μέρους του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΚαταστατικός Χάρτης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.Οι θετικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΕ) κατά την προηγούμενη δεκαετία και η ανάγκη προστασίας των σημαντικών επιτευγμάτων του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη ενός περισσότερο περιφερειακά αυτοδύναμου και καθοδηγούμενου πλαισίου συνεργασίας, με τη συνεχή υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. 2.Με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν από την Περιφερειακή Τράπεζα του Συμφώνου Σταθερότητας στο Βελιγράδι (Μάιος 2006) και το Βουκουρέστι (Νοέμβριος 2006), η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SΕΕCΡ) και η Περιφερειακή Τράπεζα στο Ζάγκρεμπ (Μάιος 2007), αποφασίζουν από κοινού να μετασχηματίσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC). Η τελική συνάντηση της Περιφερειακής Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας θα πραγματοποιηθεί διαδοχικά με την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2008. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.Τα καθήκοντα του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας καθορίζονται ως εξής: στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω ενός περιφερειακά αυτοδύναμου και καθοδηγούμενου πλαισίου, παροχή πολιτικής καθοδήγησης και λήψη ουσιαστικής πληροφόρησης από τις συναφείς ομάδες δράσης και πρωτοβουλίες που είναι ενεργές σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς περιφερειακής συνεργασίας, προώθηση της Ευρωπαϊκής και Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, και παροχή οδηγιών στη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και στο Γενικό Γραμματέα του. 4.Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα πρέπει να παρέχει στη SΕΕCΡ επιχειρησιακές ικανότητες, μέσω της Γραμματείας και των ομάδων δράσης του, και να ενεργεί ως βήμα για τη συνεχή συμμετοχή εκείνων των μελών της διεθνούς κοινότητας χορηγών, τα οποία εμπλέκονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΙΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.Οι τομείς προτεραιότητας για συνεργασία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, είναι οι ακόλουθοι: 1)Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. 2)Υποδομή3)Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 4)Συνεργασία για την Ασφάλεια 5)Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 6)όπως επίσης και η Κοινοβουλευτική Συνεργασία, ως επιστέγασμα. 6.Στα πλαίσια αυτών των τομέων προτεραιότητας, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες η ένταξη της διάστασης των φύλων, η κοινωνική συνοχή και η εμπλοκή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. 7.Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις πολιτικές οδηγίες της Συνόδου της SΕΕCΡ, μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει αυτούς τους τομείς προτεραιότητας ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.Μέλη στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας είναι τα Συμμετέχοντα στη SΕΕCΡ Κράτη, η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (UΝΜΙΚ), εκ μέρους του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Τρόικα, αποτελούμενη από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου, καθώς επίσης και από εκείνες τις δωρήτριες χώρες, τους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται, ενεργά και ουσιαστικά, στη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.1 Τα αιτήματα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας απαιτούν τη συναίνεση των υφιστάμενων μελών. 9.Η Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας συγκαλείται διαδοχικά με τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. Η Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας προεδρεύεται από κοινού από το Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό Εξωτερικών της Προεδρίας της SΕΕCΡ (Προεδρία), φιλοξενείται από την Προεδρία της SΕΕCΡ και προετοιμάζεται από το Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία με την Προεδρία της SΕΕCΡ. Η Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας συγκαλείται σε επίπεδο Ανώτερων Δημόσιων Υπαλλήλων ή ανώτερο. Θα διασφαλίζει το στρατηγικό συντονισμό και την ανάπτυξη των περιφερειακών διαδικασιών συνεργασίας, θα αναθεωρεί και θα επικυρώνει την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Στρατηγικού Έργου για το επόμενο έτος. Η Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας είναι ανοικτή σε άλλες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και εταίρους, ως φιλοξενουμένους, κατόπιν αιτήματος προς και/ή της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα, μετά από συναίνεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 10.Μεταξύ των Ετήσιων Συνελεύσεων του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, η επιχειρησιακή καθοδήγηση και η εποπτεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα και υιοθετεί το Πρόγραμμα Στρατηγικού Έργου για το επόμενο έτος, υποστηρίζει το Γενικό Γραμματέα κατά την εφαρμογή του και εξετάζει την πρόοδο κατά τη διάρκεια του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκείνα τα μέλη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, τα οποία συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Τρόικα, αποτελούμενη από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας συγκαλείται κάθε τρίμηνο και προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα. Οι συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας συγκαλούνται και προετοιμάζονται από το Γενικό Γραμματέα, σε συντονισμό με την Προεδρία της SΕΕCΡ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας συγκαλείται σε επίπεδο Εθνικών Συντονιστών του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, οι οποίοι είναι Ανώτεροι Δημόσιοι Υπάλληλοι σε κάθε μέλος του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, υπεύθυνοι για το συντονισμό συναφών με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας ζητημάτων, εντός της αντίστοιχης εθνικής διοίκησής τους. 11.Ο οικοδεσπότης οποιασδήποτε συγκεκριμένης συνάντησης θα επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες σχετικά με τη, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά ή διοργανωθεί στην ίδια την έδρα της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες θα καλύπτουν τις δαπάνες τους για τα ταξίδια και τη διαμονή των αντιπροσωπειών τους. 12.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα λαμβάνονται με cοnsensus, πράγμα το οποίο νοείται ως απουσία αντιρρήσεων. ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 13.Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι μια ισχυρή πολιτική μορφή από την περιοχή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τις δωρήτριες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς και συνεργασίας με τις κυβερνήσεις στην περιοχή, στο υψηλότερο πρόσφορο επίπεδο, και θα έχει ιστορικό επιτυχούς ενασχόλησης με την περιφερειακή συνεργασία. Η εντολή του Γενικού Γραμματέα θα είναι: 1)Να προωθεί και να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, και ειδικότερα να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ολοκλήρωση, 2)Να προεδρεύει των τριμηνιαίων συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και να προεδρεύει της Ετήσιας Συνέλευσης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Προεδρίας της SΕΕCΡ, 3)Να διευθύνει τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, έχοντας εκτελεστική εξουσία όσον αφορά στις διαδικασίες του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης και της διοίκησης του προσωπικού, 4)Να διατηρεί στενές επαφές συνεργασίας με όλα τα μέλη και τους συνεργάτες του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, και ειδικότερα με τα Συμμετέχοντα στη SΕΕCΡ Κράτη, καθώς επίσης και με τις συναφείς περιφερειακές πρωτοβουλίες και οργανώσεις, 5)Να παρέχει υποστήριξη στη SΕΕCΡ και την Προεδρία της μέσω της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, συμπεριλαμβανόμενης και της προετοιμασίας των συναντήσεων και των διασκέψεων, 6)Να συμμετέχει στις συνελεύσεις της SΕΕCΡ, σε όλα τα επίπεδα, 7)Να υποβάλλει μια Ετήσια Έκθεση για την περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα Ετήσιο Σχέδιο Στρατηγικού Έργου στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, προς εξέταση και υιοθέτηση, 8)Να παρουσιάζει τις στρατηγικές πτυχές αυτής της Ετήσιας Έκθεσης στη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ, συμβάλλοντας έτσι στην εκπόνηση των πολιτικών κατευθυντηρίων της SΕΕCΡ, 9)Να συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της, προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία ένταξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει στην πλήρη συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων περιφερειακής συνεργασίας με τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10)Να συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και με τον ιδιωτικό τομέα, για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και να υποστηρίζει τη συμμετοχή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας, 11)Να διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας εστιάζει στους τομείς προτεραιότητας για την περιφερειακή συνεργασία. 12)Να διευκολύνει τις προσπάθειες διασφάλισης της χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες περιφερειακής συνεργασίας, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 14.Η διαδικασία διορισμού Γενικού Γραμματέα είναι η ακόλουθη: 1)Τα Συμμετέχοντα στη SΕΕCΡ Κράτη μπορούν να προτείνουν, το καθένα, στην Προεδρία της SΕΕCΡ, έναν κατάλληλο υποψήφιο, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην εντολή του Γενικού Γραμματέα, όχι αργότερα από 6 εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ και, μέσω της Προεδρίας της SΕΕCΡ, θα διαβουλεύονται αμέσως με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και τα Συμμετέχοντα στη SΕΕCΡ Κράτη, για τους υποψηφίους αυτούς. 2)Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώνονται 3 εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. 3)Η Επιτροπή Πολιτικών Διευθυντών της SΕΕCΡ υποβάλλει μια πρόταση ορισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις αυτές, όχι αργότερα από 2 εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. 4)Η πρόταση ορισμού διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, προς εξέταση και υιοθέτηση στην Ετήσια Συνέλευση, μια μέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. 5)Μετά την υιοθέτηση από την Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών της SΕΕCΡ, μία μέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. 6)Η Σύνοδος Κορυφής της SΕΕCΡ εγκρίνει το διορισμό. 15.Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται για 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης της θητείας του/της, μέχρι και 2 έτη. 16.Η εντολή του Γενικού Γραμματέα μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, με βάση τους όρους της σύμβασής του/της. Η διαδικασία για την απόλυση του Γενικού Γραμματέα μπορεί να κινηθεί κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και απαιτεί απόφαση με cοnsensus, μείον ένα μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με μια γραπτή διαδικασία μεταξύ των Συμμετεχόντων στη SΕΕCΡ Κρατών. 17.Σε περίπτωση ανικανότητας ή απόλυσης του Γενικού Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μπορεί να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ενός αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, έως ότου ληφθεί μια επίσημη απόφαση σχετικά με τη διαδοχή σύμφωνα με το άρθρο 14. 18.Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος, έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, για την πρόσφορη χρήση των κεφαλαίων τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Οι διοικητικές και οικονομικής διαχείρισης διαδικασίες, οι οποίες διέπουν τον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου, περιγράφονται σε ένα χωριστό έγγραφο, βασισμένο στη συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 19.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας διευθύνεται από το Γενικό Γραμματέα και υποστηρίζει το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και τη SΕΕCΡ, κατά την υλοποίηση των στόχων τους, εργαζόμενη προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας και εφαρμογής των αποφάσεων της Ετήσιας Συνέλευσης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Συνόδων Κορυφής της SΕΕCΡ ή/και των Υπουργικών συναντήσεων. Η Γραμματεία παρέχει τεχνική, οργανωτική και αναλυτική υποστήριξη στο Γενικό Γραμματέα, την Ετήσια Συνέλευση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και λειτουργική υποστήριξη - εάν απαιτείται - για την προετοιμασία των Υπουργικών συναντήσεων και των Συνόδων Κορυφής της SΕΕCΡ. Παρέχει ένα πλαίσιο συντονισμού για τις δραστηριότητες περιφερειακής συνεργασίας εντός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενεργεί ως κέντρο πληροφόρησης και κομβικό σημείο για τις δραστηριότητες αυτές. 20.Το προσωπικό της Γραμματείας, με εξαίρεση το Γενικό Γραμματέα, θα πρέπει να προσλαμβάνεται σε ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα με τις ικανότητες που απαιτούνται, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και τις γεωγραφικές ισορροπίες, κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να δεχτεί αποσπάσεις προσωπικού για συγκεκριμένες θέσεις. 21.Ο Γενικός Γραμματέας θα ορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, έναν αναπληρωτή από το ανώτερο προσωπικό της Γραμματείας του, προκειμένου να ενεργεί εκ μέρους του, ανάλογα με τις ανάγκες. 22.Η Γραμματεία εδρεύει στο Σεράγεβο και η χώρα υποδοχής συμφωνεί να της παρέχει την απαραίτητη νομική βάση. 23.Η Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας θα δημιουργήσει ένα Γραφείο Συνδέσμου με τους Ευρωπαϊκούς και Ευρωατλαντικούς θεσμούς στις Βρυξέλλες, παρέχοντας υποστήριξη στη SΕΕCΡ, σύμφωνα με το άρθρο 4. 24.Η επίσημη γλώσσα εργασίας των συνελεύσεων του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας καθώς επίσης και της Γραμματείας του, είναι η αγγλική. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 25.Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα παρακολουθεί και, όπου είναι απαραίτητο, θα διευκολύνει το έργο των συναφών ομάδων δράσης και πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα βοηθά τις ομάδες δράσης/πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιφερειακή και διεθνή πολιτική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων τους. Θα δημιουργηθούν κατάλληλες σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και των τρεχουσών και μελλοντικών μεμονωμένων ομάδων δράσης/πρωτοβουλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αντίστοιχες προσπάθειες τους ενισχύονται αμοιβαία και ότι αποφεύγονται περιττές επικαλύψεις. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1 Με βάση τα κριτήρια αυτά, οι εταίροι του Συμφώνου Σταθερότητας, οι οποίοι εμπλέκονται, ενεργά και ουσιαστικά, στην υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλούνται να δηλώσουν στον Ειδικό Συντονιστή του Σύμφωνου Σταθερότητας το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2007. Ο Ειδικός Συντονιστής, μετά από διαβουλεύσεις με το Γενικό Γραμματέα, θα υποβάλει έπειτα πρόταση, παραθέτοντας τα μέλη του μελλοντικού Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, προς υιοθέτηση κατά την τελική συνάντηση της Περιφερειακής Τράπεζας, το Φεβρουάριο του 2008. 2 Προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, απαιτείται μια ελάχιστη εισφορά 50.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Οι εισφορές για τα συμμετέχοντα στη SΕΕCΡ Κράτη και για την UΝΜΙΚ/Κοσσυφοπέδιο ρυθμίζονται σε χωριστό έγγραφο. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Συναντήσεις της Περιφερειακής Τράπεζας και των Ομάδων Εργασίας Περιφερειακή Τράπεζα του Συμφώνου Σταθερότητας 16 Νοεμβρίου 2006, Βουκουρέστι Συμπεράσματα του Προέδρου Η Περιφερειακή Τράπεζα του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνήλθε υπό την Προεδρία του Ειδικού Συντονιστή Εrhard Βusek στις 16 Νοεμβρίου 2006 στο Βουκουρέστι. Οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν τη συνολική πρόοδο στην Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική ολοκλήρωση και συνεχάρησαν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για την επικείμενη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρέτισαν τη δέσμευση των δύο Κυβερνήσεων να παραμείνουν αναμεμειγμένες στις διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και, ειδικότερα, στο μελλοντικό Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες συνεχάρησαν επίσης τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Αλβανία. Οι πρόσφατες εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θεωρήθηκαν σαφές σημάδι της προόδου στην περιοχή. Η Τράπεζα σημείωσε την πρόοδο στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, όπως αυτή περιγράφηκε στις πρόσφατες Εκθέσεις Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στην περιφερειακή συνεργασία. Επαναβεβαιώνοντας τις αποφάσεις που λήφθηκαν από την Περιφερειακή Τράπεζα, στο Βελιγράδι, σχετικά με μια σταδιακή ανάπτυξη του Συμφώνου Σταθερότητας, σε ένα περισσότερο περιφερειακά αυτοδύναμο, βελτιωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την πρόοδο που σημειώθηκε έως τώρα, σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Μετά τη γενική συμφωνία, στο Βελιγράδι, όλων των συμμετεχόντων, σε σχέση με την αρχή της συγχρηματοδότησης της μελλοντικής περιφερειακής οργάνωσης και, ειδικότερα, της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, μεταξύ των χωρών της περιοχής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κοινότητας των ενδιαφερόμενων χορηγών, οι συμμετέχοντες χαιρέτησαν τη συμφωνία των χωρών της περιοχής, σε σχέση με τον καταμερισμό της περιφερειακής εισφοράς στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, η οποία ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, για μια αρχική περίοδο τριών ετών, από το 2008. Η Περιφερειακή Τράπεζα επικύρωσε τη συμφωνία επιμερισμού των δαπανών, όπως διαγράφεται στο Παράρτημα 1. Με βάση τη συμφωνία των χωρών της περιοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρκετές δωρήτριες χώρες ανήγγειλαν επίσης τη δέσμευση τους να συνεισφέρουν οικονομικά στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Ο Ειδικός Συντονιστής κλήθηκε να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους’ διεθνείς συνεργάτες, προκειμένου να συμφωνήσει, σε σχέση με τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, πριν την επόμενη Περιφερειακή Τράπεζα. Η Τράπεζα σημείωσε, επιπλέον, την έκθεση της Κροατικής Προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SΕΕCΡ), σε σχέση με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της και απαίτησε τη στενή συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας της SΕΕCΡ και του Ειδικού Συντονιστή, αποσκοπώντας σε διαδοχικές συναντήσεις του επόμενου Περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνόδου Κορυφής της SΕΕCΡ. Οι συμμετέχοντες προσέβλεπαν στις επερχόμενες αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να ληφθούν υπό την ηγεσία της Προεδρίας της SΕΕCΡ, σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία του Συμφώνου Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της SΕΕCΡ, προκειμένου να εξεταστεί η σχέση με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, την τοποθεσία της Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και το διορισμό του Γενικού Γραμματέα από την περιοχή, ο οποίος πρόκειται να υποστηρίξει και την Προεδρία της SΕΕCΡ από το 2008 και εξής. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σημείωσαν την ανάγκη διατύπωσης ενός βασικού εγγράφου για το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, το οποίο θα περιγράφει την εντολή του, προς υιοθέτηση από τις διαδοχικές συνελεύσεις της Περιφερειακής Τράπεζας και της Συνόδου Κορυφής της SΕΕCΡ, το Μάιο/Ιούνιο του 2007. Η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει μια ενισχυμένη πολιτική ηγεσία από τις χώρες της περιοχής. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις προσπάθειες οι οποίες αναλήφθηκαν στους έξι κύριους στόχους και τον προέχοντα τομέα της ασφάλειας, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δραστηριοτήτων του Συμφώνου Σταθερότητας και, επίσης, της ενίσχυσης της περιφερειακής αυτοδυναμίας σε επίπεδο των μεμονωμένων ομάδων δράσης και πρωτοβουλιών. Για τις τρεις Ομάδες Εργασίας, οι συμμετέχοντες σημείωσαν τα εξής: • Η Ομάδα Εργασίας Ι (Εκδημοκρατισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα) συζήτησε την Ανάπτυξη και Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού, θέματα Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας και Φύλων, με εστίαση στη βελτίωση και την αυτοδυναμία. Σχετικά με τον κύριο στόχο της Ενίσχυσης και της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΒΗC), η Ομάδα Εργασίας Ι τόνισε ότι η εκπαίδευση και η έρευνα θα πρέπει να παραμείνουν μακροπρόθεσμη προτεραιότητα για την περιφερειακή συνεργασία και να δημιουργηθεί μια ομάδα δράσης στα πλαίσια του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Η Ομάδα Εργασίας Ι χαιρέτισε την ετοιμότητα της δομής της Πρωτοβουλίας Οικονομικής Αμοιβαιότητας (ΕRΙ) της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να αναλάβει το τμήμα εκπαίδευσης της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στην έρευνα. Σε σχέση με τον κύριο στόχο της Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας, η Ομάδα Εργασίας Ι εξέδωσε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύσταση μιας περιφερειακής γραμματείας/εστιακού σημείου για την κοινοβουλευτική συνεργασία. Η δομή, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2007, θα επιτρέψει μια συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κοινοβουλίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, ειδικότερα, στο επίπεδο της Επιτροπής, σε σημαντικά ζητήματα για την περιφερειακή συνεργασία, την πιθανή επιμόρφωση του κοινοβουλευτικού προσωπικού και θα χρησιμεύσει ως ανταπόδοση για τις δραστηριότητες των χορηγών στον τομέα αυτό. Η Ομάδα Δράσης για τα Φύλα, με μια μικρή γραμματεία με έδρα στο Ζάγκρεμπ, είναι ήδη αυτάρκης, από την άποψη της διαχείρισης και των διαδικασιών. Ενώ το φύλο, αυτό καθ’ εαυτό, δεν προσδιορίζεται ως τομέας προτεραιότητας για το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Ομάδα Δράσης για τα Φύλα θα διατηρήσει μια επίσημη σχέση και θα δέχεται πολιτική υποστήριξη από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, προκειμένου να ενθαρρύνει την ένταξη των θεμάτων φύλου στις διάφορες διαδικασίες περιφερειακής συνεργασίας. Η Ομάδα Εργασίας Ι σημείωσε οn η παράδοση της ομάδας δράσης Τοπικής Δημοκρατίας και Διασυνοριακής Συνεργασίας (LΟDΕ/CΒC), από τη Γραμματεία του Συμφώνου Σταθερότητας στις Βρυξέλλες στο γραφείο του Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006. Το τμήμα Τοπικής Δημοκρατίας της Ομάδας Δράσης θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη εντολή του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το Συμβούλιο της, Ευρώπης να παίρνει το προβάδισμα. Οι διασυνοριακές δραστηριότητες συνεργασίας είναι υπό εξέταση, προκειμένου να μεταφερθούν στην ευθύνη του γραφείου του Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη. Όπως συμφωνήθηκε προηγουμένως, η Ομάδα Δράσης Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θα κλείσει έως το τέλος του 2006. Η Ομάδα Εργασίας Ι επιβεβαίωσε εκ νέου τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην περιφερειακή συνεργασία και πρότεινε να προσφέρει το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας πλήρη πολιτική υποστήριξη σε έναν ενεργό ρόλο της κοινωνίας πολιτών, κατά τη διαδικασία της Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης. • Η Ομάδα Εργασίας ΙΙ (Οικονομική Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη) χαιρέτισε την περίληψη των στρατηγικών μετάπτωσης για τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες οι οποίες λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ομάδας Εργασίας ΙΙ, σημειώνοντας ότι, πολλές από αυτές, θα παραμείνουν δραστηριότητες προτεραιότητας στα πλαίσια του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών θα παραμείνει η κορυφαία προτεραιότητα για την Ομάδα Εργασίας ΙΙ κατά τη διάρκεια του 2007, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραδίδεται ένα βιώσιμο σύνολο δραστηριοτήτων στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας. Υπογραμμίστηκε η σημαντική ανάγκη για πολιτική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη, τόσο από τα μέρη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και από τη διεθνή κοινότητα χορηγών. Οι συμμετέχοντες έκαναν επίσης έκκληση να διασφαλιστεί ότι θα εξετάζεται η κοινωνική διάσταση κατά την εφαρμογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η συνέλευση εξέτασε επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μερικές από τις εν εξελίξει βασικές πρωτοβουλίες υποδομών - συγκεκριμένα η ενέργεια και οι μεταφορές, όπου πρέπει να εξεταστούν οι ουσιώδεις οικονομικές απαιτήσεις - και υπογράμμισε τη συνεχή σημασία της Διευθύνουσας Ομάδας Υποδομής. Η Επενδυτική Συνθήκη δέχθηκε συγχαρητήρια για την πρόσφατη δημοσίευση, από την Επενδυτική Συνθήκη, του Δείκτη Μεταρρύθμισης Περιφερειακών Επενδύσεων, τονίζοντας την πρόοδο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε διάφορες διαστάσεις, συναφείς με το επιχειρηματικό κλίμα. Ο ρόλος της προτεινόμενης Επιτροπής Επενδύσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη διατήρηση του Δείκτη Μεταρρύθμισης Περιφερειακών Επενδύσεων και η χρήση όμοιων αξιολογήσεων για την υποκίνηση της προόδου, θεωρήθηκε ένας καλός τρόπος βελτίωσης της περιφερειακής αυτοδυναμίας αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Η Ομάδα Εργασίας σημείωσε, μαζί με τις δραστηριότητες της Επενδυτικής Συνθήκης, την ελληνική πρόταση για μετεξέλιξη του γραφείου της Θεσσαλονίκης σε ένα κέντρο προώθησης επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Τέλος, η συνάντηση χαιρέτισε την ταχεία πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της σύναψης μιας νέας, σύγχρονης και φιλόδοξης Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης - CΕFΤΑ 2006. Η συνάντηση τόνισε ότι, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Πρωθυπουργών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Απριλίου 2006, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να είναι περιεκτική και όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν ότι και τα δέκα Κράτη-μέλη της Νοτιανατολικής Ευρώπης θα μπορούν να υπογράψουν στις 19 Δεκεμβρίου στο Βουκουρέστι. • Η Ομάδα Εργασίας ΙΙΙ (Θέματα Ασφάλειας) εστίασε στις στρατηγικές μετάπτωσης για τις πρωτοβουλίες που εξετάζουν τη συνεργασία στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς επίσης και τη συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εναπομένοντα εμπόδια για τη μετάπτωση στην περιφερειακή αυτοδυναμία, δηλαδή στη χρηματοδότηση, την επάνδρωση και την πολιτική υποστήριξη. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να καταστεί η μετάπτωση πραγματική επιτυχία, οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετέχουν σε καθένα από τα περιφερειακά πλαίσια συνεργασίας θα πρέπει να υποστηριχθούν εντονότερα από τα πολιτικά και ανώτερα εκτελεστικά επίπεδα των Κυβερνήσεων τους, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Περαιτέρω, θα πρέπει να αυξηθούν οι οικονομικές συνεισφορές, από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προς τον προϋπολογισμό των πρωτοβουλιών αυτών. Τέλος, θα πρέπει να αποσπαστεί εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να εργάζεται μέσα στα πλαίσια αυτά και να επικοινωνεί με τους συναδέλφους του στις εθνικές υπηρεσίες. Σημειώθηκε επίσης το έντονο ενδιαφέρον για αυξημένη συνεργασία με τα περιφερειακά πλαίσια τα οποία ασχολούνται με την ασφάλεια και την άμυνα και τα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, εκτός του πλαισίου του SCSΡ. Ο Ειδικός Συντονιστής υπενθύμισε ότι η ασφάλεια, υπό αυτή τη μορφή, είναι αδιαίρετη, και ότι αποτελεί κοινό συμφέρον και ευθύνη. Επομένως, η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας/άμυνας και η συνεργασία στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων θα ήταν δύο από τις πέντε προτεραιότητες του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Ο Ειδικός Συντονιστής έδωσε έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προόδου στην Συνθήκη του Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SΕCΙ), και στην πλήρη χρήση του δυναμικού του Κέντρου, ως πρωταρχικού εργαλείου για την περιφερειακή συνεργασία, στην πάλη κατά του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και ως αποτελεσματικού συνεργάτη για την ευρωπαϊκή και διεθνή επιβολή του νόμου. Με βάση τις συζητήσεις των Ομάδων Εργασίας, η Περιφερειακή Τράπεζα επιβεβαίωσε τους μακροπρόθεσμους τομείς προτεραιότητας για την περιφερειακή συνεργασία ως εξής: Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Υποδομή, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, Συνεργασία για την Ασφάλεια, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Κοινοβουλευτική Συνεργασία θα πρέπει να διατηρηθεί ως κυρίαρχο θέμα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους ανωτέρω τομείς. Σύμφωνα με αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και, όπως ζητήθηκε από την Περιφερειακή Τράπεζα στο Βελιγράδι, προετοιμάστηκε από τον Ειδικό Συντονιστή μια Έκθεση σχετικά με την Περιφερειακή Αυτοδυναμία και τη Βελτίωση των Ομάδων Δράσης και των Πρωτοβουλιών του Συμφώνου Σταθερότητας (Παράρτημα 2). Ενώ οι μεμονωμένες στρατηγικές ομάδων δράσης συζητήθηκαν στη σύνοδο της Ομάδας Εργασίας, η Περιφερειακή Τράπεζα χαιρέτισε την εξέταση των μεμονωμένων στρατηγικών μετάβασης οι οποίες διατυπώθηκαν στην έκθεση, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας υποστήριξης των συμφωνηθέντων τομέων προτεραιότητας. Η Ομάδα Εργασίας ζήτησε από το Ειδικό Συντονιστή να ελέγξει την εφαρμογή της στρατηγικής, η οποία περιγράφεται στην έκθεση κατά τη διάρκεια του 2007, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα κληρονομήσει ένα συνεπές και βιώσιμο σύνολο επικεντρωμένων διαδικασιών συνεργασίας, εντός των συμφωνηθέντων τομέων προτεραιότητας. Ζήτησε από το Ειδικό Συντονιστή να υποβάλλει μια Έκθεση Προόδου στην επόμενη Περιφερειακή Τράπεζα, όσον αφορά στην εφαρμογή. Εξετάζοντας τις συζητήσεις για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, η Τράπεζα αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο στην ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στις περιφερειακές δραστηριότητες και ζήτησε από τον Ειδικό Συντονιστή να συνεχίσει να ενθαρρύνει την ένταξη αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με το Ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και να συνεχίσει να διευκολύνει τον υπό-περιφερειακό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στις συναφείς δραστηριότητες του Συμφώνου Σταθερότητας, με βάση την περιεκτική περιφερειακή και πολυμερή συμμετοχή του. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το διοργανωτή των συναντήσεων του Βουκουρεστίου και συμφώνησαν να διοργανώσουν την επόμενη Περιφερειακή Τράπεζα στην Κροατία, το Μάιο/Ιούνιο του 2007, διαδοχικά με τη Σύνοδο Κορυφής της SΕΕCΡ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συμφωνηθείσα περιφερειακή ετήσια εισφορά στηΓραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (2008-2010) 1.Η Οικονομική Ομάδα Εργασίας (FWG) συναντήθηκε για δεύτερη φορά στη Βιέννη στις 27 Οκτωβρίου 2006, υπό την κοινή προεδρία του Προέδρου της SΕΕCΡ, Πρέσβη Grigic, και του Προϊσταμένου της Γραμματείας του Συμφώνου Σταθερότητας, Gregοr Κοessler. Αντιπροσωπεύθηκαν όλες οι χώρες της SΕΕCΡ, καθώς επίσης και η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (UΝΜΙΚ). 2.Η συζήτηση εστιάστηκε σε μια πρόταση η οποία υποβλήθηκε από έναν από τους συνεργάτες του Συμφώνου Σταθερότητας στην περιοχή, βασισμένη στη διαίρεση των χωρών σε τέσσερις υποομάδες, σύμφωνα με το οικονομικό μέγεθος τους, και στην ανάθεση διαφορετικών μεριδίων σε κάθε υποομάδα. 3.Η Οικονομική Ομάδα Εργασίας πέτυχε τη συναίνεση σε μια βελτιωμένη πρόταση κατανομής του κόστους, προκειμένου να καλυφθεί ένα εκατομμύριο ευρώ, η συμφωνηθείσα ετήσια εισφορά από την περιοχή προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. Η ακριβής σύνθεση των τεσσάρων ομάδων, τα ποσοστά και τα μερίδια που καθορίστηκαν σε κάθε ομάδα και χώρα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των συμπερασμάτων αυτών. Η Οικονομική Ομάδα Εργασίας συμφώνησε ότι η δέσμευση στον τύπο αυτό θα διαρκέσει για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας. 4.Η απόφαση αυτή της Οικονομικής Ομάδας Εργασίας, η οποία έχει επικυρωθεί από τους Περιφερειακούς Εθνικούς Συντονιστές του Σύμφωνου Σταθερότητας, κατά τη συνάντησή τους στη Βιέννη, στις 27 Οκτωβρίου, επικυρώνεται επίσημα, με την παρούσα, από τους συμμετέχοντες στην Περιφερειακή Τράπεζα, στη συνάντηση της στο Βουκουρέστι, στις 16 Νοεμβρίου 2006. Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει λεπτομέρειες σε σχέση με τη σύνθεση των ομάδων και τις αντίστοιχες ετήσιες συμφωνηθείσες εισφορές, ανά χώρα και ανά ομάδα.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-05-15 Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφ’ ετέρου, της Κοινής Διακήρυξης της 27ης Φεβρουαρίου 2008 για τη Σύσταση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταλόγου των συμμετεχόντων Κρατών και του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου, καθώς και των Συμπερασμάτων της Περιφερειακής Τράπεζας του Συμφώνου Σταθερότητας της 16ης Νοεμβρίου 2006.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/74
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία