ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3763

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ?ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚ?ΝΚΑΙ ΝΟΜΙΚ?Ν ΠΡΟΣ?Π?Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ?ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ151 Α΄), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα προηγούµενα εδάφια έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση που το εισόδηµα των ανηλίκων τέκνων προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες, στους οποίους είχαν µεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων » 2.Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο, συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου αυτής, τότε στην υποβαλλόµενη δήλωσή του περιλαµβάνεται και το εισόδηµα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους » 3.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το οικονοµικό έτος 2010. Άρθρο 2 1.Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν και για τη χρήση 2009. 2.Τα ποσά φόρου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, εφαρµόζονται και για τη χρήση 2009. 3.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα οριζόµενα µε την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιού-νται από 1.1.2009 µέχρι την 31.12.2009 » 4.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα οριζόµενα µε την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιού-νται από 1.1.2009 µέχρι την 31.12.2009 » 5.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει και µετά την 1.9.2004. 6.Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει και µετά την 1.9.2007. 7.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος όσοι αποκτούν εισόδηµα από τη διανοµή διαφηµιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως » Άρθρο 3 1.Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. καταργείται. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαµβάνονται και εισοδήµατα που προέρχονται από γεωργικές ή εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή µόνο τέτοια εισοδήµατα, που προέρχονται όµως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω νοµικής µορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρµόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους και, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας της κρινόµενης υπόθεσης, από εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή του Οικονοµικού ή του Βιοτεχνικού και Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή του εµπορικού ή επαγγελµατικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία». 3.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση θ, ως εξής: «Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωµάτων του ?ηµοσίου ή απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων » 4.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο ως εξής: «Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β ΄, γ ΄, δ ΄, ε ΄ και στ ΄ και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρµογής του τεκµηρίου. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται για εισοδήµατα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2009 και επόµενα » 5.Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µειώνεται µέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%). 6.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2009. Άρθρο 4 1.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Ειδικά για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών οµορρύ- θµων ή ετερορρύθµων εταιρειών, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στα καθαρά κέρδη που αποµένουν µετά την αφαίρεση από αυτά επιχειρηµατικής αµοιβής για µέχρι τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους της αλλοδαπής εταιρείας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων µε το ίδιο ποσοστό συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής ορίζονται µε την αρχική δήλωση. Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται, µε την εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής στα κέρδη της εταιρείας του καθένα από τους πιο πάνω εταίρους, στο ήµισυ των κερδών της εταιρείας που δηλώνονται µε την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το εισόδηµα αυτό υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αµοιβής αυτής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των τεσσάρων προηγούµενων εδαφίων έχουν εφαρµογή εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους-µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία». 2.Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109 » 3.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδή- µατα οικονοµικού έτους 2010 που προκύπτουν από 1ης Ιανουαρίου 2009 και µετά. Άρθρο 5 Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει µε τον τρόπο αυτόν είναι µικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το π.δ. 299/2003 (ΦΕΚ 255 Α΄) για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το προεδρικό διάταγµα » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 6 1.Η περίπτωση ια΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ?ελφών, τα Κοινωφελή Ιδρύµατα, τα Ιδρύµατα για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄) και οι Ξένες Αρχαιολογικές και Γεωργικές Σχολές, καθώς και τα µη κερδοσκοπικά σωµατεία που επιδιώκουν αποδεδειγµένα εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα προς τα δηµόσια για τα ι-διοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους » 2.Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 9 του ν. 3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «Από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό µέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) για τους άγαµους. Για τους έγγαµους, αφαιρείται ποσό µέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €), επιµεριζόµενο αναλογικά µεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. Μέχρι το ποσό του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται και για χήρους ή διαζευγµένους ή άγαµους που βαρύνονται µε προστατευόµενα σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος τέκνα, όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) προσαυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), όταν στη δήλωση φόρου εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους περιλαµβάνονται τρία προστατευόµενα κατά τον Κ.Φ.Ε. τέκνα και άνω » 3.Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 3634/ 2008 καταργείται. 4.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ «Φυσικά Πρόσωπα» του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας µετά την αφαίρεση των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3634/2008, επιβάλλεται τέλος µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) » 5.Το τρίτο από το τέλος εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια » 6.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «2Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των φυσικών προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως ισχύουν. ?εν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί αυτοτελές πρόστιµο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. 3?ς αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων της προηγούµενης παραγράφου, ορίζεται η εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής δήλωσης Ε9. Ειδικότερα για το έτος 2008, ως αφετηρία για την επιβολή των ανωτέρω πρόσθετων φόρων και προστίµων, ορίζεται η επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής δήλωσης Ε9, εφόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσµία των εξήντα εργάσιµων ηµερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού » 7.Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «4Στα νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων µετά από παρέλευση τριών µηνών από την καταληκτική προθεσµία υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στην οποία γίνεται σύντοµη περιγραφή της παράβασης, η οποία καταχωρείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή του προστίµου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό, το πρόστιµο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στα τρία πέµπτα (3/5) αυτού. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ανυπαρξίας της παράβασης το πρόστιµο διαγράφεται. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης » 8.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008 και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 από 1ης Ιανουαρίου 2009. 9.Η περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α΄) για τα ιδιοχρησιµοποιού-µενα ακίνητά τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2009 » Άρθρο 7 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται τις ίδιες ηµεροµηνίες µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στις προθεσµίες που ορίζονται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ίδιου νόµου. Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία, λόγω υπερδωδεκάµηνης χρήσης, δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισο- δήµατος µε τη λήξη του πρώτου τµήµατος αυτής, δωδεκάµηνης ή µικρότερης χρονικής διάρκειας, εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η µεταβολή, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων µέχρι τη δέκατη ηµέρα του πέµπτου µήνα από τη λήξη του οικείου ηµερολογιακού έτους. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η προερχόµενη από τη µετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, καθώς και η απορροφώσα, σε περίπτωση συγχώνευσης µε απορρόφηση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για λογαριασµό της επιχείρησης που µετασχηµατίστηκε, την ίδια ηµεροµηνία µε την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλει στο όνοµα της τελευταίας. Τα νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µε τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διάλυσης υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων την ίδια ηµεροµηνία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο- µικών, δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθορίζεται κατ’ έτος ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο τρόπος υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος » 2.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2009. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ?ΙΑΤΑΞΕ?Ν ΤΟΥ Κ??ΙΚΑ ΦΟΡΟΥΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Άρθρο 8 1.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρείται η ναύλωση ή η µίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό. Η ναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγµατοποίηση των πλόων τους και σε λιµένες εκτός Ελλάδας » 2.Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ίδιου Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 2743/1999 εφαρµόζονται και για τα λοιπά επαγγελµατικά πλοία » 3.Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέα υποπερίπτωση iν, ως εξής: «iν) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία γνωστοποιεί τις τυχόν αιτίες για τις οποίες πρόκειται να συνταχθεί έγγραφο µε το οποίο διορθώνεται, συµπληρώνεται, τροποποιείται ή επαναλαµβάνεται άλλο έγγραφο το οποίο αφορά πράξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 » 4.Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Κώδικα ΦΠΑ αναριθµείται σε γ ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση β, ως εξής: «να µην συντάσσουν έγγραφα διορθωτικά, συµπλη- ρωµατικά, τροποποιητικά ή επαναληπτικά των εγγράφων που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση α, εφόσον δεν παραδίδεται σε αυτούς θεωρηµένο αντίγραφο της πράξης προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 » 5.Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «4Ο υποθηκοφύλακας ή ο προϊστάµενος του κτηµατο- λογικού γραφείου είναι υποχρεωµένος να αρνηθεί τη µεταγραφή σύµβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, πλην της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αν δεν προσκοµίζεται σε αυτόν αντίγραφο της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ή θεωρηµένο αντίγραφο της πράξης προσδιορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 προκειµένου για έγγραφα διορθωτικά, συµπληρωµατικά, τροποποιητικά ή επαναληπτικά των παραπάνω εγγράφων » 6.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση της πράξης προσδιορισµού του φόρου στο οικείο βιβλίο, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 ή 50, επιτρέπεται επίσης η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων. Αρχική ή τροποποιητική δήλωση, η οποία υποβάλλεται µετά την καταχώρηση της πράξης προσδιορισµού του φόρου στα οικεία βιβλία, για τη συγκεκριµένη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που ελέγχθηκε, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα » 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του Κώδικα ΦΠΑ αναριθµείται σε περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και προστίθεται νέα περίπτωση β΄ ως εξής: «Μερική πράξη είναι και η πράξη που εκδίδεται επί ειδικής δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48. Η έκδοση της πράξης αυτής δεν αποκλείει την έκδοση συµπληρωµατικής πράξης επί της ειδικής δήλωσης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης iν της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 » 8.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται. 9.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Αν υποβληθεί αίτηµα για διοικητική επίλυση της διαφοράς µε ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζεται από την επόµενη εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα, της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής επίλυσης της διαφοράς». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ?΄ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ?Ν ΕΛΕΓΧ?Ν ΚΑΙ Κ.Β.Σ. Άρθρο 9 1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «4Εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου οι δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των γεωργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον οι ως άνω επιχειρήσεις δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του Κώδικα, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών, των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκµετάλλευσης του πλοίου και των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική υποχρέωση » 2.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για τις δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2008 και µετά. 3.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «10Επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7, περιορίζεται στο µισό (1/2) το προβλεπόµενο ποσοστό προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήµατος ή καθαρών αµοιβών, στις περιπτώσεις εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 5 του άρθρου 34 και 5 του άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρµογή » Άρθρο 10 1.Οι επιτηδευµατίες µε υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄) µπορούν να υποβάλουν την προβλεπόµενη από την παράγραφο αυτή αίτηση µέχρι 15.6.2009. 2.Η έκδοση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004, καθώς και η υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευµατίες στον προϊστάµενο της ?.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, για την περαίωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ανωτέρω νόµου και των άρθρων 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) και 89 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄), λήγει την 30.6.2009. 3.Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόµου αυτού, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009, αλλά δεν επήλθε περαίωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, µπορούν να περαιώνονται κατά τις διατάξεις αυτές εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης του επιτηδευµατία στον προϊστάµενο της αρµόδιας ?.Ο.Υ., η οποία υποβάλλεται µέχρι 30.4.2009. 4.Εφόσον για τις υποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν περιέλθει στην αρµόδια ?.Ο.Υ. πάσης φύσεως στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες αρχικά δεν υφίσταντο και γενικά εφόσον έχουν µεταβληθεί τα δεδοµένα του οικείου φακέλου, η περαίωση γίνεται κατά τα οριζόµενα στην εν λόγω παράγραφο, λαµβανοµένων υπόψη των νέων δεδοµένων και µε την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να είναι εκκρεµείς και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης. Άρθρο 11 Στο άρθρο 53 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου από τις ?ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (?.Ο.Υ.) εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισµός λειτουργίας ?ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (?.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τα Τµήµατα ή Γραφεία Ελέγχου και τις διαδικασίες και τα θέµατα του φορολογικού ελέγχου γενικά. Τα πιο πάνω Τµήµατα ή Γραφεία έχουν και την αρµοδιότητα επιµέλειας έκδοσης των κατά περίπτωση διοικητικών πράξεων επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων και περαιτέρω βεβαίωσης ειδικά των προστίµων, καθώς και τήρησης στατιστικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριών σε σχέση µε τους διενεργούµενους ελέγχους και τα αποτελέσµατά τους. 4Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής:« Την υποστήριξη γενικώς, µέσω της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων και πληροφοριών και της επεξεργασίας αυτών, των υπόλοιπων Τµηµάτων της ?ιεύθυνσης. Ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το Τµήµα Ε΄ της ?ιεύθυνσης και σχετίζονται µε θέµατα πληροφοριών εµπιστευτικής φύσεως ισχύουν ανάλογα και για το Τµήµα ?΄» » Άρθρο 12 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονο- µικών Ειδική Επιτελική Οµάδα Εργασίας (εφεξής Ειδική Επιτελική Οµάδα), για τη µελέτη και δηµιουργία Σχεδίου Εφαρµογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, µε σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο- µικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η Ειδική Επιτελική Οµάδα συγκροτείται από: 1)Τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, ως Συντονιστή. 2)Τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Φορολογίας, ως µέλος, µε αναπληρωτή Προϊστάµενο ?ιεύθυνσης της ίδιας Γενικής ?ιεύθυνσης, ανάλογα µε το αντικείµενο της συνεδρίασης. 3)Τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ως µέλος, µε αναπληρωτή Προϊστάµενο ?ιεύθυνσης της ίδιας Γενικής ?ιεύθυνσης, ανάλογα µε το αντικείµενο της συνεδρίασης. 4)Τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως µέλος, µε αναπληρωτή Προϊστάµενο ?ιεύθυνσης της ίδιας Γενικής ?ιεύθυνσης, ανάλογα µε το αντικείµενο της συνεδρίασης. 5)Τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Οικο- νοµικής Επιθεώρησης, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου ή τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης ?ηµόσιων ?ιαχειρίσεων, Ν.Π. και ?Ε.ΚΟ. 6)Τον Προϊστάµενο της Γενικής ?ιεύθυνσης Κ.Ε.Π.Υ.Ο., ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Η/Υ (?30). 7)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 8)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Ελέγχου, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 9)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Μητρώου, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 10)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Η/Υ (?30), ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 11)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης Συστηµάτων Η/Υ (?31), ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 12)Τον Προϊστάµενο της ?ιεύθυνσης Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (?32), ως µέλος, µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του στη ?ιεύθυνση. 3.Ο Συντονιστής της Ειδικής Επιτελικής Οµάδας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και ανάλογα µε το αντικείµενο της συνεδρίασης, δύναται να καλεί πρόσθετα και τα στελέχη εκείνα, που κρίνονται απαραίτητα, για τη διευκόλυνση του έργου της Οµάδας αυτής. 4.Η Ειδική Επιτελική Οµάδα συνεργάζεται µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ανάλογα µε το είδος της διασταύρωσης, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν τη συνδροµή τους, ώστε τα αποτελέσµατα των διασταυρώσεων που τελικά αποστέλλονται σε φορολογουµένους, να εξυπηρετούν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο την ανάδειξη µη δηλούµενων εισοδηµάτων. 5.Το έργο της Ειδικής Επιτελικής Οµάδας, συνίσταται στη δηµιουργία Σχεδίου Εφαρµογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων µε σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Σε αυτό περιλαµβάνεται ο συντονισµός, η µελέτη, ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση της υλοποίησης διασταυρώσεων στοιχείων φορολογουµένων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και ειδικότερα: 1)Η αναζήτηση νέων τρόπων αποτελεσµατικών διασταυρώσεων µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και ο προσδιορισµός διαθέσιµων αλλά και νέων πηγών προς διασταύρωση στοιχείων. 2)Ο προσδιορισµός και η ιεράρχηση των διασταυρώσεων που µπορούν να υλοποιηθούν και ο προσδιορισµός της κατάλληλης χρονικής στιγµής για την υλοποίηση µιας διασταύρωσης. 3)Η πρόταση εύρους εφαρµογής µιας διασταύρωσης και ο καθορισµός ορίων και έκτασης πληθυσµού φορολογουµένων. 4)Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των συλλεγόµενων προς διασταύρωση φορολογικών στοιχείων, οι προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων αυτών και η συνεχής επικαιροποίηση αυτών, µε βάση το είδος της παραβατικότητας και τις µεθόδους φοροδιαφυγής. 5)Η απόφαση για τον προγραµµατισµό της αποστολής των αποτελεσµάτων, που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, µε επιστολές απευθείας στους φορολογουµένους, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στις αρµόδιες οικονοµικές Υπηρεσίες. 6)Η αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελε- σµατικότητας κάθε διασταύρωσης. 7)Η υποβολή εκθέσεων µε τα στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων κάθε υλοποιούµενης διασταύρωσης στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 8)Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών προς έγκριση του τρόπου και της διαδικασίας αξιοποίησης των διασταυρώσεων, ακόµα και µε τη διερεύνηση ενδεικτικού δείγµατος. 6.Τα Σχέδια Εφαρµογής Ηλεκτρονικών ?ιασταυρώσεων, που καταρτίζει η Ειδική Επιτελική Οµάδα, αφού εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, τίθενται υπόψη της ?ιεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ. 7.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση της Ειδικής Επιτελικής Οµάδας και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την οργάνωση, τη γραµµατειακή υποστήριξη και εν γένει τη λειτουργία της Οµάδας αυτής. Άρθρο 13 Αξιοποίηση αποτελεσµάτων διασταυρώσεων Τα αποτελέσµατα των εγκεκριµένων από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών διασταυρώσεων που διενεργεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων αξιοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 Α΄) είτε µέσω των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών µε την παροχή σχετικών οδηγιών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες της ?ιεύθυνσης Ελέγχου, υπόψη της οποίας τίθενται και των συναρµόδιων κατά αντικείµενο ?ιευθύνσεων. Η ?ιεύθυνση Ελέγχου εποπτεύει την αξιοποίηση των πιο πάνω αποτελεσµάτων από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές και παρακολουθεί και συγκεντρώνει τα βεβαιούµενα σχετικά ποσά και τα τελικά εν γένει αποτελέσµατα. Άρθρο 14 1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.9.1997) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ως άνω πρόστιµο επιβάλλεται, ανεξάρτητα αν µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της οικείας εντολής ελέγχου υποβληθεί εκπρόθεσµη αρχική ή συµπληρωµατική περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση » 2.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά στην περίπτωση οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, τα ως άνω ποσοστά πρόσθετων φόρων υπολογίζονται µέχρι το χρόνο οριστικοποίησης της πράξης » 3.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «2Στις περιπτώσεις εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, µειώνονται στο 1/5 και τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997 πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άµεσα µε τις υποβαλλόµενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997, η ανωτέρω µείωση ισχύει µε την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα ύλη που σχετίζεται µε τις οικείες παραβάσεις έχει δηλωθεί σε όλες τις φορολογίες. 4Επί προστίµων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 που µειώνονται στο 1/5 στο πλαίσιο εφαρµογής των οριζοµένων στην παράγραφο 2, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται µε συµπληρωµατική πράξη το υπόλοιπο ποσό του προστίµου που αντιστοιχεί στα 4/5 αυτού, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 περί µείωσης επί συµβιβασµού » 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3Η αρµόδια για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων των φόρων, τελών και εισφορών ή των αποφάσεων επιβολής προστίµου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογική αρχή, υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα µε οποιονδήποτε τρόπο όλες τις ?ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ?ανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να ενηµερωθούν εκ µέρους της τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα » Άρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ. 249/1998 Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1Στη ?ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων συνιστάται τµήµα µε τίτλο «Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστηµάτων Ηλεκτρονικής ?ιασφάλισης Συναλλαγών», στο οποίο κατανέµονται οι πιο κάτω αρµοδιότητες: Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των νέων τεχνικών δυνατοτήτων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών µέσων και συστηµάτων και η µέριµνα για την κατάρτιση και εισήγηση τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω συστηµάτων και µέσων, µε σκοπό τη διαρκή προσαρµογή τους στις εξελισσόµενες τεχνικές και στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στη διασφάλιση των καταγραφόµενων δεδοµένων φορολογικού ενδιαφέροντος των συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νοµοθεσίας για την αξιοποίηση της διαθέσιµης εµπειρίας, την εναρµόνιση και την παραγωγή αντίστοιχων εθνικών κανονιστικών διατάξεων για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η υποστήριξη των άλλων τµηµάτων της ?ιεύθυνσης και άλλων διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέµατα προδιαγραφών λογισµικού, απαιτήσεων και επεκτάσεων µηχανογραφικών εφαρµογών και χρήσης κατάλληλων ηλεκτρονικών µέσων και συστηµάτων, για την αποτελεσµατικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται µε την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών. Η υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) στις διαδικασίες χορήγησης νέων ή ανάκλησης παλαιών αδειών καταλληλότητας φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων ή άλλων µέσων τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα χορήγησης άδειας καταλληλότητας από την Επιτροπή, η υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής για κάθε άλλο θέµα της αρµοδιότητάς της και η µέριµνα για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Η παρακολούθηση και η συνεργασία µε τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του ν. 1809/ 1988, για τον αναγκαίο έλεγχο πιστότητας των προς έγκριση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων, καθώς και αυτών που έχουν διατεθεί στην αγορά. Η συλλογή και η αξιοποίηση στοιχείων και η τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων δεδοµένων, υπό τον όρο της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού απορρήτου και της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά µε τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας ή άδεια παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών ή συστηµάτων και µέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και η εποπτεία των εξουσιοδοτηµένων τεχνικών και των επιχειρήσεων αυτών του άρθρου 3 του ν. 1809/1988. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε όλα τα µοντέλα και τα χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας και των µέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς επίσης και αρχείου βλαβών των µέσων αυτών. Η συνδροµή των ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών στον έλεγχο πιστότητας ή των περιπτώσεων παραποίησης των χαρακτηριστικών ή παραβίασης των διατεθέντων στην αγορά εγκεκριµένων µοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών ή συστηµάτων και µέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τον έλεγχο ακεραιότητας των ηλεκτρονικών δεδοµένων των συναλλαγών που έχουν σηµανθεί µε τη χρήση των ανωτέρω φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών ή συστηµάτων και µέσων. Η εισήγηση για τη λήψη νέων ή συµπληρωµατικών µέτρων σε θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ?ηµοσίου. 2Του Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συ- στηµάτων Ηλεκτρονικής ?ιασφάλισης Συναλλαγών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ (Ηardware) ή Επιστήµης Η/Υ (Sοftware). Το τµήµα αυτό στελεχώνεται από υπαλλήλους των κατωτέρω κλάδων, ως εξής: έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ (Ηardware) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (Sοftware) δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητας Η/Υ Συστηµάτων (Ηardware) δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Εφοριακών δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ Εφοριακών έναν (1) υπάλληλο ?Ε Εφοριακών » Άρθρο 16 1.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύµβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία » 2.Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2009. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 17 Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «2Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να κατατεθεί µέχρι και τις 30.6.2009 στην αρµόδια ?.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη » Άρθρο 18 Στο άρθρο 11 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:« 3.Οι εισπράξεις δηµοσίων εσόδων που πραγµατοποισιλείου και της Νήσου του Μαν για τους τελωνειακούς δασµούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Νήσος του Μαν δεν θεωρείται έδαφος όπου δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή και τους δύο. 3.?ς «επιβάτες αεροπλάνων» και «επιβάτες πλοίων» νοούνται οι ταξιδιώτες που µετακινούνται δια αέρος ή θαλάσσης πλην αυτών που πραγµατοποιούν ιδιωτική πτήση αναψυχής ή ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής. 4.?ς «ιδιωτική πτήση αναψυχής» και «ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής» νοείται η χρησιµοποίηση αεροσκάφους ή θαλάσσιου σκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο το χρησιµοποιεί βάσει µισθώσεως ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για µη εµπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής ή για τις ανάγκες των δηµοσίων αρχών. 5.?ς «παραµεθόρια ζώνη» νοείται η ζώνη η οποία σε ευθεία γραµµή δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόµετρα από τα σύνορα κράτους - µέλους και η οποία περιλαµβάνει τις τοπικές διοικητικές περιφέρειες, τµήµα του εδάφους των οποίων περιλαµβάνεται σε αυτή τη ζώνη. 6.?ς «µεθοριακός εργαζόµενος» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου οι συνήθεις δραστηριότητες απαιτούν να διέρχεται τα σύνορα τις ηµέρες εργασίας του. Β΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣα) Κοινές ?ιατάξειςΆρθρο τέταρτο Τα εµπορεύµατα που εισάγονται µε τις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, µε βάση χρηµατικά ή ποσοτικά όρια του παρόντος νόµου, εφόσον δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα. Άρθρο πέµπτο Για την εφαρµογή των διατάξεων περί απαλλαγών, ως προσωπικές αποσκευές θεωρούνται όλες οι αποσκευές τις οποίες ένας ταξιδιώτης είναι σε θέση να παρουσιάσει στις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή του, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει αργότερα στις εν λόγω αρχές, υπό τον όρο ότι προσκοµίζει απόδειξη ότι είχαν καταχωρισθεί ως συνοδευόµενες αποσκευές, κατά την αναχώρησή του, από την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τη µεταφορά του. Τα καύσιµα, εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο ενδέκατο, δεν θεωρούνται προσωπικές αποσκευές. Άρθρο 6 Για την εφαρµογή των διατάξεων περί απαλλαγών, οι εισαγωγές θεωρείται ότι δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 1)είναι περιστασιακές, 2)συνίστανται µόνο σε εµπορεύµατα για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή σε εµπορεύµατα που προορίζονται για δώρα. Η φύση ή η ποσότητα των εµπορευµάτων δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι εισάγονται για εµπορικούς σκοπούς. 2)Χρηµατικά ΌριαΆρθρο έβδοµο 1.Οι εισαγωγές εµπορευµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ενότητα «γ) ποσοτικά όρια», των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά άτοµο, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηµατικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. 2.Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηµατικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το µεταφορικό µέσο. 3.Για την εφαρµογή των χρηµατικών ορίων, η αξία ενός µεµονωµένου είδους δεν δύναται να υποδιαιρεθεί. 4.Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται µετά την προσωρινή εξαγωγή τους, και η αξία των φαρµακευτικών προϊόντων που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών ενός ταξιδιώτη, δεν λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των απαλλαγών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 1)Ποσοτικά ΌριαΆρθρο όγδοο 1.Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι εισαγωγές των ακόλουθων τύπων προϊόντων καπνού, που υπόκεινται στα ακόλουθα ποσοτικά όρια: Α. Για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς: 1)Τσιγάρα 200 τεµάχια 2)Πουράκια 100 τεµάχια 3)Πούρα 50 τεµάχια 4)Καπνός για κάπνισµα 250 γραµµάρια Β. Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν µε τα λοιπά µεταφορικά µέσα: 1)Τσιγάρα 40 τεµάχια 2)Πουράκια 20 τεµάχια 3)Πούρα 10 τεµάχια 4)Καπνός για κάπνισµα 50 γραµµάρια Καθένα από τα όρια που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως δ΄ αντιπροσωπεύει, για την εφαρµογή της παραγράφου 2, το 100% της συνολικής απαλλαγής για τα προϊόντα καπνού. Τα πουράκια είναι πούρα µέγιστου βάρους 3 γραµµα- ρίων το καθένα. 2.Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή µπορεί να εφαρµοσθεί σε κάθε συνδυασµό προϊόντων καπνού, εφόσον το άθροισµα των ποσοστών ατοµικής απαλλαγής που χρησιµοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100%. Άρθρο 9 1.Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, εκτός του µη αφρώδους οίνου και της µπύρας, που υπόκεινται στα ακόλουθα ποσοτικά όρια: 1)συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών µε αλκοολικό τίτλο µεγαλύτερο από 22% νοl ή αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη µε αλκοολικό τίτλο 80% νοl ή περισσότερο, 2)συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών µε αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% νοl. Καθένα από τα όρια που καθορίζονται στα στοιχεία α΄ και β΄ αντιπροσωπεύει, για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το 100% της συνολικής απαλλαγής για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. 2.Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή µπορεί να εφαρµοσθεί σε κάθε συνδυασµό των τύπων αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον το άθροισµα των ποσοστών ατοµικών απαλλαγών που χρησιµοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100%. 3.Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 4 λίτρα µη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα µπύρας. Άρθρο 10 Οι απαλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα όγδοο και ένατο δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των 17 ετών. Άρθρο ενδέκατο Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στην περίπτωση κάθε µεταφορικού µέσου µε κινητήρα, τα καύσιµα που περιέχονται στην κανονική δεξαµενή και µια ποσότητα καυσίµων η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο και δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα. Άρθρο δωδέκατο Η αξία των εµπορευµάτων που αναφέρονται στα άρθρα όγδοο, ένατο ή ενδέκατο δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο έβδοµο, παράγραφοι 1 και 2. Γ΄. ΕΙ?ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤ?ΣΕΙΣΆρθρο δέκατο τρίτο 1.Παρέχεται ατέλεια 175 ευρώ, για εισαγωγές εµπορευµάτων χωρίς εµπορικό χαρακτήρα που εισάγονται από: 1)πρόσωπα που κατοικούν στην παραµεθόρια ζώνη, 2)µεθοριακούς εργαζοµένους, 3)µέλη του πληρώµατος µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται για ταξίδι από τρίτη χώρα ή από έδαφος όπου δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές διατάξεις περί ΦΠΑ ή ειδικών φόρων κατανάλωσης ή και των δύο. 2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν ένας ταξιδιώτης που ανήκει σε µία από τις κατηγορίες που αναφέρονται σε αυτήν αποδεικνύει ότι µεταβαίνει πέρα από την παραµεθόρια ζώνη του κράτους - µέλους ή ότι δεν επιστρέφει από την παραµεθόρια ζώνη της γειτονικής τρίτης χώρας. 3.?στόσο, η παράγραφος 1 εφαρµόζεται όταν οι µεθοριακοί εργαζόµενοι ή τα µέλη του πληρώµατος µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται για διεθνείς µετακινήσεις εισάγουν εµπορεύµατα όταν ταξιδεύουν στο πλαίσιο της εργασίας τους. Άρθρο δέκατο τέταρτο Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 20 αποτελούν εναρµόνιση της Εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ?εκεµβρίου 2007 (L 346/29.12.2007). Τα όρια των ατελειών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των Β΄ και Γ΄ ενοτήτων του παρόντος άρθρου 20, µπορούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών να προσαρµόζονται σε εκείνα που καθορίζονται κάθε φορά από σχετικές κοινοτικές πράξεις». Άρθρο 21Ενσωµάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚκαι της Οδηγίας 2006/69/ΕΚ1.Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:« 1)νοούνται ως «προϊόντα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης», τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις». 2.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «?ς «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες, ευρισκόµενος στο ίδιο στάδιο εµπορίας µε το στάδιο κατά το οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προµηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού, προκειµένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν µπορεί να είναι κατώτερη της τιµής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόµοιων αγαθών ή ελλείψει τιµής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειµένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείµενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών». Άρθρο 22Ενσωµάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ,σχετικά µε τον προσδιορισµό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών1.Το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14Τόπος παροχής υπηρεσιών 1.Ορισµοί Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος άρθρου: 1)Υποκείµενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγµατοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείµενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν. 2)Μη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθµό µητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείµενος στον φόρο. 3)Για την εφαρµογή της παραγράφου 6: 1) ?ς «ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών» νοείται κάθε µεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών - µελών. 2) ?ς «τόπος αναχώρησης ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγµατικά η µεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι διαδροµές που πραγµατοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά, και ως «τόπος άφιξης ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγµατικά η µεταφορά των αγαθών. 4)Για την εφαρµογή της παραγράφου 10: 1) ?ς «τµήµα µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας» νοείται το τµήµα της µεταφοράς που πραγµατοποιείται, χωρίς ενδιάµεση στάση εκτός της Κοινότητας, µεταξύ του σηµείου αναχώρησης και του σηµείου άφιξης της µεταφοράς επιβατών. 2) ?ς «σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο προγραµµατισµένο σηµείο επιβίβασης επιβατών εντός της Κοινότητας, ενδεχοµένως µετά από ενδιάµεση στάση εκτός της Κοινότητας και ως «σηµείο άφιξης της µεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο προγραµµατισµένο σηµείο αποβίβασης εντός της Κοινότητας επιβατών που έχουν επιβιβασθεί εντός της Κοινότητας, ενδεχοµένως πριν από ενδιάµεση στάση εκτός της Κοινότητας. Εάν πρόκειται για µεταφορά µε επιστροφή, η διαδροµή της επιστροφής θεωρείται ως αυτοτελής µεταφορά. 5)Για την εφαρµογή της παραγράφου 12, ως «βραχυχρόνια µίσθωση» νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση µεταφορικού µέσου για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες, ενώ, όσον αφορά τα πλωτά µέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ηµέρες. 2.Γενικοί κανόνες Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων: 1)Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας. ?στόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε µόνιµη εγκατάσταση του υποκείµενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του υποκείµενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. 2)Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονοµικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. ?στόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από µόνιµη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονοµικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του παρέχοντος. 3.Παροχή υπηρεσιών από µεσάζοντες προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από πρόσωπα που µεσολαβούν, ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων προσώπων, στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της πράξης την οποία αφορά η µεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της πράξης την οποία αφορά η µεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 4.Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων και κτηµατοµεσιτών, της παροχής καταλύµατος στον ξενοδοχειακό τοµέα ή σε τοµείς παρεµφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαµορφωθεί για να χρησιµοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώµατος χρήσης ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιµασία και συντονισµό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 5.Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών: α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. 1)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 6.Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς αγαθών προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα i) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς αγαθών προς µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο, εκτός της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας. ii) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής µετα- φοράς αγαθών προς µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 7.Υπηρεσίες παρεπόµενες της µεταφοράς προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα Ο τόπος παροχής παρεπόµενων της µεταφοράς υπηρεσιών προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των µεταφερόµενων ειδών και παρόµοιες δραστηριότητες: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας. 8.Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόµοιων υπηρεσιών Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες δραστηριότητες, όπως εµπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόµενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 9.Πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο πραγµατο- γνωµοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά και παρέχονται προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας. 10.Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), εκτός από αυτές που πράγµατι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια τµήµατος µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας. 11.Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί µεταφορικού µέσου κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), που πράγµατι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια τµήµατος µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 12.Μίσθωση µεταφορικών µέσων Ο τόπος βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικού µέσου: α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας. 1)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας. 13.Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε µη υποκεί- µενους στον φόρο Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται µε ηλεκτρονικό τρόπο και ιδίως αυτών που προβλέπονται στο Παράρτηµα VΙΙ, προς µη υποκείµενο στον φόρο: 1)Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στον φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός της Κοινότητας. 2)?εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στον φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή στο εσωτερικό της χώρας. Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόµενη ηλεκτρονικά. 14.Τόπος παροχής ορισµένων υπηρεσιών που παρέχονται προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστηµένα εκτός Κοινότητας Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείµενο στον φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός Κοινότητας: 1)µεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωµάτων πνευµα- τικής ιδιοκτησίας, δικαιωµάτων εκ διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, βιοµηχανικών και εµπορικών σηµάτων και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων, 2)διαφηµιστικές υπηρεσίες, 3)παροχή υπηρεσιών από συµβούλους, µηχανικούς, γραφεία µελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδοµένων και παροχή πληροφοριών, 4)ανάληψη υποχρέωσης για µη άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν µέρει, ή δικαιώµατος προβλεπόµενου στο παρόν άρθρο, 5)τραπεζικές, χρηµατοοικονοµικές και ασφαλιστικές εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών αντα-σφάλισης, µε εξαίρεση τη µίσθωση χρηµατοθυρίδων, στ) διάθεση προσωπικού, 6)µίσθωση ενσώµατων κινητών αγαθών, µε εξαίρεση όλα τα µεταφορικά µέσα, 7)παροχή πρόσβασης στα συστήµατα διανοµής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και µεταφοράς ή διοχέτευσης µέσω των συστηµάτων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε αυτές, 8)τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 9)ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες. 15.Τόπος παροχής το εσωτερικό της χώρας ορι- σµένων υπηρεσιών για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού Με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγω- νισµού, για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Κοινότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 12 και 14, ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκµετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. 16.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται τα κριτήρια, µε βάση τα οποία θεωρείται ότι για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παράγραφο 15 η χρήση και εκµετάλλευση πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και ρυθµίζεται κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού». 2.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ δεν εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παραγράφου 13 του άρθρου 14». 3.Οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 8 έως 11, ως εξής:« 2.Επίσης επιστρέφεται στον υποκείµενο στον φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε., ο φόρος που επιβάρυνε τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν προς αυτόν από άλλους υποκείµενους στον φόρο στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις εισαγωγές αγαθών που πραγµατοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείµενος αυτός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Κατά την περίοδο επιστροφής, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5, δεν διατηρούσε στην Ελλάδα την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας ή µόνιµη εγκατάσταση από την οποία πραγµατοποιούσε οικονοµικές δραστηριότητες ή σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαµονής του. 2)Κατά την περίοδο επιστροφής δεν πραγµατοποίησε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, µε εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις: 1) παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας και οι οποίες απαλλάσσονται σύµφωνα µε τα άρθρα 22 παρ. 1 περίπτωση λ΄, 24, 25 και 27, 2) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που έχει οριστεί ως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35. 3)Τα αγαθά που παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτόν χρησιµοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στον φόρο στο κράτος - µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος και για τις οποίες θα είχε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στην Ελλάδα ή χρησιµοποιήθηκαν για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου σύµφωνα µε τα άρθρα 22 παρ. 1 περίπτωση λ΄, 24, 25, 27, 28 και 47. 3.Η επιστροφή του φόρου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 και κατά το µέρος που ο υποκείµενος στον φόρο ενεργεί πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών του στο κράτος - µέλος εγκατάστασής του. 4.?εν παρέχεται δικαίωµα επιστροφής: 1)Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος - µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος: 1) δεν είναι υποκείµενος στον φόρο προστιθέµενης αξίας, 2) πραγµατοποιεί αποκλειστικά και µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον φόρο χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, 3) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για µικρές επιχειρήσεις, 4) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 2)Για ποσά φόρου µε τα οποία επιβαρύνονται οι παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 3)Για ποσά φόρου τα οποία έχουν τιµολογηθεί εσφαλµένα. 5.Η επιστροφή του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης και δεν µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερη των τριών µηνών ή µεγαλύτερη ενός ηµερολογιακού έτους εκτός της περίπτωσης που η περίοδος αυτή αφορά το υπόλοιπο ενός ηµερολογιακού έτους. 6.Οι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος - µέλος υποκείµενοι στον φόρο υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους και την απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία επιβαρύνθηκαν µε φόρο προστιθέµενης αξίας. 7.Οι υποκείµενοι στον φόρο που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωµα επιστροφής από άλλο κράτος - µέλος, κατά ανάλογο τρόπο των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση επιστροφής µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων στην αρµόδια αρχή της χώρας µας και η οποία απευθύνεται στο κράτος - µέλος στο οποίο επιβαρύνθηκαν µε φόρο προστιθέµενης αξίας. 8.Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 εφαρµόζονται και για υποκείµενο στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος εκτός Κοινότητας, µε τον όρο ότι το κράτος της εγκατάστασής του παρέχει στον υποκείµενο στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωµα επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στο κράτος αυτό. Η αίτηση επιστροφής στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή της χώρας µας. 9.Για την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 8, τα δικαιούχα πρόσωπα δεν θεωρείται ότι αποκτούν εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, όταν πραγµατοποιούν στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στον φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35. 10.Επίσης επιστρέφεται στο µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο τελικός προορισµός είναι το κράτος -µέλος της εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος - µέλος άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς των αγαθών αυτών. 11.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, ο χρόνος επιστροφής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση αυτής». 4.Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ή συµπληρώνονται ως εξής: 1)Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: 1)ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενος στον φόρο, για τις ενεργούµενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, 2)ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό άλλου κράτους -µέλους υποκείµενος στον φόρο, για τις ενεργούµενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ και εφόσον δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36, 3)ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστηµένου εκτός Ελλάδος υποκείµενου στον φόρο, για τις πραγµατοποιούµενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στις κατωτέρω περιπτώσεις ε΄, στ ΄ και η΄, 4)ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση παράδοσης αγαθών που πραγµατοποιείται κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39α, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε µερικής ή ολικής απαλλαγής από τον φόρο µε υπουργικές αποφάσεις, 5)ο λήπτης των αγαθών, εφόσον είναι υποκείµενος στον φόρο, για τις κατωτέρω πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται από µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενο στον φόρο: 1) παράδοση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και στο τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο µε αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται µετά από ενδοκοινοτική απόκτηση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθµός φορολογικού µητρώου, µε τον οποίο ο υποκείµενος αυτός πραγµατοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση και τη µετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του παραλήπτη, 2) παράδοση αγαθών, που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13, 6)ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείµενος στον φόρο ή µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενο στον φόρο, 7)ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, για τις πράξεις για τις οποίες υπόχρεος, κατ’ αρχήν, είναι ο φορολογικός αντιπρόσωπος σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ και για τις οποίες δεν έχει οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36, 8)ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείµενος στον φόρο και οι πράξεις πραγµατοποιούνται από µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, 9)το πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, 10)οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει τον φόρο στα τιµολόγια που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναµα µε αυτά στοιχεία». 2)Προστίθεται νέα παράγραφος 1α, ως εξής:« 1α.Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ένας υποκείµενος στον φόρο που έχει µόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, θεωρείται ως υποκείµενος στον φόρο µη εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)πραγµατοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, 2)η ενδεχόµενη εγκατάσταση που ο προµηθευτής ή ο παρέχων διατηρεί στο εσωτερικό της χώρας δεν παρεµβαίνει στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών». 5.Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35α του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:« 1)«ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρε- χόµενες υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14,». 6.Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35α του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: 1)«κράτος - µέλος κατανάλωσης», το κράτος - µέλος στο οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται ο τόπος πραγµατοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 14,». 7.Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ή συµπληρώνονται, ως εξής: 1)Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται νέες περιπτώσεις δ ΄ και ε ΄, ως εξής:« 2)ο υποκείµενος στον φόρο υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών προς υποκείµενο στον φόρο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, 3)ο υποκείµενος στον φόρο ή το µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείµενο στον φόρο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14». 4)Προστίθενται νέες παράγραφοι 5α και 5β, ως εξής:« 5.1)Ο υποκείµενος στον φόρο που πραγµατοποιεί παροχές υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτωση ατης παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες ο λήπτης είναι υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο ή µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος - µέλος, υποχρεούται: 1)να χρησιµοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του µε το πρόθεµα «ΕL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθµό του φορολογικού µητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόµενου µε το ανάλογο πρόθεµα που ισχύει σε κάθε κράτος-µέλος και 3)να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν προκειµένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος - µέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών. 5.1)Ο υποκείµενος στον φόρο ή το µη υποκείµενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαµβάνει υπηρεσίες από υποκείµενο στον φόρο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαµβάνει: 2)να χρησιµοποιεί τον αριθµό φορολογικού µητρώου του µε το πρόθεµα «ΕL» πριν από αυτόν, 1)να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειµένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας». 4)Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:« 5)ο τύπος, το περιεχόµενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5, καθώς και των παραγράφων 5α και 5β». 6)Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:« 7)ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης έναρξης και παύσης πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών,». 8)Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:« 11.Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5α και 5β, επιτρέπεται να υποβάλλονται µέσω διαβίβασης του αρχείου µε ηλεκτρονικά µέσα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ορίζεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή υποχρεωτική η διαβίβαση του αρχείου µε ηλεκτρονικά µέσα και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα». 8.Μετά το Παράρτηµα VΙ, του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο παράρτηµα VΙΙ, ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΕΝ?ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΠΑΡΕΧΟΜΕΝ?Ν ΥΠΗΡΕΣΙ?Ν ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 1.Η δηµιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραµµάτων και εξοπλισµού, 2.η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του, 3.η παροχή εικόνων, κειµένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδοµένων, 4.η παροχή µουσικής, κινηµατογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαµβανοµένων των κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, 5.η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως». 9.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2010. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ?ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23Μείωση τέλους χαρτοσήµου επί των εγγραφώνστα βιβλία κοινοπραξιών1.Μειώνεται κατά το ήµισυ το τέλος χαρτοσήµου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239 Α), όπως ισχύει, για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρηµάτων από τα µέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά µε διατάξεις νόµων για την ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων έργων. Η µείωση αυτή δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που από την εγγραφή ή άλλο έγγραφο αποδεικνύεται ότι η κατάθεση ή η ανάληψη αφορά σύµβαση, πράξη κ.λπ. υποκείµενη σε τέλος χαρτοσήµου, οπότε οφείλεται το προβλεπόµενο για τη σύµβαση, πράξη κ.λπ. τέλος χαρτοσήµου. 2.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν για εγγραφές στα βιβλία των κοινοπραξιών που πραγµατοποιούνται από την 1η του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου και µέχρι την 31η ?εκεµβρίου 2010. Άρθρο 24 Ρυθµίσεις στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου1.Καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). 2.Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 1676/1986 και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθµούνται σε δ΄ και ε΄ αντίστοιχα. 3.Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986. Άρθρο 25Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόµησηςκαι άλλες διατάξεις1.Οι συντελεστές τέλους ταξινόµησης των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121, των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του ν. 2960/2001, από την εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόµου έως και 7.8.2009, µειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 2.Αυτοκίνητα οχήµατα και µοτοσικλέτες που εµπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 και για τα οποία µέχρι την έναρξη ισχύος της είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισµού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (ΦΕ Κ 144 Α) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001 διέπονται από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Αυτοκίνητα οχήµατα και µοτοσικλέτες που εµπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόµησης, πλην όµως δεν έχουν ταξινοµηθεί µπορούν, µετά από αίτηση των εµπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους να υπαχθούν στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου µε επανυπολογισµό του τέλους ταξινόµησης και συµψηφισµό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν ταξινοµηθεί µέχρι τη λήξη ισχύος της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου 1. 3.Στην παράγραφο 2 του 121 µετά την Οδηγία 98/69 ΕΚ της περίπτωσης α΄ προστίθεται η φράση «Φάση Β», η αναφερόµενη Οδηγία 94/12 ΕΚ της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται από την Οδηγία 98/69 ΕΚ Φάση Α και στις οδηγίες της περίπτωσης γ΄ προστίθεται και η Οδηγία 94/12 ΕΚ. 4.Καταργείται το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών τα οποία έχουν ταξινοµηθεί έως και την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή και το οποίο επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για τη µεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήµατος και µοτοσικλέτας, µε αίρεση ή χωρίς αίρεση. Η κατάργηση ισχύει για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήµατος και µοτοσικλέτας, οι οποίες πραγµατοποιούνται από την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης του παρόντος νόµου στη Βουλή µέχρι 7.8.2009. 5.Καταργείται το τέλος αδείας αυτοκινήτων οχηµά- των και µοτοσικλετών που µεταβιβάζονται και έχουν ταξινοµηθεί έως και την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή, το οποίο επιβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ν. 2873/2000, όπως ισχύει, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος και µοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής. Η κατάργηση ισχύει για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, οι οποίες εκδίδονται από την επόµενη ηµέρα της κατάθεσης του παρόντος νόµου στη Βουλή µέχρι 7.8.2009. Άρθρο 26Τροποποίηση τελωνειακών διατάξεων1.Στο άρθρο 122 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:« 6.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονο- µικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου». 2.1)Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του ίδιου Κώδικα, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, ως φορολογητέα αξία για τα φορτηγά οχήµατα της δασµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας λαµβάνεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 4, στην οποία προστίθεται και το κόστος της διασκευής». 2)Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 διαγράφεται. 3)Μετά την παράγραφο 9, προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως ακολούθως:« 10.Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχηµάτων ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγοµένων, καθορίζονται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του παρόντος». 3.Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 4 του άρθρου 126 αντικαθίστανται ως εξής: «Με όµοια απόφαση συνιστάται Ειδική Επιτροπή για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτοκινήτων οχηµάτων της επόµενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου». 4.1)Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Για τη διαµόρφωση της φορολογητέας αξίας, λαµβάνεται υπόψη η εργοστασιακή τιµή, όπως αυτή εµφανίζεται στους υποβαλλόµενους από την αυτοκινητοβιοµηχανία καταλόγους στην αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία αξιών. ?εν αποτελούν διαµορφωτικά στοιχεία της τιµής αυτής οι κάθε είδους φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που έχουν ενσωµατωθεί στο κόστος παραγωγής». 1)Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου καταργείται. 5.Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 2.Η φορολογητέα αξία για τα παραγόµενα οχήµατα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, για κάθε κατηγορία οχήµατος, προστιθεµένου του κόστους διασκευής του οχήµατος». Άρθρο 271.Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3697/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Επίσης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, δύναται να παύονται αζηµίως για το ?ηµόσιο, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των ως άνω φορέων». 2.Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 78 Α΄, που προστέθηκε στο ν. 1969/1991 µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α), οι πέντε τελευταίες λέξεις αντικαθίστανται µε τις λέξεις: «τον Σύνδεσµο Επενδυτών και ?ιαδικτύου (ΣΕ?)». Άρθρο 28 Μείωση µετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών ΥπηρεσιώνΟι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/ 2007 αντικαθίστανται ως εξής:« 1.Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 2.Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, ή σε λειτουργία ΠΜ? ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ. 3.Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία παρέχει µόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ». Άρθρο 29Καταστροφή αρχειακού υλικού του ΥπουργείουΟικονοµίας και Οικονοµικών (τ.ΥΠ.ΕΘ.Ο.)Το αρχειακό υλικό το αποτελούµενο από τους φακέλους: α) που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρµογής των επενδυτικών νόµων 849/1978, 1116/1981, 1262/1982 και 1682/1987 (Μ.Ο.Π.), καθώς και αυτών του ν. 2601/1998 που απορρίφθηκαν, και β) όσων είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρµογής των ν.δ. 2687/1953, ν. 4171/1961, α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975 τουλάχιστον πριν από οκτώ έτη, το οποίο βρίσκεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποµακρύνεται και καταστρέφεται. Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση και καταστροφή του υλικού αυτού, που δεν περιέχει έγγραφα διαβαθµισµένα ούτε ιστορικής αξίας, έχουν από κοινού οι Γενικές ?ιευθύνσεις ?ιοικητικής Υποστήριξης και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 30Τροποποίηση Οργανισµού του ΙδρύµατοςΜείζονος Ελληνισµού1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α) προστίθενται εδάφια (ζ) και (η) ως εξής:« 1)Τη δηµιουργία, οργάνωση και τη λειτουργία υποδοµών και δραστηριοτήτων προβολής, διακίνησης και ανάδειξης της σύγχρονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας του Ελληνισµού και η επικοινωνία και σύνδεσή του µε άλλους πολιτισµούς, µε έµφαση στη χρήση νέων τεχνολογικών µέσων. 2)Την προώθηση κάθε είδους δράσεων επίδειξης και καλών πρακτικών στον τοµέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, που συνδέεται µε την πολιτιστική δράση». 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του πιο πάνω Οργανισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα µεταβιβασθεί κατά πλήρη κυριότητα είτε στην Ακαδηµία Αθηνών είτε στο Μουσείο Μπενάκη είτε και στα δύο, µε απόφαση του ?ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος». Η αρίθµηση της επόµενης παραγράφου του ίδιου άρθρου διορθώνεται σε 3 και οι επόµενες υφιστάµενες παράγραφοι 3 έως 6 αναριθµούνται σε 4 έως 7 αντίστοιχα. Άρθρο 31 Θέµατα προσωπικού Ελληνικής Αστυνοµίας1.Το µηνιαίο επίδοµα ειδικών συνθηκών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 της υπ’ αριθµ. 2/9276/ 0022/18.6.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ?ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ 829 Β), το οποίο αναπροσαρµόστηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄) και χορηγείται στο προσωπικό των Υπηρεσιών Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, αναπροσαρµόζεται από 1.1.2009 στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150) µηνιαίως. 2.Το επίδοµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο προσωπικό των ?ιµοιριών Υποστήριξης των Αστυνοµικών ?ιευθύνσεων. Άρθρο 32 Προστίθεται παράγραφος 4α µετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 ως εξής:« 4α.Μείωση µετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και µε σκοπό το σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού, όταν η χρηµατιστηριακή τιµή είναι κατώτερη, ίδια ή υπερβαίνει έως 10% την ονοµαστική αξία της µετοχής. Το ειδικό αυτό αποθεµατικό µπορεί, µόνον: α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συµψηφισθεί για απόσβεση ζηµιών της Εταιρείας». Άρθρο 33 Τροποποίηση του ν.δ. 400/19701.Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) επιτρέπεται, τηρουµένης της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος, σε εξαιρετικές οικονοµικές περιστάσεις και µετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η χρησιµοποίηση στοιχείων του ενεργητικού για την κάλυψη των τεχνικών αποθεµάτων, άλλων από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και παρέκκλιση από τις µεθόδους υπολογισµού που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος, από τους περιορισµούς που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του παρόντος και τις µεθόδους καθορισµού της υπεραξίας χρεογράφων και ακινήτων από τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17α του παρόντος. Ακόµη η ΕΠ.Ε.Ι.Α., µε την απόφασή της αυτή θα θέτει κάθε φορά χρονικό περιορισµό έως δύο (2) χρήσεων, κατά τις οποίες θα ισχύουν στην αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση τα προηγούµενα εδάφια. Περαιτέρω, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. θα δύναται µε την ανωτέρω απόφασή της να θέτει όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους και θα εφαρµόζονται οι ανωτέρω αναφερθείσες παρεκκλίσεις, αιτιολογώντας την απόφασή της ανά περίπτωση, ενώ µπορεί να παρατείνει για ένα ακόµη δίµηνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, τους χρόνους υλοποίησης των προγραµµάτων βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και οικονοµικής ανασυγκρότησης που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 17γ του παρόντος διατάγµατος». 2.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 23/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να διαθέτουν ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο: α) 3.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 µέχρι και 15, β) 2.000.000 ευρώ για τους κλάδους 1 µέχρι και 9 και 16 έως και 18, και γ) 3.000.000 ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής, µέχρι την 31.12.2005. Ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο 4.500.000 ευρώ για τους κλάδους 10 µέχρι και 15, και για τις ασφαλίσεις ζωής µέχρι 31.12.2007 και 6.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 µέχρι και 15 και τις ασφαλίσεις ζωής, µέχρι την 31.12.2010». 3.Η περίπτωση (α) της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:« 1)να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία, που τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, έγγραφη, µαγνητική ή άλλη) στους εποπτευόµενους φορείς ή σε άλλους οργανισµούς που εκτελούν χρέη θεµατοφύλακα της περιουσίας ή ελεγκτή της οικονοµικής κατάστασης των εποπτευόµενων φορέων, καθώς και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα από αυτά. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να επικαλεστούν επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο έναντι της ΕΠ.Ε.Ι.Α».. 4.Στο άρθρο 120 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:« 5.Τα πρόστιµα που επιβάλλει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ?ηµοσίων Εσόδων. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 16.2.2009». Άρθρο 34 Τροποποίηση του ν. 3229/20041.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι΄ ως εξής:« 1)?ύναται να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών ή κατεπειγουσών περιστάσεων δεν µπορεί να εκτελέσει η Επιτροπή, λόγω εξειδίκευσης αντικειµένου εργασίας ή αδυναµίας αντιµετώπισής του από το υπάρχον προσωπικό. Μπορεί επίσης να συνάπτει συµφωνίες µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για τη µερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε το έργο της Επιτροπής, µε σκοπό αφ’ ενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέµατα της Επιτροπής και αφ’ ετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για ανάθεση υπηρεσιών από το ?ηµόσιο και τα Ν.Π.?.?».. 2.Η περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Τα έσοδα της Επιτροπής, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ?ηµοσίων Εσόδων». 3.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής: «Στους δικηγόρους, που προσλαµβάνονται στην Επιτροπή ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρµόζεται, από το χρόνο προσλήψεώς τους, η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 (γ) του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από την παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 3606/2007. Η επιβαλλόµενη δια του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄) υποχρέωση του εργοδότη καταλαµβάνει και τους ως άνω δικηγόρους». 4.Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:« 6.Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, ενδεικτικά κατά την άσκηση αρµοδιοτήτων του ν.δ. 400/1970, του π.δ. 237/1986, του π.δ. 190/2006, του ν. 1569/1985 και του ν. 2496/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα µέλη του ?ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ?ιευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους». 5.Η παράγραφος 7 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄) καταργείται. Άρθρο 35Σύσταση Γενικής ?ιεύθυνσης Μισθών1.1)Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικο- νοµικών Γενική ?ιεύθυνση Μισθών (Γ.?.Μ.), υπαγόµενη στη Γενική Γραµµατεία ?ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). 2)Αποστολή της Γενικής ?ιεύθυνσης Μισθών είναι η ενιαία διενέργεια ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του ?ηµοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.?.?. και των µονίµων στελεχών των Ενόπλων ?υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. 3)Η Γ.?.Μ. αποτελείται από: έξι (6) ?ιευθύνσεις µετά των Τµηµάτων τους, οι οποίες συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο και από τη ?ιεύθυνση 22η Μισθολογίου και τη ?ιεύθυνση 50ή Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που µετονοµάζεται σε ?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισµού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και εφεξής υπάγονται στη συνιστώµενη Γενική ?ιεύθυνση, καθώς και από ένα (1) Ανεξάρτητο Τµήµα που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο. 4)Η Γενική ?ιεύθυνση Μισθών και Συντάξεων µετονοµάζεται σε Γενική ?ιεύθυνση Συντάξεων. 2.Η διάρθρωση της µετονοµαζόµενης κατά το στοιχείο γ΄ της προηγούµενης παραγράφου ?ιεύθυνσης και των έξι συνιστώµενων ?ιευθύνσεων καθορίζεται ως εξής: 1)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισµού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (πρώην ?ιεύθυνση 50ή). Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισµού. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Τµήµα ?΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, ?ικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ?ηµόσιων Έργων, Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργών και µισθο-δοτούµενων µε ειδικά µισθολόγια, Ανεξάρτητων ?ιοικητικών Αρχών, Κληρικών. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, ?ικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ?ηµόσιων Έργων, Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών λειτουργών και µισθοδοτούµενων µε ειδικά µισθολόγια, Ανεξάρτητων ?ιοικητικών Αρχών, Κληρικών. 3)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ. και υπαλλήλων Νοσοκοµείων. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκοµείων Περιφέρειας Αττικής. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκοµείων λοιπής Ελλάδας. 4)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών. 5)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών ?ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών ?ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών ?ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών εκπαιδευτικών ?ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών. 6)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και Ν.Π.?.?. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού λοιπών Περιφερειών. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών υπαλλήλων Ν.Π.?.?.. 7)?ιεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών µονίµων στελεχών των Ενόπλων ?υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας. Τµήµα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών µονίµων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τµήµα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών µονίµων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Λιµενικού Σώµατος, Πυροσβεστικού Σώµατος και Αγροφυλακής. Τµήµα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών µονίµων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. 8)Ανεξάρτητο Τµήµα Πρωτοκόλλου και Αρχείου. 3.1)Τα κατ’ ιδίαν Τµήµατα των ?ιευθύνσεων της προηγούµενης παραγράφου έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Παραλαβή, ταξινόµηση, έλεγχος και επεξεργασία των πράξεων µεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των µισθοδοτούµενων. - Έλεγχος των απαραίτητων δεδοµένων για τη λειτουργία του µηχανογραφικού συστήµατος εκκαθάρισης αποδοχών και ενηµέρωση των αρχείων προσωπικού. - Εκκαθάριση αποδοχών, επιδοµάτων, λοιπών αµοιβών και εκτύπωση µισθολογικών καταστάσεων. - Αποστολή στοιχείων στις αρµόδιες υπηρεσίες. 2)Στις αρµοδιότητες της ?ιεύθυνσης της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 ανήκει και η κοινοποίηση στοιχείων µισθοδοσίας στις περιπτώσεις που αυτή δεν βαρύνει το ?ηµόσιο. 3)Το Ανεξάρτητο Τµήµα Πρωτοκόλλου και Αρχείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων εγγράφων στις ?ιευθύνσεις Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών. - ?ιεκπεραίωση εγγράφων. - Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχοµένων εγγράφων. - Χορήγηση σχετικών αντιγράφων - Επιµέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των σχετικών εγγράφων. 4.Της Γενικής ?ιεύθυνσης Μισθών, των ?ιευθύνσεων και των Τµηµάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ του Κλάδου ?ηµοσιονοµικών του Γ.Λ.Κ.. 5.Για τη στελέχωση των ?ιευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τµήµατος της παραγράφου 2, στους υφιστάµενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω θέσεις: 110 θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ?-Α του κλάδου ?ηµοσιονοµικών, κατηγορίας ΠΕ, 110 θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ?-Α του κλάδου ?ηµοσιονοµικών, κατηγορίες ΤΕ, 127 θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ?-Α του κλάδου ?ηµοσιονοµικών, κατηγορίας ?Ε, 3 θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς Ε-Β του κλάδου ?ηµοσιονοµικών, κατηγορίας ΥΕ. ?ς προς τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και επόµενα του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως ισχύουν. 6.Η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 30% γίνεται µε διαγωνισµό, ο οποίος διενεργείται µε µέριµνα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο εντός του προβλεπόµενου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και κάθε συναφές θέµα. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας. 7.Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων των ?ιευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τµήµατος γίνεται µε υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ?ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.?.?. µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ?ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.?.?. στις ?ιευθύνσεις και το Ανεξάρτητο Τµήµα της Γ.?.Μ.. 8.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων της παραγράφου 2. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες αυτών και να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 36 Οι προµήθειες των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, περιλαµβανοµένων των ψυχιατρικών και των πανεπιστηµιακών Κλινικών, των Νοσοκοµείων «Αρεταίειο» και «Αιγινίτειο», του ?νάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκοµείων και των υγειονοµικών µονάδων ΙΚΑ, που έγιναν µέχρι την κατάθεση της παρούσας διάταξης στη Βουλή των Ελλήνων, δυνάµει παρατάσεων των συµβάσεων µεταξύ αυτών και των προµηθευτών, καθώς και δυνάµει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν νόµιµα. Άρθρο 371.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116 Α΄), µετά το τέταρτο εδάφιο, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Προκειµένου περί των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, γίνονται δεκτά και επικυρωµένα από αυτές αντίγραφα δικαιολογητικών δαπανών, εφόσον τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Κράτους διαπίστευσης για την επιστροφή του ΦΠΑ και δεν έχουν επιστραφεί από αυτές εντός τριµήνου από της υποβολής τους. Η υποβολή των κυρωµένων αντιγράφων συνοδεύεται από βεβαίωση του Προϊσταµένου της Αρχής περί καταθέσεως των πρωτοτύπων παραστατικών προς επιστροφή ΦΠΑ, καθώς και βεβαίωση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών περί των προϋποθέσεων που ισχύουν στο Κράτος διαπίστευσης για την επιστροφή του ΦΠΑ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτά επικυρωµένα αντίγραφα από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών δικαιολογητικών δαπανών, όταν τα πρωτότυπα υποβάλλονται στις αρµόδιες Αρχές του Κράτους διαπίστευσης, προκειµένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ που έχει παρακρατηθεί, στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κρατούνται από τις εν λόγω Αρχές πέραν του τριµήνου. Η υποβολή των κυρωµένων αντιγράφων συνοδεύεται από βεβαίωση του Προϊσταµένου της Αρχής, περί καταθέσεως των πρωτοτύπων παραστατικών προς επιστροφή ΦΠΑ, ως και βεβαίωση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών περί των ισχυουσών προϋποθέσεων στις εν λόγω Αρχές διαπίστευσης, για επιστροφή του ΦΠΑ». 2.Η παράγραφος 5β του άρθρου 1 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:« 5β.Η αποκλειστική προθεσµία των τριών (3) µηνών για την υποβολή των αιτήσεων µετάταξης των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». Άρθρο 381.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατάσχονται χερσαία ή εναέρια και πλωτά µεταφορικά µέσα, µηχανήµατα έργου και εµπορευµατοκιβώτια που έχουν κατασχεθεί ή κατάσχονται λόγω διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 177 του Τελωνειακού Κώδικα, το υπηρεσιακό όργανο το οποίο επέβαλε την κατάσχεση ή η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί αυτό, τα παραδίδει µαζί µε αντίγραφο της Έκθεσης Κατάσχεσης στον Οργανισµό ?ιαχείρισης ?ηµόσιου Υλικού (Ο.?.?.Υ. Α.Ε.), συντασσοµένης Έκθεσης Παράδοσης και Παραλαβής. Το ίδιο ως άνω όργανο ή η Υπηρεσία επισυνάπτει τα πρωτότυπα της Έκθεσης Κατάσχεσης και της Έκθεσης Παράδοσης και Παραλαβής στα υποβαλλόµενα στον αρµόδιο Εισαγγελέα στοιχεία της προανάκρισης και κοινοποιεί υποχρεωτικά προς τον Ο.?.?.Υ. Α.Ε. αντίγραφο του διαβιβαστικού εγγράφου της προανάκρισης. Όταν κατάσχονται πλωτά µέσα για τους λόγους του εδαφίου α΄, η κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή φυλάσσει αυτά και αν είναι η κατασχούσα Αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της Έκθεσης Κατάσχεσης στον Ο.?.?.Υ. Α.Ε., ο οποίος έχει τη διαχείριση αυτών και προβαίνει στην εκποίηση ή στη διάθεσή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Τα πλωτά µέσα παραµένουν στην παραφυλακή της Λιµενικής Αρχής, µέχρις ότου παραδοθούν στον αναδει-χθέντα από τις δηµοπρασίες του Ο.?.?.Υ. Α.Ε. αγοραστή ή έως ότου δοθεί η εντολή καταστροφής τους, εφόσον δεν προκύψει αγοραστής. Αν ήθελε διορισθεί ειδικός µεσεγγυούχος από την κατασχούσα Αρχή, αυτός ορίζεται από τον ειδικό κατάλογο πραγµατογνωµόνων και οφείλει να παραδώσει πλήρη παραστατικά για τα πραγµατοποιηθέντα έξοδά του στην κατά τόπο αρµόδια φορολογική αρχή. 2.Κάθε βούλευµα ή απόφαση σχετικά µε άρση της κατάσχεσης και απόδοσης των κατασχεµένων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον ιδιοκτήτη, καθώς και κάθε απόφαση για δήµευση τους κοινοποιείται αµελλητί από τον Εισαγγελέα στον Ο.?.?.Υ. Α.Ε. µαζί µε βεβαίωση περί αµετακλήτου. Αν µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία που επιβλήθηκε η κατάσχεση δεν έχει εκδοθεί ή δεν έγινε αµετάκλητο τέτοιο βούλευµα ή απόφαση, ο Εισαγγελέας είναι υποχρεωµένος να ανακοινώσει αµελλητί το στοιχείο αυτό στον Ο.?.?.Υ. Α.Ε.. Τις ως άνω συνέπειες επιφέρει και κοινοποίηση ή γνωστοποίηση που ενεργεί κάθε ενδιαφερόµενος. Ο Ο.?.?.Υ. Α.Ε. εάν, µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατάσχεσης, δεν έχει λάβει από τον Εισαγγελέα έγγραφη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση περί δήµευσης του κατασχεθέντος, προβαίνει στην εκποίηση ή διάθεσή του. Όµοια εκποίηση ή διάθεση από τον Ο.?.?.Υ. Α.Ε. γίνεται αν περάσουν έξι (6) µήνες, από τότε που έγιναν αµετάκλητα η απόφαση ή το βούλευµα για άρση της κατάσχεσης των µεταφορικών µέσων του πρώτου εδαφίου και απόδοσής τους στον ιδιοκτήτη και δεν έχουν παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη από αποκλειστική αυτού υπαιτιότητα και το οποιοδήποτε αντάλλαγµά τους εισάγεται ως δηµόσιο έσοδο, αποκλειοµένου του δικαιώµατος αποζηµίωσης. Η προαναφερόµενη εκποίηση ή διάθεση γίνεται, σύµ-φωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την από τον Ο.?.?.Υ. Α.Ε. εκποίηση ή διάθεση ειδών που ανήκουν στο ?ηµόσιο και οι οποίες εφαρµόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις ανάλογα. Για τα πλωτά µέσα µπορούν να γίνουν µέχρι τέσσερις δηµοπρασίες εκποίησης. Εάν αποβεί άκαρπη και η τέταρτη δηµοπρασία, τότε η Λιµενική Αρχή φύλαξης του πλωτού µέσου θα προβαίνει, µετά από σχετική βεβαίωση του Ο.?.?.Υ. Α.Ε., σε πρόταση προς το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για καταστροφή των πλωτών µέσων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τις καταστροφές των πλωτών µέσων των ανωτέρω Υπουργείων. Μεταφορικά µέσα που έχουν κατασχεθεί για τους ανωτέρω λόγους και φυλάσσονται στις αποθήκες του Ο.?.?.Υ. Α.Ε. και για τα οποία έχουν παρέλθει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος τρεις (3) µήνες από την επιβολή της κατάσχεσης, εκποιούνται ή διατίθενται όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο. 3.Αν, µετά την εκποίηση ή διάθεση των κατασχεµένων για τους ανωτέρω λόγους διατάχθηκε αµετάκλητα η απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν από τον Ο.?.?.Υ. Α.Ε. ως αποζηµίωση: 1)ποσό ίσο µε την αναφερόµενη στην Έκθεση Κοστολόγησης αξία, αν τα κατασχεµένα έχουν παραχωρηθεί και 2)ποσό ίσο µε το τίµηµα που επιτεύχθηκε στη δηµοπρασία, αν έχουν εκποιηθεί. Άρθρο 39 Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρον 35 Έκδοση πιστοποιητικών για εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετόχους Εταιρείας Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany), η οποία έχει αποκλειστικά µετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων µε ελληνική σηµαία ή ξένη σηµαία, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο ή η εκµετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων τους γίνεται από ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µε βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α), όπως ισχύει. Το ότι η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany) κατέχει αποκλειστικά µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία αποδεικνύεται: (α) µε την προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της καταστατικής έδρας της εταιρείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επωνυµία κάθε πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία µετέχει η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany), όπως και το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των πλοίων που ανήκουν σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η αρµοδιότητα της αλλοδαπής δηµόσιας αρχής για την έκδοση του πιστοποιητικού βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε (β) µε την προσκόµιση πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany) είναι σε ισχύ (gοοd standing), καθώς και αντίγραφου πρακτικού του ?.Σ. της Εταιρείας Χαρτοφυλακίου, από το οποίο να προκύπτει η επωνυµία των πλοιοκτητριών εταιρειών, στις οποίες µετέχει η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany), το όνοµα, η σηµαία και ο λιµένας νηολόγησης του πλοίου ή των πλοίων, το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οικεία Προξενική Αρχή της χώρας της καταστατικής έδρας της Εταιρείας Χαρτοφυλακίου (Ηοlding Cοmpany) που εδρεύει στην Ελλάδα. Ειδικά οι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ξένη σηµαία υποχρεούνται να προσκοµίζουν και πιστοποιητικό του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ως άνω πλοία τους είναι συµβεβληµένα µε αυτό». Άρθρο 40Σύσταση Α.Ε. «Αναπτυξιακός Οργανισµόςτης Εκκλησίας της Ελλάδος»1.Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ?ΟΣ (ΑΝ.Ο.Ε.Ε.) ΑΝ?ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ισχύει επ’ αυτής και η εποπτεία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146 Α) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών. Η εταιρεία δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται. Η λειτουργία της διέπεται από τον παρόντα νόµο, συµπληρωµατικά δε από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄ ) και του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής: «Άρθρο 1: Σκοπός - Μέσα επίτευξης 1.1)Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων δηµόσιου χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 2)Επίσης δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση δράσεων προς όφελος δικαιούχων εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων διεθνούς, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ως και εκκλησιαστικών ενώσεων προσώπων, που εδρεύουν στην αλλοδαπή και ανήκουν στο Κλίµα της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας ή προωθούν θρησκευτικούς σκοπούς του αυτού Κλίµατος προς το σκοπό της συνεισφοράς στην ποιµαντική, πολιτιστική, αναπτυξιακή και φιλανθρωπική δράση τους. 2.Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία: 1)Υποστηρίζει την προετοιµασία και τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 (α) και 1(β) του παρόντος άρθρου, σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους. 2)Υποστηρίζει τους φορείς των παραγράφων 1 (α) και 1(β) του παρόντος άρθρου στην προετοιµασία και ωρίµανση των έργων τους, δηλαδή την εκτέλεση µελετών, τη λήψη των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη προκηρύξεων και των τευχών δηµοπράτησης για την κατασκευή τεχνικών έργων, προµηθειών και την παροχή υπηρεσιών. 3)Αναλαµβάνει την ευθύνη ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 (α) και 1 (β) του παρόντος άρθρου, µε όλες τις µεθόδους που προβλέπει η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα για πράξεις που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, δύναται να ασκεί αρµοδιότητες δικαιούχου είτε αυτοτελώς είτε ως συµβαλλόµενη µε τους φορείς της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου σε προγραµµατική σύµβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007. Στην εταιρεία δύνανται να απευθύνονται η Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων της Ιεράς Κοινότητας, των Ιερών Μονών και των εξαρτηµάτων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Για τα ανωτέρω εδάφια (α), (β) και (γ) η εταιρεία δύναται να ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννοµες σχέσεις επ’ ονόµατί της ή ασκώντας εξουσίες εκπροσώπησης του κυρίου του έργου, διαχειριζόµενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου. Άρθρο 2: Έδρα -?ιάρκεια1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ?ήµος Αθηναίων. 2.Η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ?ιοικητικού Συµβουλίου της να ιδρύει παραρτήµατα, γραφεία ή υποκαταστήµατα ή να διορίζει αντιπροσώπους της. 3.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Η λήξη της ορίζεται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρο 3: Κεφάλαιο1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, αντιστοιχεί σε µία ονοµαστική µετοχή και καλύπτεται από την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αποτελεί τον µοναδικό της µέτοχο. 2.Για κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου εφαρµό- ζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 4: ΠόροιΟι πόροι της εταιρείας προέρχονται: α) από τη χρηµατοδότηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) από αποζηµίωση προερχόµενη από τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 1 για τις υπηρεσίες της στον τοµέα της ένταξης, ανάθεσης, διοίκησης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ανάλογα µε τον προϋπολογισµό των έργων που διαχειρίζεται, γ) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή, δ) από επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και λοιπούς πόρους του Κρατικού Προϋπο- λογισµού, κατ’ εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α). Άρθρο 5: ?ιοίκηση - Εκπροσώπηση1.Η εταιρεία διοικείται από επταµελές ?ιοικητικό Συµβούλιο, δύο µέλη του οποίου ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα υπόλοιπα πέντε µέλη µε απόφαση της ?.Ι.Σ., µετά από πρόταση της Ε.Κ.Υ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ?.Σ. λειτουργεί κατά τις κείµενες διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες και η θητεία του είναι τριετής µε δυνατότητα εκ νέου διορισµού των ιδίων µελών. 2.Ο Πρόεδρος του ?ιοικητικού Συµβουλίου έχει την εξουσία δικαστικής ή εξώδικης εκπροσώπησης της εταιρείας, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ?ιοικητικού Συµβουλίου και καθορίζει την ηµερήσια διάταξη. Το ?ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε ειδική απόφασή του να αναθέτει αρµοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, καθώς και αρµοδιότητες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα. 3.Το ?ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό ?ιευθυντή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σύµβαση ορισµένου χρόνου τριών (3) ετών ή να προβεί σε απόσπαση στελέχους από φορείς του δηµόσιου τοµέα µετά από απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Γενικός ?ιευθυντής διευθύνει τις εταιρικές εργασίες, προΐσταται των υπηρεσιών της, εισηγείται στο ?ιοικητικό Συµβούλιο τα προς ψήφιση θέµατα και µετέχει σε αυτό χωρίς δικαίωµα ψήφου. 4.Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται µε απόφαση της ?ιαρκούς Ιεράς Συνόδου. Άρθρο 6: Έλεγχος1.Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο ?ιοικητικό Συµ-βούλιο και στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Εκ παραλλήλου αρµοδιότητες ελέγχου νοµιµότητας ασκεί δια των αρµοδίων οργάνων της η Εκκλησία της Ελλάδος κατά το ν. 590/1977 και τους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενους Κανονισµούς, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και οι δηµοσιονοµικοί ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών». 2.Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). 3.1)Το προσωπικό της εταιρείας προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 2)Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας καθορίζονται µε απόφαση του ?ιοικητικού Συµβουλίου της σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 3)Οι αποσπάσεις των στελεχών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην εταιρεία γίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού ή ?ιοικητικού Συµβουλίου του φορέα προέλευσης. Με αντίστοιχες αποφάσεις και διαδικασία παρατείνονται οι αποσπάσεις για µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. 4)Οι αποσπώµενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία ή εταιρεία, από την οποία προέρχονται, µε τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόµατα της οργανικής τους θέσης και τις προβλεπόµενες πρόσθετες αµοιβές ή αποζηµιώσεις, πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ?ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόµατος εξίσωσης των αποδοχών τους µε τις συνολικές αποδοχές του αντίστοιχου προσωπικού της εταιρείας. 4.1)Όλα τα ειδικότερα θέµατα τα σχετικά µε το προσωπικό της εταιρείας, ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης που υποβάλλεται µε πρόταση του ?ιοικητικού της Συµβουλίου προς την Εκκλησία της Ελλάδος και ακολούθως εγκρίνεται από τους εποπτεύοντες Υπουργούς. Στον Κανονισµό αυτόν επίσης προβλέπονται όλες οι αναγκαίες οργανωτικές διευθετήσεις της δοµής της εταιρείας (διαιρέσεις σε τµήµατα, διευθύνσεις, γενική διεύθυνση, τεχνικά και γνωµοδοτικά συµβούλια, κατανοµή αρµοδιοτήτων, κατάρτιση της ιεραρχίας των υπηρεσιών κ.λπ.) που είναι αναγκαίες κάθε φορά, ώστε να εναρµονίζεται η δοµή της προς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών της. Υπάγονται στον εν λόγω Κανονισµό ως προς την αξιολόγησή τους και οι αποσπασµένοι στην εταιρεία υπάλληλοι του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από την εταιρεία στον φορέα προέλευσης. 2)Η εταιρεία δύναται να µετέχει σε προγραµµατικές συµβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 παράγραφος 1β του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και του άρθρου 12 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α). 3)Το Καταστατικό ως προς τα ειδικότερα θέµατα µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνεται µε απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών. Άρθρο 41 Στην Αρετή Γρηγοροπούλου του Ευαγγέλου, αδελφή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος υπήρξε θύµα θανάσιµου τραυµατισµού στις 6.12.2008, εφαρµόζονται αναλόγως ως προς τις ενδοσχολικές εξετάσεις όλων των µαθηµάτων της Γ΄τάξης του Λυκείου οι ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 1 εδάφιο α του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α), όπως ισχύει. Η αναφερόµενη εισάγεται σε Σχολή ή Τµήµα προτίµησής της των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων. Για την εγγραφή της πρέπει να καταθέσει, κατά την προθεσµία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών, σχετική αίτηση στη Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος που επιθυµεί να εγγραφεί, καθώς και το Απολυτήριο Λυκείου. Άρθρο 42 Σύσταση ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικώνκαι άλλες διατάξεις1.Α.i. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ?ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα, υπαγόµενη στη Γενική ?ιεύθυνση ΚΕΠΥΟ της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). ii. Αποστολή της ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα είναι η µηχανογραφική ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα και η ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση των εφαρµογών διαχείρισης του προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. iii. Η ?ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµοσίου διαρθρώνεται σε τρία (3) τµήµατα στα οποία κατανέµονται οι αρµοδιότητές της, ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α ΄ - Μισθοδοσίας Υπαλλήλων του ?ηµόσιου Τοµέα Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν στους τοµείς της µισθοδοσίας και κάθε πρόσθετης αµοιβής των υπαλλήλων του ?ηµόσιου Τοµέα και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: - Οµοιόµορφη εφαρµογή των µισθολογικών διατάξεων στο ?ηµόσιο Τοµέα, - Υπολογισµός µισθοδοσίας κάθε υπαλλήλου, - Υπολογισµός πρόσθετων αµοιβών, - ?ιαδικασίες πληρωµής µέσω διατραπεζικού συστήµατος, -Βεβαιώσεις αποδοχών, - Εφαρµογή εισοδηµατικής πολιτικής επί των αµοιβών των υπαλλήλων, - Συνεργασία µε τις αρµόδιες ?ιευθύνσεις της Γενικής ?ιεύθυνσης Μισθών του Γ.Λ.Κ., - Συνεργασία µε τις αρµόδιες ?ιευθύνσεις των Υπουργείων - Φορέων που υπηρετούν οι µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι για την ενηµέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου των αµοιβών του µισθοδοτουµένου, -Σύγχρονη εκχώρηση οικονοµικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, - Συνεργασία µε επικουρικά Ταµεία ασφάλισης των υπαλλήλων όπως ΜΤΠΥ, ΤΕΑ?Υ, Ι ΚΑ και λοιπά, για τις παρακρατήσεις και αποδόσεις, - Έκδοση στατιστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται στα εξής γραφεία: Ι) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισµού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. ΙΙ) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, ?ικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ?ηµόσιων Έργων, Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαλλήλων Βουλής, λειτουργών και µισθοδοτούµενων µε ειδικά µισθολόγια, Ανεξαρτήτων ?ιοικητικών Αρχών, Κληρικών. ΙΙΙ) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ. και υπαλλήλων Νοσοκοµείων. ΙV) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. V) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και Ν.Π.?.?.. VΙ) Γραφείο εφαρµογών εκκαθάρισης αποδοχών µόνιµων στελεχών των ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β ΄ - Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν στους τοµείς των συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: - Υπολογισµός σύνταξης κάθε συνταξιούχου, - Υπολογισµός αναδροµικών, µεταβολών, διακοπών κ.λπ., - ?ιαδικασίες πληρωµής µέσω διατραπεζικού συστή- µατος, - Βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων, - ?ιαδικασίες σύγχρονης εξυπηρέτησης και ενηµέ- ρωσης των συνταξιούχων, - Συνεργασία µε την αρµόδια Γενική ?ιεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., - Συνεργασία µε τις διοικήσεις προσωπικού των Υπουργείων για τον κανονισµό της σύνταξης κάθε συνταξιούχου, - Εφαρµογή εισοδηµατικής πολιτικής επί των συντάξεων των συνταξιούχων, -Συνεργασία µε επικουρικά Ταµεία ασφάλισης των συνταξιούχων, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ?Υ και λοιπά, για ενιαία πληρωµή συντάξεων και µερισµάτων, - ?ηµιουργία και χρήση ηλεκτρονικού φακέλου συνταξιούχου, - Έκδοση στατιστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται στα εξής γραφεία: Ι) Γραφείο κανονισµού συντάξεων συνταξιούχων ΙΙ) Γραφείο εκτέλεσης συντάξεων συνταξιούχων. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄Η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µηχανογραφικών εφαρµογών που αφορούν τους τοµείς της διαχείρισης του προσωπικού και των εγγράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και κυρίως στα παρακάτω θέµατα αυτών: - Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση των εφαρµογών διαχείρισης προσωπικού όπως ο ηλεκτρονικός υπηρεσιακός φάκελος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (προσωπικά στοιχεία, θέση, βαθµολογική εξέλιξη, µεταβολές, µετατάξεις, αποσπάσεις, άδειες, επιµορφώσεις, ποινές, ιστορικότητα, και λοιπά στοιχεία). - Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση της εφαρµογής των µεταβολών της περιουσίας των δηµόσιων και κοινοτικών (Ο.Τ.Α.) υπαλλήλων. - Συνεργασία µε τις αρµόδιες ?ιευθύνσεις ?ιοικητικού των Υπουργείων και Ο.Τ.Α. για την υποστήριξη της διάθεσης των στοιχείων των υπαλλήλων για τη συνταξιοδότησή τους. - Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση εφαρµογών σχετικών µε την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και ειδικότερα στα παρακάτω θέµατα: - υποστήριξη του υποσυστήµατος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου, - υποστήριξη του υποσυστήµατος διαχείρισης εγγράφων, - υποστήριξη του υποσυστήµατος της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης, - τυποποίηση και δηµιουργία προτύπων εγγράφων, - συνεργασία µε τις αρµόδιες ?ιευθύνσεις του Υπουργείου, - την έκδοση στατιστικών στοιχείων. Β. Στις αρµοδιότητες όλων των Τµηµάτων της ?ιεύθυνσης περιλαµβάνονται επίσης: - Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα και τις ?ιευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ., για την τεχνολογική ενηµέρωση του προσωπικού (µε την προµήθεια επιστηµονικών και τεχνολογικών περιοδικών, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια ή συνέδρια, τις επισκέψεις σε εξειδικευµένες εκθέσεις και συγγενή κέντρα πληροφορικής) και εισήγηση για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες, συστήµατα και µεθόδους. - Η παροχή συνδροµής στην εκπαίδευση υπαλλήλων χρηστών των συστηµάτων - υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αλλά και των εξυπηρετούµενων Υπουργείων, καθώς και η συγγραφή σχετικών ενηµερωτικών κειµένων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ?ιευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.. - Η σύνταξη µελετών, τεχνικών προδιαγραφών ή τεχνικών απαιτήσεων, για έργα ή προµήθειες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικών µε το αντικείµενο ή τη λειτουργία του Τµήµατος. - Η παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των ως άνω έργων ή προµηθειών. - Η συνεργασία µε την αρµόδια ?ιεύθυνση, για την απρόσκοπτη συνεργασία των συναφών Συστηµάτων και για τη βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόµενων διαδι-κτυακών υπηρεσιών. - Η συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πιλοτικά ερευνητικά προγράµµατα. Γ. Το Τµήµα Ε΄ (Τµήµα Μισθοδοσίας και Συντάξεων) της 30ής ?ιεύθυνσης (Εφαρµογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καταργείται. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι του ανωτέρω Τµήµατος στελεχώνουν το Α΄ και το Β΄ Τµήµα της ως άνω ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. ?. Της ?ιεύθυνσης Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα του παρόντος άρθρου, καθώς και των Τµηµάτων της προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής S/W. α. Για τη στελέχωση της ?ιεύθυνσης στους υφιστάµενους κλάδους προσωπικού συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω θέσεις: i) σαράντα (40) θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ?΄ - Α΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (sοftware), από τις οποίες οι δέκα (10) θέσεις µε εξειδίκευση στην πληροφορική εφαρµογών και ii) δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων µε βαθµούς ?΄ -Α΄ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (sοftware). ?ς προς τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρµόζονται τα άρθρα 6 και 14 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως ισχύουν. β. Η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 30% γίνεται µε διαγωνισµό, ο οποίος διενεργείται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται η κατανοµή των θέσεων κατά κλάδο εντός του προβλεπόµενου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και κάθε συναφές θέµα. γ. Η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δηµοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας. δ. Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων της ?ιεύθυνσης γίνεται µε υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ?ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.?.?. µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που αποσπώνται ή µετατάσσονται από το ?ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.?.?. στην ως άνω ?ιεύθυνση. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς στους οποίους ανήκουν οργανικά. ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ?ιεύθυνσης και των Τµηµάτων αυτής. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται να συµπληρώνονται ή τροποποιούνται οι αρµοδιότητες της ?ιεύθυνσης, να ανακατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. στ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 43/1997 (ΦΕΚ 42 Α), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) ?ιεύθυνση Εφαρµογών Μισθοδοσίας και Συντάξεων του ?ηµόσιου Τοµέα». 2. Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στο ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α), όπως ισχύει, καθώς και σε προγράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων χρηµατοδοτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολικά παρεχόµενη ενίσχυση, αναγόµενη σε ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης, δεν υπερβαίνει τα ποσοστά του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ο έλεγχος της εφαρµογής της ρύθµισης του ανωτέρω εδαφίου αναφορικά µε την εντός των ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων συνολικά παρεχόµενη ενίσχυση πραγµατοποιείται µε µέριµνα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Άρθρο 43 Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου «Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 7:« 7.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), οι υφιστάµενες περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθµούνται σε ε΄ και στ΄ , αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση δ΄, ως εξής:« 1)Κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ετήσιου ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο, ειδικά για συµβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31ης ?εκεµβρίου 2010, για απόκτηση, κατά πλήρη κυριότητα, οποιασδήποτε κατοικίας µέχρι 200 τ.µ. και για ύψος δανείων µέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄, εκτός από τα δύο τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα΄ και από την υποπερίπτωση δδ΄». Άρθρο 44 Τροποποιήσεις στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτωνΚατά τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυµφώνων, που έχουν συνταχθεί µέχρι την 31η ?εκεµβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή της δήλωσης φόρου µεταβίβασης µόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν µέσα σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των συµβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθµού φορολογικού µητρώου του πωλητή και η προσκόµιση από αυτόν του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, του πιστοποιητικού ή της δήλωσης του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ?ωρεών και Γονικών Παροχών και του πιστοποιητικού του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄). Αντίγραφα των οριστικών συµβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούµενα, αποστέλλονται, µε ευθύνη του συµβολαιογράφου, στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του πωλητή δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Άρθρο 45Περαίωση εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίουΑ.1. Σε υποθέσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρµόζεται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειµενικά µε την πρώτη εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων στην περιοχή, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε µέσα στο έτος της πρώτης εφαρµογής και πριν από αυτή. Για την αποδοχή της φορολογητέας αυτής αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (?ΟΥ), εντός ανατρεπτικής προθεσµίας που αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2009, η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισµού της αξίας των ακινήτων. 2.Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά την προηγούµενη παράγραφο επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία στο φύλλο υπολογισµού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Αν η αξία του ακινήτου που δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση είναι µεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει µε τη δήλωση της παραγράφου 1 της ενότητας αυτής, η φορολογική υπόθεση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής µε βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 4.Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει ασκηθεί εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη προσφυγή για την αξία των ακινήτων και εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής της κατά την παράγραφο 1 φορολογητέας αξίας, έστω και αν έχουν εκδοθεί γι’ αυτές προδικαστικές αποφάσεις. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στην αρµόδια ?ΟΥ πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του γραµµατέα του διοικητικού δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση, ότι αυτή εκκρεµεί και δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή µπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. Ο προϊστάµενος της ?ΟΥ γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο διοικητικό δικαστήριο την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Η δίκη καταργείται ως προς το ακίνητο για το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρµόδια φορολογική αρχή. Αν η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραµένει στο δικαστήριο και η δίκη συνεχίζεται ως προς αυτά. 5.Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν τη φορολογική δήλωση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίµου ή άλλης κύρωσης, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2. Ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος αυτοµάτου υπερτιµήµατος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων που προκύπτει µε τη δήλωση αυτή καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, ο δε φόρος κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες διµηνιαίες δόσεις, µε τον περιορισµό ότι η κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός από την τελευταία. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών ή διµήνων αντίστοιχα από τη βεβαίωση. 6.Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόµενος φόρος µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%). Β.1. Υποθέσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας τους και οι οποίες, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκκρεµούν ενώπιον των ?ΟΥ, περαιώνονται οριστικά ως εξής: 1)Σε υποθέσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την προεκτίµηση που προσδιόρισε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ?ΟΥ στην αρχική δήλωση, µειωµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αξία της πράξης την οποία προσδιόρισε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ?ΟΥ µειωµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 2)Σε υποθέσεις φόρου κληρονοµιών, εφόσον γι’ αυτές έχουν κοινοποιηθεί πράξεις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αξία της πράξης την οποία προσδιόρισε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ?ΟΥ µειωµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 3)Σε υποθέσεις φόρου κληρονοµιών, εφόσον γι’ αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί πράξεις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία τη δηλωθείσα αξία κάθε ακινήτου προσαυξηµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Για την αποδοχή της φορολογητέας αυτής αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάµενο της αρµόδιας ?ΟΥ η οικεία φορολογική δήλωση, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας που αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2009. 2.Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες δεν ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας τους, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει ασκηθεί εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη προσφυγή για την αξία των ακινήτων και εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής της φορολογητέας αξίας, έστω και αν έχουν εκδοθεί γι’ αυτές προδικαστικές αποφάσεις. Για τις υποθέσεις αυτές οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αξία της πράξης την οποία προσδιόρισε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ?ΟΥ µειωµένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στην αρµόδια ?ΟΥ πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του γραµµατέα του διοικητικού δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση, ότι αυτή εκκρεµεί και δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της. Η βεβαίωση αυτή µπορεί να αναγραφεί και πάνω στη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί. Ο προϊστάµενος της ?ΟΥ γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο διοικητικό δικαστήριο την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Η δίκη καταργείται ως προς το ακίνητο για το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση και ο φάκελος επαναφέρεται στην αρµόδια φορολογική αρχή. Αν η προσφυγή αφορά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα ακίνητα για τα οποία υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση, ο φάκελος παραµένει στο δικαστήριο και η δίκη συνεχίζεται ως προς αυτά. 3.Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά την προηγούµενη παράγραφο επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 4.Αν η αξία του ακινήτου που δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση είναι µεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2 της ενότητας αυτής, η φορολογική υπόθεση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής µε βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 της ενότητας Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις της ενότητας αυτής. Γ. Οι διατάξεις της ενότητας Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες σταδιακά επεκτείνεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους και εκκρεµούν κατά την έναρξη εφαρµογής του στις περιοχές αυτές. Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης αποδοχής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την εφαρµογή του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας. Η προθεσµία αυτή, εάν υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ?ηµοσίου για την επιβολή του οικείου φόρου, περιορίζεται µέχρι ένα µήνα πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού. ?. Οι υπόχρεοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων, φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προίκας και φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας που αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2009, να υποβάλουν την οικεία αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προστίµου ή άλλης κύρωσης, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία πράξη ή φύλλο ελέγχου. Ε.1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, µε ταυτόχρονη εφαρµογή της ενότητας Α. 2.Οι διατάξεις της ενότητας Β του άρθρου 14 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) καταργούνται. Άρθρο 46Περαίωση εκκρεµών υποθέσεων ΦόρουΜεγάλης Ακίνητης Περιουσίας1.Υποθέσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των ετών 1997 έως και 2007, που εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών αρχών, περαιώνονται οριστικά µε οίκοθεν ενέργεια του προϊσταµένου της αρµόδιας ?ΟΥ. Αν ο υπόχρεος επιθυµεί την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, µπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στον αρµόδιο προϊστάµενο ?ΟΥ µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου 2009. Οι υποθέσεις περαιώνονται µε βάση τη δηλωθείσα αξία των ακινήτων προσαυξηµένη κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Ειδικά για το έτος 1997 η αξία των εντός αντικειµενικού συστήµατος ακινήτων δεν προσαυξάνεται µε το ανωτέρω ποσοστό, εφόσον ο υπόχρεος έχει αποδεχθεί την προταθείσα από το Υπουργείο Οικονοµικών αξία για τα ακίνητα αυτά. 2.Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ως εκκρεµείς ορίζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί στο οικείο έτος µερική δήλωση και δεν έχει ακολουθήσει η υποβολή αρχικής δήλωσης. 3.Σε περιπτώσεις που έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι µπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αξία που προσδιόρισε ο αρµόδιος προϊστάµενος µε το φύλλο ελέγχου, µειωµένη κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της δηλωθείσας αξίας, προσαυξανοµένης κατά το ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Υποθέσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση αλλά έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο φύλλο ελέγχου Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ή έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, περαιώνονται µε βάση την αξία που έχει προσδιορίσει ο προϊστάµενος της αρµόδιας φορολογικής αρχής, µειωµένη κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 5.Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίµου ή άλλης κυρώσεως, για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος. 6.Η κατά τις παρούσες διατάξεις περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας γίνεται µε τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: 1)Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόµενες µε αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση του νόµου αυτού. 2)Επιτρέπεται η περαίωση ορισµένων, µόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω περίπτωσης α΄. 3)Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται στο ?ηµόσιο κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν αναζητούνται ούτε συµψηφίζονται. 7.Για την υλοποίηση της περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεων του άρθρου αυτού ο προϊστάµενος της αρµόδιας ?ΟΥ συντάσσει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα περαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας σε δύο (2) αντίτυπα στο οποίο περιέχονται για καθεµία υπόθεση και τα ακόλουθα στοιχεία: 1)το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή η επωνυµία του νοµικού προσώπου, 2)η διεύθυνση, 3)ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, 4)η αρµόδια ?ΟΥ και ο κωδικός της ?ΟΥ στην οποία υπεβλήθη η τελευταία ανέλεγκτη δήλωση, 5)τα έτη που εκκρεµούν, 6)το σύνολο της φορολογητέας αξίας κατ’ έτος και κατά δήλωση, 7)ο φόρος που καταβλήθηκε κατ’ έτος βάσει δήλωσης, 8)το σύνολο της φορολογητέας αξίας κατ’ έτος που προκύπτει σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος, 9)ο φόρος πού προκύπτει κατ’ έτος σύµφωνα µε τη φορολογητέα αξία των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος, 10)το σύνολο του φόρου περαίωσης κατ’ έτος και το σύνολο της οφειλής, 11)το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής οφειλής που πρέπει να καταβληθεί µε την υπογραφή του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περαίωσης. 8.Αν οι αρµόδιες για τα ανέλεγκτα έτη ?ΟΥ είναι περισσότερες από µία, το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα περαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της ?ΟΥ που είναι αρµόδιος για το τελευταίο ανέλεγκτο έτος, µετά την αποστολή των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων περαίωσης από τις ?ΟΥ που είναι αρµόδιες για τα προηγούµενα έτη, µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2009. 9.Ο προϊστάµενος της αρµόδιας για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ?ΟΥ επιδίδει ένα αντίτυπο αυτού στον υπόχρεο, ο οποίος δύναται να το αποδεχθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοσή του, καταβάλλοντας το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού περαίωσης. Η υπογραφή από τον υπόχρεο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περαίωσης και η καταβολή του ανωτέρω ποσοστού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη αποδοχή του περιεχοµένου του, καθώς και όσων ορίζονται στο άρθρο αυτό σχετικά µε την περαίωση των υποθέσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των εκατό (100) ευρώ µε εξαίρεση την τελευταία. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε από τον υπόχρεο το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα περαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υποχρέου. Σε περίπτωση που καταβληθεί το σύνολο του ποσού µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%). 10.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 11.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και λήγει την 30ή Οκτωβρίου 2009. 12.Οι διατάξεις της ενότητας Γ του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις ενιαίου τέλους ακινήτων νοµικών προσώπων. Άρθρο 471.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, για τους σκοπούς της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄), σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθμ. 54201/Β2884/26.11.2008 (ΦΕΚ 2471 Β΄/ 4.12.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων οµολόγων διενεργείται πριν από την ανάληψη των µετοχών από το Ελληνικό ?ηµόσιο, από Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποτελούµενη από δύο ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές και βασίζεται στα χαρακτηριστικά των εισφερόµενων οµολόγων, όπως αυτά καθορίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/ 2008 επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών δεν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920 και διενεργείται µε τη µεταβίβαση οµολόγων έκδοσης του Ελληνικού ?ηµοσίου ή και την καταβολή µετρητών. Στην περίπτωση επαναγοράς των προνοµιούχων µετοχών µε οµόλογα του Ελληνικού ?ηµοσίου, η αποτίµηση των οµολόγων θα πραγµατοποιηθεί από την ίδια Επιτροπή. 2.Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και στο ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα και η αµοιβή των µελών της ανωτέρω Επιτροπής. 3.Η ανωτέρω έκθεση αποτίµησης δεν υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. 4.Σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυµάτων για επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, η σχετική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/ 1920 από τη Γενική Συνέλευση των κοινών µόνο µετόχων, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. ?ικαίωµα συµµετοχής ή και ενάσκησης δικαιωµάτων προτίµησης στην ως άνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν έχουν οι δικαιούχοι των προνοµιούχων µετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008. 5.Οι ρυθµίσεις του παρόντος κατισχύουν, τυχόν, αντίθετων ή και διάφορων ρυθµίσεων των αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων που ελήφθησαν από την 1.1.2009 και µετά και έχουν εφαρµογή από την ηµεροµηνία αυτή. Άρθρο 48 Κυρώνεται η από 15 Απριλίου 2009 απόφαση της 76ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος περί τροποποιήσεως των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:« 1.Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 55 αριθµός 4 προστίθενται οι ακόλουθες πέντε (5) λέξεις: «καθώς και ενέχυρο επί απαιτήσεων»». 2.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 αριθµός 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παρεχόµενες πιστώσεις πρέπει να καλύπτονται από επαρκείς ασφάλειες, που µπορεί να συνίστανται και σε ενέχυρο επί τίτλων µε λογιστική µορφή, σε ενέχυρο επί απαιτήσεων, καθώς και σε αγορά τίτλων µε σύµφωνο επαναπωλήσεως ή µε άλλες ειδικές συµφωνίες». 3.Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 57Α αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξασφάλιση του συνόλου των απαιτήσεων της Τράπεζας κατά πιστωτικού ιδρύµατος ή εν γένει επιχείρησης από την παροχή πιστώσεων στο πλαίσιο άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής και των κάθε είδους απαιτήσεων της Τράπεζας από συναλλαγές µέσω των συστηµάτων του άρθρου 55 αριθµός 5, η Τράπεζα έχει νόµιµο ενέχυρο επί των εκάστοτε κατατιθέµενων σε αυτήν, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, εκ µέρους των ως άνω προσώπων, περιουσιακών στοιχείων, µέχρι του συνολικού ποσού των ως άνω απαιτήσεων και των προβλεπόµενων προσαυξήσεων». 4.Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 57Α αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων ή εν γένει επιχειρήσεων έναντι της Τράπεζας από πράξεις που συνδέονται µε την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής ή από συναλλαγές µέσω των συστηµάτων του άρθρου 55 αριθµός 5, η Τράπεζα, προς ικανοποίηση των απαιτήσεών της, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ενεχύρου και αναγκαστικής εκποίησης, να προχωρεί σε εκποίηση των ενεχυρασµέ-νων τίτλων ή απαιτήσεων, είτε χρηµατιστηριακώς, µέσω µέλους οργανωµένης αγοράς που ορίζει η ίδια, είτε εξωχρηµατιστηριακώς, κατ’ επιλογή της, ή εφόσον οι τίτλοι ή απαιτήσεις είναι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, να εισπράττει ιδίω ονόµατι τα σχετικά ποσά. Η Τράπεζα επιλέγει, κατά την κρίση της, από τους ενεχυρασµένους τίτλους και απαιτήσεις, εκείνους που θα εκποιήσει ή εισπράξει προς ικανοποίηση των ασφαλισµένων απαιτήσεων. Το προϊόν της εκποίησης ή ρευστοποίησης διατίθεται για την ικανοποίηση της ασφαλιζόµενης απαίτησης, κατά δαπάνες, τόκους, κεφάλαιο, κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου πιστωτή». 5.Μετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 57Α, τίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Οι λογαριασµοί που τηρούνται σε συστήµατα πληρωµών ή εκκαθάρισης εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών που λειτουργούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπόκεινται σε αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση από τρίτους ή σε άλλη ισοδύναµη δέσµευση». Άρθρο 49Έναρξη ισχύος1.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί µέρους διατάξεις του. 2.Ειδικά η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 10 και 17 αρχίζει από την κατάθεση του παρόντος νόµου στη Βουλή. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2009/3808 2009
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013