Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framewοrk Αgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Πλαίσιο (Framewοrk Αgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 29η Οκτωβρίου 2007, της οποίας το κείμενο, στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει, αντίστοιχα, ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) «ΑΤΗΕΝΑ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός) ΑΤΗΕΝΑ, εφεξής αναφερόμενα ως «Συμβαλλόμενα Μέρη». ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη μεγάλη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών στον τομέα των Μετακινήσεων και Μεταφορών, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες, μέσω της παροχής υπηρεσιών μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), Έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ1.Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στο ΑΤΗΕΝΑ να ζητήσει από το ΑΜSCC την παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και μεταφορών για επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και μιας στρατιωτικής Ταχείας Αντίδρασης. Το ΑΜSCC συμφωνεί να εξαντλήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του, μέσα στο πλαίσιο των μέσων που διαθέτει, προκειμένου να ικανοποιήσει τέτοια αιτήματα. 2.Οποιαδήποτε ναύλωση θαλάσσιας μεταφοράς προϋποθέτει τη σύναψη μιας συγκεκριμένης σύμβασης (ναυλοσύμφωνου) μεταξύ του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους και του προμηθευτή του σκάφους. Άρθρο 2ΑΤΗΕΝΑ1.Ο ΑΤΗΕΝΑ είναι ο μηχανισμός που ιδρύθηκε για να διαχειριστεί τη χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες. Αυτές οι κοινές δαπάνες συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφορών που επιβαρύνουν το Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί συν τοις άλλοις να αποφασίσει ότι οι μεταφορές δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρηματοδοτηθούν από κοινού, σε μια δεδομένη επιχείρηση. Στον ΑΤΗΕΝΑ μπορεί επιπλέον να ανατεθεί η διαχείριση της προχρηματοδότησης ορισμένων δαπανών, σε μια δεδομένη επιχείρηση. 2.Ο ΑΤΗΕΝΑ δεν μπορεί να συνάψει συμβάσεις εκτός του καθορισμένου πλαισίου της αρμοδιότητάς του. 3.Οι αρχές που μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό του ΑΤΗΕΝΑ είναι: 1)ο Διευθυντής του, 2)στα πλαίσια μιας δεδομένης επιχείρησης, ο επιχειρησιακός διοικητής δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Στην πράξη, ο αντιπρόσωπος του ΑΤΗΕΝΑ έναντι του ΑΜSCC μπορεί να είναι: 1)ο Διευθυντής του ΑΤΗΕΝΑ ή ένας εκ των αναπληρωτών Διευθυντών, 2)ένα Στρατηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα τα Τμήματα J4 και J8 αυτού, 3)το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα τα Τμήματα J4 και J8 αυτού. 5.Τα στοιχεία του Διευθυντή και των αναπληρωτών Διευθυντών παρατίθενται στο Παράρτημα 1. Άρθρο 3ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜSCC1.Το ΑΜSCC συγκεντρώνει στοιχεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τις δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων για ναυλωμένα μέσα θαλάσσιων μεταφορών από το εμπόριο. 2.Το ΑΜSCC συγκεντρώνει περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά τις απαιτήσεις για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με σκοπό την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης ή έλλειψης, όποτε εξακριβώνονται. 3.Βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων και κατόπιν αιτήματος, το ΑΜSCC θα προσφέρει συμβουλές ως προς τον τρόπο με το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. 4.Κατόπιν υποβολής ενός αιτήματος για θαλάσσια μεταφορά, το ΑΜSCC θα προβαίνει σε ενέργειες σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για μέσα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο του επείγοντος. 5.Κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών ναύλωσης και τη σύναψη μιας συγκεκριμένης σύμβασης (ναυλοσύμφωνο), το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο για την υπογραφή και την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Το ΑΜSCC θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ναυλωμένων μέσων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 6.Το ΑΜSCC παρέχει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη στρατηγική θαλάσσια μεταφορά και τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Άρθρο 4ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC1.Το διάγραμμα οργάνωσης (οργανόγραμμα) του ΑΜSCC, το οποίο παρατίθεται λεπτομερώς στο Παράρτημα «3», μπορεί να τροποποιηθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΑΜSCC ή την εξέλιξή του για σχεδιασμό μεταφορών πολλαπλών μορφών. Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας παρατίθενται στο Παράρτημα «2». 2.Ο ΑΤΗΕΝΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επικαλεστεί οποτεδήποτε την ενεργοποίηση των ακόλουθων εναλλακτικών επιλογών: 2.1. Παρουσία οποιουδήποτε Επιτελούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο θα παρέχεται χώρος εργασίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜSCC. 2.2. Μια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε Επιτελή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΜSCC, εν όψει ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας επιχείρησης μετακίνησης και μεταφοράς. 2.3. Αποστολή οποιουδήποτε Επιτελούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΑΜSCC, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς (προκειμένου να εξοικειωθεί με θέματα μετακινήσεων και μεταφορών). 3.Η ενεργοποίηση των προαναφερθεισών επιλογών θα μπορούσε να λάβει χώρα οποτεδήποτε, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Διοικητή του ΑΜSCC και του ΑΤΗΕΝΑ. Για το σκοπό αυτό, ο αντιπρόσωπος του ΑΤΗΕΝΑ θα αποστέλλει μια επιστολή, που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, το βιογραφικό σημείωμα και την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας του προσωπικού και το χρονικό διάστημα της παρουσίας του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜSCC. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής, ο Διοικητής του ΑΜSCC θα δίνει μια απάντηση σχετικά με την αποδοχή ή όχι αυτής της παρουσίας. Μια εβδομάδα μετά τη λήψη της επιστολής, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να παρουσιαστεί στο ΑΜSCC. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα καταβάλλει μόνο το ενδεχόμενο κόστος για υποδομή και το κόστος για τις λειτουργικές δαπάνες. Δεν θα επιβαρυνθεί με καμία δαπάνη αμοιβής/αποζημίωσης προσωπικού για Επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Όταν υπάρξει πρόθεση δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΑΜSCC, ενόψει, ή κατά τη διάρκεια, της εκτέλεσης μιας επιχείρησης μετακίνησης και μεταφοράς, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2 του παρόντος Άρθρου, τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μπορούν να μειωθούν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη το επείγον των επιχειρησιακών αναγκών. Μια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε ειδικότερα να δημιουργηθεί, χωρίς καθυστέρηση, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, σε περίπτωση Ταχείας Αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Αντιπρόσωπος του ΑΤΗΕΝΑ μπορεί να συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΜSCC (ΑΒ). Άρθρο 5ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜSCCΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ1.Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργοποιήσει, για μια δεδομένη επιχείρηση, την εναλλακτική επιλογή μιας ομάδας εργασίας εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επιτρέπει στο διορισμένο προσωπικό να συνεργάζεται με το προσωπικό του Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προετοιμασία και την εκτέλεση των όρων μετακίνησης και μεταφοράς των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας θα παρέχεται δωρεάν η απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμός. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα επιβαρυνθεί με τις δαπάνες αμοιβής/αποζημίωσης του προσωπικού. 2.Το προσωπικό που θα συμμετέχει στην ομάδα αυτή θα διαθέτει εξουσιοδότηση ασφαλείας, τουλάχιστον σε επίπεδο «απορρήτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή αντιστοίχου αυτού. Άρθρο 6ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1.Οποιοδήποτε αίτημα για δυνατότητα μεταφοράς θα υποβάλλεται στο ΑΜSCC από τον αντιπρόσωπο του ΑΤΗΕΝΑ μέσω εξουσιοδοτημένων επίσημων διαύλων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Βασικές Επιχειρησιακές Οδηγίες 04321, περί παροχής υποστήριξης από το ΑΜSCC προς το ΕUΜCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή πιθανολογούμενης κρίσης, ο αντιπρόσωπος του ΑΤΗΕΝΑ θα πρέπει να ενημερώνει το ΑΜSCC, το συντομότερο δυνατό, για οποιοδήποτε πιθανό αίτημα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. 2.Οποιοδήποτε αίτημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Δρομολόγιο: Λιμένα Επιβίβασης και Αποβίβασης (SΡΟΕ-SΡΟD) και ενδεχόμενο Αερολιμένα Επιβίβασης και Αποβίβασης (ΑΡΟΕ-ΑΡΟD), περιορισμούς στην αναμενόμενη πορεία. 2)Χρονικό πλαίσιο για τη σύναψη και την εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου. 3)Όπου απαιτείται, το επείγον, το οποίο μπορεί να δικαιολογεί την προσφυγή σε ταχείες διαδικασίες προμηθειών. 4)Επιβάτες (Συνοδεία ή/και Τεχνικό Προσωπικό): αριθμός και βαθμοί. 5)Φορτίο:(1) Μήκος σε μέτρα. (2) Τύπος φορτίου - περιοριστικοί παράγοντες για το σκάφος που πρέπει να δηλωθούν (εύρος διαδρόμων, ύψος καταστρώματος και μέγιστο φορτίο στο κατάστρωμα, δυνατότητες-αντοχή ράμπας φόρτωσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία). Ο αναλυτικός κατάλογος του εξοπλισμού που πρόκειται να μεταφερθεί, με συγκεκριμένα βάρη και διαστάσεις, πρέπει να ακολουθήσει μόλις καταστεί διαθέσιμος. (3) Όγκος/Διαστάσεις. (4) Ακριβή στοιχεία του επικίνδυνου υλικού που θα περιλαμβάνεται στο φορτίο, βαθμό επικινδυνότητας, ποσότητα/καθαρό βάρος των εκρηκτικών υλών, εφόσον υπάρχουν. (5) Αναλυτική αξία του φορτίου για τις διαδικασίες που αφορούν τους πλοιοκτήτες (π.χ. ασφάλιση). (6) Νωρίτερη και απώτατη δυνατή ημερομηνία/ώρα φόρτωσης. (7) Απαιτούμενη ή/και απώτατη ημερομηνία παράδοσης ή ελάχιστη ταχύτητα του σκάφους. (8) Ποιος ευθύνεται για τη φόρτωση/εκφόρτωση του σκάφους. (9) Ποιος ευθύνεται για την πρόσδεση/ασφάλιση του φορτίου. (10) Εξειδικευμένες επισημάνσεις, όπως προώθηση με χερσαία μεταφορά κ.λπ. 6)Στρατιωτικοί περιορισμοί και περιοριστικές διατάξεις, εάν υπάρχουν (στρατιωτική συνοδεία, καθορισμένες πορείες, κ.λπ.). 7)Εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης. 3.Εντούτοις, η διαδικασία μπορεί να αρχίσει βάσει ενός αρχικού αιτήματος που θα περιλαμβάνει μόνο τα διαθέσιμα δεδομένα. Ο αντιπρόσωπος του ΑΤΗΕΝΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμπληρώσει αυτό το αρχικό αίτημα το συντομότερο δυνατό, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με το ΑΜSCC. 4.Το ΑΜSCC θα διαβιβάσει το αίτημα προς τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες προμήθειας για την παροχή μέσων θαλάσσιων μεταφορών. Η προμήθεια, για λογαριασμό του ΑΤΗΕΝΑ (Ναυλωτή) θα γίνεται από τη ΔΘΚΜ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Ένα σχέδιο ναυλοσύμφωνου μπορεί είτε να παρασχεθεί από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, είτε να ζητηθεί από το ΑΜSCC. 6.Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος παραμένει υπεύθυνο για την κατακύρωση, γνωστοποίηση και υπογραφή του ναυλοσύμφωνου. 7.Το ΑΤΗΕΝΑ θα είναι υπεύθυνο για την εξόφληση όλων των δαπανών ναύλωσης στον προμηθευτή του σκάφους και για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από την εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου. 8.Το ΑΜSCC θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για την παρακολούθηση του δρομολογίου του σκάφους στον αντιπρόσωπο του ΑΤΗΕΝΑ. Άρθρο 7ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑΟι λειτουργικές δαπάνες του ΑΜSCC θα χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο θα παρέχει επίσης όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες του ΑΜSCC, χωρίς καμία επιβάρυνση, στον ΑΤΗΕΝΑ. Άρθρο 8ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ1.Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή παράγονται θα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται, διαβιβάζονται, και διαφυλάσσονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η προστασία αυτή θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις, όποτε πραγματοποιείται διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα διαθέσιμα μέτρα, προκειμένου να τηρήσει ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται, εκτός αν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος συναινέσει σε τέτοιες αποκαλύψεις. Άρθρο 9ΕΥΘΥΝΗ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1.Το ΑΜSCC δεν φέρει καμία ευθύνη για το κόστος, την εκτέλεση των συγκεκριμένων συμβάσεων που υπογράφονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας ή τις αξιώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε θανατηφόρα περιστατικά, τραυματισμούς ή ζημίες που προκαλούνται στο προσωπικό ή τα περιουσιακά στοιχεία του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους ή οποιουδήποτε Κράτους, διεθνούς οργανισμού ή άλλης οντότητας, από την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων. Επιπρόσθετα, το ΑΜSCC δεν φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις που εγείρουν τρίτοι σχετικά με θανατηφόρα περιστατικά, τραυματισμούς ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία, που προκαλούνται σε αυτούς από την εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. 2.Ο ΑΤΗΕΝΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις διαδικασίες προμήθειας που υλοποιούνται από τη ΔΘΚΜ έως και εξαιρουμένης της κατακύρωσης, της γνωστοποίησης και της υπογραφής του ναυλοσύμφωνου. 3.Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο θα επιλύεται μόνο με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή δικαιοδοσία. Άρθρο 10ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΗ παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 1. Άρθρο 11ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ1.Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν γνωστοποίησης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στον ΑΤΗΕΝΑ ότι όλες οι εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. 2.Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, επιδίδοντας μια γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία-Πλαίσιο θα λύεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης ή μετά τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε συμβάσεων, οι οποίες έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί τελευταίο, και αφού έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή. Μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, δεν θα υπογράφεται καμία νέα σύμβαση στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Συντάχθηκε στις Βρυξέλλες, στις 29 Οκτωβρίου 2007, σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΑΤΗΕΝΑ» Υποστράτηγος Jοse Αntοniο ΜΑRΙGUΕSΑ Γεώργιος ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔιευθυντήςΚλάδου Υποστήριξης Παράρτημα 1: Σύνδεσμοι επικοινωνίας του «ΑΤΗΕΝΑ» Παράρτημα 2: Σύνδεσμοι επικοινωνίας του «ΑΜSCC» Παράρτημα 3: Οργανόγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Μόνιμοι αντιπρόσωποι του ΑΤΗΕΝΑ Μηχανισμός: athena.mechanism@cοnsilium.eurοpa.eu Διευθυντής: κ. Jοse Αntοniο ΜΑRΙGUΕSΑ Τηλ. 00322281 6058 jοse-antοniο.mariguesa@cοnsilium.eurοpa.euΑναπληρωτές Διευθυντές: κ. Jacοb VRΙΕS Τηλ. 00322281 56 19 Jacοb.νries@cοnsilium.eurοpa.eu1)Τhierry ΒΟUCΗΕR Τηλ. 00322281 6569 thierry. bοucher@cοnsilium.eurοpa.eu 1)Αndre ΒRΙSΜΕΖ τηλ. 00322281 5901 andre.brismez@cοnsilium.eurοpa.euΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜSSCCΔιοικητής ΑΜSCC Στρατόπεδο Παπάγου 15569 Χολαργός ΑθήναΕλληνική Δημοκρατία Τηλ. 0030 210 657 1742 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amscc.οps@οtenet.gr
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της κυρούμενης Συμφωνίας Πλαίσιο αρχίζει από την πλήρωση της προϋποθέσεως της παραγράφου 11.1 του Άρθρου 11 της Συμφωνίας Πλαίσιο. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία