Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθμούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 117/ΡΟL/09 της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις 18.1.2006 στην Ουάσιγκτον μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση με τη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, καθώς και το Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου, στο πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: Πρωτόκολλο στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003. ’Οπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας σχετικά με την έκδοση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 (εφεξής: «η Συμφωνία έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ»), οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναγνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής, η Συμφωνία έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ εφαρμόζεται σε σχέση με τη διμερή Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και το Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής που υπογράφηκε στις 2.9.1937, (εφεξής συνολικά: «η Συνθήκη εκδόσεως») σύμφωνα με τους εξής όρους: Άρθρο 1 Α. Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 4 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου ΙΙ της Συνθήκης εκδόσεως: «Αδικήματα για τα οποία χωρεί έκδοση 1.Ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση εφόσον τιμωρείται από το δίκαιο τόσο του αιτούντος κράτους όσο και του προς ό η αίτηση κράτους με στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτατης διάρκειας ανώτερης του ενός έτους ή με αυστηρότερη ποινή. Ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί επίσης αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση εάν συνίσταται σε απόπειρα ή συνομωσία για τέλεση ή συμμετοχή στην τέλεση εγκλήματος ή αδικήματος για το οποίο χωρεί έκδοση. Όταν η αίτηση αφορά την εκτέλεση της ποινής προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί για έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, το υπόλοιπο της στερητικής της ελευθερίας ποινής που απομένει να εκτιθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες. 2.Όταν εγκρίνεται η έκδοση για έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, η έκδοση ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα ή αδίκημα προσδιορίζεται στην αίτηση, εφόσον το τελευταίο αυτό έγκλημα ή αδίκημα τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ενός έτους ή λιγότερο, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις οι σχετικές με την έκδοση. 3.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα έγκλημα ή αδίκημα θεωρείται ως έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση: 1)ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο τόσο του αιτούντος κράτους όσο και του προς ό η αίτηση κράτους κατατάσσουν το έγκλημα ή αδίκημα στην ίδια κατηγορία εγκλημάτων ή αδικημάτων ή περιγράφουν το έγκλημα ή αδίκημα με την ίδια ορολογία, 2)ανεξαρτήτως του αν το έγκλημα ή αδίκημα είναι από αυτά για τα οποία το ομοσπονδιακό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί την απόδειξη θεμάτων, όπως η διαπολιτειακή μεταφορά ή η χρήση των ταχυδρομείων ή άλλων διευκολύνσεων που επηρεάζουν το διαπολιτειακό ή το εξωτερικό εμπόριο, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά χρησιμεύουν μόνο για τον σκοπό του καθορισμού της δικαιοδοσίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και 3)σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν φόρους, δασμούς, συναλλαγματικό έλεγχο και την εισαγωγή ή εξαγωγή βασικών προϊόντων, ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο του αιτούντος κράτους και του προς ό η αίτηση κράτους προβλέπει ανάλογους φόρους, δασμούς ή ελέγχους συναλλάγματος ή της εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων του ίδιου είδους. 4.Αν το έγκλημα ή αδίκημα έχει διαπραχθεί εκτός της επικράτειας του αιτούντος κράτους, η έκδοση χωρεί με την επιφύλαξη των άλλων ισχυουσών απαιτήσεων για την έκδοση, εφόσον το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους προβλέπει την τιμωρία εγκλήματος ή αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της επικράτειας σε παρόμοιες περιστάσεις. Εάν το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους δεν προβλέπει την τιμωρία εγκλήματος ή αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της επικράτειας σε παρόμοιες περιστάσεις, η εκτελεστική αρχή του προς ό η αίτηση κράτους έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την έκδοση, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση.» Β. Ενόψει του Άρθρου 4 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, η φράση «τελεσθέντι εντός των ορίων της δικαστηριακής αρμοδιότητος, ενός των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών» στο άρθρο Ι της Συνθήκης εκδόσεως δια του παρόντος διαγράφεται. Άρθρο 2 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 5 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου ΧΙ, παράγραφος 2 της Συνθήκης εκδόσεως: «Διαβίβαση και βεβαίωση της αυθεντικότηταςτων εγγράφων Οι αιτήσεις έκδοσης και τα δικαιολογητικά τους έγγραφα διαβιβάζονται δια της διπλωματικής οδού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης που προβλέπεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα έγγραφα που φέρουν την πιστοποίηση ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του υπουργείου ή της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές σχέσεις του αιτούντος κράτους γίνονται δεκτά στις διαδικασίες έκδοσης στο προς ό η αίτηση κράτος χωρίς περαιτέρω πιστοποίηση, βεβαίωση της αυθεντικότητας ή άλλη επικύρωση. «Υπουργείο Δικαιοσύνης» σημαίνει, για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το United States Department οf Justice.» Άρθρο 3 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 6 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση του Άρθρου ΧΙ της Συνθήκης εκδόσεως: «Διαβίβαση αιτήσεων προσωρινής σύλληψης Οι αιτήσεις προσωρινής σύλληψης μπορούν να υποβάλλονται απευθείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του United States Department οf Justice, ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της διπλωματικής οδού. Οι υπηρεσίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιnterpοl) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των αιτήσεων αυτών.» Άρθρο 4 Σύμφωνα με το Άρθρο 7(1) της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση του Άρθρου ΧΙ της Συνθήκης εκδόσεως: «Διαβίβαση εγγράφων έπειτα από προσωρινή σύλληψη 1.Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση κρατείται υπό καθεστώς προσωρινής σύλληψης από το προς ό η αίτηση κράτος, το αιτούν κράτος μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση του να διαβιβάσει την αίτηση έκδοσης και τα δικαιολογητικά της έγγραφα δια της διπλωματικής οδού δυνάμει του Άρθρου 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας την αίτηση και τα έγγραφα στην πρεσβεία του προς ό η αίτηση κράτους που βρίσκεται στο αιτούν κράτος. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης από την πρεσβεία, θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία παραλαβής από το προς ό η αίτηση κράτος για τους σκοπούς της τήρησης της προθεσμίας που πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με την Συνθήκη εκδόσεως ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής κράτηση του προσώπου.» Άρθρο 5 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 8 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Συμπληρωματικές πληροφορίες 1.Το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να ζητήσει από το αιτούν κράτος να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας, την οποία αυτό καθορίζει, εφόσον θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης έκδοσης δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Συνθήκης εκδόσεως. 2.Οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ζητούνται και να παρέχονται απευθείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του United States Department οf Justice.» Άρθρο 6 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 9 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Προσωρινή παράδοση 1.Εάν εγκριθεί αίτηση έκδοσης στην περίπτωση προσώπου, το οποίο διώκεται ή εκτίει ποινή στο προς ό η αίτηση κράτος, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να παραδώσει προσωρινά το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση στο αιτούν κράτος για τους σκοπούς της δίωξης. 2.Το παραδοθέν πρόσωπο κρατείται στο αιτούν κράτος και επιστρέφεται στο προς ό η αίτηση κράτος αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία του αιτούντος και του προς ό η αίτηση κράτους. Ο χρόνος της κράτησης στο έδαφος του αιτούντος κράτους εν αναμονή της άσκησης δίωξης στο εν λόγω κράτος είναι δυνατόν να αφαιρείται από τον χρόνο που απομένει προς έκτιση στο προς ό η αίτηση κράτος.» Άρθρο 7 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 10 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του Άρθρου VΙΙ της Συνθήκης εκδόσεως: «Αιτήσεις έκδοσης ή παράδοσης που υποβάλλονται από πλείονα κράτη 1.Εάν το προς ό η αίτηση κράτος λαμβάνει αιτήσεις από το αιτούν κράτος και από οιοδήποτε άλλο κράτος ή κράτη για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο έγκλημα ή αδίκημα είτε για διαφορετικά εγκλήματα ή αδικήματα, η εκτελεστική αρχή του προς ό η αίτηση κράτους καθορίζει εάν και σε ποιο κράτος θα παραδώσει το πρόσωπο. 2.Εάν η Ελληνική Δημοκρατία λαμβάνει αίτηση έκδοσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αίτηση παράδοσης δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο έγκλημα ή αδίκημα είτε για διαφορετικά εγκλήματα ή αδικήματα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας καθορίζει εάν και σε ποιο κράτος θα παραδώσει το πρόσωπο. 3.Κατά τη λήψη της απόφασής του σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το προς ό η αίτηση κράτος εξετάζει όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά και των ακολούθων: 1)αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί δυνάμει συνθήκης, 2)των τόπων, στους οποίους διαπράχθηκε κάθε έγκλημα ή αδίκημα, 3)των αντιστοίχων συμφερόντων των αιτούντων κρατών, 4)της σοβαρότητας των εγκλημάτων ή αδικημάτων, 5)της υπηκοότητας του θύματος, 6)της δυνατότητας, τυχόν μετέπειτα έκδοσης μεταξύ των αιτούντων κρατών, και 7)της χρονολογικής σειράς παραλαβής των αιτήσεων των αιτούντων κρατών.» Άρθρο 8 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 11 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση συγκατατίθεται να παραδοθεί στο αιτούν κράτος, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί, σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει του δικανικού του συστήματος, να παραδώσει το πρόσωπο, το συντομότερο δυνατόν, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Η συγκατάθεση του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνία ότι παραιτείται από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας.» Άρθρο 9 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 12 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Διαμεταγωγή1.Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά, μέσω της επικρατείας της, ενός προσώπου το οποίο παραδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τρίτο κράτος ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε τρίτο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούν να επιτρέψουν τη μεταφορά, μέσω της επικρατείας τους, προσώπου το οποίο παραδίδεται στην Ελληνική Δημοκρατία από τρίτο κράτος, ή από την Ελληνική Δημοκρατία σε τρίτο κράτος. 2.Η αίτηση διαμεταγωγής υποβάλλεται μέσω της διπλωματικής οδού ή απευθείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του United States Department οf Justice. Οι υπηρεσίες της Ιnterpοl μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση της αίτησης αυτής. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του μεταφερόμενου προσώπου και σύντομη περιγραφή των στοιχείων της υπόθεσης. Το υπό διαμεταγωγή πρόσωπο κρατείται κατά τη διάρκεια της διαμεταγωγής. 3.Δεν απαιτείται άδεια όταν χρησιμοποιείται αεροπορική μεταφορά και δεν προβλέπεται προσγείωση στο έδαφος του κράτους διαμεταγωγής. Εάν πραγματοποιηθεί έκτακτη προσγείωση, το κράτος στο οποίο πραγματοποιείται η έκτακτη προσγείωση μπορεί να απαιτήσει αίτηση διαμεταγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 2. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να προληφθεί η διαφυγή του προσώπου έως ότου πραγματοποιηθεί η διαμεταγωγή, εφόσον η αίτηση διαμεταγωγής παραληφθεί εντός 96 ωρών από τη μη προγραμματισμένη προσγείωση.» Άρθρο 10 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 13 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Θανατική ποινή Όταν το έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους αλλά όχι σύμφωνα με το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να εγκρίνει την έκδοση υπό τον όρο ότι δεν θα επιβληθεί θανατική ποινή στον εκζητούμενο, ή, αν για δικονομικούς λόγους το αιτούν κράτος δεν μπορεί να συμμορφωθεί με αυτό τον όρο, ότι και αν επιβληθεί θανατική ποινή, δεν θα εκτελεστεί. Αν το αιτούν κράτος δεχτεί την έκδοση υπό όρους κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς. Αν το αιτούν κράτος δεν δεχτεί τους όρους, η αίτηση έκδοσης μπορεί να απορριφθεί.» Άρθρο 11 Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 14 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται προς συμπλήρωση των όρων της Συνθήκης εκδόσεως: «Ευαίσθητες πληροφορίες περιεχόμενες σε αίτηση Όταν το αιτούν κράτος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να διαβιβάσει πληροφορίες ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα προς υποστήριξη της αίτησής του για έκδοση, μπορεί να έλθει σε επαφή με το προς ό η αίτηση κράτος για να διαπιστώσει κατά πόσον το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να τις προστατεύσει. Αν το προς ό η αίτηση κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τις πληροφορίες κατά τον τρόπο που ζητεί το αιτούν κράτος, το αιτούν κράτος αποφασίζει αν παρόλα αυτά θα τις διαβιβάσει.» Άρθρο 121.Οι διατάξεις της Συνθήκης εκδόσεως που δεν αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων αρνήσεως της έκδοσης, δεν θίγονται από το παρόν Πρωτόκολλο και παραμένουν σε ισχύ. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο ερμηνεύεται κατά τρόπο που συνάδει με τη Συμφωνία έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ. Άρθρο 13 Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στον όρο της ολοκλήρωσης των αντιστοίχων ισχυουσών εσωτερικών διαδικασιών των μερών. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα ανταλλάξουν τότε έγγραφα που θα καταδεικνύουν ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο 141.Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ. Το Άρθρο 16 της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη χρονική εφαρμογή ισχύει. 2.Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας έκδοσης ΕΕ-ΗΠΑ, το παρόν Πρωτόκολλο καταγγέλλεται και ισχύει η Συνθήκη εκδόσεως. Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μπορεί παρά ταύτα να συμφωνήσουν ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν ορισμένες ή όλες οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στην Ουάσιγκτον, εις διπλούν, στις 18.1.2006 στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσες και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Υπογραφή) (Υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Ρηματικές Διακοινώσεις με αριθμούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 117/ΡΟL/09 της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα κείμενα των Ρηματικών Διακοινώσεων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία