ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3773

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ -ΒΟΛΟΣ 2013
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων - Βόλος 2013 Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Βόλος 2013» (εφεξής: Βόλος 2013). Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Βόλος 2013, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.
2.  
  Η Βόλος 2013 δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών
3.  
  Η Βόλος 2013 τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Βόλος 2013 είναι η οργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα. Η Βόλος 2013 ενεργεί ως Οργανωτική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Χάρτη της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.) και στη Σύμβαση που υπογράφηκε την 27η Οκτωβρίου 2007 στην Πεσκάρα μεταξύ της Δ.Ε.Μ.Α., του Δήμου Βόλου και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελλάδος (Ε.Ο.Ε.). Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η Βόλος 2013 μπορεί, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄), να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ιδίως: α. Για την κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων που ανατίθενται στη Βόλος 2013 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. β. Για τη διαμόρφωση της αναγκαίας τηλεπικοινωνιακής και ραδιοτηλεοπτικής υποδομής και υποδομής πληροφορικής. γ. Για την οργάνωση της φιλοξενίας και την τουριστική υποστήριξη των Μεσογειακών Αγώνων. δ. Για τη διεθνή επικοινωνιακή προβολή των Μεσογειακών Αγώνων και των συναφών εκδηλώσεων σε συνδυασμό και με τη γενικότερη τουριστική προβολή της χώρας. ε. Για την οικονομική εκμετάλλευση της όλης διοργάνωσης. στ. Για τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Μεσογειάδας κατά τα οριζόμενα στον υποβληθέντα στη Δ.Ε.Μ.Α. φάκελο διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων.
Άρθρο 3 "Έδρα"
1.  
  Ως έδρα της Βόλος 2013 ορίζεται ο Δήμος Βόλου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Βόλος 2013 οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στο εξωτερικό.
Άρθρο 4 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της Βόλος 2013 αρχίζει από την καταχώριση της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, οπότε και τίθεται υπό εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος νόμου
Άρθρο 5 "Μετοχικό κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Βόλος 2013 ορίζεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) μη μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία. Μετοχικοί τίτλοι δεν εκδίδονται, ο δε αριθμός των μετοχών αποδεικνύεται από το εκάστοτε ισχύον καταστατικό της Βόλος 2013. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του κεφαλαίου θα γίνει τμηματικά με την πρώτη δόση ύψους τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (3.410.000) ευρώ να καταβάλλεται σε μετρητά εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (4.670.000) ευρώ, έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (6.960.000) ευρώ, επτά εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (7.700.000) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (5.260.000) ευρώ, αντίστοιχα, οι οποίες θα καταβάλλονται μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου εκάστου έτους από το 2010 έως το 2013. Τυχόν καταβληθέντα στη δικαιοπάροχο της Βόλος 2013 ποσά θα συμψηφισθούν κατά την καταβολή της πρώτης ως άνω δόσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησής του. Αυξήσεις κεφαλαίου γίνονται στο άρτιο, οι δε νέες μετοχές αναλαμβάνονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αμεταβίβαστες. Ο μέτοχος, εκπροσωπούμενος από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ασκεί τα δικαιώματα του στη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 6 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης της Βόλος 2013 είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Άρθρο 7
1.  
  Η Βόλος 2013 διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι Δήμαρχοι Βόλου, Λάρισας, Νέας Ιωνίας Βόλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και ο Έλληνας μέλος της Δ.Ο.Ε.
2.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν και πριν τη λήξη της θητείας τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία των μελών παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Βόλος 2013 υπό εκκαθάριση. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η συμμετοχή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις είναι τιμητική και κατά συνέπεια άμισθη.
Άρθρο 8
1.  
  Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που ανάγονται στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Βόλος 2013, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2.  
  Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Βόλος 2013 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δικαστικών, δημοτικών, κοινοτικών, εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης κρατικής αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, προσφυγές, αποφασίζει για την παράσταση της Βόλος 2013, ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για την παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Βόλος 2013 και με οποιουσδήποτε όρους και συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Βόλος 2013 και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα. Επιπλέον, συνάπτει πάσης φύσεως δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει, πουλάει και ενεχυράζει χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Βόλος 2013, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια, απλά ή τοκοχρεολυτικά, όλα με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυράζει απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του κ. ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α) και του άρθρου 23 του παρόντος, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Βόλος 2013 ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Βόλος 2013 και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Βόλος 2013 σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
3.  
  Το Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του σε σώμα αποφασίζει τη συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής αποτελούμενης από πέντε (5) μέλη κατά ανώτατο όριο. Επικεφαλής της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος. Μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να αποτελέσουν μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.
4.  
  Η πιο πάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.
5.  
  Πράξεις του Δ.Σ., ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Βόλος 2013 απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Βόλος 2013 ή τις τροποποιήσεις του.
6.  
  Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
7.  
  Η Βόλος 2013, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Δ.Σ. υπό την εταιρική επωνυμία.
8.  
  Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Βόλος 2013, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στον Πρόεδρο ή και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή διευθυντές της Βόλος 2013 καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 9 "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Βόλος 2013.
Άρθρο 10 "Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων και εφόσον η αναπλήρωσή τους δεν είναι δυνατή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση κατά το άρθρο 16 του παρόντος, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτόν το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.
Άρθρο 11
1.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Βόλος 2013 τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Δ.Σ. δύναται κατ’ εξαίρεση να συνεδριάζει στη Λάρισα και στην Αθήνα, αν τούτο είναι αναγκαίο από τις περιστάσεις. Δύναται επίσης να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και η πλειοψηφία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. προκειμένου να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δ.Σ.
3.  
  Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 12
1.  
  Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
4.  
  Σε θέματα ελάσσονος σημασίας, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Άρθρο 13
1.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ. ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.
2.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3.  
  Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Άρθρο 14 "Πρόεδρος Δ.Σ."
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 15 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των υπηρεσιών της Βόλος 2013, διευθύνει το έργο της, ελέγχει και εποπτεύει σε καθημερινή βάση το προσωπικό, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει τις συμβάσεις της Βόλος 2013 και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πλήρους απασχόλησης και συνδέεται με την Βόλος 2013 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Άρθρο 16
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βόλος 2013 είναι το ανώτατο όργανα της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Βόλος 2013
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την:
 1. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
 2. εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,.
 4. διανομή των κερδών,
 5. έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Βόλος 2013,
 6. διορισμό των εκκαθαριστών,
 7. εκλογή των ελεγκτών,
 8. απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,.
 9. λήψη αποφάσεων σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον επ’ αυτών δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω μη επίτευξης της αναγκαίας απαρτίας σε τρεις (3) ή περισσότερες συναπτές συνεδριάσεις του
3.  
  Δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως η εκλογή κατά το καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος
Άρθρο 17
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Βόλος 2013 ή στην Αθήνα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.  
  Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονο μίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα όργανα ή πρόσωπα
Άρθρο 18 "Απόφαση απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών"
1.  
  Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α τουκ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 19 "Εταιρική χρήση"
1.  
  Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Βόλος 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010. Η Βόλος 2013 ελέγχεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που εκλέγονται κάθε χρόνο, μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους, από την τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από διεθνή ελεγκτική εταιρεία. Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης και η αμοιβή τους θα ορισθούν με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα πρέπει να συγκληθεί εντός του πρώτου τριμήνου από τη σύσταση της Βόλος 2013. Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α). Ο διαχειριστικός έλεγχος της Βόλος 2013 για κάθε εταιρική χρήση και τυχόν έκτακτος έλεγχος, κατόπιν παραγγελίας είτε του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είτε του Υπουργού Πολιτισμού είτε και των δύο μαζί, ασκούνται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, τυχόν άλλους συναρμόδιους Υπουργούς και τη Βουλή.
Άρθρο 20 "Λύση και εκκαθάριση"
1.  
  Με τη λήξη της διάρκειας της Βόλος 2013 αυτή τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού διατίθεται, αφού γίνει ο κατ’ άρθρο 32 της από 27.10.2007 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ), του Δήμου Βόλου και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) καταμερισμός του πλεονάσματος, η ακίνητη και κινητή περιουσία της Βόλος 2013 για την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών. Ειδικά οι συμβάσεις του προσωπικού, οποιασδήποτε φύσεως, λύονται σε κάθε περίπτωση αζημίως για την Οργανωτική Επιτροπή στις 31.12.2013. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις εταιρείες που ιδρύονται από την Βόλος 2013.
Άρθρο 21 "Καταχώριση καταστατικού"
1.  
  Η καταχώριση του καταστατικού της Βόλος 2013 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συντελείται κατόπιν αίτησης της Βόλος 2013, στην οποία επισυνάπτεται το Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στο οποίο θα δημοσιευθεί ο παρών νόμος. Για τη νόμιμη ίδρυση της Βόλος 2013 ουδεμία άλλη διοικητική απόφαση ή έγκριση απαιτείται.
Άρθρο 22
1.  
  Το προσωπικό της Βόλος 2013 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έπειτα από δημόσια προκήρυξη στην οποία καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Βόλος 2013, ύστερα από κοινή εισήγηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προσωπικού προερχόμενου από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευομένων από τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς ή οργανισμούς, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από το φορέα προέλευσης τους. Σε αυτούς καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσής τους. Η Βόλος 2013 δύναται να προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (πρόγραμμα Stage), σε ποσοστό ύψους 10% επί του συνόλου του προσωπικού που απασχολεί.
3.  
  Οι αμοιβές, αποζημιώσεις και αντιμισθίες του προσωπικού, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτών, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις εταιρείες που ιδρύονται από την Βόλος 2013
Άρθρο 23
1.  
  Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Βόλος 2013 μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνονται από τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών, γ) την κατασκευή έργων και δ) τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α’ και β’ συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε οι κανόνες αυτοί έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία είτε όχι. Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες της Βόλος 2013, σε περίπτωση που ιδρυθούν τέτοιες, ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄). Εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, ως μέτοχοι, ως μέλη του Δ.Σ. ή ως στελέχη τα μέλη του Δ.Σ. της Βόλος 2013 και των θυγατρικών της εταιρειών δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Βόλος 2013. Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έσοδα ή δαπάνες για την Βόλος 2013 ποσού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ , ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών) της Βόλος 2013 από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 19 του παρόντος. Κατακερματισμός συμβάσεων που έχουν το αυτό ή συναφές αντικείμενο δεν επιτρέπεται. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.
2.  
  Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Βόλος 2013 και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α), όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 τουν. 3213/2003 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Βόλος 2013. Οι διατάξεις του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α), όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων που γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο προς την Βόλος 2013 χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και οι δαπάνες για την ανακαίνιση και διαρρύθμιση των ακινήτων αυτών που πραγματοποιούνται από την Βόλος 2013, η οποία δεν δύναται να διαθέσει για το σκοπό αυτόν ποσό υπέρτερο του 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, δεν θεωρούνται εισόδημα για τον παραχωρούντα τη χρήση των ακινήτων, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α).
4.  
  Για τα αγαθά επένδυσης τα οποία θα αποκτηθούν και θα εξυπηρετήσουν το σκοπό της Βόλος 2013 δεν ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α), όπως ισχύει.
5.  
  Τα έργα που αφορούν στη δημιουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, εκτός εκείνων που διέπονται από ειδικότερες διατάξεις, θα γίνουν με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως αναθέτουσας αρχής κατά τις οικείες διατάξεις. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 24 "Νομική υπηρεσία"
1.  
  Για τη νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση της Βόλος 2013 συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. της Βόλος 2013, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/4, νομική υπηρεσία από τέσσερις (4) δικηγόρους αυξημένων προσόντων με σχέση έμμισθης εντολής, δύο (2) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά δικηγόροι στον Άρειο Πάγο. Με όμοια απόφαση η Βόλος 2013 για τη νομική της εξυπηρέτηση δύναται να προσλαμβάνει δικηγόρους για ορισμένη υπόθεση, προς τους οποίους παρέχει σχετική εντολή.
Άρθρο 25 "Παραχώρηση και μεταβίβαση κινητώνκαι ακινήτων πραγμάτων"
1.  
  Η Βόλος 2013 δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή να μεταβιβάζει την κυριότητα κινητών και ακινήτων πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα, το οποίο προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου διοίκησης της Βόλος 2013. Κινητά και ακίνητα της Βόλος 2013, που έχουν αποκτηθεί με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους, παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών επιτρέπεται να ανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση των κινητών και ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου, στην εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», η οποία τα διαθέτει, χωρίς αντάλλαγμα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α).
Άρθρο 26
1.  
  Η Βόλος 2013 απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό, λιμενικό και διοικητικό τέλος, από το τέλος συναλλαγής ακινήτων, ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο ή εισφορά υπέρ τρίτων, εξαιρουμένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων. Επίσης, απαλλάσσεται από το ΕΤΑΚ για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα και φορολογείται με ένα τοις χιλίοις για τα λοιπά ακίνητα. Οι ανωτέρω απαλλαγές χορηγούνται τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και της νομοθεσίας που τις ενσωματώνει στην εσωτερική έννομη τάξη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.
2.  
  Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπάγονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην Βόλος 2013 λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε αυτή. Τα ποσά αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Βόλος 2013 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
3.  
  Οι συμβάσεις που συνάπτονται από τη Βόλος 2013, η εξόφληση αυτών και των επ’ αυτών τόκων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από φόρους, εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και της νομοθεσίας που τις ενσωματώνει στην εσωτερική έννομη τάξη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.
4.  
  Το συνολικό ποσό των χορηγιών ή δωρεών, στις οποίες προβαίνουν επιχειρήσεις προς τη Βόλος 2013 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιείται η χορηγία ή η δωρεά, ή τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης και των τεσσάρων επομένων με την προϋπόθεση ότι το ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα
5.  
  Η Βόλος 2013 δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τη Βόλος 2013. Ειδικά για την πρώτη επιστροφή η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
Άρθρο 27
1.  
  Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων της Βόλος 2013 με τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο εγχείρημα φορείς του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, η οποία θα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Τουριστικής Ανάπτυξης, τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Βόλος 2013. Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται να παραστούν και είτε να παρουσιάσουν την πρόοδο των θεμάτων αρμοδιότητάς τους ή να αναλάβουν την προώθηση και επίλυση αντίστοιχων θεμάτων, οι «Υπεύθυνοι Μεσογειακών Αγώνων» κάθε Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται στην παράγραφο 2 κατωτέρω.
2.  
  Με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να ορίζεται σε κάθε Υπουργείο, αλλά και σε κάθε σχετικό με τη διοργάνωση φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εμπλέκεται στην οργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013, «Υπεύθυνος Μεσογειακών Αγώνων», ως σύνδεσμος χειρισμού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την οργάνωση θεμάτων. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του «Υπευθύνου Μεσογειακών Αγώνων».
Άρθρο 28
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α), όπως ισχύει, για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, εφαρμόζονται αναλόγως και για την προστασία των συμβόλων, εμβλημάτων, σημάτων, λογοτύπων, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και κάθε άλλου συναφούς γνωρίσματος της ΔΕΜΑ και της Βόλος 2013.
2.  
  Το σύμβολο της ΔΕΜΑ και των Μεσογειακών Αγώνων (οι τρεις κύκλοι, η σημαία και η μασκότ των 17ων Αγώνων) προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 2239/ 1994 (ΦΕΚ 152 Α).
3.  
  Τα Σύμβολα των Μεσογειακών Αγώνων, οι όροι, το δηλωτικό απόφθεγμα, τα εμβλήματα και τα σήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν αυτοδικαίως καταχωρηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς προηγούμενο έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων καταχώρισής τους
4.  
  Τα εμβλήματα, τα σύμβολα και τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο απολαύουν της προστασίας τόσο ως προς τις κλάσεις των εμπορευμάτων και προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η προστασία των εμβλημάτων και των συμβόλων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είναι διαρκής.
5.  
 1. Στην προστασία του παρόντος άρθρου υπάγονται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Βόλος 2013, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών και ιδίως οι όροι «Βόλος - Λάρισα 2013», «Μεσογειακοί Αγώνες Βόλος -Λάρισα 2013», «Μεσογειακοί Αγώνες 2013», «Μεσογειακοί Αγώνες - Ελλάδα» και κάθε άλλος συναφής στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.
 2. Η σχετική απαγόρευση εκτείνεται και στις χρήσεις των όρων αυτών ως ονομάτων στο διαδίκτυο.
 3. Ως «Μεσογειακά Σύμβολα και Σήματα» νοούνται όλα τα προστατευόμενα αγαθά του παρόντος άρθρου.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται και άλλα συναφή προς αυτά αγαθά, που θα απολαύουν της ειδικής περί Μεσογειακών Συμβόλων και Σημάτων προστασίας.
 5. Τα Σύμβολα και Σήματα των Μεσογειακών Αγώνων προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως του ν. 2239/1994 (ΦΕΚ 152 Α), επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων.
 6. Η νομιμότητα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης των Συμβόλων και Σημάτων Μεσογειακών Αγώνων, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνιση τους σε προϊόντα, αποδεικνύεται αποκλειστικά, είτε με έγγραφη συμφωνία του αδειούχου με την Βόλος 2013 που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ ή καταχωρίζεται στα βιβλία σημάτων κατά τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 16 τουν. 2239/1994, είτε με νόμιμο παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο εκδόσεως του αδειούχου), που θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από τη Βόλος 2013.
 7. Εν ελλείψει εκατέρου των ανωτέρω εγγράφων, δεν επιτρέπεται άλλου είδους απόδειξη για τη νομιμότητα χρήσης των Μεσογειακών Συμβόλων και Σημάτων ή για τη γνησιότητα των προϊόντων και την προέλευσή τους, ακόμη και στις διαδικασίες εκείνες όπου συγχωρείται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.
 8. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 τουν. 2239/1994 αγωγή επί παραλείψει και αποζημιώσει μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Βόλος 2013 έχει την έδρα της.
 9. Για κάθε περίπτωση προσβολής των συμβόλων και σημάτων των Μεσογειακών Αγώνων ή παράβασης των διατάξεων του ν. 146/1914 (ΦΕΚ 21 Α΄), το Δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της ανώνυμης εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων - Βόλος 2013 Α.Ε.», καθώς και κάθε άλλου προσώπου που βλάπτεται.
 10. Το ύψος του ποσού αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
 11. Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των Συμβόλων και Σημάτων των Μεσογειακών Αγώνων διατάσσονται πάντοτε από τα Μονομελή Πρωτοδικεία.
 12. Η αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Βόλος 2013 έχει την έδρα της.
 13. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου αυτής χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο Σύμβολα και Σήματα των Μεσογειακών Αγώνων, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνιση τους σε προϊόντα, ή διάθεση ή εμπορία ή κατοχή για διάθεση ή εμπορία των προϊόντων αυτών, ασχέτως του χρόνου αποκτήσεως τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και σε χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ.
 14. Ανεξαρτήτως της καταδίκης ή μη του κατηγορουμένου για τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου διατάσσεται η κατάσχεση και η δήμευση των προϊόντων.
 15. Οι αξιώσεις για παράλειψη, άρση της προσβολής ή αποζημίωσης του άρθρου 19 του ν. 146/1914 που αφορούν στην προστασία των Συμβόλων και Σημάτων των Μεσογειακών Αγώνων του παρόντος άρθρου, παραγράφονται μετά διετία, αφότου ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υπόχρεου, σε κάθε δε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση της πράξης, οι δε σχετικές αγωγές που αφορούν στην άσκηση αυτοτελώς των παραπάνω αξιώσεων ή και στην ένωσή τους με διαφορές από το ν. 2239/1994 περί σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του ΚΠολΔ.
 16. Οι αγωγές εκδικάζονται εντός δύο (2) μηνών, η δε προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
 17. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός μηνός.
 18. Η απόφαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε τρεις (3) μήνες από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η δε εκτέλεσή της δεν αναστέλλεται.
 19. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται σε αξιώσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, η δε απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από της συζητήσεως.
 20. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός δεκαημέρου.
Άρθρο 29 "Υποκατάσταση"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η Βόλος 2013 υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μεσογειακών Αγώνων 2013», που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 26334/10.6.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 263 τ. ΥΟΔΔ) και η οποία καταργείται.
Άρθρο 30 "Θέματα «Οργανωτικής Επιτροπής ΠαγκόσμιωνΑγώνων Special Οlympics Αθήνα 2011»"
1.  
  Τα προνόμια και οι ατέλειες του άρθρου 26, καθώς και τα θέματα προσωπικού του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παγκόσμιων Αγώνων Special Οlympics Αθήνα 2011» που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 1217/11.1.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού (ΦΕΚ 35 τ. ΥΟΔΔ) και έχει ήδη τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7929/27.2.2009 απόφασή του ως άνω Υφυπουργού (ΦΕΚ 89 τ. ΥΟΔΔ). Ειδικά οι συμβάσεις του προσωπικού, οποιασδήποτε φύσεως, λύονται σε κάθε περίπτωση αζημίως για την Οργανωτική Επιτροπή στις 31.12.2011.
Άρθρο 31 "Απαλλοτριώσεις"
1.  
  α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 αμέσως, όπως αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. ή εμμέσως, όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση κέντρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού υπέρ της ανώνυμης εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων - Βόλος 2013 Α.Ε.» ή του Ελληνικού Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα είτε στα οποία το Δημόσιο έχει πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της. Ακίνητα απαλλοτριωθέντα κατ’ αυτόν τον τρόπο παραμένουν εσαεί στην αποκλειστική χρήση του Δημοσίου και αποκλείεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική τους αξιοποίηση. β) Οι απαλλοτριώσεις Μεσογειακών Εργων που κηρύσσονται κατά την προηγούμενη περίπτωση α’ εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες ή και μείζονος σημασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
1.  
  Η χρήση του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο επίπεδο (-3) του κτιρίου του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης μετατρέπεται σε χώρο αποθήκευσης αρχαιολογικών ευρημάτων
2.  
  Επιτρέπεται η κατασκευή μεταλλικής πέργκολας σκίασης επί του στεγάστρου της εισόδου (στο δεύτερο επίπεδο πάνω από το ισόγειο (+2)), η οποία τοποθετείται κεντρικά ακολουθώντας περίπου το σχήμα του δημιουρ-γηθέντος ανοίγματος προς την ανασκαφή (επίπεδο +0)
3.  
  Στην κύρια είσοδο του Μουσείου από την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά του κλιμακοστασίου εισόδου, κατασκευάζεται φυλάκιο μεγέθους περίπου 2,80 χ 3,00 μ. Η έγκριση και ρύθμιση του παρόντος άρθρου επέχουν θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο χώρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α), όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 33 "Συμβούλιο Χορηγιών"
1.  
  Το άρθρο 4 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Άρθρο 4
  2.  
   Το Συμβούλιο Χορηγιών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη ως εξής
  1. έξι (6) ευρείας αποδοχής προσωπικότητες του πολιτισμού, των επιστημών ή της οικονομίας,
  2. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού,
  3. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού,
  4. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού,
  5. έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών),
  6. τον Προϊστάμενο του Γραφείου Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
  7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών.
  8. Ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
  3.  
   Το Συμβούλιο Χορηγιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. προωθεί την ιδέα της πολιτιστικής χορηγίας, ιδίως με τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ειδικών εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων, δημοσίων σχέσεων,
  2. γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού για τις βασικές προτεραιότητες της χορηγικής πολιτικής,
  3. γνωμοδοτεί στον Υπουργό Πολιτισμού για τη βράβευση και την απονομή τίτλου σε διακεκριμένες περιπτώσεις χορηγών,
  4. έχει συμβουλευτικό ρόλο για κάθε άλλο συναφές ζήτημα, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Πολιτισμού.
  4.  
   Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Χορηγιών είναι τριετής. Τα μέλη του Συμβουλίου Χορηγιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
  5.  
   Το Συμβούλιο Χορηγιών συνεδριάζει τακτικά δύο φορές κάθε μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αποζημίωση των υπηρεσιακών μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου ανά συνεδρίαση. Η συμμετοχή των ευρείας αποδοχής προσωπικοτήτων είναι τιμητική και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης.
  6.  
   Χρέη Γραμματέα εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετεί στο Γραφείο Χορηγιών και ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρο 34
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 τουν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 6 Για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για τα αδικήματα των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα άρθρα 99 επ ΠΚ, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου Ως προς τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική εφαρμόζεται το άρθρο 82 ΠΚ Σε περίπτωση υποτροπής, και ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικά επιβληθείσας ποινής, δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε ούτε επιτρέπεται η μετατροπή της σε χρηματική Οι παρεπόμενες ποινές της περιπτώσεως α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 41 ΣΤ του παρόντος νόμου δεν αναστέλλονται σε καμία περίπτωση.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Συνιστάται διαρκής Διυπουργική Επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι ιδίως η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας στο χώρο του αθλητισμού.
Άρθρο 35
1.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) τροποποιείται ως εξής: 10 Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού γίνεται αναφορά σε αρχαιολογικά εν γένει έργα ή εργασίες, που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, στα έργα αυτά ή τις σχετικές εργασίες περιλαμβάνεται και η επιστημονική, τεχνική, λειτουργική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξή τους.
Άρθρο 36
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται διαρκείς ή κατά περίπτωση Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες και δημοσίους υπαλλήλους, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού.
2.  
  Στις Επιτροπές υποβάλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες με φροντίδα, επιμέλεια και συντονισμό από το Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ποιότητας Υπηρεσιών τα προσχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων. Οι επιτροπές διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτών, τις οποίες στη συνέχεια αποστέλλουν στις εν λόγω Υπηρεσίες προκειμένου να διαμορφώνουν το τελικό κείμενο των εν λόγω νομοθετημάτων. Οι Επιτροπές δύνανται να καλούν δια του Προέδρου τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με το προς ρύθμιση συζητούμενο, κάθε φορά, θέμα.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται το ποσό της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των μελών των ως άνω Επιτροπών
Άρθρο 37 "Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Ταμείων ΟργάνωσηςΣυναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνώνκαι της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης"
1.  
  Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. των Ταμείων ανακαλείται οποτεδήποτε και αζημίως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Άρθρο 38 "Ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργίατων Σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας, ΔιεύθυνσηςΧορωδίας, Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών των Σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας, Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής, που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, από αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια της ημεδαπής
Άρθρο 39 "Κέντρο Γραπτού Τύπου"
1.  
  Μετά από το άρθρο 21Α του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄) προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής: 21Β Γραπτού Τύπου(Μaster Ρress Center - Μ.Ρ.C.) Στο Κέντρο Γραπτού Τύπου, όπως αυτό εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα υπ’ αριθμ. 12 στοιχείου ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, επιτρέπονται μέσα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, εκτός των χρήσεων που καθορίστηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, και η χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων Υπουργείων ή εποπτευόμενων Φορέων και Υπηρεσιών τους.
Άρθρο 40
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, ειδικοί όροι δόμησης και κατασκευών, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο της αποκατάστασης και ολοκλήρωσης του βιοκλιματικού στεγάστρου συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους μελετών εφαρμογής αυτού, των χώρων συντήρησης, αποθηκών και φύλαξης, του κτηρίου ηλεκτρικού υποσταθμού, του ιατρείου, του χώρου ξεναγών, των αποχωρητηρίων επισκεπτών, του εκδοτηρίου εισιτηρίων, του πιεστικού συγκροτήματος ύδρευσης, των δεξαμενών συλλογής όμβριων και πυρόσβεσης με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια, του φυλακίου ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού, του βορείου φυλακίου, του κτηρίου βιολογικού καθαρισμού, καθώς και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου Θήρας. Οι όροι αυτοί ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης που επέχει και θέση οικοδομικής άδειας.
Άρθρο 41
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, ως μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, μπορούν να ορίζονται και οι αρμόδιοι για την έκδοση των σχετικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων προϊστάμενοι των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να εισηγούνται και τα σχετικά θέματα.
Άρθρο 42
1.  
  Στο άρθρο 50 του ν. 3028/2002 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  Για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίων, αντικαταστάσεις πεζοδρομίων, επιχρίσματα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτηρίων, οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Συμβουλίων της παραγράφου 5 του παρόντος για τα ζητήματα αυτά ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες.
Άρθρο 43
1.  
  Το άρθρο 11 του ν. 3711/2008 (ΦΕΚ 224Α΄/5.11.2008) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 με το ακόλουθο περιεχόμενο:«
2.  
  Συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το οποίο στελεχώνεται είτε με επιλογή και απασχόληση σε αυτό προσωπικού που υπηρετεί στο Μουσείο κάθε κατηγορίας και κλάδου είτε με απόσπαση από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». 1 τη δημιουργία προτύπων εργαστηρίων συντήρησης και επιστημονικής μελέτης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης, με απόκτηση, χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού και μεθόδων υψηλής τεχνολογίας, την παραγωγή εκμαγείων, την έκδοση φωτογραφιών, δελτίων, διαφανειών, αντιγράφων με κάθε μορφή και σε κάθε υλικό φορέα αρχαίων αντικειμένων των συλλογών του και εκθεμάτων του από το ίδιο το Μουσείο
 1. Η παράγραφος 2 και η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου αναριθμούνται σε παράγραφο 3 και παράγραφο 4
3.  
  Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 τουν. 3711/2008 (ΦΕΚ 224 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 πρόσοδοι από εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, με χρήση συμβατικών ή και τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών, όπως το διαδίκτυο και γενικώς οι πρόσοδοι από τις συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά η δημιουργία και η διαχείριση αναψυκτηρίων, εστιατορίου και πωλητηρίων σε ειδικά προς τούτο αφιερωμένους και διαμορφωμένους χώρους του Μουσείου, η πώληση γύψινων ή και από οποιοδήποτε υλικό κατασκευασμένων αντιγράφων, κάθε μεγέθους και είδους, απομιμήσεων και παραστάσεων, τα οποία παράγονται από αυτό
4.  
  Το εδάφιο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 τουν. 3711/2008 (ΦΕΚ 224 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 έσοδα από τη διαχείριση δικαιωμάτων του Μουσείου, που αφορούν στα εκθέματα του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως δε έσοδα από τις δημοσιεύσεις, που γίνονται για εμπορικό σκοπό, φωτογραφιών των εκθεμάτων του και των συλλογών του, καθώς και από τη μίσθωση δικαιωμάτων χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στους χώρους του Μουσείου, δικαιωμάτων λήψης φωτογραφιών, κινηματογράφησης, ανάρτησης αυτών ακόμα και αποσπασματικά στο διαδίκτυο Τα κάθε είδους δικαιώματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από την αξιοποίηση των εκθεμάτων και συλλογών του Μουσείου παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο νομικό πρόσωπο αυτού
Άρθρο 44
1.  
  Οι περιπτώσεις β΄ και βi΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70΄ Α΄/22.4.2008), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Με σύσταση πέντε (5) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων του εν λόγω προσωπικού μέχρι του συνολικού αριθμού των δέκα (10) θέσεων Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται i) με πρόσληψη και ii) με απόσπαση ή με μετάταξη Ειδικότερα:i Με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων και τα προσόντα διορισμού του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την προκήρυξη θέμα Ο αριθμός των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που πληρούνται με πρόσληψη, καθορίζεται με την προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Η επιλογή του ως άνω προσωπικού γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής, έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι. σχολής ή τμήματος Αρχαιολογίας, ένα (1) μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7 του παρόντος και δύο (2) άτομα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως υπεύθυνοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Οι πίνακες διοριστέων και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας ελέγχονται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης.
2.  
 1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 263/1987, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί και για τα θέματα αρμοδιότητας της «Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Εργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του π.δ. 220/2000 και υπήχθη οργανικά με το άρθρο 12 παράγραφος 1 τουν. 3708/2008 στη «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης» του Υπουργείου Πολιτισμού.
 2. Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας αυτής, αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 3. Τα θέματα της παραπάνω Υπηρεσίας μπορούν να τα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο και οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων τμημάτων της.
Άρθρο 45 "Α. 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), με αποκλειστική αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση [...]"
2.  
  Η παράγραφος 12α του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται από τις 8.10.2008 ως εξής: Όπου στις παραπάνω διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Β. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής: 3α Στο οικοδομικό τετράγωνο 3 (Ο.Τ. 3) και εντός του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί ή θα διαμορφωθεί μελλοντικά, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου εργομετρικού κέντρου για αθλητικούς σκοπούς με τους ισχύοντες για το Ο.Τ. 3 όρους δόμησης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού Ο οικοδομήσιμος χώρος για το εν λόγω κτήριο απεικονίζεται στο από 10 Φεβρουαρίου 2009 διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Γ. 1 Στο τέλος της περίπτωσης 11 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως το άρθρο αυτό ισχύει, και πριν από την περίπτωση 12 της ως άνω παραγράφου, προστίθεται νέα περίπτωση 11α, ισχύουσα από 8.10.2008, ως εξής:« 11α Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Για τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της παραγράφου αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης 12 της ίδιας παραγράφου.
 1. Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εάν είναι ανήλικοι έως και τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους.
Άρθρο 46
1.  
  Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄) και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, που διατηρούνται σε ισχύ.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-07-21 Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/1217 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1217 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/26334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/26334 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/7929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/7929 2009
ΝΟΜΟΣ 1914/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/146 1914
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Περί σημάτων. 1994/2239 1994
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού. 2004/3262 2004
Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 2005/3342 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. 2008/3658 2008
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις. 2008/3711 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/263 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/220 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 2012/4049 2012
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών Σχολών Σαξοφώνου των μουσικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής, που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α 120). 2012/55 2012
Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης. 2013/64 2013