ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3787

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύμβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Σύμβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 (ΦΕΚ 269 Α΄/1.1.1969) και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982 (ΦΕΚ 44 Α΄/ 10.3.1988), που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 12 Φεβρουαρίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1960ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ28ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964 ΚΑΙ ΑΠΟΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας που συνήφθη στο Παρίσι την 29η Ιουλίου 1960 στο πλαίσιο του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, ο οποίος τώρα ονομάζεται Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο που υπεγράφη στο Παρίσι στις 28 Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στο Παρίσι στις 16 Νοεμβρίου 1982, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής: Η Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982, τροποποιείται ως εξής: Α. Τα εδάφια (i) και (ii) της παραγράφου (α) του Άρθρου 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: (i) «Πυρηνικό ατύχημα» σημαίνει κάθε γεγονός ή διαδοχή γεγονότων της ίδιας προέλευσης που προκαλεί πυρηνική ζημία. (ii) «Πυρηνική εγκατάσταση» σημαίνει πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξαιρουμένων αυτών που αποτελούν εξάρτημα οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου· εργοστάσια παραγωγής ή επεξεργασίας πυρηνικών υλών· εργοστάσια διαχωρισμού ισοτόπων πυρηνικών καυσίμων·εργοστάσια επανεπεξεργασίας ακτινοβοληθέντων πυρηνικών καυσίμων εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών υλών, εξαιρουμένης της αποθήκευσης των υλών αυτών κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους· εγκαταστάσεις για την απόρριψη πυρηνικών υλών· κάθε αντιδραστήρας, εργοστάσιο ή εγκατάσταση που πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας και κάθε άλλη εγκατάσταση στην οποία υφίστανται πυρηνικά καύσιμα ή ραδιενεργά προϊόντα ή κατάλοιπα και την οποία καθορίζει από καιρού εις καιρόν η Διευθύνουσα Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια του Οργανισμού (η οποία στην συνέχεια θα καλείται η «Διευθύνουσα Επιτροπή»). Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ορίσει ότι δύο ή περισσότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις ενός φορέα εκμετάλλευσης που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, θα θεωρούνται, μαζί με οποιαδήποτε άλλα κτίρια στον ίδιο χώρο όπου φυλάσσονται πυρηνικά καύσιμα ή ραδιενεργά προϊόντα ή κατάλοιπα, ως μία πυρηνική εγκατάσταση. Β. Τέσσερα νέα εδάφια (νii), (νiii), (ix) και (x) προστίθενται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 1 ως εξής: (νii) «Πυρηνική ζημία» σημαίνει 1.απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη· 2.απώλεια περιουσίας ή ζημία σε περιουσιακοί καθένα από τα ακόλουθα στον βαθμό που καθορίζονται από το δίκαιο του αρμόδιου δικαστηρίου, 3.οικονομική απώλεια, η οποία απορρέει από απώλεια ή ζημία που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο / ή 2, καθ’ όσον δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα εδάφια, εάν την υποστεί πρόσωπο που δικαιούται να εγείρει αξιώσεις σε σχέση με τέτοια απώλεια ή ζημία· 4.το κόστος των μέτρων αποκατάστασης κατεστραμμένου περιβάλλοντος, εκτός εάν αυτή η καταστροφή είναι ασήμαντη, εφόσον αυτά τα μέτρα έχουν όντως ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν, και καθ’ όσον το κόστος αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω εδάφιο 2· 5.απώλεια εισοδήματος προερχόμενη από άμεσο οικονομικό συμφέρον σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση ή απόλαυση του περιβάλλοντος, που προκαλείται συνεπεία σημαντικής καταστροφής του περιβάλλοντος αυτού, και καθ’ όσον δεν περιλαμβάνεται στο ανώτερο: εδάφιο 2· 6.το κόστος προληπτικών μέτρων και περαιτέρω απώλεια ή ζημία προκληθείσα από τέτοια μέτρα, στην περίπτωση των ανωτέρω εδαφίων 1 έως 5, στον βαθμό που η απώλεια ή η ζημία απορρέει ή είναι αποτέλεσμα ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από οποιαδήποτε πηγή ραδιενέργειας εντός πυρηνικής εγκατάστασης ή εκπέμπεται από πυρηνικά καύσιμα ή ραδιενεργά προϊόντα ή κατάλοιπα σε πυρηνική εγκατάσταση, ή απορρέει από πυρηνικές ύλες που προέρχονται ή δημιουργήθηκαν από πυρηνική εγκατάσταση ή έχουν σταλεί σε πυρηνική εγκατάσταση, είτε απορρέει από τις ραδιενεργές ιδιότητες των εν λόγω υλικών ή από τον συνδυασμό των ραδιενεργών ιδιοτήτων με τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες αυτών των υλικών. (νiii) «Μέτρα αποκατάστασης» σημαίνει οποιαδήποτε εύλογα μέτρα που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους όπου ελήφθησαν τα μέτρα και τα οποία στοχεύουν στην επανόρθωση ή αποκατάσταση στοιχείων του περιβάλλοντος που έχουν υποστεί βλάβη ή καταστροφή, ή στην εισαγωγή, όπου είναι εύλογο, αντίστοιχων στοιχείων του περιβάλλοντος. Η νομοθεσία του Κράτους, στο οποίο επήλθε η πυρηνική ζημία καθορίζει ποιος δικαιούται να λάβει αυτά τα μέτρα. (ix) «Προληπτικά μέτρα» σημαίνει οποιαδήποτε εύλογα μέτρα που λαμβάνονται από κάποιο πρόσωπο μετά την πρόκληση πυρηνικού ατυχήματος ή συμβάντος, το οποίο δημιουργεί σοβαρή και άμεση απειλή πυρηνικής ζημίας, με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της πυρηνικής ζημίας που αναφέρεται στα εδάφια (α)(νii) 1 έως 5, με την επιφύλαξη τυχόν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές η οποία απαιτείται από το δίκαιο του Κράτους όπου ελήφθησαν τα μέτρα. (x) «Εύλογα μέτρα» σημαίνει τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα και ανάλογα βάσει του δικαίου του αρμόδιου δικαστηρίου, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συνθήκες, για παράδειγμα: 1.η φύση και η έκταση της πυρηνικής ζημίας που συνέβη ή, σε περίπτωση προληπτικών μέτρων, η φύση και ο βαθμός του κινδύνου τέτοιας ζημίας· 2.ο βαθμός στον οποίον τέτοια μέτρα, τη στιγμή που ελήφθησαν, είναι κατά πάσα πιθανότητα αποτελεσματικά· 3.η σχετική επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Γ. Το Άρθρο Άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: α) Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε περίπτωση πυρηνικής ζημίας, η οποία έχει επέλθει στο έδαφος ή σε οποιεσδήποτε, καθιερωμένες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θαλάσσιες ζώνες ή, εξαιρουμένου του εδάφους μη-Συμβαλλόμενου Κράτους που δεν αναφέρεται στο (ii) έως (iν) της παρούσης παραγράφου, σε πλοίο ή αεροσκάφος που είναι νηολογημένο σε: i) Συμβαλλόμενο Κράτος· ii) μη-Συμβαλλόμενο Κράτος, το οποίο την στιγμή του πυρηνικού ατυχήματος είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση της Βιέννης της 21ης Μαΐου 1963 σχετικά με την Αστική Ευθύνη για Πυρηνική Ζημία και σε οποιαδήποτε τροποποίηση που ισχύει για αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος, καθώς και στο Κοινό Πρωτόκολλο της 21ης Σεπτεμβρίου 1988 σχετικά με την Εφαρμογή της Σύμβασης της Βιέννης και της Σύμβασης των Παρισίων, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα κμετάλλευσης, είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στο Κοινό Πρωτόκολλο· iii) μη-Συμβαλλόμενο Κράτος, το οποίο την στιγμή του πυρηνικού ατυχήματος δεν διαθέτει καμία πυρηνική εγκατάσταση στο έδαφος του ή σε θαλάσσιες ζώνες που καθιερώθηκαν από αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· ή iν) οποιοδήποτε άλλο μη-Συμβαλλόμενο Κράτος, το οποίο την στιγμή του πυρηνικού ατυχήματος έχει σε ισχύ νομοθεσία περί πυρηνικής ευθύνης που παρέχει ισοδύναμα αμοιβαία οφέλη και βασίζεται σε αρχές ταυτόσημες με αυτές της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της αντικειμενικής ευθύνης του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, της αποκλειστικής ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης ή ρύθμισης με το ίδιο περιεχόμενο, της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του αρμόδιου δικαστηρίου, της ισότιμης μεταχείρισης όλων των θυμάτων πυρηνικού ατυχήματος, της αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, της ελεύθερης μεταφοράς αποζημίωσης, τόκων και εξόδων. (β) Καμία διάταξη του παρόντος Άρθρου δεν εμποδίζει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, να προβλέψει στην νομοθεσία του ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Δ. Το Άρθρο Αρθρο 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Ο φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής εγκατάστασης θα ευθύνεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση για πυρηνική ζημία εξαιρουμένης της: (i) ζημίας στην ίδια την πυρηνική εγκατάσταση και κάθε άλλη πυρηνική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής εγκατάστασης υπό κατασκευή, στον χώρο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση· και (ii) ζημίας σε περιουσία στον ίδιο χώρο που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια εγκατάσταση, αφού αποδειχθεί ότι αυτή η ζημία προκλήθηκε από πυρηνικό ατύχημα που συνέβη στην εγκατάσταση ή που οφειλόταν σε πυρηνικές ύλες προερχόμενες από αυτήν την εγκατάσταση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Άρθρου 4. (β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκαλείται πυρηνική ζημία από συνδυασμό πυρηνικού ατυχήματος και άλλου τύπου ατυχήματος, το μέρος της ζημίας που προκαλείται από το άλλο ατύχημα θεωρείται, στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθεί ευλόγως από την πυρηνική ζημία που προκλήθηκε από το πυρηνικό ατύχημα, ως πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκαλείται πυρηνική ζημία από συνδυασμό πυρηνικού ατυχήματος και εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση, καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν περιορίζει ή άλλως επηρεάζει την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με αυτήν την εκπομπή ιονίζουσας ακτινοβολίας. Ε. Οι παράγραφοι (γ) και (δ) του Άρθρου 4 αριθμούνται εκ νέου ως παράγραφοι (δ) και (ε) αντίστοιχα και προστίθεται μια νέα παράγραφος (γ) ως εξής: (γ) Η μεταβίβαση ευθύνης στον φορέα εκμετάλλευσης άλλης πυρηνικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις παραγράφους (α) (i) και (ii) και (β)(i) και (ii) του παρόντος Άρθρου, μπορεί να γίνει μόνο εάν αυτός ο φορέας εκμετάλλευσης έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον ως προς τις πυρηνικές ύλες που βρίσκονται στην διαδικασία μεταφοράς. ΣΤ. Οι παράγραφοι (β) και (δ) του Άρθρου 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: (β) Στις περιπτώσεις, ωστόσο, κατά τις οποίες προκαλείται πυρηνική ζημία από πυρηνικό ατύχημα που συμβαίνει σε πυρηνική εγκατάσταση και που έχει σχέση μόνο με πυρηνικές ύλες αποθηκευμένες εκεί κατά την διάρκεια μεταφοράς, ο φορέας εκμετάλλευσης της πυρηνικής εγκατάστασης δεν ευθύνεται όταν ευθύνεται άλλος φορέας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το Άρθρο 4. (δ) Εάν η πυρηνική ζημία συνεπάγεται ευθύνη περισσοτέρων του ενός φορέων εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η ευθύνη αυτών των φορέων είναι εις ολόκληρον, υπό την προϋπόθεση ότι όπου αυτή η ευθύνη απορρέει από πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα που ανάγεται σε πυρηνικές ύλες υπό μεταφορά εντός ενός και του αυτού μεταφορικού μέσου ή, στην περίπτωση αποθήκευσης κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, εντός μίας μόνο και της αυτής πυρηνικής εγκατάστασης, το ανώτατο συνολικό ποσό για το οποίο ευθύνονται αυτοί οι φορείς ισούται με το μεγαλύτερο ποσό που καθορίστηκε για οποιονδήποτε εξ αυτών σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 7. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτηθεί από έναν φορέα εκμετάλλευσης να καταβάλει για πυρηνικό ατύχημα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που καθορίστηκε ως προς αυτόν βάσει του Άρθρου 7. Ζ. Οι παράγραφοι (γ), (ε) και (ζ) του Άρθρου 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: (γ) (i) Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει την ευθύνη: 1.οποιουδήποτε φυσικού προσώπου για πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα, για το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης, δυνάμει του Άρθρ.ου 3 (α) ή του Άρθρου 9, δεν ευθύνεται βάσει της παρούσας Σύμβασης και το οποίο οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού του προσώπου που έγινε με σκοπό την πρόκληση ζημίας· 2.προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου να εκμεταλλεύεται έναν αντιδραστήρα που αποτελεί τμήμα μεταφορικού μέσου, για πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα, όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για αυτήν την ζημία σύμφωνα με το Άρθρο 4(α)(iii) ή (β)(iii). (ii) Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υπέχει καμία ευθύνη εκτός του πεδίου της παρούσας Σύμβασης για πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα. 1)Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής εγκατάστασης αποδείξει ότι η πυρηνική ζημία οφείλεται εν όλω ή εν μέρει είτε σε βαριά αμέλεια του προσώπου που υπέστη την ζημία ή σε πράξη ή παράλειψη αυτού του προσώπου που έγινε με σκοπό την πρόκληση ζημίας, το αρμόδιο δικαστήριο, εάν το προβλέπει το εθνικό δίκαιο, μπορεί να απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει τον φορέα εκμετάλλευσης από την υποχρέωση του να καταβάλει αποζημίωση για την ζημία που υπέστη αυτό το πρόσωπο. 2)Στο μέτρο που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του παρόντος Άρθρου κατά οποιουδήποτε προσώπου, στο ίδιο μέτρο αυτό το πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα κατά του φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει της παραγράφου (δ) του παρόντος Άρθρου. Η. Το Άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 3)Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προβλέπει στην νομοθεσία του ότι η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης για πυρηνική ζημία προκληθείσα από ένα οποιοδήποτε πυρηνικό ατύχημα δεν είναι μικρότερη από 700 εκατομμύρια ευρώ. 4)Παρά την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου και το Άρθρο Άρθρο 21(y), ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, (i) λαμβάνοντας υπόψη το είδος της σχετικής πυρηνικής εγκατάστασης και τις πιθανές συνέπειες πυρηνικού ατυχήματος που προέρχεται από αυτήν, να ορίσει μικρότερο ποσό ευθύνης για αυτήν την εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση το οποιοδήποτε ορισθέν έτσι ποσό δεν είναι κατώτερο των 70 εκατομμυρίων ευρώ· και (ii) λαμβάνοντας υπόψη το είδος των σχετικών πυρηνικών υλών και τις πιθανές συνέπειες πυρηνικού ατυχήματος που προέρχεται από αυτές, να ορίσει μικρότερο ποσό ευθύνης για την μεταφορά των πυρηνικών υλών, υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση το οποιοδήποτε ορισθέν έτσι ποσό δεν είναι κατώτερο των 80 εκατομμυρίων ευρώ. (γ) Η αποζημίωση για πυρηνική ζημία προκληθείσα στα μεταφορικά μέσα στα οποία βρίσκονταν οι σχετικές πυρηνικές ύλες την στιγμή του πυρηνικού ατυχήματος, δεν έχει ως συνέπεια τη μείωση της ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης για άλλη πυρηνική ζημία σε ποσό μικρότερο είτε από 80 εκατομμύρια ευρώ ή από οποιοδήποτε ανώτερο ποσό ορισθέν βάσει της νομοθεσίας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. (δ) Το ποσό ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος Συμβαλλόμενου Μέρους που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος Άρθρου ή το Άρθρο 21(γ), καθώς και οι διατάξεις της νομοθεσίας Συμβαλλόμενου Μέρους που ελήφθησαν βάσει της παραγράφου (γ) του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται για την ευθύνη αυτών των φορέων οπουδήποτε και αν συμβαίνει το πυρηνικό ατύχημα. (ε) Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να εξαρτήσει τη μεταφορά πυρηνικών υλών μέσω του εδάφους του από τον όρο να αυξηθεί το ανώτατο ποσό ευθύνης του αλλοδαπού ενδιαφερόμενου φορέα εκμετάλλευσης, εάν κρίνει ότι αυτό το ποσό δεν καλύπτει επαρκώς τους κινδύνους πυρηνικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το αυξημένο έτσι κατ’ ανώτατο όριο ποσό δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο έδαφος του. (στ) Οι διατάξεις της παραγράφου (ε) του παρόντος Άρθρου δεν εφαρμόζονται: (i) κατά την θαλάσσια μεταφορά όταν βάσει του διεθνούς δικαίου υπάρχει δικαίωμα εισόδου στα λιμάνια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους σε περιπτώσεις επικείμενου κινδύνου ή δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης μέσω του εδάφους του· ή (ii) στην αεροπορική μεταφορά όταν, δυνάμει συμφωνίας ή βάσει του διεθνούς δικαίου, υπάρχει δικαίωμα πτήσης πάνω από το έδαφος ή προσγείωσης στο έδαφος αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. (ζ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Σύμβαση εφαρμόζεται ως προς μη - Συ μβαλλόμενο Κράτος σύμφωνα με το Άρθρο 2 (α)(iν), οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ορίσει για πυρηνική ζημία ποσά ευθύνης κατώτερα από τα ελάχιστα ποσά που ορίστηκαν βάσει του παρόντος Άρθρου ή βάσει του Άρθρου 21(γ) στο βαθμό που αυτό το Κράτος δεν παρέχει αμοιβαία οφέλη ισάξιου ποσού. (η) Τυχόν τόκοι και έξοδα που επιδικάζονται από δικαστήριο σε αγωγές αποζημίωσης βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν θεωρούνται αποζημίωση για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και είναι πληρωτέα από τον φορέα εκμετάλλευσης επιπροσθέτως κάθε ποσού για το οποίο ευθύνεται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. (θ) Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο μπορούν να μετατραπούν σε εθνικό νόμισμα σε στρογγυλούς αριθμούς. (ι) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μεριμνά έτσι ώστε τα πρόσωπα που υφίστανται ζημία να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για αποζημίωση δίχως να υποχρεούνται να προβούν σε ξεχωριστές διαδικασίες ανάλογα με την προέλευση των κεφαλαίων που παρέχονται για τέτοια αποζημίωση. Θ. Το Άρθρο Αρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Το δικαίωμα για αποζημίωση βάσει της παρούσας Σύμβασης υπόκειται σε παραγραφή ή απόσβεση εάν δεν ασκηθεί αγωγή, (i) για απώλεια ζωής και προσωπική βλάβη, εντός τριάντα ετών από την ημερομηνία του πυρηνικού ατυχήματος· (ii) για άλλη πυρηνική ζημία, εντός δέκα ετών από την ημερομηνία του πυρηνικού ατυχήματος. (β) Η εθνική νομοθεσία μπορεί, ωστόσο, να ορίζει μεγαλύτερη προθεσμία από αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (i) ή (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου, εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, έχει λάβει μέτρα για να καλυφθεί η ευθύνη αυτού του φορέα σε σχέση με αγωγές αποζημίωσης που κατατέθηκαν μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο (i) ή (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου και κατά την διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας αυτής. (γ) Εάν, ωστόσο, ορισθεί μεγαλύτερη προθεσμία σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, η αγωγή αποζημίωσης που εγέρθηκε εντός αυτής της προθεσμίας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα για αποζημίωση βάσει της παρούσας Σύμβασης οποιουδήποτε προσώπου που έχει ασκήσει αγωγή κατά του φορέα εκμετάλλευσης, (i) εντός προθεσμίας τριάντα ετών για προσωπική βλάβη ή απώλεια ζωής· (ii) εντός προθεσμίας δέκα ετών για κάθε άλλη πυρηνική ζημία. (δ) Η εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίζει προθεσμία τριών ετών τουλάχιστον για την παραγραφή ή απόσβεση των δικαιωμάτων αποζημίωσης βάσει της παρούσας Σύμβασης, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση το πρόσωπο που υπέστη την πυρηνική ζημία ή από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο αυτό θα έπρεπε ευλόγνς να γνωρίζει και την πυρηνική ζημία και τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση των προθεσμιών που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος Άρθρου. (ε) Όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 13 (στ) (ii), το δικαίωμα για αποζημίωση δεν υπόκειται, ωστόσο, σε παραγραφή ή απόσβεση εάν, εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι παράγραφοι (α), (β) και (δ) του παρόντος Άρθρου, (i) πριν τη λήψη απόφασης από το Δικαστήριο που αναφέρεται στο Άρθρο Άρθρο 17, έχει ασκηθεί αγωγή ενώπιον οποιουδήποτε εκ των δικαστηρίων μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλέξει το Δικαστήριο· εάν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι το αρμόδιο δικαστήριο είναι διαφορετικό από αυτό ενώπιον του οποίου έχει ήδη κατατεθεί η αγωγή, μπορεί να ορίσει μια προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εγερθεί αυτή η αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου που ορίστηκε με αυτόν τον τρόπο· ή (ii) έχει υποβληθεί αίτηση προς ένα ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος για να προσδιορισθεί από το Δικαστήριο το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 13(στ)(ii), και ασκηθεί αγωγή μετά από τέτοιο προσδιορισμό εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από το Δικαστήριο. (στ) Εκτός αντίθετης διάταξης του εθνικού δικαίου, κάθε πρόσωπο που υπέστη πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα, το οποίο έχει εγείρει αγωγή για αποζημίωση εντός της προβλεπόμενης από το παρόν Άρθρο προθεσμίας, μπορεί να συμπληρώσει την απαίτηση του σε περίπτωση τυχόν επιδείνωσης της πυρηνικής ζημίας μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο. Ι. Το Άρθρο Άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ευθύνεται για πυρηνική ζημία προκληθείσα από πυρηνικό ατύχημα το οποίο οφείλεται άμεσα σε πράξεις ένοπλης σύρραξης, εχθροπραξιών, εμφύλιου πολέμου ή εξέγερσης. ΙΑ. Το Άρθρο Άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Για να καλυφθεί η ευθύνη βάσει της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται από τον φορέα εκμετάλλευσης να έχει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια ή άλλη χρηματική εγγύηση για το ποσό που ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 7(α) ή 7 (β) ή το Άρθρο 21(γ), ανταποκρινόμενη στον τύπο και τους όρους που καθορίζει η αρμόδια δημόσια αρχή. (β) Όπου η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται ως προς το ποσό, το Συμβαλλόμενο Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα, καθορίζει ένα όριο για την χρηματική εγγύηση του υπεύθυνου φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το όριο δεν είναι κατώτερο του ποσού που αναφέρεται στο Άρθρο 7(α) ή 7(β). (γ) Το Συμβαλλόμενο Μέρος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης, διασφαλίζει την πληρωμή των αξιώσεων για αποζημίωση λόγω πυρηνικής ζημίας που προσδιορίστηκαν εναντίον του φορέα, παρέχοντας τα αναγκαία κεφάλαια στην έκταση που η ασφάλεια ή η άλλη χρηματική εγγύηση δεν είναι διαθέσιμη ή επαρκής για την ικανοποίηση αυτών των αξιώσεων, μέχρι ενός ποσού που δεν είναι μικρότερο από το αναφερόμενο στο Άρθρο 7(α) ή στο Άρθρο 21(γ) ποσό. (δ) Κανένας ασφαλιστής ή άλλος οικονομικός εγγυητής δεν μπορεί να αναστείλει την ισχύ ούτε να ακυρώσει την ασφάλεια ή άλλη χρηματική εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος Άρθρου δίχως να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον προ δύο μηνών στην αρμόδια δημόσια αρχή ή, καθ’ όσον τέτοια ασφάλεια ή άλλη χρηματική εγγύηση αφορά στην μεταφορά πυρηνικών υλών, κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταφοράς. (ε) Τα ποσά που προβλέπονται ως ασφάλεια, αντασφάλεια ή άλλη χρηματική εγγύηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αποζημίωση λόγω πυρηνικής ζημίας προκληθείσης από πυρηνικό ατύχημα. ΙΒ. Το Άρθρο Αρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Η πληρωτέα βάσει της παρούσας Σύμβασης αποζημίωση, τα ασφάλιστρα και τα αντασφάλιστρα, τα προβλεπόμενα ως ασφάλεια, αντασφάλεια ή άλλη χρηματική εγγύηση ποσά που απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 10, καθώς και οι τόκοι και τα έξοδα που αναφέρονται στο Άρθρο 7(η) είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμα μεταξύ των νομισματικών ζωνών των Συμβαλλόμενων Μερών. ΙΓ. Το Άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν Άρθρο, αρμόδια να εκδικάσουν αγωγές βάσει των Άρθρων 3, 4 και 6 (α) είναι μόνο τα δικαστήρια του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου συνέβη το πυρηνικό ατύχημα. (β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμβαίνει πυρηνικό ατύχημα εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Συμβαλλόμενου Μέρους ή, εάν τέτοια ζώνη δεν έχει υιοθετηθεί, σε ζώνη που δεν υπερβαίνει τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης εάν πρόκειται να υιοθετηθεί τέτοια ζώνη, αρμόδια να εκδικάσουν αγωγές που αφορούν σε πυρηνική ζημία από αυτό το πυρηνικό ατύχημα είναι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, μόνο τα δικαστήρια αυτού του Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει ανακοινώσει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού την εν λόγω ζώνη πριν το πυρηνικό ατύχημα. Καμία διάταξη στην παρούσα παράγραφο δεν ερμηνεύεται ώστε να επιτρέπει την άσκηση δικαιοδοσίας ή την οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνης κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. (γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμβαίνει πυρηνικό ατύχημα εκτός του εδάφους των Συμβαλλόμενων Μερών, ή όταν συμβαίνει εντός της ζώνης ως προς την οποία δεν έχει γίνει ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, ή όταν ο τόπος του πυρηνικού ατυχήματος δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, αρμόδια για τέτοιες αγωγές είναι τα δικαστήρια του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης. (δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συμβαίνει πυρηνικό ατύχημα εντός ζώνης, ως προς την οποία συντρέχουν οι περιστάσεις του Άρθρου 17(δ), αρμόδια είναι τα δικαστήρια που καθορίζονται, κατόπιν αίτησης του σχετικού Συμβαλλόμενου Μέρους, από το αναφερόμενο στο Άρθρο 17 Δικαστήριο ως τα δικαστήρια του Συμβαλλόμενου Μέρους που συνδέεται στενότερα με το ατύχημα και θίγεται περισσότερο από τις συνέπειες του ατυχήματος. (ε) Η άσκηση δικαιοδοσίας βάσει του παρόντος Άρθρου, καθώς και η ανακοίνωση ζώνης που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση ούτε αποτελούν προηγούμενο σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. (στ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρμόδια είναι τα δικαστήρια περισσοτέρων του ενός Συμβαλλομένων Μερών δυνάμει των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του παρόντος Άρθρου, η δικαιοδοσία ανήκει: (i) εάν το πυρηνικό ατύχημα συνέβη εν μέρει εκτός του εδάφους οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους και εν μέρει στο έδαφος ενός μόνο Συμβαλλόμενου Μέρους, στα δικαστήρια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους· (ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στα δικαστήρια που καθορίζονται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, από το αναφερόμενο στο Άρθρο 17 Δικαστήριο ως τα δικαστήρια του Συμβαλλόμενου Μέρους που συνδέεται στενότερα με το ατύχημα και θίγεται περισσότερο από τις συνέπειες του ατυχήματος. (ζ) Το Συμβαλλόμενο Μέρος, του οποίου τα δικαστήρια είναι αρμόδια, μεριμνά έτσι ώστε, σε σχέση με αγωγές για αποζημίωση λόγω πυρηνικής ζημίας: (i) οποιοδήποτε Κράτος να μπορεί να εγείρει αγωγή εκ μέρους προσώπων που υπέστησαν πυρηνική ζημία, τα οποία είναι υπήκοοι αυτού του Κράτους ή έχουν την μόνιμη κατοικία ή διαμονή τους στο έδαφος του, και τα οποία έχουν συναινέσει σχετικώς· και (ii) οποιοδήποτε πρόσωπο να μπορεί να εγείρει αγωγή για δικαιώματα βάσει της παρούσας Σύμβασης που αποκτήθηκαν με υποκατάσταση ή εκχώρηση. (η) Το Συμβαλλόμενο Μέρος, του οποίου τα δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία βάσει της παρούσας Σύμβασης, διασφαλίζει ότι μόνο ένα εκ των δικαστηρίων του είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αποζημίωση λόγω πυρηνικής ζημίας που απορρέει από ένα πυρηνικό ατύχημα, και τα κριτήρια για αυτήν την επιλογή καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. (θ) Οι αποφάσεις που εκδίδει το αρμόδιο δικαστήριο βάσει του παρόντος Άρθρου κατ’ αντιμωλία ή ερημοδικία οι οποίες έχουν καταστεί εκτελεστές βάσει του δικαίου που εφαρμόζει το εν λόγω δικαστήριο, καθίστανται εκτελεστές στο έδαφος οποιουδήποτε εκ των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών μόλις εκπληρωθούν οι διατυπώσεις που απαιτεί το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος. Ουδεμία περαιτέρο) έρευνα επί της ουσίας της υπόθεσης επιτρέπεται. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε προσωρινές ή προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις. (ι) Εάν ασκηθεί αγωγή κατά Συμβαλλόμενου Μέρους βάσει της παρούσας Σύμβασης, αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προνόμιο ετεροδικίας ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δικαστηρίου, εκτός εάν πρόκειται για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. ΙΔ. Η παράγραφος (β) του Άρθρου 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (β) «Εθνικό δίκαιο» και «Εθνική νομοθεσία» σημαίνει το δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία του δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία βάσει της παρούσας Σύμβασης για αξιώσεις απορρέουσες από πυρηνικό ατύχημα, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης που αφορούν σε αυτές τις αξιώσεις. Αυτό το δίκαιο ή η νομοθεσία εφαρμόζεται σε κάθε ζήτημα ουσίας και διαδικασίας, που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από την παρούσα Σύμβαση. ΙΕ. Η παράγραφος (β) του Άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (β) Εφόσον η αποζημίωση για πυρηνική ζημία υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρει το Άρθρο 7(α), η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων οποιασδήποτε μορφής μπορεί να εξαρτηθεί από όρους κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. ΙΣΤ. Προστίθεται ένα νέο Άρθρο 16δις μετά το Άρθρο 16 ως εξής: Άρθρο 16 διςΗ παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός Συμβαλλόμενου Μέρους βάσει των γενικών κανόνων του δημόσιου διεθνούς δικαίου. ΙΖ. Το Άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλόμενων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, τα μέρη της διαφοράς συσκέπτονται με σκοπό την επίλυση της διαφοράς με διαπραγματεύσεις ή άλλο τρόπο φιλικής επίλυσης. (β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια διαφορά, που αναφέρεται στην παράγραφο (α), δεν επιλύεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε μέρος της διαφοράς αναγνώρισε την ύπαρξη της, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συναντώνται με σκοπό να βοηθήσουν τα μέρη της διαφοράς να επιτύχουν φιλική διευθέτηση. (γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτυγχάνεται η επίλυση μιας διαφοράς εντός τριών μηνών από την αναφερόμενη στην παράγραφο (β) συνάντηση, η διαφορά παραπέμπεται, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Πυρηνικής Ενέργειας που ιδρύθηκε με τη Σύμβαση της 20ης Δεκεμβρίου 1957 για την Καθιέρωση Ελέγχου Ασφαλείας στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας. (δ) Οι διαφορές που αφορούν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. ΙΗ. Το Άρθρο Άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Επιφυλάξεις ως προς μία ή περισσότερες εκ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης μπορούν να διατυπωθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της παρούσας Σύμβασης ή προσχώρηση σε αυτή ή πριν το χρόνο γνωστοποίησης βάσει του Άρθρου 23 σχετικά με το έδαφος ή τα εδάφη που προβλέπονται στην γνωστοποίηση, και είναι παραδεκτές μόνο εάν οι όροι αυτών των επιφυλάξεων έχουν γίνει ρητώς αποδεκτοί από τους Υπογράφοντες. (β) Τέτοια αποδοχή δεν απαιτείται από έναν Υπογράφοντα που δεν έχει ο ίδιος επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την παρούσα Σύμβαση εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η επιφύλαξη από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 24. (γ) Κάθε επιφύλαξη που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το παρόν Άρθρο μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. ΙΘ. Το Άρθρο Άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (α) Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. (β) Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τουλάχιστον πέντε Υπογράφοντες. Για κάθε Υπογράφοντα που προβαίνει στην επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση μεταγενέστερα, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. Κ. Το Άρθρο Άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης υιοθετούνται με αμοιβαία συμφωνία όλων των Συμβαλλόμενων Μερών. Τίθενται σε ισχύ όταν επικυρωθούν, γίνουν αποδεκτές ή εγκριθούν από τα δύο τρίτα των Συμβαλλόμενων Μερών. Για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που τις επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει μεταγενέστερα, αυτές τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία αυτής της επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. ΚΑ. Προστίθεται μια νέα παράγραφος (γ) στο Άρθρο 21 ως εξής: (γ) Παρά το Άρθρο 7 (α), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια Κυβέρνηση, που δεν είναι Υπογράφουσα στην παρούσα Σύμβαση, προσχωρήσει σε αυτήν μετά την 1η Ιανουαρίου 1999, μπορεί να προβλέψει στη νομοθεσία της ότι η ευθύνη ενός φορέα εκμετάλλευσης για πυρηνική ζημία προκληθείσα από ένα πυρηνικό ατύχημα μπορεί να περιοριστεί, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία υιοθέτησης του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου 2004 που τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση, σε μεταβατικό ποσό τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πυρηνικό ατύχημα που συνέβη σε αυτήν την περίοδο. ΚΒ. Η παράγραφος (γ) του Άρθρου 22 αριθμείται εκ νέου ως παράγραφος (δ) και προστίθεται μια νέα παράγραφος (γ) ως εξής: (γ) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται κατά την λήξη κάθε περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, για όλα τα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και ειδικότερα, για να εξετάσουν εάν είναι επιθυμητές τυχόν αυξήσεις των ποσών ευθύνης και χρηματικής εγγύησης βάσει της Σύμβασης. ΚΓ. Η παράγραφος (β) του Άρθρου 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: (β) Κάθε υπογράφον Κράτος ή Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, την στιγμή της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας Σύμβασης ή προσχώρησης σε αυτήν ή οποτεδήποτε μεταγενέστερα, να γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ότι η Σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε εκείνα από τα εδάφη του, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο, στα οποία δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου και τα οποία αναφέρονται στην γνωστοποίηση. Κάθε τέτοια γνωστοποίηση είναι δυνατόν, σε σχέση με οποιοδήποτε έδαφος ή εδάφη που αναφέρονται εκεί, να ανακληθεί κατόπιν σχετικής ειδοποίησης δώδεκα μήνες πριν προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. ΚΔ. Το Άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού κοινοποιεί σε όλους τους Υπογράφοντες και τις Κυβερνήσεις, που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση, τη λήψη οποιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή αποχώρησης, κάθε ανακοίνωση βάσει των Άρθρων 13(β) και 23, αποφάσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής βάσει του Άρθρου 1 (α) (ii), 1 (α)(iii) και 1 (β), την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, το κείμενο τροποποίησης της και την ημερομηνία έναρξης ισχύος τέτοιας τροποποίησης, καθώς και κάθε επιφύλαξη που διατυπώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 18. ΚΕ. Ο όρος «ζημία» που εμφανίζεται στα ακόλουθα άρθρα αντικαθίσταται από τον όρο «πυρηνική ζημία»: Άρθρο 4(α) και (β) Άρθρο 5(α) και (β) Άρθρο 6(α), (β), (δ), (στ) και (η)ΚΣΤ. Στην πρώτη πρόταση του Άρθρου 4 του γαλλικού κειμένου η λέξη «stοckage» αντικαθίσταται από τη λέξη «entrepοsage» και στο ίδιο άρθρο η λέξη «transpοrt?es» αντικαθίσταται από τις λέξεις «en cοurs de transpοrt». Στην παράγραφο (η) του Άρθρου 6 του αγγλικού κειμένου η λέξη «wοrkmen’s» αντικαθίσταται από την λέξη «wοrkers’». ΚΖ. Το Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης διαγράφεται. ΙΙ. (α) Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν, όσον αφορά τα Συμβαλλόμενα σε αυτό Μέρη αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης για την Αστική Ευθύνη στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982 (καλούμενης στην συνέχεια η «Σύμβαση») η οποία είναι γνωστή ως «Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964, από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982 και από το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 2004». (β) Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (γ) Οι Υπογράφοντες το παρόν Πρωτόκολλο, που έχουν ήδη επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση, εκφράζουν την πρόθεση τους να επικυρώσουν, να αποδεχθούν ή να εγκρίνουν το παρόν Πρωτόκολλο το συντομότερο δυνατό. Οι άλλοι Υπογράφοντες το παρόν Πρωτόκολλο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το επικυρώσουν, να το αποδεχθούν ή να το εγκρίνουν ταυτόχρονα με την επικύρωση από αυτούς της Σύμβασης. (δ) Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για προσχώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 της Σύμβασης. Οι προσχωρήσεις στη Σύμβαση γίνονται αποδεκτές μόνο εάν συνοδεύονται από προσχώρηση στο παρόν Πρωτόκολλο. (ε) Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τ διατάξεις του Άρθρου 20 της Σύμβασης. (στ) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικτ Συνεργασίας και Ανάπτυξης κοινοποιεί σε όλους τοι Υπογράφοντες και τις Κυβερνήσεις, που προσχώρησαν, τη λήψη κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης προσχώρησης στο παρόν Πρωτόκολλο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι έθεσαν υπογραφή τους κάτω από το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στο Παρίσι την δωδέκατη Φεβρουαρίου 2004, στην Αγγλική, Ολλανδική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα, τα έξι κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα και μόνο αντίτυπο το οποίο θα παραμείνει κατατεθειμένο στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ο οποίος θα κοινοποιήσει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλους τους Υπογράφοντες και τις Κυβερνήσεις που προσχώρησαν.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 19 παράγραφος (β) της Σύμβασης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία