Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ -ΑΜSCC), που υπεγράφη την 25η Φεβρουαρίου στην Αθήνα και την 3η Μαρτίου 2008 στο Μπίντγκοστ (Βydgοszcz) της Πολωνίας, καθώς και η Τεχνική Συμφωνία (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης για τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC), που υπεγράφη την 25η Φεβρουαρίου στην Αθήνα και την 3η Μαρτίου 2008 στο Μπίντγκοστ της Πολωνίας, των οποίων το κείμενο, στην αγγλική γλώσσα, και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει, αντίστοιχα, ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ2.ΣΚΟΠΟΣ 3.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 4.ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 5.ΕΥΘΥΝΕΣ6.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8.ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 9.ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 10.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ11.ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΟ Υπουργός της Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της περεταίρω ανάπτυξης της μεταξύ τους συνεργασίας, στον τομέα των δραστηριοτήτων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, Σημειώνοντας την έλλειψη δυνατοτήτων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ειδικά για τις δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, Έχοντας υπόψη την έννοια της διασφάλισης και βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη εθνικών ή πολυεθνικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων, υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών και/ή ασκήσεις, μέσω συνεργασίας και, ειδικά, μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (εφεξής αναφερόμενου ως «ΑΜSCC»), Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ), σχεπκά με το καθεστώς των δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο, στις 19 Ιουνίου 1951, και τους ισχύοντες εφαρμοζόμενους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χαιρετίζοντας την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει και να λειτουργήσει το ΑΜSCC και την πρόθεση της Δημοκρατίας της Πολωνίας να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του, καθώς επίσης και να υποστηρίξει τις λειτουργίες του ΑΜSCC, έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ1.1 Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (εφεξής αναφερόμενου ως «ΜΚ») είναι να θεσπιστούν διαδικασίες για την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, εντός του ΑΜSCC. 1.2 Το παρόν ΜΚ και η συναφής Τεχνική Συμφωνία (ΤΣ) προορίζονται να χρησιμεύσουν ως βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μετακινήσεων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. Άρθρο 2ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ2.1 Στόχος του παρόντος ΜΚ είναι η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC, προκειμένου να υποστηριχθεί η Δημοκρατία της Πολωνίας κατά την κάλυψη των ελλείψεων της σε στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με ιδιαίτερη μέριμνα για εκείνες οι οποίες προκύπτουν από μια ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων, οι οποίες διεξάγονται υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών ή/και ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του ΝΑΤΟ. 2.2 Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος ΜΚ aνeu να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προς τη Δημοκρατία της Πολωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες βάσει συμβάσεων, συντονισμό και συνεργασία στον τομέα των δυνατοτήτων θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ3.1 Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος ΜΚ, οι διατάξεις της ΝΑΤΟ SΟFΑ, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών συμφωνιών, οι οποίες ισχύουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, θα ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΚ. 3.2 Το ΑΜSCC εδρεύει στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην Αθήνα. Η Ελληνική Δημοκρατία αναφέρεται εφεξής ως το «Φιλοξενούν Έθνος» (ΦΕ). 3.3 Ο συντονισμός ο οποίος αναφέρεται στο παρόν ΜΚ θα εφαρμόζεται στις στρατιωτικές δυνατότητες και τα εμπορικά ναυλωμένα μέσα θαλάσσιων μεταφορών, σε παγκόσμια βάση, τόσο για επιχειρησιακούς όσο και για μη επιχειρησιακούς σκοπούς, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά όχι περιοριστικά, ασκήσεις και επιχειρήσεις σε περιόδους ειρήνης, κρίσεων και συγκρούσεων (π.χ. αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης), καθώς επίσης και απρόβλεπτα ενδεχόμενα και καταστάσεις ανάγκης. 3.4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα για ανάπτυξη δυνάμεων, εναλλακτικά προς το παρόν ΜΚ. 3.5 Το ΑΜSCC διατηρεί το δικαίωμα να μην αναλάβει την ικανοποίηση κάποιου αιτήματος για θαλάσσια μεταφορά, εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους εθνικής ασφάλειας. Άρθρο 4ΕΥΘΥΝΕΣΓια τους σκοπούς του παρόντος ΜΚ: 4.1 ΑΜSCC α. Το ΑΜSCC είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης και τις διαθέσιμες εμπορικά ναυλωμένες δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών, σε παγκόσμιο επίπεδο. β. Το ΑΜSCC είναι περαιτέρω υπεύθυνο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, με σκοπό την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης ή ελλείψεως, οποτεδήποτε αυτές προκύψουν. γ. Με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία και κατόπιν αιτήματος, το ΑΜSCC θα παρέχει συμβουλές ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. δ. Μόλις υποβληθεί ένα αίτημα, το ΑΜSCC θα προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μέσα και υπηρεσίες, ε. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ναύλωσης και ενεργοποιηθεί η σύμβαση μεταξύ του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους και του πλοιοκτήτη, το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ το ΑΜSCC θα είναι υπεύθυνο γ«α την παρακολούθηση και το συντονισμό των εξασφαλισθέντων μέσων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους. στ. Το ΑΜSCC είναι υπεύθυνο για την παροχή, προς το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας, όλων των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών και τη διαθέσιμη χωρητικότητα. ζ. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ναύλωσης, τα αιτήματα ναύλωσης, την πληρωμή των μέσων, την παρακολούθηση των σκαφών και τη διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας θα συμπεριληφθούν σε μια επακόλουθη ΤΣ, 4.2 Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ) Το ΦΕ: α. Παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη, αναφορικά με τους πόρους, μέσα, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, για την ενδεδειγμένη λειτουργία του ΑΜSCC. β. Έχει προσδιορίσει τις αρμόδιες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΑΜSGC. γ. Προσφέρει στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας την προαιρετική δυνατότητα για τη συμμετοχή ενός αξιωματικού-συνδέσμου στο ΑΜSCC, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας επιχείρησης ή/και άσκησης. Επιπρόσθετα, το ΦΕ προσφέρει επίσης στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας μια θέση στο ΑΜSCC, σε διετή βάση, εκ περιτροπής, όποτε κάποια θέση είναι διαθέσιμη. Άρθρο 5ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5.1 Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται ή παράγονται σύμφωνα με το παρόν ΜΚ, θα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται, διαβιβάζονται και διασφαλίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς τους. Μια τέτοια προστασία θα είναι σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ειδοποιούν εκατέρωθεν σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς τους, όποτε πραγματοποιείται διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών. 5.2 Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, από προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους της Πολωνίας, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. Άρθρο 6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ6.1 Η προμήθεια και όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες (σύμφωνα με το Άρθρο 4.1) παρέχονται από το ΑΜSCC στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας χωρίς καμία επιβάρυνση, καθόσον χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. 6.2 Τα λειτουργικά έξοδα του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. Άρθρο 7ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ7.1 Οι αξιώσεις και νομικές ευθύνες οι οποίες προκύπτουν ή συνέχονται με την εκτέλεση του παρόντος ΜΚ, θα διευθετούνται σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙΙ της ΝΑΤΟ SΟFΑ. 7.2 Το ΑΜSCC και οι λοιπές συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εκτέλεση των συμβάσεων οι οποίες υπογράφονται στα πλαίσια του παρόντος ΜΚ ή για οποιαδήποτε μοιραία περιστατικά, τραυματισμούς ή ζημίες προκληθούν στο Πολωνικό προσωπικό ή τα περιουσιακά του στοιχεία κατά τη διάρκεια μεταφοράς, που απορρέει από τις συμβάσεις αυτές. Άρθρο 8ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος ΜΚ θα επιλύεται μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών και δεν θα παραπέμπεται προς επίλυση σε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. Άρθρο 9ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤο παρόν ΜΚ μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 10.1. Άρθρο 10ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ10.1 Το παρόν ΜΚ θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβαλλόμενο Μέρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα γνωστοποιήσει στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση του σε ισχύ. θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. 10.2 Η εφαρμογή του παρόντος ΜΚ εξαρτάται από την υπογραφή της συναφούς ΤΣ. 10.3 Το παρόν ΜΚ μπορεί να λήξει με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών, οποτεδήποτε. 10.4 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν ΜΚ, αποστέλλοντας μια γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, το ΜΚ θα τερματίζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης ή μετά την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων έχουν υπογράφει στα πλαίσια του παρόντος ΜΚ, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης δεν θα υπογράφεται καμία νέα σύμβαση, στα πλαίσια του παρόντος ΜΚ. 10.5 Ανεξάρτητα από τη λήξη του παρόντος ΜΚ, τα άρθρα 5, 6 και 7 θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται, έως ότου διευθετηθούν οριστικά όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτά. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Υποστράτηγος Ζbigniew ΤLΟΚ-ΚΟSΟWSΚΙ Γενικός Επιθεωρητής για την Υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων Ημερομηνία: 3 Μαρτίου 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποστράτηγος Γεώργιος ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Γ΄ Κλάδου (Υποστήριξης) ΓΈΕΘΑ Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2008 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC) ΕΙΣΑΓΩΓΗΟ Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη» Επιθυμώντας να ενισχύσουν την ορθολογιστική οργάνωση, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων δυνάμεων τους, μέσω της κοινής χρήσης των δυνατοτήτων Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών, Επιδιώκοντας να καθιερώσουν τους βασικούς μηχανισμούς για την κατάλληλη παροχή δυνατοτήτων Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών, Έχοντας υπόψη το «Μνημόνιο Κατανόησης» (εφεξής αναφερόμενο ως «ΜΚ») μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, το οποίο αφορά στη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC), το οποίο υπεγράφη κατά το έτος 2008. έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: ΤΜΗΜΑ 1ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Συμφωνίας (ΤΣ) είναι να διατυπωθούν οι επιπρόσθετες ρυθμίσεις και διαδικασίες, οι οποίες θα ισχύουν κατά τη συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών με το ΑΜSCC. Οι διατάξεις οι οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται στο ΜΚ θα εφαρμόζονται και για την παρούσα ΤΣ και τα σχετικά Παραρτήματα της. Τα Παραρτήματα της παρούσας ΤΣ, από το «Α» έως το «Η» ρυθμίζουν συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα αυτά συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΤΣ. Άλλα Παραρτήματα μπορούν να προστεθούν μετά από αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. ΤΜΗΜΑ 2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τα οικονομικά ζητήματα τα οποία αφορούν στη χρήση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του ΑΜSCC, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 6 του συναφούς ΜΚ, καθορίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ 1.Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας (ΣΕ) για τις διαδικασίες παραγγελίας για μεταφορά καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας ΤΣ. Κάθε αίτημα για δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς θα υποβάλλεται από τον Πολωνό ΣΕ προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. 2.Το αίτημα για θαλάσσια μεταφορά θα υποβάλλεται σύμφωνα με την έντυπη φόρμα η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα «Γ». Το ΑΜSCC δύναται να παρέξει επιπλέον έντυπα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διευκολυνθεί το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος στη συμπλήρωση του αιτήματος για θαλάσσια μεταφορά. 3.Το ΑΜSCC, μέσω της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝΑΝΠ), θα διενεργεί διαγωνισμούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα «Δ», προκειμένου να εξευρεθούν τα απαιτούμενα μέσα. 4.Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμού, οι συμβάσεις μίσθωσης (ναυλοσύμφωνα) θα εγκρίνονται και θα υπογράφονται, στην αγγλική, από τους αντιπροσώπους του Συμβαλλόμενου Μέρους της Πολωνίας, απευθείας με τον πλοιοκτήτη. Ένα αντίγραφο κάθε σύμβασης μίσθωσης (ναυλοσύμφωνου) θα παρέχεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας στο ΑΜSCC, για χρήση παρακολούθησης (του ναυλωθέντος σκάφους). 5.Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος είναι ο ναυλωτής του σκάφους (ή των σκαφών) και είναι υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, μετά την καλή εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου, θα εξοφλεί απευθείας τον πλοιοκτήτη. Το ΑΜSCC θα παρακολουθεί το ναυλωθέν σκάφος (ή σκάφη), για λογαριασμό του ναυλωτή των σκαφών. 6.Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συμβάσεων και τη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας καθορίζονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 4ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Μια Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ), θα συσταθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Κυβερνήσεων/Υπουργείων Άμυνας/Διεθνών Οργανισμών που έχουν υπογράψει ένα συναφές ΜΚ, για συνεργασία με το ΑΜSCC. 2.Η ΣΕ θα διευρύνεται με τη συνεργασία επιπλέον Κυβερνήσεων/Υπουργείων Άμυνας/Διεθνών Οργανισμών με το ΑΜSCC. 3.Η ΣΕ θα ευθύνεται για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις δραστηριότητες και τις επιδιώξεις που σχετίζονται με τη μέριμνα για δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών. 4.Οι συνεδριάσεις της ΣΕ θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, κατόπιν αιτήσεως οποιωνδήποτε εκ των προαναφερομένων Κυβερνήσεων/ Υπουργείων Αμυνας/ Διεθνών Οργανισμών. Θα προεδρεύοντα» από το Διοικητή του ΑΜSCC και όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ομοφωνία. ΤΜΗΜΑ 5ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC Οι διαδικασίες σχετικά με τη συνεισφορά στην επάνδρωση παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα «ΣΤ», μαζί με ένα οργανόγραμμα του ΑΜSCC, με διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, καθώς επίσης και τις συγκεκριμένες θέσεις για τους αντιπροσώπους όλων των Κυβερνήσεων/Υπουργείων Άμυνας/Διεθνών Οργανισμών που συνεργάζονται με το ΑΜSCC. ΤΜΗΜΑ 6ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Οι αρχές και διαδικασίες οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν από τις συμμετέχουσες ναυτιλιακές εταιρίες, το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και το ΑΜSCC, προκειμένου να παρακολουθηθούν τα ναυλωθέντα μέσα, ορίζονται ειδικώς στο Παράρτημα «Γ». Το προαναφερθέν καθήκον/υποχρέωση πρέπει να επιτευχθεί με εκτεταμένη χρήση των εμπορικών τρόπων επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, τηλέτυπο, δεδομένα κ.λπ.), καθώς επίσης και με τα υφιστάμενα στρατιωτικά συστήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΜΗΜΑ 7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις στην παρούσα ΤΣ, οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, εκτός από αλλαγές στο Παράρτημα «Β», θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την Παράγραφο 8.1. ΤΜΗΜΑ 8ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.Η παρούσα ΤΣ θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή της και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη και έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, αλλά όχι πριν την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το Μ Κ. Θα παραμένει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ το ΜΚ ή έως ότου τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά. 2.Η ισχύς της παρούσας ΤΣ μπορεί να λήξα με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών, οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, η ΤΣ θα τερματιστεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης ή μετά την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων έχουν υπογραφεί στα πλαίσια του ΜΚ, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, δεν θα υπογράφεται καμία νέα σύμβαση, στα πλαίσια του ΜΚ. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Υποστράτηγος Ζbigniew ΤLΟΚ-ΚΟSΟWSΚΙ Γενικός Επιθεωρητής για την Υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων Ημερομηνία: 3 Μαρτίου 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Υποστράτηγος Γεώργιος ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Γ Κλάδου (Υποστήριξης) ΓΕΕΘΑ Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:Παράρτημα Α - Οικονομικά Θέματα Παράρτημα Β - Σύνδεσμοι Επικοινωνίας Παράρτημα Γ - Αίτημα για θαλάσσια μεταφορά Παράρτημα Δ - Διαδικασίες Ναύλωσης Παράρτημα Ε - Όροι συμβάσεων - Χρησιμοποίηση Διαθέσιμης Χωρητικότητας Παράρτημα ΣΤ - Θέματα Επάνδρωσης Παράρτημα Ζ - Επικοινωνίες, Παρακολούθηση και Γενικές Πληροφορίες Παράρτημα Η – Ορολογία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Τα λειτουργικά έξοδα του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ), όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6.2 του ΜΚ. Ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΑΜSCC υπολογίζεται σε ευρώ. 2.Εκτός από την υποοπίριξη Π οποία εκτίθεται λεπτομερώς στο ΜΚ, το ΦΕ θα παρέχει χωρίς καμία επιβάρυνση (του Συμβαλλομένου Μέρους της Πολωνίας): - ασφάλεια, - τα απαιτούμενα δελτία ταυτότητας και άδειες εισόδου, - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία παρέχεται σε επίπεδο Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), - οδοντιατρική περίθαλψη, η οποία παρέχεται σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ, - ελέγχους και προφυλάξεις υγιεινής και ασφάλειας, - πυροπροστασία, - μέριμνα για επικοινωνία μέσω των στρατιωτικών δικτύων, - έντυπα και στρατιωτικές εκδόσεις του ΦΕ, 3.Υποστήριξη παρεχομένη από το ΦΕ: 1)Διευκολύνσεις (στο χώρο εργασίας): - συντήρηση χώρου γραφείων, - επιμέρους υπηρεσίες για τους χώρους γραφείων του ΑΜSCC, - παροχές (από Οργανισμούς κοινής ωφέλειας), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση, - καθαριότητα γραφείων, η οποία συμπεριλαμβάνει και παράθυρα, ανακύκλωση, καταπολέμηση παρασίτων και (καθαριότητα) κάδων απορριμμάτων. 2)Εξοπλισμός:- δυνατότητα αποθήκευσης, - παροχή και συντήρηση επίπλωσης ασφάλειας, - παροχή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μέσων, - εξοπλισμός γραφείου, - υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων και φωτογράφησης, - παροχή και συντήρηση τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, - παροχή και συντήρηση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 3)Υλικά και διοικητικές δαπάνες: - αναλώσιμες προμήθειες γραφείου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χαρτί, τόνερ (για εκτυπωτές λέιζερ) και ανταλλακτικά με μελάνι εκτυπωτών, - δαπάνες επικοινωνίας εμπορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανόμενων και ταχυδρομικών τελών για το ταχυδρομείο του ΑΜSCC και τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, - δαπάνες ταξιδιού, εξαιρουμένων των επιδομάτων διαμονής, σε διατεταγμένη υπηρεσία του ΑΜSCC, - εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία του ΑΜSCC, - περιοδικές εκδόσεις, - δημόσιες σχέσεις/ττληροφόρηση. 4.Η ακόλουθη υποστήριξη θα παρέχεται προς το Πολωνικό στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο θα τοποθετείται στο ΑΜSCC από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο και κανονισμούς, χωρίς αποζημίωση από τον προϋπολογισμό του ΑΜSCC: - πληρωμές και επιδόματα, - οικιακές διευκολύνσεις, - επιδόματα διαμονής (εκτός έδρας), - προκαταρκτική εκπαίδευση (πριν την ανάληψη υπηρεσίας), συμπεριλαμβανόμενων και των σειρών μαθημάτων του ΝΑΤΟ, - εθνικά μέτρα εκπαίδευσης (σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων σταδιοδρομίας/τακτική επιμόρφωση), - διοίκηση προσωπικού, - μακροχρόνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, - μακροχρόνια οδοντιατρική περίθαλψη, - εξειδικευμένο (επαγγελματία) για ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, - έξοδα μετακινήσεων από και προς τα οικιακά καταλύματα, - ταχυδρομικά τέλη για τις εθνικές υποθέσεις, - δαπάνες επικοινωνίας για τις εθνικές υποθέσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι: 1.Φιλοξενούν Έθνος Διοικητής ΑΜSCC Στρατόπεδο Παπάγου 15569 Χολαργός Αθήνα, Ελληνική Δημοκρατία Τηλέφωνα: +30-210-657-1737 +30-210-657-1700 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amscc.οps@οtenet.gr 2.Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις Επικεφαλής της Διεύθυνσης Μετακινήσεων και Μεταφορών - Κέντρο Συντονισμού Μετακινήσεων 00-911 Βαρσοβία, Δημοκρατία της Πολωνίας Οδός Lekarska 25 Τηλέφωνο: + 48 22 6 874 539 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ztriw@wp.mil.pl ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας (ΣΕ) παρέχουν στο ΑΜSCC λεπτομέρειες επί των απαιτήσεων τους. Το αίτημα περιλαμβάνει, γενικά, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Δρομολόγιο.(1) Λιμένα Επιβίβασης (2) Λιμένα Αποβίβασης. (3) Περιορισμοί στην αναμενόμενη πορεία. 2)Χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση). 3)Αιτιολογία για τη διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόχειρος εθνικός διαγωνισμός. 4)Επιβάτες (Συνοδεία ή/και Τεχνικό Προσωπικό): αριθμός και βαθμοί. 5)Φορτίο:(1) Μήκος σε μέτρα. (2) Τύπος φορτίου - περιοριστικοί παράγοντες για το σκάφος, οι οποίοι πρέπει να δηλωθούν (εύρος διαδρόμων, ύψος καταστρώματος και μέγιστο φορτίο στο κατάστρωμα, δυνατότητες - αντοχή ράμπας φόρτωσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία). Ο αναλυτικός κατάλογος του εξοπλισμού που πρόκειται να μεταφερθεί, με συγκεκριμένα βάρη και διαστάσεις, πρέπει να ακολουθεί αμέσως μόλις καταστεί διαθέσιμος. (3) Όγκος/Διαστάσεις. (4) Ακριβή στοιχεία του επικίνδυνου υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο φορτίο, κατηγορία κινδύνου, ποσότητα/καθαρό βάρος εκρηκτικών υλών ποσότητα/βάρος, κατά περίπτωση. (5) Αναλυτική αξία του φορτίου, για τις διαδικασίες που αφορούν τους πλοιοκτήτες (όπως ασφάλιση). (6) Νωρίτερη και απώτατη δυνατή ημερομηνία/ώρα φόρτωσης. (7) Απαιτουμένη ή/και απώτατη ημερομηνία παράδοσης ή ελάχιστη ταχύτητα του σκάφους. (8) Ποιος ευθύνεται για τη φόρτωση/εκφόρτωση του σκάφους. (9) Ποιος ευθύνεται για την πρόσδεση/ασφάλιση του φορτίου. (10) Εξειδικευμένες επισημάνσεις. 6)Εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης. 7)Σχέδιο σύμβασης, το οποίο να περιλαμβάνει τεχνικούς όρους και όρους της σύμβασης, εάν αυτό είναι δυνατό. 2.Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται κατά προτίμηση μέσω του συστήματος CRΟΝΟS, συσκευής τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αγγλική (γλώσσα), και η λήψη θα επιβεβαιώνεται μέσω των ίδιων μέσων επικοινωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Οποιοδήποτε αίτημα για δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς θα υποβάλλεται από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος (ναυλωτή), μέσω των εγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας, προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. Στη συνέχεια, το αίτημα για σκάφη θα προωθείται στη Διεύθυνση θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝΑΝΠ). Η προμήθεια, για λογαριασμό του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους (ναυλωτή) θα πραγματοποιείται από τη ΔΘΚΜ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες ναύλωσης, μέσω της ΔΚΘΜ, περιγράφονται στη συνέχεια. Οι πρώτες δύο είναι σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία, η οποία έχει εναρμονιστεί με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλες δύο θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. (1) Ανοικτός διαγωνισμός Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οποιοσδήποτε διαγωνισμός γνωστοποιείται ευρέως μέσω των εθνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (σε τουλάχιστον τρεις εφημερίδες) και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός. (2) Πρόχειρος διαγωνισμός Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε καταστάσεις ανάγκης, όταν πρέπει να αναληφθεί δράση άμεσα. Για το λόγο αυτό, αυτό πρέπει να δικαιολογείται από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση περιορίζεται στο Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), τις Ελληνικές Ναυτιλιακές Ενώσεις και στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ανακοίνωση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός. (3) Διαγωνισμός με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - διαπραγματεύσεις Σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. (4) Διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.Τεχνικοί όροι και συμβατικές ρήτρες Οι τεχνικοί όροι και οι συμβατικές ρήτρες θα διασαφηνίζονται στο σχέδιο σύμβασης, το οποίο δύναται να επισυναφθεί στο αίτημα για θαλάσσια μεταφορά (Παράρτημα «Γ»). 2.Όροι πληρωμής Η πληρωμή πρέπει να γίνεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας, χωρίς καμία ανάμειξη του ΑΜSCC, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 3.Εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης (ναύλωσης) Το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των συμβάσεων ναύλωσης, και για όλες τις δαπάνες και τις αξιώσεις οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. 4.Ασφάλεια του σκάφους Ο Κυβερνήτης/Πλοίαρχος του σκάφους είναι η ύστατη αρχή για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του σκάφους 5.Στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Η στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς, καταλλήλως κατά περίπτωση: 1)Διεθνείς Θαλάσσιους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα (συμπεριλαμβανόμενων και των κανονισμών επικίνδυνων εμπορευμάτων του σκάφους) ή τους εθνικούς κανονισμούς, εάν αυτοί είναι πιο περιοριστικοί. 2)Εκδόσεις τυποποίησης του ΝΑΤΟ (π.χ. SΤΑΝΑG 4441 «Εγχειρίδιο Αρχών Ασφαλείας του ΝΑΤΟ για τη Μεταφορά Στρατιωτικών Πυρομαχικών και Εκρηκτικών Υλών»). 6.Χρησιμοποίηση διαθέσιμης χωρητικότητας Το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη διαθέσιμη χωρητικότητα των ναυλωθέντων για λογαριασμό του σκαφών σε άλλους συνεργάτες, για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων, οι οποίες διεξάγονται υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών ή/και για ασκήσεις, έναντι αποζημίωσης. Σε περίπτωση προσφοράς διαθέσιμης χωρητικότητας, η διαχείριση θα αναλαμβάνεται από το ΑΜSCC. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των σκαφών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 1.Ο κατάλογος επάνδρωσης του ΑΜSCC αποτελείται συνολικά από 15 άτομα προσωπικό. Το ΦΕ διατηρεί μόνιμα το δικαίωμα να καλύπτει τουλάχιστον τη θέση του Διοικητού του ΑΜSCC, του Συμβούλου του Διοικητού ΑΜSCC (αξιωματικός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος) και τις θέσεις του Κλάδου Υποστήριξης. Το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας διατηρεί μόνιμα το δικαίωμα να καλύψει τη θέση του Υποδιοικητού (DD) /Διευθυντού Επιτελείου (CΟS). Οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να προσφερθούν στις Κυβερνήσεις/ Υπουργεία Άμυνας/Διεθνείς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο ΑΜSCC, υπό τον όρο ότι θα τις αιτηθούν και εφόσον το αίτημα τους εγκριθεί από το ΦΕ. 2.Η κανονική διάρκεια τοποθέτησης στο ΑΜSCC είναι 2 έτη. Μια επικάλυψη τριών εβδομάδων με τον προκάτοχο (της θέσης) είναι σημαντική, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση καθηκόντων. Ο διορισμός προσωπικού το οποίο ενδέχεται να συνταξιοδοτηθεί ή να προαχθεί κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στο ΑΜSCC θα πρέπει να αποφεύγεται. 3.Διορισμός μόνιμου προσωπικού 1)0 διορισμός θα γίνεται κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 2)Το Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας θα αποστέλλει στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μια «Επιστολή Προθέσεως Διορισμού», η οποία θα περιλαμβάνει: - ονοματεπώνυμο - βαθμό - βιογραφικό σημείωμα - χρονικό διάστημα τοποθέτησης. 3)Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Επιστολής Προθέσεως Διορισμού, το Συμβαλλόμενο Μέρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα δίνει απάντηση σχετικά με την αποδοχή (ή όχι) του διορισμού. 4)Μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των επιστολών, το προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους της Πολωνίας μπορεί να παρουσιαστεί στο ΑΜSCC. 4.Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα καταβάλλει όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή του προσωπικού του στο ΑΜSCC. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ:Προσαρτημένο 1: Οργανόγραμμα ΑΜSCC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.Συμβατικές ρήτρες σχετικά υε τον έλεγχο παρακολούθησης 1)Προκειμένου το ΑΜSCC να ασκήσει τα καθήκοντα του για την παρακολούθηση των μέσων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από το χειριστή, τον πράκτορα ή τον πλοίαρχο του σκάφους, πριν από τον απόπλου: (1) Προσδιορισμός ταυτότητας του σκάφους [επωνυμία, κωδικός αναγνώρισης πλοίου, αριθμός προσδιορισμού ταυτότητας ΙΜΟ (Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού) ή αριθμός ΜΜSΙ (Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας - Μaritime Μοbile Serνice Ιdentity)]. (2) Επωνυμία, συντονισμός με τον αξιωματικό ασφαλείας του σκάφους και τον αξιωματικό ασφαλείας της εταιρείας. (3) Κατάλογος πληρώματος και συνολικός αριθμός επιβαίνοντος στο σκάφος προσωπικού. (4) Εκτιμώμενος χρόνος απόπλου από το λιμένα επιβίβασης και εκτιμώμενος χρόνος άφιξης στο λιμένα αποβίβασης. 2)Ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να εκπέμπει, κάθε δώδεκα ώρες (χρονικό διάστημα μειούμενο σε έξι ώρες, εάν το επιβάλλουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες), ένα σήμα προς το ΑΜSCC, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τη θέση του σκάφους, την καλή κατάσταση του αποστελλόμενου φορτίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία/ώρα άφιξης στον επόμενο λιμένα. Ο πλοίαρχος έχει επίσης την υποχρέωση να αναφέρει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο ΑΜSCC οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα, το οποίο έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του σκάφους, οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της φόρτωσης, ή οποιαδήποτε κατάσταση είναι πιθανό να οδηγήσει σε ρύπανση της θάλασσας. 2.Πληροφορίες νια τα Ναυλωθέντα Σκάφη οι οποίες αποστέλλονται από το ΑΜSCC Το ΑΜSCC θα παρέχει στο Συμβαλλόμενο Μέρος της Πολωνίας όλες τις σχετικές πληροφορίες για το/α ναυλωθέν/τα σκάφος/η (επωνυμία, εθνικότητα, διεθνή επωνυμία νηολόγησης, εκτιμώμενη ημερομηνία αναχώρησης/άφιξης, θέση, καλή κατάσταση του αποστελλόμενου φορτίου, ημερομηνίες/ώρες εκτιμώμενης διέλευσης από συγκεκριμένα υποδεικνυόμενα σημεία, ταχύτητα, διαθέσιμα συστήματα τηλεπικοινωνιών, στοιχεία του πλοιάρχου, τηλέφωνο/τηλεομοιοτυπία/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.), το συντομότερο δυνατό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΤΣ καθορίζονται όπως παρακάτω. 1)Παρακολούθηση(1) Η παρακολούθηση του δρομολογίου του σκάφους, χρησιμοποιώντας τις καθημερινές αναφορές που παρέχονται από τον πλοίαρχο του σκάφους, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι το ταξίδι συνεχίζεται χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του σκάφους και του φορτίου. (2) Η διασύνδεση του σκάφους και του ναυλωτή με τα συμμαχικά έθνη ή τους συναφείς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση), που είναι αρμόδια για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και πιθανής δύναμης προστασίας κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας διέλευσης, από την περίοδο ελλιμενισμού μέχρι την ολοκλήρωση του δρομολογίου του σκάφους. 2)Φορτίο. Αυτό μπορεί να αποτελείται από αεροσκάφη, οχήματα ή άλλο φορτίο, συμπεριλαμβανόμενων και επικίνδυνων, καθώς και επιβλαβών εμπορευμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται για μετακίνηση από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος. 3)Επιβάτες. Το προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για επιβίβαση στο σκάφος.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των κυρουμένων Μνημονίου Κατανόησης και Τεχνικής Συμφωνίας αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 10.1 του άρθρου 10 του Μνημονίου Κατανόησης και του Τμήματος 8.1 της Τεχνικής Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία