Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 1 "Ίδρυση,κατάργηση, συγχώνευσηή μετονομασία εργαστηρίων ΤΕΙ"
1.  
  Κάθε εργαστήριο ανήκει σε Τμήμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) και η λειτουργία του διέπεται από εσωτερικό κανονισμό. Τα εργαστήρια ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τμήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο εσωτερικός κανονισμός του εργαστηρίου, το Τμήμα στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, το αντικείμενο έρευνας και οι σκοποί του.
2.  
  Η κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία εργαστηρίων ΤΕΙ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της ΓΣ του Τμήματος που ανήκει το εργαστήριο. Σε περίπτωση κατάργησης, τα όργανα και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου κατανέμονται με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν σε αυτό.
Άρθρο 2 "Σκοποί εργαστηρίων ΤΕΙ"
1.  
  Τα εργαστήρια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στα ΤΕΙ, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) στον τομέα της έρευνας, τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα εργαστήρια αυτό έχουν ιδίως ως σκοπό:.
 1. Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα των εργαστηρίων
 3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων των εργαστηρίων
 4. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων γιο τη μεθοδολογική και επιστημονικο-τεχνική καλλιέργειο των πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση των εργαστηρίων
 5. Την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων ΤΕΙ και Τμημάτων Πανεπιστημίων σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου αυτού. στ) Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς των εργαστηρίων.
 6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη
2.  
  Το έργο που εκτελείται από τα εργαστήρια αυτά υποστηρίζεται από τις συναφείς υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα
Άρθρο 3 "Διευθυντής εργαστηρίου ΤΕΙ"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος ΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα. Ο διευθυντής ορίζεται με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος. Αν υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές, η ΓΣ του Τμήματος εκλέγει έναν από αυτούς ως διευθυντή του εργαστηρίου. Η θητεία του οριζόμενου ή εκλεγόμενου διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας του διευθυντή κάθε εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ.
2.  
  Σε περίπτωση που στο οικείο Τμήμα δεν υπάρχει καθηγητής, ως διευθυντής του εργαστηρίου ορίζεται ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του διευθυντή λήγει με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, με την οποία η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος ΕΠ που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο οικείο Τμήμα.
3.  
  Κατά τα λοιπά, ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία εκλογής διευθυντή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 46/1989 (ΦΕΚ 21 Α).
Άρθρο 4 "Έσοδα εργαστηρίων ΤΕΙ"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, β) τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και γ) τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο οικείο ΤΕΙ για τους σκοπούς του εργαστηρίου. Η διαχείριση των εσόδων των εργαστηρίων ΤΕΙ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο αποδίδεται προς το οικείο ΤΕΙ μέρος των εσόδων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826Β΄).
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νόμου, καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Άρθρο 5 "Γνωστικά αντικείμενα μελών ΕΠ των ΤΕΙ"
1.  
  Αν η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του οικείου Τμήματος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 139 Α΄), διαπιστώσει ότι στην πράξη διορισμού υπηρετούντος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μέλους ΕΠ δεν αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο της κατεχόμενης θέσης του μέλους αυτού, προβαίνει υποχρεωτικά στον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της θέσης του στο ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τομέα ή, αν δεν υπάρχουν Τομείς, του οικείου Τμήματος, στο οποίο ανήκει το μέλος αυτό, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.  
  Ο καθορισμός γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου μέλους ΕΠ, λήψη υπόψη των απόψεών του και εισήγηση της ΓΣ του Τομέα, στον οποίο ανήκει το μέλος ΕΠ, εφόσον υπάρχει Τομέας. Το ενδιαφερόμενο μέλος ΕΠ μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης, με την οποία ενημερώνεται για την ανάγκη καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου της κατεχόμενης θέσης του. Η μη υποβολή των απόψεων του ενδιαφερομένου εντός της τασσόμενης προθεσμίας δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας.
3.  
  Η ΓΣΕΣ του οικείου Τμήματος προβαίνει στον καθορισμό του ελλείποντος γνωστικού αντικειμένου μετά από συνεκτίμηση του συνολικού ερευνητικού, διδακτικού και επιστημονικού έργου του ενδιαφερόμενου μέλους ΕΠ και τις ανάγκες που προκύπτουν από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το γνωστικό αντικείμενο που καθορίζεται δεν επιτρέπεται να είναι ευρύτερο από το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ή ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα του Τομέα ή, αν δεν υπάρχουν Τομείς, του Τμήματος, στο οποίο ανήκει το μέλος αυτό.
4.  
  Για το γνωστικό αντικείμενο που καθορίζεται εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ενημερώνει σχετικά το μητρώο υπηρετούντων μελών ΕΠ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.38913/Β1/23.4.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 608 Β΄).
5.  
  Η διαδικασία μετατροπής ή αλλαγής των γνωστικών αντικειμένων των υπηρετούντων, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, μελών ΕΠ στο ενιαίο γνωστικό αντικείμενο ή σε ένα από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα κάθε Τομέα ή, αν δεν υπάρχουν Τομείς, κάθε Τμήματος γίνεται με διάταγμα που εκδίδεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α).
Άρθρο 6 "Δικαιώματα αποχωρούντων μελών ΕΠΟμότιμοι καθηγητές ΤΕΙ"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Ζ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ, που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα του μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη ΕΠ πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών ΕΠ Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
2.  
  Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Ζ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 2916/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ), ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών ΕΠ του οικείου ΤΕΙ, απονέμει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή σε όσα μέλη ΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους.
Άρθρο 7 "Ενιαίες θέσεις μελών ΕΠ των ΤΕΙ"
1.  
  Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις ΕΠ του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 των βαθμίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, όπως έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και κατέχονται από μέλη ΕΠ ή παραμένουν κενές, θεωρούνται ενιαίες, ανήκουν στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που υπηρετούν, και οι Επίκουροι Καθηγητές μετά τη μονιμοποίησή τους έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους, την εξέλιξη τους στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή αντίστοιχα.
3.  
  Η έναρξη της διαδικασίας εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΕΠ
Άρθρο 8 "Πλήρωση - Προκήρυξη θέσεων μελών ΕΠ των ΤΕΙ"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2916/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής: Η προκήρυξη των ως άνω θέσεων γίνεται εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία που η θέση παρέμεινε κενή Εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την έγκριση της σχετικής πίστωσης προκηρύσσονται επίσης οι θέσεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγραμματισμού των ΤΕΙ Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η προκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος και γνώμη της ΓΣ του Τομέα Μαθημάτων.
Άρθρο 9 "Διορισμός - Κρίση κωλυόμενων μελών ΕΠ των ΤΕΙ"
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, και η μονιμοποίηση μελών ΕΠ γίνονται με πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ και έγγραφη παροχή της πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 2. Κατά της πράξης του Προέδρου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης.
 3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Προέδρου.
 4. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Προέδρου και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο ΤΕΙ, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.
 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 89650/Β2/13.8.2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1466 Β΄).
2.  
  Για τη μετατροπή των θέσεων μελών ΕΠ που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η κρίση που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω νόμιμου κωλύματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και που συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου, η κρίση πραγματοποιείται μετά την άρση του κωλύματος και ανεξαρτήτως της προθεσμίας που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο.
Άρθρο 10 "Εκπαιδευτικές άδειες μελών ΕΠ των ΤΕΙ"
1.  
  Το Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 και την περίπτωση ε΄ του άρθρου 3 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) και με το Κεφάλαιο Δ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Δ. Εκπαιδευτικές άδειες Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ δικαιούνται να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως 1 Κάθε μέλος ΕΠ δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας ή μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε ΤΕΙ Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όμως όταν διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών. 2 Σκοπός της εκπαιδευτικής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων του αδειούχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε ΑΕΙ ή επιστημονικό φορέα του εξωτερικού και κατά ανώτατο όριο για οκτώ (8) μήνες καταβάλλονται διπλές αποδοχές και εφόσον δεν μισθοδοτείται από το ΑΕΙ ή το ίδρυμα του εξωτερικού. 3 Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, εφόσον α) το ενδιαφερόμενο μέλος ΕΠ έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη υπηρεσίας σε ΤΕΙ, από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη στο ΤΕΙ που υπηρετεί κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, και β) δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος κατά τη διάρκεια της απουσίας του αδειούχου, λαμβανομένου υπόψη και του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγραμματισμού του ιδρύματος Ο συνολικός αριθμός των μελών Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή απουσιάζουν με άδεια της οποίας η διάρκεια είναι μεγαλύτερη του ενός μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/7 του συνολικού αριθμού των μελών ΕΠ του Τμήματος. 4 Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΕΠ, με απόφαση του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ μετά από εισήγηση του Συμ-βουλίου του ΤΕΙ και γνώμη του Τμήματος στο οποίο ανήκει το μέλος αυτό Το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του, το μέλος ΕΠ υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής άδειας στη ΓΣ του οικείου Τμήματος, η οποία προβαίνει στην αξιολόγησή της Οι αποφάσεις για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και για την αξιολόγηση της έκθεσης κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων καθορίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του οικείου ΤΕΙ.
Άρθρο 11 "Παραρτήματα ΤΕΙ"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, που αφορά στην πρόσληψη ερευνητών ως επισκεπτών καθηγητών στα Πανεπιστήμια, εφαρμόζεται αναλόγως και στα ΤΕΙ.
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Παράρτημα ΤΕΙ είναι η εκπαιδευτική μονάδα που
 1. έχει έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη από τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα του ΤΕΙ και
 2. περιλαμβάνει το πολύ δύο (2) Σχολές ή μέχρι τέσσερα (4) ανεξάρτητα Τμήματα.
 3. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Παραρτήματος είναι δυνατή η εκχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του ή στον Προϊστάμενο του Τμήματος, όταν το Παράρτημα περιλαμβάνει ένα Τμήμα, με ανάλογες ρυθμίσεις στον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ.
Άρθρο 12 "Σύσταση νέων θέσεων ΕΠ καιΕιδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) σε ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις για το διορισμό μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως προβλέπεται στο ν. 3549/2007.
2.  
  Οι συνιστώμενες θέσεις κατανέμονται στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τη δυναμικότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδρύματος, λαμβανομένου υπόψη του τετραετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγραμματισμού του
Άρθρο 13 "Διάρκεια εξαμήνων ΤΕΙ"
1.  
  Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε εξάμηνο διαρκεί για τα ΤΕΙ τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3549/2007.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3549/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983, στα ΑΕΙ κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 14 "Εκλογή Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος ΤΕΙ"
1.  
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος αναδεικνύεται ταυτόχρονα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 για τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
2.  
  Οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Τμημάτων ΤΕΙ, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 1404/1983, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την πραγματοποίηση των πρώτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκλογών για την ανάδειξη του Προϊσταμένου του Τμήματος και του αναπληρωτή του.
Άρθρο 15 "Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτεςκαι Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του ν. 1400/1983. .
Άρθρο 16 "Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡΔΙΠ)και Εργαστηριακοί ΣυνεργάτεςΤμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ"
1.  
  Στα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ και στις ειδικότητες «Ειδικός Οινογνωσίας - Γευσιγνωσίας», «Γευσιγνωσία Τροφίμων» και «Οργανοληπτικός Έλεγχος» προσλαμβάνεται Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡΔΙΠ), τα μέλη του οποίου επιτελούν εφαρμοσμένο εργαστηριακό διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος
2.  
  Οι θέσεις ΕΡΔΙΠ κλιμακώνονται στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ με κατώτερη βαθμίδα τη Γ΄, ανάλογα με τα προσόντα, που καθορίζονται ως ακολούθως:
 1. Βαθμίδα Γ΄
  • Οκταετής, στο αντικείμενο της θέσης, επαγγελματική δραστηριότητα
  • Διετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία
 2. Βαθμίδα Β΄
  • Δεκαετής, στο αντικείμενο της θέσης, επαγγελματική δραστηριότητα
  • Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία
 3. Βαθμίδα Α΄
  • Δωδεκαετής, στο αντικείμενο της θέσης, επαγγελματική δραστηριότητα
  • Επταετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία
  • Δημοσιεύματα περιεχομένου συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
3.  
  Εκτός των άλλων προσόντων, για την εκλογή συνεκτιμώνται τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών, εφόσον σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 31 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) και των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 35/2003 (ΦΕΚ 36 Α΄).
4.  
  Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των ΤΕΙ στις ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορεί να προσλαμβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα προσόντα μελών ΕΡΔΙΠ Β΄ και Γ΄ βαθμίδας. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής και ειδικότερα η μεν παράγραφος 1 για όσους διαθέτουν τα προσόντα των τακτικών μελών ΕΡΔΙΠ Β΄ και Γ΄ βαθμίδας, η δε παράγραφος 2 για όσους έχουν τουλάχιστον ένα από τα προσόντα αυτά ή τριετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα.
Άρθρο 17 "Συγχώνευση, μετονομασία και άλλες μεταβολές των Τμημάτων ΤΕΙ"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3549/ 2007, αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και, όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων, και του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και, εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης ΤΕΙ, και της Συνέλευσης του οικείου ΤΕΙ, μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέμνονται ΤΕΙ, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα ή να συγχωνεύονται ή να μετονομάζονται ΤΕΙ. .
2.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής: 3 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση των Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων, μπορεί να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα του ΤΕΙ Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται και οι προβλεπόμενες κατευθύνσεις των συγχωνευόμενων Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 4 Με τη ίδια διαδικασία μπορεί Τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία ο αριθμός των κατ’ έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα για πέντε (5) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο Τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία αυτή, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ, να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών στα Τμήματα αυτά Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα των σπουδών, των εγγεγραμμένων σπουδαστών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και του ΕΤΠ των οικείων Τμημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του ν. 3194/2003, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
 1. Ειδικά σε περίπτωση που σε ένα ΤΕΙ μία Σχολή παραμείνει με ένα Τμήμα μετά τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το εναπομείναν Τμήμα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του με την ονομασία «Σχολή».
 2. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ονομάζεται «Διευθυντής» και συμμετέχει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ με τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής.
 3. Εκτός από τον Προϊστάμενο του Τμήματος δεν εκλέγεται άλλος Διευθυντής Σχολής.
Άρθρο 18 "Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων ΤΕΙ"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόμενων Τμημάτων ΤΕΙ καθορίζονται με τα διατάγματα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγμάτων του προηγούμενου εδαφίου, οι κατ’ ιδίαν όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με τα διατάγματα αυτά εξειδικεύονται εκάστοτε με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3549/2007.
2.  
  Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, μπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα με διατάγματα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3549/2007. Για τα εκκρεμή σχέδια προεδρικών διαταγμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 τα οποία έχουν υποβληθεί προς συνυπογρα-φή στα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983.
3.  
  Στο τέλος του στοιχείου νiii της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικότερα για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων Πανεπιστημίων απαιτείται η γνώμη του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ.
Άρθρο 19 "Συνεργασία μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων"
1.  
  Τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα και ομοειδή Τμήματα Πανεπιστημίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια, εφόσον έχουν αμφότερα αξιολογηθεί, για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων ή άλλων συστατικών στοιχείων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως για την παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών και τη διενέργεια των εξετάσεων, με την ισότιμη συμμετοχή φοιτητών και σπουδαστών
2.  
  Για τη συνεργασία συνάπτεται προγραμματική σύμβαση, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από πρόταση των οικείων Γενικών Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, και η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την προγραμματική σύμβαση ρυθμίζονται τα θέματα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συνεργασίας σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, και ιδίως η διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας, η αμοιβαία ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη, η αμοιβαία αναγνώριση της βαθμολογίας των μαθημάτων, στα οποία συμμετέχουν επιτυχώς οι φοιτητές και σπουδαστές, η μνεία της συνεργασίας μεταξύ των οικείων Τμημάτων στους τίτλους σπουδών που χορηγεί καθένα από αυτά.
Άρθρο 20 "Καθηγητές Εφαρμογών"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. .
2.  
  Οι περιπτώσεις Αα και Αβ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως εξής: Α. Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ 1 Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. 2 Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
3.  
  Οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων ισχύουν για την εκλογή σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών που προκηρύσσονται από 1.1.2014 και στο εξής.
Άρθρο 21 "Καθηγητές Εφαρμογώνστο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.)"
1.  
  Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 και τοποθετήθηκαν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ), σύμφωνα με την περίπτωση αα΄ στοιχείο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, εφόσον καλύπτουν ειδικότητες ή γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σε Τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ή Επίκουρου Καθηγητή, εκτός της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές την ένταξή τους σε κενές οργανικές θέσεις Ε Π μετά από κρίση από το Εκλεκτορικό Σώμα του Τμήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 1404/ 1983, όπως ισχύει. Η σχετική αίτηση περιλαμβάνει μία προτίμηση Τμήματος και υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων του ίδιου ΤΕΙ, που από πλευράς ειδικότητας ή γνωστικού αντικειμένου έχουν συνάφεια με τα επιστημονικά προσόντα του ενδιαφερομένου. Οι διατάξεις του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.
2.  
  Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων που εντάχθηκαν σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 και τοποθετήθηκαν στο ΚΞΓΦΑ, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001, εφόσον είχαν τον τίτλο του Επίκουρου Καθηγητή και τις αντίστοιχες αποδοχές της βαθμίδας αυτής πριν τη δημοσίευση του ν. 2621/1998 και διδάσκουν υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που περιέχονται στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προς το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους άνευ άλλης διαδικασίας σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή ΕΠ που θα ανήκει στο ΚΞΓΦΑ. Η απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ, που εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη Ε Π που κατέχουν τις νέες αυτές προσωποπαγείς θέσεις εξακολουθούν να μετέχουν στα όργανα διοίκησης των ΚΞΓΦΑ και στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διεύθυνσης ΚΞΓΦΑ. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους λοιπούς Επίκουρους Καθηγητές των ΤΕΙ με προσωποπαγή θέση.
Άρθρο 22 "Θέματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα"
1.  
  Στο ν. 1404/1983 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο έχει ως εξής: 28Α Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 1 Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης ανέγερσης και λειτουργίας κτιριακών έργων και υποδομών, μονάδων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄), η ανώνυμη εταιρία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ ΑΕ) ή ο εκάστοτε αρμόδιος Δημόσιος Φορέας ασκούν στην Επικράτεια τις αρμοδιότητες της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, φύλαξης, ασφάλισης και λειτουργίας των εν λόγω κτιριακών μονάδων, τις οποίες δύναται να αναθέτουν περαιτέρω στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου. 2 Στις περιπτώσεις υπαγωγής του έργου της υλοποίησης κτιριακών μονάδων των ΤΕΙ στις άνω διατάξεις του ν. 3389/2005, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπόμενων αυτών συμφώνων, αναστέλλεται η εφαρμογή κάθε διάταξης νόμου, με την οποία παραχωρούνται σε άλλα πρόσωπα ή φορείς, πλην της ΟΣΚ ΑΕ ή του εκάστοτε αρμόδιου Δημόσιου Φορέα, αρμοδιότητες που παρέχουν στα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην υλοποίηση του έργου ή να τροποποιούν τη σκοπούμενη λειτουργία και χρήση του, όπως αυτές προβλέπονται στις συμβάσεις σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα Τα κτηριολογικά προγράμματα και κτηριοδομικά πρότυπα των υπό ανέγερση μονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες κάθε φορά προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ Επίσης το πολεοδομικό γραφείο της ΟΣΚ ΑΕ έχει αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης της κατά νόμο απαραίτητης οικοδομικής άδειας για τις ως άνω περιπτώσεις. 3 Κατά το χρόνο ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των, τυχόν, παρεπόμενων συμφώνων του ν. 3389/2005, δεν θίγονται οι αρμοδιότητες σχετικά με τη στήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας των κτιριακών αυτών μονάδων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και η τυχόν, προβλεπόμενη σε αυτές παροχή λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις σύμπραξης και στα παρεπόμενα σύμφωνα. 4 Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κυριότητα των ακινήτων δεν δύναται να μεταβληθεί για όσο χρόνο ισχύει η οικεία σύμβαση σύμπραξης και τα παρεπόμενα αυτής σύμφωνα Για την υπαγωγή ενός τέτοιου έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 με φορέα υλοποίησης την ΟΣΚ ΑΕ, απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα να συνοδεύεται από απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ περί ανάθεσης της αρμοδιότητας στην ΟΣΚ ΑΕ, καθώς επίσης υποχρεωτικώς αναφέρεται το ακίνητο επί του οποίου θα ανεγερθούν οι κτιριακές υποδομές Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει, κατανέμει και ομαδοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις των ΤΕΙ και καθορίζει την προτεραιότητα υλοποίησης αυτών. 5 Η ισχύς κάθε άλλης διάταξης νόμου προβλέπουσα αντίθετα των ανωτέρω δεν εφαρμόζεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των συμβάσεων σύμπραξης και των παρεπόμενων αυτών συμφώνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 23 "Προγραμματισμός θέσεων Ειδικού καιΕργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ),Ειδικού Τεχνικού ΕργαστηριακούΠροσωπικού (ΕΤΕΠ) και ΕΤΠ"
1.  
  Θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστημίων, καθώς και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των θέσεων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία που η θέση παρέμεινε κενή
Άρθρο 24 "Λήψη αποφάσεων ΣυγκλήτουΠανεπιστημίου και Συνέλευσης ΤΕΙ"
1.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Η αδυναμία συνεδρίασης ή λήψης απόφασης διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Πρύτανη ή Προέδρου, ο οποίος συγκαλεί άμεσα το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο ΤΕΙ για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της μη δυνάμενης να πραγματοποιηθεί συνεδρίασης της Συγκλήτου ή Συνέλευσης αντίστοιχα.
Άρθρο 25 "Κατατακτήριες εξετάσεις"
1.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005, που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων Πανεπιστημίου Επίσης επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίων, που τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια ενιαίων κατατακτήριων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων ΤΕΙ Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από την αυτή κατηγορία με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την πλήρωση των κενών θέσεων και για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού των κατατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου αυτού.
Άρθρο 26 "Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας"
1.  
  Απολύσεις λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για τους βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες, επιμελητές, τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και τα μέλη ΕΤΠ των ΤΕΙ πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το σχετικό όριο ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.
Άρθρο 27 "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)"
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 διαγράφονται οι λέξεις «μόνιμο» και «μόνιμα».
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα έσοδα κατανέμονται ως εξής..
3.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και .
4.  
  Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, όπως ίσχυε με την προσθήκη του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28 "θέματα Αρχής Διασφάλισης ΠοιότηταςΑνώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)"
1.  
  Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) καταργείται η παράγραφος 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
  Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση για το έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2013, η ΑΔΙΠ δύναται να προσλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3374/2005, το οποίο αποχωρεί μετά τη λήξη των συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν, οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσης τους καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της ΑΔΙΠ. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
3.  
 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 2. Τα καθήκοντα των μελών της ΑΔΙΠ των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ.
 3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 4. Ειδικά για τα μέλη των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΑΔΙΠ, η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρήσκευματων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Αρχής.
Άρθρο 29 "Θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008 προστίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής:
 1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές του, ακόμη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές.
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του ν. 3685/2008 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται Γενική Συνέλευση ή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε-σης του Τμήματος, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο νοείται η Γενική Συνέλευση τηςΣχολής.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3391/2005 αντικαθίσταται ως εξής: Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρι την κύρωση του Οργανισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με διάταγμα και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .
Άρθρο 30 "Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών"
1.  
  Η διεθνής συνάντηση μαθητών από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παράλληλες αθλητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα διοργάνωσής τους προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
2.  
  Για τη διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» συνιστάται Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών, με τετραετή θητεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
3.  
 1. Η Οργανωτική Επιτροπή Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, ως ακολούθως:
 2. i) Τον Δήμαρχο Πρώτης Σερρών, ως Πρόεδρο. ii) Ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως Αντιπρόεδρο. iii) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρώτης Σερρών, ως ταμία. iν) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών, ως Συ-ντονιστή, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών. ν) Έναν ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. νi) Έναν εκπρόσωπο των ερασιτεχνικών συλλόγων κλασσικής κατεύθυνσης του Νομού Σερρών. νii) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κατόπιν εισηγήσεως του εκάστοτε Νομάρχη Σερρών. νiii) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν εισηγήσεως του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου σε θέματα αθλητισμού. ix) Έναν Νομαρχιακό Σύμβουλο του Νομού Σερρών. x) Έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών. xi) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών.
 3. Χρέη Εκτελεστικής Γραμματείας εκτελεί:
 4. i) Ο Δήμαρχος Πρώτης Σερρών, που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή. ii) Το μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ Σερρών, που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή. iii) Ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στο Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Πρώτης Σερρών και μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή. iν) Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή. ν) Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Νομού Σερρών που μετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.
 5. Χρέη Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών εκτελεί ο Γραμματέας του Δήμου Πρώτης Σερρών
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται η θεσμική οργάνωση, η δομή και η λειτουργία της διεθνούς συνάντησης και διευκολύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μετακίνηση σχολικών ομάδων, αποτελούμενων από μαθητές και καθηγητές, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στη «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών». Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα διαδικαστικά θέματα για την ομαλή, ασφαλή και άρτια διοργάνωση της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών» και λαμβάνεται μέριμνα για την τυχόν απόσπαση εκπαιδευτικών, προς ενίσχυση του έργου της Οργανωτικής Επιτροπής της «Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών».
5.  
  Η «Μαθητιάδα Πρώτης Σερρών» πραγματοποιείται ανά διετία στο Δήμο Πρώτης Σερρών, με έτος πρώτης πραγματοποίησης το 2010
Άρθρο 31 "Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
 1. Η ανάληψη και υλοποίηση έργων-ενεργειών, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (συγχρηματοδοτούμενα έργα-ενέργειες) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, και κάθε άλλου έργου, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, που εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
2.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ ορίζονται τα όργανα, μονάδες ή στελέχη που είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και προγραμματισμό, την ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων, την παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση έργων - ενεργειών, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτών και τον εσωτερικό έλεγχο. Με όμοια απόφαση ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης που είναι αρμόδιος για την επικοινωνία με τα εξωτερικά μέρη, την παρακολούθηση των διεργασιών και την ενημέρωση της Διοίκησης για τα ζητήματα που αφορούν στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του ΙΚΥ.
Άρθρο 32 "Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)"
1.  
  Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 αντικαθίσταται ως εξής: Τα ΕΠΙ μπορούν να χρηματοδοτούνται, για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο τους καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη τομέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των ΕΠΙ, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε περίπτωση που συμμετέχει σε ΕΠΙ μόνο ένα Τμήμα, στο ΔΣ συμμετέχουν τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ Για τις θέσεις του Διευθυντή και των μελών του ΔΣ των ΕΠΙ μπορεί να επιλέγονται και ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του συμμετέχοντος ή συμμετεχόντων τμημάτων του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το ΕΠΙ.
3.  
  Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 προστίθεται, αφ’ ης ίσχυσε, εδάφιο ως εξής: Η θητεία όλων των μελών των ΔΣ και των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυντών των υφιστάμενων ΕΠΙ παρατείνεται μέχρι το τέλος της διετίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, εκτός αν έχουν εκλεγεί νέα ΔΣ.
4.  
  Στο άρθρο 12 του ν. 3685/2008 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία για την εφαρμογή και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 λεπτομέρεια, καθώς και κάθε ζήτημα προσαρμογής των υφιστάμενων ΕΠΙ προς τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 33 "Μετεγγραφές"
1.  
  Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3282/ 2004 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 9 Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Τμήματος ή στο Συμβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νομιμότητας Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης. 10 1 Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους Για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 15 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους Κατάλογος με τις μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν και την αντιστοιχία των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος προέλευσης και του Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους Κατά τον έλεγχο νομιμότητας εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης. 2 Κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ αντίστοιχα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΤΕΙ και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο ΑΕΙ.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και στις περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων».
3.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.» Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Το εν λόγω ποσό αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.».
Άρθρο 34 "Ξένα σχολεία"
1.  
  Στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2 Α΄), στο οποίο ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών, χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή συνδυαστικού προγράμματος όπου μια από τις εμπλεκόμενες χώρες είναι χώρα - μέλος της Ε.Ε., επιτρέπεται η φοίτηση μαθητών, υπηκοότητας χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περιορισμούς.
2.  
  Στα σχολεία της προηγούμενης παραγράφου, στα οποία ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών τρίτης χώρας, επιτρέπεται η φοίτηση Ελλήνων μαθητών, μετά από προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Διοικητικού Τομέα, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του έχοντος την επιμέλεια του μαθητού γονέως ή κηδεμόνα, με τα αναγκαία για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Η άδεια χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις όταν:.
 1. Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα
 2. Ο μαθητής έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει αλλοδαπό έναν εκ των δύο γονέων
 3. Ο μαθητής έχει άλλο συγγενικό του πρόσωπο 2ου βαθμού το οποίο ήδη φοιτά στο εν λόγω σχολείο
 4. Ο μαθητής έχει συγγενικό του πρόσωπο 1ου βαθμού το οποίο διδάσκει στο εν λόγω σχολείο
 5. Είναι τέκνο Διπλωμάτη υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί σε Διεθνή Οργανισμό ή σε Οργανισμό με διεθνείς προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα
 6. Έχει φοιτήσει ένα από τα προηγούμενα έξι (6) έτη σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οποιασδήποτε βαθμίδας
 7. Όταν αποδεδειγμένα ο μαθητής θα μετοικήσει εντός της επόμενης τριετίας εκτός Ελλάδος και θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας
 8. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Για τη διαπίστωση της υπαγωγής του μαθητή, προσκομίζονται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δικαιολογητικά τα οποία καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εφόσον η εκάστοτε διεύθυνση του Σχολείου προσκομίσει πρόγραμμα σπουδών όπου στην αντίστοιχη 1η Δημοτικού ακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση 5ωρη υποχρεωτική φοίτηση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.
3.  
  Εφόσον μαθητής έχει φοιτήσει σε σχολείο της ανωτέρω παραγράφου, η υπαγωγή και η φοίτησή του στις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στις τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
  Στις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στις τάξεις μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε καθορίζονται και ισχύουν, επιτρέπεται η εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών, ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας, στα σχολεία του άρθρου 1 του ν. 4862/1931, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.
5.  
  Το άρθρο 2 του ν. 4862/1931 καταργείται.
6.  
  Το άρθρο 8 του ν. 4862/1931 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Οι τίτλοι σπουδών, που εκδίδονται από το ξένο σχολείο, θεωρούνται ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής βαθμίδας.
  2.  
   Οι προϋποθέσεις μετεγγραφής μαθητών από ξένο σχολείο σε ελληνικό ιδιωτικό ή δημόσιο ενεργείται υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχη τάξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας δεν συνιστά προϋπόθεση για την εγγραφή.
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
 1. ελληνόγλωσσης ή δίγλωσσης εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν κάθε είδους επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική και εξασφαλίζουν στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχα προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων.
8.  
  Οι χορηγούμενοι στους αποφοίτους των μονάδων της προηγούμενης παραγράφου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΟΕΕΚ, ως ισότιμοι με τους τίτλους αντιστοίχου διάρκειας φοίτησης ινστιτούτων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης της ημεδαπής
Άρθρο 35 "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις"
2.  
  Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2009.
3.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), καθορίζονται ειδικότερα τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί, κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των μελών των αναγκαίων συλλογικών οργάνων.
5.  
  Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VΙΙ του άρθρου 46 του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄).
6.  
  Όπου στο ν. 3282/2004 γίνεται αναφορά στο άρθρο 12 του ν. 2640/1998, νοείται εφεξής το παρόν άρθρο.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
1.  
  Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamοnd Βlackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), από το σύνδρομο του Βudd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Ενans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crοhn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilsοn, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlipper Τrenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο Μukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη ΝΑLΡ3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης ΙL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Βund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Ενans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Ηg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Βrugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crοhn, πάσχοντες από τη νόσο Wilsοn, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας με πνευμονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από τραυματική απώλεια και των δυο όρχεων ή αμφίπλευρη ορχεκτομή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, καθώς και από διάσπαρτο ερυθυματώδη λύκο ή σκληροδερμία με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική ίνωση, πνευμονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική κολεκτομή.
Άρθρο 36 "Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)"
1.  
  Κυρώνεται δια του παρόντος η υπ’ αριθμ. 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»», ως ισχύει σήμερα και αναδρομικά από την έκδοσή της.
Άρθρο 37 "Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ"
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Συγκροτήματος είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η αγορά ή μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2009 έως 31.12.2009, η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία θα πραγματοποιείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών λύονται αυτομάτως και αζημίως οι υπάρχουσες συμβάσεις. Στις ΣΜΕΑΕ που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2009-2010, καθώς και σε όσες ΣΜΕΑΕ δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνισμών και την ανάδειξη των νέων μειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτομάτως και αζημίως.
Άρθρο 38 "Κατάργηση - Τροποποίηση άλλων διατάξεων"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, καθώς και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), καταργούνται.
2.  
  Στο άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:
  Σε περίπτωση που οι φορείς των εδαφίων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού δεν ορίσουν εκπρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, τα μέλη των ανωτέρω τριμελών επιτροπών ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι τριμελείς επιτροπές οφείλουν να περαιώνουν το έργο τους εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους.
3.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιτρέπεται στα Α.Ε.Ι, η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει εγκαταστάσεων, ιδιόκτητων ή μη, των ιδρυμάτων, καθώς και συντήρησης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων που περιβάλλουν τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.
4.  
 1. Το παράβολο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
 2. Το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3696/2008.
5.  
  Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3255/ 2004, εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 39 "Θέματα προσωπικού Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) προστίθεται ο κλάδος ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και από τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
2.  
 1. Στο τέλος της περ. δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) προστίθεται η φράση «ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης».
 2. Στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων της περ. θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 3. Στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 4. Η παράγραφος 8β i) του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 5. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄) συμπληρώνεται ως ακολούθως ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοΐατρική ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
3.  
  Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε ένα μόνον κλάδο, για όσους δεν την υπέβαλαν το διδακτικό έτος 2005-2006, καθώς και για όσους δεν κατέστη δυνατή η επιλογή κλάδου, επειδή η ημερομηνία λήψης του πτυχίου του δεύτερου κλάδου, στον οποίο επιθυμούσαν να υπολογιστεί η ως άνω προϋπηρεσία, είναι μεταγενέστερη της κτήσης της προϋπηρεσίας αυτής, υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2009-2010. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004-2005. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.8.2009.
4.  
  Από την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πέραν των οριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις ποσοστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ανά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.
5.  
  Για το σχολικό έτος 2009-2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται η 10η Αυγούστου 2009
Άρθρο 40 "Α.1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) μέχρι και την 31.12.2008 σε φυσικά πρόσωπα ως αμοιβή για συμβάσεις έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, με κωδικό δαπάνης 61.00, τ [...]"
2.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του νεοϊδρυόμενου Πανεπιστημίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄). Β.1. Ιδρύεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα το Αγρίνιο. Με την ίδρυση νέων σχολών, νέων τμημάτων και λοιπών παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας καθορίζονται έδρες αυτών και σε άλλες πόλεις της περιοχής και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999 και τις λοιπές ειδικές διατάξεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.
3.  
  Μέχρι τη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών ή με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική και παραγωγική δραστηριότητα της χώρας ή με γνώσεις και πείρα σε θέματα συγκρότησης, σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Πανεπιστημίων. Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών οργάνων συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, κατά τα οριζόμενα στην ΚΑ 679/1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει. Η διαχείριση δωρεών ή χορηγιών προς το ιδρυόμενο Πανεπιστήμιο γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου.
4.  
  Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύουν στο Αγρίνιο εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη για τα ανωτέρω τμήματα δεν ισχύει. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των ανωτέρω τμημάτων που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Θέματα μεταφοράς φοιτητών των ως άνω τμημάτων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αναγραφή του παλαιού ιδρύματος στον τίτλο σπουδών τους ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3149/2003 μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του νέου Πανεπιστημίου. Ομοίως ρυθμίζονται και τα θέματα ένταξης του προσωπικού των τμημάτων αυτών.
Άρθρο 41 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-09-04 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/156
2013-09-17 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Προσθήκη
A/2013/193
2017-02-15 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamοnd Βlackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), από το σύνδρομο του Βudd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Ενans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crοhn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilsοn, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlipper Τrenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο Μukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη ΝΑLΡ3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης ΙL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
Αντικατάσταση
A/2017/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/89650/Β2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/89650_Β2 2007
ΝΟΜΟΣ 1931/4862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/4862 1931
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος. 2005/3374 2005
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
ΝΟΜΟΣ 2007/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3577 2007
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις 2008/3696 2008
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/46 1989
Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1995/118 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/165 2000
Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2003/35 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. 2014/4283 2014
Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας 2013/89 2013