ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3799

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, που υπογράφηκε στο Σεράγεβο στις 23 Ιουλίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΟικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι του Συμβουλίου Υπουργώντης Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αποκαλούμενα στο εξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις υπάρχουσες παραδοσιακές οικονομικές σχέσεις, Επιθυμώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητος και της αμοιβαιότητος. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και ιδίως στο επίπεδο των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων τους. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου νομοθεσίας τους και λαμβανομένων υπόψη των διεθνών τους υποχρεώσεων, καθώς και των Συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, στους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβασθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικότερα: - στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, - στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων, με σκοπό την προώθηση του εμπορίου, των επενδύσεων, των κοινοπραξιών, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 21.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 1)γεωργία και βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, 2)κατασκευαστικός και οικοδομικός τομέας, 3)βιομηχανία,4)ενέργεια, 5)πρώτες ύλες και μεταλλευτικά προϊόντα, 6)προστασία περιβάλλοντος, 7)τεχνολογία τυποποίησης, 8)διαχείριση υδάτων και δασική βιομηχανία, 9)επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ, 10)τουρισμός,11)συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 12)τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφορικής, 13)μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων μεταφορών, 14)τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των εταιριών τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών οικονομικής συνεργασίας, ιδίως δε: - προωθώντας τους δεσμούς και ενδυναμώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαμορφωτών οικονομικής πολιτικής, κυβερνητικών φορέων, επαγγελματικών οργανισμών, επιχειρηματικών ομοσπονδιών, επιμελητηρίων, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, - ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των επιχειρηματικών παραγόντων σε αναπτυξιακά έργα, - ενθαρρύνοντας επισκέψεις, συναντήσεις και άλλες δράσεις μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, - ανταλλάσσοντας επιχειρηματικές πληροφορίες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, οργανώνοντας επιχειρηματικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, συμπόσια και συνέδρια, - προωθώντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, - ενθαρρύνοντας τις επενδυτικές δραστηριότητες και την σύσταση κοινοπραξιών, - προωθώντας τη διαπεριφερειακή και διεθνή συνεργασία στον τομέα οικονομικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντιστοίχων φορέων, οργανισμών ή εταιριών, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τη νομοθεσία τους. 2.Η συνεργασία αυτή, μεταξύ άλλων μπορεί να λάβει την μορφή: - διαμόρφωσης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, - οργάνωσης επισκέψεων και μορφωτικών ταξιδιών εξειδικευμένων αποστολών, - παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, - παροχής τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας, - διοργάνωσης συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων. Άρθρο 51.Συνιστάται, με την παρούσα Συμφωνία, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 2.Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών, εναλλάξ στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, σε χρόνο που θα συμφωνείται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού. 3.Η Μικτή Επιτροπή θα: - προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης Συμφωνίας - συζητά την ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, - καθορίζει νέες δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας, - εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση των όρων οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των δύο χωρών. 4.Η Μικτή Επιτροπή, στο τέλος κάθε συνόδου, θα υιοθετεί ένα Πρωτόκολλο που θα περιέχει τα συμπεράσματα της συνόδου, το οποίο θα υπογράφεται από τους Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν, έγγραφες γνωστοποιήσεις, πληροφορώντας το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς για τον σκοπό αυτόν. Η Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών. 2.Εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταγγείλει την Συμφωνία, τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται σιωπηρά, για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την Συμφωνία, τουλάχιστον έξη (6) μήνες πριν, με έγγραφη προειδοποίηση. 3.Από την ημέρα θέσεως της σε ισχύ, η Συμφωνία αυτή θα αντικαταστήσει στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών την Μακροχρόνια Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, σχετικά με την εμπορική και οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 25 Μαρτίου 1977. 4.Η Συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία έγγραφη συγκατάθεση των Συμβαλλομένων Μερών. Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις ή αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ, ακολούθως με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, σχετικά με την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Έγινε εις διπλούν στο Σεράγεβο την 23 Ιουλίου 2007, στην ελληνική γλώσσα, στις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης: βοσνιακά/κροατικά/σερβικά, και αγγλική γλώσσα αντιστοίχως όντας όλα τα κείμενα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ SLΟΒΟDΑΝ ΡUΗΑLΑC Υφυπουργός Εξωτερικών Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία