Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, που υπογράφηκε στη Βηρυτό στις 27 Οκτωβρίου 2008, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΜΟU) ΜεταξύΤου Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΚαιΤου Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτων της Λιβανικής Δημοκρατίαςγια συνεργασία στον τομέα της ενέργειας Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Ενέργειας και Υδάτων της Λιβανικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»). Αναγνωρίζοντας ότι η ενέργεια συνιστά πηδάλιο για τις οικονομίες τους και αποτελεί σημαντική κατευθυντήρια δύναμη για συνεχή ανάπτυξη, Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των νέων πηγών καθαρής ενέργειας και, ιδιαίτερα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, για τη διασφάλιση της προσφοράς και την προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, Αναγνωρίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, στον τομέα της ενέργειας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομιών τους και στην ενίσχυση των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κυβερνήσεων του Λιβάνου και της Ελλάδας, Τονίζοντας ότι η συνεργασία θα βασίζεται πάντοτε στο σεβασμό και την πιστή τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Συμφώνησαν στα ακόλουθα σημεία: Άρθρο 1 - ΣτόχοςΣτόχος του παρόντος ΜΟU είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη βάση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, στον τομέα της ενέργειας, με συγκεκριμένη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας τους, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες διεθνείς υποχρεώσεις τους. Άρθρο 2 - Ανταλλαγή ΠληροφοριώνΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, οι οποίες πιθανώς τα ενδιαφέρουν ή μπορεί να τα βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεών τους, όσον αφορά στο σκοπό του παρόντος ΜΟU. Ο όρος «πληροφορίες» περιλαμβάνει και τα επιστημονικά ή/και τεχνικά δεδομένα και τα αποτελέσματα ή τις μεθόδους της έρευνας. Άρθρο 3 - Τομείς δραστηριότηταςΟι στόχοι του ΜΟU πρέπει λαμβάνουν υπόψη τους την ενίσχυση της συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος: - προώθηση της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, - ανταλλαγή εμπειριών, όσον αφορά στην ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, - ανταλλαγή εμπειριών, όσον αφορά στις καλύτερες δυνατές πρακτικές για την αποδοτική εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών, στον τομέα της ενέργειας, - σχεδιασμό πολιτικών για την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, - προσδιορισμό των οικονομικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, - σχεδιασμό κοινών ενεργειών και προγραμμάτων, - σχεδιασμό κοινών στρατηγικών, σε διεθνές επίπεδο, για την περαιτέρω εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας Άρθρο 4 Μικτή ΕπιτροπήΜε το παρόν έγγραφο συνιστάται μια Μικτή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους και των δύο Συμβαλλόμενων Μέρων, προκειμένου να προαχθούν οι στόχοι του παρόντος ΜΟU. Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει στην Αθήνα ή στη Βηρυτό. Ο τόπος και η ημερομηνία της συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής θα συμφωνείται αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δια της διπλωματικής οδού. Η πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής θα συγκληθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ΜΟU. Άρθρο 5 - Έναρξη ισχύος, τροποποίηση και λήξηΤο παρόν ΜΟU θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους και θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) έτη. Το παρόν ΜΟU μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που διατυπώνεται στην πρώτη πρόταση του παρόντος Άρθρου και μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μετά από γραπτή ειδοποίηση, έξι (6) μήνες πριν, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 6 - Επίσημη γλώσσαΌλες οι επιστολές, οι εκθέσεις και τα λοιπά έγγραφα για την εφαρμογή του ΜΟU, καθώς και οι διμερείς συζητήσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα είναι στα αγγλικά. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι υπέγραψαν το παρόν ΜΟU στη Βηρυτό, στις 27 Οκτωβρίου 2008. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Χρήστος ΦΩΛΙΑΣ Αlain ΤΑΒΟURΙΑΝ Υπουργός Ανάπτυξης Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία