Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας, που υπογράφηκε στη Ρίγα στις 26 Νοεμβρίου 2007 για τη Δημοκρατία της Λετονίας και στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2008 για την Ελληνική Δημοκρατία, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας (στο εξής αποκαλούμενα ως «τα Μέρη»), Εκφράζοντας την επιθυμία τους για αμοιβαία εποικοδομητική συνεργασία, βασιζόμενη στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον διάλογο, Επιθυμώντας την σύναψη νομικού και πρακτικού πλαισίου συμφωνιών για διμερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα, Καθοδηγούμενα από την επιθυμία σύσφιξης των μεταξύ των σχέσεων, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, Λαμβάνοντας υπόψη τη Συμφωνία του Λονδίνου μεταξύ των Μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αφορούσα την κατάσταση των Δυνάμεων τους, συνταχθείσα στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951 (ΝΑΤΟ SΟFΑ), Κατέληξαν στα παρακάτω: Άρθρο 1° Σκοπός και Αντικείμενο 1.Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να παρέχει το γενικό και πρακτικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον αμυντικό τομέα. 2.Η συνεργασία θα υλοποιείται στους τομείς και με την μορφή που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 2° Τομείς Συνεργασίας 1.Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύπτει, κατ’ αρχήν, τους παρακάτω τομείς: 1)Ανταλλαγή εμπειρίας επί διμερούς βάσεως, ή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2)Αμυντική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. 3)Εκπαίδευση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού. 4)Θέματα σχετικά με τις διεθνείς επιχειρήσεις. 5)Στρατιωτική επιστήμη. 6)Στρατιωτική νομοθεσία. 7)Ανταλλαγή στους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού. 8)Πολιτική προμηθειών. 9)Ανταλλαγή εμπειρίας επί της συγκρότησης και λειτουργίας των Ε.Δ. 2.Η παρούσα Συμφωνία δεν περιορίζει τομείς και μορφές συνεργασίας. Τα Μέρη μπορούν να συμφωνούν και να συνεργάζονται σε άλλους τομείς, τους οποίους θεωρούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 3.Σε ξεχωριστές Τεχνικές Συμφωνίες μπορούν να αναφέρονται επιμέρους ρυθμίσεις που θα αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα ή δραστηριότητες μεταξύ των Μερών. Οι Τεχνικές Συμφωνίες θα συνάπτονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 3° Μορφές Συνεργασίας 1.Σύμφωνα με απόφαση των Μερών, η συνεργασία θα διεξάγεται με τις παρακάτω μορφές: 1)Αμοιβαίες επισκέψεις Υπουργών Αμύνης. 2)Αμοιβαίες επισκέψεις και διαβουλεύσεις αξιωματούχων των Υπουργείων. 3)Συνεργασία μεταξύ Ανώτατων Στρατηγείων. 4)Διμερείς επιτελικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις. 5)Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 6)Συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών ιδρυμάτων και Μονάδων. 7)Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές σειρές, σεμινάρια και συσκέψεις. 8)Ανταλλαγή πληροφοριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 2.Σύμφωνα με την διάταξη της πάρα. 1δ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη συμφωνούν επί των παρακάτω: 1)Τα διαστήματα μεταξύ των συναντήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 24 μήνες ούτε να είναι συντομότερα των 12 μηνών. Τα Μέρη θα οργανώνουν τις συναντήσεις εκ περιτροπής, σε τόπους καθοριζόμενους από την Φιλοξενούσα Χώρα. 2)Μετά από αμοιβαίο συντονισμό, η Φιλοξενούσα Χώρα θα ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και το πρόγραμμα επίσκεψης έγκαιρα πριν από την συνάντηση. Αρθρο 4° Οικονομικές Ρυθμίσεις 1.Τα Μέρη θα οργανώνουν επίσημες επισκέψεις και επισκέψεις εργασίας με βάση την αμοιβαιότητα. 2.Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει: 1)δαπάνες ταξιδιού από και προς το έδαφος της Φιλοξενούσας Χώρας. 2)επίδομα ταξιδιού. 3)κατάλυμμα.4)ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, πέραν της επειγούσης. 3.Η Φιλοξενούσα Χώρα θα καλύπτει: 1)δαπάνες που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή της σύσκεψης. 2)μεταφορά εντός του εδάφους της χώρας της Φιλοξενούσας Χώρας. 3)γεύματα.4)επείγουσα ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη. 4.Όλες οι λοιπές δαπάνες, οι οποίες ενδεχομένως προκύψουν σε οποιονδήποτε τομέα συνεργασίας, θα καθορίζονται με Τεχνικές Συμφωνίες μεταξύ των Μερών. Οι δαπάνες σε περίπτωση εκδηλώσεων όπου συμμετέχουν ομάδες πέραν των 10 συμμετεχόντων-καλεσμένων (όπως στρατιωτικές αθλητικές ομάδες, στρατιωτική μουσική, ή ομάδες σπουδαστών) καθώς και σε περίπτωση όπου η διάρκεια επισκέψεων υπερβαίνει τις 10 ημέρες, θα καλύπτονται με ξεχωριστή Τεχνική Συμφωνία μεταξύ των Μερών. Αρθρο 5° Νομικά Θέματα Ολα τα θέματα επί του νομικού καθεστώτος θα διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της συμφωνίας ΝΑΤΟ SΟFΑ. Άρθρο 6° Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 1.Τα Μέρη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους Κανονισμούς, θα παρέχουν το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, όπως παρέχεται από το Μέρος από το οποίο αυτές προέρχονται. 2.Το Μέρος-Αποδέκτης δεν θα αποκαλύπτει τις διαβαθμισμενες πληροφορίες σε τρίτο Μέρος, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκδίδοντος τις πληροφορίες Μέρους. 3.Η ανταλλαγή των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα γίνεται είτε μέσω των διπλωματικών οδών, είτε μέσω άλλων οδών, συμφωνημένων από τα Μέρη. 4.Τα λεπτομερή θέματα ανταλλαγής πληροφοριών θα καθορίζονται σε ξεχωριστή Συμφωνία. Άρθρο 7° Ρύθμιση Διαφωνιών Οποιαδήποτε διαφωνία που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, χωρίς προσφυγή για διευθέτηση σε καμία εθνική ή διεθνή διαιτησία ή άλλο τρίτο Μέρος. Άρθρο 8ο Τελικές Διατάξεις 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την παραλαβή από την Πλευρά της Λετονίας της γνωστοποίησης από την Ελληνική Πλευρά ότι αυτή έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές της διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. 1.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με την αμοιβαία έγγραφη συγκατάθεση των Μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της πάρα. 1 της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε Μέρος δίδοντας εκ των προτέρων εξάμηνη έγγραφη ειδοποίηση στο άλλο Μέρος. Σε αυτή την περίπτωση τα Μέρη θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς ρύθμιση όλων των αμοιβαίων οικονομικών υποχρεώσεων, διαφορών και θεμάτων ασφαλείας που εκκρεμούν, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 4.Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες ανταλλάσσονται ή προκύπτουν υπό την παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσουν να προστατεύονται σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας. 5.Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τερματίζεται η υπογραφείσα στην Αθήνα, στις 17 Μαρτίου 1999, Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμύνης της Δημοκρατία της Λετονίας περί Αναπτύξεως σχέσεων στους τομείς στρατιωτικής συνεργασίας και επαφών. Υπεγράφη σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Μέρος. Για το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας Για το Υπουργείο Αμύνης της Δημοκρατίας της Λετονίας Τ.Υ Τ.Υ Ημερομηνία/ Τόπος, 14 Ιαν. 2008, Αθήναι 26 Νοεμβρίου 2007, Ρίγα
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής
Άρθρο 3
1.  
    Με την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει ο ν. 2924/2001 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας για την ανάπτυξη σχέσεων στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας και των στρατιωτικών επαφών». Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.