ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3828

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία τωνπετρελαιοειδών προϊόντων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ειδικός φόρος κατανάλωσηςπετρελαιοειδών προϊόντων"
1.  
  Οι περιπτώσεις α) μέχρι και ιβ), καθώς και η περίπτωση κστ) του πίνακα, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Βενζίνη με μόλυβδο 27101151 και 27101159 541 1.000 λίτρα.
 2. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5 - με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 27101141 και ΕΧ 27101145 ΕΧ2710 1145 και 27101149 530 1.000 λίτρα.
 3. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 1159 27101141, 27101145 και 27101149 530 1.000 λίτρα.
 4. Βενζίνη αεροπλάνων 27101131 557 1.000 λίτρα.
 5. Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 27101170 557 1.000 λίτρα.
 6. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 27101941 27101945 και 271019 49 352 1.000 λίτρα.
 7. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 27101941 27101945 271019 49 352 1.000 λίτρα.
 8. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ) 27101941 27101945 και 271019 49 352 1.000 λίτρα.
 9. Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUΕL ΟΙL-Μαζούτ) 27101961 27101963 27101965 271019 69 19 1.000 χιλιόγραμμα.
 10. Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), nοu χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 21 και 271019 25 380 1.000 λίτρα.
 11. Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 19 21 και 271019 25 380 1.000 λίτρα.
 12. Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από ουτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια) 2710 19 21 και 27101925 380 1.000 λίτρα.
 13. Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) της παραπάνω Ι περίπτωσης στ΄) 3824 90 99 352 1.000 λίτρα.
2.  
  Η περίπτωση δ) του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ποραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 27101941 170 1.000 λίτρα.
Άρθρο 2
1.  
  Στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) - θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του, την 8.2.2010 κάθε επιτηδευματίας, που έχει λάβει αριθμό μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 9.2.2010 ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2.  
  Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέματα της προηγούμενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., την 8.2.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.
3.  
  Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρμανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος συμψηφίζεται με τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξομοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL)-θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄).
4.  
  Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. δεν πραγματοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρε- λαίου θέρμανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε ο οφειλόμενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δημό-σια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το αργότερο μέχρι και τις 15.3.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης με ημερο-μηνία παραλαβής και θεωρημένο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καθώς και οι κυρώσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση. Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων με τα προς επιστροφή ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6.  
  Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από 9.2.2010. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-02-25 Διαρρυθμίσεις στη φορολογία τωνπετρελαιοειδών προϊόντων
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/31
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. 2008/3634 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία