Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, που υπογράφηκε στο Ισλαμαμπάντ στις 29 Μαρτίου 2006, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Πρωτόκολλο Συνεργασίαςμεταξύτου Υπουργείου Εξωτερικών της ΕλληνικήςΔημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, αναφερόμενα εφεξής εν συνόλω ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» και καθ’ έκαστον ως «Συμβαλλόμενο Μέρος», Επιθυμούντα να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας και μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις γενικά αποδεκτές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, Επιθυμούντα να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο Κρατών και να εγκαθιδρύσουν νέους τρόπους αμοιβαίως παραγωγικής συνεργασίας, Πεπεισμένα για τη χρησιμότητα και τη σημασία των τακτικών διαβουλεύσεων σε διάφορους τομείς των διμερών σχέσεων καθώς και στα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, Συνεφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Οι υψηλοί αξιωματούχοι των Συμβαλλομένων Μερών θα συναντώνται τακτικά και θα διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με τις διμερείς τους σχέσεις, την υλοποίηση των διμερών συμφωνιών που έχουν τεθεί σε ισχύ, καθώς και για διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αποτελούν, ιδίως, ανιικείμενο των διαβουλεύσεων: α) Τα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και εμβάθυνση της διμερούς πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας, β) Οι σχέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) Τα εγγεγραμμένα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη διεθνών οργανισμών των οποίων τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη είναι μέλη. Ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης, εάν το κρίνει αναγκαίο. Άρθρο 2 Οι υψηλοί αξιωματούχοι και οι εμπειρογνώμονες των δύο Συμβαλλομένων Μερών θα διαβουλεύονται τακτικά επί διμερών και διεθνών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα διεξάγονται εναλλάξ στην Αθήνα και στο Ισλαμαμπάντ και δύνανται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να διεξάγονται στην έδρα διεθνών οργανισμών και σε διεθνείς συναντήσεις. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων για την εκπαίδευση διπλωματικών φορέων των δύο Κρατών και να διοργανώνουν συναντήσεις, όποτε χρειαστεί, προς όφελος του διπλωματικού προσωπικού των Συμβαλλομένων Μερών, με δαπάνη του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 4 Οι διπλωματικές αποστολές των δύο Κρατών σε τρίτα Κράτη, όπως, επίσης, οι μόνιμες αντιπροσωπείες των στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς θα έχουν τακτικές επαφές κυρίως στους τομείς που αναφέρονται στο Πρώτο Άρθρο του παρόντος Πρωτοκόλλου, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με διαδικασίες που θα έχουν, εκ των προτέρων, καθορισθεί δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις. Άρθρο 6 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από λήψεως της τελευταίας εγγράφου κοινοποιήσεως εκ μέρους του ενός Συμβαλλομένου Μέρους, με την οποία ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση της σχετικής εσωτερικής του διαδικασίας. Το Πρωτόκολλο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώσει το άλλο με έγγραφη κοινοποίηση για την πρόθεση του να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο, περίπτωση στην οποία η καταγγελία θα έχει ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε η εν λόγω πρόθεση. Έγινε στο Ισλαμαμπάντ στις 29-3 του έτους 2006 σε δύο αντίγραφα στην ελληνική,και αγγλική, όλα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο Εξωτερικών Εξωτερικών της της Ελληνικής Ισλαμικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Πακιστάν
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία