ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3838

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε µε το ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ 217 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Ι. Αυτοδίκαια, µε τη γέννηση.
2.  
  Μετά το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής: «Ια. Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα.
 1. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα στη Χώρα από τη γέννησή του ή
 2. δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια µε τη γέννησή του ούτε µπορεί να αποκτήσει τέτοια µε σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές, αν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόµοιας δήλωσης, ή
 3. είναι άγνωστης ιθαγένειας, εφόσον η αδυναµία διαπίστωσης της τυχόν αποκτώµενης µε τη γέννηση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας γονέα.».
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 5 προϋποθέσεις πολιτογράφησης 1 Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει 1 Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. 2 Να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για αδίκηµα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή τουλάχιστον έξι µηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήµατα προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290 Α΄) εγκλήµατα συγκρότησης ή ένταξης ως µέλους σε εγκληµατική οργάνωση κατά την έννοια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και εγκλήµατα του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, ληστείας, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση µεταναστών που στερούνται τίτλου παραµονής στο εσωτερικό της Χώρας ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη. 3 Να µην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεµότητα του καθεστώτος νόµιµης παραµονής του στη Χώρα. 4 Να διαµένει στην Ελλάδα νόµιµα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης Στο χρόνο νόµιµης παραµονής δεν προσµετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωµατικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης Χώρας Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνίδας µε τέκνο, όσους έχουν τη γονική µέριµνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 1Α παρ. 2, τους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς αρκεί η προηγούµενη νόµιµη διαµονή αυτών στην Ελλάδα επί µια τουλάχιστον συνεχή τριετία Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραµονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαµονής στην Ελλάδα Για τους οµογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαµονής. 5 Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόµιµης διαµονής 1 άδεια επί µακρόν διαµένοντος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄), 2 βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαµονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), 3 δελτίο ή άλλον τίτλο διαµονής που χορηγείται σε µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ηµεδαπού, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 61, 63 και 94 του ν. 3386/2005, 4 δελτίο αναγνωρισµένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή µέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), καθώς και των προεδρικών διαταγµάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α΄), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α΄) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 5 ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ηµεδαπή αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α΄), αστ) δελτίο ή άλλον τίτλο διαµονής οµογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Οµογενούς. 2 Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι οριστικής διαµονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε΄ της προηγούµενης παραγράφου και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόµιµης διαµονής.
Άρθρο 3 "Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθενται άρθρα 5Α και 5Β ως εξής: «Άρθρο 5ΑΟυσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης"
1.  
  Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης µε πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του προηγούµενου άρθρου:
 1. Να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη
 2. Να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας.
 3. Για τη διακρίβωση της οµαλής ένταξης του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία συνεκ­τιµώνται ιδίως τα εξής στοιχεία:
 4. η εξοικείωση µε την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισµό, η επαγγελµατική και εν γένει οικονοµική δραστηριότητά του, τυχόν δηµόσιες ή κοινωφελείς δραστηριότητές του, ενδεχόµενη φοίτησή του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η συµµετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς µέλη των οποίων είναι Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός του δεσµός και εξ αγχιστείας µε Έλληνα πολίτη, η εκ µέρους του σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεών του προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.
 5. Να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόµενος τις θεµελιώδεις αρχές οι οποίες τη διέπουν.
 6. Για τη δυνατότητα συµµετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιµώνται ιδίως τα εξής στοιχεία:
 7. η επαρκής εξοικείωση µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος της Ελληνικής Δηµοκρατίας και την πολιτική ζωή της Χώρας και η βασική γνώση της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης.
 8. Ειδική βαρύτητα στην εκτίµηση περί υιοθέτησης της Ελληνικής πολιτικής ταυτότητας έχουν η συµµετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωµατεία όπου συµµετέχουν και Έλληνες πολίτες, καθώς και η προηγούµενη συµµετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.  
  Για τη συνδροµή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο γνωµοδοτεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία συνιστάται µε το άρθρο 12
3.  
  Για τη διακρίβωση της συνδροµής επί µέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 η κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται και σε ειδική δοκιµασία (τεστ) που η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει. Οι προδιαγραφές της ειδικής δοκιµασίας και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την οργάνωση και το περιεχόµενό της ρυθµίζονται µε κοινή απόφασή των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 6 πολιτογράφησης 1 Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στο δήµο της µόνιµης διαµονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήµος. 2 Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του δηµάρχου µε την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων Η δήλωση καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο και αντίγραφό της χορηγείται στον δηλώσαντα µαζί µε έντυπο αίτησης όπου αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. 3 Η αίτηση πολιτογράφησης απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συνοδεύεται από 1 Αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. 2 Αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 3 Έναν από τους αναφερόµενους, υπό στοιχείο ε΄ του άρθρου 5 του παρόντος, τίτλους νόµιµης διαµονής σε ισχύ. 4 Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειµενικά να κατέχει διαβατήριο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, αρκεί η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διάταξη. 5 Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. 6 Αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 7 Παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόµενο παράβολο περιορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ Οµογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναγνωρισµένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς οφείλουν µε κάθε αίτησή τους να καταβάλλουν παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 7 πολιτογράφησης 1 Η αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδροµή των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 Αν αυτές δεν συντρέχουν, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτηση. 2 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό µη απέλασης και απευθύνει, µέσω της αστυνοµικής αρχής του τόπου διαµονής του αιτούντος, ερώτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήµατος Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, µπορούν όµως, σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάσουν τη γνώµη τους απευθείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν εγκαίρως γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. 3 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώµη αυτή Παραλλήλως, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκοµίσει στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στοιχεία που πιστοποιούν ότι γνωρίζει την Ελληνικής γλώσσα, καθώς και όσα άλλα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιµα για να τεκµηριώσουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης. 4 Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε συνέντευξη γίνεται µε απόδειξη Μη εµφάνισή του δικαιολογείται µόνο για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό. 5 Η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει ειδική δοκιµασία (τεστ), σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α. 6 Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήµατα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάσθηκαν ενώπιόν της για συνέντευξη Στη συνέχεια, εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, συνοδευόµενη από το πρακτικό και τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενό της ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο αναλυτικές κρίσεις και πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν ζητήµατα δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας που τυχόν περιέχονται στο σώµα της εισήγησης. 7 Σε περίπτωση αµφιβολιών του ως προς την ορθότητα της περιεχόµενης στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 28. 8 Οι οµογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής οµογενούς δεν καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει χωρίς προηγούµενη γνώµη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες αυτός παραπέµπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για τη διενέργεια συνέντευξης και τη διατύπωση γνώµης Την υπόθεση παραπέµπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αµφιβολίες αν το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί υπό την ιδιότητα του οµογενούς πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 8 πολιτογράφησης – Αιτιολόγηση 1 Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Η απόφαση επί αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 3 Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούµενης.
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 4 Τον όρκο του παρόντος άρθρου δίδει και όποιος αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια µε δήλωση µετά την ενηλικίωσή του κατά το άρθρο 1Α του παρόντος Κώδικα, µέσα σε ένα έτος από τη δήλωση αυτή.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 12 Πολιτογράφησης 1 Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται Επιτροπή Πολιτογράφησης η οποία αποτελείται από 1 Τον προϊστάµενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας ως Πρόεδρο. 2 Ένα µέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που εδρεύει εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας ή συγγενών κλάδων Το µέλος και τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το αρµόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι. 3 Υπάλληλο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τη θέση αυτού καταλαµβάνει από 1ης Ιανουαρίου 2011 εκπρόσωπος του δευτεροβάθµιου φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο δήµος υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και ο οποίος ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του εκλεγµένου Συµβουλίου του φορέα Σε περίπτωση που ο δευτεροβάθµιος Ο.Τ.Α. παραλείψει να ορίσει εκπρόσωπό του µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη λήξη της θητείας της προηγούµενης σύνθεσης, αντ` αυτού ορίζεται ως µέλος της Επιτροπής, µε πλήρη θητεία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. 4 Τον προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, και 5 Μέλος που υποδεικνύει µαζί µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. 2 Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται µε τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ο οποίος θα ασκεί χρέη γραµµατέα της Επιτροπής, µαζί µε τον αναπληρωτή του Στην Επιτροπή συµµετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση. 3 Η θητεία των µελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής. 4 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται η αµοιβή των µελών της Επιτροπής, του γραµµατέα και του εισηγητή.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: «ΙV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών µε δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους.
Άρθρο 10
1.  
  Στο άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µπορεί να συνιστώνται διευθύνσεις ιθαγένειας σε κάθε Περιφέρεια και τµήµατα ιθαγένειας ανά νοµό της Περιφέρειας ως υπηρεσίες αυτής Με το ίδιο διάταγµα καθορίζεται η έδρα τους, η διάρθρωση των οργανικών µονάδων τους και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους, ο αριθµός και τα προσόντα του προσωπικού τους, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι των µονάδων τους και ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα. Ειδικά στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας µπορεί να συνιστώνται µέχρι τρεις και δύο αντίστοιχα διευθύνεις, των οποίων η κατά τόπον αρµοδιότητα καθορίζεται µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα. 4 Κάθε έτος οι Περιφέρειες αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη µε οποιαδήποτε βάση κτήση και απώλεια ιθαγένειας που εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων τους Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και περιλαµβάνουν 1 ηµεροµηνία γέννησης, 2 φύλο, 3 οικογενειακή κατάσταση, 4 τόπο κατοικίας, 5 διάρκεια διαµονής στην Ελλάδα, 6 νοµική βάση κτήσης, 7 προηγούµενη ιθαγένεια.
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 28 µβούλιο Ιθαγένειας 1 Το Συµβούλιο Ιθαγένειας 1 αποφαίνεται 1 επί αντιρρήσεων που υποβάλλουν αιτούντες αλλοδαποί κατά της εισήγησης Επιτροπής Πολιτογράφησης ή 2 για υπόθεση που παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός για τη διατύπωση γνώµης επί της εισήγησης Επιτροπής Πολιτογράφησης, 2 γνωµοδοτεί για θέµατα ιθαγένειας κατά τις κείµενες διατάξεις. 2 Το Συµβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελείται από 1 ένα επίτιµο µέλος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, 2 τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 3 έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, 4 έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, καθώς και έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή του Δηµοσίου Διεθνούς Δικαίου ή του Συνταγµατικού Δικαίου, ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 5 τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 3 Στο Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο, ως εισηγητής, και ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον οποίο αναπληρώνει ο νόµιµος αναπληρωτής του. 4 Για τη λειτουργία του Συµβουλίου Ιθαγένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
Άρθρο 12
1.  
  Το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής: 31 µίες 1 Για την πολιτογράφηση τίθενται οι εξής ειδικές προθεσµίες από την υποβολή της αίτησης 1 Έξι µήνες από την κατάθεση στην Περιφέρεια της αίτησης πολιτογράφησης µέχρι την κλήση του ενδιαφεροµένου σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης Εντός του διαστήµατος αυτού οφείλει η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καθώς και τη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η προθεσµία αρχίζει από τη συµπλήρωση του οικείου φακέλου ή την επανυποβολή πλήρους της αίτησης Τυχόν καθυστέρηση της αποστολής των αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντων δικαιολογητικών δεν αναστέλλει την περαιτέρω εξέταση του φακέλου. 2 Τέσσερις µήνες από την κλήση του αιτούντος για συνέντευξη έως και την υποβολή της εισήγησης της Επιτροπής προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3 Δύο µήνες για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Επί αίτησης καθορισµού ιθαγένειας τίθεται προθεσµία δεκαοκτώ µηνών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση απόφασης. 3 Αν η υπόθεση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί µέσα στις παραπάνω προθεσµίες, η αρµόδια υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόµενο τους λόγους της καθυστέρησης Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που µπορεί να παραγγέλλει την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση της διαδικασίας µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία. 4 Τις παραπάνω προθεσµίες, καθώς και την εν γένει διαδικασία της πολιτογράφησης αναστέλλουν εκκρεµείς ποινικές δίκες για αδικήµατα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του έτους, καθώς και για λοιπά αδικήµατα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυµα πολιτογράφησης Ανασταλτικό αποτέλεσµα έχει επίσης η υποβολή αντιρρήσεων από τον αιτούντα ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας, καθώς και η παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό από τον Υπουργό.
Άρθρο 13
1.  
  Στο άρθρο 32 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε µε το ν. 3284/2004 και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 3 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 1Α του παρόντος Κώδικα, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό θέµα για την εκτέλεση των διατάξεων αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 19
1.  
  Τέκνα αλλοδαπών που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, µε κοινή δήλωση των γονέων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1Α, ή µε την πολιτογράφηση γονέα τους, σύµφωνα µε το άρθρο 11, µπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στο δήµο, του οποίου είναι δηµότες ή, αν κατοικούν στην αλλοδαπή, στην Ελληνική προξενική αρχή του τόπου µόνιµης κατοικίας τους, µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την ενηλικίωσή τους. Αντίγραφο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται αµελλητί στην οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2.  
  Για την αποβολή της Ελληνικής Ιθαγένειας εκδίδεται, µέσα σε ένα µήνα από την παραλαβή του σχετικού φακέλου, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, µε την οποία αυτός αποδέχεται την αίτηση. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εφόσον δια της αποδοχής της ο αιτών καθίσταται ανιθαγενής.».
Άρθρο 1Α
1.  
  Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν µόνιµα και νόµιµα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δηµοτολόγιο του δήµου της µόνιµης κατοικίας του, µέσα σε τρία έτη από τη γέννηση. Σε περίπτωση µεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή τους. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συµπλήρωση της πενταετούς νόµιµης διαµονής και από τους δύο γονείς στη Χώρα, η κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται µε την παρέλευση της πενταετούς συνεχούς νόµιµης διαµονής και του δεύτερου γονέα, το δε τέκνο αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από την υποβολή τους.
2.  
  Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στη Χώρα αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια από τη συµπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης µε κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου µόνιµης κατοικίας του που υποβάλλουν οι γονείς του µέσα σε τρία έτη από τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού. Σε περίπτωση µεταγενέστερης υποβολής της δήλωσης και αίτησης και µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και αίτησης.
3.  
  Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών µε δήλωση των γονέων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, µόνον εφόσον και οι δύο γονείς τους διαµένουν νοµίµως στην Ελλάδα δυνάµει σχετικού νόµιµου τίτλου σε ισχύ
4.  
  Τη δήλωση και αίτηση των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου µπορεί να υποβάλει στην περίπτωση τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο τυχόν ενα­ποµείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική µέριµνα του ανηλίκου ή ασκεί αυτήν εν τοις πράγµασι κατ’ αποκλειστικότητα, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας τη δήλωση και αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 906/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄).
5.  
  Πριν τη διενέργεια της εγγραφής στο δηµοτολόγιο ο δήµος αποστέλλει αµέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκοµίστηκαν για διασταύρωση µε τα στοιχεία που τηρούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήµος, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή του φακέλου, µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντέλλεται τον οικείο δήµο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δηµοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δηµοτολόγιο διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης.
6.  
  Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς µέχρι την ενηλικίωσή του, το τέκνο αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια µε δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δηµοτολόγιο, που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον δήµο όπου κατοικεί νόµιµα και µόνιµα δυνάµει σχετικού νόµιµου τίτλου σε ισχύ, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών ετών από την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυµα, κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας, κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της συνδροµής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε ανάλογη εφαρµογή της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσµίας έξι µηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσµίες αναστέλλονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας εκδίδεται εντός έτους από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης. Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται στην περίπτωση αυτή από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης.
7.  
  Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος νόµου τίτλο νόµιµης διαµονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαµονή του κατόχου τους µέχρι την κρίση αιτήµατός του από την αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση εκκρεµούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά. Την κατοχή οριστικού τίτλου νόµιµης διαµονής σε ισχύ κατά την υποβολή της δήλωσης και αίτησης εγγραφής εκ µέρους των γονέων ή του ίδιου του τέκνου, µετά την ενηλικίωσή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ελέγχει η αρµόδια αρχή.
8.  
  Για την υποβολή των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δηµοτολόγιο καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ, που εισπράττεται από τον οικείο δήµο και διατίθεται αποκλειστικά για την λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών.».
Άρθρο 5Β "Λόγοι ασφαλείας"
1.  
  Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Σχετικά µε τη συνδροµή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώµη οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 7.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 14 "Οµογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να συµµετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης µε δικαίωµα ψήφου εφόσον:"
1.  
  Έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους
2.  
  Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκληµα ή καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα
3.  
  Εντάσσονται σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες νοµίµως διαµενόντων στη Χώρα αλλοδαπών:
 1. είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς ή τίτλου διαµονής ως µέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συµπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα,
 2. είναι κάτοχοι άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει,.
 3. έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων, κατ’ εφαρµογή, των διατάξεων του π.δ. 150/ 2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) ή στο προβλεπόµενο µε την ειδική ρύθµιση της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),.
 4. είναι κάτοχοι «δελτίων µόνιµης διαµονής», ως µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄) καθώς και δελτίων ή αδειών παραµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόµιµης διαµονής στη Χώρα,.
 5. είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύµφωνα µε το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, και έχουν συµπληρώσει πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα,.
 6. έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των µελών της οικογένειάς τους συµπεριλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού διατάγµατος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), καθώς και των προεδρικών διαταγµάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α΄), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄), 167/2008 (ΦΕΚ 223 Α΄) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί, εφόσον έχουν συµπληρώσει συνεχή πενταετή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος,
 7. είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ηµεδαπή αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α΄) και έχουν συµπληρώσει πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή στη Χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων,.
 8. έχουν τίτλο παραµονής ως οµογενείς και έχουν συµπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόµιµη παραµονή στη Χώρα, η οποία πιστοποιείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρχής που τον εξέδωσε
Άρθρο 15
1.  
  Τα πρόσωπα που ανήκουν σε µια από τις αναφερόµενες στο προηγούµενο άρθρο κατηγορίες και επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήµου στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαµονής τους, εφόσον κατοικούν µόνιµα εκεί. Τα πρόσωπα που ανήκουν στις περιπτώσεις 3 στοιχεία α΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του προηγούµενου άρθρου οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στο δήµο στον οποίο διαµένουν κατά τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη.
2.  
  Ο δικαιούµενος να εγγραφεί σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος έχει µετοικήσει σε δήµο άλλον από αυτόν στον οποίο υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύι τίτλου διαµονής του, καθώς και κάθε εγγεγραµµένος σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, που έχει µετοικήσει σε άλλο δήµο, µπορεί να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήµου της κατοικίας του εφόσον διαµένει εκεί τα δύο τουλάχιστον τελευταία έτη από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της µετεγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας
3.  
  Η αίτηση εγγραφής σε ειδικό εκλογικό κατάλογο πρέπει να συνοδεύεται από:
 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάµενου τίτλου διαµονής εν ισχύι.
 2. Για την εγγραφή σε ειδικό εκλογικό κατάλογο τον αναγκαίο τίτλο νόµιµης διαµονής δεν αντικαθιστά βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών είτε για την το πρώτον χορήγηση είτε για την ανανέωση άδειας διαµονής.
 3. Επικυρωµένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου.
 4. Εξαιρούνται όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως ισχύει, καθώς και όσων ανήκουν στις περιπτώσεις 3 στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 14.
 5. Τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη συµπλήρωσης διετούς διάρκειας κατοικίας στο δήµο, στους ειδικούς καταλόγους του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή, εφόσον αυτό απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 6. Για την απόδειξη της διετούς τουλάχιστον διάρκειας της διαµονής στο δήµο της Χώρας, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή, εφαρµόζονται τα όσα προβλέπονται για τη µεταδηµότευση των Ελλήνων πολιτών στο άρθρο 15 παρ. 7 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση.
 8. Το εν λόγω πιστοποιητικό µπορεί να αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες του δήµου.
Άρθρο 16
1.  
  Το δικαίωµα του εκλέγειν ασκείται αποκλειστικά από τους εγγεγραµµένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του προηγούµενου άρθρου, που κατά το χρόνο της ψηφοφορίας κατέχουν έναν από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 14 του παρόντος νόµου τίτλους διαµονής σε ισχύ
2.  
  Οι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφίζουν µαζί µε τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τµήµατα που έχουν ορισθεί, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
3.  
  Η αναγνώριση των εκλογέων διενεργείται µε βάση τον επιδεικνυόµενο κατά την ψηφοφορία τίτλο νόµιµης διαµονής σε ισχύ και ισχυρό διαβατήριό τους, όπου τούτο απαιτείται
Άρθρο 17
1.  
  Εκλογείς, εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 15 του παρόντος, που κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, µπορούν να εκλεγούν δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών διαµερισµάτων και τοπικοί σύµβουλοι, µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους και τηρούν τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (κ.ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Οι περιορισµοί κατοχής αξιωµάτων της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 164/1997 (ΦΕΚ 145 Α΄), το π.δ. 320/1999 (ΦΕΚ 305 Α΄) και το π.δ. 130/2002 (ΦΕΚ 107 Α΄), καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου.
3.  
  Οι εκλογείς της παραγράφου 1 ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι από το αρµόδιο Δικαστήριο εφόσον κατέχουν έγκυρο τίτλο διαµονής και ισχυρό διαβατήριο, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 15 του παρόντος
4.  
  Με την κατάθεση δήλωσης υποψηφιότητας κάθε υποψήφιος οφείλει να συνυποβάλλει, επιπλέον των όσων ορίζονται γενικώς από την κείµενη νοµοθεσία του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται η ιθαγένεια και η διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική επικράτεια, ότι γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής του, καθώς και ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δηµοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήµο, ούτε σε άλλο συνδυασµό του ίδιου δήµου,
 2. βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήµου όπου είναι υποψήφιος,
 3. επικυρωµένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάµενου τίτλου διαµονής σε ισχύ.
 4. Για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι ως έγκυρος τίτλος διαµονής λογίζεται και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωση άδειας η ισχύς της οποίας έχει λήξει,.
 5. επικυρωµένο αντίγραφο του διαβατηρίου, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 3β του άρθρου 15 του παρόντος
Άρθρο 18
1.  
  Για τους εκλογείς του άρθρου 14 του παρόντος συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήµο, εκλογικό διαµέρισµα ή και συνοικισµό, οι οποίοι περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυµο, κύριο όνοµα ή ονόµατα, όνοµα πατέρα, όνοµα µητέρας, όνοµα συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαµη γυναίκα που φέρει το επώνυµο του συζύγου, ακριβή ηµεροµηνία και τόπος γέννησης (ηµέρα, µήνας, έτος), διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήµος ή κοινότητα ή τοπικό διαµέρισµα, οδός και αριθµός), ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, όπου τούτο απαιτείται, αριθµό του κατά περίπτωση υφιστάµενου τίτλου νόµιµης διαµονής σε ισχύ, καθώς και ειδικό εκλογικό αριθµό. Τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία των εκλογέων αυτών αναγράφονται µε λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κατά αντιστοίχιση προς εκείνους των σχετικών νοµιµοποιητικών τους εγγράφων. Εφόσον δεν υπάρχει ακριβής ηµεροµηνία γέννησης του εκλογέα λογίζεται ότι γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
2.  
  Πριν από την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι δήµοι διασταυρώνουν τα στοιχεία που δηλώνονται µε τα καταχωρισµένα στα ηλεκτρονικά ή άλλα αρχεία κατόχων τίτλων νόµιµης διαµονής που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αντιστοίχως, µε εξαίρεση όσους κατέχουν τίτλο ή έγγραφο διαµονής ως οµογενείς αλλοδαποί, στην περίπτωση των οποίων αρκεί η προσκόµιση πρόσφατης βεβαίωσης της αρχής που τα έχει χορηγήσει. Η διασταύρωση διενεργείται είτε µε την αποστολή των στοιχείων που δηλώθηκαν προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες των προαναφερθέντων Υπουργείων είτε µέσω κατάλληλης µηχανογραφικής εφαρµογής των δήµων που οι υπηρεσίες αυτές ενηµερώνουν σε διαρκή βάση. Αν υπάρχει ασυµφωνία των στοιχείων, δεν πραγµατοποιείται η εγγραφή, οι δε υπηρεσίες του δήµου παραπέµπουν τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια για την άρση της ασυµφωνίας αρχή.
Άρθρο 19
1.  
  Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, τη διαγραφή, τις µεταβολές και τις ενστάσεις εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 20 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Οι εκλογείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου διαγράφονται από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους:
 1. µε αίτησή τους,
 2. εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν,
 3. αν αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 4. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση Εκλογών σχετικά µε διενεργηθείσες πολιτογραφήσεις οµογενών και αλλοδαπών.
3.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µεριµνά για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους αυτών που στερήθηκαν το εκλογικό τους δικαίωµα. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής τα γραφεία ποινικού µητρώου και τα Πρωτοδικεία στέλνουν το πρώτο δεκαήµερο κάθε διµήνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταστάσεις µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εκλογέων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους και γνωστοποιούν την άρση των σχετικών συνεπειών, λόγω ανάκλησης των οικείων αποφάσεων ή λήξης των ποινών.
Άρθρο 20
1.  
  Για τα όρια ηλικίας, τη στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν, τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και λοιπούς περιορισµούς του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που δεν ρυθµίζεται ειδικά από τις διατάξεις των άρθρων 14 έως και 19 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α΄), της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 21
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 14 έως και 20 του παρόντος, η προθεσµία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 17 λήγει την 30ή Ιουνίου 2010. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι λοιπές προδιαγραφές για τη σύνταξη των καταλόγων, την επικοινωνία µεταξύ υπηρεσιών ή για την εγκατάσταση των απαραίτητων τεχνικών εφαρµογών, καθώς και κάθε άλλο θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των εν λόγω άρθρων.
2.  
  Με όµοια απόφαση µπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο µήνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
1.  
  Για τη διατύπωση της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης εκτιµώνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 5Α και 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η δε απόφαση πολιτογράφησης αιτιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι ο ενδιαφερόµενος αλλοδαπός έχει συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη συνεχούς νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, η εκκρεµής αίτησή του δεν απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου.
2.  
  Η λειτουργία της Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του παρόντος νόµου, παρατείνεται µέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκκρεµών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων πολιτογράφησης
3.  
  Οι εκκρεµείς αιτήσεις πολιτογράφησης και καθορισµού ιθαγένειας διεκπεραιώνονται εντός προθεσµίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
Άρθρο 23
1.  
  Οµογενείς κάτοχοι Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας του τόπου µόνιµης κατοικίας τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου µόνιµης κατοικίας των ενδιαφεροµένων και συνοδεύεται από:.
 1. αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας,
 2. ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς,
 3. πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας,
 4. παράβολο ύψους 100 ευρώ
2.  
  Αν ο ενδιαφερόµενος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση και υποβάλλει ερώτηµα σχετικά µε τη συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας σε βάρος του ενδιαφεροµένου στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να απαντούν εντός της προθεσµίας και υπό τους όρους των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος ποινικά κωλύµατα από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, ή λόγοι δηµόσιας ασφάλειας, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας προχωρεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης χωρίς συνέντευξη του ενδιαφεροµένου ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης ή εισήγησης αυτής. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση στην Επιτροπή ιδίως λόγω αµφιβολιών, αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
3.  
  Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, μη εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και δημοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.
Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται η δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 9 του ίδιου Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, και εκδίδεται και δηµοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά.
4.  
  Εκκρεµείς αιτήσεις πολιτογράφησης οµογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, που εξετάζονται ήδη από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, µέσα σε προθεσµία δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο εφαρµόζονται αναλογικά. Εκκρεµείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εκκρεµείς αιτήσεις που βρίσκονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων διαβιβάζονται στις Περιφέρειες και διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24
1.  
  Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσµία τριών ετών για να υποβάλουν την αίτηση και δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η ιθαγένεια αποκτάται από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης µε βάση τους εκεί προβλεπόµενους όρους και διαδικασία.
2.  
  Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτούν επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και όσα τέκνα αλλοδαπών έχουν γεννηθεί και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαµένουν νόµιµα και οι δύο στη Χώρα εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η νόµιµη διαµονή ενός τουλάχιστον εξ αυτών υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη.
Άρθρο 25
1.  
  Αλλοδαποί που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου συµπληρώνουν τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη νόµιµης διαµονής στη Χώρα µπορούν να ζητήσουν την πολιτογράφησή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόµενα του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός τροποποιείται µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 13 του παρόντος νόµου, εφόσον προσκοµίζουν µε τη δήλωση και αίτησή τους κάθε έγκυρο τίτλο διαµονής, εκτός των προσωρινών
2.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 παράγραφος 4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών µέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διεκπεραιώνεται µέσα σε προθεσµία δύο ετών
Άρθρο 26
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου και για δύο έτη από την έναρξη ισχύος αυτού, εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων ή των Περιφερειών αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προσδιορίζει κριτήρια προτεραιότητας για την παραλαβή των δηλώσεων και αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφασή του µπορούν επίσης υπό τους ίδιους όρους να αναστέλλονται οι προβλεπόµενες προθεσµίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους έξι µήνες.
Άρθρο 27 "Περιφερειακή διαίρεση της κρατικής διοίκησης"
1.  
  Ως Περιφέρεια και Γενικός Γραµµατέας νοούνται η διοικητική ενότητα της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης και ο επικεφαλής αυτής, αντίστοιχα, όπως εκάστοτε προβλέπονται από το νόµο. Ειδικότερα, ως Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας νοούνται οι διοικητικές ενότητες της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Άρθρο 28
1.  
  Ποσοστό 15% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης αποδίδεται στον οικείο δήµο και διατίθεται από αυτόν µαζί µε όσα εισπράττονται ως παράβολο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύµφωνα µε το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέµατα εφαρµογής του παρόντος νόµου
2.  
  Ποσοστό 35% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Περιφερειών, που χειρίζονται θέµατα ιθαγένειας. Από τους ίδιους πόρους καλύπτεται η δαπάνη για την αποζηµίωση των µελών, του γραµµατέα και του εισηγητή των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ειδικό ΚΑΕ, κατανέµονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και µπορούν να διατίθενται για την αντιµετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών µε εποχιακό προσωπικό ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3812/2009 και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νοµοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 αντικαθίσταται ως εξής: Ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. µπο­ρούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν κοινωνικά προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, έως και την 31.12.2010, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των κοινωφελών επιχειρήσεων των οικείων Ο.Τ.Α. που θα αναλάβουν τα ανωτέρω προγράµµατα. .
2.  
  Το προσωπικό κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης και εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία παύσης των πληρωµών της επιχείρησης απασχολείτο σε αυτή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας προς κάλυψη των αναγκών του οικείου δήµου ή των νοµικών του προσώπων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
3.  
  Οι ρυθµίσεις του άρθρου 34 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) εφαρµόζονται και για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν µέχρι 30.6.2005.
4.  
  Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθµών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι τις 31.12.2010.
5.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις µε το άρθρο αυτό µε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του ν. 3812/2009.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: Γονείς και τέκνα µονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως i Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα και µετά την ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. ii Τέκνα µονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία µέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα µόνο γονέα τους Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους Το δικαίωµα αυτό ασκείται από το τέκνο µέχρι και τη συµπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Άρθρο 30
1.  
  Οι υπό στοιχείο β΄ διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα των παραγράφων 1 και 2 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών Υπουργείων, Περιφερειών και Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για την επιχορήγηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής Από τους ίδιους πόρους καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζηµίωση των µελών, του γραµµατέα και του εισηγητή των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού Οι ίδιες πιστώσεις µπορούν να διατίθενται και για την αντιµετώπιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι προαναφερόµενοι φορείς για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις αρµόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3812/ 2009 και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νοµοθεσίας Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέµονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών Με όµοια απόφαση καθο­ρίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου.
2.  
  Το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αναγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως αυτός ισχύει, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, µειώνεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.
Άρθρο 31 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-03-24 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/49
2014-04-01 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, μη εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα.
Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και δημοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.
Αντικατάσταση
1 Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί πολιτογράφησης, με εξαίρεση τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, οι οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις. .
Αντικατάσταση
A/2014/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/139 1975
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. 2004/3284 2004
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις. 2007/3625 2007
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις 2009/3775 2009
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 2009/3801 2009
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ[...]" 1997/133 1997
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ ΕΚ[...]" 1997/164 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/320 1999
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1999/61 1999
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ[...]" 2002/130 2002
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. 2006/150 2006
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 2007/96 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγ[...]" 2008/90 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2008/906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/906 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν[...]" 2014/4244 2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017